Afbraakbeleid van Bergoglio maakt de Kerk ziek en de gelovigen misselijk

Een federatie van katholieke groeperingen, die de traditionele latijnse mis verdedigt, heeft in een open brief, gepubliceerd in de linkse Italiaanse krant La Repubblica (de lievelingskrant van Bergoglio), paus Franciscus opgeroepen deze ritus te beschermen tegen diegenen ” binnen de Kerk, met inbegrip van bepaalde bisschoppen, die de buitengewone vorm van de Romeinse ritus zouden willen afgeschaft zien”.

Deze brief heeft voor veel ophef gezorgd. In België wordt hij doodgezwegen. In Italië en in Frankrijk hebben bepaalde bisschoppen op opmerkelijke wijze gereageerd. Zo heeft de aartsbisschop van Ferrare, nochtans niet gekend om zijn sympathie voor de traditionele ritus, in toepassing van het motu proprio van Benedictus XVI, een eigen parochie toegekend aan de gelovigen, die de H.mis en de sacramenten willen in de “buitengewone vorm”. In Frankrijk, waar reeds heel veel traditionele parochies en bewegingen bestaan, heeft de bisschop van Montauban, Mgr Ginoux, aangekondigd dat de kerk van Gasseras tot persoonlijke parochie verheven wordt voor de vieringen in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus. Het apostolaat wordt toevertrouwd aan een priester van het Instituut Christus Koning van Mgr Wach. Anderen zullen zeker volgen.

Door de hypocriete vaudeville rond het Summorum Pontificum van Benedictus XVI zijn de gemoederen binnen de katholieke Kerk verhit geraakt. De bedoeling was eigenlijk om zo weinig mogelijk ruchtbaarheid te geven aan de slinkse pogingen van paus Bergoglio en enkele progressieve bisschoppen rond hem, om het decreet over de Tridentijnse mis af te zwakken en te verhinderen dat steeds meer jonge priesters en gelovigen die mis als centrum van hun geestelijk leven gaan beschouwen. Dit heeft nu een boomerang-effect.

Het genie van Benedictus XVI staat in schril contrast tot het chaotische afbraakbeleid van zijn opvolger.  Benedictus heeft al vroeg ingezien dat de “nieuwe mis” in vele gevallen voor oppervlakkigheid en geestelijke armoede zorgde. Dikwijls ontaarden de nieuwe vieringen in een soort “new age” spektakels, die niets meer te maken hebben met het Offer, dat de priester op het altaar telkenmale hernieuwt. Daarom heeft hij de traditionele mis in ere hersteld en de gelovigen en priesters, die het wensten, in de gelegenheid gesteld om  opnieuw van de geestelijke rijkdom ervan te kunnen genieten. Hij wilde dat de twee liturgische vormen naar elkaar zouden toegroeien en zo een verrijking zouden teweegbrengen , vooral  voor de vaak scheefgegroeide “gewone “vorm.

Daarom heeft hij in 2007 de motu proprio Summorum Pontificum uitgevaardigd. Daarin herkende hij de vitaliteit van de traditionele liturgie en gaf hij aan de priesters de volle vrijheid de H.Mis in de traditionele vorm op te dragen. Alle gelovigen kregen het recht op een traditionele mis, als zij het vroegen. Dit laatste punt werd evenwel door de kerkelijke overheid vaak tegengewerkt.

Summorum Pontificum heeft geleid tot een voortdurende toename van het aantal vieringen in de traditionele latijnse vorm, wat op zijn beurt een rijke spirituele oogst voortbrengt, met o.a vele nieuwe priesterroepingen en vele jonge gezinnen, die hun geloof opnieuw ontdekt hebben!

Dat ontgaat ook onze broeders van de Orthodoxe Kerk niet. Zo heeft Vasilios Koutsaras, Protopresbyter van de Grieks-orthodoxe kerk, een plechtige oproep gedaan om de Romeinse liturgische traditie te bewaren.

“De liturgische traditie van de Rooms-katholieke Kerk”,zo stelt hij, ” vormt een grote spirituele, culturele en religieuze schat. Vanuit spiritueel oogpunt wordt de waarde en de kracht van de westerse liturgische traditie bevestigd door de ontelbare heiligen die ermee geleefd hebben en er zich mee hebben geheiligd”.

“In feite gaat de ritus van de tridentijnse Mis, ook Mis van Pius V genoemd , terug tot de tijd van de grote kerkvaders en wordt hij binnen de Orthodoxie beschouwd als een van de oudste riten van de universele Kerk.Wij kunnen stellen dat de Romeinse eucharistische anafoor(Romeinse canon ) een van de oudste anaforen is en hoogstwaarschijnlijk ouder is dan de “Byzantijnse” anaforen van Sint-Jan Chrysostomos en Sint-Basilius de grote, die nog steeds in de Orthodoxe Kerk worden gebruikt”.

“Wij kunnen de impuls, inspiratie en dynamiek die deze Heilige Mis geeft aan alle kunstvormen(muziek, schilderkunst, beeldhouwkunst, architectuur, literatuur) niet ontkennen. Het religieuze leven van de Europeanen en van alle westerse christenen is onuitwisbaar gekenmerkt door de devotie, het diepe geloof en de heiligheid die de H.Mis in hen teweegbracht en waardoor het dagelijkse leven van talloze generaties werd geïnspireerd en gevormd.”

Is het niet schrijnend, dat een paus en bepaalde bisschoppen deze geestelijke schat zomaar overboord willen gooien? Tegen de expliciete wens van Benedictus XVI..! Wat behelst deze mensen? Wij merken hier duidelijk de werking van het Kwaad. Wij moeten openlijk aan dit kwaad weerstand bieden, ook degenen onder ons die de Tridentijnse mis niet , of alleen maar van horen zeggen, kennen. Het is een religieuze schat en een bron van geestelijke verdieping en heiligheid voor allen!

 

Auteur:Veroon ter Zee

62 commentaren op “Afbraakbeleid van Bergoglio maakt de Kerk ziek en de gelovigen misselijk

 1. De paus is ook letterlijk ziek, hij heeft in het ziekenhuis gelegen wegens darmproblemen. Met het afbraakbeleid is deze paus al een tijdje bezig. En de Tridentijnse Mis is in zijn ogen niet meer van deze tijd. Je mag niet vergeten dat er op dit ogenblik nog steeds twee pausen zijn, Benedictus XVI is in wezen nog altijd paus, hij is onder druk moeten aftreden. Ik las daar onlangs op de website van restkerk een interessant artikel over.

  1. Een reactie van 5 zinnen met daarin leugens. Knap. Voor alle aangeven zaken bestaat geen bewijs en de verwijzing naar een suggestief artikel waarin ook geen enkel bewijs wordt gegeven voor de bewering.
   Al is het aftreden van Benedictus gedwongen of niet. Hij is afgetreden en daarmee geen Paus meer.

   1. @juuls,
    Een paus kán niet aftreden; Dat is hetzelfde als het feit, dat U niet Uw ouders kan ontkennen.

    1. Beter:
     @juuls,
     Een paus kán niet aftreden; Dat is hetzelfde als het feit, dat U niet Uw ouders kan ontkennen.
     U kúnt Uw ouders wel ontkennen, maar het feit BLIJFT.
     Zo is dat ook met een paus.

     1. Zo is dat met de Paus. Benedictus heeft aan alle voorwaarden voldaan en daarmee zijn zetel ter beschikking gesteld. Er trad na de abdicatie een situatie van de sedis vacante. En daaruit is de huidige Paus gekozen. Volkomen wettig. Alleen de traditionelen die bang zijn voor hun eigen positie zagen al sinds 1965 aan de poten van het wettig Katholieke gezag. Zij zullen niet slagen en zij zullen zich net als ieder ander mens zich ooit ten opzichte van God moeten verantwoorden. Ik zie dat voor mezelf met vertrouwen tegenmoet.

      1. “Erik”/”Janne”/”Juuls”: “Ik zie dat voor mezelf met vertrouwen tegenmoet.”

       Eerder klaagde u nog, schrijvend onder de naam “Erik”, omdat uw ouders u hadden laten dopen. U profileerde zich toen als de antiklerikale atheïst die hier met de katholieken kwam lachen omdat zij het bestaan van God erkenden. Nu speelt u de vrijzinnige theïst.

       Hou op met het bedrieglijk rollenspel.

       En, zeker, Franciscus is de wettige Paus van Rome; en, ja, pausen kunnen aftreden; Celestinus V heeft dat ook gedaan. Een wettige paus is echter gebonden aan onveranderlijke principes; het is hem niet toegestaan te betrachten het apostolisch geloof en de apostolische ritus te verwoesten. Wanneer hij dit probeert is weerstand van de gelovigen gerechtvaardigd.

       1. Zoals gebruikelijk hier op dit forum worden woorden verdraaid en uit zijn context gehaald. Over mijn doop heb ik alleen gezegd dat ik daar zelf geen enkele zeggenschap over heb en het (als ik zou willen) niet meer ongedaan kan maken. U maakt er weer compleet iets anders van. Het gaat om de vrije godsdienstkeuze. Mijn kinderen mogen zelf kiezen of zij een geloof aan gaan hangen en zich daarvoor laten dopen. En voor die keuze staat een christelijke opvoeding niets in de weg.

        1. Als “Erik” was u zeer duidelijk aan het spotten met theïsten; u moet mij niet komen vertellen dat dat niet waar is. U bent een leugenaar. Onder het artikel “Frankrijk verwerpt euthanasie-voorstel” (Veroon ter Zee, 13 april 2021) schreef u met de schermnaam “janne” het volgende: “Waarom de wil en mogelijkheden van uw geloof op mij opleggen” en “Maar ik ben geen aanhanger of behorend bij uw geloof”. Ook toen profileerde u zich dus als atheïst. Vervolgens schreef u met de schermnaam “juuls” op diezelfde pagina in derde persoon over uzelf en verwees u naar het achtste gebod dat het geven van valse getuigenis verbiedt, dus zo wilde u zich nu weer als theïst presenteren. Ik herhaal: Dit geschiedde op één en dezelfde pagina, deze poppenkast met “de atheïst” en “de theïst”. En kom mij niet zeggen dat het over twee verschillende personen ging, want hetzelfde figuur stond naast de twee namen, wat betekent dat hetzelfde e-mailadres gebruikt werd voor de twee namen.

         We kunnen ons terecht afvragen of “Erik”/”Janne”/”Juuls” niet betaald wordt om internetdiscussie te beïnvloeden. Hetzelfde kan men zich afvragen wat betreft de persoon die hier met de namen “Jerome”, “Irma”, “Robbe”, “Louis”, “Firmin” en “René” schrijft; door met zoveel schermnamen te schrijven lijkt deze persoon de bedoeling te hebben om lezers te doen denken dat mensen zoals Johan Bonny en De Kesel een soort van actieve volkse steun hebben, terwijl het hier om één persoon gaat die hier loopt rond te kribbelen.

         Wat liberalistische “gewetensvrijheid” betreft: Dat is heretisch en dus niet katholiek. Alle intelligente wezens hebben de morele plicht om het Godsrecht te eerbiedigen.

          1. In uw eerdere reactie heeft u toegegeven dat u “Erik” was; ik had gezien dat u die persoon was aan de gelijkenis van manier van schrijven en aan het feit dat “Erik” verdween toen “Juuls” verschenen was. Het toneel met “Janne” en “Juuls” staat gearchiveerd op deze website en kan men bekijken bij het door mij vernoemd artikel van Veroon ter Zee. De feiten staan en u bent ontmaskerd; uw korte, ontwijkende reactie is niet verrassend.

         1. Nog een aanvulling van de lijst van schermnamen die door “Jerome” gebruikt werden: “Lena” is ook één van de namen. De persoon alterneert tussen het gebruik van mannelijke en vrouwelijke namen.

        2. @juuls,
         Aan Uw echt dom gezegde, is te merken dat U nul ervaring heeft.

         Als ouders zijn dien je een voorbeeld voor je kinderen te zijn.
         Een voorbeeld is iets, waar je naderhand van droomt om na te volgen,

         Als ouder heb je ’n taak: het kind opvoeden naar de volwassenheid.
         Dat houdt in: leren wat wel/niet waard is om na te volgen.
         Één van die dingen is: onvoorwaardelijke geloofsbeleving
         (= ’n geloof beleven zónder voorwaarden aan God te willen/durven stellen).

      2. @juuls,
       In het geval van een sedisvacatie van de Heilige Stoel (vrijwel altijd veroorzaakt door het overlijden of soms het aftreden van de paus) worden de honneurs waargenomen door het College van Kardinalen, dat echter niet de pauselijke macht bezit en alleen lopende en zeer dringende zaken in behandeling mag nemen. Dit college kan in zeer uitzonderlijke gevallen op enkele gebieden decreten uitvaardigen, die slechts gedurende de sedisvacatie geldig zijn, maar later door de paus kunnen worden bevestigd.

       De huidige paus is dus een wáarnemend paus (terwijl de échte paus nog in leven is)..

       Dus juuls, U klampt zich vast (waarom?) aan de huidige ‘paus’. Dit feit zal U niet helpen als U zich straks voor Uw gevoerd leven zult moéten verantwoorden.

       1. En @juuls,
        Wat is vrijheid?
        Volgens mij begint vrijheid met het vertellen wat waar is + vertellen waar jezelf niét zeker van bent + het bieden van een basis.
        De basis is (wat mij betreft): een 100% vertrouwen stellen in de álwetende en de álkunnende God (al = een afkorting van het woord: alles).

        Bij de basis hoort: het laten dopen van je kind(eren).
        Dopen = het kind 100% toevertrouwen aan de liefde van God.

      3. @juuls,
       U vergeet één klein en tegelijk zeer groot detail:
       Benedictus draagt nog áltijd álle pauskleding.

       U meldt het zélf, dat de traditionelen al vanaf het begin (= 1965) protesteren zijnde de officiële bekendmaking van Vaticanum II.

       Ik herinner mij de intrede van Vat. II nog goed:
       dat ging razend snel met zeer vele uittredingen van priesters + zusters en broeders + zeer vele kerkverlaters (de tevoren steeds overvolle kerken waren ineens – binnen ’n maand – bijna leeg). (Dat was twee jaar nadat men middels raketten de ruimte in ging: Joeri Gagarin in 1961.)
       Ik herinner mij nog zijn gezegde: “zie je wel dat God niet bestaat? Ik heb Hem niet gezien.”)

 2. De website van __http://www.bloggen.be/levend_geloof9/__ lijkt verdwenen.
  Misschien gaat het slechts om een tijdelijk technisch probleem ?
  Of is dit het begin van de vervolging ?

 3. Dit verklaarde pas Benedictus XVI
  Beste broeders,
  Ik heb u samengeroepen voor dit consistorie. Niet enkel omwille van drie heiligverklaringen, maar ook om u een beslissing van groot belang voor het leven van de Kerk mee te delen. Nadat ik meerdere malen voor God mijn geweten heb onderzocht ben ik tot de zekerheid gekomen dat mijn krachten, gezien mijn hoge leeftijd, niet meer aangepast zijn om op gepaste wijze het Petrus-ambt uit te oefenen. Ik ben me er goed van bewust dat dit ambt, door zijn spirituele essentie, niet enkel door woord en daad dient uitgeoefend te worden, maar ook, en niet in mindere mate, door het lijden en door het gebed.

  Desalniettemin is het in onze hedendaagse wereld, die gekenmerkt wordt door snelle veranderingen en die dooreengeschud wordt door vragen die erg belangrijk zijn voor het geloofsleven, ook belangrijk om te beschikken over de lichamelijke en geestelijke kracht om de boot van Petrus te besturen en om het Evangelie te verkondigen. De voorbije maanden zijn deze laatste bij mij dermate afgenomen dat ik moet erkennen dat ik in de onmogelijkheid verkeer om het ambt dat mij is toevertrouwd goed uit te oefenen.

  Daarom verklaar ik in volle vrijheid, in volle bewustzijn van de ernst van deze daad, dat ik afzie van het ambt van Bisschop van Rome, Opvolger van de heilige Petrus, dat mij door de handen van de kardinalen werd toevertrouwd op 19 april 2005. Bijgevolg zullen vanaf 28 februari 2013 om 20u de Zetel van Rome en de Zetel van de Heilige Petrus vacant zijn en zal een conclaaf dienen te worden samengeroepen opdat diegenen aan wie dit toekomt, een nieuwe Paus verkiezen.

  1. @ Irma,
   Indien deze tekst die u hier toont een Nederlandse vertaling moet betekenen van de originele Latijnse tekst die door Paus Benedictus XVI eigenhandig werd geschreven dan zou u moeten weten dat deze Nederlandse vertaling niet overeenkomt met het origineel. Paus Benedictus XVI is een professional in Theologie en Latijn en hetgeen hij schreef werd niet begrepen door degenen die het ondertekenden. Dit feit werd sedert jaren meermaals besproken op katholieke websites.

   1. @eric-b-l ,
    Kent U die correcte tekst wél?
    Zo ja, dan zou ik het zéér op prijs stellen als U die tekst alhier kenbaar zou maken.

 4. Beminde gelovigen,
  Ik ben een Tridentijn, ik ben een Tridentijnse Rooms Katholiek en belijd het Universele Tridentijnse Rooms Katholieke geloof van voor het Tweede Vaticaanse Concilie. Ongeveer 99% van de Rooms Katholieken weet niets over de inhoud van de Tridentijnse Heilige Mis en heeft nog nooit een Tridentijnse Heilige Mis bijgewoond. Of paus Franciscus of paus Benedictus de echte Paus is weet niemand, maar paus Franciscus vervolgt de gelovigen die de Tridentijnse Heilige Mis willen bijwonen en paus Benedictus beveelt de Tridentijnse Heilige Mis sterk aan bij de Rooms Katholieke gelovigen. Paus Franciscus wil de Tridentijnse Heilige Mis afschaffen, maar onbedoeld beveelt hij door de discussie die daardoor is ontstaan de Tridentijnse Heilige Mis aan. Sinds de discussie is ontstaan is het aantal Tridentijnse Rooms Katholieken in België en Nederland sterkt gegroeid. Er zijn veel Tridentijnse Heilige Missen die bij de mensen thuis worden opgedragen, op steeds meer plaatsen komen initiatieven om een Tridentijnse Heilige Mis op te dragen en sommige gelovigen laten hun boerderij of kantoor ombouwen tot een Tridentijnse Rooms Katholieke kerk.
  Helaas worden deze initiatieven niet gesteund door de bisschoppen, met uitzondering van Kardinaal Eijk. Kardinaal Eijk is ervan overtuigd dat het moderne Rooms Katholieke geloof van na het Tweede Vaticaanse Concilie, dat de oecumene promoot geen toekomst heeft. Dat is ook zichtbaar aan de producten van de Tweede Vaticaanse Concilie en de oecumene, de moderne Novo Ordo mis wordt door steeds minder gelovigen bijgewoond, door de oecumene hebben de moderne Katholieken de protestantse kerk versneld laten leeglopen, het CDA ook een product van het Tweede Vaticaanse Concilie en de oecumene is op sterven na dood en de moderne Rooms Katholieke parochies en bisschoppen zijn alleen maar druk bezig met het sluiten van kerken, het opheffen van bisdommen en het ten grave dragen van de Rooms Katholieke kerk. Kortom, als de Tridentijnse Heilige Mis wordt verboden door de Rooms Katholieke kerk, dan zal er een nieuwe Tridentijnse Rooms Katholieke kerk in België en Nederland ontstaan. De keus is aan de bisschoppen van de Rooms Katholieke kerk.

 5. Het geloof in de kracht van het gebed is zeker niet aanwezig in de kerken, want als iedereen door zijn knieën zou gaan en zou bidden, dan had Satan al lang het onderspit gekregen.

  In België is er al meer dan 50 jaar geen gebed meer aanwezig, als het maar plezant is in de kerk.
  Ze maken in onze kerken vaccincentrums op de prik te geven tegen corona?
  Het 1ste en plechtige communie draait het niet meer om de Heilige MIs en het offer van Christus en de betekenis ervan, maar om al wat het juist niet is, feesten, feesten, feesten, vlagjes en dansjes enz..

  Waar is het geloof gebleven?

  Er zal nog meer gebeuren zolang wij niet door de knieën gaan en hard gaan bidden en er naar het voorbeeld van Christus gaan leven.
  Corona heeft blijkbaar ons nog niet wakker gemaakt, wat moet er nog gebeuren om ons klein te krijgen en te smeken op Goddelijke bijstand om het in de homo en pedokerk en wereld te keren?

  Lopen om het vaccin was zeker niet de boodschap, maar wel kerken openhouden, door te knieën en bidden en offeren ten dienste van je naaste. In je kot blijven blijven voor het virus was ook niet de boodschap. De Heilige Drievuldigheid en Maria was afwezig tijdens de pandemie, het vaccin en kerken sluiten was het hoofdthema van het Vaticaan en van de bisdommen in België en Nederland. Is Jezus daar voor gestorven?

  We hebben niets te verwachten van God, zelf geen bescherming van de Tridentijnse mis.
  Bid voor de Paus, voor de bisschoppen en priesters want vele zijn wolven in schaapskleren.

 6. @Juuls: als je het hebt op mijn reactie dan moet je is verder kijken dan je neus lang is. Verder is er in het Vaticaanstad nog altijd een oude profetie van kracht waarin staat dat de huidige paus de laatste zou zijn voor Jezus wederkomst. Paus Benedictus XVI is ook niet letterlijk afgetreden dat heeft hij nooit geschreven, hij draagt nog steeds te pauselijke titel.

 7. Aan eric-b-l…

  ‼️ De site: Blogger.be is inderdaad al enkele dagen niet te bereiken..ook de linken op de Google pagina’s zijn niet meer te bereiken.. het is een site met veel geloofsinformatie en info over heiligen en verschijningen.. ik ben benieuwd of het weer hersteld wordt.

 8. De eenzijdige, fanatieke negatieve opstelling van ‘Katholiek Forum’ IS ziekelijk en maakt misselijk.

 9. Afbraakbeleid van Veroon Ter Zee maakt gelovigen misselijk. Ik vraag me af of dit een katholiek forum is, eerder een propaganda- en indoctrinatiezender.

 10. Iedereen steeds van harte welkom op de Tridentijnse H. Mis die elke zondag en verplichte feestdag om 9.00 u. wordt opgedragen in de kerk van Sint-Michiel en Sint Petrus, Amerikalei 165, 2018 Antwerpen. AMDG.

 11. Het is uitermate gemakkelijk christenen en traditionele katholieken aan te vallen en de kerk letterlijk en figuurlijk af te breken.
  Tegenwoordig vindt men vanwege psychologen en therapeuten op youtube tal van beschrijvingen over eigenliefde, meer bepaald “narcisme”.
  De strategie van de eigenzinnige mens, die alleen van zichzelf houdt ten koste van alle anderen en uiteraard ook ten koste van de Waarheid van het Woord van God, deze strategie noemt men in de Engelse taal “DARVO”:
  “Deny, Attack, and Reverse Victim and Offender”.
  — Ontken, Val aan, Verwissel Slachtoffer met Aanvaller.

  Het is de meest gebruikte strategie van psychologische misbruikers (van vertrouwen).

  Abuse: misbruik, misbruiken, misbruik maken van, mishandelen, misstand, scheldwoorden, belediging, beledigen, uitschelden and wantoestand.
  __https://www.wordhippo.com/what-is/the/dutch-word-for-abuse.html__

  Zij stapelen frustratie na frustratie op in hun zeer beladen ziel, worden af en toe overweldigd door deze groeiende last maar schudden het bliksemsnel van zich af om verder te gaan met zo mogelijk nog zwaarder inflicteren en manipuleren van hun naasten en het verkrachten van iemands ego waarbij zij geen enkele kritiek kunnen verdragen zonder zich dan ook nog eens meedogenloos op hun slachtoffer te wreken.
  Mijn ervaring is dat heksen m/v in hetzelfde bedje ziek zijn.

  Omdat alle psychische zorgverleners het erover eens zijn dat deze ongelukkige mensen niet kunnen geholpen worden moet men zich afvragen of zij duivelskinderen zijn.

  Talrijke heiligen en martelaren moesten een narcistische huwelijkspartner ondergaan, bekering (achteraf) van de dader komt wel voor, echter zeldzaam, waarbij men zich moet afvragen of zulke bekering niet hun zoveelste duivelse scene is.

  Telkens weer in de geschiedenis moet men vaststellen dat verdediging en verweer van christelijke gemeenschappen tegen deze ergste der vijanden slechts traag op gang komt.

 12. Ratzinger, die vroeger berucht was als modernist bekritiseerde Paulus VI omdat hij van mening was dat hij te snel en te abrupt gehandeld had met de strijd tegen de Romeinse Ritus; Ratzinger had gewild dat de revolutie een trager proces geweest zou zijn, opdat dit proces als organisch beschouwd zou worden door het kerkelijk volk. Toen hij paus geworden was heeft hij dus Summorum Pontificum laten publiceren met de bedoeling de katholieke ritus gradueel te doen samensmelten met de protestantse ritus; in plaats van een dergelijke samensmelting is sinds de publicatie van het document echter de aanhang van de Oude Ritus sterk gegroeid doorheen de Kerk, en dit is niet wat de occulte krachten gewild hebben. Daarom willen zij nu dus een einde maken aan Summorum Pontificum via een nieuw motu proprio, om de groei van de eerder vernoemde aanhang te verhinderen. De motivatie van de hegeliaan Ratzinger achter het schrijven van SP was typische modernistische listigheid, en de list is mislukt; nu willen ze de tactieken van Franciscus proberen, luidruchtiger en brutaler van aard.

  Modernisten zoals Ratzinger waren van mening dat conflict tussen “conservatieven” en “progressieven” nodig was om vooruitgang te produceren; door de protestantse ritus (“progressief”) de “gewone vorm van de Romeinse Ritus” te noemen en de katholieke ritus (“conservatief”) de “buitengewone vorm” (wat absurd is) wilde hij dat er uiteindelijk een synthese van de twee riten (“vooruitgang”) zou resulteren. De katholieke ritus is echter van apostolische oorsprong en drukt het Oud Geloof uit dat de ketters willen uitdoven, en rechtgelovige katholieken moeten dus alle beïnvloeding door de protestantse riten afweren.

  Wat de huidige plannen van de ketterse kerkvorsten betreft: Weiger, mogelijke lezers, te capituleren aan de ketterse tirannie en steun de novus-ordo-religie niet door uw aanwezigheid bij de ritus van Bugnini. Weiger van daar naartoe te gaan, en wanneer ketterse kerkvorsten u toegang verhinderen tot de katholieke ritus, heden “tridentijns” genaamd, blijf dan thuis op zondag en bid daar de heilige rozenkrans om overwinningen te behalen voor het goede. Probeer de weinigen die nog naar het heiligschennend clownritueel van Bugnini gaan ertoe te brengen van dat niet meer bij te wonen.

 13. Ik denk dat Jezus niet zo tevreden zou zijn met al dat gekrakeel van gelovigen (? )
  Gelooft in de eerste plaats in God en dan in de mensen. Want welke cirque is dat hier allemaal.
  Is dat liefde??? Zorg eerst voor jezelf en voor je medemens ipv al die machtspelletjes te spelen.
  Er is al zoveel mizerie en ellende , en luistert eens naar mekaar , niet om machtsspelletjes te spelen , maar om mee te voelen met je medemens, ongeacht wie hij is. Zet je groot ego wat opzij, en hou van mekaar….
  er is al zoveel eenzaamheid .
  Milla

 14. De meeste bovenstaanders zien licht aan het einde van de tunnel.
  Dat was enkele jaren terug, toen dit voortreffelijke katholieke Forum startte, niet het geval. De Traditionelen moesten zich weren om, überhaupt, gehoor te vinden.
  Met name de redactie was verdeeld. Zij stond wel open, maar onder de lezers en reageerders, bleven de meesten ziende blind.
  Ook lees ik hier boven voor het eerst een positieve reactie m.b.t. kardinaal Eijk. Die bleek wel verheugd te zijn over de reddende aanschaf van de mooiste kerk van NL, in Utrecht, de Willibrord, door de voortreffelijke PX paters, maar toen was dat vervloekte Vat. 2 concilie nog een kerkelijk taboe bij het gehele episcopaat. Alleen al mijn typering van V2 was een schok, voor vele lezers, en in hun ogen was de PX groepering, een club van maan bewoners !
  Nu, enkele jaren verder, en onder invloed van het wangedrag van de Argentijnse paus is de wind gedraaid. Het grote voordeel van deze anti-paus, is dat hij de ogen geopend heeft bij massa’s katholieken, wereldwijd. Met zijn wangedrag heeft hij alle krediet opgebrand die dat vervloekte V2 concilie nog had. De “conciliaire kerk” is niet meer geloofwaardig.
  De laatste duw kwam van de bisschoppen zelf, met kerksluitingen en quota’s gelovigen voor de NOM tafeldiensten, teneinde een gecreëerde “pandemie” te bestrijden !! Dit betekende een totale onderwerping aan de leugens en de tirannie van de judeo-maçonnieke staat.
  In plaats van de staat te weerstaan, haar bedrog en misdaden te ontmaskeren, legden de gemijterden, het hoofd op het hakblok. Zij voegden zich naar de staatsmacht. Deze schande gebeurde wereldwijd. Maar wat eveneens wereldwijd plaats vond was de massale verhuizing van katholieken naar het Traditionele kamp. De Traditionele parochies zijn overal verdubbeld of zelfs verdrievoudigd.
  En dat is nog niet alles.
  Met de dreiging van een tweede liturgische oorlog gevoerd vanuit het Rome van Bergoglio, hebben Traditionele priesters al aangekondigd, dat als hen liturgische verplichtingen worden opgelegd, zoals in het bisdom Dijon, (NOM tafeldienst, concelibratie, enz.), zij zich terugtrekken en, eventueel, zelfs van plan zijn om zich aan te sluiten bij de Pius X paters of andere, anti-NOM, contra-revolutionaire priester groeperingen.
  Mgr. Vigano heeft hen ongetwijfeld het voorbeeld gegeven, met zijn zelfgekozen oppositie rol tegen de Argentijnse anti-paus. Zijn talloze brieven, interviews en uitspraken betreffende de crisis in de Kerk en in de wereld, hebben hen niet gemist. Hij noemt man en paard en aarzelt niet om de hoofdrol spelers aan te wijzen van de Jew World Order van Schwab, Gates, Fauci, Bezos, Musk, Rothschild, Rockefeller, Lagarde, Macron, Merkel en vele andere mindere “goden”, als Biden, Michel, Rutte, de Jonge, Draghi, enz. !
  Op zijn niveau, vertegenwoordigt de Aartsbisschop Vigano serieuze oppositie die de leiders van de Jew World Order niet aan kunnen. Zij hebben geen greep op hem, zoals op kleinere schaal nu 20 jaar terug, Pim Fortuyn ontsnapte aan de macht van de toenmalige vrijmetselaar regeringen Kok/Melkert, en de media. Daarom werd hij vermoord.
  Mgr. Vigano kent hetzelfde gevaar, hij leeft ondergedoken ergens in Duitsland, maar zijn stem zwijgt niet. De tijd is rijp voor een algehele “reset”, een ontmaskering in de goede richting.
  Het omgekeerde van wat de joodse vrijmetselaar machthebbers beogen en ons met leugens willen aansmeren, met propaganda dag in dag uit, van ’s ochtends vroeg tot s’ avonds laat. Je wordt er ziek van. Dat is het onbedoelde effect van de wandaden van de Argentijnse paus, en die van de regeringen die de volken willen overheersen met leugens en tirannie, nu middels een gecreëerde “pandemie”. Een kaartenhuis van leugens, dat geen stand kan houden. Dat is onmogelijk.
  Zij regeren, maar God heerst, en Hij heeft de val al jaren terug uitgezet. Die klapt vroeg of laat dicht.
  Voor ons is het nooit te laat.

 15. Volgens de blog “Rorate Caeli” heeft een betrouwbare bron gezegd dat het nieuw document tegen de katholieke Mis ondertekend is en dat de publicatie ervan op vrijdag verwacht wordt.

  1. Er kunnen nog zo veel meer berichten en instructies komen, beste lezers, als de leden van de Jew World Order wensen, maar zonder extreem geweld, krijgen ze de vrijheid van het volk, en het geloof van de Kerk van altijd, er nooit onder.
   U zult vragen, beste lezers, waarom ben je zo stellig ?
   De geschiedenis is de beste leermeester.
   Geen enkele revolutie, vanaf Luther (+1546), heeft kunnen slagen en doorzetten, zonder zwaar geweld van de machthebbers. Die van Luther zette door, vanaf 1517, met de Duitse boeren oorlog, die pas eindigde omstreeks 1525/1527. Het volk zat onder de knoet van de toenmalige adel, aangevuurd door Luther. Zij hadden hun kans aangegrepen om zich met kerkelijke goederen te verrijken.
   De kerk revolutie van Hendrik VIII in Engeland, iets later gestart, was net zo. De koning zocht huursoldaten in Duitsland om het eigen volk te kunnen onderdrukken en afslachten. De hoogste adel, zoals die van de hertog van Norfolk, sloot zich echter niet aan bij de hervormers, maar de lagere adel wel, de gentry. Die kon zich ook verrijken. Dat gaf de doorslag, maar het bloedvergieten was vreselijk. De katholieke schrijven/dichter Shakespeare was naar Frankrijk gevlucht en kwam pas later terug, maar bleef ondergedoken.
   In NL, dichter bij huis, werd “de Reformatie” in een politieke kwestie getransformeerd. De politiek militaire opstand tegen Spanje, werd ingezet, als etiket voor de godsdienst oorlog. Maar het volk en de boeren wilden katholiek blijven. Zonder de terreur tegen de katholieke bevolking en de boeren, door de gereformeerde machthebbers en de watergeuzen, was de Reformatie, nooit gelukt. Overheerst door een gereformeerde minderheid bleef de meerderheid van de bevolking, katholiek, tot aan de Franse bezetting eind 18de eeuw. Zij werd pas geëmancipeerd rond 1850, met het herstel van het NL episcopaat. In de jaren 1950, was bijna 45% van de bevolking katholiek. Dit is nu terug gelopen tot ongeveer 25%, op een veel grotere bevolking.
   Nu weer terug naar de historische chronologie.
   Na de Reformatie kwam de Franse revolutie van 1789. Ik hoef daar niet veel over uit te wijden, maar zonder terreur was die satanische revolutie tegen “Altaar en Troon”, nooit gelukt.
   De eerste communisten deden hun intrede, Babeuf, de joodse Robespierre (HohePfelz), en vele anderen. Het volkskarakter werd diepgaand veranderd en getekend.
   “1789” werd de “Moeder aller revoluties” (Lenin). De eerste herhaling kwam met de “Commune”, in 1870. Deze eerste groep communisten onder leiding van de toenmalige vrijmetselarij, startte een kerkvervolging en executeerden tientallen priesters, waaronder de Aartsbisschop van Parijs. Zij werd door het bourgeois systeem in die tijd, uitgeroeid door het reguliere Franse leger. Dat vergde ongeveer 30.000 slachtoffers. In 1917, deden de joodse communisten onder leiding van Lenin, Trotsky en Stalin, de coup tegen de Tsaar. Het Russische volk wilde niet volgen, zij hielden van hun Tsaar, zoals de Franse bevolking hield van Lodewijk XVI, in 1789. Maar om de volkswil te breken was bloedvergieten onvermijdelijk.
   Tenslotte, de revolutie van Hitler in 1933. Hij werd democratisch gekozen, door het noordelijke protestante volksdeel. Hij hervormde de economie van een uitgehongerd en werkeloos volk, het gevolg van WO I. Daarbovenop kwam de kunstmatig gecreëerde krediet crisis (1929) van de geldwereld, gedomineerd door joodse bankiers van Wallstreet en de City. De eerste jaren kon Hitler zich handhaven, maar later omstreeks 1938, voelde hij zich nog steeds niet zeker van zijn positie. Pas met het opzetten van het volk en voortdurende propaganda tegen de joodse communisten, de heersers in de Sovjet Unie, kon hij de start van de oorlog voorbereiden. Hij moest echter veel te vroeg, in 1940, onder dwang van Churchill, de oorlog in gaan, omdat Churchill op 10 Mei 1940, de eerste vijandelijkheden pleegde. Vanaf toen zat het Duitse volk definitief onder de knoet van de nationaal socialisten. Iedere revolutie vereist geweld, hoe dan ook.
   Geen revolutie heeft zoveel slachtoffers veroorzaakt als de Russische van 1917. De joodse, communistische revolutionairen hebben in 70 jr. tijd, meer dan 100 miljoen slachtoffers gemaakt, waaronder 10 miljoen Ukraïeners door uithongering.
   De huidige poging van de Jew World Order om een revolutie te starten, “the great reset” van de joodse Klaus Schwab, langs psychologische weg, via een kunstmatig gecreëerde pandemie, en angst onder het volk, lukt nooit. Dit kan geen stand houden. Vroeg of laat breekt de waarheid door. En dan zal die gehele JWO elite worden weggevaagd.

   1. Zoals gebruikelijk het geschiedenisverhaaltje overgoten met verzinsels en roddels.

   2. De revolutionairen in het Vaticaan zullen er uiteraard nooit in slagen om de katholieke Kerk te vernietigen, maar mijn bedoeling met de voorgaande reactie was om te vermelden dat het nieuw motu proprio tegen de katholieke misritus mogelijk morgen gepubliceerd wordt. We zullen zien of dat zo zal zijn of niet.

    1. Het zal de traditionelen niet lukken de gewenste kerkhervormingen tegen te houden. 2000 jaar aan onderdrukking van gelovigen door hautaine kerkbestuurders komt langzaam ten einde. Het verdrijven van eeuwenoude corruptie kost moeite maar zal uiteindelijk slagen. Het geloof bovenop de rots van Petrus zal zegevieren. En niet eeuwenoude erin geslagen Katholieke regels.

     1. Het is Sint Simon Petrus, eerste Paus van Rome, die de Romeinse Canon geschreven heeft onder goddelijke inspiratie, de Canon van de misritus die u weggevaagd wilt zien. U bent een vijand van Petrus, de Rots waarop de Kerk gebouwd staat.

      Veel tirannen hebben geprobeerd om de Kerk te vernietigen, zoals u en uw pedosatanische meesters willen, maar zij hebben het nooit kunnen bereiken, en ook u zult dat niet kunnen, want de Kerk heeft een goddelijke bescherming, en door die bovennatuurlijke bescherming kan zelfs een NWO-dienaar op de Troon van Petrus niet breken. God is sterker dan de satan die u dient, en dat zal altijd zo blijven.

      1. Theudmer schreef op 16 juli 2021 om 19:57, citaat: “Gedenk ( ) dat (1) de priesters van de Latijnse Ritus het recht hebben om het H. Misoffer op te dragen volgens de Latijnse Ritus; (2) de Romeinse Mis werd geschreven door Sint Petrus, Apostel en Paus van Rome, onder goddelijke inspiratie en (3) zijn opvolgers, waaronder de huidige Franciscus, hebben niet het recht om die ritus af te schaffen. (4) Een sacramenteel geldig gewijde priester die canonieke zending heeft om het Heilig Offer van de Mis op te dragen heeft dus het recht om dat volgens deze apostolische ritus te doen.”
       En op 25 juli 2021 om 15:23 herhaalde hij citaat (2) inhoudelijk:”Het is Sint Simon Petrus, eerste Paus van Rome, die de Romeinse Canon geschreven heeft onder goddelijke inspiratie, de Canon van de misritus”.

       Geloven mag men van alles, maar daarom is het nog niet de waarheid. Je kunt ook wel iets blijven herhalen, maar daarmee wordt het nog niet waar!

       Het doel (een inerte kerk en liturgie) heiligt hier blijkbaar alle middelen, zelfs fake news. Immers, het historisch bewijs voor de bewering (2) ontbreekt, sterker: bestaat niet! Meer tegenwerpingen.

       – Het staat historisch helemaal niet vast dat de apostel Petrus in Rome is geweest. Hij speelde een belangrijke rol in de eerste christengemeente te Jeruzalem en vooral te Antiochië. De verhalen over Petrus in Rome zijn apocrief; m.a.w. mythen, daar zijn de geleerden het reeds lang over eens.

       – De Canon van de misritus is de vrucht van vele eeuwen creatief geloven en vrij vieren rond ‘het breken van het brood’, met daarin vele momenten waarop de diverse componenten van de in oorsprong Joodse liturgie verder werden ontwikkeld en vastgelegd, al dan niet met geldigheid onder keizerlijk toezicht voor de gehele kerk wereldwijd. Het concilie van Trente (1545-1563) vormde slechts één van de vele momenten waarop in overleg tussen bisschoppen en hun adviseurs werd overeengekomen om voortaan de Eucharistie in de hele kerk op een en dezelfde wijze te vieren. Contra (3) Indien Paus en bisschoppen destijds het recht hadden (afgeleid uit Jezus woorden zoals in de Schrift vastgelegd) om de riten vast te stellen, kan en mag ook nu dat recht aan Paus en bisschoppen van vandaag worden toegekend.

       – Over de liturgie van de vroege kerk weten we vrijwel niets meer dan uit de Evangeliën, de Handelingen der Ap., de brieven van Paulus en de ‘Didache’ ofwel de ‘Leer der apostelen’. Dit laatste, mogelijk oudste christelijke geschrift, geschreven in het Grieks, is ontstaan uit de z.g. joodse ’twee wegenleer’ (catechese en moraalleer: ‘de weg ten leven en de weg ten dode’) aangevuld met toevoegingen uit het Evangelie, informatie over de feitelijke christelijke liturgie, gemeenteorganisatie, gedrag ambtsdragers enz. en ca. tweede helft eerste eeuw geleidelijk ontstaan in westelijk Syrië t.b.v. rondtrekkende apostelen. Ook dit geschrift is niet met zekerheid aan Simon Petrus toe te schrijven; het heeft waarschijnlijk meerdere auteurs.

       – De Apostolische brief van paus Franciscus in de vorm van een “moto proprio” is in tegenstelling van hetgeen Theudmer in (1) en (3) beweert wél geldend voor alle r.-k. priesters omdat het voldoet aan Canon 38. Deze stelt dat een ‘moto proprio’ geen rechtsgeldigheid heeft indien het verworven recht van iemand anders schendt of in strijd is met een wet of een goedgekeurde gewoonte, tenzij de bevoegde overheid uitdrukkelijk een clausule van wijziging toegevoegd heeft. Paus Franciscus voldoet aan deze laatste eis van de Codex Iuris Canonici, en wel in Art. 8 van zijn Apostolische brief “Traditionis custodes”; dáár leest U de clausule van wijziging.

       – Een “Paus van Rome” bestond en bestaat ook nu niet. Een paus is bisschop van Rome en in die functie “primus inter paris” (“eerste onder zijns gelijken”) van het gehele bisschoppencollege van de katholiek wereldkerk dat tenminste formeel werkt vanuit het collegialiteitsprincipe, de weerbarstige praktijk ten spijt.

       – (4) is een dooddoener, want elke priester heeft bij zijn wijding gehoorzaamheid beloofd aan zijn hogere oversten c.q. de plaatselijke bisschop (die weer gehoorzaamheid aan de paus heeft beloofd!). Vervalt het recht aan de toestemming van de bisschop om de H. Mis op een bepaalde wijze te celebreren, dan mag de betreffende priester eenvoudig niet meer voorgaan in datgene waarvoor hij geen toestemming heeft. Punt uit. Doet hij het toch, dan wacht hem excommunicatie. Zo gaat het binnen een rechtsorde die goed gehandhaafd wordt! Maar niet getreurd, zegt men dan, buiten de kerk(orde) is ook heil te vinden. Niemand dwingt U om lid te blijven van de r.-k. kerk!

       De resterende vraag is: wat heeft het voor zin en nut om maar te blijven afgeven op een instituut en zijn leider als U op geen van beide invloed heeft of krijgt. Het maakt U en uw lezer ook bepaald niet gelukkig of gelukkiger en ook geen mooier mens.

       Ik vraag me daarom af of U wel voldoende lacht. Voor mensen die onvoldoende lachen bestaan heus echte lachtherapieën! Mensen die lachen hebben namelijk geen kwade en destructieve gedachten. (U kunt dat eenvoudig bij uzelf bespeuren. Trek uw mondhoeken maar eens goed op en ontspan U. Voelt U hoe dat U goed doet?!) Spontaan en graag lachende mensen zijn lieden die kunnen relativeren en verder hun gang gaan vanuit de overtuiging dat het goed komt met ons, want zijn ’thuis’ weten dat ze er zijn mogen, want Immanuel (Jezus) en God is met hen; Zij zullen namelijk voorzien in wat wij het allermeest nodig hebben (zie Mat. 6, 31-34 en bijv. Fil. 4, 19), zoals de Schrift – als uitdrukking ook van millennia gelovig menselijke ervaring – ons leert. En dat is innerlijke vrede, rust, liefde, vertrouwen, dankbaarheid.

       Neem dat nu eens serieus! Het zal U en uw ‘Umwelt’ / ‘Mitwelt’ zeker goed doen. Ik wens U dat ook van harte toe.

       Wees gegroet.

 16. Goedemorgen allemaal,

  Er is contact geweest met :Levend Geloof 9″, er wordt hard aan gewerkt om het te onderzoeken en in orde te maken maar het is niet duidelijk wat de oorzaak is.
  Wat fijn om te ontdekken dat we niet alleen zijn. Met onze Heer en moeder Maria, en ja, ook met elkaar.
  Bidden met en voor elkaar, Gods zegen

  Maria

  1. Het ligt vermoedelijk niet aan “levend_geloof9” zelf.
   Wanneer men gaat kijken bij __https://www.bloggen.be/toplijsten_blog_blogs_bloggen.php__ dan blijkt dat geen enkele url het nog doet.
   Men krijgt over alle url’s hetzelfde antwoord:
   “403 Forbidden”
   “Forbidden – You don’t have permission to access this resource.”
   ( Verboden – U hebt geen toelating voor toegang tot deze bron. )

   Volgens mij is dit de zoveelste vrijheidsbeperking in naam van “de democratie”.

   1. door Pépe » di jul 13, 2021 10:26 51
    Aan alle bloggers bij bloggen.be

    Ik weet niet of jullie weten wat met bloggen.be is gebeurd.
    Vorig jaar rond oktober werd bloggen.be door het Seniorennet verkocht aan een Nederlander.
    Ik ging met deze verder doen bij bloggen.be zoals voordien, maar sedert 27 november 2020 krijg ik langs geen kanten contact met hem.
    Het is wel dat hij van de aardbol is verdwenen, corona, ongeval geen mens die het weet.
    Ik probeert nog zoveel mogelijk mensen te helpen met de bevoegdheden die ik had voor bloggen.be werd verkocht, maar ik kan niet in de blogs en omdat probleem op te lossen is het nodig in de blogs te kunnen.
    Laat ons hopen dat het tijdelijke is, anders zie ik zwart.

    MVG Pépe

    unquote

 17. @juuls,
  U komt steeds met kinderlijke blabla, dus zonder enige onderbouwing.
  Is het niet de hoogste tijd, om Uw poepluier af te doen?

 18. Jongens, ik ben tot de conclusie gekomen……. god bestaat niet 🙁
  jullie zijn allemaal losers en kotsen jullie heilige geest uit 🙂

  PS.

  PP (de paus is een pedofiel)

  groetjes pedopaus

 19. Paus Franciscus beperkt viering van Latijnse ritus

  De buitengewone ritus van de eucharistie mag alleen nog gevierd worden met toestemming van de plaatselijke bisschop, met onmiddellijke ingang.

  Met een nieuw decreet stelt paus Franciscus strengere regels voor de viering van de zogenaamde ‘oude mis’. In een motu proprio dat vanmiddag is gepubliceerd, legt hij de ‘gewone’ misliturgie vast als de enige uitdrukking van de Romeinse ritus. De buitengewone ritus, die door zijn voorganger Benedictus XVI in 2007 ruimer werd toegestaan, mag met onmiddellijke ingang alleen nog worden gevierd met toestemming van de plaatselijke bisschop.

  Alleen de plaatselijke bisschop kan het gebruik toestaan van het missaal dat paus Johannes XXIII in 1962 voor zijn bisdom heeft uitgegeven, staat te lezen in het huidige decreet Traditionis custodes (Bewaarders van de Traditie).

  Alleen de bisschop bepaalt ook de plaatsen, de dagen en uren, en de priesters die de eucharistie willen vieren met de gelovigen volgens de oude ritus. Volgens de nieuwe verordening moeten de lezingen in de eucharistie, die gewoonlijk in het Latijn worden voorgelezen, nu ook in de taal van het betrokken land worden gereciteerd. De viering volgens de oude ritus is niet toegestaan in gewone parochiekerken en er mogen daarvoor geen aparte personele parochies worden gevormd. De paus onderstreept dat de bisschop erover moet waken dat de vorming van nieuwe groepen niet wordt toegestaan. Hij zou ook moeten nagaan of de viering van de ‘oude mis’ echt nuttig is voor de geestelijke groei van de personele parochies die canoniek voor deze gelovigen zijn opgericht, en dus al dan niet moeten worden gehandhaafd.

  Geen verzoening
  In een begeleidende brief aan de bisschoppen rechtvaardigt de paus het vandaag gepubliceerde decreet met het feit dat de door Benedictus XVI in 2007 gehoopte verzoening en grotere eenheid in de Kerk niet hebben plaatsgevonden. Dat blijkt uit een enquête over de buitengewone ritus die in 2020 onder bisschoppen is gehouden. De versoepeling die Benedictus XVI bood, stelt paus Franciscus, is misbruikt om kloven te verbreden, meningsverschillen te vergroten en tegenstrijdigheden te bevorderen die de Kerk schaden en haar in gevaar brengen voor een schisma.

 20. @Irma,
  Anders gezegd:
  ‘Paus’ Franciscus vindt de Traditionis custodes (Bewaarders van de Traditie) een gevaar.
  Anders gezegd: Hij voelt dus de kracht van de bewaarders van de traditie.
  Wéér anders gezegd: ‘Paus’ Franciscus wil dus de traditie loskoppelen van het R.K. geloof.

  Oftwel: ‘Paus’ Franciscus wil een ánder geloof verkondigen dan de apostelen.

 21. ‘Paus’ ‘Franciscus’ Bergoglio ging enkele jaren geleden persoonlijk de Traditionele Kerk in China onder de zwaarst mogelijke verdrukking plaatsen, en nu doet hij dit wereldwijd. Moesten Stalin, Hitler en Mao nog leven zij zouden nu groen zien van nijd terwijl Bergoglio zich ongelofelijk sterk en groot voelt. Niets zo leuk als machtswellust . . . ten minste voor de korte tijd dat dit nog duren kan. Deze monsters bezitten geen greintje geduld en dat is hun meest kwetsbare Achillespees, te meer omdat zij betekenis en inhoud van het woordje ‘geduld’ niet eens begrijpen, sterker zelfs zij verafschuwen geduld.

 22. @eric-b-l,

  China was een probeersel van Bergoglio, hetgeen voor hem – zo te horen – behoorlijk goed uitvalt.
  Hij verliest geen tijd: nu vindt hij het tijd om de Romeinse ritus aan te pakken.
  Weet: Des te gekker iemand doet, des te dichterbij is diens eigen ondergang.

 23. Het nieuw motu proprio tegen de katholieke godsdienst is gearriveerd; let op het diabolisch cynisme bij de naamkeuze, “Bewaarders der Traditie”.

  Gedenk, mogelijke lezers, dat de priesters van de Latijnse Ritus het recht hebben om het H. Misoffer op te dragen volgens de Latijnse Ritus; de Romeinse Mis werd geschreven door Sint Petrus, Apostel en Paus van Rome, onder goddelijke inspiratie en zijn opvolgers, waaronder de huidige Franciscus, hebben niet het recht om die ritus af te schaffen. Een sacramenteel geldig gewijde priester die canonieke zending heeft om het Heilig Offer van de Mis op te dragen heeft dus het recht om dat volgens deze apostolische ritus te doen. Wijs, mogelijke lezers, priesters hierop die u kent.

  Hopelijk zal er nu veel verzet zijn tegen de nieuwe anti-katholieke aanval. Uiteraard hebben we die aanval zien aankomen, en hier op het forum werd die reeds op voorhand besproken. Nu is het zover, en de nieuwe veldslag in de liturgie-oorlog is begonnen.

  Ten slotte nog dit: Ga niet, in reactie tegen Revolutionis Custodes (“Bewaarders der Revolutie”), naar schismatieke groeperingen, want dat is exact wat de duivel en zijn revolutionairen in het Vaticaan graag willen; daarom doet Franciscus vriendelijk jegens de sekte van Écône terwijl hij raast en tekeer gaat tegen de oud-rituele katholieken binnen de canonieke structuren van de katholieke Kerk. Er moet gevochten worden om de parochies van de bisdommen te heroveren voor de vlag van het Rooms geloof en de Roomse liturgische cultus. Hoezeer de “Pachamama”-cultisten de gelovigen ook buiten proberen te werken, zij mogen niet in de val trappen en moeten de bugniniaanse ritus zoveel blijven tegenwerken als zij kunnen binnen de bisdommen. En woon niet het bugniniaans ritueel bij, en geef geen eurocent aan bisschoppen die de toegang willen verhinderen tot de katholieke Mis.

 24. @Theudmer,
  Waar heeft U gelezen, dat het nieuw motu proprio (= pauselijke brief, dus zónder toestemming van het college van kardinalen) tegen de katholieke godsdienst is gearriveerd?
  Ik ben die brief nérgens tegengekomen.

 25. beter:
  curie = ambtelijk bestuursapparaat ten dienst van paus
  motu proprio = pauselijke brief, dus zónder toestemming van het college van kardinalen en zónder curie

  Waar heeft U gelezen, dat het nieuwe motu proprio (= pauselijke brief, dus zónder toestemming van het college van kardinalen en zonder medewerking van de curie) is gearriveerd?

  Kort gezegd: dit zou een persóónlijke brief zijn van ‘paus’ Bergoglio
  Ik ben die brief nog nérgens tegengekomen.

  1. Het motu proprio “Traditionis Custodes” werd zopas gepubliceerd door het Vaticaan; de link die “Basilius minor” geplaatst heeft gaat naar het document.

   Uiteenzettingen doen over de inhoud van het decreet is niet nodig; kort samengevat toont het document overduidelijk aan dat de architecten ervan de Romeinse Ritus willen doen verwijderen doorheen het kerkelijk landschap. Oud-rituele priesters moeten zich hiertegen verzetten.

 26. @Basilius minor,
  Na onze uiteenzetting (’n ware clash, botsing) doe ik ’t niet graag, maar bedankt voor de site.

 27. Volgens mij is het belangrijkste van voorschrift van ‘paus’ Franciscus:
  De bisschop dienen in hun bisdom een of meer locaties aan te wijzen waar de trouwe aanhangers van de
  Latijnse Ritus zich kunnen verzamelen voor de eucharistieviering (dit is echter niet toegestaan in de parochiale kerken en dienen opgericht te zijn in nieuwe persoonlijke parochies).

  1. Het document pretendeert personele parochies voor de oude ritus te verbieden. Men wil dus parochiekerken afsluiten voor de Mis en men wil verhinderen dat er personele parochies voor opgericht worden.

   Daar komt nog bij dat er gewild wordt dat de bisschop geen toegang geeft tot de oude ritus aan oud-rituelen die weigeren afvallig te worden van het geloof, en Franciscus legt aan de bisschop op om erover te waken dat dit geschiedt. Met andere woorden, de “insermentés” worden buitengesloten.

   Het is simpel: De satanisten die het Vaticaan geïnfiltreerd hebben willen de Romeinse Mis doen verdwijnen en willen dat die ritus alleen nog gezien wordt bij schismatieke groepen opdat resistente katholieken zich daarbij zouden aansluiten en niet voor de voeten van de bisschoppen zouden lopen terwijl zij bezig zijn met hun bisdommen te slopen. Ze willen duidelijk het minder strijdvaardig gedeelte van de oud-rituelen assimileren in de novus-ordo-machine en de rest doen weglopen naar het autocefalisme.

   Waar echter de bisschop is, daar is de Kerk van Christus, dus de bisdommen moeten heroverd worden voor het christelijk geloof.

 28. De zwanenzang van de Latijnse ritus. De Vlaamse bisschoppen zullen geen toelating geven om de oude mis nog op te dragen omdat dit aanleiding geeft tot verdeeldheid. Traditionele katholieken staan voor de keuze: aansluiten bij de hedendaagse eucharistieviering of thuis blijven. Een andere keuze is er niet!

  1. Er is altijd deze keuze: Vertrouwen op God. De Duivel gaat meer dan ooit als een briesende leeuw te keer, zoals in de wereld als binnen de Kerk, omdat Satan weet dat zijn einde nadert.

  2. “Jerome”,

   In de jaren zeventig dachten ze ook dat de katholieke Mis ging verdwijnen; het is niet gebeurd, en de ketters stonden toen nog sterker dan nu. U zult nooit winnen, hoezeer u ook probeert. Hopelijk zal de weerslag tegen uw kamp nu zeer groot zijn.

   Degenen die verdeeldheid gezaaid hebben en zaaien zijn degenen die de maçonnieke ritus van Bugnini geïntroduceerd hebben in de parochiekerken en degenen die dat ritueel nu nog steeds proberen op te dringen. Hoe rabiater u echter tekeer gaat tegen de katholieke godsdienst, hoe rapper de neerval van uw novus-ordo-machine zich voltrekt, want met de handvol oude mensen die nog het bugniniaans ritueel bijwonen gaat u die machine niet draaiend houden.

   Wanneer men geen toegang tot de katholieke misritus heeft moet men thuisblijven en daar bidden; de priester Demaris, in zijn schrijven “Consolations pour les fidèles” (“Vertroostingen voor de gelovigen”), zei dat God zonder de sacramenten de gratie van de sacramenten geeft aan oprechte gelovigen die, door toedoen van kerkvervolging en zonder eigen schuld, geen toegang hebben tot de sacramenten. Sinte Emerentiana was nog niet gedoopt toen zij martelares werd voor het geloof, maar heeft door die marteliedood het doopsel van bloed ontvangen; zo is er ook het doopsel van begeerte.

   Wat gelovigen ook kunnen doen is de minst erge diocesane priesters in de bisdommen proberen akkoord te doen gaan om de katholieke Mis te lezen in hun kerken; iedere priester die het recht heeft om het Misoffer op te dragen heeft immers het recht en de plicht om dat te doen volgens een katholieke ritus. Wanneer zo een priester akkoord gaat om dit te doen hoeft daar trouwens niet veel geluid over gemaakt te worden; op die manier kan de katholieke Mis gelezen worden zonder dat de bisschop het merkt.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht