Abortus als mensenrecht: slechts één Vlaamse partij weigert deze schande!

Het Katholiek Forum heeft geen enkele binding met welke partij dan ook en doet ook niet aan politiek. Het Forum verdedigt de katholieke Kerk als band tussen de mens en zijn God, als uniek instrument van spirituele ontplooiing en van intellectuele ontvoogding, als factor van schoonheid,  getrouw overgedragen van generatie op generatie.

Soms valt die Kerk in gebreke en verloochent zij haar erfenis. Dan aarzelen wij niet om op deze scheefgroei kritiek te leveren. Dat doen wij ook wanneer politieke stromingen,  partijen  of gepolitiseerde media diezelfde katholieke erfenis op agressieve wijze aanvallen en haar bestaansrecht loochenen. Dit is onze plicht.

Nu ook luiden wij de alarmbel. Op 23 juni wordt in het Europees Parlement over het zogenaamde Matic-rapport gestemd, vernoemd naar het socialistische Hongaarse Europees parlementslid Pedrag Fred Matic, een felle tegenstander van Premier Orban trouwens. Het verslag dringt er bij de lidstaten op aan om “de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van vrouwen”(SRGR)te waarborgen en te verbeteren. ” Seksuele voorlichting, toegang tot voorbehoedsmidellen en vruchtbaarheidsbehandelingen, alsmede abortus zijn enkele van de belangrijkste onderdelen van de SRGR diensten”.

In de ontwerpresolutie wordt abortus als een” grondrecht” en een “essentiële medische zorg” voorgesteld ! Het doden van een ongeboren kind wordt dus een grondrecht! Natuurlijk worden hier landen als Polen en Malta geviseerd, waar strengere abortus regels gelden.

De resolutie gaat zelfs zover, dat het weigeren om een abortus uit te voeren op basis van gewetensbezwaren verboden wordt, door dit voor te stellen als “het weigeren van medische zorg”.” Het weigeren om deel te nemen aan een activiteit(abortus…) die een individu onverenigbaar acht met zijn/haar religieuze, morele,  filosofische  of ethische overwegingen moet aangepakt worden als het weigeren van medische zorg in plaats van het zogenaamde gewetensbezwaar”.

Er nog even op wijzen, dat paus Franciscus de moord op het ongeboren leven als een van de ergste misdaden bestempeld heeft. Dit wordt door de media, die deze paus zo gunstig gezind zijn,  meestal zorgvuldig verzwegen.

Zoals het er nu naar uitziet, zullen alle Vlaamse partijen in het Europees parlement deze tekst goedkeuren, behalve het Vlaams Belang. “Voor ons is het recht op leven het fundamenteelste mensenrecht. Wij kiezen  duidelijk voor het leven, en dus voor het ongeboren kind.”, aldus Europees Parlementslid Tom Vandendriessche. Mocht CD&V haar christelijke wortels niet verloochend hebben, zou zij met dezelfde woorden reageren. Maar nee, deze partij, die gaandeweg verschrompelt tot een mini-partijtje, zoekt tevergeefs redenen voor haar voortbestaan in holle slogans en futiliteiten. CD&V europarlementslid Cindy Franssen(?) stemde alvast voor de tekst in de bevoegde commissie…De partij spreekt zich verder niet uit…een akelige stilte!… Het verdiende loon komt echter, soms traag, maar het komt en het is onverbiddelijk.

In dezelfde kontekst van openlijke vijandschap van het politieke-en medialandschap tegen christelijke morele waarden, is een ander offensief aan de gang gebracht, zoals u reeds in een voorgaand artikel op het Forum hebt kunnen lezen. De propaganda-zender  radio 1 spendeerde donderdagmorgen niet minder dan twintig minuten zendtijd aan de volgens hen regelrechte onderdrukking van de LGBT  minderheid door de Hongaarse regering. Geen enkele nuance,  een eenzijdig politiek discours van twee linkse politici, Van Bremt en Desutter, die alle tijd kregen hun woede en frustratie  te botvieren. Wat de transgender Petra De Sutter uitkraamde, was gewoon haatspraak, de gebruikte termen waren oorlogstaal. Zo gebruikte zij het bekende “no pasaran” van de Spaanse communisten tijdens de Spaanse burgeroorlog, de slogan die hun smadelijke nederlaag niet heeft kunnen tegenhouden, trouwens…Met welk recht mengt een minister van een buitenlandse mogendheid zich in de binnenlandse aangelegenheden van een democratisch en soeverein land en levert hij/zij kritiek op een wet gestemd door het parlement? Er is voor minder een diplomatiek incident uitgelokt…

De nieuwe Hongaarse wet kadert in een ruimere kontekst, waarin de bescherming van de minderjarigen centraal staat, met name de preventie en stenge bestraffing van de pedofilie, naast de strijd tegen de verspreiding van homoseksuele boodschappen of afbeeldingen onder kinderen. Vergeet niet, dat in Vlaamse scholen, vanaf de kleuterklas, de genderideologie en de normaliteit van homoseksualiteit verpreid wordt…

Wat de promotoren van homoseksualiteit in werkelijkheid zo woedend maakt, is dat de nieuwe wet aantoont dat de fundamenten van hun ideologie  kunnen worden bestreden. Dat is nu juist wat Hongarije doet, in naam van de christelijke waarden, voor dewelke het verschil in geslacht en het huwelijk tussen de man en de vrouw door de grondwet vastgelegd worden. Hierin beschermt Hongarije de afstamming van het kind en wil het respect voor zijn pschychologische ontwikkeling garanderen, ver weg van de perversies van de genderideologie.

De Hongaarse bisschoppen hebben dit goed begrepen en steunen dan ook ten volle de nieuwe wet. De Vlaamse bisschop Bonny kan hier veel bij leren, mocht hij openstaan voor de authentiek christelijke morele waarden.  Starheid en verblinding zijn echter moeilijk te genezen!

Eigenlijk gaat het hier om twee visies die recht tegenover elkaar staan: de duizendjarige joods-christelijke erfenis, die weerstand biedt tegen de pletwals van het nieuwe politiek correcte denken en de nieuwe LGBT morele orde.

Wij mogen ons gelukkig achten met het feit dat het Hongaarse volk de moed heeft om tegen de stroom van relativisme en libertair nihilisme in te varen en om de wet te verankeren in het respect voor wat een samenleving op lange termijn verbindt en grondvest. De Europese Commissie, het Europees Hof van Justitie  en het Europees parlement zullen  waarschijnlijk hun banbliksems loslaten op de Hongaarse democratie. Zij vergeten alleen maar dat zij niet bevoegd zijn in ethische kwesties. Dit zijn binnenlandse aangelegenheden, waarvoor elk afzonderlijk land soeverein is! De enige macht, die “Europa” heeft, is het sturen van een gemeenschappelijk economische beleid, binnen de gezamelijke Europese markt. Dit is verankerd in de grondingstekst van  de Europese Unie.

Vergis u niet. Wat aan de gang is, is een kultuur-en beschavingsoorlog, een openlijke strijd die gevoerd wordt op verschillende fronten en waarin wij duidelijk partij moeten kiezen.

De keuze tussen een door het Licht van het christendom doordesemde maatschappij en haar antagonisme, de barbaarse maatschappij, waaruit elke vrijheid verdwenen is en eindigt in chaos en totalitaire onderdrukking.

 

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

37 commentaren op “Abortus als mensenrecht: slechts één Vlaamse partij weigert deze schande!

 1. Dat is schandalig! Vrijwillige abortus blijft moord! Dus het zijn niet de vaccinatie die doden, maar ook nog is de vele abortussen. En het is goed dat dit Forum dit nieuws geeft. Europa is echt het Romeins Rijk aan het worden, bah !!!!

 2. @willy,
  Europa is geen echt Romeins Rijk aan het wórden;
  Europa is geen echt Romeins Rijk geworden.
  Maar troost U: aan die losbandigheid kwam spoedig ’n einde = losbandigheid is het begin van het einde.

 3. De politieke gnomen herinneren de belastingslaven er dagelijks aan dat zij in volle dystopie leven; met dat soort van psychologisch terrorisme amuseren zij zich. Satanisch geïnverteerde spraak zoals kindermoordoffers aan Molok “vrouwenwelzijn” noemen is daar onderdeel van. Een travestiet tot minister maken, zoals in dit land gebeurd is, is daar ook onderdeel van.

  Gezien overheidsgebouwen in deze tijd zottenhuizen zijn zou het goed zijn om daar beveiligde deuren in te zetten opdat de patiënten aldaar er niet zonder begeleiding uit kunnen ontsnappen.

 4. correctie:
  @willy,
  Europa is geen echt Romeins Rijk aan het wórden;
  Europa IS een echt Romeins Rijk geworden.
  Maar troost U: aan die losbandigheid kwam spoedig ‘n einde.
  Losbandigheid is het begin van het einde.

 5. @P. Derks : Inderdaad het is reeds een vorm van Romeins Rijk. En je hebt gelijk losbandigheid is het begin van het einde. God is zoek bij deze mensen, opgelost in hun spel en spelen.

 6. …………..”Wat aan de gang is, is een cultuur en beschavingsoorlog.”……………

  De duivel slaapt nooit, beste Veroon ! Vanaf WO I in 1918, en eraan gekoppeld WO II, in 1945, werden de volgende pionnen van de maçonnieke “reset” verplaatst. Roosevelt, Churchill en Stalin, hadden hun werk gedaan, en hun morbide bijdragen geleverd, miljoenen doden en ontheemden, Europa lag in puin, materieel en geestelijk. Dat was de aanloop, van ongeveer een halve eeuw, en tot slot kwam de collaps van het vervloekte Vaticaan 2 concilie, de afschaffing van het kerkelijk monopolie op de waarheid, en de afschaffing van de liturgische ’s Gods ontmoeting, het Heilig Misoffer van altijd. Zij waren de doodsteek voor de maatschappelijke moraal en veroorzaakten de breuk in het sociale draagvlak van maatschappelijke vrede en gerechtigheid. Als vanzelf kwam de revolutionaire lawine op gang, de cultuur-marxistische revolutie van Mei 1968. Zij was het sluitstuk van de cultuur- marxistische revolutie. De invulling kwam met de jaren.
  De weg kwam vrij voor de aanslag op het leven met de maatschappelijke introductie van de cultuur van de dood, via de abortus provocatus wetgeving, in alle landen op bijna hetzelfde moment. Dat was een aardverschuiving. Oudere generaties in die tijd, hadden zich dit nooit kunnen voorstellen. Het fundament van de Christelijke beschaving, respect voor het leven vanaf de conceptie, werd vernietigd. “”Als abortus sociaal geaccepteerd is, is verder alles mogelijk, en kan verder ieder experiment op mens en samenleving worden losgelaten.”” De joodse minister van gezondheid Simone Veil, wees daarop bij de introductie van de abortus wet in Frankrijk, in 1975.
  Toen was abortus in NL al enkel jaren mogelijk, door toedoen van de joodse, socialistische minister Ed van Thijn. Mme Veil was lid van de Trilaterale en nauw verbonden aan de joodse vrijmetselaar orde B’nai B’rith, plus de reguliere vrijmetselarij Grand Orient. Abortus is de eerste schakel in de ketting van de maatschappelijke zelfvernietiging en de cultuur van de dood. Abortus was de speerpunt van alle loges wereldwijd, om die maatschappelijk geaccepteerd te krijgen, hoewel de volken daar op tegen waren, in NL indertijd ongeveer 60 %. En overal hielden de V2 bisschoppen van de “conciliaire kerk”, zich koest.

  1. (vervolg)
   Progressieve, positivistische wetten moeten de fundamenten leggen van een radicaal, materialistische en egalistische samenleving, zonder God, en zonder immateriële, spirituele normen en waarden. De Kerk en ieder “obscurantisme” (een typisch maçonnieke uitdrukking) moeten worden uitgebannen. De egalistische meetlat moet ieder beeld van de Schepping en de Natuurlijke Orde (Decaloog) vernietigen. De logica en perfecte samenhang van de Schepping en de Natuurlijke Orde, met een zin en een doel, die de waarneembare realiteit te boven gaan, worden ontkend. De God gegeven perfecte orde moet verdwijnen. Maar in een samenleving zonder natuurlijke orde, ontbreekt waarheid en dus ook gerechtigheid. Zij raakt dus onherroepelijk doordrenkt met onvrijheid, staatsterreur en uiteindelijk de cultuur van de dood. Omdat progressieven, onzeker zijn over hun utopie tegenover de Scheppingsorde, overschreeuwen zij hun bod, en beroepen zij zich op de “wetenschap”. Wie herinnert zich niet het failliet van het “wetenschappelijk socialisme”, of haar “gezag” gevuld met leugens over de griep hysterie, of de “opwarming” van de aarde, Moeder Gaia.
   De progressieve gemeenschap is een amalgaan van rassen, culturen, kleuren, religies, ideeën en identiteiten, zonder richtinggevende waarheid. Maar innerlijke tegenstijdigheden leiden onherroepelijk tot neergang en uiteindelijk tot de cultuur van de dood. De progressieve mens mag ook niets worden opgelegd, maar hij moet zich wel richten op wankele progressieve dogma’s, staats dogma’s, passend binnen het “sociale contract” van de joodse Rousseau (1712-1778). Hij was de voorloper van de Franse revolutie (1789), “de moeder aller revoluties”. (Lenin (+1922)).
   Rousseau streefde naar de radicaal vrije mens ook tegenover God, zonder plichten en dwangmatigheden, maar wel “passend” binnen zijn “sociaal contract”. Deze paradox van Rousseau, zal altijd de progressieve partij splijten, en vandaar zullen ze nooit een houdbare vuist kunnen maken, tenzij met bedrog en geweld.
   Rousseau’s neutrale staat bestaat niet, noch heeft zij de waarheid in pacht, tenzij zij totalitair is. De westelijke wereld die God dood heeft verklaard, worstelt al twee eeuwen met die paradox. Toch wil zij haar waarheid bepalen, en wel middels de creatie van percepties. Daarmee zette zij de poort open naar de verschrikkingen van de 20ste eeuw.
   De griep hysterie is geen nieuw verschijnsel, de gehele 20ste eeuw getuigt van opgetuigde staats percepties over goed en kwaad, over helden en schurken. Kortom demonisering van tegenstanders was en is schering en inslag. De griep hysterie en de griep tirannie van staatswege, zijn niet nieuw, zij zijn geen uitvinding van vorig jaar 2020, maar werden bij iedere grote gebeurtenis in de 20ste eeuw ingezet, met ongebreidelde staatspropaganda via de MSM media. De abortus praktijken zijn HET voorbeeld van de dood cultuur, en hoe een samenleving haar eigen ondergang programmeert. De abortus problematiek is veel breder dan hierboven aangegeven. Het achterliggende plan is zelfdestructie van volken en Europa als geheel. In NL zijn de afgelopen decennia 1,5 miljoen babies vermoord, en de oeverloze immigratie van o.a. nooit inpasbare zwarten en islamieten moeten de ontstane gaten in de bevolking opvullen. In de grotere landen gaat het om een veelvoud. Het Romeinse rijk is door precies dezelfde praktijken in de 3de en 4de eeuw, als vanzelf ten onder gegaan, door oprukkende barbaren in eigen gelederen, die de macht wilden overnemen. De laatste keizer van Rome was een barbaar. Zover was het gekomen. Nu zijn het de “progressieven” een vijfde colonne in eigen gelederen, media, onderwijs, hoger onderwijs, top ambtenarij, justitie, parlement, onkerkelijken. Voor gelovigen, zelfstandigen, creatieven en hardwerkenden, is het nu 5″ voor twaalf.

  2. De doodspolitiekers kunnen hun waanzin verder uitvoeren zolang de bevolking de structuren van hun werkzaamheid in stand helpt houden. Vlamingen hier kunnen, als zij er de wil toe krijgen, een parallelle samenleving opbouwen die zich niet laat misbruiken en uitbuiten door de politiekers en de bankiers, met de creatie van een eigen lokale munt die niet onderworpen is aan de woekerpraktijken van de banken.

   Er ontbreekt hier in Vlaanderen een onderscheiden katholieke grondbeweging die door metapolitieke werkzaamheid een christelijke temporale orde probeert op te bouwen. Spreken en schrijven is niet voldoende; de armen moeten uit de mouwen gestoken worden. Ik heb gelezen dat parlementslid Filip Brusselmans een oud-rituele katholiek is; zou die niet willen bijdragen aan de opbouw van een georganiseerde katholieke weerstand?

   Het pedosatanisch bewind verscheurt kinderen in de baarmoeders en spuit gif in de armen van gehersenspoelden; het is een bedreiging voor het voortbestaan van ons volk. Wie denkt dat men deze bedreiging kan verslaan door louter de dagelijkse slavendienst aan de oligarchische economische machine te verrichten en af en toe in een stemhokske te kruipen vergist zich.

 7. Beste Veroon,
  Sterk artikel!
  Toch even de bronnen nagaan: Pedraga Fred Mati´c is geen “socialistisch Hongaarse Europees parlementslid”.
  Hij is een Kroatisch centrum-links Europees parlementslid.

 8. Abortus is een mensenrecht in de hele EU
  GEPUBLICEERD OP VRIJDAG 25 JUNI 2021 – 10:17
  2 MINUTEN LEESTIJD
  AFDRUKKEN
  De resolutie werd donderdag zonder veel problemen in het Europese Parlement goedgekeurd.
  Het Europese Parlement heeft gisteren donderdag 24 juni, na twee jaar voorbereidend werk en zoals verwacht, de resolutie goedgekeurd waarmee abortus wordt uitgeroepen tot een mensenrecht en een elementaire gezondheidsdienst. De resolutie roept de EU-lidstaten op om vrouwen toegang te garanderen tot moderne anticonceptie, vruchtbaarheidsbehandelingen, kraamzorg en abortus. EU-lidstaten moeten zich internationaal inzetten voor het promoten van abortus als mensenrecht. 378 EU-parlementsleden stemden voor de resolutie, 252 tegen.

  Volgens voorstanders zet Europa zich met deze resolutie nadrukkelijk op de kaart als waardenunie en verdediger van de zwaksten.
  De resolutie kwam er op initiatief van de Kroatische socialist Predrag Fred Matić. Over het recht van ongeboren kinderen op leven of het recht van zwangere vrouwen op bijstand wordt met geen woord gesproken. Wel wordt expliciet het recht op gewetensbezwaren aan diegenen die geen kinderen willen doden ontzegd, omdat zij daarmee de rechten van vrouwen aantasten en de mensenrechten schenden. Matić sprak woensdagavond over een belangrijke overwinning die moet beletten dat conservatieve krachten in de toekomst de rechten en de gezondheid van vrouwen in gevaar brengen.

  Strikt genomen was de resolutie overigens overbodig, omdat abortus nu al legaal is in 25 van de 27 lidstaten. Alleen in Malta is abortus illegaal en Polen wil de mogelijkheden inperken. De EU erkent overigens dat zij op dit terrein geen directe bevoegdheden heeft. Desondanks had de goedkeuring de hoogste prioriteit bij de voorstanders van abortus en de groep van parlementsleden die zich zowel in het Europese als de nationale parlementen (in ons land 30 parlementsleden) over de partijgrenzen heen inzetten voor onbeperkte toegang tot abortus. Die groep publiceerde acht dagen eerder een rapport waarin onder meer de Commissie van Bisschoppenconferenties van de EU (COMECE) en de Templetonstichting als religieuze extremistische organisaties worden bestempeld.

  De COMECE had eerder een verklaring gepubliceerd waarin zij begrip tonen voor de moeilijke en hartverscheurende keuzes waarmee ongewenst zwangere vrouwen worden geconfronteerd. Tegelijk vroegen de katholieke bisschoppen van de EU-landen de EP-leden om deze ongenuanceerde resolutie af te wijzen en om op zijn minst het recht op gewetensbezwaren te erkennen voor diegenen die in eer en geweten niet willen meerwerken aan het doden van mensen. Dat recht wordt overigens ook uitdrukkelijk erkend in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

  Bron: EP

  1. Niemand kan ooit op rechtmatige wijze een ongeboren kind vermoorden, temeer omdat het in vroegere tijden (voorafgaande aan de industriële dictatuur) niet mogelijk was risicoloos te aborteren.

   Maria in Fatima 1917 :”De hele wereld zal communistisch worden.”
   Medjugorje 1981 Juni 24 is nu precies VEERTIG jaren geleden en communisme is nu een feit.
   40 = vervulling van gerechtigheid.
   Vreemd genoeg is het uitgerekend Poetin die op streng wijze pleit voor godsdienstvrijheid en voor respect voor de waarheid.

   Het wordt dus onvermijdelijk dat wat eeuwen geleden voorzegd werd nu ook tot uitvoering zal komen:
   een Russische leider zal heel Europa bedreigen en spreken alsof hij een man van God was terwijl hij nochtans communist is. Slechts korte tijd later komt de antichristelijke werelddictator te voorschijn en omtrent dezelfde tijd verschijnt ook de grote monarch die de Rooms Katholieke Kerk volledig zal herstellen.

 9. @Silvanus,
  het door U vermelde EU document meldt (in het kort en onbelangrijke woorden weglatend):

  71. dat de EU benadrukt dat diensten op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten genderresponsief, op rechten gebaseerd en jongerenvriendelijk moeten zijn en, ook in humanitaire contexten, voor iedereen beschikbaar moeten zijn, ongeacht leeftijd,

  In gewone woorden: de EU erkent het recht op pedofilie (zoals U correct meldt).

 10. @eric-b-l ,
  Hoe komt U tot Uw beweringen van de laatste alinea?
  Ik vraag dit, omdat ik dat letterlijk nergens heb gelezen.

 11. @: P.Derks..

  Naar aanleiding van wat: {@: eric-b-l op 25 juni 2021 om 17:15} ..schreef: ▪︎de grote monarch die de Rooms Katholieke Kerk volledig [zal herstellen]▪︎ ..doet Mattheüs 17:11 begrijpen dat de Maleachi 3:1 bode = (Jesaja 52:7)..later de grote Monarch, de ware ((en niet Trump))..eindtijd Cyrus zal zijn.. en wat ik al eerder betoogd heb.

  In Maleachi (of Malakias) 4:5-6 wordt in vers 5 naar de grote en ontzaglijk [Dag van Jahweh] verwezen.. hetgeen overeenkomt met de Dag des Heren in 2Thess.2:2.. wat het 6e zegel betreft zoals ook uit andere profetieën te begrijpen is.
  In Maleachi 4:5 wordt enerzijds Maleachi 3:1 geïmpliceert, de Monarch en anderzijds wordt Elia zelf begrepen die pas komt vlak voor het laatste oordeel..ten tijde van de antichrist.
  Dus een profetie met een dubbele vervulling, zelfs @Theudmer begrijpt dat niet ..en zelfs niemand tot nu toe en zelfs de Joden begrijpen dat maar gedeeltelijk.

  De antichristelijke werelddictator betreft in deze [niet] de antichrist maar de valse profeet maitreya..die in vers 3 en 4 het kind der verdoeming is of de zoon des verderfs.. en zoals in Dan.7:11 de dood vindt in het 6e zegeloordeel ((vers 9-10) in en met de Waarschuwing.
  2Thess.2 vers 8 betreft pas de antichrist..blijkbaar ben ik waarschijnlijk de enigste die begrepen heeft dat ook daar het om 2 personen gaat.
  ▪︎▪︎

 12. @Jo,
  Bedankt voor Uw uitleg, maar dat is mij véél te ver gezocht.
  Bovendien: het O.T. is met Jezus gehéél vervuld (Mt 5,17 met Joh 19,30) en heeft dus volgens mij geen enkele verdere toekomstverwachting.

  Mt 5,17 = Jezus is gekomen om de Wet (= O.T.) te volbrengen.
  Joh 19,30 = “Het is volbracht.”

  En zo IS het = Amen.

 13. @Jo
  Wat is de inhoud van het O.T.?:
  Het O.T. is van voor tot achter volledig doordrenkt van Gods hulp.

  1.
  God heeft eerst alles geschapen wat de mens nodig heeft om voor áltijd al-gelukkig te kunnen leven;
  2.
  Toen dat alles er was, heeft God de mens geschapen;
  3.
  De mens LIJKT op God. De mensen kunnen dus óók iets scheppen; elk mens zal eeuwig leven en heeft de vollédige vrijheid om te doen wat zij willen;
  4.
  De mens werd ondankbaar en misbruikte wat God hen had gegeven;
  5.
  God zal NIMMER stoppen om de mensen álles te schenken wat zij nodig hebben om voor altijd al-gelukkig te kunnen leven (álles wat er is, is dus een geschénk van God).
  6. a.
  De mens werd óngelukkig en WIST zelfs niet meer (c.q. KÓN niet meer weten) hoe ie moet leven om voor altijd al-gelukkig te zijn
  6.b.
  De clou van het N.T.: Doe je best; ben God dankbaar voor alles en vertrouw Hem volledig; Eer God voor alles en BLIJF Hem vragen om ons te helpen. Om dat correct aan te leren: ga (als het mogelijk is) minstens één keer per week naar de H. Mis;
  7.
  De goedwillende mensen kunnen wél weer weten hoe zij voor altijd al-gelukkig kunnen zijn; God (preciezer; Jezus Christus) heeft Zijn missie volbracht.

  De punten 1 tm 6.a. is de gehéle inhoud van het O.T.
  Wie daar méér van maakt, misbruikt Gods Wil.

 14. @: P.Derks..

  ••Citaat
  De punten 1 tm 6.a. is de gehéle inhoud van het O.T.
  Wie daar méér van maakt, misbruikt 🙈 Gods Wil.▪︎

  Dat is wel erg eenzijdig gedacht ..in de Petr.Can.vertaling wordt in de voetnoot over Openb.6:12-17, zijnde het 6e zegeloordeel, gezegd dat het het laatste oordeel betreft, hetgeen totaal onjuist is.
  Dit is een teleurstelling dit te moeten lezen.. ook het oordeel in Openb.19:11+ betreft [niet] het laatste oordeel.. zo ook in Zacharia 14 niet, etcetera.

  Maleachi 3:2-5 heeft nog niet in de geschiedenis, tot nu aan toe, plaatsgevonden en iedere simpele ziel kan begrijpen, als hij weet heeft gekregen inzake de Waarschuwing “van” Garabandal, dat in Maleachi 3:2-5 de Waarschuwing te begrijpen is ((voor de Joden)) en trouwens ook in [o.a.] Jesaja 66:15-17.. in samenhang met de gehele mensheid..en dus niet apart.
  Maar helaas als de profetieën niet te appreciëren zijn dan blijf men op de rotonde zonder een andere weg (van verder inzicht) in te slaan.

 15. Recap:
  U maakt dus misbruik van de bedoéling (= het doel) van het O.T.

 16. Het O.T had drie doelen:
  1.
  Duidelijk maken Wie alles geschapen heeft;
  2.
  Duidelijk maken, dat de mensen krijgen het steeds moeilijker om goed te leven en benodigen écht ’n verlosser;
  3.
  de mensen voorbereiden op de komst van onze Verlosser: Jezus Christus.

  Het N.T heeft één doel:
  De mensen zijn verlost: Het is volbracht = de Verlossing is volbracht.

 17. @Jo,
  Recapitulatie:
  U LIJKT op een goed bedoelende katholiek, echter U BENT ’n wolf.
  U bent ’n wolf, omdat U Uw eigen interpretatie maakt van de bijbel én omdat U volgelingen van Uw interpretatie probeert te winnen.

  1. beter:
   @Jo,
   Recapitulatie:
   U LIJKT op een goed bedoelende katholiek, echter U BENT ‘n wolf.
   U bent ‘n wolf, omdat U Uw eigen interpretatie maakt van de bijbel én omdat U volgelingen van Uw interpretatie probeert te winnen (met Uzelf natuurlijk in ’n hoofdrol).

 18. Het O.T. kan iedereen gebruiken als achtergrondinformatie voor het N.T.
  Het O.T. heeft dus als functie om het N.T. te kunnen begrijpen en dus Gods bedoeling te begrijpen en dus de noodzaak van onze verlossing te begrijpen.
  Maar ook niét meer dan dat.

 19. @: P.Derks..

  Wat de boer niet kent vreet (eet) hij niet ..hetgeen dus op jou van toepassing is.
  Jesaja 66:14-24 is nog niet vervuld en heeft zijn samenhangende context in de Apocalyps
  Jesaja 65:17-20+ heeft o.a zijn samenhangende context in Openb.21..
  Passages in het N.T. hebben vaker hun samenhangende context in het O.T. ..De nw. Hemel en nw. aarde in Jesaja 65:17-> 20+ en het overeenkomstige in Openb.21 heeft zijn samenhang maar is niet hetzelfde.. verstarde katholieken willen het een en ander niet (door)zien door hun vastgeroest gewoonte-denken.. zonder pit.

  Katholieken die de bijbelse context in de huidige profetieën niet kunnen ontdekken zijn verstarde gelovigen, vorm-katholieken zonder werkelijke diepgang..en die zichzelf vast pinnen op hetgeen ze menen al te bezitten ..een “levend” maar dan feitelijk een ((🙈 🙉)) geloof.. en menen dan in die kort-zicht-igheid dat ze de juiste uitleg, interpretatie al hebben.
  [Zou] de kerk dus leren dat het 6e zegel het zelfde is als het laatste oordeel, dan is dat een mis-vatting en zal ik haar weerspreken.. maar wel tevens wijzen op de samenhang met het laatste oordeel en dat het 6e zegel dus het vóórlaatste oordeel is.

  Jezus Christus is niet erg tevreden over katholieken die de hemelse boodschappen, als extra hulp niet kunnen appreciëren en consumeren.. hetgeen meermaals onthuld is.
  Als een mens bv. een IQ van 155 heeft kan zo’n mens weleens last hebben, denk ik dan zo, van hoogmoed.. vermoedelijk.. en niet uitgesloten. Hoogmoed was de bases voor de val van die bekende engel.

 20. @Jo,
  U probeert om Uw eigen geloof en eigen volgelingen te creëren. U bent dus een gevaar.
  Anders gezegd: U bent een wolf.

 21. @Jo,
  Matteüs 7,15-20.
  In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Wacht u voor de valse profeten, mensen die tot u komen in schaapskleren, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.

 22. @: P.Derks..

  🤭 ‼️..En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt –hervormd– .. (metamor’pho-oo) door de vernieuwing (ana’kainosis = volledige verandering ten beste) van uw –denken–, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. (Romeinen 12:2 NBG vertaling.) 🤣 Rom.12:2.

 23. @Jo,
  Niémand, maar dan ook niemand zal de bijbel ongestraft metamorfoseren, dus ook Ú zal dat niet ongestraft doen.

 24. @: P.Derks..

  Je krijgt de groeten van de incognito -😎- 🦋-koning. 🤣

 25. @Jo,
  (Stel U nu een diepe buiging voor) “Wees gegroet, grote en onbekende (én niet erkende) koning, die vrij is als een vlinder, maar steekt als een bij.”

  Bent U écht niet hoogmoedig?

 26. @Jo,
  Zoals mij geleerd is door † mgr. Gijsen en de zijnen, accepteer ik alleen en uitsluitend het geloof zoals zij het mij geleerd en voorgeleefd hebben.

 27. heb het hier al eens geschreven, er wordt massaal huizen gekocht in Hongarije, ook Polen en Slovenie, niet door de naieve jan met de pet, wel door politici, van klein dorpje tot hoog in de bomen. Waarom ? Die weten waar het decadente – islamitische – westen heen zal gaan.
  Waarom heeft Merkel bomma een stekje in Paraguay denkt u , en niet ergens in Frankrijk , in het “veilige” Europa ergens ? (schaterlach)
  We worden voor dom gehouden, spijtig is dat 99% van de mensen.
  We verdienen het om gekloot te worden, om geislamiseerd te worden, om slaven te worden, om aan vaccinaties te sterven (“ik wil mijn boosters! want ik wil fuiven en reizen!…..’he died’)
  Mijn vader noemde 40j geleden de bevolking klootjesvolk, damn, was he right. Hij zal als enige in de oppositie (aftakking van de VU) tegenover de CVP . Toen stonden ze ook al met geweren naar elkaar gericht in de jaren 70 bij het plakken en overplakken van verkiezingsaffiches….
  Anyway. 2 opties: lid worden van een schietclub indien u in het o zo vrije en veilige westen wil blijven vertoeven (somalier keelt enkele vrouwen in duitsland, soon in your village ! Multi-culti-enjoy-ment.
  Of u gaat reeds op zoek naar dat goedkoop stekkie in 1 van de landen opgesomd.
  Of neem nog een 10-tal covid boosters and die.

  1. Blanke vlucht is alleen een optie wanneer men met volksgenoten naar nog onbewoond land trekt om daar een etnisch-raciale vesting te stichten om daar een toekomst te bouwen voor kinderen van eigen stam. Wanneer men zomaar bij andere volkeren gaat wonen dan verdwijnt men te midden van die volkeren, en hun kinderen zullen van gemengd bloed zijn; wanneer een geheel volk dat doet, dan is dat het einde van dat volk.

   Voor de Germaanse mensen is er ofwel, zoals gezegd, onbewoond land gaan innemen en daar een nieuwe Germaanse vesting opbouwen, ofwel hier blijven en vechten tegen de bloedzuigende parasieten in de overheidsgebouwen die ons willen vernietigen.

   Het zijn harde tijden, maar grote mannen worden gesmeed in de vuren van dergelijke rampentijden.

   Volgens oude legenden stammen de Germanen af van Trojanen die na de val van Troje westwaarts getrokken zijn om daar een nieuwe toekomst te bouwen. Oorden van miserie verlaten om elders een nieuw leven te beginnen lijkt in het Germaans psyche te zitten, en mogelijk heeft dat te maken met de pastoralistisch-nomadische wortels van onze voorouders die met hun paarden rondtrokken en krijg voerden om niet onderworpen te worden aan vreemde vorsten.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht