Een politieke justitie met activistische rechters

Dat justitie in België gepolitiseerd is, zal maar weinigen verbazen. Verschillende arresten uit het verleden hebben duidelijk aangetoond, dat de vonnissen politiek geïnspireerd waren. Justitie is van oudsher een bolwerk van de vrijmetselarij, in de volksmond, “de loge”. De meeste loge-leden zijn ook te vinden bij de liberale  politieke strekking. Dit zijn gewoonweg de feiten.

Sinds het ontstaan van België heeft er steeds een ideologische oorlog gewoed tussen ‘ Katholieken en Liberalen’ , om het op simplistische wijze uit te drukken. Het was de ‘Verlichting’ tegen het’Obscurantisme’ van de Kerk. De schoolstrijd van de jaren zestig is daar een goed voorbeeld van en het was een van de laatste grote conflicten, waarin de katholieke maatschappelijke zuil niet het onderspit delfde. Na het Tweede Vaticaans concilie brokkelde de strijdvaardigheid van het katholieke kamp snel af. De Kerk raakte verdeeld, bv. over het gebruik van de ‘pil’, en haar morele leer werd afgezwakt. De katholieke intellectuelen begonnen schaars te worden en binnen de Kerk zelf werd alle verweer opgegeven. Die verzwakking  werd door de agressieve vrijzinnigheid en haar instrument, de Liberale partij, later PVV, VLD en Open VLD, gebruikt om actief haar doelstellingen te verwezenlijken: vrije abortus, euthanasie, homo-“huwelijken”, eerst nog enigszins gematigd, daarna brutaal en steeds verder de grenzen verleggend.. CVP,  en later CD&V, zaten er als verlamd bij te kijken. Alle nieuw gestemde wetten waren een overwinning voor de anti-katholieke liberaal-vrijzinnige strekking.

Nu zijn wij een fase verder. De Vrijzinnigheid heeft al haar ideologische doelstellingen bereikt en de Kerk heeft zichzelf monddood gemaakt. Er moest dus een nieuwe vijand gevonden worden. Er werd toenadering gezocht tot het linkse, marxistische kamp en diens vijandsbeelden werden overgenomen, aangepast aan  nieuwe ideologische strijdpunten. Nieuwe begrippen en een nieuwe oorlogstaal werden uitgevonden, ruim verspreid door de bevriende media.  Het zijn  ‘ de strijd tegen het racisme’ of wat daar ook voor doorgaat, de ‘haatspraak’ , waarmee men iedereen van alles en nog wat kan beschuldigen, en natuurlijk het etiket ‘ uiterst-rechts’, waarmee iedereen wordt opgezadeld, die niet in de politiek correcte pas loopt. Vindt u dat het doden van een ongeboren kind een misdaad is, dan bent u uiterst- rechts, vindt u dat euthanasie indruist tegen de waardigheid van de mens en een begeleide zelfmoord is, dan bent u uiterst-rechts, vindt u dat de zegening van  homo koppels niet kan, dan bent u uiterst-rechts, vindt u dat de grootschalige inplanting van windmolenparken een ramp zijn voor het milieu, dan bent u uiterst-rechts( lach niet, dat heeft de Franse minister voor ecologie, Barbara Pompili,  vorige week uitgekraamd). Voorbeelden in overvloed en begrippen, die zo doorprikt kunnen worden. Om die nieuwe strijd te voeren, schuwt het agressieve Links-liberale kamp geen enkel middel, zelfs niet de liberticide inperking van de vrijheid van meningsuiting en van de vrijheid ’tout court’.

De veroordeling van vier gewone burgers voor het uiten van een mening, namelijk dat zij bang zijn voor de steeds verdere uitbreiding van de islam en voor de gevolgen ervan voor de maatschappij waarin zij leven, is een teken aan de wand. ‘Stop islamisering’ ! Dat stond te lezen op een spandoek, dat door vier terecht verontruste Vlamingen op een Mechelse markt vertoond werd. Daarvoor kregen zij zes maanden gevangenisstraf, voor een van hen zelfs effectief ! Voor heel wat zwaarwichtige feiten, zoals aanranding met geweld, de barbaarse aanvallen op politiemensen, zware verstoring van de openbare orde, met georganiseerde plundering en vernielingen, wordt daarentegen met de grootste laksheid opgetreden en komt het meestal niet tot bestraffingen. De daders zijn toch maar slachtoffers van onze onrechtvaardige blanke mannenmaatschappij, weet u…

Deze aanslag op de vrije meningsuiting is slechts mogelijk door een algemene uitholling van het Belgisch democratische stelsel, waarin de uitvoerende macht, de rechterlijke macht en de media steeds vaker verstrengeld zijn. Wat in Mechelen gebeurde is daar een schoolvoorbeeld van.

Een islamofiele burgemeester, die ideologisch zeer vijandig staat tegen elke uiting van islamkritiek, geeft zijn politie de opdracht vier mensen op te pakken, die een spandoek dragen, met daaarop: “stop islamisering”. Op zichzelf al een aanval op de uiting van een mening , die helemaal  geen ” haatspraak” is en niet oproept tot geweld. Daarop stelt het parket, dat afhangt van een minister van dezelfde partij en met dezelfde vijandsbeelden, deze mensen in beschuldiging. De onderzoeksrechter is gekend om zijn zeer eenzijdige aanpak en het is een fluitje van een cent om een procureur met dezelfde ideologie en een activistische rechter te vinden, die beide komen uit dezelfde stal en die een uitspraak doen zoals gewild door de Links-liberale politieke macht…! Dat heet ‘onafhankelijke ‘ rechtspraak…neen, dat is geen onafhankelijke rechtspraak, dat is totalitaire rechtspraak, zoals die in de communistische regimes in voege is.

Deze mensen hebben dan nog het lef om landen als Polen en Hongarije aan te klagen voor hun rechtssysteem, dan niet voldoende ‘democratisch ‘ zou zijn! De regeringen van Polen en Hongarije moeten dringend op de hoogte gebracht worden van het  ondemocratische karakter van het Belgisch rechtssysteem. Het kan door hen best gebruikt worden als verdedigingswapen tegen de laffe aanvallen, die van hieruit tegen hen gericht worden.  Politiek en justitie zijn in dit land met elkaar verweven en dat leidt tot  uitspraken, die een aanfluiting zijn van het rechtvaardigheidsbeginsel. Het ondemocratische systeem moet ten gronde hervormd worden, wil het niet alle geloofwaardigheid bij het volk verliezen en op langere termijn reacties uitlokken, die wel eens onvoorspelbaar zouden kunnen zijn.

Auteur:Veroon ter Zee

48 commentaren op “Een politieke justitie met activistische rechters

 1. •••••

  Ook deze analyses en conclusies zijn juist net zoals die van Katharina Gabriels.

 2. Kijk maar de de klopjacht op die militair in Limburg. 500 man tegen ene sukkelaar en die sukkelaar lijkt Rambo wel. Hij een gevaarlijke rechtse terrorist en dit terwijl er nog niets is gebeurd. Men zou de man beter helpen en psychologische steun geven, maar neen, m’n schildert deze man af als levensgevaarlijk. Dit is de manipulatie van de media en politiek. of het Tweede Vaticaans concilie verantwoordelijk is voor de leegloop in de kerk is sterk overdreven. De crisis die we nu meemaken is de crisis van het geloof. De mens gelooft niet meer in een superwezen dat ons beschermd. De mens heeft teveel kennis gekregen, en de wetenschap is nu ons geloof geworden.

 3. Duidelijk en correct verhaal, mijn complimenten. Stapje voor stapje wordt van België een dictatuur gemaakt. In de maatschappij is het al niet anders dan in de Rooms Katholieke waar de Traditionele kardinalen, Bischoppen en priesters ontslagen worden en waar de Traditionele kloosterlingen gedwongen worden een totaal ander geloof aan te nemen, het vrijmetselaars geloof van paus Franciscus.

 4. ‘Het is volbracht’ zei minister Els Borst smalend op Goede Vrijdag, toen ze haar euthanasiewet door het Nederlandse parlement had gekregen.
  Evident was haar afkeer van wie God liefhebben.

  Hoogmoed komt voor de val. Armzalig mens.

  1. Ja, dat klopt, beste Paul, maar U laat de andere helft van het verhaal weg. Het is hier al eerder ter sprake gebracht.
   12 jaar later, in 2014, werd zij achter in haar huis garage met messteken vermoord. Ze kreeg 12 jr. respijt van OLH., om zich te verontschuldigen. Maar deze vrijmetselaar minister Els Borst, was verblind door hoogmoed, en ze zag niet het gevaar van “de wrake Gods”, zoals een dominee in die tijd op merkte.
   “God laat niet met zich spotten, wat de mens zaait zal hij ook oogsten.” (Gal. 6 : 7)
   Daar zijn talloze voorbeelden van, bij nagenoeg alle grote revolutionairen en Gods lasteraars. Zelfs dieven van sacramentalia, als gouden kelken en monstransen.

 5. Ja Jules, ik weet. Zwarte Hein liet zich aan haar eigen instemmingsverklaring weinig gelegen liggen. Over doden niets dan goeds (vandaar dat ik daar stopte); laten we hopen dat zij ten overstaan van OLHeer alsnog …

  Iedereen viel over de dominee heen omdat hij de waarheid durfde zeggen (as my hero, the courageous father James Altman would say). Heel D66 huilde vervolgens tranen met tuiten omdat de heldin die Jezus een poepje wilde laten ruiken wreed uit dit leven werd weggerukt.

 6. @willy,
  inzake Uw reactie:
  “of het Tweede Vaticaans concilie verantwoordelijk is voor de leegloop in de kerk is sterk overdreven”

  Mijn reactie hierop:
  Dat kunt U slechts beweren als U hooguit de leeftijd van 60 jaar bereikt heeft en dus onwetend van hetgeen zich in die woelige tijd heeft afgespeeld. Iedereen van 65 jaar en ouder weet dat gegarandeerd beter. VII is direct(!) en rechtstreeks(!) verantwoordelijk voor de leegloop van de geestelijken en voor de leegloop van de leken.
  Ik zal die tijd nooit vergeten: ik had moeite om mijn eigen ogen en oren te geloven. VII was een ware revolutie, tzowel wat geloof als geloofsbeleving betref.
  En zoals bij élke revolutie, vallen er zeer vele slachtoffers bij zowel voor – als tegenstanders.

 7. @willy,
  Bij ons ging de introductie van VII als volgt:
  De bouwpastoor ging weg; wij kregen ’n nieuwe pastoor. De twee kapelaans bleven.
  Het was het jaar 1964; een half jaar vóór VII bekend werd gemaakt voor ’t grote publiek, had pastoor blijkbaar nieuwe instructies gelezen. Op de kansel kregen wij van de pastoor te horen, dat het Vaticaanse vele veranderingen met zich meebracht.
  Een paar maanden later veranderde bijna alles:
  Totaal onvoorbereid begon de H. Mis:
  de schuldbelijdenis werd niet meer beleden; de H. Mis begon met het Kyrie (= Heer ontferm U);
  wij hoorden allerlei nieuwe nietszeggende Nederlandse liedjes van Hub Oosterhuis (de overbekende en zeer populaire Latijnse gezangen werden vervangen);
  de preek begon: de pastoor zei (bijna woordelijk) in de overvolle kerk:
  “Mensen, het is mooi en goed, dat jullie elke week naar de mis komen. Maar dat is écht niet nodig.”
  De pastoor vervolgde: “De processie gaat niet meer door. Ik ben toch geen sinterklaas. De communiebanken verdwijnen; de communie wordt in de hand gelegd.”
  Na afloop gingen de kerkganger compleet beduusd naar huis.
  De week daarna was de tevoren overvolle kerk bijna leeg.
  Een paar weken later, hoorde ik de kapelaan tegen ’n vrouw zeggen: “Wat is dat vrijen toch iets lekkers.” Ook hoorde ik van iemand: ”Wat hebben ze ons vroeger toch ’n hoop wijsgemaakt.”
  Een paar maanden later zei de pastoor vanaf de kansel:
  “Mensen, het is prima dat jullie niet elke zondag naar de kerk gaan, maar jullie moeten wel betálen.”
  Wijzelf woonden op ongeveer 1 km afstand van drie kerken.
  Het was precies in dié tijd, dat de naburige dekenale kerk vervangen werd: de vorige kerk was te klein: elke week moesten vele mensen op straat de H. Mis volgen. Daarom was er een grote nieuwe kerk gebouwd.
  Tot mijn verrassing was ook dié kerk (die dus geheel nieuw was) ineens bijna leeg.
  Een paar weken later gingen wij naar die derde naburige kerk: ook dié kerk was ineens bijna leeg.

  Dit alles is absoluut niét overdreven. Er zijn nog vele ándere dingen gebeurd (zoals het plotselinge vertrek van de kapelaans + de plotselinge sluiting van naburige kloosters + de plotse en vele uittredingen van broeders en zusters enz.)

  1. Zeer interessante getuigenis, om wat er gebeurd is in de Katholieke kerk in 1964 ten gevolge van VII !

   Dank u wel , geachte heer Derks !

   In 1964 was ik 10 jaar.

   In 1966 (12 jaar ) heb ik mijn plechtige communie gedaan in de Onze Lieve Vrouwe Kerk te Evere – Brussel.

   Wat ik persoonlijk zeer spijtig vond , is dat ik niet meer wist in welke vorm… Was het een Latijnse Mis of een moderne ritus… Ik kon het mij echt niet meer herinneren. Communie op de tong of op de hand …?

   Wat ik er nu van terug weet :
   1) is dat ik een lang wit plechtig communiekleed droeg ( dat was dus eerder traditioneel )
   2) Dat ik er ” zing een nieuw lied alle landen ” gezongen heb ( dat was dus eerder modern)
   3) dat de priester een paar jaar later uitgetreden is ( toen Ik er 15 was ) ( wellicht , inderdaad, in de beweging van de plotse wereldwijde uitreding van vele priesters en religieuzen )

   Ik heb dus mijn plechtige communie inderdaad , in 1966, volgens de novus ordo gedaan.

   Epiloog :
   Ik ga er nu 67 worden en ik ben nu een héél gelukkig en overtuigd katholiek waar ik de schoonheid en rijkdom van de Latijnse liturgie wekelijks ervaar en beleef.
   Ik ben absoluut en definitief afgestapt van de novus ordo kerk door de verandering van het Nederlandstalig Onze Vader ( “breng ons niet in beproeving ” ).

   Dat was ( is ) voor mij echt een brug te ver en het startschot van (definitief ) vertrek.

   1. @Andre,

    Allereerst bedankt voor Uw mooie reactie.

    Wat die ‘beproeving’ betreft:
    Ik bid steeds dat God mij niet zódanig beproeft, dat ik mij laat bekoren (want ik ben zwak).
    Echter, beproeving is noodzakelijk voor je eigen innerlijk. Daar wordt elk persoon ’n kerel van (man of vrouw is niet van belang).

    Ik ben blij, dat U een kerk gevonden heeft met ’n priester die de H. Mis viert conform de Latijnse liturgie. Dan zult U ook meteen bemerkt hebben, dat elke priester – die op dié manier de H. Mis celebreert – ook de offerande met grootste eerbied en met de grootste hoogachting behandelt.

    De offerande, welk een groot offer heeft Jezus toch gebracht; Hij heeft écht Zichzelf compleet gegeven om óns te redden van de duivel en van alle kwaad dat in ons zit.

    Ik ben blij, dat ik elke H. Mis herinnerd wordt aan dat grote Offer en dat ik vervolgens ook nog eens Jezus-Zelf mag ontvangen. Precies dát is de reden waarom ik naar de H. Mis ga.

    Trouwens, de kortste H. Mis werd in de oorlog gevierd als er ogenblikkelijk gevaar dreigde: offerande + communie (communie mag ook gééstelijk ontvangen worden).

    Overigens: bij de Latijnse Mis voél ik als het ware de werking van Heilige Geest;
    bij de novus ordo voel ik de Helige Geest totaal niét, maar dan blijf ik mij steeds herinneren wat die moeilijke Latijnse woorden betekenen.
    Ikzelf gebruik dus beide soorten: de een als versterking voor de andere soort – en andersom.

    1. Geachte heer Derks,

     Dank u wel voor uw antwoord.

     Vele jongeren aanvaarden het latijn hoor!* *

     Ik persoonlijk vind het niet zo moeilijk als ik de tweetalige Missaal van mijn vader of grootvader ter hande neem. Ik vind deze Latijnse gebeden van zulke hoog niveau : bijvoorbeeld : qui pridié quam pateretur, accepit panem in SANCTAS ac VENERABILES manus suas ….

     Mooie en verheven woorden bij de consecratie, nietwaar. ! Met welk een plechtigheid spreekt de fiere Priester deze woorden uit ! Met welke mooie woorden omschrijft hij de handen van Onze geliefde Heer Jezus !

     Het latijn heeft iets heel plechtig en verheven, vind ik. Het situeert zich boven de natuurlijke taal.

     ((( een beetje zoals piloten die boven een welbepaalde Fly level vliegen en in het Engels ( MOETEN ) communiceren ))))

     **
     Het jaar na de afbranding van de Notre Dame te Parijs, heb ik de driedaagse Paris Chartres bedevaart meegedaan.

     Daar waren 20.000 deelnemers. Ik herhaal 20.000 . Plus al diegenen die van thuis uit meegebeden hebben.
     Al in de Latijnse liturgie ! ( met haar kenmerken : priester naar het altaar gekeerd, Latijnse gebeden en gezangen, biecht, gezamenlijke en openbare gebeden voor de bekering van de moslims enz ,

     Er zijn ongeveer 8.000 deelnemers die toen ook Chartres Paris gedaan hebben met de Fsspx gemeenschap.

 8. @P. Derks: Bedankt voor je reactie. Ik heb dat natuurlijk allemaal zo niet mee gemaakt. M’n stelling was gewoon dat de grootste crisis in de kerk eigenlijk het geloof is. Vroeger om nu ook eens een voorbeeld te noemen, kon je naar het café gaan en werd er nog over het geloof, de pastoor gesproken, dit is allemaal verdwenen. Je mag zelfs in een café niet meer beginnen over het geloof, want ieder gaat van je weg, want het interesseert hen gewoon niet meer. Mensen geloven meer in de wetenschap. God is uit het leven van mensen verbannen. God speelt niet meer mee bij mensen. En de vele parochies kunnen nog weinig vrijwilligers krijgen. De God is dood theologie speelt een grote rol bij de mensen.

  1. @Willy,
   Het café – dat in elke dorpskern recht tegenover de kerk is – toont precies de levenswijze van ’n katholiek:
   eerst zeer serieus in de kerk (met het zeer serieuze Offer van Jezus Christus) en meteen daarna het joyeuse, het levensplezier.

   1. En waar katholiek leeft dus precies zoals God-Zelf:

    God is al-gelukkig (=gelukkiger kán niet) en tóch is God niet te laf (+ vindt God het niet teveel moeite) om het zwaarst mogelijk Offer te dragen om óns te helpen.

    Een waar katholiek deinst dus niet terug als ie ’n offer moet brengen om iets belangrijks voor ’n ander te doen. En tóch is een waar katholiek innerlijk gelukkig.
    Een katholiek kun je dus herkennen aan de logische hulpvaardigheid en innerlijk levensgeluk.

 9. Heel goed artikel. Over de schoolstrijd heb ik veel nagekeken ivm de situatie in mijn geboortedorp en in Limburg….inderdaad won toen de Kerk samen met 99% van de bevolking. Hoewel ik zelf ook tot de generatie behoor die de Kerk de rug toekeerde in de jaren zeventig en daarna -ik zou onmiddellijk terug aansluiting zoeken indien er ergens een traditionele gemeenschap was waar de leer van de Kerk en het Christendom zou aangehouden worden. Ik heb geen zin om terug naar de kerk en de mis te keren met de flauwekul die daar tegenwoordig wordt verkondigd. De laatste middernachtmissen met onze bisschop waren tenenkrullend. Ik ben ook van mening dat het het Tweede Vaticaanse Concilie was die de kerk en het katholicisme heeft kapot gemaakt

  1. De toekomst van de Kerk bouwt zich op rondom de Oude Ritus. In het oud-ritueel milieu zijn de aantallen van seminaristen stabiel en oud-rituele kloosters hebben zich de voorbije tijd vermenigvuldigd, vooral van de Benedictijnse familie. Bij oud-rituele priesters krijgen de gelovigen christelijke doctrine te horen.

 10. Schaf de industrie volledig af en het socialisme verdwijnt als sneeuw voor de zon. Dan zullen de loge’s volledig van nul moeten herbeginnen om weer overal te infiltreren.
  Dit is helaas geen mensenwerk meer, de dictatuur van de industrie werd veel te groot.
  M.a.w. de zogenaamde ‘duistere’ middeleeuwen waren vervuld van vers Christelijk Licht. We mogen ons niet laten misleiden door godhaters die enkel wereldse ‘wetenschap’ aanbidden en Geestelijke Wetenschap bespuwen.

  Indien engelen de posities van paus en alle andere geestelijken konden innemen zouden we in een perfect werkende kerk de ideale levensscholing voor de ziel mogen genieten en had Jezus niet hoeven gekruisigd. Wellicht zouden kerkgebouwen dan veel eenvoudiger zijn en binnen zou een lange muur staan tot scheiding van de geslachten.

  Maar God besliste anders: we moeten onze eigen zwakheden ondergaan en leren, door nederig eigen schuld te ont-dekken en te bewerken als een akker in een wildernis vol ongedierte en bloeddorstige roofdieren.

  Nu de grote meerderheid van de wereldbevolking grotendeels onbewust socialistisch werd zullen grote wonderen moeten geschieden om nog zielen te redden van het socialistische ‘niets’, nihilisme, ook geestloosheid genaamd.

 11. @willy ,
  de geloofscrisis is dus absoluut zeker bij de top begonnen: met VII.
  Meteen(!) daarna hebben ook vele ‘gelovigen’ de kerk verlaten.
  Het was écht een kwestie van een á twee weken (afbreken gaat te allen tijde sneller dan opbouw).
  Vervolgens is de achteruitgang van het restant kerkgangers langzaam maar zeker nóg verder doorgegaan.
  Echter, wij mogen hoop koesteren: ik merk de laatste paar jaar, dat steeds meer mensen teruggaan naar ouderwets gelovige priesters en dus weer kerkganger zijn geworden.

  Intussen heb ik weer twee ‘ouderwets’, dus écht gelovige R.K. priesters in de buurt.
  Éen priester is echter oud en gebrekkig. Maar beide kerken zijn elke H. Mis goed gevuld (ook tijdens corona): pakweg 75 gelovigen.
  Bovendien is er één tot priester gewijd (de 24 jarige Esko Kissboat).

 12. Ik heb het eerder al gezegd, maar de grote leugen van vrije meningsuiting laat men gradueel steeds meer vallen om de eindloop van de Nieuwe Wereldorde uit te voeren. “Vrije meningsuiting” werd door de satanisten van de Verduistering gelanceerd om de machtspositie van de heilige Kerk te breken door de ongebreidelde loop van schadelijke meningen. De katholieke Kerk veroordeelde terecht “vrije meningsuiting” als een absurde, verwerpelijke lering.

  Nu dat de katholieke monarchieën omvergeworpen zijn, de Kerk zwaar geïnfiltreerd is en de eindloop naar de luciferiaanse wereldregering bezig is wil Links alle geweren uit de kast halen met de bedoeling om het blank ras in het Westen zo grondig te ruïneren dat de blanke christenheid van weleer zich niet meer zou kunnen herstellen.

  Voor de blanken in Europa die willen overleven is er slechts de strijd tegen Links voor de overmacht; het gehuil van “de conservatieven” voor “vrije meningsuiting” verdwijnt in de wind. De wil van Links om blanken te censureren moet beantwoord worden met een wil van de blanken om Links te censureren. En het verspreiden van de islam in de westerse contreien, waarmee Links het Christendom wil vervangen waartegenover de blanke volkeren afvallig geworden zijn, moet door de blanken beantwoord worden met de wil om de katholieke christenheid herop te bouwen.

  Ondertussen werken de infiltranten binnen de katholieke Kerk onophoudelijk verder aan hun strijd tegen de katholieke religie. Geruchten gaan rond over een document om het onderdrukken van de katholieke misritus binnen de Kerk nog verder te drijven dan nu al het geval is; een nieuwe fase in de liturgie-oorlog lijkt dus aan te breken. Dat Arthur Roche recentelijk benoemd werd om de voormalige plaats van Kardinaal Sarah in te nemen komt overeen met de geruchten.

  Kardinaal Ladaria zou echter gewaarschuwd hebben voor de weerstand die een dergelijke stap als gevolg zou hebben vanuit de katholieke wereld. Ze weten in het Vaticaan dat de Mis supprimeren niet zo gemakkelijk zal gaan zoals in de jaren zeventig, toen zij gebruik maakten van de schoktoestand waarin de gelovigen zich bevonden door toedoen van de kerkelijke revolutie. Toen hadden veel katholieken een overdreven zin van gehoorzaamheid en durfden velen daarom niet aan slechte prelaten weerstaan. Die overdreven zin van gehoorzaamheid is een scheefgroei geweest van de terechte bewondering die men had in de negentiende eeuw voor pausen zoals Pius IX samengaand met een misinterpretatie van de kerkelijke onfeilbaarheid, maar deze tijden vereisen de nuchterheid van de christelijke middeleeuwen. De oud-rituele katholieken hebben nu decennia lang ervaring in de strijd tegen de maçonnieke infiltranten in de clerus; in het Vaticaan weten ze dat en zodus is de beweerde waarschuwing van Ladaria jegens Franciscus omtrent zo een nieuw document niet verrassend.

 13. Ik betwijfel of Santa Marta zich in het streven om Summorum Pontificum te elimineren veel zal aantrekken van de 78-jarige kard. Ladaria en zijn congregatie. Diens secretaris zit kennelijk ook al op te wip zitten om weggepromoveerd te worden, daar hij niet progressief genoeg zou zijn. (katholisches.info)

  De weg naar beneden kent weinig obstakels meer.

  1. Waarschijnlijk zal Paus Franciscus zich niets aantrekken van waarschuwingen vanuit de curia, maar mijn punt is dat het in die curia geweten is wat voor tegenstand hij mogelijk gaat ontketenen indien hij doorzet. Ladaria staat bekend voor het volgen van de lijn van Franciscus, maar het lijkt erop dat hij zenuwachtig wordt bij de gedachte de liturgische wapenstilstand van Benedictus XVI te breken.

   Wat elke priester echter moet beseffen is dat er in werkelijkheid geen speciale provisie nodig is om de Mis van Sint Petrus te lezen. Elke priester die bevoegd is om de Mis te lezen moet dat doen volgens een katholieke ritus, en het is hem dus verboden om de nieuwe ritus te gebruiken. Er is geen Summorum Pontificum noch een indult nodig om de Mis van Sint Petrus te lezen. Zelfs de Paus van Rome is niet bevoegd om dat te veranderen.

   1. Er zouden reeds aanpassingen geweest zijn aan de aanval in voorbereiding tegen de katholieke Mis omdat het oorspronkelijk werk daaraan te agressief geacht werd in het Vaticaan. We zullen zien wat het eindresultaat zal zijn indien het duivels plan doorgaat.

    De aanval zou de steun krijgen van de bilderberger Pietro Parolin, wat men had kunnen raden gezien zijn beruchtheid als complotteur tegen de katholieke godsdienst in de Kerk.

 14. Aan @ Theudmer

  Jouw volgende reactie staat op het geloofsforum https://www.xandernieuws.net/geloofsforum/ ik heb hier en daar wat weggelaten want de moderators letten op scherpe formuleringen, (waar ik in principe niets op tegen heb).
  Misschien kan het die christenen helpen om wat meer inzicht te krijgen in de katholieke kerk, want ze zijn fel anti-katholiek.

  1. Ik ga er niet mee akkoord dat u veranderingen aanbrengt aan mijn schrijven, Jo; mijn toestemming heeft u daar niet voor.

   Citeren is één zaak, de inhoud van een tekst altereren is een geheel andere.

 15. @: Theudmer…

  Het goed kan geen kwaad ..dacht ik…
  Bezint eer ge begint..zal de volgende keer het motto zijn.
  De 🦋-🤴

 16. Terecht komt u op voor de vrije meningsuiting. “Stop de islamisering” wijst op een verontrusting. Tevens is het een uiting van een zeer verwarde kijk. Niet de islam is het probleem maar de wel de nieuwe wereldorde. Hoe je die ook noemt: globalisering, RESET enz. Katholieken, moslims en anderen zijn er het slachtoffer van. Het invoeren van totale controle onder het mom van Covidpaspoorten, de “Woke”-normen in het onderwijs, de systematische terugdringing van alle afwijkende meningsuiting en dito mega-censuur op de antisociale media, de uitbreiding van abortus en levensbeëindigingen, de reductie van de midden- en lagere klasse tot een van klussen en uitkeringen afhankelijke klasse.
  Helaas zijn vele kerkelijke leiders en moslimlanden (Golfstaten..) in bed met de nieuwe wereldorde.

  Een verwarde kijk van die spandoekdragers. Vraag je ze: “Hoe moet het dan?”, zeggen ze: “Harde aanpak van de islamisten zoals in israël.” Daarmee is duidelijk dat de anglozionisten zowel links als rechts in hun broekzak hebben. Dat is niet altijd zo geweest. Tot voor twintig-dertig jaar was er bij bepaalde linksen of rechtsen nog een solidariteit met de moslims en christenen in Palestina. Nu is dat ver zoek. De rechtsen slikken de Israëlische permanente oorlog omdat het land de moslims “hard aanpakt”. De linksen uiten misschien nog eén zwak protest bij de zoveelste vernieling in Gaza maar sussen zich dan met het idee dat Israël de LGTBQ-natie bij uitstek is. In geen enkel leger hebben homoseksuele mannen en vrouwen zulke leidende posities. Nergens zijn zoveel vrouwelijke gevechtspiloten die de “slimme” dodelijke bommen hanteren. Is dat geen overwinning voor het feminisme?
  Dus goed dat u oproept voor respect maar dat neemt niet weg dat “Stop de islamisering” een zeer verwarde opvatting is die eigenlijk perfect past voor de globalisten die de ene groep tegen de andere willen ophitsen.

 17. — NIEUWS 1 —
  In China werd een nieuw virus ontdekt: h10n3, een soort vogelgriep. Het zou vele malen sterker zijn dan Covid.

  — NIEUWS 2 —
  In een dorpje in India wordt een eenvoudig kruidenmengsel gebruikt waardoor Covid-zieken genezen op 15 minuten tijd. Duizenden mensen reisden naar dit dorp en werden geholpen . . . totdat het bij de overheid bekend werd waarop de toegangen tot het dorp volledig werden afgezet.

  AP villagers skip masks, vaccine for ‘miracle drug’. And now, Jagan govt backs it
  __https://www.youtube.com/watch?v=oroS8BMekcM__
  ThePrint __https://www.youtube.com/channel/UCuyRsHZILrU7ZDIAbGASHdA__

  Herbal concoction made by Krishnapatnam resident Anandaiah ‘isn’t Ayurvedic medicine, can’t cure Covid’, say officials. Never mind, the Andhra government is backing it. Rishika Sadam & Manisha Mondal report.

  1. Er zal een tijd komen waar de gehele mensheid zal HUNKEREN naar DE ZUIVERE WAARHEID.

   En dat zal Christus Koning zijn en Maria, medeverlosseres en moeder van GOD.

 18. @Redactie: Laat uw ogen, oren en hart inspireren door een mooi mens en priester: kardinaal Jozef De Kesel. België zou toch ook heel blij mogen zijn met zo’n religieuze voorman van de R.-k. kerk met een visie die hout snijdt! Dus:

  Wat zou U ervan vinden om nu eens eerlijk en open zónder vooroordelen of gezochte bedenkingen in te gaan op c.q. een review te schrijven van het nieuwe boek van Kardinaal Jozef De Kesel, getiteld ,,Geloof & godsdienst in een seculiere samenleving”, uitgeverij Halewijn, 120 blz. (per 26 mei j.l. in de boekhandel; er is ook een Franse versie: ,,Foi & Religion dans une société moderne” Ed. Salvator) en of op het recente interview met de kardinaal dat terug te kijken is via de link

  https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/video/herbekijk-interview-kardinaal-de-kesel-over-kerk-secularisatie

 19. @ Basilius,
  uw hypermoderne kerk is al lang helemaal saeculum, wat kan u daar nog meer aan verwereldsen ?
  Dode zielen nog meer doden, doder dan dood ?
  De Geest kan niet gedood worden, wel verjaagd, en dat deed Danneels al lang voordat De Kesel in die geestloze saeculum priester werd.
  Johann Sebastian Bach – Bach: Komm, heiliger Geist, Herre Gott (
  __https://www.youtube.com/watch?v=rGtnAJfxE18__
  — zelfs Luther wist beter dan De Kesel.

 20. Er zal in dit onland niets veranderen tot wanneer het volk op straat komt en zoals de Oost-Duitsers riepen in 1989 “Wir sind das Volk”…. Misschien dan, en alleen dàn zal er iets veranderen. Maar intussen hebben onze “beleidsmakers” en “hoogwaardigheidsbekleders” zich schatrijk gestolen en zijn zij naar zonniger oorden verkast, al dan niet op prachtig gelegen wijngaarden…. Het is allemaal zo fucking voorspelbaar.

 21. @: Basilius minor.. nav. (2 juni 2021 om 15:11),

  Steeds opnieuw probeer je op deze site voet aan de grond te krijgen met je verraderlijke valse opvattingen over de leer van de kerk.
  Wat P.Derks zegt over de jaren 60 zo is het ook in mijn woonplaats gebeurd.
  Onlangs sprak ik mensen van in de 80 jaar en ouder.. en wat hoorde ik ze zeggen: “ze hebben ons wat wijs gemaakt” ..en dat heb ik zelfs heel vaak gehoord.

  Wie de schuldigen zijn daar heeft P.Derks al op gewezen ..dat hoef ik niet te herhalen en dat was juist.. het zijn eigenlijk moordenaars van zielen .. in de profetieën op YouTube wordt verteld dat die judassen in de hel zwaar gestraft worden.

  Jij en nog enkele anderen proberen steeds opnieuw hier op deze site hun gif te planten ..ga zelf maar na in je geheugen hoeveel mensen je op een verkeerd spoor hebt gezet.
  Als ik dus zeg dat je smeerlap bent ben ik Feitelijk veel te mild in mijn uitdrukking ..maar alleen God weet of je schuld bent aan moord op zwakke gelovige en wereldse zielen.
  En daarom zeg ik het zonder omwegen.. een van de hoofddaders, kardinaal Danneels was een moordenaar van zielen in plaats van een goede herder ..hopelijk voor zijn ziel heeft hij zich voor zijn dood nog kunnen bekeren van zijn verraad.
  En natuurlijk is het je “vrije” wil waar jij voor kiest ..het betreft je eigen ziel.e ..lot.. in de eeuwigheid.

  1. Je schrijft ware woorden, beste Jo, in de jaren 1960, stortte de Kerk ineen. Wij werden slechts geconfronteerd met de gevolgen. Maar die waren slechts het topje van de ijsberg. V2 startte een revolutie in de Kerk, voor de opzet van een nieuw geloof, en voor een totale omver trekking van het 2 millenia opgezette, kerkelijke bouwwerk. De gevolgen waren vreselijk. O.a. in NL liepen de kerken na drie maanden leeg en boodschappers bezochten alle kloosters om de kloosterlingen aan te zeggen, hun kleding af te leggen, om zich in burger te kleden. Priesters die weigerden over te stappen, werden de Kerk uitgezet, op straat. Protesten van gelovigen werden afgedaan. Parochie priesters mochten geen geloof onderricht meer geven op de scholen. De orders kwamen van de vrijmetselaar kardinaal Alfrink, en zijn kompaan in het kwaad, de bekende pater (…..) (naam ontschoten). Deze schreef regelmatig artikelen in de NRC. Alleen al het feit dat de twee alias pausen die het V2 concilie organiseerden indertijd, J XXIII, en P VI, beiden in Parijs, in de vrijmetselaar loge ingewijd waren door de toenmalige Franse president Coty, spreekt boekdelen. De Vaticaan II ramp was gewild, voorbereid, en uitgevoerd. Zij is qua diepgang, te vergelijken met de crisis van de ketterij van het Arianisme. Arius was een marraan, een als geestelijke vermomde joodse infiltrant, in de 3de eeuw. Hij ontkende de Godheid van onze Heer Jezus Christus. Bijna de gehele Kerk in die tijd was het Arianisme toegedaan. De crisis nam enkele eeuwen in beslag. De V2 crisis loopt sneller op zijn eind. Een kwestie van uitsterven van de generaties grijze modernisten geestelijken. Jongere generaties geestelijken hebben niks met het V2 concilie, de dood in de pot. Zij willen aanhaken op de Kerk van altijd.
   Montini (P VI) stamde af van een bekende joodse vrijmetselaar familie (Alghizi) en de vrijmetselaar Roncalli (J XXIII), stond als geestelijke al bekend als communist. Paus JP II, de opvolger van Montini, had ook een joodse moeder. Vermoedelijk maakten zij (P VI en J XXIII) plus de joodse Bea (Behar), deel uit van de communistische infiltratie van 1100 jonge communisten die vòòr WO II, de seminaries in Europa infiltreerden. Daar is een gedegen boek over geschreven, dat ik een tijd terug gelezen heb. Na WO II, dus nog onder de laatste echte paus, Pius XII, was de infiltratie al aan de gang. Hij had de ernst niet door. WO II, heeft de kaarten opnieuw geschut. Door die oorlog en de gevolgen, kon het Vaticaan bemand worden door te veel foute mannen. Zij kregen de overhand, en de meeste bisschoppen en kardinalen in die tijd, in de landen wereldwijd, bleken meelopers van het modernisme, dat de Heilige Pius X, probeerde uit te roeien, vooral met de anti-modernisten eed. Enkele honderden waren zelfs lid van de loge, op een bestand van ongeveer 2000 à 2500 prelaten. Een voorbeeld van de overmacht der modernisten was de joodse vrijmetselaar kardinaal Bea (Behar), die zelfs kon opklimmen tot biechtvader van paus Pius XII. Na het V2 concilie kreeg hij de Medaille van Verdienste van de New Yorkse joodse B’nai B’rith vrijmetselaar loge.

  2. @Jo, Kijk a.u.b. eens in de spiegel! Immers waar U mee bezig bent is geheel in strijd met de katholieke leer. Ter informatie en of herinnering lees daarom de hiernavolgende artikelen uit

   “de Katechismus van de Katholieke kerk” (1997) en trek uw conclusie, als U dat kunt.

   2113 ‘( ) Afgoderij blijft een bestendige bekoring tegen het geloof. Zij bestaat erin te vergoddelijken wat geen God is. Er is sprake van afgodendienst, zodra de mens een schepsel vereert in plaats van God; het kunnen goden zijn of demonen ( ) of macht, genot, ras, voorouders, de staat, het geld, enz.’.

   2115 ‘God kan de toekomst aan zijn profeten of aan andere heiligen openbaren. De juiste christelijke houding tegenover de toekomst houdt niettemin in dat men volledig vertrouwt op de goddelijke voorzienigheid en elke ongezonde nieuwsgierigheid laat varen. Onvoorzichtigheid kan in dit opzicht een gebrek aan verantwoordelijkheidszin betekenen.’

   2116 ‘Men moet alle vormen van waarzeggerij verwerpen: een beroep doen op de Satan of op demonen, het oproepen van geesten van overledenen of andere, waarvan ten onrechte wordt aangenomen dat zij de toekomst “ontsluieren”. (Vgl. Deut. 18, 10 en Jer. 29, 80) Het raadplegen van horoscopen, de astrologie, het handlezen, het verklaren van voortekens en van aanwijzingen van het lot, de fenomenen van helderziendheid, het gebruiken van mediums verraden alle het verlangen, macht te krijgen over de tijd, de geschiedenis en uiteindelijk over de mensen en eveneens een verlangen verborgen machten voor zich te winnen. Dit alles is in strijd met de eerbied en het respect, vermengd met liefdevolle vrees, die wij aan God alleen verschuldigd zijn.’

   2117 ‘Alle praktijken van magie of toverij, waardoor men ernaar streeft de occulte krachten te beheersen om ze aan zich dienstbaar te maken en een bovennatuurlijke macht te verkrijgen over zijn naaste – zelfs al was het om diens gezondheid te redden – zijn ernstig in strijd met de deugd van godsvrucht. ( ) Ook het dragen van amuletten is af te keuren. ( ) Daarom waarschuwt de kerk de gelovigen om zich ervan te onthouden. ( ) Het gebruik van zogenaamde traditionele medicijnen wettigt noch het aanroepen van boze geesten noch het misbruiken van de lichtgelovigheid van sommige mensen.’

   Sop dus met uw magisch denken, uw pogingen tot intimidatie en belediging. Als er al iemand aangesproken kan en mag worden voor kwaadaardige invloed op lichtgelovige lieden, dan …….

   1. Correctie:

    ‘Sop’ aan het begin van de laatste alinea moet natuurlijk ‘Stop’ zijn.

    excuses

 22. Aan Jules van Rooyen..

  De details achter de gebeurtenissen van verraad in de kerk, zoals in ons dorp waren mij helemaal onbekend, en ook wat P.Derks zegt dat het allemaal zo snel gebeurde in zelfs enkele weken en maanden zoals jij zegt, eigenlijk te absurd voor woorden..ook ik heb alleen de gevolgen gezien, zoals jij zegt. ..Hetgeen was dus verraad van de bovenste plank in hoogste regionen van de geestelijkheid.. maar toch verwonderlijk dat kapelaans en pastoors dat zo snel oppakte ..hun geloofsleven was dan niet erg diep geworteld…en van veel gelovigen natuurlijk ook niet.

 23. Vóór de jaren ’60 waren veel mensen werkloos en was er armoede

  De jaren ’60 worden wel genoemd: de roerige jaren 60; er gebeurde zeer veel in zeer korte tijd:
  jaren ’60 opkomst auto (in zuid-Nederland na sluiting mijnen) + opkomst halfautomatische wasmachines + algemene opkomst televisie + algemeen ingevoerde vakantiegeld + huurwoning kon ineens gekocht worden + telefoon in huis + de pil (werd in ziekenfonds opgenomen in 1972); de sexuele revolutie begon (Birgitte Bardot) (kindersex en scheidingen begonnen volop medio jaren ’60).

  Nu konden de mensen plotseling eindelijk hun materialistische behoeften bevredigen en konden zij zich veel gemakkelijker persoonlijk ontwikkelen hoe zij dat zélf wilden..
  De dagelijkse struggle for life (= de strijd om letterlijk te elke dag te overleven) leek voorgoed verleden tijd.

  Wat veranderde er in de jaren 60?
  Ouders en kinderen gaan anders met elkaar om
  Er wordt open over seks gepraat
  Democratisering op school
  De muziek (de vrolijke muziek werd conform het innerlijk van de mensen wild)
  Economische groei
  Welvaart
  Meer sociale zekerheid
  Politieke vernieuwingen en radicalisme
  Opmars van de televisie

  Dan heb ik het nog niet over:
  de eerste ruimtevlucht met Joeri Gagarin (12 april 1961) +
  de cubacrisis: oktober 1962: dreigende atoomoorlog tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie +
  de moord op de zeer populaire president John F. Kennedy (22 november 1963).

  Het was in déze rumoerige tijd, dat VII uitkwam. Dat was een ideale tijd om VII ten uitvoer te brengen (met gevolg: ontkerkelijking + ontzuiling).
  Intussen is dat rumoer verdwenen en is men zelfs bezorgd over de aarde.
  De dagelijkse struggle for life is opnieúw begonnen:
  De aarde zou zelfs zwaar overbelast zijn. Die overdreven zorgen uiten zich zelfs in directe(!) zorgen over het overleven van het menselijk bestaan (denk aan corona, of moet ik zeggen: cocid-19?). DIT is de ideale tijd om het originele R.K. geloof opnieuw leven in te blazen.

 24. De huidige struggle for life uit zich in het massale inenten van het in potentie levensgevaarlijke en experimentele ‘vaccin’.
  En nógmaals: DIT is dus de ideale tijd om het originele R.K. geloof opnieuw leven in te blazen.

  1. @ P. Derks. Kunt U aangeven wat het “originele R.-K. geloof” is dat nieuw leven ingeblazen zou moeten worden? Bent U de maat aller dingen? Als dat zo is, op grond van welke goddelijke aanwijzing zouden wij U daarin moeten volgen? Graag wat meer informatie a.u.b.
   Welk criterium hanteert U dus om te bepalen wat “origineel” is: uw persoonlijke goesting of onderbuik, of de woorden van de Heer Jezus Christus zoals die in de H. Schrift (NT) zijn overgeleverd en (ontwikkelings-)psychologisch en literair geduid kunnen én moeten worden?

   Frappant overigens dat er steeds onmiddellijk nadat ik iets te berde heb gebracht, een viertal personen gereed staat om bovenop mij te duiken en al hun gif te spuien. Maar nu dat weer gebeurd is, komt er wellicht ruimte in de hoofden én tijd om zich eens het gesprek met Mgr. De Kesel aan te horen (zie de link hierboven bij mijn bijdrage van 02 juni, om 15:11u.) en of zijn boek ,,Geloof & godsdienst in een seculiere samenleving” goed te lezen en overwegen.

   Nergens heb ik gezegd dat U alles van genoemde bisschop moet overnemen, maar wat hij te zeggen heeft is bepaald zo gek nog niet. Men ziet dan wellicht zelf ook de onvolkomenheden in zijn betoog, maar laat ik daar niet op vooruitlopen. Het staat U vrij te zeggen wat Uzelf op het hart heeft. Maar dan wel graag zonder karaktermoord te plegen op mij als boodschapper middels scheldwoorden en verdachtmakingen. Het gaat immers nergens over mij, maar om ede boodschap van Christus en de roeping van de missionaire geloofsgemeenschap!
   Tot wederhoren in hopelijk opgewekter sferen!

 25. @Basilius minor,
  U trapt een werkelijk wijd openstaande deur in.
  Met het ‘originele geloof’ bedoel ik het R.K. geloof zoals beleden werd vóór VII.

  1. @P. Derks,
   U zegt het juist: wat het ‘originele geloof’ is, dat bepaalt U alleen. Ik heb dezelfde rechten als U, dus ik mag ook claimen wat voor mij waarheid is aangaande de waarheid van Jezus Christus.
   Dat is dus niet rationeel bepaald en verantwoord, maar pure willekeur of arrogantie zo men wil.
   En daar valt natuurlijk niet over te discussiëren. Maar U vergeet wel dat Vat. I en Pius X zijn opvattingen ook historische producten zijn: gevolg van ontwikkelingen in het gelovig, filosofisch, wijsgerig, theologisch, psychologisch en pedagogisch denken tegen de achtergrond van de materiële werkelijkheid, d.w.z. de economische ontwikkelingen (industriële revolutie) en de politieke geschiedenis (oorlogen enz.). Het concilie van Nicea werd bijv. nog door een keizer bijeengeroepen; Vaticanum I door een paus, los van wereldlijke machthebbers. Doel van Vaticanum I was vooral om het socialisme terug te dringen, en daarmee de Renaissance, de Verlichting en het Humanisme dat tornde aan de zelfgenoegzaamheid van het kerkelijk denken en spreken dat geen antwoord had tegenover de maatschappelijke en geestelijke/spirituele veranderingen richting steeds meer verlangde vrede, welvaart, welzijn, openheid, solidariteit en gelijkwaardigheid van én onder de mensen. Een van de laatste voortbrengselen van dit anti-intellectualisme was het Mandement van de Nederlandse bisschoppen in 1953 dat meende op de oude voet van voor WO II te kunnen doorgaan met het kerkelijk voorschrijven van wat mensen moesten denken en doen. U weet hoe dat is afgelopen: de ontzuiling ging/gaat gestaag door tot op de dag van vandaag. En wees er maar van doordrongen: andersdenkenden en -gelovenden gaan hier niet meer weg. U en ik hebben er maar mee te dealen. Het is daarom zeer kortzichtig om overwegingen als van mgr. De Kesel in zijn recente boek “Geloof & Godsdienst in een seculiere samenleving” met vooroordelen en dooddoeners tegemoet te treden of af te doen. Immers de realiteit bepaalt onze kansen en grenzen als individu en ook als kerkmensen. Die realiteit moet men dus onder ogen zien, ook als gelovige mens!
   En wat zien we hier? Eenzelfde reactionaire geest als rond Vaticanum I. Vrees voor veranderingen die afbreuk doen aan verworven macht en kapitaal. Vasthouden aan uiterlijke vormen en formules.
   Dát is niet christelijk, want Christus stond juist voor:
   – bekommer je niet om aardse zaken, maar verzamel voor het hemelse;
   – oordeel niet opdat gij niet geoordeeld wordt met dezelfde meedogenloos harde maat;
   – zoek allereerst het Rijk Gods en zijn gerechtigheid;
   – wees goed voor al je medemensen; menselijk, gode gelijk omgaan met lieden die in de fout zijn gegaan volgens de maatschappij/ het Recht, hoort daar ook bij! (zie de Bergrede), en
   – waar dat offers vraagt, neem dan je kruis op, net als Jezus dat deed tot in zijn fysieke dood. Doe je dat, dan krijg je daar een nooit verwelkende zegekrans voor terug, te weten: eeuwig leven bij de Heer zelve.
   U kunt dus hoog of laag springen meneer Derks, maar U bent en wordt (buiten uw binnenkamer en verbeelding) nimmer de maat aller dingen. Ook U zult moeten buigen voor de macht en invloed van de Rede c.q. het waarnemen, denken en overwegen van mensen met meer mogelijkheden/kennis dan U en o.g. (óók als het gaat om de interpretatie van Jezus woorden en daden zoals vermeld in het NT van de H. Schrift) plus de daarbij altijd behorende dialoog en discussie ofwel redelijke (zelf)relativering.

   U wil dat met uw vrienden hier helaas niet waar hebben, maar het is de waarheid zoals die nu eenmaal hier op aarde en tussen redelijke mensen geldt. Niemand van ons heeft DE waarheid in pacht. U en ik, wij kunnen hoogstens trachten ze meer of minder succesvol te benaderen. Onze woorden i.c. die van kerkleiders enz. zullen daarom altijd tekortschieten in de pogingen om de werkelijkheid geheel te vangen, ondanks pogingen om de H. Geest te claimen voor de eigen teksten. Het denken van de kerk als geheel zal dus ook altijd onder die spanning staan van oud en nieuw, van oude formules en beter inzicht dat t.z.t. weer plaats zal moeten maken voor meer inzicht. Daarom stel ik hier onomwonden: Vaticanum I is geen eindstation in het gelovig en kerkelijk denken, spreken en of handelen; zij kan dat eenvoudig qualitate qua, als menselijke onderneming niet zijn. M.a.w. eenieder die toch van dat eindstation wil blijven uitgaan, zit op een dood spoor. Daarom ook opteer ik voor het adagium van de apostel Paulus: ‘Keurt/onderzoekt alles en behoudt het goede’.(1 Tess. 5, 21)
   Er is niemand die van U en uw vrienden hier vraagt om uw liefde voor Jezus Christus op te geven, maar wij zouden het op prijsstellen wanneer U voortaan eerst uitvoerig te luisteren naar medemensen i.c. de boven U gestelden in Kerk en maatschappij alvorens een oordeel te vellen op basis van uw vooroordelen, i.c. uw gevoelens van rancune en wraak. U wordt uitsluitend verzocht om goed waar te nemen, na te denken, en – als het kan – alleen bijdragen te leveren die Christus Boodschap van heil verder te brengen in de tijd en onder mensen die qua ontwikkeling nooit stilstaan.
   Mocht ik U en anderen eerder gekwetst hebben, dan verzoek ik U om bij uzelf na te gaan of dat gevoel van gekwetstheid geen gezochte uitvlucht (verholen machtsmiddel!) is om maar niet te hoeven luisteren naar c.q. U af te sluiten voor hetgeen ik U wilde duidelijk maken.

   Besef daarbij: alles wat gedacht en gezegd kan worden, zal ooit gedacht en uitgesproken worden. U kunt die waarheid met intimidatie nooit blijvend ongedaan maken! Hert waterbed-principe geldt ook hier: drukt men het (water, gedachten, overwegingen e.d.) hier weg, dan komt het elders in tijd en ruimte gewoon weer omhoog!

 26. @: Basilius minor: nav (3 juni 2021 om 14:48)

  — Citaat:
  Maar dan wel graag zonder (karaktermoord) te plegen op mij als boodschapper middels scheldwoorden en verdachtmakingen. Het gaat immers nergens over mij, maar om de boodschap van Christus en de roeping van de missionaire geloofsgemeenschap!
  Tot wederhoren in hopelijk opgewekter sferen!

  Karaktermoord ?!.. Jezus Christus heeft het in de profetieën op YouTube over zielenROOF en dat gaat via karaktermoord op zwakke gelovigen of kinderen op de scholen waar het onderscheidingsvermogen nog onontwikkeld is.. de eeuwige behoudenis staat hier op spel.
  Ik heb een God-delijke aanwijzing voor je:: https://youtu.be/V9vb_SUunZ8 ..hoe het binnenkort verder moet.. klik op abonneren voor meer profetieën. 🤗

  Als jij je nu bekeert naar de ware katholieke geestgesteltenis ..uitgelegd door o.a. @ Theudmer en Jules van Rooyen …komt het originele R.-K. geloof van vóór V.II alweer wat meer tot leven.. want elke ziel is van eeuwigheidswaarde.
  Want nu ben je nog een valse boodschapper ..een wolf in schaapskleren.. een bewuste of onbewuste volgeling van de valse profeet.. een andere antichrist.
  Die met [schijnbare] scherpzinnige opmerkingen komt en dito vragen.

  Neem nu eens voorbeeld aan mij.. als kind van 18 maanden beschouwde ik eens het bestaan van de kerk als onafhankelijk van mijn geloof en dit naar aanleiding toen mijn moeder uit de kerk kwam.. men zou ook kunnen zeggen dat het bestaan van God onafhankelijk is of ik wel of niet in God geloof.

  De kerk op Petrus is dus voor mijn geloof een objectieve gegevenheid en werkelijkheid uitgaande van Jezus Christus zelf.. ook man en vrouw zijn dat voor elkaar, want ze zijn –tegen-over– elkaar de ander. .. dat heb je niet bij diegenen van het zelfde geslacht ..dat betreft een ontwikkelingsstoornis wat zijn oorsprong heeft in het voorgeslacht.. wat betreft de kuisheid.
  Dus weg met die ketterse aanvaarding van die LGTB regenboog ..in de Waarschuwing van het aanstaande 6e zegel wordt alles helder en duidelijk.

 27. We hebben, met BM, de ex-monnik, te maken met een gehersenspoelde Vaticaan II adept. Dat kunt U niet terugdraaien, beste Jo. Hij heeft hier van de redactie de vrijheid gekregen om het V2 gepruttel, of beter gezegd, de ketterijen, te blijven spuien. Iedere zinnige katholiek, die het geloof ernstig neemt, betreurt de chaos, kerkelijk en maatschappelijk, veroorzaakt door dat vervloekte V2 concilie (1965). Als BM dat nu nog niet inziet, is hij niet meer te overtuigen. Dezelfde verblindheid ziet U gebeuren met de griep hysterie en tirannie. Toen, in 1965, voorzagen maar weinigen, de revolutie die van start ging, ondanks de bemerkingen van vrijmetselaar kardinalen als Suenens, Tisserant, König. De vrijmetselaar kardinaal Alfrink, zweeg, “le grand muet”, maar handelde effectief, ter vernietiging van de NL kerkprovincie. Seminaries werden gesloten, studenten seminaristen op staat gezet. Ik ken er één. Priesters die niet mee marcheerden in het gelid, werden ook op straat gezet. Die kardinalen spraken in termen van de “Franse revolutie” in de Kerk. De hoge vrijmetselaar kardinaal Liénart (Lille) (graad 33), zei zelfs dat “menselijkerwijs, de Kerk de V2 revolutie niet kan overleven. De gewone volwassen gelovigen haakten af, maar niemand kon geloven, kon zich zelfs maar indenken dat de gehele clerus hen zo dermate kon bedriegen. De propaganda van de preekstoel werkte effectief, tegengeluid kwam er nergens door. Wat wilt U; gelovige katholieken slikten alles als koek. Zoals nu het grote publiek alles gelooft van de griep leugens, de tirannie, en de staats propaganda. Enkel in FR was V2 tegengeluid te horen van Mgr. Lefèbvre et het indertijd beroemde verzets blad “Itinéraire”. De Mgr. organiseerde zelfs een H. Mis in een groot stadion in Lille, Rijssel, met ongeveer 20.000 bezoekers. Overal werd hij gevraagd. Het verzet was groot, naar zij verloren de slag ! Toch moeten we blijven vasthouden aan de belofte van Christus dat de poorten van de hel haar niet zullen overweldigen

 28. @Jules van Rooyen,
  U spreekt over de griep-histerie.
  Daarvan heb ik nu eindelijk(!) ’n niet-opruiend artikel over gelezen.
  Indien U (of iemand ánders) interesse heeft. Dit artikel is van ’n terzake zeer deskundig persoon, die waarschuwt dat de vaccins extreem gevaarlijk zijn:

  xandernieuws.net/algemeen/wereldwijd-erkende-immunoloog-gevaccineerden-die-zeggen-nergens-last-van-te-hebben-zijn-onwetend-over-de-wetenschap/

  Ter contrôle dat betreffende terzake zeer deskundig is:

  translate.google.com/translate?hl=nl&sl=en&u=https://selectbiosciences.com/conferences/biographies.aspx%3Fconf%3Dadmept2013%26speaker%3D313126&prev=search&pto=aue

 29. Aan @: Basilius minor.. nav. (7 juni 2021 om 13:45),

  –Je schreef:
  Daarom ook opteer ik voor het adagium van de apostel Paulus: ‘Keurt/onderzoekt alles en behoudt het goede’.(1 Tess. 5, 21)..dat betreft dus [alleen] de genadegaven.. geestesgaven wat betreft de voorgaande verzen in zijn samenhang.. en context elders in 1Kor.

  In de voetnoot staat het volgende: het zou vermetel zijn deze woorden te generaliseren, (en te veralgemeniseren) en er uit af te leiden het recht (te hebben) ..op persoonlijk oordeel en persoonlijk beslissingen inzake van geloof en [christelijke] zeden, [los] van het kerkelijk leergezag.

  Het pedagogisch brengen van het evangelie kan altijd verfijnd worden..het is van alle tijden dat dat brengen zich met misstanden voltrok (en nog steeds).. omdat dat nu eenmaal met persoonlijke karakters te maken had..en daaraan ontstane gerelateerde structuren.. maar V.II heeft de leer van Christus verdraaid.. in de profetieën op YouTube die ik hier op deze site plaatste wordt dat ook duidelijk door Jezus Christus zelf aangegeven.. V.I wordt na het 6e zegeloordeel herbevestigd en verder verdiept en uitgewerkt op de maat van de dan gereinigde en bekeerde mensheid.

  –Je schreef::
  Een van de laatste voortbrengselen van dit anti-intellectualisme was het Mandement van de Nederlandse bisschoppen in 1953 dat meende op de [oude voet] van voor WO II te kunnen doorgaan met het kerkelijk {voorschrijven} van wat mensen [moesten] denken en doen etc.

  Zo was het ook met Luther eerst had hij kritiek op bepaalde gebeurtenissen en toestanden in de kerk.. hier en daar wellicht terecht, maar uiteindelijk ging hij de mist in door in de leer van Christus zelf veranderingen in en aan te brengen ..onder het mom van de “waarheid”.

  — Passage::
  de “”Verlichting”” ((met enkele honderdduizenden moorden in de Vendée in Frankrijk))..en het “-Humanisme-” dat tornde aan de [zelfgenoegzaamheid] van het kerkelijk denken en spreken [dat geen antwoord had] tegenover de maatschappelijke en geestelijke/”””spirituele””” veranderingen richting steeds meer verlangde vrede..enz.
  En met als resultaat..hetgeen ons de grote afval bracht naar 2Thess.2:3.. zodat we nu voor Gods reinigingsoordeel staan van het 6e zegeloordeel.

  De huidige mens wil toch zo graag zich[zelf] -zijn- ‼️ …nou dan, daar krijgt hij binnenkort alle gelegenheid toe door de al eerder genoemde Waarschuwing van God betreffende het 6e zegel reinigingsoordeel..daarin wordt hij [getest] ..geijkt aan het oerbeginsel van vóór de zondeval..het eeuwig verbond.. zijnde als een rode draad in de (gevallen) mens, Jesaja 24:5.

  Geijkt in het Zuivere Vuur van de Heilige Geest …gelukkig zij die erkennen ..en berouwen dat ze niet zuiver op de graad zijn.. en de zuivering in dat Vuur verwelkomen.
  De Maleachi 3:1 bode is de éérste gereinigde en gelouterde ..in het “openbaar” ..zoals aangegeven met het éérste geheim van de 10 geheimen in Medjugorje. (te googlen).. ook te vinden bij begenadigde zuster Nativitas met haar profetie over de helletocht van die betreffende ziel.. 1.Samuel 2:6.

  Met het volgende meen je ook nog de waarheid te bezitten ..overeenkomstig met hetgeen van de verrader en méér dan smeerlap, op de stoel van Petrus…😱 die voorstander is voor het vaccineren als middel tot genocide op de wereldbevolking.
  –Passage: U kunt die “[waarheid]” 😱 met intimidatie nooit blijvend ongedaan maken! Het waterbed-principe geldt ook hier: drukt men het (water, gedachten, overwegingen e.d.) hier weg, dan komt het elders in tijd en ruimte gewoon weer omhoog!… De leugen van die “waarheid” zien we inder-daad rond ons aanwezig.. de geest van de antichrist.

  Jouw humanitaire geest opvattingen betreft verraad aan de Geest van Jezus Christus.
  V.I leert de ware humaniteit in Jezus Christus.. en het leergezag van de kerk als de weg er naar toe.
  De afval in de jaren 60 van die betreffende geestelijkheid.. was verraad aan de waarheid in Jezus Christus zelf.. en o.a. P.Derks somde wat details op.

  1. @ Jo,
   Het Leergezag van de kerk opvoeren als criterium voor DE waarheid (voorlaatste alinea) en het Leergezag sinds Vat.II tegelijk afwijzen getuigt van willekeur en een warrige manier van denken.
   Het spijt me, maar ik kan uw zienswijze daarom ook niet onderschrijven. Bovendien vraag ik me af of U nu al geen automatische excommunicatie aan uw broek heeft wegens flagrante en herhaalde belediging van de huidige bisschop van Rome en hoofd van de r.-k. kerk. (o.a. de CIC canon 1373, 209, en 212 par. 3 zijn hier door uw gedrag in het geding. Can. 212 stelt immers dat christengelovigen “het recht en soms de plicht (hebben) hun mening over wat het welzijn van de Kerk aangaat aan de gewijde Herders kenbaar te maken en deze, MET BEHOUD van de zuiverheid van geloof en zeden en van de EERBIED JEGENS DE HERDERS, en REKEING HOUDEND MET het algemeen nut en DE WAARDIGHEID VAN DE PERSONEN, aan de overige christengelovigen bekend te maken.” (Hoofdletters door BM) Can. 1373 stelt: “Wie in het openbaar ofwel onderdanen aanzet tot vijandigheid of haat tegen de Apostolische Stoel of de Ordinaris wegens een handeling gesteld door een kerkelijk gezag of bediening, ofwel onderdanen oproept tot ongehoorzaamheid jegens dezen, dient met een interdict of met andere rechtvaardige straffen gestraft te worden.” (CIC versie 1996 2e druk)
   Maar, ook hieraan zult U welzeker ook geen boodschap hebben. U bent uzelve genoeg, en vanzelf ook DE kerk in eigen persoon. Is dat wel redelijk en houdbaar bij zorgvuldige beschouwing?

 30. @: Basilius minor …

  De usurpator antipaus zet .. zwak gelovigen aan om zich hun leven te riskeren door zich, op zijn aanraden, te laten vaccineren …met een experimenteel vaccin..met alle gevolgen van dien.. kan hij zich dan daarin verantwoorden?! ..er is ook nog een opper-rechtbank.
  Daarom vraag ik ook hier: .. heb jij je levens reddend nano.tje ook al geconsumeerd?!.. of kan ik je nog ompraten?! ..om je leven te redden.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht