Waarom de jacht op het “wij-zij” denken onchristelijk is

Wij leven in een maatschappij met een grote diversiteit aan denkwijzen, overtuigingen en religies. Genoeg redenen om het af en toe niet met elkaar eens te zijn. En dat is perfect in orde. Verschillende meningen kunnen zo in debat treden en zichzelf intellectueel verrijken. Toch zijn er steeds dominanter wordende “progressieve” ideologische krachten in onze samenleving, die elk meningsverschil rond hun visie op de maatschappelijke (wan)orde ondermijnen door het te bestempelen als politiek incorrect “wij-zij denken”. Want in hun wereld bestaat er geen “wij-zij”, enkel een “wij”. Progressieven, die een leidende rol hebben verworven in allerlei sleutelsectoren zoals de media, bedrijven, academische wereld en de overheid, vinden debatteren namelijk overbodig, omdat ze de waarheid al in pacht hebben. Op deze manier kunnen ze hun onverdraagzaamheid makkelijk verbergen achter hun masker van morele superioriteit. Het is trouwens zeer makkelijk om lekker globalistisch, antiracistisch, genderneutraal en klimaatbewust te zijn vanuit je privilegieerde witte “bubbel”, waar je de andere (en zijn problemen) helemaal niet moet ontmoeten. Geen wonder dus dat er geen “wij-zij” bestaat in de wereld van de progressief, want hij komt alleen het “wij” tegen. 

De ondraaglijke lichtheid van het progressieve bestaan

Om zich af en toe tolerant te tonen, laat de progressief zich graag eens zien in de buurt van zijn favoriete doelgroepen. Wat die doelgroepen ervan vinden om benaderd te worden omwille van hun ras, geaardheid of “kwetsbaar” statuut laat hem onverschillig. Hij heeft zijn tolerantie en morele superioriteit toch genoeg getoond, niet waar? Moeten die doelgroepen dan niet dankbaar zijn? Want hij is toch een geweldige persoon, veel beter dan die…wel slechte mensen, die nog in een “wij-zij” patroon denken. Wat een Neanderthalers zijn dat toch. Men zou dit soort mensen moeten verbieden. Wetten tegen de uitspraken van al die primitieve mensen zijn toch een minimum, niet waar? Amerikaanse social media tonen hoe het moet. Kom je iemand anders dan het progressieve “wij” tegen, dan kan je dat miserabele individu en zijn “fake news” zo snel mogelijk blokkeren. Alles voor een ideologisch “veilige” omgeving, waar je vooral niet geconfronteerd moet worden met de realiteit van de andere. 

Opgedrongen zelfcensuur en het “etiket” van intolerantie

Wanneer progressieven geconfronteerd worden met tegenstand, gaan ze vaak met veel morele superioriteit benadrukken, dat ze beter geïnformeerd en breeddenkender zijn dan de Neanderthaler die een steentje durfde te gooien in hun ideologische vijver. De criticaster wordt krachtig de mond gesnoerd en verwezen naar een politiek correcter pad, zodat hij vooral geen beschermde doelgroep mogelijk zou kunnen kwetsen of benadelen.  Alsof politiek correcte taal en zelf-censuur ooit al één mens gered heeft van onderdrukking! Het enige wat deze opgedrongen zelf-censuur met zich meebrengt is het onderhouden van de schone schijn, dat de wereld van de progressief één van onbetwiste vrede en tolerantie is. Deze illusie kan enkel in stand gehouden worden door zelf radicale onverdraagzaamheid toe te passen: m.a.w. door het bedreigen van critici met etiketten en publieke veroordeling. Kortom: het ultieme hokjesdenken. De bedoeling is om de niet-progressieve bevolking aan de hand van potentieel sociaal isolement in het gareel te houden. Niemand wil namelijk bekend staan als “intolerant” of “racistisch”. Vraag dat maar aan de Belgische militairen wiens carrière nu op het spel staat, omdat ze verdacht worden van zogenaamd “racisme”.

“Wij-zij” denken: onchristelijk? 

Traditiegetrouwe Christenen die volgens de progressieven aan “wij-zij” denken doen, krijgen vaak de beschuldiging te horen, dat ze te weinig naastenliefde tonen en verdeeldheid zaaien.  Deze kritiek is echter gratuit en getuigt van een tekort aan kennis van de Christelijke leer. Terwijl de Christen uiteraard geroepen is om zijn medemens lief te hebben, betekent dit op geen enkele manier dat hij afstand moet doen van de waarheid, ook al is deze weinig populair. Voor de Christen is er een duidelijk verschil tussen “wij”, die het Rijk Gods beogen, en “zij” die het tegenwerken. Jezus was zelf ook geen slaaf van de consensus en zeer bewust dat zijn radicale leer voor verdeeldheid zou zorgen. “Denkt niet, dat Ik vrede ben komen brengen op aarde; Ik ben geen vrede komen brengen, maar het zwaard.  Tweedracht ben Ik komen brengen tussen een man en zijn vader, tussen dochter en moeder, schoondochter en schoonmoeder;  en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. “ (Matteüs 10, 34-36) Het progressieve model, waarbij de moraal relatief mag zijn, zolang bepaalde doelgroepen maar binnen een oppervlakkig, zeemzoeterig sfeertje worden beschermd, is dus niet compatibel met de radicale, weinig populaire keuzes die van Christenen worden verwacht. Hoewel ze zich voorstellen als “humaan” en “tolerant”, hebben links-progressieve ideologieën niets met de Christelijke geloofsovertuiging te maken. In tegendeel, het liefst zouden zij alle georganiseerde religies, inclusief deze van hun beschermde doelgroepen, willen afschaffen en vervangen door een seculiere en amorele utopie, waarbij alle overtuigingen onder één noemer, de hunne, zijn geïntegreerd. Dan is er inderdaad geen “wij-zij” denken meer, maar resteert er enkel nog het “wij”, de geglobaliseerde wereld met één regering en één (pseudo)religie.  Het is belangrijk om dit te beseffen.  

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

13 commentaren op “Waarom de jacht op het “wij-zij” denken onchristelijk is

 1. Aan Katharina Gabriels

  Citaat:
  Deze illusie kan enkel in stand gehouden worden door zelf radicale onverdraagzaamheid toe te passen: m.a.w. door het bedreigen van critici met etiketten en publieke veroordeling. Kortom: het ultieme hokjesdenken.

  Deze passage is treffend.. de rest van het artikel is trouwens niet minder treffend.. het is zeer belangrijk om hun valsheid van denken te analyseren en te typeren.. ik herken dan ook mijn visie direct in jouw (of uw) formulering. 🤗

 2. Jezus kon zeer radicaal zijn zeker over zijn leer, heb je vijanden lief. Dat moet ook voor te bezetter de Romeinen raar overgekomen zijn, dus Jezus leer was ook een gevaar voor de bezetter, want die bezetter teerde op de angst. Over ik ben niet gekomen om vrede te brengen maar het zwaard, daar is veel over te zeggen. De H. Schrift is als een zwaard en legt de ziel van de mens bloot. Dus Jezus predikt hier geen verdeeldheid tussen de mensen, wel verdeeldheid op het innerlijke gebied, voor of tegen Jezus. Dus dit Schriftwoord is geen vrijgeleide van wij en zij. want dit is in strijd met heb je vijanden lief. Jezus offer was er voor alle mensen, welke kleur of opvatting ze ook hebben. In Jezus is te transformatie een feit. En vermits de kerk geen missie meer is, we vissen niet meer, dan ontstaat er natuurlijk een wij en zij gevoel.

 3. Aan willy…

  Citaat::
  ▪︎De H. Schrift is als een zwaard en legt de ziel van de mens bloot. Dus Jezus [predikt hier geen verdeeldheid tussen de mensen], wel verdeeldheid op het innerlijke gebied, voor of tegen Jezus. Dus dit Schriftwoord is geen vrijgeleide van wij en zij.▪︎

  Natuurlijk heb je gelijk wat je schrijft in je reactie… maar die tegen Jezus Christus zijn sluiten zich af van de eenheid (wij) in Jezus Christus en maken van zichzelf een –zij–
  Daarom staat in het artikel:: ▪︎Voor de Christen is er een duidelijk verschil tussen “wij”, die het Rijk Gods [beogen], en “zij” die het tegenwerken▪︎
  Dus –zij– die het koninkrijk Gods [tegen-werken]….

  –Zij– die zich laten vaccineren laten zich bewust of onbewust in met de aanstaande wereldregering van de antichrist. On-bewust ..vaak door geloofsafval.. uitmondend in onverschilligheid jegens hun eeuwige behoudenis.
  Daarom kunnen er personen in een gezin zijn die voorstanders van vaccineren zijn en andere personen in dat gezin die hun weer waarschuwen voor de gevolgen van het vaccineren.
  Ik ken zulke gevallen ..en waarvan de voorstanders zelfs totaal elke discussie afwijzen..en direct blokkeren.. en GELOVEN in de goede bedoelingen van de overheid..maar onverschillig staan in het geloof in God.

  Naar Hebreeën 4:12 treedt het [Woord] tussen ziel en geest ((de geestelijke vermogens van dezelfde ziel))..en is het Woord.. het Licht, als zodanig dus ook zwaard.. des onderscheids ..van goed en kwaad De mens moet dus feitelijk niet aan zijn -ik- sterven, maar aan de INconsistentie in en van dat ik.. en dat kan alleenmaar door de werking van de genade van God.. door de genade wordt de mens meer zich-zelf-

  Feitelijk is Hebreeën 4:12 een [bezegeling] van de mens die EERST geheel en al gelouterd en gereinigd moet zijn geworden.. een hypostatische vereniging tussen natuur-genade.. naar het beeld van de vereniging van de twee naturen van Jezus Christus.
  De eerste twee personen zullen De Franse paus zijn en de Franse Monarch.

 4. @Jo : Inderdaad je hebt volgens uw terechte mening twee groepen, zij die geloven, en zij die niet geloven. Maar als je dat ook al gaat toepassen op vaccinatie dan ga je te ver. Er komt geen wereldregering want dat werkt in wezen niet. Er komt ook geen wereldreligie want dat werkt ook niet. Wel gaan de volkeren zich verenigen en ook alle godsdiensten en daar zitten we volop in. Men noemt dit verdraagzaam zijn tegenover andere godsdiensten en meningen. Wij moeten voor de waarheid blijven uitkomen ook al kost dit onze kop. Jezus is de weg de waarheid en het leven, daar is geen compromis mogelijk. Maar we moeten wel uitkomen voor deze waarheid, zonder mensen te dwingen om dit te aanvaarden. Jezus heeft ook niemand verplicht om in hem te geloven.

 5. Aan willy…& Katharina Gabriels

  Matteüs 10, 34-36
  [Tweedracht] ben Ik komen brengen tussen een man en zijn vader, tussen dochter en moeder, schoondochter en schoonmoeder; en iemands huisgenoten zullen zijn [vijanden] zijn.
  Tweedracht en vijandschap lopen doorheen de gehele samenleving en de gezinnen..door de voor en tegenstanders van het vaccineren.. en wat ik in mijn reactie schreef is wel degelijk relevant.

  Dat de beoogde [“volheid”] van een wereldregering er niet komt komt door het 6e zegel en ander ingrijpen van God.. en laten ons ook de bijbelse eindtijd profetieën begrijpen.. het een en ander heb ik al eerder beschreven.

  Aan Katharina Gabriels…
  Op de site niburu.co staat een artikel en filmopname over de Nederlandse regeringsleiders die lid zijn van het WEF van Klaus Schwab en hoe ze beschermd worden door de oppositie.
  Hun samen-zwering en staatsgreep wordt steeds duidelijker en openlijker, tegelijkertijd kunnen ze niet meer terug …..van een oorlog aan het volk.
  Alle christelijke partijen dragen een zekere schuld ..de een meer dan de andere ..maar verraders zijn het allen.

  Er is zelfs een stemmer die durft te zeggen dat hij geen debat wil voeren over een boek ..ironischer en duivels “kan het niet”.

 6. @Redactie

  BEDROEVEND
  Het openingstatement is voor de zoveelste keer van een grote treurigheid. Wat benauwend moet het ook zijn voor de kinderen en andere huisgenoten van mensen zonder blijdschap en humor, mensen die maar blijven uitzien naar bevestiging door andersdenkenden die zij tegelijk haten. (linkse lieden, progressievelingen c.s.). Wat een verspilde energie levert zulk een amechtige oppositie die beter besteed was aan opbouwend werk voor Christus en zijn blijde, bevrijdende Boodschap tegen elke geestelijke en of fysieke verdrukking en onderdrukking.

  Bedroevend is zijn/haar kleinmenselijk gebrabbel, de nauwelijks verhulde zelfverheerlijking, om niet te zeggen zelfgenoegzaamheid die volstrekt niet overtuigt!

  Het wakkert bovendien ongepaste superioriteitsgevoelens én waan aan bij mensen met een minderwaardigheidscomplex en bevordert het wij-zij denken. En dat niet om iets op te ruimen of op te bouwen, maar om een valse identiteit en verkrampt isolement te handhaven, medemensen af te schrikken en of in het harnas of de gordijnen te jagen.

  Wordt van bovenstaand item dus ook maar één mens beter, heiliger, gelukkiger; (her)vindt hiermee ook maar één man, vrouw of kind zijn/haar innerlijk, op god georiënteerde kompas? Ik geloof er niets van.

  Met aanhaken bij bedroevend zielig gesim, gesip en gepruil, wint niemand iets en schiet niemand wat op. Men blijft alleen maar hangen in verongelijktheid en een verleden dat geweest is en nooit meer terugkomt. Men produceert of schept zelf dus niets, ook geen glimlach. Bedroevend! Zonde van de tijd en inspanning.

  Wat gemist wordt is een herhaald eerlijke blik in de spiegel die zou kunnen doen inzien dat de auteur(s) zelf tekortschiet(en) in liefde, begrip, eerlijkheid, vertrouwen en tolerantie, in echte studie, open reflectie en zelfkennis. Terugplooien op uzelf en uw eigen gelijk alléén, kan nooit een gezonde richtingwijzer zijn naar ‘leven in en door de Geest’ (geestelijke besnijdenis, bekering, omkering), dat toch het doel of ontwerp van alle inzet van Christus is, en van mensen in zijn voetspoor zou moeten zijn! Gij moet juist loskomen van de zelfzucht, en houvast zoeken in vergankelijke zaken. Jezus Christus zal uw enige houvast zijn!

  (Naar Rom. 2, 17-29)

  >>Gij die u katholiek christen noemt en steunt op de kerkelijke wet en roemt op God. Zijn wil kent, en, onderwezen door de wet, die dingen onderscheidt waar het op aankomt, gij die u opwerpt als gids van de blinden, als licht voor hen die in het duister zijn, als opvoeder van onverstandigen en leraar van de onmondigen. gij die in uw wet de belichaming bezit van kennis en waarheid – gij, leraar van anderen, zijt gij niet in staat uzelf te leren? Gij verkondigt dat men aan wij-zij denken moet doen, moet polariseren. Wat anders steekt daar achter dan uzelf willen onderscheiden. Het ligt er dik bovenop: de schrijver c.s. wil zonder bedenkingen / kritiek zichzelf op de borst kloppen en gelijk die Farizeeër in Lucas 18, 11 tot de Heer kunnen zeggen: ‘God, ik dank U dat ik niet zó ben als de rest van de mensen.’ Kijkt de schrijver wel eens in de spiegel zonder dat ie make-up op heeft, immers echte zelfkennis en gepaste bescheidenheid is hier volkomen afwezig, en schijnheiligheid troef.<>Hebben conservatieven iets voor op progressieven, witte mensen iets op mensen van kleur, Belgen op Nederlanders, Europeanen en Amerikanen op Aziaten? Helemaal niets. ‘Ik (Paulus van Tarsus) heb immers reeds vastgesteld dat allen zich in de macht van zonde bevinden. Of met de woorden van de Schrift:
  ‘Er is geen rechtvaardige, zelfs niet één (Ps. 14, 1-3),
  niemand die verstandig is,
  niemand die God zoekt.
  Allen zijn afgedwaald, allen verdorven;
  niemand is er die het goede doet, zelfs niet één.
  Een open graf is hun keel (Ps. 5, 10),
  met hun tong plegen zij bedrog,
  addergif schuilt achter hun lippen. (Ps. 140, 4)
  Hun mond is vol vervloeking en bitterheid (Ps. 10, 7),
  haastig zijn hun voeten om bloed te vergieten. (Ps. 59, 7-8)
  Vernietiging en onheil tekenen hun weg,
  maar de weg van de vrede kennen zij niet.
  De vreze Gods staat hun niet voor ogen.’ (Ps. 36, 2)

  Welnu, wij weten dat de wet al wat zij zegt, zegt tot hen die onder de wet staan. Zo wordt ieders mond gesnoerd en staat de hele wereld schuldig voor God. Want geen mens (Ps. 143, 2) zal in zijn ogen als rechtvaardige gelden, omdat hij de wet onderhield; de wet doet alleen de zonde kennen. <<

  Bekeer U dus, en stop met uw gelamenteer. Maak van uw site een plaats van evangelisatie! Met Gods zegen. Succes.

 7. Waarschijnlijk zal er op dit forum weinig tot geen aandacht zijn voor het onderzoek van misbruikzaken in Keulen wat gelast is door de Paus.

 8. @juuls,
  Wat moet U de kerk toch haten door ’n pijnlijk ánder onderwerp te melden.
  Deze site gaat niets uit de weg; niéts is onze kerk vreemd.

  Katholieken zijn net zo mens als U en ik en dus met dezelfde fouten als U en ik.
  In één ding zijn katholieken ánders: wij geloven in Jezus Christus als onze heiland (hierdoor kunnen wij bijvoorbeeld niemand haten en bidden wij tijdens elke H. Mis voor vele wel of niet zeer zondige mensen).

 9. @juuls,
  nóg beter: Jezus Christus is de Heer (= de Baas) van alle genezers, van alle heel makers.
  Hij kan U dus ook genezen van Uw haatgevoelens.

 10. Als er een website is die het wij-zij denken programmeert dan is het deze site.

 11. @Jerome,
  Als U gelijk had, dan zou U op deze site geweigerd zijn/worden .

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht