Duits schisma: na de zegening van homo-koppels, de priesteressen…

De provocaties gaan van kwaad naar erger in de Duitse Kerk. Het de facto schisma breidt zich uit. In verschillende Duitse parochies werden godslasterlijke ” missen” opgedragen door vrouwen die als “priesteres” fungeren, zoals in Keulen, de bisschoppelijke zetel van kardinaal Woelki, een van de weinige Duitse bisschoppen die zich resoluut uitgesproken heeft tegen de inzegening van homoseksuele verbintenissen. Het initiatief heet “Preachers Day” en richt zich tegen de leer van de katholieke Kerk over het priesterschap .

Het is daarom ook niet verwonderlijk dat dergelijke nep-mis ook in Keulen plaatsvond, als antwoord en provocatie gericht aan het adres van bisschop Woelki. De zelfbenoemde “priesteres”, een zekere Marianne Arndt, had een regenboogvlag boven het altaar geplaatst. Zij droeg alleen maar een wit hemd en een geel-rode sjaal als stola. Zij preekte en deelde de communie uit(natuurlijk met handschoenen) aan het kleine groepje aanwezigen, vooral ouderen, aan wie zij ook een een soort liturgische dans liet opvoeren. Links van het altaar had zij een beeld geplaatst, een Maria in punk of drag queen versie, met een spannende jeans onder de taille, een zwarte benagelde gordel, zwarte knielaarzen en een kaalgeschoren schedel met een hanekam! Volgens haar moest dat Maria uitbeelden, die, zonder het te willen, zwanger geraakt was voor het huwelijk…! Doet dat alles u niet denken aan het hallucinante, duivelse spektakel van de ‘Italiaanse’ rockgroep, cocaïne-snuivende zanger incluis, op het eurosong-festival van vorige zaterdag? ( Ik stel u gerust, ik bekijk deze ultieme uiting van Westerse decadentie al jaren niet meer, voor het geval u zou twijfelen aan mijn geestelijke vermogens…).

De enthousiaste media waren natuurlijk massaal aanwezig. In een intervieuw aan de progressieve zender Arte journal verklaarde de priesteres dat zij de verstarde, vrouw-onvriendelijke houding van Rome beu was en niet langer wachtte om ” het kerkelijk recht op het vlak van de seksuele moraal en het priesterschap te doen evolueren.” De hele viering was een aanfluiting van wat een katholieke mis moet zijn en kan niet anders dan schismatiek genoemd worden. Ook in Vlaanderen trouwens, worden dergelijke nep-vieringen opgevoerd, met medeweten van bisschoppen, zoals Johan Bonny, de bisschop van Antwerpen. Ook hier zijn groepjes van activistische vrouwelijke ” pastors”, die dit provocatief  organiseren en zijn er ” weldenkende” gelovigen(?) die dit bewust of niet ondergaan. Niet voor niets bestempelen sommigen de Vlamingen als ‘leibandvolk’…

Dit alles zou door de Duitse bisschoppen en door het Romeinse magisterium officieel en plechtig moeten veroordeeld worden. Waar blijft paus Franciscus, die om de haverklap de geloofsgetrouwe katholieken schoffeert, de paus, die bezeten is van de open grenzen migratie en er schijnbaar de vervulling van de evangelische boodschap in ziet, een “woke” gekleurde boodschap dan wel…

Nochtans heeft de heilige paus Johannes Paulus II plechtig verklaard dat op dit punt er nooit een  herziening mogelijk zou zijn. Dat de priester een man is, valt niet onder de bevoegdheid van kerkelijke gezagsdragers, zo stelde hij,  maar is door Christus bij de stichting van zijn Kerk zo gewild.

Men kan zich trouwens de vraag stellen waarom opiniemakers en media zo op dit thema gebeten zijn en steeds maar hameren op een zogezegd “seksisme” van de katholieke Kerk, terwijl andere godsdiensten daarover niet worden aangesproken. Is de Dalai Lama soms een vrouw? Is de islam een voorvechter van gendergelijkheid? En wat binnen de christelijke Kerken zelf?

Onze orthodoxe broeders  begrijpen zoals wij wat de wil van Christus voor zijn Kerk is. Nooit zullen zij het diaconaat, het presbyteraat of het episcopaat aan een vrouw toedienen! De anglicaanse Kerk heeft dit wel gedaan, in synodes, die worden bestuurd op basis van het meerderheidsbeginsel( de synodale weg…)Zij heeft er een zware tol moeten voor betalen:  een interne scheuring, omdat vele anglicaanse leken en geestelijken het absurd vinden dat over het geloof gestemd wordt, met daar bovenop een massale geloofsafval. Zelfs bij bepaalde evangelische protestanten, kan men zich niet indenken dat een vrouw pastor zou zijn. Om hun getuigenis te discrediteren worden zij natuurlijk voor fundamentalisten versleten.

Als Christus dood en begraven is, indien het geloof in Hem slechts een mythe is, zoals velen, ook binnen de katholieke Kerk, het beweren, is het inderdaad aan de leden om de katholieke club te organiseren en de baas te kiezen, die ook een bazin kan zijn. De herder kan een herderin zijn. De priester kan een priesteres zijn, zoals in de natuurreligies.

Maar als Christus is verrezen, als hij leeft, “met ons tot het einde van de wereld”, dan is Hij, de man Jezus Christus, de herder. Hij kan alleen “apostelen” hebben, bekleed met het apostolische ambt. “Gezanten “, door wijding ingesteld en bevestigd. Niet degenen, die de plaats willen, maar degenen die hij op die plaats wil.

Het is de onwetendheid over het sacramentale karakter van het priesterschap, dat dit debat verwarrend en eindeloos maakt. Vanaf het prille begin van de Kerk, wordt iemand priester(of diaken of bisschop) door handoplegging van de apostelen en daarna van hun opvolgers. Het is noch een ambtsaanvaarding in een religieuze multinational, noch het bekomen van macht . Het is een toewijding, een gave van de Geest aan iemand die zich zelf aan de Geest overgeeft en zodoende een ander mens wordt: ambassadeur van Christus.

Dat is het enige  antwoord, dat de gezagsdragers van de Kerk, en in de eerste plaats Franciscus, moeten geven aan al degenen, die het katholieke priesterschap willen vernietigen. Zal hij hierover een plechtige uitspraak doen? Ik vrees van niet. Volgens bronnen uit het Vaticaan, zou hij zich integendeel wel zorgen maken over de vorming van de seminaristen…In sommige seminaries( de weinige die nog jonge mensen aantrekken ), zou die volgens hem immers te “traditionalistisch “zijn en niet voldoende aansluiting zoeken bij de leer van het Tweede Vaticaans concilie…dat is hem een doorn in het oog.

De priester als plaatsvervanger van Christus, de priester die leeft van en door het heilig Misoffer…dat model van priester lijkt mijlenver af te staan van wat Bergoglio wil!

Auteur:Veroon ter Zee

23 commentaren op “Duits schisma: na de zegening van homo-koppels, de priesteressen…

 1. Beminde gelovigen,
  De modernisten willen hun eigen geloof ontwikkelen, dat is hun goed recht.
  Als Traditionele Tridentijnse Rooms Katholiek ben ik van mening dat dit beslist niet kan binnen de Rooms Katholieke kerk, maar als eenvoudige gelovige ben ik de laagste in rang binnen de organisatie van de Rooms Katholieke kerk. De modernisten hebben een schisma uitgesproken. Paus Franciscus is als hoofd van de Rooms Katholieke kerk aan zet. Paus Franciscus zal zich moeten uitspreken over het gedrag van de modernisten. Als paus Franciscus blijft zwijgen dan keurt hij het gedrag van de modernisten goed en steunt hij het schisma. Dan zijn de kardinalen aan zet. Iedere kardinaal zal zich moeten uitspreken over het gedrag van de modernisten.
  Als kardinalen blijven zwijgen dan stemmen ze in met het gedrag van de modernisten en steunen het schisma. Dit systeem gaat steeds verder omlaag via de bisschoppen en priesters naar de individuele gelovigen. Het is tijd om kleur te bekennen. De uitwerking van het schisma kan jaren duren. Hoe langer dit duurt hoe groter de kans wordt dat de Rooms Katholieke kerk in duizenden stukjes uiteen valt en zal verdwijnen want Protestantse kerken hebben geen toekomst. De oorzaak van deze catastrofe ligt bij de besluitvorming bij het Tweede Vaticaanse Concilie, hier werden besluiten genomen die botsten met de universele leer van de Rooms Katholieke kerk. Maar er blijven altijd die gelovigen de Universele leer van de Rooms Katholieke kerk van voor het Tweede Vaticaanse Concilie trouw. Alle Tridentijnse Rooms Katholieken binnen of buiten de organisatie van de Rooms Katholieke kerk belijden hetzelfde Universele Rooms Katholieke geloof. Door het uitgesproken schisma door de modernisten kunnen deze Tridentijnse Rooms Katholieke gelovigen weer een kerk worden. Door het schisma wordt er een nieuwe Rooms Katholieke kerk gesticht, de Tridentijnse Rooms Katholieke kerk.

 2. De infiltranten willen de Kerk ombouwen naar de structuur van gnostische kerken; in een gnostische kerk is er een gedeeld hogepriesterschap tussen een man en een vrouw die daar een “sophia” genoemd wordt. De priester-schrijver Emmanuel Barbier schreef in zijn werk over de maçonnieke infiltratie in de Kerk dat er volgens gnostici een vrouw ging komen die zij als een soort van esoterische “messiaanse” figuur beschouwden. Volgens Barbier verkondigen de gnostici “le salut à l’humanité par l’apparition d’une femme-Dieu, sous l’image de laquelle Lucifer, nous le dirons plus tard, séduit et fascine ses adeptes”. Die monsterlijke, satanische lering is onderdeel van de occult-esoterische origine van het feminisme, cultuur-marxistisch wapen tegen de natuurorde.

  Volgens esoteristen is er een “mannelijk goddelijk element” en een “vrouwelijk goddelijk element” en aan die heidense lering geven neo-kathaarse sekten expressie door zich te laten besturen door mannelijke hogepriesters en vrouwelijke hogepriesteressen. Gedenk bij het lezen hiervan dat er in het oud heidendom priesteressen waren, maar nooit in de Kerk van God, noch in haar oud-testamentische staat, noch in haar nieuw-testamentische staat. Sinds Adam oefenden mannelijke familiehoofden priesterlijke functies uit voor hun afstammelingen, en zo heeft de Patriarch Noë het ook overgeleverd aan zijn kinderen. Later heeft God via Mozes Aäron aangesteld als opperpriester over de stammen van Israël, en alleen mannelijke afstammelingen hadden deel aan de priesterlijke functies van het Aäronitisch priesterschap. Ten slotte, in de volheid des tijds, heeft Christus mannelijke apostelen uitverkoren om priesters en bisschoppen te worden volgens het Nieuw Verbond, en de opvolgers van de apostelen konden alleen mannen zijn. Zelfs de Moeder Gods heeft niet de priesterwijding ontvangen, en zij is het heiligste der schepselen. Het concept van “priesteressen” was altijd heidens en nooit christelijk.

  Wat betreft de gnostische lering van “man-godheid” en “vrouw-godheid”: Het is geen toeval dat de vrijmetselaars in de katholieke clerus degenen zijn die “vrouwenwijdingen” willen invoeren in de Kerk van Christus; gnosticisme ligt aan de grondslag van de maçonnieke leringen, en de vrijmetselaars hebben zich steeds de geesteskinderen genoemd van de katharen en andere oude gnostici. Jules Doinel, die de hoofdman geweest is in de heropbouw van het katharisme volgens de structuur van gnostische kerken, was zelf een vrijmetselaar van het GOF.

  Voor de onwetenden: Het is wezenlijk onmogelijk voor een vrouw om de christelijke wijdingen te ontvangen; een “vrouwenwijding” is sacramenteel ongeldig en een vrouw die pretendeert “priesteres” te zijn brengt niet de transsubstantiatie teweeg wanneer zij de consecratiewoorden uitspreekt. Iemand die naar de “mis” gaat van zo een zotte oude vrouw en zijn knieën buigt voor een hostie die zij pretendeert geconsacreerd te hebben, zo iemand aanbidt niet de Eucharistische Christus, maar brood, en maakt zich dus schuldig aan afgoderij.

  Als een vrouw een parochiekerk overneemt en er nepconsecraties doet, dan wordt op die manier de sacramentele Reële Presentie uit het tabernakel verwijderd; brood neemt er de plaats in van Christus Koning. Dat is wat de satanisten die het Vaticaan geïnfiltreerd hebben willen; hoe meer de sacramentele Reële Presentie uit dorpen en steden verdwijnt, hoe meer bewegingsvrijheid de gevallen engelen, die de satanisten dienen, hebben in hun machinaties tegen God.

  De tactiek die zij hiertoe gebruiken is om de Duitse clerici in te zetten om de nepwijdingen tot een wijdverspreid voldongen feit te maken, met de bedoeling dat dan achteraf het voldongen feit in het Vaticaan “aanvaard” wordt. Zo gaat men tewerk om opstand te voorkomen, wat men verwacht indien Franciscus van Rome vanuit het Vaticaan nepwijdingen van vrouwen zou invoeren.

 3. God-Jaweh-Allah en Moeder Natuur hebben het zo georganiseerd dat de endeldarm onderdeel is van het spijsverteringsstelsel en niet van het voortplantingssysteem. ELKE bioloog kan dan empirisch bewijzen. Sinds Adam & Eva via hetero betrekkingen procreatie deden, kunnen endeldarm speleologen of sluitspier toeristen zich dus niet voortplanten

 4. Bisdom Antwerpen is diep gevallen, samen met de priesters en hun parochianen. Deze hebben hun hart niet gericht naar Jezus, maar volgen alleen maar hun eigen genot, lusten, en verlangens.

  Dat is geen volwassen houding, maar één van een klein kind die huilend en stampvoeters op de grond slaat omdat hij/zij hun willetje willen doorvoeren, ook al is dat te koste van de katholieke leer, de 10 geboden, de waarheid van God dat ons wil bevrijden uit de zonde van de slavernij en ons vrij wil maken van onze egoïstische wil.

  Intens triest als je deze clericus en parochianen bezig ziet en dan denken ze nog (door hun hoogmoed) dat ze het nieuw licht hebben uitgevonden in de kerk en daar de kerk mee kunnen opbouwen? Dit blijft gelukkig wel niet eeuwig duren, want met Gods liefde blijf je niet sollen.

 5. Opnieuw een prachtige reactie van Lotje: radicaal en diepgelovig, en toch altijd zacht en liefdevol, nooit onnodig kwetsend of provocerend. Steeds de focus op het richten van ons hart op Jezus. Ik geniet iedere keer weer van haar wijze en raak gekozen woorden. Doe zo voort, Lotje!

 6. Heeft er iemand weet van waar er in Vlaanderen vrouwelijke pastors zo provocatief te werk gaan als in Duitsland? Concrete namen en parochies?

 7. Een ding hebben deze provocateurs gemeen. Ze zijn haatdragend, het lijkt de islam wel. Dit is niet zozeer kritiek, want dat is niet het probleem. Maar het is haat en agressie. Je zou naar hen toe kunnen gaan en zeggen wat er aan de hand is met een open houding. Waarschijnlijk gaan ze niet op je in, omdat ze geen weerwoord hebben , enkel alleen hun agressie. Ze willen juist dat je boos reageert op hun agressieve uitingen. Dan worden ze gevoed in hun duistere hart. Het is het kwaad. Niet doen. Zoals in de Bijbel staat. “Gooi geen parels voor de zwijnen”. M.a.w. ga niet in of mee in hun kwaad. Want daar is het hen om te doen, “Genieten” ze verder in hun duisternis. Negeren en doorgaan. Alleen mensen die werkelijk open staan voor wat je te zeggen hebt, dien je op in te gaan. Zo ging het ook in mijn vroegere werk. De psychiatrie en de jeugdcrisis opvang. Negatief gedrag werd, indien het kon, genegeerd, maar positief gedrag werd alom geprezen. Het is zoals Jezus zei: “Om mijner naam zal u worden vervolgd”. Hij ging gewoon door met het verkondigen van Zijn Woord en niet anders. Dus richt niet een weerwoord naar de agressievelingen, maar zeg wat je te zeggen hebt in het algemeen. Laat je hart niet verontrusten. Wat zij willen is vroeg of laat een doodlopende weg. Zijn Weg is een doorlopende weg. Omdat het daar over vrede, liefde en gerechtigheid gaat.

 8. Aanverwant bericht: Instruction sur la manière de bénir les couples homosexuels
  de Philippe Bordeyne

  ”Tout baptisé bénéficie de la prière de l’Église et jouit d’un droit fondamental à en bénéficier. Dès lors, il ne fait pas de doute que les personnes engagées dans une union homosexuelle ont le droit de solliciter l’aide pastorale de l’Église, et particulièrement l’aide de la prière, dans leur marche vers la sainteté.

  Dans le même temps, l’Église ne peut ignorer que certaines pratiques ecclésiales risquent d’introduire de la confusion sur la nature du mariage chrétien ou de conforter les confusions qui circulent dans la société sur la nature du mariage en général. Il importe donc d’opérer des distinctions à deux niveaux, entre prière publique et prière privée, d’une part, et entre bénédiction des personnes et bénédiction du couple ou de leur union, d’autre part.

  Premièrement, […] lorsque deux personnes homosexuelles sollicitent la prière de l’Église pour accompagner leur amour, leur union, ou l’enfant qu’elles ont accueilli, une prière à caractère privé est préférable pour éviter de donner prise aux revendications, explicites ou implicites, de légitimation des unions homosexuelles par analogie au mariage.

  De même, dans le cas où une prière de bénédiction serait envisagée, il conviendrait de s’en tenir à une bénédiction des personnes en écartant les formulations qui évoqueraient trop directement leur union, afin d’éviter la confusion avec la bénédiction rituelle d’un homme et d’une femme unis dans le mariage. […] Le signe ecclésial de la bénédiction, accompli par un ministre de l’Église, serait dès lors accordé à deux personnes qui, ayant chacune formé un jugement de conscience tenant compte de ses limites, sollicitent l’aide de l’Église pour grandir dans la disponibilité à la grâce. Concrètement, il serait souhaitable que le ministre procède successivement à deux prières personnelles de bénédiction. […]

  Dans la mesure où l’Église catholique est en travail de discernement moral et pastoral face aux unions homosexuelles, on peut former le vœu qu’elle ose enraciner ce travail dans la prière liturgique qui est le lieu par excellence où le Christ manifeste sa présence et sa puissance salvatrice à son Église.”
  Bron: Diakonos

 9. @En ?,
  U schrijft voor ’n Nederlandstalig publiek.
  u toont Uw eigen onbeschoftheid om in het Chinees te schrijven.

 10. Ik denk toch dat de katholieke kerk niet bijbelgetrouw is wat betreft een aanstelling van priesters… dat is oud testamentisch. In het nieuw testament lezen we dat we een “volk zijn van koningen en priesters” nergens zie ik Paulus missen opdragen. De kerk was organisch geörganiseerd , kleinschalig als huiskerken, geen machtsposities, geen hiërarchie (egyptisch pyramide systeem of werelds systeem ) nee de bijbel zegt dat God geen onderscheid maakt tussen man of vrouw;
  Ook zien we dat die huiskerken begeleid worden door oudsten (mensen men veel ervaring in hun relatie met God) en zien we verschillende vrouwen aan het hoofd van de huiskerk zoals Priscilla enz. Als Paulus zegt dat vrouwen moeten zwijgen in de kerk dan is dat bedoelt tot een bepaalde groep prostituees in Efeze. Het is nogal duidelijk als Paulus aanraadt dat er in de kerk moet geprofeteerd worden dat dit ook door vrouwen gebeurt, hij spreekt trouwens over verschillende profetessen in het nieuwe testament, hoe zouden die dan moeten spreken als ze verplicht zijn van te zwijgen.
  De katholieke kerk heeft het helemaal mis met het nieuwe testament en stelt nog priesters aan zoals in het oude testament, als personen die offers brengen en staan tussen de gelovigen en God. Het nieuw testament heeft geen offers meer nodig door priesters want Jezus is het echte offer, en geen tussenpersonen want er is maar één middelaar tussen God en mensen, Jezus Christus, de zoon van God, zegt de bijbel en dus zeker niet Maria als middelares en maagd, nog zo een vergissing, de bijbel spreekt over Jezus broers, Jacobus was duidelijk de biologische broer van Jezus. Hoe kun je je anders voorstellen, een koppel dat 20 jaar zou samenwonen en geen gemeenschap zou hebben ??? Maria had kinderen dat zegt de bijbel duidelijk. De bijbel spreekt ook nergens van een gebed tot Maria … integendeel …. we mogen niet bidden en spreken met de doden, de bijbel verbiedt dat… ook bevat de bijbel geen enkel gebed voor de zielerust van de doden…De bijbel spreekt ook nooit over sacramenten, weer zo’n uitvinding van een satanische katholieke kerk die over de eeuwen Jezus heeft vertegenwoordigd met het zwaard en bloedvergieten van duizenden Joden, zogezegde afvalligen, zogezegde kruidenvrouwen, de inquisitie, als je nog wat kristelijk gevoel hebt zou je dergelijke kerk, een nep kerk noem ik dat, afzweren, en de rug toekeren, zo vlug mogelijk, waar ook nog eens het celibaat gepreekt wordt, ook al zoiets wat de bijbel verbiedt want volgens Timoteus mag je het huwelijk nooit verbieden enz. En die pausaanstelling zgz van Christus die Petrus zou steenrots genoemd hebben terwijl er in werkelijkheid “steentje” staat voor Petrus en de rots waarop moet gebouwd worden is die “petra” dit is natuurlijk Jezus zelf ! die openbaring van Petrus komt een paar verzen ervoor… en niet een menselijk wezen als de Paus (die nu ook meeheult tegen Israel en het joodse volk ten voordelen van de palestijnen (filistijnen) en aanstuurt op een wereldregering waar hij zeker de functie van valse profeet zal spelen… het ziet er weer naar uit dat Rome tot het einde toe de mensheid zal misleiden met een vals christendom, dat zeker door de poorten der hel zal overweldigd worden en niet gespaard zal worden als Jezus terugkeert. Het Pausdom is de vijand van Jezus alsook de hele machtstruktuur van de Katholieke kerk, behalve de eenvoudige, vurige gelovigen, die zich van deze hele cirk (mijters en tronen en staf inbegrepen) niets aantrekken, en de mensen die zich heel hun leven met hart en ziel ingezet hebben voor de armen en zieken, ja behalve dit is er in de katholieke kerk niet veel goeds te vinden. Sorry maar dit is toch de waarheid, of niet soms ?

  1. U schreef: “In het nieuw testament lezen we dat we een “volk zijn van koningen en priesters” nergens zie ik Paulus missen opdragen. De kerk was organisch geörganiseerd , kleinschalig als huiskerken, geen machtsposities, geen hiërarchie (egyptisch pyramide systeem of werelds systeem )”

   U verwart het algemeen priesterschap van het doopsel met het hiërarchisch priesterschap volgens de priesterorde van Melchisedech. Nergens leest u in het Nieuw Testament een bevestiging van het protestants egalitarisme dat u hier verkondigt. De apostelen hebben overal waar zij predikten bisschoppen gewijd en aangesteld over diocesen. Sint Timotheus was bijvoorbeeld Bisschop van Efeze en Sint Titus was Bisschop van Kreta; Sint Ireneus, Bisschop van Lyon was een leerling van Sint Polycarpus, Bisschop van Smyrna, die zelf met zijn eigen oren het onderricht van de H. Apostel Johannes gehoord heeft. In de tijd waarin de canonieke boeken van het NT geschreven werden werden de termen “presbyteri” en “episcopi” nog door elkaar gebruikt, maar zeker is dat men toen drie trappen van de heilige orden erkende, namelijk die van het diaconaat, die van het onvolkomen priesterschap en die van de volheid van het priesterschap. Uiteindelijk is de term “presbyter” komen vast te staan op het onvolkomen priesterschap en de term “episcopus” (“bisschop”) op het volledig priesterschap.

   God heeft, zoals Hij de scheppingsorde zelf ingesteld heeft, Zijn Kerk hiërarchisch ingesteld. Zowel de mensheid als de engelen heeft Hij hiërarchisch ingesteld. God haat anarchie en houdt van orde. Een kind heeft de plicht om zijn vader te gehoorzamen; dat is hiërarchie. De engelen zijn geordend volgens negen engelenkoren, waarvan de hoogste die van de serafim is. In het eerste tijdperk van de wereld was Adam, als proto-vader van het menselijk geslacht, temporale monarch en opperpriester tot aan zijn dood op zijn 930ste levensjaar. Na de dood van de proto-vader was Seth temporale monarch en opperpriester over het Huis van Seth, en Kaïn over het Huis van Kaïn.

   Wat het Heilig Misoffer betreft: Sint Paulus spreekt in de H. Schrift zelf over het Lichaam des Heren eten en over drinken van de Kelk van het H. Bloed, en over hoe het heiligschennend is om onwaardig de H. Communie te ontvangen.

   Toen Christus zei aan Zijn volgelingen dat zij Zijn Lichaam gingen moeten eten en Zijn Bloed drinken hebben velen Hem verlaten. Zij wisten dat Hij dit niet louter symbolisch bedoelde, maar letterlijk. Wat zij niet wisten is dat het miraculeus en niet kannibalistisch bedoeld was. Door het eten van het Altaarsacrament blijft de gehele Christus onbeschadigd, want iedere partikel van de geconsacreerde Hostie is volledig integraal Christus, levend en glorieus.

   Naar de buitenwereld toe werd in de vroege tijden na de Hemelvaart dikwijls in bedekte bewoordingen gesproken over het H. Altaarsacrament om te voorkomen dat de H. Altaargeheimen heiligschennend behandeld zouden worden door heidense vervolgers. Zo werd ook vermeden de opvolgers van Petrus, de bisschoppen van Rome, opperpriesters te noemen naar de buitenwereld toe, om te voorkomen dat de heidense keizers, die dat als een aanslag op hun personen beschouwden, de bisschoppen van Rome zouden viseren in de antichristelijke vervolgingen.

   U schreef: “nee de bijbel zegt dat God geen onderscheid maakt tussen man of vrouw;”

   Er zijn veel “bijbels”, maar de authentieke Heilige Schrift (en we weten via de Kerk van Rome welke de authentieke Schrift is) erkent het natuurlijk onderscheid tussen man en vrouw en hun daarop gebaseerde hiërarchische verhouding.

   U schreef: “Ook zien we dat die huiskerken begeleid worden door oudsten (mensen men veel ervaring in hun relatie met God) en zien we verschillende vrouwen aan het hoofd van de huiskerk zoals Priscilla enz.”

   Sinte Priscilla oefende geen kerkelijk ambt uit; zij werd als een godvrezende vrouw gerespecteerd binnen de Kerk, maar dat betekent niet dat zij een leidersfunctie uitoefende; u kunt op geen enkele manier onderbouwen wat u schrijft. En, neen, huiskerken waren geen bestuurlijke, organisatorische structuren van de Kerk, maar simpelweg een methode om kerkvervolging te vermijden; als de christenen toen voor de ogen van de heidenen kerkgebouwen zouden opbouwen, dan zouden die rap afgebroken worden door het polytheïstisch heidens Romeins bewind en de betrokken christenen in gevangenschap geworpen worden.

   De heilige vrouwen in het NT hielden zich niet bezig met ketterse, heidense ideeën zoals “vrouwelijk priesterschap”; die hielden zich bezig met geestelijke voorbereiding op het martelaarschap. Ook de heilige apostelen wilden niks te maken hebben met uw feministisch liberalisme dat, zoals eerder aangetoond, van gnostische origine is. De apostelen voerden strijd tegen de gnostici in hun tijd en beschouwden hen als roofzuchtige wolven die de schaapsstal trachtten binnen te dringen om de schapen en lammeren te verslinden.

   U schreef: “Als Paulus zegt dat vrouwen moeten zwijgen in de kerk dan is dat bedoelt tot een bepaalde groep prostituees in Efeze.”

   Sint Paulus verbood vrouwen om de klerikale functie van predicatie te usurperen en dat was een verbod voor vrouwen algemeen en niet louter voor “prostituees in Efeze”. U kunt niet onderbouwen wat u schrijft. U wordt bewogen door het ketters principe van “privaat onderzoek” en houdt bijgevolg geen rekening met de kerkgeschiedenis en de Apostolische Traditie maar zuigt wat uit uw duim en noemt het vervolgens “bijbels”.

   U schreef: “Het is nogal duidelijk als Paulus aanraadt dat er in de kerk moet geprofeteerd worden dat dit ook door vrouwen gebeurt, hij spreekt trouwens over verschillende profetessen in het nieuwe testament, hoe zouden die dan moeten spreken als ze verplicht zijn van te zwijgen.”

   In de katholieke Kerk zijn er doorheen de eeuwen vrouwelijke profetessen blijven opstaan; in de twintigste eeuw hadden wij nog Leonie Van den Dijck en Marie-Julie Jahenny. Deze profetessen pretendeerden echter niet klerikale functies te mogen usurperen, zoals de functie van predicatie, wat hetgeen is dat Sint Paulus verbood. Een profetes is geen priesteres.

   U schreef: “Het nieuw testament heeft geen offers meer nodig door priesters want Jezus is het echte offer, en geen tussenpersonen want er is maar één middelaar tussen God en mensen, Jezus Christus, de zoon van God”

   Katholieke priesters hebben participatie in het Uniek Middelaarschap van Christus als optredend in Zijn Naam, en zij dragen het Eén, Waarachtig Offer op aan de Vader in de Persoon van Christus. De Heer Jezus Christus is het Offer van de Mis. Nergens staat er in de canonieke boeken van het Nieuw Testament dat de Kerk geen priesters ging hebben die het Christus-Offer zouden opdragen; Christus Zelf heeft dit Sacrament ingesteld op Witte Donderdag.

   Sint Paulus beschrijft Christus in de Hebreeërsbrief als Opperpriester volgens de priesterorde van Melchisedech. Een opperpriester heeft per definitie ondergeschikte priesters die participeren in zijn priesterschap. Let ook op het woord “orde” dat David in zijn psalm gebruikt; het gaat hier over een orde van priesters, hoger van aard dan de Levitische priesterorde.

   U schrijft: “en dus zeker niet Maria als middelares en maagd, nog zo een vergissing, de bijbel spreekt over Jezus broers, Jacobus was duidelijk de biologische broer van Jezus.” “Maria had kinderen dat zegt de bijbel duidelijk. De bijbel spreekt ook nergens van een gebed tot Maria”

   Maria is Medemiddelares, maar dat betekent niet een afzonderlijk middelaarschap; dat betekent dat Maria voorspreekster is bij de Ene Middelaar, Jezus Christus. Als Koningin-Moeder, de Moeder van de Koning dus, is haar voorspraak bij Christus krachtiger dan die van anderen. En Maria is tot op heden maagdelijk gebleven. De “broeders des Heren” waren neven van Christus; bij de oude Judeeërs was het gebruikelijk om niet alleen de zonen van de eigen moeder “broeders” te noemen, maar ook neven en zelfs stamgenoten in het algemeen. In het geval van de broeders des Heren gaat het om neven. Maria baarde één zoon, de mensgeworden Goddelijke Logos, en daar was geen menselijke vader bij betrokken. Na de Christusgeboorte is zij altijd maagdelijk gebleven, en samen met Sint Jozef leefde zij in religieuze kuisheid. Zij moest als reine Ark God de Zoon baren, als reine Ark werd zij ook achteraf door God bewaard, en met ziel en lichaam werd zij als reine Ark te midden van engelenlof het Hemels Jerusalem binnengeleid nadat zij lichamelijk ten leven gewekt werd in het graf.

   Gebed tot Maria is welzeker bijbels; zie de groet van Sint Gabriël Aartsengel en de woorden van Sinte Elisabeth wanneer de Onbevlekte haar bezoekt. En het is vanzelfsprekend dat de heilige apostelen, toen zij nog met Maria in Jerusalem verbleven, haar gebed vroegen. Zij was de Moeder van hun God, Jezus Christus; het is absurd om te denken dat zij haar gebeden niet gevraagd zouden hebben.

   Christus houdt van Zijn Moeder en Zijn toorn brandt los tegen diegenen die haar beledigen.

   U schreef: “we mogen niet bidden en spreken met de doden, de bijbel verbiedt dat… ook bevat de bijbel geen enkel gebed voor de zielerust van de doden…”

   Maria is niet dood, maar is met ziel en lichaam levend in de etherische hemel. Wat de andere heiligen betreft: De God van Abraham is een God van levenden zoals Christus in het Evangelie zegt. De heiligen zijn bij God en bidden voor degenen die nog op aarde zijn. Wij, katholieken, geloven aan de communio sanctorum, de gemeenschap der heiligen; dat iemand sterft betekent niet dat hij geen deel meer uitmaakt van die communio. De Militante Kerk op aarde staat in contact met de Lijdende Kerk in het Vagevuur en de Triomferende Kerk in de etherische Hemel; die band is sterker dan de dood. In het Boek Tobias staat te lezen dat de H. Aartsengel Rafaël gebeden van op de aarde voor de Troon van God in de Hemel bracht.

   U zelf, protestante, vraagt gebed aan uw protestantse medeketters op aarde, en zo doet u dus alsof zij meer zijn dan de heiligen die bij God in de Hemel zijn, want u beweert dat u uw protestantse vrienden om gebed mag vragen, maar niet de heiligen die in de hemelse glorie staan. Abjecte hypocrisie en arrogantie.

   In 2 Maccabeeërs 12 staat te lezen hoe men offers liet opdragen in Jerusalem voor de zielerust van overledenen die zich in het Vagevuur bevonden.

   U schreef: “De bijbel spreekt ook nooit over sacramenten”

   De Heilige Schrift toont duidelijk aan dat de heilige apostelen bekeerlingen doopten en hen het vormsel toedienden. Zij deden dit in opdracht van Christus Die hen uitzond om de volkeren te dopen in de H. Drievuldigheid.

   U schreef: “Jezus heeft vertegenwoordigd met het zwaard en bloedvergieten van duizenden Joden, zogezegde afvalligen, zogezegde kruidenvrouwen, de inquisitie”

   Het doden van ketters door de temporale rechter is wettig en in overeenstemming met het Evangelie. Dat gezegd hebbend, de protestantse drukpers heeft eeuwenlang veel leugens verkondigd over de katholieke Kerk omtrent de doodstraf (zie bijvoorbeeld de “Zwarte Legende”). Wat betreft de Joden werden alleen gedoopte Joden gedood die afvalligen waren en die dikwijls van in het begin valse bekeerlingen tot het Christendom waren die de Kerk probeerden te infiltreren om haar van binnenuit te ondermijnen. Niet-gedoopte Joden werden niet gedood omdat zij het christelijk geloof niet beleden, maar wel voor specifieke misdaden waar ook niet-joodse inwoners voor gedood werden. Niet-gedoopte Joden die christelijke kinderen ritueel vermoordden in joods-kabbalistische riten kregen bijvoorbeeld de doodstraf. Ten slotte waren de aantallen van gedode crypto-joden veel lager dan wat de protestantse drukpers beweerd heeft.

   Voor hekserij kon men uiteraard de doodstraf krijgen; opmerkelijk dat u heksen “kruidenvrouwen” noemt. Het natuurlijk geneeskrachtig gebruik van kruiden is goed, het gebruik van kruiden voor hekserij is dat niet.

   Wat protestanten betreft: Uw voorgangers in de protestantse ketterij hebben meer katholiek bloed vergoten dan katholieken protestants bloed, en bij de katholieken was er een proces voor ketterij, terwijl de protestanten gelijk wilde beesten, zonder enig proces, tekeer gingen in het afslachten van katholieken. Kent u de Martelaren van Gorcum?

   Over de Spaanse Inquisitie moet gezegd worden dat de werking daarvan irregulier was in de zin dat de Koning van Spanje het onderzoek naar ketterij in zijn eigen handen nam terwijl dat onder de jurisdictie van de Kerk staat. Er zat dus een duidelijk caesaropapistisch element in, en daarover was er ook conflict met de Paus van Rome, maar dat is een onderwerp op zich. Het beeld dat de doorsnee domme protestant zich maakt van de Spaanse Inquisitie is historisch niet correct, maar we weten allemaal dat geschiedkennis bij protestanten typisch absent is.

   U schreef: “waar ook nog eens het celibaat gepreekt wordt, ook al zoiets wat de bijbel verbiedt want volgens Timoteus mag je het huwelijk nooit verbieden enz”

   Er waren sommige gnostici die pretendeerden dat het huwelijk verboden was (zij beweerden dat alle materie inherent boosaardig was en dat kinderen verwekken bijgevolg ook boosaardig was); de H. Schrift veroordeelt dat, maar het celibaat heeft daar niets mee te maken. Het katholiek celibaat houdt een vrije keuze in om ongehuwd te leven ten dienste aan de Kerk. Christus Zelf heeft gezegd dat sommigen zich onhuwbaar hadden gemaakt omwille van het Rijk Gods (Mattheus 19, 12). De apostelen hebben aanvaard om in onthouding te leven toen zij op de roepstem van Christus tot het apostolaat ingegaan zijn; zij waren monniken die in gehoorzaamheid, armoede en kuisheid leefden. Daarom hebben de katholieke monniken steeds de apostelen beschouwd als de verpersoonlijkingen van het monastiek leven. Sint Petrus was gehuwd, maar hij en zijn vrouw zijn akkoord gegaan om als religieuzen te leven, in onthouding.

   U schreef: “En die pausaanstelling zgz van Christus die Petrus zou steenrots genoemd hebben terwijl er in werkelijkheid “steentje” staat voor Petrus en de rots waarop moet gebouwd worden is die “petra” dit is natuurlijk Jezus zelf !”

   Van “steenrots” “steentje” proberen te maken slaat nergens op, en de natuurlijke betekenis en context van de verzen is duidelijk dat Christus Zijn Kerk op Petrus ging bouwen. We zien vervolgens dat Petrus duidelijk als zichtbare leidsman van de Kerk optreedt na de Hemelvaart van Christus. U probeert zich in onmogelijke bochten te wringen.

   Petrus was de zichtbare representatie op aarde van de Christus-Hoeksteen van de heilige Kerk. Geheel de christelijke oudheid was het erover eens dat Petrus naar Rome gegaan was, er als bisschop geregeerd heeft en er de kroon der martelie gewonnen heeft. De rechtstreekse opvolger van Petrus was Sint Linus, die opgevolgd werd door Sint Cletus, die opgevolgd werd door Sint Clemens van Rome. Let op het feit dat de Korinthiërs, toen zij een geschil hadden, zich tot Sint Clemens van Rome wendden voor de beoordeling van de zaak, terwijl toen Sint Johannes Apostel nog leefde en geografisch dichter bij de Korinthiërs woonde. Zij deden dat omdat zij, zoals iedereen toen, de Bisschop van Rome als zichtbaar hoofd van de christelijke Kerk erkenden.

   U schreef: “die nu ook meeheult tegen Israel en het joodse volk ten voordelen van de palestijnen (filistijnen) en aanstuurt op een wereldregering waar hij zeker de functie van valse profeet zal spelen”

   Antichrist zal een Israëliet zijn die zich zal laten verafgoden op de Tempelberg in Jerusalem. Door de antichristelijke Israëlieten in het Heilig Land te steunen dragen domme “evangelicalen” bij aan de komst van Antichrist. En, neen, de islamitische Palestijnen (die niet de Filistijnen zijn uit het Oud Testament, ook al is dat de betekenis van de naam “Palestijnen”) zijn ook geen heiligen, maar alleen een idioot gaat steun exprimeren aan de moordenaars in Tel Aviv met de absurde gedachte dat men daarmee Christus zou dienen, terwijl de antichristelijke zonen van Juda Zijn aartsvijanden zijn. Het waren de Palestijnen niet die Christus overgeleverd hebben aan de heidense Romeinen ter kruisiging, maar de voorouders van de rabbijnen.

   Wat de satanische wereldregering betreft die de judeo-maçonnieke krachten proberen te installeren: Franciscus van Rome werkt daar ongetwijfeld aan mee maar handelt zo doende tegen de katholieke Kerk en de katholieke godsdienst. Het is bekend dat Franciscus het katholiek Pausdom haat, zoals u dat ook doet, en dat hij de katholieke godsdienst vernietigd wil zien, zoals u dat ook wil. De protestanten en de vrijmetselaars waren historisch bondgenoten tegen de Kerk van Rome, terwijl de Kerk van Rome de historische vijandin is van degenen die nu een luciferiaanse wereldregering willen installeren via de VN, het WEF etc. In de twintigste eeuw vierden protestanten en vrijmetselaars in mutuele uitingen van “broederschap” de verjaardagen van hun ontstaan; vergeet dat niet.

   U schreef: “het ziet er weer naar uit dat Rome tot het einde toe de mensheid zal misleiden met een vals christendom, dat zeker door de poorten der hel zal overweldigd worden en niet gespaard zal worden als Jezus terugkeert.”

   U, en niet de Kerk van Rome, predikt een vals christendom, en zoals de poorten van de hel er nooit in geslaagd zijn om de Kerk van Rome te overweldigen, zo zal dit ook in deze tijd en in de toekomst niet geschieden. Zoals Christus onwankelbaar is is ook Zijn Bruid onwankelbaar tegenover de goddeloze vijanden, en u, die haar “satanisch” noemt, noemt zo doende ook Christus “satanisch”. Doe boete en bekeer u van uw verderfelijke, blasfemische ingesteldheid. In vijandschap met de katholieke Kerk kan men niet gered worden van de doemvolle duisternis van Sjeool.

   U schreef: “Het Pausdom is de vijand van Jezus”

   U, en niet het Pausdom, bent vijandig aan de Heer Jezus Christus. U heeft de arrogantie om uzelf op te werpen alsof uzelf het ultiem referentiepunt zou zijn voor exegese van de H. Schrift, voor wat christelijke doctrine is en wat niet. Door de goddelijke instelling van de apostolische hiërarchie te verwerpen maken protestantse ketters, elkeen afzonderlijk, zich tot private, valse pausen die allen beweren dat zij, uitgerekend zij, de ware christelijke doctrine hebben. Zo werkt de Kerk niet die God gesticht heeft. De Kerk van Christus is historisch, zichtbaar in de geschiedenis, en niet gesticht in de zestiende eeuw, vele eeuwen na de Hemelvaart van Christus, door een Luther of een Calvijn. De doctrine van Christus is dan ook historisch zichtbaar door Zijn Kerk en is niet de speelbal van protestants “privaat onderzoek”. En niet alleen de H. Schrift is kanaal van de Godsopenbaring, maar ook de Apostolische Overlevering. Met de valse lering van “Sola Scriptura” moet u hier niet aankomen.

   U kunt uw ketters denksysteem niet onderbouwen. Van tijd tot tijd komen protestantse ketters hier dezelfde oude en reeds veelvuldig weerlegde valse argumenten op tafel uitspreiden die dan weer voor de zoveelste keer weerlegd worden. Het is een routine. De duivel maakt gebruik van de beruchte intellectuele stompzinnigheid van protestanten om hen gelijk ezels steeds opnieuw tegen dezelfde stenen te doen stoten. Maar weet, Mia Saelens, dat uw onsterfelijke ziel hiermee in groot gevaar is, en het is dus een daad van christelijke naastenliefde om u daarop te wijzen.

   Wat hier nog maar eens aangetoond werd is hoe werelds en vleselijk protestanten denken.

   U schreef: “Sorry maar dit is toch de waarheid, of niet soms ?”

   Neen.

   1. Benjamin, U gaat flink tekeer, maar heeft Mia daarmee op haar wenken bediend.
    Kortom, een leerrijke, puntsgewijze en gedegen uiteenzetting.
    De bijbel is juist in en dankzij de traditie/apostolische overlevering van de Kerk ontstaan en is niet zomaar uit de hemel komen vallen. Alleen al daarom is voor mij de sola scriptura-gedachte onhoudbaar.

    De talloze afsplitsingen die zich in de protestante gezindten hebben voorgedaan en die zich als paddenstoelen lijken te vermenigvuldigen geven mij voorts het ROTSvaste vertrouwen dat het met het ‘steentje’ waarop de ene, heilige, katholieke en apostolische Kerk al sinds 2000 jaar gevestigd is wel snor zit.

   2. Grammaticale correctie: “waarvan het hoogste dat van de serafim is”.

 11. Hemel, hel en vagevuur zijn begrippen van een oud wereldbeeld dat al geruime tijd verlaten is. Waar het voor christenen op aankomt is de hemel op aarde te realiseren voor alle mensen naar het voorbeeld van Jezus van Nazareth.

 12. Aan Mia Saelens.. nav. (24 mei 2021 om 14:47),

  Citaat::
  ▪︎Het Pausdom is de vijand van Jezus alsook de hele machtstruktuur van de Katholieke kerk, behalve de eenvoudige, vurige gelovigen, die zich van deze hele cirk (mijters en tronen en staf inbegrepen) niets aantrekken, en de mensen die zich heel hun leven met hart en ziel ingezet hebben voor de armen en zieken, ja behalve dit is er in de katholieke kerk niet veel goeds te vinden. Sorry maar dit is toch de waarheid, [[of niet soms]] ?▪︎

  Of niet soms .. daar eindig je mee.. hetgeen je betoogd is inderdaad [niet] de waarheid.. zie maar eens, bv. Maleachi 1:10-11.. in vers 11 zien we de reine Offerande in het katholieke H.Misoffer.. hetgeen een [tegenwoordigstelling] is want de h.Schrift leert dat het kruisoffer éénmalig was.
  Als sola Scriptura christen weet je zelf ook dat de oudtestamentische offerdienst niet meer nodig is door het kruisoffer.

  En toch [lijkt] de h.Schrift zich tegen te spreken alsof de oudtestamentische offerdienst toch nog hersteld zal worden in de eindtijd profetieën in betrekking die het 6e zegel reinigingsoordeel impliceren, te weten in o.a.. Maleachi 3:3-4 ..en Jeremia 33:15-17,[18] ..ik schreef dus –lijkt– want de nieuwtestamentische offerdienst in de katholieke kerk kon nog niet direct aangekondigd worden dan alleen met een verwijzing naar een offerdienst die de Joden al kenden.

  Het oudtestamentische priesterlijke offeren wordt eigenlijk en dus ook feitelijk wel voortgezet maar dan wel in het Nieuwe verbond zoals aangegeven is bij het laatste avondmaal.. en dus in het Heilig Misoffer geschiedt..
  De grote katholieke begenadigde Anna Katharina Emmerick heeft visionair gezien hoe dat alles tot stand kwam.. zo je haar naam googled kun je via de google pagina al haar boeken lezen.

  Ook is de gehele schepping hiërarchische opgebouwd en alleen door de zonde van de mensheid wordt en is die harmonie verstoord.. die verstoring is er dus ook in de katholieke kerk.. in zekere mate door de eeuwen heen en ook hier is de zondige mens in zijn machtstreven en machtsmisbruik de oorzaak en dus niet de leer.
  Ook wat je zegt over het Petrus ambt is onjuist.. want juist de volmaakte hiërarchie impliceert het ambt van Petrus..zoals ook een directeur noodzakelijk is in wereldse bedrijfsstructuren.

  Deze optimale hiërarchie wordt past verwezenlijkt door de Drie-Ene God zelf in Hun handelen middels het 6e zegel (vóórlaatste) oordeel; … en ingevuld door de twee personen in Zacharia 6:11-12 ((3:8)) ..en betreft dan ook het katholieke Hogepriestersschap in een eindtijd paus en in vers 12 de grootvorst (Jesaja 32 & o.a. Jer.23 en 33).. die in zijn onder-koningschap onder Jezus Christus (in de hemel), ook priester zal zijn.. dus het Heilige Misoffer mag opdragen.. maar die dus beslist geen Hogepriester zal zijn… en zal er tussen het Pausdom en koninkrijk geen twist meer zijn.. maar goede samenwerking in Christus Jezus.

  De koning in Jeremia 23:5-6 en 33:15-16 is dan ook NIET Jezus Christus want die betreffende koning wordt pas geboren ten tijde van het herstel van Israël en dat is onze tijd.
  •••••

 13. @Mia Saelens + @Theudmer,
  @Theudmer, U omschrijft zeer correct en duidelijk, dat @Mia Saelens het algemeen priesterschap verwart met het sacramentele priesterschap. Edoch, U maakt van Uw verder antwoord een heel boekwerk.

  @Mia Saelens,
  Jezus vroeg 3 x heel duidelijk aan Petrus of Petrus van hem hield. Nadat Petrus dat alle drie de keren beaamde, zei Jezus alle drie de keren tegen hem: “Hoed mijn schapen.” (Joh. 21, 15 vv)

 14. Aan @ Theudmer..

  Je geloofsverdediging hierboven is zeer te waarderen ..hetgeen gezegd moet zijn …je zou een goede raadsheer van de grootvorst uit de stam Zebulon-Nederland 🤭 (Jesaja 9:5) ..kunnen zijn …te zijner tijd zal ik voor je pleiten 🤭 ..ook denk ik nog aan een plaats voor Jules van Rooyen 🤭 .. als hij gepensioneerd is is dat geen probleem..mijn knieën zijn ook al niet meer zo als ze geweest zijn en na de Waarschuwing wordt alles weer als nieuw, 🤗 ..zoals een 🦋.. Jesaja 66:14.

 15. @Mia Saelens + @Theudmer,
  Overigens, elk(!) door @Theudmer aangesneden onderwerp kan ik slechts beamen.

  @Theudmer: zeer knap en zeer correct antwoord aan @Mia Saelens.
  Echter, met ’n correct antwoord, maakt U van ’n protestant nog geen R.K. gelovige.

  Iemand die gelooft, dat Jezus in Zijn laatste dagen (dus in de wetenschap van Zijn naderende martelaarsdood nog steeds in zeer knappe allegorie-taal (Joh 16,25) sprak, moet willens en wetens een vijand zijn.

  Jezus had dus grote angst voor de naderende martelaarsdood én Hij had geen tijd meer te verliezen (want de vijand was al temidden van de vrienden van Jezus). Dus ook psychologisch is het te beredeneren, dat Jezus zonder omhalen met zijn vrienden sprak in de laatste dagen van Zijn aards leven. De laatste dagen (waaronder de 1e H. Mis) sprak Jezus dus niet meer in allegorie.

  1. @P. Derks,
   U doet alsof menselijke taal óf letterlijk óf allegorisch moet worden verstaan. En als beide nu eens tegelijk kan, ja zelfs noodzakelijk is? Omdat het ons niet gegeven is om altijd meteen of zelfs na lang zoeken toereikende woorden te vinden voor het geestrijke, mystieke ofwel het ‘God-menselijke betrekkingsgebeuren’? Dat de letterlijke woorden dus óók verwijzen naar een spirituele betekenis? En dus een extra betekenis / dimensie aanwezig is in kale woorden (zonder verdere uitleg); betekenis die verborgen blijft voor wie er geestelijk / psychologisch / intellectueel nog niet aan toe is? Per slot van rekening is het verstaan van de meeste poëzie ook niet weggelegd voor de doorsnee leerling van de basis- en middelbare school of jonge arbeider; zij zijn er nog niet rijp voor, enkele hoogbegaafde c.q. veel lezende uitzonderingen daargelaten. Elke leraar zal dat beamen.

   Aan het woord van hen die poëzie niet of maar half verstaan en begrijpen c.q. doorzien kunnen we dan ook geen grote waarde hechten. Hun uitspraken verabsoluteren meestal slechts één kant van de zaak, terwijl er voor de wat oudere, goede intellectuele verstaander, mystieke beschouwer nog veel meer te ‘zien’ is omdat zijn talige en levensbeschouwelijke referentiekader nu eenmaal doorgaans uitgebreider is dan bij jongere lieden.

   Hetzelfde geldt voor het naar dogmatiek riekende commentaar van mensen die een oordeel vellen over het verstaan van de Schrift terwijl hen zichtbaar over de Schrift nog maar weinig kennis en inzicht ten deel is gevallen. De geestelijke rijpheid ervoor is hen nog niet gegeven. De apodictische uitspraken van U beste P. Derks, zijn dus geen Laatste Woorden; uw zienswijze is er maar één van meerdere mogelijkheden. Gelukkig maar. De Geest moet kunnen waaien waar Hij/Zij wil, nietwaar.

   We hoeven dat niet telkens te benadrukken, maar het is soms toch nodig – zoals nu – om duidelijk te maken dat voor spirituele tekstinterpretatie geldt, zoals Shakespeare Hamlet laat zeggen: “There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy.” Men moet eerst zijn woordenschat, zelf- en levenskennis op een zeker peil hebben gebracht en dus gevoelig geworden zijn voor de meerduidigheid van alle taal.

   Wij zouden ons dus moeten hoeden voor het overspelen van onze hand als het gaat om tekstinterpretatie middels al te stellige beweringen. Kenmerk van poëzie, mystiek en Schrift is immers de openheid en vrijheid die noodzakelijkerwijs gelaten wordt, ja moet worden aan de lezer. Tussen Pasen en Pinksteren, tussen de val van Paulus paard en het ontstaan van Paulus leer liggen in het eerste geval immers 40 (= veel) plus 10 dagen van geestelijke strijd van en onder de apostelen c.s., en in het tweede geval 12-15 jaar strijd, gevecht, discussie met joden, heidenen: mensen die anders dachten dan de eerste Jezusvolgers! De theologen onder de apostelen en evangelisten hebben hun inzicht dus ook niet ‘zomaar’ verworven; ze hebben er bijna letterlijk voor moeten knokken! Ons zal het dan ook niet gemakkelijker afgaan; we zullen moeten strijden met onszelf en anderen alvorens het spreekwoordelijke kwartje zal vallen, en onze ogen opengaan. Voordien past ons bescheidenheid en ultieme luisterbereidheid plus groeiende opmerkingsgave.

   Daarbij komt: De moderne mens en onze tijd heeft geen behoefte aan absolutistische, dogmatische, verplichte beschouwingen/zienswijzen – de Heilige Teresia van Avila bad in haar tijd, de zestiende eeuw, reeds: ‘van onnozele devoties, verlos ons Heer’ [zie De mystieke werken van Teresa, deel 4: ‘Mijn leven – Autobiografie’, Uitg. Carmelitana, 1980, pagina 131] – maar begrijpelijke weergave van ervaringskennis en -inzicht, plus werkzame methodieken om de doelen van Christus Jezus voor eenieder toegankelijk en haalbaar te maken, tot eer aan God én welbehagen voor mens en natuur / schepping.

   En voor U het vergeet: de meeste mensen hebben God reeds gevonden als ze een gelukkig kind zijn, gelukkig getrouwd zijn en of een of meer kinderen hebben. De kerk zou bij hun ‘spirituele wetenschap’ kunnen, ja moeten aansluiten. God en Christus Jezus zijn dus dichterbij dan veel gestaalde kaders in de orthodoxie vaak menen. Liefde en geluk, ja God ligt voor het grijpen, al zal het moeilijk zijn voor mensen met negatieve ervaringen in het leven moeilijk zijn om dat te erkennen en beamen.

   De weg daarheen verloopt in ieder geval altijd via het loslaten van al je ego-verlangens en behoeften (minimaal voor even), overgave / zelfgave aan Een c.q. De Geliefde (hier of in onze geest)!

 16. Halo allemaal ,wat Jo schrijft over katharina E ,is zeer boeiend te lezen, en leerzaam.
  Maar een ernstige waarschuwing voor de toekomstige kerk ,heeft Maria aan de kinderen van Fatima gegeven, die is zeer schokkend, zoals de meeste van ons weten.
  Er is in 2020 een nieuwe film hierover gemaakt, geeft redelijk beeld wat er heeft afgespeeld,(in het engels en met nl ondertitel bestandje).
  Via een betrouwbare torrent is het te downloaden(YTS).

 17. Citaat:
  “Links van het altaar had zij een beeld geplaatst, een Maria in punk of drag queen versie, met een spannende jeans onder de taille, een zwarte benagelde gordel, zwarte knielaarzen en een kaalgeschoren schedel met een hanekam!

  Ik kon het bijna niet geloven wat er geschreven stond, maar de Mis met Marianne Arndt haar preek werd gestreamd.

  https://www.youtube.com/watch?v=OEbFq-ciUys

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht