Bisschop Schneider aan Duitse gelovigen: laat je niet ontmoedigen door modernisten

Deze tijden van rebellie onder Katholieke priesters en bisschoppen mogen geen reden zijn tot ontmoediging voor gewone gelovigen, aldus paus-criticus Athanasius Schneider, hulpbisschop van Karaganda (Kazachstan). In een interview met Lifesitenews naar aanleiding van de recente rebellie van Duitse priesters inzake de zegening van homo-koppels,  raadde Schneider gelovigen aan om zonder schroom “de volheid van het katholieke geloof te belijden” aan de hand van de catechismus en kerkelijke documenten. Ook moet er steun verleend worden aan priesters en bisschoppen, die wel nog trouw blijven aan het authentieke geloof. Als inspiratie voor kerkleiders vandaag, haalde Bisschop Schneider o.a. de Zalige Kardinaal von Galen, bisschop van Münster aan, die in de jaren ’30 van vorige eeuw de massale euthanasie van ouderen, zieken en verstandelijk gehandicapten door de Nazis veroordeelde.

Een Kerk verlamd door bureaucratie?

Een belangrijke hedendaagse struikelblok voor de Duitse Kerk is volgens Bisschop Schneider de bureaucratie en de “Kirchensteuer” (kerkbelasting).  Deze zorgt ervoor dat de Duitse Kerk rijk is, maar duwt ze ook in de richting van overdreven compromissen, aldus Schneider. Als oplossing zou het Vaticaan traditiegetrouwe en apostolische bisschoppen moeten aanstellen. Indien er geen gepaste kandidaten zijn, vindt Scheider het beter om de bisdommen toe te vertrouwen aan een administrator, dan ze te laten besturen door een politiek correct en spiritueel zwak leiderschap. Hij riep progressieve priesters dan ook op om zich niet langer Katholiek te noemen, maar de intellectuele eerlijkheid te vertonen om hun eigen organisatie op te richten. De toekomst van de Duitse Kerk, hangt volgens Schneider trouwens niet af van deze modernisten, maar van een kleine groep traditiegetrouwe gelovigen: “God zal Zijn Katholieke Kerk in Duitsland vernieuwen met een getrouwe minderheid en die minderheid mag geen minderwaardigheidscomplexen hebben, maar zelfverzekerd en vreugdevol zijn temidden van de vervolging.”

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

17 commentaren op “Bisschop Schneider aan Duitse gelovigen: laat je niet ontmoedigen door modernisten

 1. In Duitsland is het openlijk, hier wat geniepiger. Zopas is een Pools priester vanuit Antwerpen terug naar huis gestuurd omdat hij niet “pastoraal” genoeg was volgens Jeweetwelwie en zich aan de geboden en de leer van de Kerk hield. Zie fortesinfide.nl van priester Cor Mennen. Auch hier ist es zum kotzen.
  Sorry voor dat laatste maar ik vind dit zo immens treurig, dit plat horizontalisme dat in dit geval eigenlijk slechts om één ding gaat: seks.

 2. Één voordeel, het onderscheid tussen de lauwen of en afvalligen wordt nu steeds duidelijker m.a.w. men wordt min of meer gedwongen om een kant te kiezen en zo word de kerk vanzelf gezuiverd. Probleem is om een goede priester en dienst te vinden zul je ver moeten zoeken en soms ver moeten rijden

 3. God zal Zijn Katholieke Kerk in Duitsland ( maar ook in België) vernieuwen met een getrouwe minderheid!

  Dat is ook mijn HOOP..
  God is zeker zijn trouw volk aan het voorbereiden op wat gaat komen.

 4. “Ascendit Deus in jubilo,
  et Dominus in voce tubæ.” [Psalm 46, 6]

  “God is opgestegen in feestgejuich,
  en de Heer in de klank der bazuin.”

  Te midden van al het geraas en getier van de goddelozen buiten de Kerk en de ketters binnen is Christus, onze Godkeizer, nog steeds verrezen uit Sjeool, ten Hemel gevaren meevoerend de rechtvaardige zielen uit de onderwereld en is Hij nog steeds regerend aan de rechterzijde van de Vader in de kracht van de Heilige Geest als God, Priester en Koning.

  Zijn vijanden zullen Hem nooit kunnen verslaan, en zij die niet door Zijn straffende hand geslagen willen worden moeten zorgen dat zij bij de adoptieve kinderen van Zijn Moeder, Maria, gerekend worden.

 5. Er is, God zij dank, een vereniging van priesters in Duitsland: “Communio Veritatis”, die een protestbrief hebben geschreven aan Mgr. Bätzing. Zie lifesitenews. Er zijn nog flinke mannen in de clerus. Nu hier nog. Zal wat moeilijker zijn in klein Vlaanderen; ons kent ons hè, hou het maar kalmkes, zeg maar niks.

 6. Zeker kijken!
  https://www.lifesitenews.com/news/watch-elderly-catholic-woman-in-tears-kisses-feet-of-angry-lgbt-activist-then-they-make-sign-of-cross-together

  Ze willen zelf niet bespot worden, maar iemand die zijn katholiek geloof wil beleven in kuisheid, in armoede en in gehoorzaamheid aan God dat mag niet meer, die moeten kapot en het zwijgen opgelegd worden. De bijbel moet zelf helemaal veranderd worden en de priesters en bisschoppen heulen nog mee ook.

  Pijnlijk tafereel van een oude vrouw , die op straat moet komen om op te komen voor haar grote Liefde het katholiek geloof! Voor trouwe katholieken zeker heel herkenbaar. haar tranen. Vele zullen zeker na al die vreselijke daden van onze bisschoppen en vele priesters zo geknield en stevig gehuild hebben als deze oude dame in kerken, kapellen, en zelf verborgen in hun huis.

  Dat noemen de LBHI-Beweging, onze moderne bisschoppen en priesters Liefde ? Zolang de LBGHI beweging maar hun goesting krijgen en de rest die zich willen houden aan het katholiek geloof kuisheid, armoede en gehoorzaamheid aan God die kunnen de pot op. Liefde, waar is die Liefde voor hun naaste die anders leven dan waar ze zelf voor kiezen? Ze willen uit de kast, maar ze steken er wel anderen in??

 7. @: lotje .. nav. (13 mei 2021 om 12:43),

  De kleine hoorn in Daniël 7:8-11 zou de antichrist zijn volgens “sommigen”… maar men moet rekening houden met wat in vers 12 wordt aangegeven namelijk: dat ook ▪︎de [overige beesten] werden beroofd van hun macht, {ofschoon} hun een levensduur voor tijd en wijle was geschonken▪︎..dit betekent dat hun nog een levensduur van herstel geschonken wordt en dat impliceert Openb.20:7+

  Het oordeel in Daniël 7:10 kan dus nooit het laatste oordeel zijn..(Openb.20:11-15)..maar het 6e zegeloordeel dat dus in Openb.20:4 voorafgaat aan het “1000”jarig Messiaanse Vrede Rijk.
  Dit is geen hogere wiskunde, maar kunde van goed lezen over wat er geschreven staat.

  In 2Thess.2:8 zien we dan ook de goddeloze persoon die bij de Wederkomst, ten tijde van het laatste oordeel, gedood wordt en dat is de wel de antichrist.
  Die verwijderd moet worden is dus de persoon in vers 3 en 4 en dat is de valse profeet, de kleine hoorn in Daniël 7:11 en dat gebeurd dus in dat oordeel waarvan ik hierboven aantoonde dat het het 6e zegeloordeel betrof…

  Alsdan de valse profeet in het 6e zegeloordeel (Openb.6:12-17 en Openb.20:4)..gedood is (Dan.7:11) dan verschijnt naar 2Thess.2:8 de antichrist ..maar dus [niet direct] want het “1000”jarig Rijk ((ook Jesaja 24:21-23))..gaat vooraf aan de manifestatie van de antichrist.

  Zoals ik eerder schreef is de Maleachi 3:1 bode in principe de weerhouder.. maar dan niet van de antichrist maar van het voortwoekerde kwaad [tot aan] het 6e zegeloordeel.
  Wat de valse profeet in 2Thess.2:3-4 weerhoudt wordt duidelijk in vers 6.. dat hij namelijk niet voor zijn gegeven tijd zich openbaren kan.

  De [grote afval] in vers 3 moet dus eerst komen want dat maakt het mogelijk dat het zijn tijd betreft om zich te openbaren. https://youtu.be/ptDXDhJybFU 🦋
  ▪︎Jaap Dieleman▪︎ (te googlen) beweert dat in de grondtekst -niet- {afval} staat maar [opname].. dus de opname van de gemeente..bruid.. hetgeen dus [niet] aannemelijk is omdat juist de grote afval de mogelijkheid biedt tot aanvaarding van zijn openbaring.. want het geheimenis der wetteloosheid was reeds in Paulus zijn tijd aanwezig.. en uiteindelijk leidt tot de grote afval..dus als grondslag en voor-waarde voor de komst van de valse profeet maitreya, zichzelf de Christus noemende.

  Trouwens 1Thess.4:17 betreft de Wederkomst bij het laatste oordeel..en dus niet de opname naar de ideeën van de evangelische christenen.. wel is er een “opname” van een ziele doorgang in de eeuwigheid zoals de profetieën aangeven ..de inhoud van de grote Waarschuwing in het 6e zegel reinigingsoordeel.

 8. De uitspraken van de Profeten, de Schrift(en), de Catechismus: het is allemaal werk van mensen die min of meer geïnspireerd waren. Geïnspireerd door de H. Geest, beweert de Kerk. Maar ook de Kerk, dat zijn mensen, kinderen van hun tijd, plaats en cultuur; mensen en uitspraken die op enig ogenblik sacrosanct zijn verklaard om een taboe te leggen op geloofsdiscussie/-twist die gemakkelijk bloed deed vloeien; op nadere beschouwing in de eigen en ook een andere tijd, gebruikmakend van nieuwe archeologische vondsten en nog niet eerder ontdekte historische gegevens, nieuwe wetenschappelijke inzichten en dus betere kennis. Wat daar gebeurde in de Kerk was feitelijk een vorm van disciplinering van ‘het Volk van God’; een Greep naar de Macht, die de eigen waarheid van de zelfverklaarde machthebbers in de kerk – paus en bisschoppen – als alleenzaligmakend verklaarde door dat afdwingbaar vast te leggen in een Kerkelijk Wetboek (C.J.C.) en allerhand instructies van bestuurders van Congregaties te Rome. Die machthebbers konden de macht alleen grijpen door selectieve Schriftinterpretatie en machtsingrepen van binnen- en buiten de kerk. (Concilies van Nicea, Trente, Vaticanum I, enz.)

  Men leze bijvoorbeeld maar eens het boekje (109 pag.) “De uitvinding van de rooms-katholieke kerk” van de onlangs overleden hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Radboud Universiteit te Nijmegen prof. dr. Peter Raedts. Op de achterflap staat:”De meeste mensen weten niet beter dan dat de rooms-katholieke kerk 2000 jaar oud is en dat er een directe lijn loopt van de apostel Petrus naar de huidige paus Franciscus. Peter Raedts laat zien dat de historische werkelijkheid heel anders was: ( ) Tot in de elfde eeuw was er geen sprake van ‘de katholieke kerk’. Eeuwenlang handelden wereldlijke vorsten en keizers naar eigen goeddunken met de katholieke wereld. Pas in de elfde eeuw ontstond de kerk als organisatie die bestuurd werd vanuit Rome, en pas na de Franse Revolutie en ingrijpende bestuurshervormingen in de 19e eeuw kreeg de kerk de gestalte die haar nog altijd kenmerkt: een bureaucratisch en centralistisch aangestuurd instituut.” (Van harte aanbevolen!)

  De hele Kerk is dus mensenwerk op basis van Macht. En die machtigen bepaalden en bepalen wat zijzelf zien als de waarheid van Christus tot de Ultieme Geloofswaarheid. En als je het daarmee niet eens bent en je mond daarover opent, krijg je disciplinaire maatregelen aan je broek Terwijl ook voor nu en morgen het woord van Petrus en de apostelen geldt: ‘MEN MOET GOD MEER GEHOORZAMEN DAN DE MENSEN.’ (Hand.5, 29)

  Wij kunnen en mogen dus als volgers van de Heer niet stoppen met heel ons wezen te met een open mind en vrije geest te zoeken naar wat God, Jezus Christus en de H. Geest bedoeld (kunnen) hebben, maximaal vrij van wat (al dan niet heiligverklaarde lieden) uit de vermeende daden van God én de overgeleverde schaarse woorden van Jezus hebben opgemaakt. De Heer heeft ons dat zelf ook boven alles bevolen. (‘Zoek …’ Zie: Lc. 12, 29-33)

  Theologie is dan ook niet meer dan nuttige, maar niet doorslaggevende speculatie (speculatieve wetenschap) op basis van Schriftteksten; van exegese op exegese; van interpretatie en herinterpretatie met altijd slechts een persoon en tijdgebonden uitkomst, nooit af. Wie daar anders over denkt is eenvoudig lui uitgevallen, want neemt niet de moeite om kritisch te zoeken naar de waarheid achter woorden en verhalen uit de Bronnen van het christelijk c.q. ander geloof. Hij/zij doet dan ook Christus ernstig te kort, alsook zijn naaste (bijv, de islamiet) door niet verder te kijken en te luisteren dan de vooroordelen van sommige machthebbers van zijn eigen godsdienst.

  En U weet het waarschijnlijk: de grootste Westerse theoloog (Thomas van Aquino OP [1225-1274] ) verwees na een ultieme mystieke godservaring tijdens de viering van de H. Mis als priester, al zijn eerdere theologische werk naar de prullenbak. Hij achtte zijn speculaties slechts stro (goed om het geestelijke en intellectueel vuurtje in hem brandend te houden) in vergelijking met wat hij tijdens de H. Mis had ervaren, gezien en doorzien als boven alle menselijke formuleringen uitstijgend: Het gaat om de bekering tot een andere geestelijke, mentale houding die de Liefde, barmhartigheid, vergevings- en opofferingsgezindheid, rechtvaardigheid c.q. eerlijk delen, centraal stelt en leidend maakt. Dat is geen ‘slappe hap’ maar hard werken en vraagt soms zelfs om vervolging te accepteren, want die levenshouding snijdt vaak in eigen vlees. De beloning is echter: eeuwig leven en ultiem geluk in Gods nabijheid. Wie echter hier al bevestiging van Godswege heeft mogen ervaren, die kan ook nu al alles aan. Zie de vele martelaren vanwege hun geloven!

  We willen U dan ook aanmoedigen om de Schrift ter hand te nemen en die te lezen en herlezen. Wat onlogisch lijkt, tracht daar de overdrachtelijke, figuurlijke duiding toe te passen en met een psychologisch oog te kijken. Praat over uw bevindingen met uw naasten en andere open geesten, maar geef niet op als uw verstaan van de teksten in samenhang even niet lukt. Bidt ook vooral om hulp en inzicht. U zult gehoor vinden! Laat U niet ontmoedigen door gefrustreerde en militante schreeuwers op deze en andere sites.

  Ga door met uw zoektocht; het loont zeker. De Heer is met de Godvrezenden en de mensen die naar vermogen doorzetten in liefde, trouw en luisterbereidheid!

 9. Hier ook veel berichten van Israël ,die de derde tempel gaan herbouwen ,daar waar de antichrist gaat zitten ,die katholieken weten ook niet wie de antichrist is ,ze zijn niet wedergeboren en kregen de pleitbezorger niet ,achhh laar ze in hun sop gaar koken

 10. Basilius, u maakt er toch wel een behoorlijke hutspot van. Ik waan me in Abu Dhabi als ik uw bijdrage lees. U beschrijft een supermarkt van voor ieder wat wils met hier en daar een ‘open minded’ christelijk sausje, te interpreteren naar eigen goeddunken. Da’s geen waarheid maar drijvend zand, want heeft met Christus, die in persoon de weg, dé waarheid en het leven is, even weinig van doen als met de Kerk die Hij terdege op Kefas gebouwd heeft. De poorten der hel zullen haar niet overweldigen, zeker een oud-professor van de inmiddels onkatholieke Radboud Universiteit niet.

  St Thomas heeft de onbeschrijflijke grootsheid van het goddelijk mysterie tijdens het het katholieke Misoffer mogen ervaren. De feitelijkheid echter dat een authentieke mystieke ervaring zelfs de meest briljante menselijke geest overstijgt, maakt zijn geschriften en inzichten niet minder waardevol.

  1. Bij het item “Eenzaam tijdens Corona?” wees U me terecht reeds op een tekortkoming. (Zie mijn correctie aldaar.) In uw reactie hierboven werkt uw vermeende idee omtrent mijn denken nog door. Ik volsta slechts met de constatering dat U zaken uit de Schrift te letterlijk neemt. Jezus Christus knapt de zaken hier op dit ondermaanse niet voor ons op. Hij is de richtingwijzer. Door onze liefde voor Hem kunnen wij op het spoor geraken van wat Hij bedoelde: een andere, nieuwe geestelijk-mentale staat of gesteldheid; een waarin liefde, vergeving, barmhartigheid, solidariteit, gerechtigheid centraal staan. Maar om je daarheen en daarin te bewegen moet je wel zoveel mogelijk vrij zijn van je Ego-behoeftes en -verlangens, en dat kan alleen als je je ten diepste bemind weet. Voorwaarde daartoe is allereerst dat je je maximaal onthecht geeft aan de meest betrouwbare Persoon die het ooit gegeven heeft: Jezus Christus. Mensen zijn sterfelijk. Alleen met Jezus Christus is een blijvende relatie mogelijk. Ultieme, onthechte zelfgave aan Hem doet je op enig moment belanden in de spirituele dimensie. Dat maakt je dáár ook onsterfelijk, als je volhard in je overgave. Dat was m.i. ook wat Thomas v. Aquino ervoer tijdens de H. Mis op 6 dec. 1273. Ik zeg dus niet dat Thomas’ werken waardeloos zijn c.q. als stro (vingeroefeningen om zijn geloof en intellectuele arbeid gaande te houden) maar Thomas zei dat zelf tegen zijn secretaris. Het bleek de Heer immers om iets heel anders te gaan dan deze geleerde dominicaan tot dan toe dacht dat het ging: wetenschappelijk houdbare, rationele verklaringen en bewijs. Namelijk om onthechte liefde en zelfgave aan de Heer. Daarvan pas word je als mens beter, gelukkiger! Niet van meer feitenkennis, bewijzen vergaren en regels volgen! Het gaat om echt liefhebben van de Heer en wat dáár het gevolg van is in én door ons.

   (Dit is een hele mond vol. Het zal dan ook wel weer negatieve reacties opleveren, maar het moest me van het hart. Het is allemaal fundamentele theo- en ontwikkelingspsychologica ineen. Ik kan dat wel uiteenrafelen, maar dat vergt hier teveel tijd en ruimte. Ik hoop maar op een beetje begrip voor wat mijn gelovige studie en ervaringen mij hebben geleerd. Misschien heeft iemand er toch iets aan. Bedankt voor uw aandacht.)

 11. Beste Basilius, ik ben het helemaal met u eens dat Jezus groter moet worden in ons en wijzelf kleiner, véél kleiner. (Al te gemakkelijk werpen we intellectueel of anderszins barricades op om ons eigen ego af te schermen. Tja en ook al gaan geloof en ratio samen, waar we vol van of nog gehecht zijn aan onszelf, daar is voor O.L.Heer nu eenmaal geen plaats.) En de smalle weg omhoog, de énige Weg die via Jezus naar de Vader leidt, dat is inderdaad keihard werken. En dan nog is uiteindelijk alles genade.

  Ik vrees echter dat de huidige trend om de bijbel vooral symbolisch te duiden (en bijvoorbeeld Jezus’ wonderen al te gemakkelijk weg te redeneren) eerder van God weg leidt dan naar Hem toe. Theologie studeren is helaas allerminst nog ’n garantie dat iemand bij het behalen van z’n bul ook nog z’n geloof behouden heeft. Een voorbeeldje: de alleraardigste – en dat is niet ironisch bedoeld! – pater Salesiaan vertelde dat wie gelooft dat Jezus over het water liep werkelijk niks begrepen heeft. Priesters die na de Communie op zoek gaan naar overgebleven kruimels, dat vond hij maar overdreven muggenzifterij. Op de (na de conferentie) onder 4 ogen gestelde vraag of hij in de transsubstantiatie, in Gods daadwerkelijke tegenwoordigheid in de heilige Hostie gelooft, kwam een uiterst ontwijkend antwoord dat ik u verder zal besparen. Hoe intens verdrietig is dat! Hoezeer hebben de priesters ons gebed nodig, hoezeer heeft de Kerk heilige priesters nodig.

  In zijn visioen voorzag de stichter van de Salesianen nochtans zeer helder de uitweg uit de huidige geloofscrisis: de heilige Hostie en de onbevlekte maagd Maria, Auxilium christianorum. Wie deze beide reddingsboeien uit het oog verliest, raak op drift. Zó concreet is God, ook anno 2021.

 12. Beminde gelovigen,
  Wij staan voor grote uitdagingen in de Rooms Katholiek kerk, waar de crisis van na het Tweede Vaticaanse Concilie tot een dieptepunt begint te komen. Het Tweede Vaticaanse Concilie is de schuld van alle problemen, te protestant, de Tridentijnse Heilige Mis werd zonder argumenten verboden, de transsubstantiatie werd afgeschaft en er was geen hiërarchie. Paus Franciscus was de eerste Paus die na het Tweede Vaticaanse Concilie tot priester was gewijd en paus Franciscus is een bevrijdingstheoloog, een marxist. Paus Franciscus is voorstander van een synodale Rooms Katholieke kerk. De Rooms Katholieke kerk in Duitsland is hiermee begonnen en nu komt paus Franciscus er achter dat hij zijn hand overspeeld heeft, hij kan de besluiten van de Duitse Synode niet meer terug draaien. De modernisten kunnen hun gang gaan. Paus Franciscus zijn macht bestaat niet, ook de hiërarchie van de Kardinalen bestaat niet meer. Paus Franciscus wil geen Traditionele Rooms Katholieken en paus Franciscus wil geen Tridentijnse Heilige Mis. Paus Franciscus heeft geen zeggenschap meer over de modernisten en de Tridentijnen heeft hij van zich vervreemd. Conclusie de Rooms Katholieke kerk zal in honderden stukjes uiteen vallen.

 13. Wat de onsterfelijkheid betreft, dat is onze ziel natuurlijk per definitie. Wat de spirituele dimensie aangaat: de hemel is ons thuis en op die thuiskomst moet ons doen en laten op deze aardkloot gericht zijn. De Kerk reikt ons voor die tocht de beste uitrusting aan. Sommigen, zoals St Thomas mogen tijdens hun leven een schim van die uiteindelijke heerlijkheid opvangen.
  Helaas echter hebben de kinderen van Fatima moeten zien hoeveel zielen zich in hun betweterigheid en hoogmoed vergalopperen en uiteindelijk als bladeren van de bomen vallen en de hel in tuimelen. Ook over die feitelijkheid laat Jezus en de Schrift geen twijfel bestaan.

 14. Aan @: Basilius minor ..nav. (14 mei 2021 om 16:51),

  Dat je je reactie op •14 mei 2021 om 16:51• inpakt en voorziet met een katholiek label maakt op mij geen indruk want je reactie betreft een ketterse geest in de kerk zelf.. sluw als de slang.

  Vroeger op de technische school in Nederland kreeg wij godsdienstles van, ik geloof van een Jezuïet.. maar het was meer maatschappijleer.. ik zorgde dan ook dat ik steeds een zo laag mogelijk punt kreeg om hem te bespotten met zijn lesgeving en kreeg dan ook een dikke onvoldoende op mijn rapport.. waar ik zeer tevreden over was.

  Voor de huidige grote afval –naar in 2Thess.2:3– werd in de jaren 60 het verraderlijk fundament gelegd ..en geleidelijk aan veel vroeger.
  Jij bent een van die ziele verraders want dat blijkt uit je reactie.. die bijdragen aan de grote afval.
  Deze personen zoals jij zijn dus méér dan smeerlappen.. want jullie zijn mensen die andere mensen aan hun geloof doen verzaken ..vergelijkbaar met die boven genoemde verraderlijke Jezuïeten pater.. en die onverschillig zijn over het eeuwige lot van hun toehoorders.. typisch de satanische Illuminati-vrijmetselarij.

  Jij.. en onder andere @-juul komen dan ook steeds opnieuw proberen ook ons die vergifspuit te doen ondergaan opdat dat ook wij gelijk worden aan de slechtheid van die Illuminati-vrijmetselarij opdat wij allen één zijn in hun slechtheid.. één in hun messias..de antichrist.

 15. @ Jo.
  Beste Jo,
  Hoe weet U zo zeker dat uw opvattingen aangaande Jezus Christus en zijn Blijde Boodschap de juiste zijn? Als U blijkbaar de H. Schrift niet bestudeerde noch bestudeert, dan komt U er nooit achter of de mensen die U iets over het katholieke of christelijke geloof hebben verteld, U onzin hebben verkocht of waarheid.

  U praat blijkbaar graag mensen na die U vertrouwt. Wellicht is dat voor U het hoogst haalbare. Dat lijkt me evenwel ook de goedkoopste en gemakkelijkste weg: bepaalde mensen al bij voorbaat wantrouwen en afschrijven, en dan meeliften met anderen die voor U het werk deden of doen. Men kan U dan bedotten, en U zult er geen erg in hebben als niet ook zelf leest, overweegt en onderzoekt. Geen verantwoordelijkheid nemen betekent dus uw huidige houding. Zijn we daarvoor geschapen? Misschien is het uw roeping, maar is UW roeping van Godswege ook per se MIJN roeping/levensopdracht?

  Maar waarom de mensen waar U graag achteraan loopt wél vertrouwen, en anderen niet? Waarom mensen met een andere levenshouding dan de uwe niet gewoon het voordeel van de twijfel geven? Bent U misschien bang voor uw eigen oordeel en mogelijke consequenties daarvan? Wat is uw kompas dan en uw beoordelingscriterium? De blauwe ogen van de door U gekozen leider(s), of misschien hun door U gedeelde verzet tegen een deel van de kerk?

  Vanwaar ook uw vooroordeel dat anderen U iets willen afnemen? Hoe weet U zo zeker dat uw godsdienstleraar van vroeger U niet heeft willen helpen begrijpen waar het Jezus en de Kerk om gaat? Hoe weet U zeker dat hij en ik bedriegers zijn? Leg uw bewijzen eens op tafel. Hoe weet U dat die Jezuïet U onzin heeft willen verkopen? Is iets per se onzin wanneer U het niet meteen snapt zonder enig nadenken enz.?

  Bent U niet gewoon boos omdat het voor U te moeilijk is om door de bomen (van de catechese enz.) het bos (de samenhang van het christelijk geloven) te blijven zien? Dat laatste zou ik nog kunnen en willen begrijpen. Sterker, ik wil daar juist iets aan doen. Door o.a. sneller tot de kern te komen; door de in vele eeuwen gegroeide, onnodige ballast voorlopig opzij te schuiven.

  (Jezus liefhebben met héél je hart en verstand, Hem volgen, en je medemensen liefhebben als jezelf, dát is de Weg, dáár gaat het m.i. om. Zo goed als mogelijk heb ik dat in mijn bijdragen hier proberen te verantwoorden. De schrijfruimte is echter beperkt. Van U en anderen mag ik echter toch wel enige geestelijke zelfwerkzaamheid vragen, meen ik, of is dat ook al teveel gevraagd?)

  Wat geeft U dan het recht om vanuit uw boosheid ons te diskwalificeren omdat we een rationeler houding aannemen dan U en de uwen, en doen wat de apostel Paulus ons aanraadt: ‘keurt alles en behoudt het goede’? (1 Tess. 5, 21)

  Probeer dus eens uw standpunten te verantwoorden, en een positieve bijdrage te leveren aan het geloofsonderricht of de duiding van de H. Schrift zoals U dat graag in praktijk ziet gebracht. Toon ons uw Waarheid, dan kunnen we misschien toch eens praten van hart tot hart. U denkt toch niet dat U in boosheid zwelgend eens het tijdige met het eeuwige zult kunnen verwisselen? Heus, die boosheid zult U eerst moeten loslaten, maximaal! Alleen wie liefheeft, is in God, en heeft het eeuwig leven!

  Met vriendelijke groet.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht