10 mei: de dag waarop het Duitse schisma realiteit wordt

Het schisma van de Duitse Kerk met de universele katholieke Kerk lijkt onafwendbaar. Het kantelmoment nadert. Op 10 mei zullen in het hele land ” zegeningen” van homoseksuele paren plaatsvinden, als teken en symbool van openlijke ongehoorzaamheid. Op kerkgebouwen en parochiehuizen zal de regenboogvlag, de strijdvlag van de homo-beweging, worden gehesen.  De opstand smeult al langer. Opgejut door het ‘Centraal Comité van Duitse katholieken'( ZdK) , de ultra-progressieve lekenbeweging, vergelijkbaar met het IPB in Vlaanderen, maar dan op zijn Duits, veel agressiever en beter gestructureerd, is dat ZDK  gaandeweg, met de steun van de Duitse media, de officiële stem van de Duitse Kerk geworden. Het zette de zwakke Duitse bisschoppen onder druk om een eigen koers te varen, de ‘ Synodale weg’, die eigenlijk het Rooms-katholieke verwerpt en meer naar het ‘Evangelische’ of protestantse neigt. In Vlaanderen is deze sectaire evolutie ook al langer merkbaar, met bepaalde bisschoppen en priesters die dezelfde weg opgaan. In sommige parochies is er van een echte H.Mis geen sprake meer! Alles gebeurt bij ons echter meer op een verdoken manier.

De Duitse Kerk van de ‘Synodale weg’ heeft  daarbij handig gebruik gemaakt van de nieuwe koers van paus Franciscus, die schijnbaar het ‘ synodale ‘ zeer genegen is, maar nu zijn onhandige strategie als een boemerang op zijn bord terugkrijgt. Surfend op de progressieve tendensen  in de Duitse maatschappij en sterk beïnvloed door radicaal-feministische drukkingingsgroepen, wil deze nieuwe synodale Duitse Kerk vrouwen als priesters, bisschopsbenoemingen na stemming door een raad van leken, het ‘homo-huwelijk’ , met als eerste stap de inzegening van homo-stellen ‘, enz…zij willen de Kerk ‘ deconstrueren’! Hetzelfde giftige woordgebruik als de fanaten van “woke” en “cancel culture”…

Na de publicatie door de Congregatie van de Geloofsleer van een nota, waarin werd herinnerd aan het verbod op het zegenen van homoseksuele stellen, was het hek van de dam. Een groep priesters organiseerde een petitie om zich tegen deze tekst te verzetten, waarbij ze 2.600 handtekeningen verzamelden van priesters, diakens, religieuzen en pastoraal werkers. Op 10 mei zullen dus in het hele land ” zegeningen ‘ worden gehouden , een openbare verwerping  van de leer van de Kerk. De voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie, aartsbisschop Bätzing, heeft olie op het vuur geworpen, door openlijk de tekst van Congregatie te bekritiseren, juist zoals de al even homo-vriendelijke bisschop Bonny dat in Vlaanderen onder luidruchtig applaus van media en (anti-katholieke) politiek gedaan heeft. Mgr.Overbeck, bisschop van Essen, heeft al gewaarschuwd dat hij de priesters, die zouden overgaan tot deze ” zegeningen”, niet zou sanctioneren, waardoor de beweging nog wordt aangemoedigd…

Slechts enkele bisschoppen hebben de moed om zich tegen deze fatale evolutie te verzetten, zoals kardinaal Rainer Maria Woelki, aartsbisschop van Keulen, die om die reden in de Duitse media door het slijk gesleurd wordt, bisschop Stefan Oster van Passau of Rudolf Voderholzer, bisschop van Regensburg. Zij zijn echter een minderheid.

Als een bisschop, ondanks het responsum van de Congregatie voor de Geloofsleer, waarvan de publicatie door paus Franciscus zelf werd bevolen, toestaat dat zegeningen van homo-paren plaatsvinden of zelfs getolereerd worden, dan is dit duidelijk een daad van ongehoorzaamheid van de bisschop jegens de paus en indirect jegens de Congregatie voor de Geloofsleer. Door deze ongehoorzaamheid verbreekt de bisschop de eed van trouw die hij bij zijn aantreden heeft afgelegd. Naast de belofte van trouw aan de paus, belooft de bisschop immers de eenheid van de universele Kerk te beschermen en met al zijn macht te streven ” om het door de apostelen overgedragen geloof zuiver en onveranderd te bewaren”.

De ongehoorzaamheid, die het gevolg is van de weigering om het pauseliijke responsum uit te voeren, verstoort daarom de eenheid met de paus. Het is een schismatieke daad, die zonder enige twijfel op ketterij berust, in zoverre de inzegening van homoseksuele relaties op zijn minst het idee uitdrukt dat er andere seksuele relaties dan het huwelijk tussen een man en een vrouw kunnen zijn. Dit is in flagrante tegenspraak met de geopenbaarde waarheid over het huwelijk( Gen 1, 26-27: “God schiep de mens naar zijn eigen beeld ; naar het beeld van God schiep hij hem. Hij schiep hen mannelijk en vrouwelijk”) en met de essentiële natuur van de mens, waaraan de menselijke rede de natuurlijke morele wet ontleent.

Bovendien is het zegenen van homoseksuele paren een misbruik van de zegen, die een sacramenteel is. De viering van een zegen van partnerschappen van hetzelfde geslacht is dus niets meer dan een schijnvertoning. Het is een valse zegen, die de echte zegen nabootst.

Een bisschop, die het pauselijke verbod op het zegenen van koppels van hetzelfde geslacht negeert en in strijd handelt met dat verbod, riskeert excommunicatie als een daadstraf, Zodra immers een bisschop openlijk pleit voor de inzegening van homoseksuele verbintenissen, stelt hij een daad die in strijd is met het door de paus opgelegde verbod. Hetzelfde geldt voor priesters of pastoraal werkers die dergelijke zegeningen zouden verrichten. Bisschop Bonny moet dat toch eens goed overwegen, als hij daartoe nog in staat is, tenminste…

De ‘Breukkerk’, zo noemde de betreurde Vlaamse jezuiet Pater Van Isacker de Vlaamse Kerk, zoals zij na het Tweede Vaticaans concilie evolueerde. Een Kerk, die gekozen heeft voor een fataal hellend vlak van verwerping van haar eigen authenticiteit en steeds verder gaande compromissen met de ’tijdsgeest’.

Waartoe dit uiteindelijk leidt, zien wij in Duitsland: de apostasie en het schisma. De dag van 10 mei is dus een belangrijke dag en zal zeker voor de hele wereldkerk gevolgen hebben.

 

Auteur:Veroon ter Zee

13 commentaren op “10 mei: de dag waarop het Duitse schisma realiteit wordt

 1. Wil je als kerk bij de wereld horen, dan moet je leren wat de wereld leert en niet wat God leert. Dat probleem stelt zich niet alleen in Duitsland, denk maar aan de bisschop van Antwerpen. De meeste mensen die zich dienstbaar stellen, zijn geen echte gelovigen maar humanisten. Ze hebben geen enkele interesse in wat God wil, want ze willen de wereld verbeteren, door sociale acties, op zich niet verkeerd, maar wel als het om andere motieven gaat. Deze paus zal geen excommunicatie opleggen want dan had hij ook bisschop van Antwerpen kunnen op zijn vingers tikken. Neen, van deze paus moeten we niets verwachten.

 2. En meneer Bergoglio laat het allemaal maar gebeuren, maar ik denk dat hij daar eigenlijk wel goed aan doet. Laat de rot maar bovenkomen, dan weten we straks waar we moeten vegen.

 3. Het gaat in het leven om het ware Universele Tridentijnse Rooms-Katholieke geloof van voor het Tweede Vaticaanse Concilie. Waar het hier omgaat is de Crisis in de Rooms-Katholieke kerk, een Crisis die starten tijdens het Tweede Vaticaanse Concilie en door paus Franciscus weer een nieuw dieptepunt heeft bereikt. In Duitsland zal de Rooms Katholieke kerk in drie hoofdstromingen uiteen vallen: 1. De synodale Protestantse Katholieke kerk; 2. De Rooms Katholieke kerk die trouw blijft aan paus Franciscus; 3. De traditionele Universele Tridentijnse Rooms Katholieke kerk die trouw blijft aan de Heilige Stoel. De goede priesters zullen kiezen voor de Universele Tridentijnse Rooms Katholieke kerk, omdat deze kerk het ware en zuivere geloof belijd. Voor Duitsland is het belangrijk welke bisschoppen en priesters voor welke van de drie kerken zullen kiezen. Laten wij bidden dat veel bisschoppen en priesters hun Universele Rooms-Katholieke geloof trouw zullen blijven. Voor België en Nederland zullen wij moeten bidden dat de synodale kerkelijke crisis niet overwaait naar België en Nederland.

 4. Als de Kerk een toekomst wil hebben is er geen andere weg te bewandelen dan de synodale weg. Bij ons, in het bisdom Brugge, is deze weg al met succes opgestart.

  1. Beste Sara,
   Ah, is hier dan ook een synodale weg? Als je die bewandelt ben je al van rechtswege automatisch geëxcommuniceerd. Je mag dan geen enkel sacrament meer ontvangen. Doe je dit toch, dan zullen die geen uitwerking hebben op je ziel. Alles wat niet strookt met het Kerkelijk wetboek is een overtreding en is een daad van ongehoorzaamheid aan de Kerk.
   En als Mgr. Lode Aerts dit toelaat is hij ook van rechtswege automatisch geëxcommuniceerd.
   Bijgevolg mag hij dan zijn bisschoppelijke taken niet meer uitvoeren. D.w.z. geen benoemingen, geen toediening meer van de sacramenten, want ze zullen niet geldig zijn.

  2. De “Suïcidale Weg” is de synthese van diegenen wier ideologische erfenis aan het uitsterven is op het klerikaal niveau van West-Europa. Naargelang dat uitstervingsproces binnen de clerus zich voltrekt moeten oud-rituele priesters de vacante klerikale ambten ontvangen om de katholieke religie terug te brengen naar de parochies waar die door de ketters verdreven werd.

   Onlangs liet Kardinaal Bráz de Aviz weten dat Paus Franciscus afkerig in het oog houdt een hernieuwde impuls richting de katholieke religie bij de jongere clerici. De ketters binnen de clerus willen de terugkeer naar het Christendom binnen de Kerk voorkomen, maar zij zullen het niet kunnen tegenhouden, want de Kerk is de Bruid van Christus, en niet hun slavin.

 5. Kan/wil iemand eens duidelijk aangeven wat de term ‘synodaliteit’ inhoudt en wat hier de diverse interpretaties zijn?

 6. Liefde, verdraagzaamheid en rechtvaardigheid.
  De waarden die mijn ouders me hebben meegegeven, die we doorgaven aan onze kinderen en op hun beurt aan de kleinkinderen.
  Ik hoop dat ze dit forum niet ontdekken.
  Spijtig;

 7. @Sara,@van Batseleer. Als de synodale weg betekent dat met van de geboden afwijkt, in dit geval dus het gebod tegen ontucht, wat overigens voor idereen geldt, dan bewandelen ze dus de weg van deze wereld. Deze wereld de liever niet weet dat alle seksuele daden buiten het huwelijk die de gave van nieuw leven belemmeren of uitsluiten, intrinsiek zondig zijn. Wie dat niet beseft, kent het belangrijkste niet. Namelijk de grote verantwoordelijkheid van het doorgeven van het leven in het licht van Gods geboden. De geboden die, alle 10, voor iedereen even geldig zijn.

 8. Correctie: alle seksuele daden buiten het huwelijk en daden binnen het huwelijk die de gave van nieuw leven belemmeren of uitsluiten zijn intrinsiek zondig.
  Denken dat het naleven van Zijn geboden voor sommigen een ondraaglijke last zou zijn vindt zijn oorsprong in de woorden van de slang tegen Eva. Alsof God het de mensen alleen maar moeilijk maakt en wij dus met ons idee van barmhartigheid zijn geboden best hier en daar wat ontwijken.
  Het is een blinde ” barmhartigheid ” die van Jezus een lamme goedzak en van God een Sinterklaas maakt.
  Maak, zoals Paulus zegt alstublieft ernst van uw heil. Er is zwaar voor betaald.

  1. Seksualiteit is niet alleen op procreatie gericht. De tijd dat de Kerk dat voorhield is gelukkig al lang voorbij. Seksualiteit biedt voeding aan een relatie en daar moeten niet noodzakelijk kinderen van komen. Dat hebben de katholieke gelovigen al lang begrepen. De encycliek Humanae Vitae hebben de katholieke gelovigen gewoon naast zich neergelegd.

 9. Waarom heeft de Paus onze ketterse bisschop Bonny nog niet geëxcommuniceerd wegens zijn promotie van holebi betrekkingen, die door de Bijbel toch ook meermaals gelaakt worden. Dit kan en mag ook in ons land bekend gemaakt worden wegens onze constitutioneel gewaarborgde godsdienstvrijheid. Bovendien is het objectief correct constateerbaar, alleszins toch voor wie geen politiek-correcte paardenbril torst, dat de endeldarm een onderdeel is van het spijsverteringssysteem en niet van het voortplantingsstelsel. Oze Schepper heeft dat zo beslist, voor de heidenen uitgedrukt : “Moeder Natuur” heeft het toch zo gepland. Hypocriet politiek-correct evasief rond te pot draaien en feiten ter zake verdraaien en vruchteloos pogen te verfraaien met “woke” eufemismen proberen “de Waarheid heeft haar Rechten” onderuit te halen !

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht