Europees Hof voor de rechten van de Mens: partijdig en corrupt!

Het heeft meer dan een jaar geduurd, maar uiteindelijk heeft de Raad van Europa, bij monde van de ambassadeurs van de 47 lidstaten die er deel van uitmaken, toegegeven dat in een groot aantal rechtszaken waarin het Hof uitspraak deed,  er sprake was van belangenconflicten en partijdigheid vanwege de rechters!

Het is inderdaad opmerkelijk dat het Europees Hof voor de Mensenrechten vrijwel altijd uitspraken doet die gelijk geven aan het ultra-progressieve kamp. Recht op vrije migratie versus het recht van de overheid om zijn burgers  te beschermen tegen overrompeling en omvolking, recht op vrije abortus tegen recht op Leven, recht op tegennatuurlijke verbintenissen tegen recht op bescherming voor het huwelijk als sacrale band tussen man en vrouw, enz.

Het is pas na de uitgave van het rapport van het Europees Centrum voor Recht en Rechtvaardigheid(ECLJ) over de geheime band tussen ngo’s en rechters van het EVRM, dat in de raad van Europa de bal aan het rollen ging. Daaruit bleek immers dat ten minste 22 van de 100 rechters van het Hof voormalige medewerkers waren van zeven ngo’s, die bij talloze gelegenheden zaken behandeld hadden die aanhangig gemaakt waren door hun eigen ngo’s en aldus actief betrokken waren bij essentiële belangenconflicten. 

Onder deze ngo’s valt vooral de invloed op van de Open Society van de beruchte oligarch George Soros: niet minder dan twaalf van haar medewerkers zijn immers rechter geworden in Straatsburg . De zes andere betrokken ngo’s worden door de Joods-Hongaars-Amerikaanse “filantroop” gefinancierd, gedeeltelijk of helemaal…De massale aanwezigheid van rechters uit hetzelfde netwerk van ngo’s toont aan hoe zwaar de invloed van bepaalde ‘stichtingen’ en particuliere ngo’s weegt op het Europese systeem voor de bescherming van de mensenrechten. De onpartijdigheid van het systeem wordt zodoende terecht in vraag gesteld.

De onthullingen in het rapport van het Europees Centrum voor Recht en Rechtvaardigheid zijn buitengewoon ernstig; zij hebben in de hele wereld reacties losgemaakt, maar zijn ook gestuit op het stilzwijgen van het Europese Hof en op de weigering van de Europese Commissie en van sommige regeringen om er inhoudelijk op te reageren, wat er in feite op neer komt, dat zij gewoon ontkenden wat voor de hand liggend was.

Gevreesd werd dat ook de 47 ambassadeurs, die samen het hoogste orgaan van de Raad van Europa vormen, waarvan het Europese Hof afhankelijk is, de kwestie zouden begraven met het excuus dat zij geen gemeenschappelijk standpunt konden innemen…Een doofpotoperatie dus…

Verrassend genoeg was dit niet het geval. Zij kwamen tot een gemeenschappelijk antwoord, wel met een vertraging van zes maanden…daarin spreken zij op geen enkel moment de realiteit van de feiten tegen, zoals die in het ECLJ rapport worden onthuld en die door de afgevaardigden worden gehekeld. De Raad van Europa aanvaardt dus dat onrechtmatige belangenvermenging  en ideologische partijdigheid vanwege een deel van de rechters, de uitspraken van het Hof beïnvloeden en vervalsen.

De ambassadeurs van Raad van Europa hebben zodoende beslist ” dat zij tegen eind 2024, in het licht van de opgedane ervaring, de doeltreffendheid van het huidige systeem van selectie en verkiezing van rechters voor het Hof” opnieuw wilden beoordelen. Door deze deadline aan te geven, laten de ambassadeurs zien dat zij zich bewust zijn van de ernst van de zaak en dat zij bij de eerste gelegenheid concreet actie willen ondernemen om de selectie van de rechters te herzien.

In de Vlaamse media wordt aan deze zaak geen enkele aandacht besteed. Geen vragen in Pano of Telefacts  over dit schandaal…Waarom? Denkt u nu werkelijk dat de tentakels van de Open  society Foundation en het vele geld van Soros niet tot België reiken? Het tegenovergestelde is waar! Zeker in dit land, het centrum van de Europese moloch, is er een enorme beinvloeding gaande, waarbij politiek en media nauw betrokken zijn. Bepaalde machtspartijen en hun boegbeelden zitten volledig op dezelfde links-liberale lijn als Soros . Het zou dus heel, heel verwonderlijk zijn, mochten bepaalde belangen hier niet samenvloeien!

Trouwens, toevallig of niet, op 9 april, de dag waarop het antwoord van de Raad van Europa bekendgemaakt werd, werd nog een andere vraag aan de ambassadeurs voorgelegd. Zij moesten een keuze maken tussen drie kandidaat-rechters voorgesteld door België, alle drie met een sterk progressief profiel trouwens. Een van de voorgestelde kandidaten werkt voor de Open Society van Soros en werd in een eerste stemming niet weerhouden, wat al sinds lang niet meer gebeurd was…De eindstemming is voorzien voor 20 april, door de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa .Een nederlaag van de Open Society, ondanks haar macht, zou een overwinning betekenen voor de onafhankelijkheid van het Hof; en omgekeerd.

Ondertussen zal het lobbywerk wel een nieuw hoogtepunt kennen. Verwondert het u nog dat dit alles niet in de media komt? Zoals zoveel dat niet past in het politiek correcte plaatje en verzwegen of verdraaid wordt!

 

Auteur:Veroon ter Zee

3 commentaren op “Europees Hof voor de rechten van de Mens: partijdig en corrupt!

  1. ik heb altijd gedacht dat het Hof voor de rechten van de mens partijdig was. Ook ngo’s hebben daar zo hun belangen in. Ook is de veroordeling van die rechters op sommige landen ondoordacht. Is er vrijheid van meningsuiting in Rusland? Ik dacht het niet! Wie in België zich niet laat vaccineren wordt een melaatse, hij kan nog moeilijk op reis, op restaurant of café. Natuurlijk is dat allemaal niet verplicht, maar in wezen is het wel zo. En hoor je iets van het Hof? Neen, stilte heerst er. De rechten van de mens vindt zijn oorsprong in de leer van Jezus: heb je naaste lief als jezelf. Maar ik denk niet dat die rechters daar van wakker liggen.

  2. Hier in België worden we “geregeerd” (of iets wat daarvoor moet doorgaan) door de liberalen, met andere woorden, de vrijmetselaars. Dit theoretisch “broeder”schap schrikt niet terug voor partijdigheid en corruptie, dat zit ingebakken in deze humanistische antikerkelijke organisatie.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht