Frankrijk verwerpt euthanasie-voorstel

In Frankrijk werd vorige week een wetsvoorstel weggestemd, dat euthanasie wettelijk wou maken. Van VRT of VTM zal u dit belangrijke nieuws zeker niet vernomen hebben. Het druist immers in tegen de ideologie die zij prediken en die zij kost wat kost willen opdringen: de absolute vrijheid om het leven te vernietigen dat als een belemmering beschouwd wordt: zowel het ongeboren leven als het leven waarvan men vindt dat het niet verdergezet moet worden, om welke reden dan ook.

Ondanks de verwoede pogingen van de fanatieke voorstanders van de legalisering van euthanasie in Frankrijk , die daartoe een nieuw wetsvoorstel hadden ingediend, blijft euthanasie in Frankrijk dus verboden. Nochtans gebruikte de euthanasie-lobby dezelfde methodes als in België: met behulp van de media de indruk wekken, dat de enige manier om de mens uit zijn lijden te verlossen, erin bestaat hem te doden. Beter nog, hem ervan te overtuigen, dat hij een goede daad stelt, wanneer hij begeleiding vraagt om zichzelf op te ruimen. Om dit bij een bevolking voor normaal te laten doorgaan, worden door de media stelselmatig programma’s gemaakt, met selectieve beelden van  individuele gevallen, die bewust gekozen worden om in een welbepaalde richting te sensibiliseren. Steeds een doorgestoken kaart, nooit een echt debat  Door steeds maar hetzelfde te herhalen en andere visies te negeren of te diaboliseren, wordt een bevolking klaargestoomd om euthanasie normaal te vinden.

Juist zoals in België, wordt ook in Frankrijk de strijd gevoerd vanuit de georganiseerde vrijzinnigheid, de vrijmetselarij zeg maar, die in dat land, historisch gezien, een grote invloed uitoefent. Tijdens de debatten in het parlement werden zelfs de wetgevingen van België en Nederland als voorbeeld aangehaald…vergeefs. De strategie mislukte. Frankrijk blijft erbij: euthanasie is begeleide zelfmoord.

Waarom kan de euthanasie-lobby in Frankrijk met succes bestreden worden en bij ons niet? Omdat er gewoon meer moed is en meer daadkracht, omdat de inzet van de strijd zo essentieel is, dat de vaak  egocentrische meningsverschillen, bijkomstig worden.

In tegenstelling tot België, liet ook  Franse Kerk van zich horen. In België lijdt de Kerk aan geestelijke en intellectuele bloedarmoede en is ze volledig uit het maatschappelijk debat verdwenen. Heel snel na het Tweede Vaticaans concilie werd duidelijk dat deze Kerk niet meer geloofde in haar morele leer en hem niet meer wou verdedigen. Humanae vitae werd door het Belgisch episcopaat naar de prullemand verwezen en kardinaal Danneels ging( vergeefs) bij koning Boudewijn aandringen om toch maar de liberale wet op vrije abortus te tekenen…Toen het de beurt was aan de legalisering van euthanasie, gingen de bisschoppen daar nauwelijks tegen in…Een schaamteloze bedoening! Daarna kwam het ‘homo-huwelijk”… zelfde scenario : volledige capitulatie, behalve dan vanwege aartsbisschop Leonard, die voor zijn moedige houding door paus Franciscus als beloning naar de catacomben verbannen werd.

Als de overheid beslist dat de kerken niet meer voor de eredienst toegankelijk zijn( de 15 personen regel), dan volgen de bisschoppen heels slaafs die regeling. Aan al die gelovigen, die voedsel vragen, geestelijk brood, geven zij slechts stenen. Maar als het gaat om zich op te werpen als de heraut van de inzegening van zondige en tegennatuurlijke homoseksuele relaties, dan zijn zij ineens’ woedend’ en ‘beschaamd’…Sprak Jezus Christus niet over degenen die ‘ ergernis geven’  en over hun straf,  de ‘ molensteen om de hals, waarmee zij in het diepst van de zee moesten worden geworpen’ ? Wel, is wat deze bisschoppen aanrichten, niet ergerniswekkend voor gelovige katholieken, en vooral dan voor de eenvoudigen en kleinen onder hen ?

In Frankrijk stootte het nieuwe offensief van de euthanasielobby op hevige weerstand. Die kwam trouwens niet alleen van de  Kerk en van  enkele moedige bisschoppen, maar vanuit alle lagen van de bevolking . Veel vertegenwoordigers uit de medische sector, waaronder vooraanstaande artsen, bekende intellectuelen, ook atheïsten, moedige parlementariërs en  het vereniginsleven bundelden hun krachten en dat heeft geloond. Het wetsvoorstel werd verworpen.

Zij hadden dan ook  een duidelijke boodschap, waartegen eigenlijk niets in te brengen valt:

‘Wat er ook de vorm  van is, de kontekst of  de benaming die er voor gebruikt wordt, euthanasie is en blijft zelfmoord en deze daad is steeds een individueel en collectief drama. Niets kan deze daad rechtvaardigen. En  bepaalde bevolkingscategorieën ertoe aanzetten, zou slechts leiden tot een banalisering ervan, zeker bij de jongeren, die in deze crisis bijzonder kwetsbaar zijn’.

En verder: ‘In tegenstelling tot wat de voorstanders van euthanasie beweren, zijn de palliatieve zorgen nu heel doeltreffend . De tweede factor , die een antwoord moet bieden  op de ontreddering rond de ziekte en het levenseinde, is de familie en de solidariteit tussen de verschillende generaties. De kinderen, volwassenen geworden, zijn geroepen om hun grootouders en daarna hun ouders bij te staan als zij ziek zijn of hoogbejaard. In de grote meerderheid van de Franse families wordt dit op die manier beleefd’.

Om te eindigen, nog deze harde, profetische woorden van de befaamde Franse schrijver Michel Houellebecq over de legalisering van euthanasie:

‘Wanneer  een land -een maatschappij, een beschaving- euthanasie legaliseert, verliest het in mijn ogen elk recht op respect . Bijgevolg, wordt het niet alleen wettelijk, maar zelfs wenselijk, het te vernietigen; teneinde iets anders- een ander land, een andere maatschappij, een andere beschaving- de kans te geven zich te ontplooien.’

Cynisch, zeker, maar toch stof om over na te denken!

 

.

 

 

 

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

11 commentaren op “Frankrijk verwerpt euthanasie-voorstel

 1. Waarom de wil en mogelijkheden van uw geloof op mij opleggen. Het is mijn lijf en leven waarover ik zelf wil kunnen beschikken.

  De meesten van u keuren de doodstraf wel goed….dat is erg bijzonder.

  1. @ janne,
   het lichaam is niet eigendom van de mens, het is door God geschapen, Hij bepaalt waar en in welke omstandigheden u wordt geboren, welke louteringen nodig zijn om uw ziel te kunnen bevrijden uit de verduisteringen van de maatschappelijke chaos, op welke wijze uw ziel het best kan gezuiverd worden zodat zij gaat stralen als een ster in de morgen wanneer de zon opkomt.

   Want het doel is dat de geestelijke Zon van God uw ziel helemaal zal kunnen doorstralen.

   Dit is een voorrecht dat Christenen kunnen verkrijgen door het Bloed van Christus die Zich opofferde voor de velen die zich met Hem willen verbinden, dus niet voor allen vermits zovelen Jezus niet eens willen kennen en zelfs niet willen ontmoeten.

   Wereldse machthebbers dwingen ontzag en eerbied af door de doodstraf en dat kan dikwijls zelfs rechtvaardig zijn, maar de doodstraf die God aan uw ziel kan opleggen is vele malen erger.

   1. Ik vind het prima dat u dat standpunt aanhangt en als gevolgd of gestoeld in uw geloof. Maar ik ben geen aanhanger of behorend bij uw geloof en ik vind dat ik zelf mag beschikken over iets wat van mij is. En ik vind het humaan om anderen te helpen die een doodswens hebben.

    Ik vind het een slap verhaal over ontzag en eerbied die je krijgt door de doodstraf. Ik vind het raar dat u en uw geloof zeggen dat het leven door God wordt gegeven en genomen. En dat een ander wel mag beslissen over het lichaam als het ’terecht’ is maar dat God moet beslissen als het leven terminaal is en daarmee uitzichtloos lijden bespaard zou kunnen blijven.

    1. @ janne,
     wanneer u weet dat een bepaalde heerser terecht of niet terecht mensen ter dood veroordeelt dan zal men uit angst de wetten van die heerser trachten te respecteren, zoals u vandaag misschien ook de virusleugens volgt !

     Maar de Tien Geboden van God zijn echte natuurwetten en het is onmogelijk daar een draai aan te geven zonder met God in conflict te geraken.

     God toonde ons hoeveel Hij van ons houdt door Zijn Zoon Jezus als een volmaakt Onschuldig Schaap te laten veroordelen door de wereldse heersers en hun dwaze volgelingen, zoals vandaag de virus-volgers en de vaccin-volgers vol haat zijn tegen degenen die de natuurwetten van God willen volgen.

     De nieuwe communisten willen zelfs niet weten dat God in alles betrouwbaar is, geen wereldse heerser is zo betrouwbaar !

     U bent vrij om te kiezen of u dwaze wetten wil volgen of dat u de echte natuurwetten, de Tien Geboden, wil volgen en dan de vriendschap te mogen genieten van Jezus, Maria en God de Vader. Zij zijn veel machtiger dan de nieuwe communisten met hun euthanasie, abortus, mondmaskers en vaccins die u slechts dood en vernieling brengen zoals bijvoorbeeld Bill Gates dit jaren op voorhand heeft gepland.

     1. Het is niet fraai om te lezen dat u Janne probeert de les te lezen en vervolgens zelf verstoot tegen het 9e gebod. U legt een valse getuigenis af tegen Bill Gates.

      1. @juuls Een vals getuigenis tegen Bill Gates? Waar zijn uw bewijzen hiervoor?

 2. Raar dat Frankrijk het land van de absolute vrijheid toch tegen euthanasie is. Aan Janne wil ik zeggen als je niets gelooft dan zit je op de verkeerde website, ieder heeft het recht voor zijn geloof uit te komen. En natuurlijk is zelfmoord ook een vorm van euthanasie. De wereld lijdt aan allerlei frustraties en een gefrustreerde mens kan weinig betekenen voor de maatschappij die zelf gefrustreerd is. Persoonlijk vind ik dat euthanasie alleen kan worden toegestaan bij onomkeerbare ziektes zoals ALS de gevaarlijke spierziekte waar geen remedie tegen is. Al het leven komt van God. En daarom moeten we het leven koesteren.

 3. De decadentie van de Belgische bisschoppen heeft een geschiedenis die reeds de opening van het Tweede Vaticaans Concilie voorafging. Reeds onder sturing van de framasonnenvriend Kardinaal Mercier werd partij getrokken voor de zogenaamde “christendemocratie” tegen de integrale katholieken. Onder zijn sturing wilde men hun stuk van de republikeinse koek krijgen, gebakken door de Roipublique Belgique (neen, geen schrijffout, maar een zinspeling op het juli-monarchisme waarop het Belgisch systeem gebaseerd is). Het was de giftige vrucht van het Belgisch unionisme, de alliantie tussen katholieken en liberalistische apostaten waarop Nathan Rothschild de Belgische structuur gebouwd heeft met zijn “Dictaat van Calais”, bekroond met de Rothschild-vriend en vrijmetselaar Leopold I als eerste hereditair staatshoofd.

  De sterkste aanhang van het Rooms anti-liberalisme was te vinden bij de Vlaamse lagere clerus, en de strijd van het belgicisme versus Vlaamse overlevingsdrang was dan ook nogal verweven met die van de “christendemocratie” versus de integrale katholieken. Na de Tweede Wereldoorlog is de katholieke weerstand in Vlaanderen kapotgegaan, en ten tijde van de opening van het Concilie hadden satanische monsters zoals Leo Suenens vanuit het binnenland niet veel tegenstand. We zien nu wat de resultaten zijn.

 4. Het parlementarisme moet met alle krachten bestookt worden. Wij hebben in Europa geen bureaucratische boekhouderkes nodig die als slippendragers van maçonnieke loge-hiërarchen landspolitiek op heilloze koersen proberen te zetten, maar godvrezende krijgsheren onder sterke sacrale vorsten die voor het heil van hun onderdanen vechten zoals vaders voor hun kinderen doen.

 5. Het feit van de molensteen ging over mensen die zich aan kinderen vergrepen , en terecht, maar homosexuelen zijn geen pedofielen! En dat kan niet altijd gezegd worden van priesters, is het niet ??!!

 6. Op 28 maart 2020 heeft Frankrijk het euthanasiemedicament Rivotril voor een aantal weken vrijgegeven. Het kon dan op simpel voorschrift gebruikt worden in rvt’s of “thuisverpleging”. Hoeveel ouderen zijn er dan onder het mom van Covid geëuthanisieerd?
  Zie de tekst uit het Staatsblad: “Par dérogation à l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, la spécialité pharmaceutique Rivotril® sous forme injectable peut faire l’objet d’une dispensation, jusqu’au 15 avril 2020, par les pharmacies d’officine en vue de la prise en charge des patients atteints ou susceptibles d’être atteints par le virus SARS-CoV-2 dont l’état clinique le justifie sur présentation d’une ordonnance médicale portant la mention “Prescription Hors AMM dans le cadre du covid-19”

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht