Vaticaan onderwerpt zich aan ecologisme en eugenisme

Het Vaticaan onderwerpt zich volledig aan het ecologisme, de ecologische ideologie, die een mythische” moeder aarde”, de godin Gaia,  wil redden van een apocalyptische, verzonnen, ondergang. Deze ideologie is een nieuwe heilsleer, die alle middellen, geld, catastrofisme, leugens, uitsluiting van andersdenkenden en zelfs terreur, gebruikt  om haar visie op te dringen. Zij is gericht tegen de mens, omdat de menselijke activiteit aan de oorsprong zou liggen van een bepaalde klimaatverandering, die door koolstofdioxide, Co2 genaamd, veroorzaakt zou zijn, wat helemaal niet bewezen is en door vele wetenschappers tegengesproken wordt. Het ecologisme wordt  als nieuwe heilsleer overal opgedrongen, van in de kleuterschool tot in de universiteiten. Deze totalitaire ideologie wordt gretig en zonder enige nuance door de mainstream media verspreid en het gif zal nu ook door de parochies aan de naïeve gelovigen worden toegediend….

Vorige dinsdag werden  de ‘Pastorale richtlijnen inzake klimaatontheemden ‘ door het Vaticaan plechtig voorgesteld. Het zijn 26 pagina’s wetenschappelijke en economische nonsens, besprenkeld met goede christelijke bedoelingen en beloftes om de parochies om te vormen tot filialen van het WWF. Het document werd ingeleid door een boodschap van paus Franciscus, om het belang aan te tonen dat de Heilige Stoel hecht aan het thema van de ecologische bekering, dat-inzake ‘klimaatontheemden ‘- nauw aansluit bij dat andere nieuwe geloofspunt : de aanbidding van de migrant.

Bergoglio aarzelt hierbij niet om woorden van de profeet Jesaja uit hun verband te rukken:

” Hierbij stel ik mij voor dat God, door de mond van de profeet Jesaja, volgende geactualiseerde woorden zegt: Kom, laten wij dit allemaal bespreken. Als je bereid bent om te luisteren, kunnen wij nog steeds een geweldige toekomst hebben. Maar als je weigert te luisteren en te handelen, zul je verslonden worden door de hitte en de vervuiling, door de droogte enerzijds en door de stijgende wateren anderzijds(vgl.Jesaja 1,18-20)”.Vergelijk maar met het origineel…

Men staat versteld, wanneer men ziet dat de leiders van de katholieke Kerk  een ideologie overnemen, waarvan de grondslag  een aanslag op de mens is. Erger nog, wie is niet verontwaardigd, wanneer een paus een parodie op een passage van de profeet Jesaja gebruikt om dreigende rampen aan te kondigen voor degenen die zich niet tot het ecologisme bekeren? 

Deze ‘pastorale richtlijnen‘ zijn gewoon een samenraapsel van clichés en bizarre theorieën, die enkel als ’toogpraat’ kunnen bestempeld worden. De taal van het document is volledig overgenomen van de milieu-bewegingen en de VN-organisaties. De enige ‘bekeringen’ waarover gesproken wordt zijn een groenere levensstijl en de overschakeling op hernieuwbare energie. Het is veelzeggend, dat de enige zinspeling op een perspectief van eeuwigheid – het essentiële perspectief dat aan de jongeren zou moeten  worden doorgegeven – zich beperkt tot < het soort milieu dat zij zullen nalaten aan hun kinderen en kleinkinderen>!  Met andere woorden: zelfs de eeuwigheid wordt gereduceerd tot een volkomen aardse dimensie.

Zonder zelf enig ernstig onderzoek uitgevoerd te hebben, neemt de Kerk de beweringen over van de milieu-organisaties en van de milieu-lobby van de VN, het IPCC. In plaats van de verlossing van de mens door Jezus Christus en zijn overwinning op de dood te prediken, verkondigt zij nu een mythe- het verhaal van de klimaatverandering, die als wetenschap verkocht wordt. De mythe komt heel duidelijk naar voor in de Pastorale richtlijnen, waar gesteld wordt dat het klimaatsysteem van de aarde,’ na meer dan 10.000 jaar van relatieve stabiliteit’, heel snel verandert als gevolg van de menselijke activiteit. En natuurlijk is er ‘ een gouden eeuw’ om naar terug te keren,  die van de primitieve volkeren, wiens wijsheid en harmonie met de natuur overvloedig door het Vaticaanse document worden belicht, steeds in het perspectief van de zo geroemde synode over Amazonië.

Het is duidelijk, dat de opstellers van dit document de gevangenen zijn van de mythe. Zij aanvaarden geen tegenspraak, ook niet van wetenschapppers, die hun verhaal met wetenschappelijke argumenten naar het rijk der fabelen verwijzen. Het is nutteloos met deze mensen over de werkelijkheid te praten, namelijk over een klimaat dat voortdurend wijzigt, over eeuwen waarin het warmer was dan nu, over het feit dat er zelfs vanaf de industriële revolutie( beschreven als de oorsprong van de deregulering) tot nu, geen lineaire temperatuurstijging heeft plaatsgevonden, maar wel een aaneenschakeling van klimaatschommelingen,  met ups en downs. Er is geen enkele aanwijzing dat menselijke activiteiten extreme natuurfenomenen in de hand zouden werken. Wat de primitieve volkeren betreft, hun economie is allesbehalve in harmonie met de natuur…

Deze mythe leidt tot blindheid en wat erger is, degenen die er in opgesloten zitten, worden ongevoelig voor enig ernstig onderzoek en worden onverdraagzaam en gewelddadig jegens iedereen die zelfs maar een vraag stelt.

Ecologisme en eugenisme zijn met elkaar verweven. Wat de Kerk van paus Bergoglio niet inziet, is dat het einddoel van het concept “duurzame ontwikkeling “tevens de radicale inkrimping van de wereldbevolking inhoudt. De mens zelf stoot Co2 uit en zodoende is het enige middel om die uitstoot te verminderen de eugenetica, het kunstmatig beperken van het aantal mensen, door sterilisatie, abortus, euthanasie, het fysieke elimineren van de armen…De paus promoot de ecologische kruistocht, in de overtuiging dat hij op deze manier hulp biedt aan de armere landen en zodoende handelt in naam van de armen. In feite maakt hij zich tot handlanger van degenen die de armen fysiek willen uitschakelen door hun eugenistische ideologie in de praktijk te brengen. Daartoe dient immers het eerder vermelde concept van ‘duurzame ontwikkeling ! Het staat zwart-wit beschreven in het verslag dat dit concept voor het eerst op de voorgrond plaatste( Our Common Future, rapport van de Brundtland Commissie, 1987):’ om het milieu te sparen en de ontwikkeling te garanderen, moeten wij de bevolking verminderen, door geboortecontrole en het stoppen van de economische groei’. Het stoppen van de economische ontwikkeling en van de economische groei van de arme landen dus! Dat zal zeker ‘de armen’ ten goede komen!

Is het omdat het Vaticaan met blindheid is geslagen, dat niemand zich afvraagt waarom de nieuwe meesters die zij hebben gekozen- van Jeffrey Sachs tot Bill Gates-, om er maar enkele te noemen , zo bezorgd zijn om het milieu en terzelfdertijd wereldwijd zo fanatiek contraceptie en abortus verspreiden. Of zijn er andere( financiële…?) belangen meer gemoeid?

Het is tragisch dat degenen die rond  Bergoglio de macht naar zich hebben toegetrokken, van de Kerk een instrument maken dat ten dienste staat van een anti-christelijke ideologie. En het is ergerniswekkend, dat het gelovige voetvolk daarin wordt meegesleurd.

Auteur:Veroon ter Zee

26 commentaren op “Vaticaan onderwerpt zich aan ecologisme en eugenisme

 1. De macht die Jezus aan de kerk is gegeven, betreft uitsluitend en alléén de macht om de mensen de weg (die zeer smal is) naar de hemel te leiden.
  Alle overige ‘macht’ is door mensen bedacht en dus zonder enige waarde.

 2. beter:
  De macht die door Jezus aan de kerk is gegeven, betreft uitsluitend en alléén de macht om de mensen de weg (die zeer smal is) naar de hemel te leiden.
  Alle overige ‘macht’ is door mensen bedacht en dus zonder enige waarde.

 3. Moeder aarde heeft inderdaad meer de maken met de aarde als godin. Men moet de aarde niet aanbidden, maar Jezus onze Heer en Heiland. Het is natuurlijk door deze paus dat we meer te ecologische kant op gaan. En natuurlijk moeten we zorg dragen voor de planeet aarde, daar is niets mis mee. Daar heeft deze paus zeker een punt. We moeten goede rentmeesters zijn over deze aarde, want we zijn niet volmaakt, in wezen zijn we gevallen mensen die door Jezus offer in wezen worden hersteld in hun oorspronkelijkheid vanuit het hart, want daar zit onze schat in aarden potten verborgen interessant artikel.

 4. De groene ideologie is subversief en een voertuig van de oligarchen naar de luciferiaanse wereldstaat die zij willen, maar wel is het belangrijk dat mensen terug dichter bij de natuur gaan leven. Ik ben tegen het industrialisme, voor meer bosgebied en voor agrarisch leven. Toegang hebben tot bossen is een vorm van vrijheid tegenover tirannieke regimes. Hoe onafhankelijker iemand is van de infrastructuur in de greep van het revolutionair systeem, des te minder susceptibel is hij voor chantage door dat systeem. Een bos produceert wat nodig is om te leven; degene die de nodige kennis daaromtrent bezit kan overleven wanneer hij buitengesloten wordt uit de maatschappelijke infrastructuur en niet meer kan kopen en verkopen binnen die infrastructuur.

  Het is zichtbaar hoe de priesters van het op leugens gebaseerd coronisme allerlei vrijheden willen verbinden aan instemming met hun programma voor de samenleving. “Dissidenten” moeten dus leren hoe de gecontroleerde infrastructuur niet nodig te hebben voor levensbehoeften. Vuur weten te maken zonder middelen die men in de winkel koopt, water drinkbaar maken, drinkbaar sap aftappen van bomen, eenvoudig gereedschap maken en eenvoudige maar bruikbare wapens voor de jacht, leren welke wilde planten eetbaar zijn en welke niet; dat zijn allemaal dingen die een mens zou moeten kennen.

  Men kan beginnen door te leren een moestuin aan te leggen.

  Anti-industrialisme en terug dichter bij de natuur gaan leven is een oud katholiek, rechts thema, maar de groene marxisten hebben het onderwerp gekaapt om hun klimaathysterie te propageren. De contra-revolutionaire priester-dichter Guido Gezelle was een voorbeeld van liefde voor agrarisch leven en afkeer jegens de industriële machine.

  1. Onlangs, in het artikel “But…What’re We Gonna Do, Now?” op de blog “Forge and Anvil”, werden katholieken aangespoord om agrarische gemeenschappen op te bouwen.

   Samenwerking tussen katholieken kan een exodus uit het loge-gecontroleerd maatschappelijk bouwwerk en de graduele opbouw van een parallelle, integraal katholieke sociale structuur faciliteren, zelfvoorzienend en verdedigd tegen de vrijzinnige geest. Van daaruit zouden contra-revolutionaire machtsbasissen opgebouwd kunnen worden die de strijd tegen de judeo-maçonnieke machine voeren.

  2. Nog even een toevoeging aan mijn voorgaande reacties:

   Agrarisch leven behoort tot het wezen van de Vlaamse eigenheid. De revolutionairen eertijds hebben de Vlaamse voorvaderen van hun akkerlanden weggehaald om hen in stinkende fabrieken te steken en hen als slaven te doen arbeiden voor de liberalistische bourgeoisie. Een agrarisch herstel is dus nauw verbonden met strijd voor het behoud van de Vlaamse etnie tegen de kwade krachten die het Vlaams volk willen ontwortelen, vernietigen en laten opgaan in het wereldslavenvolk van gemengd ras dat die kwade krachten willen teweegbrengen.

  1. Schijnheilige ideologie kan en zal niemand helpen, u bemerkt niet eens dat u diepgaand bedrogen wordt want ook ‘paus’ Franciscus vergeet moedwillig de Tien Geboden : EERST aan God gehoorzamen !

 5. Het is zover: het vaticaan eert Judas Iscariot. Op de voorpagina van de Osservatore Romano, op witte donderdag!

  1. i.v.m. de youtubefilm die u aanwijst : mensen hebben geen macht over het klimaat, dat is een zaak van hogere machten die ver boven het aardse gewoel uitstijgen.
   ‘paus’ Franciscus misbruikt nog maar eens de woorden van de echte heilige Franciscus van Assisi.
   ‘paus’ Franciscus zet niet aan tot heiliging, hij spreekt en gedraagt zich als een goddeloze socialist.
   Met ideologie bereikt men NIETS.

 6. Ingaan op de idioterie van de vrijmetselaar zetbaas paus F., heeft geen zin. Zijn ketterse blamage is dermate groot, dat hij zichzelf voor het oog van de wereld, buiten spel heeft gezet, door inherent bewijs van materialistisch ongeloof. Hij is de personificatie van — en het rechtstreekse gevolg van dat vervloekte, judeo-vrijmetselaar Vaticaan 2 (V2) concilie uit de hippie jaren 1960 Hij maakt zelfs de meest verstokte V2 blinden, ziend. Maar datzelfde naturalisme of anders gezegd, materialisme, past ook als een deksel op de pan, bij het pleidooi voor het terugdraaien van de geschiedenis. De terugkeer van “een agrarische leven” als wezen van “eigenheid”, is een vorm van nostalgie, die los staat van een wereldse werkelijkheid. Geschiedenis kan niemand terugdraaien. De oplossing ligt in de ontkoppeling van materie en geest. Niet terug, maar naar het hervinden van het geestelijk leven van Christus boodschap, heeft prioriteit. De Kerk van altijd, heeft dat de mensheid altijd voorgehouden en voorgedaan, de geschiedenis doorheen. De franje van het agrarische element lijkt op het sprookje uit de romans en gedichten van Stijn Streuvels of zijn neef Guido Gezelle, om de pil te vergulden van de geestelijke armoede die de maatschappij anno 2021, kenmerkt. Dat mag aanlokkelijk lijken in een maatschappij die los is komen te staan van iedere vorm van spiritualiteit, maar we leven niet meer in de lyrische tijd eind 19de eeuw. Kerk en geloof waren toen springlevend, en domineerden de maatschappij, ondanks de subversieve complotten van de joods gedomineerde vrijmetselaar loges. Deze beoogden Kerk en wereld te vernietigen en hebben daartoe twee wereldoorlogen op touw gezet, plus de Russische revolutie van joodse communisten in 1917. Nu gaat dat via een andere weg.
  Neen, het “agrarische” pleidooi treft enkel de buitenkant, terwijl we in navolging van Christus, de binnenkant, die van het geloof, maatschappelijk moeten terugvinden. Christus maakte ook een eind aan de Farizeese buitenkant van 600 Mozes wetten, die het joodse leven in Zijn tijd tiranniseerden. Hij preekte een nieuwe Geest, een nieuw geloof, en niet een nieuw materialisme vanuit de oude Wet. “Wij zijn Joden van afkomst en geen zondaars uit de heidenen ; maar omdat we weten dat de mens niet door de werken der Wet gerechtvaardigd wordt, doch door het geloof in Christus Jezus, daarom hebben we het geloof in Christus Jezus aanvaard, om gerechtvaardigd te worden door het geloof in Christus en niet door de werken der wet ; want niemand wordt gerechtvaardigd door de werken der Wet.” (Galaten 2 : 15-16) Het geestelijke Reveil, beste lezers is al in volle gang gezet. Want laten we ons niet blind staren op de gebeurtenissen in Rome, dat bezet is door de duivel. We zien wereldwijd kleine cellen van nieuw, katholiek geloof ontstaan, in die kerkgemeenschappen die de Traditie hebben terug gevonden, los van de officiële NOM kerk in totaal verval. In onze deplorabele, maatschappelijke toestand van een wereld die compleet in handen is gevallen van de “Synagoge van satan” (Ap. 2;3, 9:3), zien we wereldwijd, talloze Traditionele parochies stug doorgaan, en die, ondanks de sanitaire terreur, de Heilige Missen niet stoppen en de gelovigen blijven voorzien van geestelijk voedsel. In NL zijn die parochies verdubbeld in grootte, een enkele is zelfs verdrievoudigd. Frankrijk geeft een voorbeeld. Ondanks de meest strenge sanitaire terreur, blijven ongeveer tussen de 150 en 200 traditionele parochies in Frankrijk vasthouden aan hun programma’s van liturgische Missen door de week en op Zondag, het feest van de Hoogmis. Voor zover dat vanaf hier te beoordelen valt, voegen zij zich niet naar de zichzelf beperkende bisschoppen, als nieuwe lakeien van joods maçonnieke regeringen. De hoop die de Traditie geeft, doet leven !!

  1. Jules van Rooyen schreef: “De terugkeer van “een agrarische leven” als wezen van “eigenheid”, is een vorm van nostalgie, die los staat van een wereldse werkelijkheid.”

   U spreekt als iemand komend uit het door protestantisme geruïneerd Holland. Agrarisch leven was geen bevlieging uit de negentiende eeuw, maar is de standaard-toestand van de mens op aarde; Adam ging na de Zondeval op het land werken om via het zweet van die arbeid zijn brood te eten. Door de Vlamingen van hun akkerlanden weg te halen heeft men betracht om ontwortelde Hollanders van hen te maken.

   Door mensen te vervreemden van de natuur broedt men revolutionairen; daarom wilde Friedrich Engels, kompaan van Karl Marx in het lanceren van het communisme, de Slavische volkeren uitgeroeid zien worden, zoals te zien is in zijn artikel “The Magyar Struggle”. Die Slavische volkeren waren nog agrarisch, en omdat het lang zou duren om van hen ontwortelde proletariërs (die gemakkelijk tot revolutionairen gemaakt worden door de kinderen van Juda) te maken moesten die volgens hem maar uitgemoord worden; die zieke gedachtegang motiveerde de massale uithongering van agrarische Russen door de bolsjewisten. En de alliantie tussen katholieke edelmannen en katholieke boeren is vroeger de demografische ruggengraat geweest van de katholieke contra-revolutie. De blauwharige, ontaarde zottewijven van recente tijden creëren konden de Judeeërs alleen maar gedaan krijgen door de mensen eerst in een artificiële leefwereld te plaatsen van industrieel staal waarin men niet leert hoe te overleven van zodra men geen eten kan gaan kopen in een winkel.

   1. De wereldse werkelijkheid van nu, beste Benjamin, is niet meer hoofdzakelijk agrarisch. In het, mijn correctie, “geestelijk geruïneerde NL”, is de agrarische sector nog altijd prominent aanwezig, met een jaarlijkse export van 90 miljard E., de 2de landbouw exporteur ter wereld. Ik ben het verder met U eens. Maar terug naar de NL landbouw economie van vòòr de oorlog ’40-’45, inclusief die van de koloniën, en ondersteund door landbouw producten verwerking, scheepsbouw en staal industrie, is niet meer realiseerbaar. Er is te veel bijgekomen, vooral petrochemisch, en dat zal niet meer verdwijnen. Van nostalgie kun je niet leven, wel dromen. De grote slag van industrialisatie werd na de oorlog in NL uitgerold, versneld door het afscheid van de koloniën. Daar kwamen geen joodse revolutionairen aan te pas. Dat was een kwestie van nationaal overleven. Ondanks deze situatie hebben alle links liberale regeringen na de oorlog getracht, de landbouw en de boeren, de nek om te draaien (met gedwongen schaalvergroting en mechanisatie, EUSSR regels), zoals alle grote revolutionairen dat in de geschiedenis hebben gedaan ; te beginnen met de zelfmoordenaar en revolutionair, de reformator Luther, die zich ophing aan zijn hemelbed in Februari 1546. Hij spoorde de anti-katholieke, rebellerende adel aan, om het boeren verzet te breken, en om de (katholieke) boeren stand uit te moorden. De adel zag de kans schoon om zich te kunnen verrijken met de kerkelijke goederen. In Engeland ging het net zo. Boeren zijn geen revolutionairen. Revolutie is het werk van (joodse) stadsmensen. Op het platte land zijn ze niet te vinden. Na Luther zijn alle revolutionairen hem nagevolgd. Immers de boeren onafhankelijkheid, hun contra-revolutionaire instelling, en hun behoudende inslag voor Kerk, gezin en familie, is voor elke revolutie een gevaar. De Franse revolutionair Robespierre (de jood Hohefelz) haalde begin jaren 1790, zelfs de galeislaven uit Marseille, om de eerste moord partijen op te kunnen starten, om het geweld een vaste plek te geven in de revolutie, en om de revolutionaire troepen in te kunnen zetten, ter uitroeiing van de zich verzettende boeren bevolking, o.a. in de Vendée. Later in de 20ste eeuw, werden de koelakken in Rusland en de boeren in de Oekraïne, nog systematischer uitgeroeid. In de Oekraïne werd de gehele boeren bevolking uitgehongerd (10 miljoen), onder toezicht van de joodse terreur communisten Kaganovitch en Kroetchev. Dus vertel me niets over het belang van de contra-revolutie, beste Benjamin, maar die contra-revolutie start tegenwoordig bij de Gereformeerden en in de Traditionele parochies, onder de bezielende leiding van de Traditionele geestelijkheid. Wij zijn hen allen diepe dank verschuldigd. In Parijs is nu een pastoor (ex-PX) plus de kapelaan van de St. Cécile parochie, in staat van beschuldiging gesteld, omdat hij met Pasen geen bekluier droeg en zijn kerk vol zat, zoals in NL en overal elders in de wereld in de Traditionele parochies. Zijn bisschop houdt zich lafhartig, gedeisd. In die Traditionele parochies werkt de H. Geest, daar worden de leugens van staatswege ontmaskerd, daar broeit het verzet, daar glorieert de devotie, daar bloeit de gemeenschapszin, daar heerst vrolijkheid, en daar vertellen de priesters de waarheid, zowel over de griepleugens als over de groene leugens. Vandaar uit zal de contra revolutie opstarten. De romantiek van de vroegere boerenstand van de “pâturages”, beste Benjamin, is geschiedenis. Zie verder hierboven, beste lezers.

    1. Zolang de republikeinen met vrijmetselaarsschorten erin slagen katholieken te chanteren met levensmiddelen zal de katholieke contra-revolutie geen grote schaal aannemen. Daarom moeten katholieken uit de door hen gecontroleerde structuren stappen en zelfvoorzienend worden door agrarische gemeenschappen op te bouwen. En, jawel, dat is mogelijk, ook vandaag nog, hoezeer mercantiele denkers ook beweren van niet. Een contra-revolutionair wil per definitie bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen ongedaan maken; dat kan op het kerkelijk domein, en dat kan ook op het temporaal domein. Een agrarisch leven moet trouwens altijd de basis vormen van een volkseconomie in een sedentaire samenleving; wanneer men iets anders tot de basis ervan wil maken, dan bouwt men een ongeordende samenleving op met ongezonde leefomstandigheden die zich bijzonder leent tot dystopie, zoals wij in de moderne Europese samenleving zien.

     In de context van zelfvoorzienende agrarische gemeenschappen is er ook betere opvang voor priesters die door hun ketterse bisschoppen in de miserie geworpen worden.

     Katholieken mogen zich er niet tevreden mee stellen afhankelijk te zijn van de goddeloze heersers qua levensbehoud, en het is goed om een uitgewerkte strategie te hebben om een dergelijke toestand te beëindigen. Daar waar de oud-rituele katholieken groeien in aantallen groeit trouwens ook de neiging tot terugkeer naar het land; dat is gekend.

     1. Voor degenen die zich geïnteresseerd weten in een meer zelfvoorzienend leven onder de Goddelijke Voorzienigheid: Aarzel niet om meer te leren over “homesteading” en “bushcraft”; excuseer mij voor het Nederengels, maar met deze twee sleutelwoorden kan men veel informatie vinden, en hoe meer kennis men hierover vergaart, hoe beter. Die kennis komt van pas wanneer men alles rondom zich ziet instorten, en men kan die ook nu al toepassen in variërende maten.

      De oligarchen willen niet dat u die kennis in bezit krijgt; zij willen dat u afhankelijk bent van hen voor uw levensbehoeften.

      Zolang het maatschappelijk koningschap van Christus niet erkend wordt in het Westen zullen er hier oorlogen en revoluties zijn, en ook de greep van de occulte cryptocraten nu zal verdwijnen in de draaikolk van ongebreidelde menselijke driften. Wanneer dat geschiedt moeten integrale katholieken in actie schieten en strijd voeren om het machtsvacuüm opgevuld te zien worden door de nieuwe christelijke vorsten. Het opbouwen van “homesteading”-gemeenschappen in het heden, waarin efficiënt aan ruilhandel gedaan kan worden wanneer de munteenheden helemaal kapot gaan, is een goede voorbereiding op die gebeurtenissen. Klamp u niet vast aan een tot vernietiging gedoemd systeem.

      Als ik het mij goed herinner meende Joseph De Maistre dat het revolutionair proces geïnitieerd door de satanische Franse Revolutie tweehonderd jaren ging duren vooraleer het vernietigd zou worden door het triomferend Christendom. Indien dat in de nabije toekomst gaat gebeuren zal hij er niet ver naast gezeten hebben. De volgelingen van Christus Koning moeten zich voorbereiden op de eindstrijd van dit tijdperk.

      1. Ja, dat klopt, De Maistre heeft dat voorspeld. We zijn nu +/- 230 jr. verder, en het grote verschil met zijn tijd is, dat de maçonnieke elites uit het duister van de achtergrond getreden zijn en dat hun revolutionaire plannen van “social engineering”, voor iedereen ter inzage beschikbaar liggen. (zie het boek van de joodse neo-communist Schwab) Zelfs de hoogste baas, de joodse Jacob Rothschild, is op een video te beluisteren, in gesprek met zijn dochter, over de huidige, vals opgezette griep “pandemie” en de groene leugen revolutie. Die elites doen er ook alles aan om, openlijk, de heersende regeringen achter hun plannen te krijgen, terwijl in de tijd van de FR revolutie (1789) en in de 2 eeuwen erna, de plannen streng verborgen bleven liggen in de hoogste vrijmetselaar loges. De Abbé Augustin Barruel (SJ) werd zelfs gevangen gezet door Napoleon, toen zijn boek, “Mémoires pour servir à l’histoire du Jacobinisme”, (1797, herdruk 2005, Ed. Chiré) gepubliceerd werd, en hij het complot ontmaskerde. Die grote verandering van openheid en transparantie der betrokken hoofdrol spelers, betekent dat de revolutie, in de ogen van de maçonnieke elites, al onomkeerbaar plaats vindt, dat God maatschappelijk dood geacht wordt, dat het atheisme woekert in de geesten der profane machtselites, dat de maatschappij ont-Christelijkt is, dat de huidige, gehersenspoelde generaties, de revolutie omarmen, en tenslotte, dat zij, de maçonnieke elites, niets meer te vrezen hebben, want zelfs de officiële V2 Kerk, de Vaticaanse burcht, zit vast geklemd in hun macht. Maar, beste lezers, zij staren zich blind op de enkele honderden gemijterde schurken die de V2 Kerk domineren en voor het oog van de wereld vertegenwoordigen, zonder oog te hebben voor de miljoenen geloofs getrouwen van de “ondergrondse” Kerk van altijd, wereldwijd. Het geloof is springlevend. De Traditionelen gaan hun eigen weg, los van de officiële Kerk. De V2 gemijterde schurken hebben wel de gebouwen in handen, maar niet het geloof. De maçonnieke elites rekenen zich rijk, zoals alle revolutionairen voor hen gedaan hebben. Geen enkele, ook niet de joods-Russische communisten van 1917, hebben stand kunnen houden, tegen het geloof en tegen de Natuurlijke Orde (Decaloog) in. Zij, de joods maçonnieke revolutionairen zeggen het zelf, zolang de katholieke Kerk niet volledig is uitgeroeid en verwoest, zolang niet ieder spoor van Kerk en geloof, verdwenen zijn van de aarde, zolang er zelfs nog een herinnering is aan Christelijke spiritualiteit, zolang kan de loge niet rusten in haar strijd en vernietigingsoorlog. Welnu, beste lezers, zover is het nog lang niet. Hun laatste slag hebben ze niet binnen, de laatste slag voorspeld in Fatima. De katholieke Kerk van altijd, heeft wereldwijd onder leiding van de Heilige Geest, talloze Traditionele cellen weten op te bouwen, los van de schijn werkelijkheid van de Vaticaanse V2 gemijterde schurken, verschanst in hun Romeinse burcht. Zij hebben sinds kort zelfs een leider in de persoon van de Italiaanse Mgr. Vigano, ondergedoken, we weten niet waar. Als hij spreekt, spreekt hij naar waarheid. Dat geeft zekerheid en rust bij zijn volgers. Hij heeft de Heilige Geest achter zich. Het ontbinding proces van de V2 Kerk is dermate vergevorderd dat het, overdrachtelijk gesproken, stinkt. Dit kan niemand meer ontkennen. De ontbinding is dermate duidelijk zichtbaar dat zelfs de meest verstokte V2 adept, de ogen niet meer kan sluiten. De eindstrijd ligt nu op het niveau van de hemel. En wij kunnen erop vertrouwen dat bij het spoedig te verwachten scheiden van de huidige usurpator paus F., de keuze zal vallen op Mgr. Vigano of iemand rondom hem, van hetzelfde kaliber.

 7. Grappig om te lezen dat de schrijver van het artikel wetenschappers onderuithaalt met wetenschappers die kritisch zijn naar de klimaatwetenschappers. Alleen het feit dat zijn de klimaatproblemen ontkennen is al genoeg voor de schrijver om dat als waarheid te noteren.
  Een klimaat is natuurlijk altijd aan verandering onderhevig.. Alleen, is mijn overtuiging, fungeert menselijk handelen als aanjager cq vergroter van het natuurlijke proces. De schrijver geeft aan we kunnen er niks aan doen. het is de natuur helaas. God zal over ons allen waken.. Hij maakt zich ook niet druk over de groei van de wereldbevolking. Hoe rationeel moet je zijn om te beseffen dat deze aarde niet meer genoeg voedsel kan produceren om iedereen eten en drinken te geven. Maar we moeten ons niet druk maken over toekomstige generaties. We hebben altijd de eeuwigheid nog. De zorg dat we een leefbare wereld willen achterlaten voor onze kinderen etc…. Is van ondergeschikt belang. Soms denk ik wel eens of we hier in een soort mieraskerk terecht zijn gekomen. Hopelijk komt Jezus snel om te oordelen!

  1. Da aarde kan meer dan genoeg voedsel produceren om iedereen te voeden. Niet om iedereen te laten zwelgen in luxeproducten zoals vandaag de dag, waarvan dan nog eens meer dan de helft wordt weggekieperd… Maar basisvoedsel voor iedereen? Zonder probleem.

 8. Inderdaad Kurt. De wereld is groot genoeg en er is voedsel genoeg. Er is inventiviteit genoeg en de meeste mensen zijn van goede wil. Kun je nagaan welke akelige macht die enge kleine kliek heeft.

 9. De wijze waarop de mensheid land gebruikt en voedsel produceert, moet op de schop om de gevolgen van klimaatverandering te beperken en de voedselveiligheid te beschermen. Daarvoor wordt gepleit in een rapport van VN-klimaatpanel IPCC, waarin de relatie tussen landgebruik en het klimaat centraal staat. Volgens de onderzoekers dreigt er tussen 2050 en 2100 zelfs een voedseltekort als het ons niet lukt om klimaatverandering te beteugelen.

  1. Vermits God de Schepper is, is Hij ook Heerser over het klimaat.

   God is Heer over de zeer grote natuurlijke machten waar geen mens tegen op kan : de niet te overziene invloed van enorme hoeveelheden oppervlaktewater, de allesoverheersende bergketens, de macht van de zon, de onopgemerkte water en luchtstromingen die men soms bij toeval kan bemerken en tot nederigheid dwingen, de bewegingen van de aarde zowel aan het oppervlak als in de voor ons onbekende diepten, en de vulkanen.

   De bijbel is de eerste tastbare verschaffer van wetenschap, na God Zelf, en de wereldse wetenschappers zijn die naam niet waardig, zij liegen en ontkennen de allesoverheersende macht van God!

   Ga eens enkele dagen wandelen in de bergen — nooit klimmen! — en dan zul je begrijpen dat wereldse ‘wetenschappers’ leugenaars zijn.

   1. Ik ben het volledig eens met u, Eric.
    De gewone mens leeft in vertrouwen in het leven, heeft kinderen, en werkt voor een goede toekomst voor de zijnen en doet zijn best voor de mede-mens : hij geeft zijn leven in de handen van God.
    Sinds de wereld ontstaan is zijn er mensen die een andere agenda hebben : vandaag hebben wij hun plannen voor ogen, met de pseudo Covid-epidemie, ideaal proces om de bevolking onder totale controle te krijgen.

 10. Klimaatverandering is toch van alle tijden!
  Hoe komt het dat sommige Gletschers aangroeien in plaats van smelten?
  Groenland, Alaska, Nieuw Zeeland.
  ( Nasa Eart Observation )

 11. Goed stuk. Het opwarming van de aarde komt door de activiteiten van de zon in relatie met het C02 van de oceanen, wolkendek. In de Bijbel staat niet dat we het klimaat dienen of kunnen beïnvloeden. Wel over Rentmeesterschap en dan gaat het over het milieu. Goed als we de plasticsoep opruimen, de vervuiling van de natuur tegen gaan. Behoud van groen. Duurzaamheid van zonnecollectoren en enkele windmolens. Maar gas hebben we nodig omdat genoemde energiebronnen niet continu de samenleving energie kan genereren. Die klimaathype is een verdienmodel en gaat over het strelen van de ego van (linkse) mensen. Die niets met religie hebben en dus werelds denken. Ze zijn daarbij totalitair. Als wetenschappers kritisch geluid laten horen worden ze de mond gesnoerd, zijn hun baan en carriere niet meer zeker. Het is de vorm van het marxisme wat de wereld met de Grote Reset wil opleggen. Waar een kleine groep miljardairs, zoals Soros, Bill Gates met hun linkse agenda de mens wordt opgezadeld met communistische dictatuur. Wat inhoud dat genderonzin, waar ze het biologische verschil van man en vrouw ontkennen maar dat de mens variatie is(?!). Homopropaganda vanaf de peuterleeftijd. Vernietiging van het traditionele gezin. Hetero wordt als dan abnormaal gezien. Vernietiging van het christendom. Want er moet een mondiale religie komen. Van alles wat. Nergens staat in de Bijbel dat er een vermenging van religies moet komen. Integendeel. Gods volk was en is het (gelovige) Joodse volk en zijn de christenen. Je ziet het bij de Big Tech bedrijven. Censureren geluiden die of conservatief of kritisch t.a.v. hun agenda zijn. Gates die een wolk met deeltjes de aarde in wil spuiten om de zon te doen verduisteren. Vele wetenschappers zeggen dat niet te doen. want de zon zou door die deeltjes in de atmosfeer daarna niet optimaal meer kunnen schijnen. Gelukkig ging de lancering vanuit Zweden niet door. Maar is het helaas nog niet van de baan. T.a.v. de overbevolking heeft de paus in zijn bezoek aan de Filipijnen gezegd dat het aantal kinderen in je gezin dient te zijn wat je financiën en je sociale situatie overeenkomstig en verantwoord kan dragen. Dat sta ik achter. Eerder is het een overbevolking in Afrikaanse landen bij islamgezinnen en bij stammen het probleem .Het lijkt zoals in Openbaring het staat. De christenen komen in de verdrukking als zij niet meegaan in deze waanzin. Waar ze niet gebrandmerkt willen worden met het teken. Banken die hen geen geld meer laten opnemen. Het komt er op neer dat we uit de natuur dienen te gaan leven. Maar staat er in Openbaring. Gevraagd wordt aan de Christen niet mee te gaan met het Kwaad. Maar vol te houden. Want de Redding komt.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht