Aartsengelen als brug tussen Christendom en Islam?

Over de engelen en aartsengelen wordt door de huidige katholieke Kerk niet meer, of alleen maar meewarig  gesproken. Zij zijn folklore geworden, juist zoals de mirakels en soms zelfs de Verrijzenis van Jezus Christus, dat zijn… Zij passen niet meer in het nieuwe post-conciliaire plaatje, dat het bovennatuurlijke zoveel mogelijk uit het bewustzijn van de nieuwe mens wil wegbannen.

Nochtans staat in de Katechismus van de Katholieke Kerk dat “heel het leven van de Kerk de mysterieuze en machtige hulp van de engelen geniet”Vrijwel alle prefaties sluiten af met de verwijzing naar ‘ de engelen en de aartsengelen’ en  in vele gebeden wordt de hulp en de voorspraak van de aartsengel Michaël ingeroepen. Paus Leo XIII voerde zelfs in 1886 de aanroeping van de heilige Michaël als officieel gebed van de katholieke Kerk in. Opmerkelijk is ook dat zowel in de Bijbel als in de Koran er over de aartsengelen verregaande overeenkomsten zijn.

Aartsengelen spelen een essentiële rol in het hele heilsgebeuren. Het zijn de “prinsen ” van de engelen, door God geschapen nog voor de mens geschapen werd. Een deel van hen kwam in opstand tegen God, omdat zij niet konden aanvaarden dat God naast hen een wezen schiep naar “zijn beeld en gelijkenis”. Het kwam tot een gigantische strijd, die uiteindelijk werd beslecht in het voordeel van de aan God trouw gebleven engelen. De opstandigen werden in de hel geworpen, maar behielden wel de macht om het kwade in de mens te stimuleren, om hem zo van God af te keren.

Volgens de joods-christelijke overlevering zijn er zeven aartsengelen. Als geestelijke en onsterfelijke wezens leven zij in Gods nabijheid en zijn zij op bijzondere wijze betrokken bij de verlossing van de mensheid. Over de namen van vier van de zeven aartsengelen is er binnen de christelijke traditie overeenstemming. Het zijn Michaël, Gabriël, Rafaël en Uriël.

Het woord ‘aartsengel’ is via het Latijnse archangelus afkomstig van het Griekse archagellos, een samentrekking  van arché( heerschappij, leidend beginsel) en aggelos (gezant, verkondiger). ‘Aartsengel’ duidt dus op de hoogste rang van gezanten van God.

Binnen de Orthodoxe, de Koptische en de Ethiopische traditie worden de zeven aartsengelen vereerd. In de Latijnse traditie worden enkel Michaël, Gabriël en Rafaël vereerd. Volgens de huidige liturgische kalender is 29 september de feestdag van deze drie aartsengelen. Volgens de oude Romeinse kalender was 29 september alleen aan Michaël gewijd.

De aartsengelen in het Christendom en in de Islam : veel gelijkenissen!

Ook in de islam spelen engelen en aartsengelen een grote rol. Een kleine vergelijking:

1.Michaël wordt door de Chistenen beschouwd  als de aanvoerder van de hemelse legers in de strijd tegen Satan. Hij is ook belast met het beschermen van de rechtvaardige zielen op de dag van het Laatste oordeel.  Verder is hij beschermer van het Volk van God.

In de islam is hij bekend als Mikaïl en speelt hij eveneens een krijgshaftige rol. Ook hier zou hij het opgenomen heben tegen Satan. Verder houdt hij zich bezig met het ordenen van de natuur, zoals het laten regenen, het laten waaien en het laten groeien van zaadjes.

2.De aartsengel Gabriël is voor de Christenen de boodschapper. Hij kondigt de geboorte van Johannes de Doper aan en later, aan Maria, dat zij een zoon zal baren, Jezus, die de Allerhoogste zal genoemd worden. Ook in het Oude testament komt hij voor in het boek Daniël, waar hij aan deze profeet openbaringen geeft over de eindtijd.

Voor de moslims is de aartsengel Gabriël/Jibril de grootste engel, door wiens stem God zich aan Mohammed zou hebben geopenbaard. Jibril is de boodschapper tussen God(Allah) en de profeten, aan wie hij de koran openbaarde. Hij begeleidde de profeet op zijn reis naar de hemel.

3. In het boek Tobit stelt Rafaël zich als volgt voor:”Ik ben Rafaël, een van de zeven engelen die in de nabijheid van de Heer verkeren.” Vanwege zijn rol in dit boek is Rafaël de beschermheilige van de reizigers en staat hij ook als genezer bekend.

In de islam staat deze aartsengel bekend onder de naam Israfil. Hij heeft de taak om bij de wederopstanding het einde van de wereld in te luiden en de mensen na de dood op te wekken.

4. Volgens de joodse traditie regeert Uriël over de wereld van de gestorvenen. In de orthodoxie is Uriël de aartsengel die de mens aanspoort tot gebed en geldt hij als “verhelderaar van verduisterde geesten”.

In de islam is de vierde aartsengel Azraël. Het is de engel van de dood, die het leven ontneemt van de mensen die het einde van hun leven hebben bereikt.

Heel wat gelijkenisszen dus tussen christenen en moslims, wanneer het over aartsengelen gaat.

In de twee godsdiensten zijn de engelbewaarders voelbaar aanwezig

Bij ons doopsel, krijgen wij een engelbewaarder toegewezen, die ons tijdens ons aardse leven begeleidt en beschermt. Hij komt ons te hulp, wanneer wij in gevaarlijke situaties dreigen te geraken.

In de islam zijn er twee engelen, die naast de mens staan, Kiraman en Katibin. Zij zijn altijd aanwezig naast de mens en houden toezicht op hem. De ene engel bevindt zich aan de rechterkant van de mens en de andere engel aan de linkerkant. De engel aan de rechterkant schrijft de goede daden op die de mens verricht. De engel aan de linkerkant schrijft de slechte daden op. Zo worden de goede en de slechte daden die de mens heeft begaan, in zijn “kitabu’l ‘amal” of “dadenboek” opgenomen.

Het geloof in  de engelen is dus een wezenlijk bestanddeel van zowel christendom als islam. Het is een van de bruggen, die kan toelaten de kloof te overbruggen, die de twee godsdiensten van elkaar scheidt. De gelijkenissen houden hiermee zeker niet op. De islam baseert zich immers voor een groot deel op het Oude Testament en op de geloofsvisie van de Nazoreeërs, een christelijk-joodse groep, die in de eerste eeuwen n.Chr veel aanhang kende in het gebied van het huidige Syrië en het Aramees als taal gebruikte.

Ook op ethisch vlak zijn er veel overeenkomsten tussen christenen en moslims. Mochten beiden krachten samenwerken in de strijd tegen het nieuwe paganisme, dat in het Westen in opmars is, dan zou er veel kunnen veranderen. Daarvoor moet de islam echter zijn veroveringsdrang en zijn zucht naar hegemonie temperen en bereid zijn tot echte dialoog en concrete samenwerking, in alle openheid en zonder ” dubbele tong”.

Is dit utopie of is er een werkelijke kentering en een toenadering mogelijk? Persoonlijk denk ik, dat wij de deur zeker niet mogen sluiten.

 

Auteur:Veroon ter Zee

28 commentaren op “Aartsengelen als brug tussen Christendom en Islam?

 1. Een Engel gegeven bij de doop? Nee, dat is geen leer van de Kerk. Dat gebeurt al bij de samensmelting. Toenadering van beide godsdiensten? Uitgesloten! Van een compromis kan geen sprake zijn. Uiteraard wel bij het modernistische heidense Rome.

 2. Veroon ter Zee schreef: “Het is een van de bruggen, die kan toelaten de kloof te overbruggen, die de twee godsdiensten van elkaar scheidt.”

  Neen, de islam is fundamenteel tegenstrijdig met de katholieke religie en het is heterodox om te proberen de door God geopenbaarde religie te syncretiseren met de islam die door de aan God vijandige auteur ervan bedoeld werd als een talmoedisme voor gojim zoals de vijand de vrijmetselarij bedoeld heeft als joods-kabbalistisch occultisme voor gojim. De katholieke, christelijke godsdienst alleen is de religie van Mozes; de islam komt niet overeen met de woorden van Mozes en de Profeten, en islamieten dienen niet de Allerheiligste Drievuldigheid, maar de geest van één der nefilim die huist in Mekka, in het saturnaal pantheon dat zij de “Kaäba” noemen.

  Degenen die hier zijn hebben trouwens de bedoeling om de inheemse westers-arische bevolking te vervangen via demografische omwenteling, en ze steken het niet weg. Christenen moeten niet gaan kruipen voor de veroveraars maar zich organiseren tot verzet tegen de internationale cryptocraten wier pionnen deze islamitische binnendringers zijn. Het is schrijnend tot wat voor zwakkelingen het infuus van de conditionerende “entertainmentindustrie” de westerse ariërs getransformeerd heeft; hoezeer moeten de voorvaderen toornen tegen de huidige generaties van hun nageslacht. Onze voorvaderen waren een krijgsvolk; zij stierven liever eervol op het slagveld dan als slaven van heidenen te leven. We zien, met onze eigen ogen, de sinistere kracht van moraal-ondermijnende propaganda met moderne technologie als vehikel; reeds sinds hun introductie zijn beeldschermen een vloek geweest voor de mensheid.

  Christenen moeten een christelijke temporale orde willen, en islamieten willen een islamitisch bewind; zij zijn dus inherent tegenstanders van christenen.

 3. Beste Theudmer. We zijn het er denk ik wel over eens dat islam wezenlijk antichristelijk is. Er valt tussen de twee dan ook niets te dialogeren. Anders wordt het mijns insziens op het medemenselijke vlak. Wanneer bv een moslimcollega ziet en hoort dat je je katholiek geloof zeer ernstig neemt, kan dat wel een licht werpen op een weg naar bekering. Er zijn er die door een goed getuigenis van christenen tot bekering gekomen zijn. Niet in de eerste plaats door overreding maar door getuigenis van een ernstig geloofsleven.

  1. Het is christenplicht om de bekering van heidenen te willen, en degene die erin slaagt om door zijn godsdienstige levenswandel ongelovigen te bekeren is prijzenswaardig, maar bekering van heidenen geschiedt niet door de religie van God te syncretiseren met religiën van de satan. Onze situatie hier is dat onze ancestrale landen met Joods geld binnengedrongen worden door heidenen die aldus de positie van agressoren aannemen. Het antwoord daarop is niet dialogeren met de veroveraars maar weerstand en het ontmaskeren van de duistere hand die de instroom van vreemden financiert. De nederzettende veroveraars willen trouwens niet dialogeren, noch onderhandelen, met degenen die zij als door hen overwonnen beschouwen. Hun denkproces is als volgt: “Waarom zouden wij onderhandelen met de overwonnenen; onderhandelen doen zij die in het nauw gedreven zijn, en niet degenen die de bovenhand hebben.”

   Zij zouden pas om onderhandelingen vragen wanneer zij hun beslissende nederlaag zouden zien naderen.

 4. “………………Persoonlijk denk ik dat wij de deur zeker niet mogen sluiten.”
  Waar is uw realisme gebleven, uw nuchterheid, beste Veroon, waar zijn uw spreekwoordelijke “twee benen op de grond” ??
  Dat afschuwelijke Koran boek is, medio het eerste millenium, door enkele Farizeese rabbijnen, letterlijk in elkaar geflanst. Dat boek is een samenvoeging van de joodse Talmoed en de Bijbel. (Mohammed was een analfabeet) De rabbijnen maakten deel uit van de joodse diaspora. Zij waren in het Zuiden terechtgekomen, op het Arabische schiereiland, te midden van heidense stammen Arabieren. In plaats van hen te bekeren tot het Talmoedisme, zoals dat gebeurd is met het Turks/Russchische volk der Kazaren, aan de beneden Wolga, bedachten de rabbijnen een nieuwe Koran religie, een hutspot van Bijbel gegevens en gegevens uit de Talmud. Dat verklaart de overeenkomsten als de vasten en de ramadan, de Vrijdagse rustdag, en niet Zaterdag (joods) of zondag (Christelijk), de rozenkrans en de islamitische kralen ring, de Koran bekendheid met Maria, en tenslotte de achterstelling en discriminatie van vrouwen, overgenomen uit de Talmoed. De niet bestaande scheiding van Kerk en Staat, de Islamitische Staat, komt overeen met de gebodsregels in de Talmoed, die ook prevaleren boven de wetten van de seculiere Staat, en tenslotte, de diverse gebodsregels van haat tegen Christenen en Joden, die overeen komen met de gebodsregels van dodelijke haat in de Talmoed tegen Christenen. Ook die engelen, beste Veroon, zijn “gedropt” in de Koran, maar zonder enige betekenis. Naarmate men vordert in de Koran regels, zijn de vermelde gebodsregels krachtiger, en prevaleren ze op die in het begin van de Koran. De Koran is net als de Talmoed een boek van verplichtende gedragsregels, niet van geschreven teksten en attitudes. Het Eerste en Tweede gebod over de liefde uit de Decaloog, is in beide boeken, Koran en Talmoed, compleet afwezig. Er is geen ontkomen aan. Iedere Islamiet kan een “slapende” terrorist zijn, afhankelijk van de Moskee prediker. Hij kan het volk oproepen, wel of niet de wetten van geweld in te zetten. Hij kan de Sharia afkondigen, ter stichting van de Islamitische Staat. Dan is het gedaan met de rust in Europa. Iedere burgerlijke wet is dan ondergeschikt aan de wet van de Sharia, dwz. de strikte toepassing van de Koran. Dit gebod tekent de geschiedenis van veroveringsdrang der Islamieten. Het eens Christelijke bekeerde Noord-Afrika, is na de 7de eeuw totaal islamitisch geworden. Het Turkse gebied volgde snel. Spanje heeft er eeuwen over gedaan om de Islamieten in Spanje te verslaan en te verjagen van het Iberisch schiereiland, in de 15de eeuw. Charles Martel heeft de Islamieten invasie in Zuid-Frankrijk, in de 8de eeuw, bij Poitiers en Lyon (732-739), definitief kunnen verslaan. Gedurende enkele eeuwen was er rust aan het islamitische front. Maar nadat de Turken in 1529 bij Wenen verslagen waren, stonden ze in 1683, weer voor de stadspoorten, met een enorme overmacht. Dankzij Poolse hulp troepen en het inroepen van de Heilige Maagd, kon de Turkse overmacht definitief worden verslagen in 1683. Daarnaast is nog de bekende en succesvolle zeeslag bij Lepanto bekend, in 1571, tegen de Turken. Schepen van de Spaans-Venetiaans vloot, konden met de Pauselijke vloot, samen ongeveer 250 schepen, +/- 200 schepen van de overmachtige Turkse vloot vernietigen. In het Oostelijk deel van de Middellandse zee bleef de Turkse zeemacht voor lange tijd uitgeschakeld. U ziet, beste Veroon, dat de geschiedenis doorheen, nooit blijvende vrede kon beklijven met de Islam wereld. De recente strubbelingen tussen Turkije en Griekenland bevestigen deze inschatting. De Franse levering van Rafale jachtvliegtuigen met kruisraketten (bereik 500 km), aan Griekenland, heeft het Turkije van Erdogan geïmponeerd. Zijn oorlogszuchtige stemverheffing is tot zwijgen gebracht. Erdogan is niet de laatste. Na hem zullen er andere Islamieten leiders hun blikken weer naar Europa richten. Uw pacifistische toonzetting, beste Veroon, is gespeend van historisch realisme. Met de Islam is geen pacificatie mogelijk, net zo min als dat mogelijk was met het communisme. Islamitische veroveringsdrang is een permanent gegeven.

 5. Betreffende de geestelijke handelende krachten achter het zichtbaar publiek strijdperk op aarde:

  Op “PAL NWS” verscheen op 28 februari 2021 een artikel met als titel: “Lichaamsdelen van slachtoffer ‘Vlaamse heks’ teruggevonden”. Het gaat over een Nederlandse vrouw, Ichelle van de Velde, die vermoord werd en wier overblijfselen wedergevonden zijn.

  Een citaat uit het artikel: “In december 2020 verdween Ichelle namelijk. Ze werd het laatst gezien op weg naar de winkel van de 44-jarige heks, een winkel genaamd Het Spirituele Huisje Lotus in Oostburg.”

  De heks van die heksenwinkel werd door de politie aangehouden.

  Dat de vrouw verdween in december is geen toeval; in december “vieren” occultisten winterzonnewende door saturnale rituele mensenoffers te brengen aan de demonische geesten die zij dienen. Degenen die de hoogste politiek, de financiële wereld, en het mediatiek landschap in hun greep hebben, en velen op de lagere trappen van het internationaal bouwwerk, participeren in dergelijke saturnaliën. Het is dus imperatief voor ouders om gedurende de maand december, maar ook gedurende de maand juni (zomerzonnewende), hun kinderen extra in het oog te houden en te beschermen, want gedurende die maanden rijden huurlingen (zoals eertijds Dutroux) van de occultisten (waarvan sommigen in maatschappelijke gezagsposities staan) rond om kinderen te ontvoeren om te offeren tijdens hun saturnaliën.

  Zoals aan het artikel te zien is offeren zij niet alleen kinderen, maar ook volwassenen.

  Over de boze geesten die deze mensenoffers willen van occultisten schreef de Kerkvader Lactantius in zijn tweede boek van de Goddelijke Instituties, hoofdstuk 15. Zij zijn de geesten van de nefilim, half menselijk, half van engelnatuur, eertijds verwekt door de waker-engelen die tegen God rebelleerden door kinderen te verwekken bij menselijke vrouwen, de dochters van Tubal-Kaïn. Deze nefilim waren kannibalistische reuzen, dompelden hun volmenselijke onderdanen in occultisme en lieten zich door hen verafgoden in tempels. Zij hadden er de schuld aan dat God het leven op aarde verdelgd heeft door de Grote Vloed.

  God heeft deze nefilim gedood en hun vaders, de gevallen waker-engelen, gestraft. De geesten van de nefilim werden gedoemd om rond te waren over de aarde en handelen tot op heden als agenten van Lucifer en de zijnen in Sjeool. Zij zijn het die in de oudheid het nageslacht van Noë tot de heidense afgodscultussen gebracht hebben, die tot de priesters van het heidendom spraken tijdens hun riten om hen te misleiden, en die uit bezetenen verdreven werden door de apostelen en hun opvolgers toen dezen de Goede Tijding brachten bij de heidenvolkeren en de Kerk er gingen vestigen.

  Die demonische geesten willen al het terrein terug dat de Heer Jezus Christus hen eertijds ontnomen heeft, en dat is hun motivatie achter het uitzenden van hun occulte menselijke dienaren om hun “Nieuwe Wereldorde” uit te bouwen. Het is geen toeval dat die “NWO” gebouwd staat op de puinen van de oude Katholieke Wereldorde van christelijke sacrale monarchieën.

  Over de val van de waker-engelen spreekt het “Boek van Henoch”. Ook in de canonieke Schrift komt het begrip van waker-engelen voor, in het Boek van Daniël, hoofdstuk 4, vers 10 (in de Latijnse tekst staat letterlijk “vigil”, “waker”). In Genesis 6, 4 wordt gesproken over de antediluviaanse nefilim.

  De verwekkers van de nefilim kunnen geen engelen geweest zijn die in de etherische hemel eeuwig bevestigd in gratie waren en het Goddelijk Visioen aanschouwden zoals Mikaël, Gabriël en Rafaël, want dergelijke engelen kunnen niet meer in zonde vallen sinds zij geslaagd waren in hun beproeving aan het begin der tijden. Ik meen het antwoord betreffende wat voor engelen zij waren gevonden te hebben; in de “middeleeuwen” was er een mening dat er engelen geweest waren die aan het begin der tijden niet de kant van Lucifer gekozen hadden tegen God, maar die toch nog geen toegang kregen tot de etherische hemel zoals Mikaël en talrijke anderen dat wel kregen, en dat elven op aarde die wezens waren.

  Ik meen dus dat er engelen waren die tijdens de beproeving der engelen wel van God hielden, maar lichte zonde (dus geen doodzonde) gepleegd hebben, waardoor zij wel in staat van gratie bleven, maar hun zonden moesten uitboeten vooraleer zij toegang zouden krijgen tot de etherische hemel. Niet-dodelijke zonden kunnen wij zelf uitboeten, terwijl doodzonden alleen door het Bloed van Christus vergeven worden. Zoals mensen niet-dodelijke zonden kunnen uitboeten, zo moeten engelen dat ook hebben gekund. De engelen die niet-dodelijk gezondigd hadden moesten dus als bannelingen in de aardse regionen verblijven totdat zij eindelijk tot de etherische hemel toegelaten zouden worden.

  Een aantal van deze engelen werden in fysieke vorm naar de mensen gestuurd in de antediluviaanse tijden om hen bij te staan, en omdat zij nog niet voor eeuwig in gratie bevestigd waren konden zij nog doodzonde plegen en van gratie vallen met eeuwige doem als loon door zonen te verwekken bij menselijke vrouwen. Zij konden kinderen verwekken omdat zij in fysieke vormen naar de mensen gestuurd werden.

  De Gelukzalige Anna Katharina Emmerich zag hoe de voortbrengers van de nefilim gestrafte engelen waren die op de aarde moesten verblijven in plaats van opgesloten te worden in Sjeool zoals Lucifer en zijn duivels. Zij zag hoe zij hun woonplaats hadden op een berg.

  Het Grieks concept van titanen en het noords concept van de reus Ymir volgens hetwelk diens bloedstroom een wereldvloed teweegbracht waarvan Bergelmir en zijn vrouw gered werden doormiddel van een soort van ark waren corrupties van de oude kennis der kinderen van Noë betreffende de nefilim.

 6. Aan Theudmer…

  Dat is nog maar zeer de vraag wat je betoogd…citaat: ▪︎Ik meen dus dat er engelen waren die tijdens de beproeving der engelen wel van God hielden, maar lichte zonde (dus geen doodzonde) gepleegd hebben, waardoor zij wel in staat van gratie bleven❓, maar hun zonden moesten uitboeten {vooraleer} zij toegang ❓‼️ zouden krijgen tot de etherische hemel. ••

  De Engelen in de hemel hebben in hun beproeving nooit gezondigd, die op de aarde zijn vinden we ook in Jesaja 2:18-19 en die anderen buiten de hel en in het heelal zien we in Jesaja 13:5 en die zich ook in de 3 dagen duisternis manifesteren.

  Ik denk dat de gevallen engelen met lichte zonden ook uiteindelijk in de hel komen.
  Zoek maar eens op een new-age site waar je de engelen met lichte zonden tegenkomt.
  Liegen en bedriegen doen ze uiteindelijk allemaal, ook de “kabouters” zouden tot die categorie horen ..maar of mijn conclusie juist is is ook nog maar de vraag 🤭 ..maar ik denk van wel.🤷‍♂️

  1. Door doodzonde wordt de vriendschap met God verbroken en dat heeft de eeuwige verdoemenis als gevolg, maar wie een niet-dodelijke zonde pleegt blijft in staat van gratie en zijn zonde heeft dus niet de eeuwige verdoemenis als gevolg; daarom is het dat men doodzonden moet biechten om gered te worden, terwijl men niet-dodelijke zonden zonder te biechten kan uitboeten in dit leven of na de dood in het Vagevuur. Dit betekent niet dat niet-dodelijke zonden ongevaarlijk zijn; zij verzwakken de ziel waardoor deze gemakkelijker in doodzonde kan vallen, maar men krijgt niet de eeuwige verdoemenis als loon voor een niet-dodelijke zonde.

   De elven waarmee occultisten (new-agers etc.) in contact komen zijn uiteraard kwade engelen in staat van doodzonde; wie contact zoekt met geesten via occulte rituelen komt altijd uit bij gevallen geesten en niet bij fundamenteel goede geesten. John Dee beweerde dat hij via zijn hermetische rituelen contact kreeg met engelen, maar dat waren kwaadaardige engelen.

   Het is zeker dat de engelen in de etherische hemel zoals Mikaël, Gabriël en Rafaël niet in doodzonde kunnen vallen. Het “Boek van Henoch” spreekt over de wakers die de nefilim verwekten op een manier die hen beschrijft als engelen die van de staat van gratie vielen door hun zonde met de dochters van Tubal-Kaïn, en niet reeds ten tijde van de strijd tussen Mikaël en Lucifer aan het begin der tijden. Daarom is het dat ik geconcludeerd heb dat er engelen moeten geweest zijn die aan het begin niet de eeuwige gelukzaligheid binnengetreden waren zoals anderen, maar die toch in staat van gratie gebleven zijn totdat zij gezondigd hadden met de menselijke vrouwen. Dat Lactantius zei dat de vaders van de nefilim oorspronkelijk gestuurd werden naar het Huis van Adam om de mensheid te beschermen geeft bijval aan mijn conclusie.

   Het “Boek van Henoch” is, voor alle duidelijkheid, geen onderdeel van de canonieke Schrift, maar het is wel een oude tekst waaraan men in allerlei opzichten kan zien hoe Judeeërs in de tijd voor de Kruisiging van de Heer Jezus keken naar de Heilige Schrift en de heilsgeschiedenis die erin uiteengezet staat.

   Nog twee dingen die ik hier in de context van dit onderwerp wil plaatsen:

   1: Vroeger werd er gezegd dat elven vrouwen ontvoerden en kinderen bij hen verwekten, wat overeenkomt met de verwekking van de nefilim-reuzen door engelen vermeld in Genesis. Reuzen vindt men trouwens overal ter wereld in oude volkstradities terug.

   2: Leonie Van den Dijck zei dat er op de locatie van de Zwarte Zee boze geesten huizen. Er wordt door sommigen gezegd dat de zee op die locatie een gevolg was van een vloed; opvallend, want Zuster Emmerich zei dat de locatie van de berg waarop de engelen woonden die de geboorte van de antediluviaanse nefilim-reuzen veroorzaakt hebben na de Zondvloed een zee geworden was, en zij meende dat die zee de Zwarte Zee was.

   1. Correctie:

    “maar die toch in staat van gratie gebleven zijn totdat zij toegaven aan zondige gedachten die uiteindelijk tot hun zondige daden met de menselijke vrouwen geleid hebben”

    in plaats van

    “maar die toch in staat van gratie gebleven zijn totdat zij gezondigd hadden met de menselijke vrouwen”.

 7. Dit is een zeer belachelijk artikel. Er is totaal geen overeenkomst met het christendom en de Islam. God is onze Vader. In de Islam kennen ze zulke God niet die is ongrijpbaar. Mohammed heeft natuurlijk veel afgeschreven van de Bijbel, zoals ook zijn hemelvaart in Jeruzalem. Eigenlijk pleegde hij plagiaat. Daar staan nu straffen op.

 8. Veroon Ter Zee heeft wel een punt vermits de moslims weten over engelen in een geestelijke wereld en bovendien sympathie tonen voor Maria die tenslotte koningin is over de engelen, hoeven zij nog slechts in oprechtheid Jezus te aanvaarden. Oprecht werken aan zelfkennis is voor ieder mens mogelijk en noodzakelijk. Zo doende kan men waarheid en de ware God leren kennen en begrijpen in de Tien Geboden, en dat kunnen moslims evengoed als eender wie op aarde.

 9. Ook engelen met lichte zonden konden zichzelf niet redden en konden ook niet door Jezus Christus gered worden, want de menselijke natuur kon alleenmaar in en door Jezus Christus gered worden… alleen door de [kruisdood] en doopsel kennen mensen hun niet-dodelijke zonden uitboeten. CITAAT: ••daarom is het dat men doodzonden moet biechten om gered te worden, terwijl men niet-dodelijke zonden zonder te biechten kan uitboeten in dit leven of na de dood in het Vagevuur.••

  Ook de engel met de [geringste] zonde is dan ook niet meer voor de eeuwigheid te redden.
  CITAAT: •• maar hun zonden moesten uitboeten vooraleer zij toegang zouden krijgen tot de etherische hemel.•• ..die engelen kunnen dus niet uitboeten omdat ze even als de mens zichzelf niet redden, niet verlossen ‼️ kunnen.

  De onderwereld in Openb.20:14 betreft ook het werkterrein van de gevallen engelen in de kosmos.
  Bij het laatste oordeel of zelfs kort ervoor zullen de gevallen engelen dan ook geen invloed meer in de gezuiverde kosmos hebben.

  De oosterse occulte mysterie godsdiensten willen zichzelf redden middels meditatie naar binnen.. vandaar het bestaan van etherische parallelle occulte sferen.. met in de eindtijd een confrontatie .
  Het parallel zien we dan ook in de kosmische Christus..maitreya-Boedha https://youtu.be/S3hzvClKJPo

  Nostradamus zegt daar het volgende over••
  ▪︎Met de zwarte, roofzuchtige ((Jes.46:11..éérste versregel)) en bloeddorstige, ((de valse profeet))
  ▪︎Afkomstig uit het bed van de onmenselijke Nero ((de antichrist)).
  ▪︎Tussen !!! twee rivieren een militaire linker-!!!-hand,
  ▪︎Hij zal worden gedood door Joy-!!!-ne de kale. 🤔…🤭.

  1. Misschien mag ik toch een relativerende opmerking maken, in die esoterische discussie over de engelen, beste lezers. Belachelijk die uitweidingen. Toen de islamietische troepen uit Turkije voor de enorme muren, torens en poorten van de stad Constantinopel stonden, in 1453, voerde de geestelijkheid in de beroemde kathedraal H. Sophia, een discussie over de sexe der engelen. Zij waren blind voor de directe gevaren die hen bedreigeden. Zij leefden in een bubbel, zoals wij nu tegenover de gevaren van zelfvernietiging, die ons bedreigen, veroorzaakt door de eigen regeringen en de dictatoriale maatregelen van de griep hysterie.
   Indertijd voerden zij in Constantinopel net zo’n discussie, ontkoppeld van de realiteit, een tijd van Kruistochten, een tijd toen Europese Christenen vochten tegen dat afschuwelijke, achterlijke islamisme, dat alles verzengt dat op zijn weg komt. Zij, die islamieten, hebben ook de aller grootste bibliotheek van de oudheid, in Alexandrië, na de inname van de stad vernietigd. Alexandrië was ook de bisschop stad van de Heilige Kerkvader St. Athanasius. De islam is net zo vernietigend als de Franse revolutionairen in 1789, of de communisten vanaf 1917.
   Dus praat niet in de lucht. Er zijn andere prioriteiten, beste lezers, dan een esoterische mythe. De stad Constantinopel werd ingenomen en geplunderd, de kathedraal werd een moskee, Christenen en Joden werden verjaagd of afgeslacht, en de prachtig versierde stad van een ongeëvenaarde schoonheid in die tijd, werd door de islamieten vernietigd. In de jaren 1920, werd de moskee Aia Sophia een museum.

   1. Aan wat ik schreef over categorieën van engelen is niets esoterisch aan; mogelijk weet u niet wat esoterisme is.

    Het is niet belachelijk om een gedetailleerder beeld te schetsen van de vijandige geestelijke krachten die in de publieke arena werken, en een dergelijke uiteenzetting kan gemaakt worden zonder zich onbewust te zijn van zichtbare manifestaties van die werkingen in de geopolitieke arena zoals de volksvervanging in Europa door islamitische bevolkingsgroepen. De katholieke godsdienst is niet één of andere profane politieke ideologie en heeft een theologie, en theologische kennis kan uitgebreid worden voorbij die van de strikte basis die vroeger in catechismusboeken vermeld werd.

    Voor mijn standpunten betreffende de omvolkingspolitiek, zie mijn eerste twee reacties onder het artikel van deze pagina.

    1. Waarom dacht U, beste Benjamin, dat het spreekwoord bestaansrecht gekregen heeft, “”een Byzantijnse discussie”” ? Dit spreekwoord duidt op een triviale discussie, een discussie ontkoppelt van de realiteit, of over zaken die onmogelijk zijn, of ogen sluitend voor zaken die er wel toe doen en waar het echt om gaat. Veelal een gevolg van on-kennis, onmacht of decadentie. Dat spreekwoord heb ik niet uitgevonden, maar dat is ontstaan in de tastbare wereld van iedere dag, in de omgang tussen mensen. Dat “bubbel” verschijnsel is niet nieuw, maar van alle tijden, en vooral van toepassing op tijden van decadentie, geestelijk verval, onderontwikkeling, of onvolwassenheid.
     De geestelijke strijd die wij voeren op aarde, beste Benjamin, is een strijd van Christenen tegen duivels in allerlei soorten. En bij die strijd worden wij geholpen door engelen, met name onze engelbewaarders. Iedere brave katholiek in staat van genade, heeft volgens de exorcist van het bisdom Toulon, 5 tot 6 engelbewaarders die hem voortdurend beschermen, tegen geestelijke gevaren, maar ook tegen fysieke gevaren. Die exorcist heeft het jaar door, gemiddeld twee gevallen van duivel bezetenen per dag te behandelen, voornamelijk atheïsten en agnostici. Laten we het daarbij laten.
     Laten we niet speculeren over de aard van de engelen. Dat lijkt mij een onzekere, esoterische weg, dus on-katholiek, en, voor zover ik weet, niet vast onderbouwd door katholieke theologie. U verwijst daar ook niet naar, en al zeker niet onze vriend “Jo” ! Hij onderzoekt zelfs niet katholieke bronnen. Voor contact met onze engelbewaarders, zijn ook gebeden vastgelegd door de katholieke Kerk van altijd. Kan me nog herinneren dat in de jaren eind 1960, en 1970, dus in de jaren van de abjecte “geest van het Concilie”, het bestaan van de duivel ontkend werd, ook door geestelijken en op katholieke scholen en universiteiten. De duivel paste niet in de progressieve utopie van de “conciliaire V 2 kerk”. Die tijd is nog steeds niet afgesloten.

     1. Ik ken uw spreekwoord wel, Jules van Rooyen, maar ik ben het niet eens met uw anti-intellectuele, minimalistische kijk. Sint Thomas van Aquino dacht ook na over de engelen voorbij het catechismusniveau, en ik mag hopen dat u hem niet decadent en ontkoppeld van de realiteit wilt noemen. Met esoterisme heeft mijn schrijven, zoals eerder gezegd, niks te maken; het esoterisme is een valse leer door de gevallen geesten waar ik over schreef gegeven aan hun gedupeerde menselijke knechten.

      Ten slotte wijs ik u erop dat de Latijnse Kerkvader Lactantius, adviseur van Keizer Constantijn, welzeker een katholieke bron is. Het “Boek van Henoch”, ofschoon geen onderdeel van de canonieke Schrift, werd in de christelijke oudheid gelezen door de katholieke christenen.

      1. Ik zal u echter vertellen waarom Byzantion gevallen is. Niet omdat sommigen daar nadachten over theologische onderwerpen, maar omdat het Oostrijk zich afgescheurd had van de eenheid van de katholieke Kerk, waardoor de Byzantijnen goddelijke vloek over zich brachten en zonder hemelse bescherming waren tegenover de heidense horde. Heden, hier in de landen van het oud Westrijk, hebben de inwoners zich, onder de sturing van de machtigen, ook tegen God en Zijn heilige Kerk gekeerd, zelfs met de steun van pausen en bisschoppen, en zie, gecoördineerd door diezelfde machtigen, staat Attila niet voor de poort van West-Europa, maar binnen op het stadsplein. Geen hol activisme zonder Gods bijstand kan hem tegenhouden, maar wel bekering tot de levende God, want eertijds waren het geen democratische, secularistische betogers die Attila op de vlucht deden slaan, maar wel Sint Leo I van Rome en te Parijs Sinte Geneviève met hemelse bijstand. Achter de fysieke spelers op het veld zijn geestelijke krachten werkzaam.

      2. In deze tijd worden er documentaires gemaakt waarin gepostuleerd wordt dat bepaalde archeologische vondsten verwijzen naar “buitenaardse wezens” op zijn copernicaans, terwijl de verwijzingen gaan over nefilim die in oude tijden als tirannen heersten over mensen en de architecten waren achter bepaalde oude heidense maatschappijen.

       Ik beschouw het als belangrijk dat er aangetoond wordt wat die wezens werkelijk waren, want de propagandalijn in de genoemde documentaires is van gnostisch-esoterische aard bedoeld om het christelijk monotheïsme te ondermijnen.

  2. U vergist zich, Jo. Ik spreek hier niet over zelfredding, maar u lijkt niet te begrijpen wat niet-dodelijke zonde is. Iemand die een louter niet-dodelijke zonde pleegt is niet verloren; hij staat nog in de vriendschap met God en is nog fundamenteel goed. Hij moet dus niet gered worden uit de geestelijke dood, want hij is nog in staat van gratie. Het Bloed van Christus werd op het Kruis geofferd alleen voor het Huis van Adam, en niet voor engelen; engelen die een doodzonde gepleegd hadden zullen dus in de eeuwigheid niet gered worden. Maar indien een engel tijdens de beproeving in het begin slechts niet-dodelijk gezondigd zou hebben, dan is die engel niet gevallen, niet verloren gegaan; zijn vriendschap met God was dan niet verbroken.

   Van een niet-dodelijke zonde kan een mens gezuiverd worden in het Vagevuur zonder in dit leven het boetesacrament ervoor ontvangen te hebben. Het Vagevuur is niet de verlossingskracht van Christus’ Bloed, maar een louteringsoord bedoeld als “vangnet” voor diegenen die de kracht van het H. Bloed niet ten volste benut hebben in dit leven hier en ook niet door eigen lijden helemaal uitgezuiverd waren op het moment van hun dood (wel kan het lijden in het Vagevuur verkort en verzacht worden door de kracht van het H. Bloed door hier nog levenden benut, bijvoorbeeld door heilige missen op te laten dragen voor de overledenen); alleen de volledig zuiveren kunnen immers God zien in het Hemels Visioen, en zodus moet zelfs de kleinste smet op de ziel uitgezuiverd worden, en dat gebeurt ofwel in dit leven, ofwel in het Vagevuur. De zonde van Adam was een doodzonde; indien hij slechts niet-dodelijk gezondigd zou hebben, dan zou hij het Kruisoffer van Christus niet nodig gehad hebben. Een doodzonde kan niet door eigen leed uitgezuiverd worden, maar alleen door het Offer dat God Zelf Is; daarom is de doemvolle straf voor doodzonde eeuwig.

   Ik hou het dus voor logisch dat engelen die louter niet-dodelijk gezondigd zouden hebben van die smet gezuiverd konden worden door bestraffing door de goddelijke gerechtigheid.

   Ter verduidelijking: Een niet-dodelijke zonde kan bij een mens uitgewist worden door Christus’ Bloed maar kan ook zonder het H. Bloed uitgezuiverd worden. Men mag niet-dodelijke zonden biechten, en men krijgt daar via de absolutie vergiffenis voor, maar het is niet vereist.

   PS: Met “etherische hemel” bedoel ik wat de Kerkvaders hiermee bedoelden, namelijk het hoogste gedeelte van de hemelen, daar waar de Troon van God staat en de heiligen hun woonst hebben.

 10. Aan Jules van Rooyen en Theudmer

  Citaat: ▪︎U verwijst daar ook niet naar, en al zeker niet onze vriend “Jo” ! {{Hij onderzoekt zelfs niet katholieke bronnen}}.▪︎ ….En kon “Jo” tot Joy-n-e ..JoYn ..John worden. 🤭

  Inderdaad..Jules ..hoezo zou ik niet [in zekere mate] de bronnen kennen van mijn tegenstander?!
  Mijn tegenstander..de top van het occulte satanische te weten in een persoon.. de valse profeet maitreya.
  De vijand te kennen om hem te kunnen verslaan lijkt mij dan toch een van de voorwaarden… dat jij mij dat niet kunt toedichten..vat ik dan ook op als jouw gebrek.
  Zo was het ook met de voor-waarde dat de ouders van Maria ontdaan werden van de erfzonde en niet Maria zelf ..zoals de kerk leert en wat ik al eerder betoogde.. dat waarom moet je begrijpen om tot die conclusie te kunnen komen.. en dat is omdat ik uitga van de oorspronkelijke consistentie.

  En om het kort te houden …ik ga ervan uit dat de engelen die weinig gezondigd hebben niet ‘eventueel’ direct de pijniging van de hel ondergaan en dat ze nog een zekere werkzaamheid hebben voor de [heidense] mensheid buiten het uitverkoren volk van Israël.. en dat ze pas later geoordeeld en veroordeeld worden.. en dat betreft een visie die vergelijkbaar is met de visie over het ontdoen van de erfzonde (en haar gevolgen) ..bij de ouders van Maria.
  En daarom lijkt mijn visie [waarschijnlijker] dan de opvatting van Theudmer wat betreft de engelen die weinig gezondigd hadden. 🤷‍♂️

 11. @@@ eric-b-l .. Jules van Rooyen.. Theudmer

  Nog meer gelijk: 🤭… https://youtu.be/xo4WnaTbxwc over het “1000”jarig Vrede Rijk en waar Openb.20:4 ..het 6e zegel voorafgaat met de 3 duistere dagen; de “1000”jaar dus volgens Fatima voor de duur –van ongeveer 40 jaar– en dat tijdperk is ook te traceren in Jesaja 24:21-23.😂 ..🤗

 12. @ Jo,
  je wil “De vijand te kennen om hem te kunnen verslaan”.
  De duivel verslaan is geen mensenwerk. Laat dat maar over aan Maria en de aartsengel Michael. Tenzij je van Hogerhand een bijzondere opdracht kreeg, dat zul dan wel moeten bewijzen. Job kon het niet, hij moest geduldig wachten. Een heks kan men vermoorden, dat gebeurde in het verleden werkelijk, maar dan wordt men een moordenaar en voor de rest van het leven vergezeld van een bloeddorstige duivel die je nooit meer gerust laat. Zo ook iedereen die abortus en vaccins goedkeurt en dus deelgenoot wordt aan moord. Wij worden gelouterd door kwaadaardige elitaire mensen die zich aan duivels overgaven maar als je op eigen kracht tegen hen gaat strijden wordt je gegrepen door de hun vergezellende duivels. Je werkelijke vijand is je ego voor wie je dag en nacht moet waakzaam zijn. Zelfkennis verwerven is een goede strijd, met de hulp van Jezus, Maria en de heiligen.

 13. Aan @ eric-b-l..

  Citaat: • •Je werkelijke vijand is je ego voor wie je dag en nacht moet waakzaam zijn. {Zelfkennis verwerven, !! zie daarover bij Vassula}.. is een goede strijd, met de hulp van Jezus, Maria en de heiligen:: …hetgeen allemaal impliciet is.

 14. De auteur is geheel ‘vergeten’ dat de islam en christenen een totaal andere God vereren:
  De christenen hebben een alle mensen LIEFHEBBENDE God;
  De islam heeft een alle mensen DWINGENDE god.
  De God van de christenen is een zichzelf vernederende God;
  De god van de Islam is een Zichzelf verheffende god.
  De islam kent Jezus slechts als profeet;
  De christenen kennen Jezus als Gods Zoon (en dus aan God gelijk). (Wie de Zoon kent, kent de Vader.)

  Het is vooral dit laatste, wat een toenadering tussen islam en christenen onmogelijk maakt:
  Zij houden dus niet van Jezus Christus, dus houden zij niet van God.

 15. Omdat de islam niet van God houden, houden zij ook niet van Zijn kinderen (=de mensen).
  Dit heeft tot gevolg, dat zij andere mensen werkelijk kunnen afslachten en menen hun god daarmee ’n plezier te doen (als hun god werkelijk onze Almachtige God is, dan is hun god echt zélf in staat om Hem onwelgevalligen te roepen).

 16. Ik ben 74 jaar en ik heb een engelbewaarder die me al tweemaal op het nippertje van de dood heeft gered en dat is mijn moeder die overleden is toen ik bijna twee jaar was. Ik heb haar niet gekend maar haar altijd in mijn hart gedragen. Zij is mijn engelbewaarder en hoe ouder ik word besef ok dat meer en meer.

 17. – Ten eerste: dat ‘onze’ God een vredelievende God is, blijkt in het geheel niet uit al jullie ruziënde reacties.
  Hebben jullie voor elkaar dan niet één positieve noot over? Het lijkt hier wel een kibbelkabinet.
  – Ten tweede: Als men in de islam zegt dat er maar één God is, en ook het Christendom zegt ook dat er maar één God is, dan kan het niet anders dan dezelfde God zijn. Er is wel een duidelijk verschillende manier van godsdienstbeleving. Het is daar dat vaak het schoentje wringt.
  Vergeten wij toch niet dat de islam ontstaan is zoals dit forum: uit onvrede met de manier hoe christenen zich in hun geloof gedragen (of net misdragen).
  Wat uit deze nieuwe strekking voortgekomen is, is inderdaad al te vaak – opnieuw – ontaard in farizese regelneverij.
  – Ten derde: Ik vind het basisartikel helemaal niet slecht.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht