De Katholiek Biden, aanvoerder van de “ware gelovigen”?

Een variatie op de titel van Thierry Meyssan, Biden, commander of the “true believers”. Dat artikel verscheen dinsdag 16 februari op “voltairenet.org“. Een niet voor de hand liggende site voor religieuze actualiteit. Niettemin is het artikel raak. De Fransman Meyssan observeerde het wereldgebeuren en ook de VS al meer dan tien jaar vanuit Syrië. Nu is hij even terug in Frankrijk. Zijn stelling is dat de VS op een scheiding afstevent en dat dan nog in het beste scenario. Is Biden de president die de scheiding voltrekt in het land en ook in de Amerikaanse Kerk? Is de verdeeldheid in de VS niet een doorwerking van die andere breuklijnen: de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) en uiteindelijk de Engelse Burgeroorlog (1642-1651)?

Een veel gebruikte foto om de zegen en gelukwensen van Bergoglio aan de nieuwe president over te brengen. Foto van september 2015, het eerste pauselijke bezoek aan de VS. Biden was toen vice-president. Biden is van Ierse afkomst en Katholiek. Foto van”ucatholic.com”.   Het bezoek stond in het teken van “liefde, migratie en tolerantie“, zo berichtten de media toen. 

 

Biden is nog maar de tweede Katholieke president van de VS. Kennedy was de eerste. Kennedy moest bewijzen dat hij onafhankelijk was en geen marionet van het Vaticaan. Biden daarentegen geniet meteen de zegen en gelukwensen van Bergoglio.  Zijn linkse kiezers vinden dat prima. Zij waarderen ook Bergoglio. De tijden zijn sinds Kennedy wel erg veranderd.

Wat historische achtergrond

De legendarische Mayflower waarmee Puriteinen in 1620 de oceaan overstaken.

Massachusetts werd gesticht door Puriteinen gevlucht uit Engeland omwille van vervolging. Ze hebben in de volgende eeuwen federaties in het noordoosten gevormd. Toen de Puriteinen dan zelf in Engeland aan de macht waren (1642-1660), zijn heel wat koningsgezinden naar Amerika gevlucht. Ze stichtten er Virginia (in herinnering aan de “maagdelijke” koningin Elisabeth I) en Maryland (Mary, de vrouw van Karel I). Ze waren anglicanen maar er waren ook Katholieken bij, aanhangers van de afgezette Stuarts.  Je kunt deze groep de Cavaliers noemen. Er zijn nogal wat verarmde edellieden bij.

De Puriteinen wilden een nieuwe samenleving opbouwen. Een beloofde land voor de uitverkoren rest. Een samenleving met heel veel voorschriften, nauwelijks minder dan hun grote voorbeeld de Tanakh (Pentateuch enz.) van het andere uitverkoren volk, het Joodse volk. Het puritanisme anno 2021 werkt nog altijd na volgens Meyssan.  De nazaten zijn voor het merendeel atheïsten geworden maar hebben nog altijd de zendingsdrang, het “exceptionalisme” van de VS, Amerika dat zijn missie moet uitdragen. De Puriteinen waren vanaf het begin fanatieke voorstanders van de terugkeer van de Joden naar het Beloofde Land. Ze zagen er een bespoediging van de eindtijd in.

Houtsnede uit de tijd van de Burgeroorlog in Engeland (1642-1651). De Cavaliers links en de Puriteinen (Rondhoofden genoemd) rechts. De Cavaliers hebben langere haren. 

De Cavaliers daarentegen wilden vooral met rust worden gelaten, hun godsdienst vrij beoefenen en vrij zijn van fanatieke bemoeienis. Ze wilden een zaak kunnen opbouwen zonder regelneverij.

In de Cavalier-gebieden (centrum oost en zuidoosten) zijn plantages ontstaan. In de puriteinse gebieden zijn de eerste industrie, verwerkende nijverheid en handelsmetropolen ontstaan. Migranten uit armere streken (Ierland, Schotland, het door godsdienstoorlogen verarmde Duitsland) vestigden zich in de randgebieden (bv. de Appalachen) die de Cavaliers en Puriteinen scheiden.  Ze hebben daar de mijnbouw ontwikkeld.  Velen zijn later naar de noordelijke industriesteden (Grote Meren) uitgeweken.

Slavernij

 We kunnen de Cavaliers de “Zuiderlingen” noemen. We laten het Verre Westen dat pas later gekoloniseerd is buiten beschouwing. De Zuiderlingen hebben slechte pers gekregen omwille van de slavernij. De slavenhandel was echter ook in noordelijke handelscentra sterk ontwikkeld. Bovendien waren er ook witte slaven, de zogenaamde schuldslaven, die uit de Engelse armenwerkhuizen en gevangenissen waren gedeporteerd. Ze moesten in de kolonies als “indentured servants” hun reis en verblijfskosten afbetalen door levenslang te slaven. Ze zijn de zogenaamde “white trash“. Je vindt sporen van hen in die randgebieden. Velen  van hen hebben in 2015 voor Trump gestemd. Hillary Clinton noemde ze “deplorables“.

Een baanbrekend werk over “White trash” of “Witte afval” (2017)

Een slavenschip met de gestouwde “lading” volgens een Britse laadbrief (18de eeuw), Wiki. Diende wellicht voor de verzekeringen in de City van Londen. 

Volgens Walter Rodney van “How Europe underdeveloped Africa” (1972) zijn er voor de tien miljoen Afrikaanse slaven die veilig aangekomen zijn, twintig  miljoen omgekomen door ziekte en ontbering in de transitkampen en op zee of gedood bij de mensenjacht in Afrika. Een verlies van twee derde! Toch was het een tijd lang uiterst winstgevend! Eind achttiende eeuw beslist de City van Londen echter om te desinvesteren en niet meer te verzekeren en onderverzekeren. Te veel verlies? Niet controleerbare schadeclaims? De Amerikanen runden de zaak dan zelf. Grote fortuinen van de oostkust zijn daarop gebaseerd en op de Chinahandel (opium), die ze deelden met de City.

De Burgeroorlog (1861-1865)

Draait de Burgeroorlog nu om de vrijlating van slaven? In de eerste plaats om protectionisme versus vrijhandel. Het Noorden is voor bescherming van zijn beginnende industrie, het Zuiden voor vrijhandel met zijn goedkope landbouwproducten (bv. katoen). De slavernij komt in dat perspectief over als oneerlijke concurrentie en zal moeten wijken voor de industriële loonarbeid. Slaven moeten wijken voor proletariërs, een relatieve vooruitgang. Meer algemeen was het ook een strijd tussen centralisatie en decentralisatie. Die strijd is nog altijd niet volledig beslecht. De VS is federaal maar ook confederaal. Afzonderlijke staten kunnen nog altijd krachtens het negende en tiende amendement van de federale grondwet federale regels vernietigen als ze die in strijd achten met de grondwet van de VS of die van de staat zelf. Zo hebben staten al aangekondigd dat ze de beperking of opheffing van het tweede amendement (wapenbezit) door Biden zullen vernietigen. Jammer genoeg hebben ze dat nog niet gedaan voor de beperking van het eerste amendement (meningsvrijheid) door de big tech censuur maar dat komt ongetwijfeld nog. Ze zullen nog werk hebben want Biden heeft tot half februari al ruim 45 “executive orders” (presidentiële besluiten) getekend.

In de Burgeroorlog speelden De City en Frankrijk de twee kampen, de protectionisten en de vrijhandelaars, tegen mekaar uit via geheime handelsakkoorden en leningen. Tsaar Alexander II van Rusland waarschuwde de Europese landen om niet militair tussen te komen. In 1861  tekende de tsaar de wet van de vrijlating van de lijfeigenen en hij zag parallellen met wat Lincoln beoogde. Rusland was toen de bondgenoot en niet de boeman die de Puriteinen en hun nazaten ervan gemaakt hebben.

Alexander II, tsaar (1818-1881), beschermer van de VS. Hij schafte het lijfeigenschap af in 1861. In 1863 overwinterde een deel van de Russische vloot in New York en San Francisco. Het was een steunbetuiging en een waarschuwing aan de Europese mogendheden om niet militair tussen te komen. Hij werd in 1881 door anarchisten vermoord. 

 

Doorwerking nu

De tegenstellingen van toen (“Cavaliers” en “Puriteinen”) zijn grosso modo blijven bestaan. De Cavaliers willen zaken doen zonder te veel federale regelneverij, ze willen hun onafhankelijke levensstijl handhaven. Puriteinen ook in hun atheïstische “liberale” nazaten blijven geloven in de zending dat Amerika de wereld moet redden door democratie en mensenrechten te brengen of tenminste de wereld te beschermen tegen het terrorisme en de klimaatcrash. Het is duidelijk dat de eerste in 2015 eerder voor Trump en de tweede voor Clinton gestemd hebben. Daarbij hebben heel wat “white trash” uit de ontmantelde en verpauperde noordelijke industriesteden ook voor Trump gestemd. Dat was hoogst uitzonderlijk voor een Republikeinse presidentskandidaat maar Trump was dan ook een buitenbeentje.

Wat wel veranderd is, is het oogmerk. Puriteinen van nu komen niet meer op voor protectionisme maar juist het tegenovergestelde nl. globalisme. Cavaliers van nu, de kiezers van Trump, kozen voor protectionisme, bescherming van eigen industrie. De “liberale” Puriteinen zullen het woord globalisme niet vlug in de mond nemen. Wel spreken ze al veertig jaar over globalisering. Dat laatste is echter een voor de hand liggende term: we reizen nu sneller naar andere landen en werelddelen dan 100, 200 of 300 jaar geleden enz. Op dat punt is er globalisering. Globalisme daarentegen is een ideologie en een religie. Een religie zonder God maar met massa’s geboden en verboden.

De historicus Carroll Quigley zag het al in 1960. Hij is de grote kenner van de Britse en Amerikaanse elites.

Die globalistische religie is het pendant van de Westerse financiarisering. In de laatste veertig jaar zijn wij steeds verder gedesindustrialiseerd en de FIRE-sector is steeds verder gewoekerd. FIRE is Finance, Insurance, Real Estate, m.a.w. financiën, verzekeringen, vastgoed. We zijn naar een rente-extractie-economie geëvolueerd waartegen de klassieke economen Smith, Ricardo maar ook Marx ageerden. Zij wilden de grootgrondbezitters aan banden leggen omdat die een niet productieve economie bedreven door bv. het Britse Hogerhuis te kortwieken.

De globalistische religie draait rond 1) mensenrechten, 2) strijd tegen racisme en seksisme en 3) vergroening. Het behoeft geen betoog dat zowel Bergoglio als Obama als Biden daar resoluut voor gaan. Biden doet dat als goede Katholiek en ik trek zeker zijn goede bedoelingen niet in twijfel. Maar ook de weg naar de ondergang is met goede bedoelingen geplaveid. In “The abolition of man” (1960) merkt de Katholieke denker C.S. Lewis al op dat in onze tijd heel wat algemene en eeuwige menselijke waarden in verdrukking komen. Alle grote religieuze en spirituele tradities erkenden vroeger dat er een bovennatuurlijk principe is, dat het menselijk leven waarde heeft, er een waarheid bestaat, we die (enigszins) met onze vermogens kunnen kennen, dat het de moeite loont om daarnaar te streven enz. Die vervlakking heeft alles te maken met het huidige morele relativisme en sciëntisme. Bij sciëntisme worden wetenschappers als onaanraakbare hogepriesters opgevoerd die de dogmatieke waarheden formuleren. Denk aan Covid hoe de media daar altijd een bepaalde kliek opvoeren in naam van de “wetenschappelijke consensus”.

De liberale Puriteinen gaan voor voorschriften

G. K. Chesterton (1874-1936), Katholieke schrijver en polemist

Chesterton zei het al: When you break the big laws, you do not get freedom; you do not even get anarchy. You get the small laws“.  Je kunt dat zo begrijpen. Als de grote menselijke waarden gebaseerd op religieuze overlevering en ook op het natuurrecht onderuit gaan, dan krijg je geen vrijheid maar juist meer betutteling en regelneverij.

In het hedendaagse liberalisme maakt de mens zich vrij van beperkingen en gezag zowel van traditie als familie, ras, volk en gender. Er zijn geen biologische mannen en vrouwen meer, alles is individuele keuze. Leven is niet heilig, abortus kan worden uitgebreid tot einde-termijnabortus, weefsel en organen ervan voor commerciële doeleinden gebruikt. Maar denk niet dat er minder regels zijn. Er zijn er meer dan ooit, “hate speech” moet worden uitgeroeid, de politiek correcte benamingen gebruikt. Om dan maar te zwijgen over de “Green New Deal”, een regelneverij tot in het oneindige van wat er mag en niet mag en de fasering van de ecologische overgang, de “smart cities”, “smart meters”, de gefaseerde belasting van bepaalde activiteiten of juist subsidiëring…

De meer conservatieve Cavaliers gaan voor waarden

Meyssan stelt dat in het boven geciteerde artikel. Schematisch maar er is een diepe kern van waarheid. Mensen hebben indertijd Trump gestemd niet enkel om jobs terug te brengen en om een vuist te maken tegen Washington. Bij heel wat mensen leeft het besef dat in een geglobaliseerd en gedesindustrialiseerd Amerika hun levenswijze verloren gaat, hun zelfbeschikking, hun fierheid maar ook waarden zoals religieuze zingeving en respect voor het leven. Het is paradoxaal dat ze dat op Trump geprojecteerd hebben, zijn levensloop bestemde hem daar niet voor maar hij voelde dat onbehagen aan. Hij heeft er iets aan proberen te doen met alle beperkingen van zijn persoon, zijn “raadgevers” en het milieu van Washington.

Het is een hele paradox dat een praktiserende Katholiek zoals Biden uiteindelijk resoluut kiest voor het liberale puritanisme en massa’s bijkomende regelgeving uitspuwt. Dat gaat van transgenders in de vrouwensporten tot de “uitfasering” van pijpleidingen, de “vergroening” van auto’s, federale uitbouw van abortusvoorzieningen, terugschroeving van grensbeveiliging en visabeperkingen, facilitering van massamigratie  en zware belasting op wapenbezit.

Het is jammerlijk dat een belangrijk deel niet alleen van de protestanten maar ook van de Amerikaanse Katholieken en Kerk daarin meegaat. Die Katholieken vervoegen dan eigenlijk “de ware gelovigen” zoals de Puriteinen zich noemden. Biden werpt zich op als de “aanvoerder van de ware gelovigen”. Het betreft dan wel een globalistische religie zonder God.

Het verwondert ons ook niet Bergoglio hen zegent. Dat is niet nieuw. Ook in de Franse Revolutie waren er Katholieken die volledig meegingen, bekijk de lijst van de toenmalige “Assemblée Nationale”. In de negentiende eeuw heb je dan de “liberale Katholieken” en de “Ultramontanen”. Als we een afstandelijke blik werpen op de moderne periode van de laatste driehonderd jaar, kunnen we echter wel zien dat het geen zin heeft als Kerk om je met een partijpolitieke kant te vereenzelvigen. Het liberalisme is de default optie en links en rechts zijn varianten ervan, neoconservatief rechts en humanitair links. Die varianten hebben weinig of niks meer te maken met echte bekommernissen zoals een ethisch conservatisme of een sociaal linkse ingesteldheid. Met jouw partijkeuzes versterk je alleen maar de default positie van het liberalisme zelf. Het liberalisme zelf is het probleem omdat het alle waarden vervluchtigt in de rush naar de wereldmacht en wereldmarkt waar het autonome individu zelf beschikkende consument meent te zijn maar nog veel meer zelf geconsumeerd wordt (zijn privacy, pandemievoorschriften enz.).

Afscheiding?

Stemgedrag 2020 volgens Wikipedia

Deze verscheurende keuzes kunnen leiden tot schisma’s in de Kerk. Best is misschien afstand te nemen. Het Amerikaanse systeem laat dat toe, het is niet zo gecentraliseerd. Lokale staten hebben een vrij grote marge. Wie het kan, emigreert naar een conservatieve staat en bouwt daar zijn of haar bestaan op. Wij hebben die keuze in de EU niet of nauwelijks, het systeem is meer autocratisch. We hebben ook geen eerste en tweede amendement zoals de Amerikanen.

Vroeger trokken monniken die afstand wilden nemen van de corruptie in hogere kringen, naar afgelegen gebieden. Ze baden en werkten daar. Dat is beter dan een schisma. Maar wie zijn wij om de toekomst te kennen? Kan de negatieve krachtenopbouw gestopt worden?

 

 

 

 

 

 

Auteur:Andries Termote

Andries Termote studeerde Germaanse talen en werkte als docent. Interesse voor actualiteit en ook voor de christelijke mystiek. Een tegenwicht tegen het humanitaire moralisme dat in het christendom de hoofdstroom dreigt te worden.

2 commentaren op “De Katholiek Biden, aanvoerder van de “ware gelovigen”?

  1. Een goed artikel. En het is waar wij als Belgen hebben binnen Europa weinig invloed, en dat geldt bijna voor alle landen behalve Frankrijk en Duitsland ze bepalen het Europees beleid. Amerika is al zeer lang een verdeeld land en onder de vorige president werd dat nog is duidelijk. Of de huidige president een katholiek is laat ik in het midden. In Amerika zijn er veel christelijke sektes, de ene al wat zotter dan de andere. Daar moet de kerk geen angst van hebben.

  2. @@@@

    Citaat uit het artikel: “In het hedendaagse liberalisme {maakt de mens zich vrij} -van- beperkingen en gezag zowel van traditie als familie, ras, volk en gender. Er zijn geen biologische mannen en vrouwen meer, {alles is –individuele– keuze}.”

    En het is daarom ‘waarom’ de Grote Waarschuwing “van” Garabandal komt.. om te laten zien in hoeverre de mens werkelijk vrij is… maar dan wel te verstaan als hoeverre -vrij- van de zonde…last en hoeverre hij werkelijk zichzelf is.. en niet gezondigd heeft tegen het natuurrecht, jesaja.24:5.. het eeuwig verbond.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht