De groene waanzin, een bedreiging voor de democratie?

Door de Covid-19 crisis, is de milieu-hysterie, zoals wij die met de Greta Thunberg verering gekend hebben, wat op de achtergond geraakt. De machten, die dit toneelstuk, met al zijn overdrijvingen en nooit bewezen stellingen, in scène zetten, hebben hun oorlog echter niet beëindigd. Zij hebben alleen maar op de pauzeknop gedrukt, om daarna hun offensief beter te kunnen hernemen.

Dagelijks komt Nederland in het nieuws door allerlei protest uit de landbouwsector, de Bouw of gewoon vanuit groepen van bezorgde burgers. Dat protest wordt in de mainstream media steevast afgedaan als een verzuurde reactie op noodzakelijke milieumaatregelen, opgelegd door de Europese commissie.

De grond van de zaak is, dat radicale milieu-organisaties de Nederlandse regering onder druk zetten om normen op te leggen, die de normale werking van verschillende vitale sectoren op termijn volledig dreigen lam te leggen. Hugo Bos, Directeur van de Civitas Christiana Foundation, spreekt in een onlangs gepubliceerd artikel over ” De groene waanzin die Nederland probeert te vernietigen”. Hij gaf eerder al het boek ” Groen is het nieuwe rood “uit… In zijn betoog waarschuwt hij voor het verstikkende net, waarin Nederland stilaan verstrengeld raakt. Interessant genoeg, om er enkele elementen uit te belichten.

Uit terechte bekommernissen om het milieu, is een  fanatieke ideologie gegroeid, die als een groen communisme kan gedefinieerd worden. Het gaat uit van het idee dat landbouw, huizenbouw, wegen, schepen, transport, industriële productie, enz. gebaseerd zijn op een syteem dat het milieu uitbuit en de aarde in gevaar brengt. Volgens dat groene communisme is het recht op privébezit en het maken van winst, dat er uit voortvloeit, verantwoordelijk voor klimaatverandering, met catastrofale gevolgen voor toekomstige generaties. Een doemscenario met apocalyptische proporties.

De Nederlandse burger wordt opgezadeld met een  gewetensprobleem, dat voortkomt uit een vals alternatief, dat hem door een krachtige internationale propaganda wordt opgedrongen en alle kenmerken draagt van psychologische oorlogsvoering. Een schijnbaar echt dilemma.

-Ofwel gaan wij door met met onze productievormen en behouden wij onze manier van leven, waarbij wij CO2 en stikstof uitstoten, die door de milieuactivisten verantwoordelijk worden gehouden voor een milieuramp.                                                                                                                              -Ofwel leggen wij ons neer bij de dictaten van de ecologie, verminderen wij onze productie, gaan wij naar een primitieve manier van leven, zonder veel ambities, onder streng toezicht van de’Global Governance’, om zo ‘ de woede van de natuur te kalmeren’.

Nuances worden niet getolereerd. Politiek en media hebben de touwtjes stevig in de hand en propageren dezelfde boodschap. Wie niet volgt, wordt door het “ministerie van Waarheid” als ketter bestempeld en op de schandpaal genageld.

Zo moet het aantal runderen drastisch ingeperkt, er wordt “vriendelijk” gevraagd om een CO2 compensatiebelasting te betalen bij het kopen van een vliegtuigticket of het tanken van de auto; de bouwsector moet inkrimpen; snelwegen worden omgevormd tot trage wegen…Het houdt niet op. De brave Nederlander kan geen stap meer zetten of hij wordt bedolven onder groene propaganda, in benzinestations, hotels, scholen en winkelcentra, waarbij hem een schuldgevoel wordt aangepraat, omdat hij een harteloos en hebzuchtig mens zou zijn.

Rond de eeuwwisseling lanceerde de Europese Commissie een van haar “briljante ideeën” : het programma Natura 2000, dat tot doel had een Europees netwerk op te richten om ” de broed-en rustplaatsen van zeldzame en bedreigde soorten” te beschermen. Op zich lijkt dit een goed initiatief. Maar voor Nederland betekent het ook dat in 180 gebieden de gronden moeten verschraald worden o.a  door de stikstof er uit te bannen. Het PAS(( Programma Aanpak Stikstof) werd ingevoerd, samen met maatregelen ter vermindering van stikstofemissie( wetenschappelijk betwist), die boeren dwingen om hun productie drastisch te verminderen, zodat zij niet meer kunnen concurreren met grotere landen. Vandaar het protest van de boeren. Velen denken er trouwens aan het land te verlaten om elders te gaan boeren, terwijl er terzelfdertijd massa’s illegale immigranten het land binnenstromen om vervolgens van staatssubsidies te leven. Omvolking, weet u! Er is verder ook nog de ‘Vogelrichtlijn’ en de ‘Habitatrichtlijn’, die de landbouw nog verder in een keurslijf dwingen.

Het PAS gaat heel ver. Zo kan een boer, bouwer of andere eigenaar  geen vergunning krijgen voor een bepaalde activiteit of zijn eerdere vergunning kan zelfs worden ingetrokken, als hij niet voldoende aantoont dat zijn activiteit of zijn woning geen effect zal hebben op het kleine deel van de vijver of het wespennest naast zijn woning! De milieuactivisten vragen trouwens nog veel strengere maatregelen, waardoor elke menselijke activiteit in die gebieden practisch onmogelijk zal worden. Vergeet het begrip ‘vrijheid’. Het woord bestaat in de groene terminologie niet meer.  De fameuze ” betonstop” in Vlaanderen gaat ook in die  richting trouwens; de Vlaming is alleen maar  pragmatischer…

Over al deze maatregelen werd trouwens nooit aan de betrokkenen om hun mening gevraagd. Juist zoals over de klimaatmaatregelen, die ook worden beslist, zonder dat de bevolking van de Europese landen er goed over geïnformeerd werd of haar stem kan laten horen.

Een tweede interessant voorbeeld, dat door Hugo Bos wordt aangehaald: onder druk van de groene fundamentalisten vaardigde de Nederlandse premier Rutte een ‘gasverbod’ uit. Door het verbranden van gas zou er immers teveel CO2 in de lucht komen. Dit beoogt op termijn het verbod op het gebruik van aardgas voor verwarming. De Nederlandse overheid wil het vervangen door een geothermisch systeem dat warmte uit de grond “pompt”. Verwarming gebaseerd op dat systeem is bijzonder inefficiënt gebleken. Bovendien vereist het een radicale verandering in de infrastructuur van huizen en gebouwen, evenals een enorme overconsumptie van electriciteit. Als het gas zou worden verbannen, zou een gemiddeld Nederlands gezin tussen 25.000 en 40.000 euro moeten uitgeven om het systeem te veranderen. Een initiële nationale kostprijs van minimum 200 miljard euro, een bedrag dat kan oplopen tot 500 miljard euro.

En nu komt het: omdat de meeste mensen dat geld niet hebben, opperde de Nederlandse regering het plan om de grond waarop de huizen staan van de eigenaars aan te kopen, in ruil voor het installeren van het nieuwe warmtepomp systeem. Dat betekent dat de familie eigenaar blijft van het huis, maar niet langer van de grond waarop het is gebouwd, totdat zij het geld hebben terugbetaald. De socialisering van de grond, een procédé dat alle communistische regimes hebben ingesteld, van zodra zij de macht gegrepen hebben! Het is een subtiele, maar felle aanval op het privé bezit, waarbij de bevolking steeds afhankelijker wordt van de centrale Staatsmacht.

Dit zijn slechts twee voorbeelden, die door Hugo Bos worden aangehaald om te tonen hoe de groene waanzin Nederland, maar ook de rest van Europa, in zijn greep wil krijgen. Dit offensief van de radicale groene bewegingen, wordt mede geïnspireerd en gesteund door de internationale instellingen, met de VN en de Europese commissie op kop. Ook de Kerk van Bergoglio, die de verwatering van het geloof wil compenseren door de aanbidding van het gouden kalf van de ecologie en die zich volledig onderwerpt aan de Covid-19 wetten, zoals die haar door de  wereldlijke macht worden opgelegd( België is daarin gidsland..!), heult met de wolven mee .

Is hun doel niet hetzelfde? Het vernietigen van de sociale en economische orde in Europa en ze vervangen door een nieuwe groen-rode samenleving, met onderproductie en verarming, waaruit de christelijke godsdienst en moraal verbannen zijn en waar de islam de plak zwaait?

Hugo Bos en de Civitas Christiana Foundation waarschuwen hier terecht voor een groen-rode ideologie, die steeds driester tewerk gaat en als doel heeft de fundamenten van onze samenleving te slopen. Een bedreiging voor de democratie!

 

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

34 commentaren op “De groene waanzin, een bedreiging voor de democratie?

 1. Er wordt hier maar één partij aan het woord gelaten en dan nog eentje die niet thuis is in milieu-aangelegenheden. Schoenmaker blijf bij je leest, zegt het spreekwoord.

  1. Als je een wind die over een mesthoop waait verfrissend vindt, wel idd. Verder geeft dit artikel alleen maar kritiek maar geen enkel argument. Milieuproblemen en de maatregelen worden ontkend en in zijn geheel niet onderbouwd door argumentatie. Kenmerkend voor de kritiek uit de rechterhoek.

 2. @juul,
  U bent een opstandige tiener. U heeft het hart op de mond. Het is beter, als U leert om te luisteren en in U op te nemen.

 3. Inderdaad. De opwarming van de aarde wat o.a. de activiteiten van de zon komt, kan de mens nauwelijks iets tegen doen. Wel tegen de milieuvervuiling, plastic soep kan en dient de mens in het geweer te komen. Rentmeesterschap, zoals de Bijbel zegt. Goed omgaan met de natuur. Zeker. Maar die klimaat-maatregelingen zoals van het gas af. Is waanzin. Even over de grens in Duitsland krijg je subsidie voor gasaansluiting. De burger wordt opgezadeld met zeer hoge energie kosten. Bovendien is er een middel wat je aan het gas kunt toevoegen, waardoor de C02 uitstoot fors afneemt. Maar dat komt uit Rusland en dan kan het bij de EU niet. Het land vol pleuren met windmolens en zonnepanelen, blijkt uit onderzoek, is niet voldoende om ons continue van energie te kunnen voorzien. Een gascentrale blijkt nodig. Kernenergie is schoner, maar duur. Het is werkelijk een marxistische aangelegenheid, waar de burger totalitair zich aan hun ideeën moet gaan voldoen. De burger als marionet van het communisme. Waar het christendom wordt teruggedrongen en als het aan hen ligt weggepoetst. Sovjet Unie heeft het geprobeerd. Toen het communisme viel kwam het christendom terug. Laten we strijden tegen de groene khmer want het zal niet helpen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Ik ben lid van Cultuur onder Vuur. Wat streeft voor het behoud van de NL-se cultuur en christelijke tradities. Goede zaak.

  1. Misschien eens nagaan wat de basis is van de energietransitie voor Nederland en Duitsland. In Duitsland komt men van kolen en olie… Dat is wat Nederland al heel lang geleden vaarwel heeft gezegd. Gas is nog altijd beter dan kolen en olie. Afhankelijk zijn van Rusland is nooit goed als je zelfstandig kan zijn. Er wordt gesproken over marionet van iets zijn… Maar marionet zijn van Rusland daar heeft men geen probleem mee. Uw laatste zin slaat als een tang op een varken. Wat heeft klimaarverandering nu te maken met uw laatste zin. Is het een Nederlandse of Christelijke waarde de opwarming van de aarde? Uw standpunt is duidelijk… schuif de rekening maar lekker door naar volgende generaties want wij hebben geen zin daar in te investeren. Lekker Christelijk ook!

 4. Hoe onnozel kan m’n zijn bij die linkse partijen. Ze willen de kerncentrales sluiten en vervangen door gascentrales. En dit terwijl het kleinste kind weet dat gascentrales meer broeikasgassen in de atmosfeer uitstoten dan kerncentrales. En de huidige opwarming heeft niets met de zon te maken. En natuurlijk is het waar dat radioactief afval voor zeer lange tijd ongezond en zelfs dodelijk blijven. Links heeft altijd al een bedreiging geweest en je moet weten, de Belgische partij groen heeft haar wortels bij de Jezuïeten of mogen we dat niet schrijven?

 5. Hier een linkje naar een video waarin wordt verteld wordt hoe de wereld van de zogenaamde ‘wereldverbeteraars’ er uitziet.
  U kunt zich voorstellen dat aan de ene kant de gewone mens staat, en aan de andere de ‘satanisten’.
  Het gaat om goed of slecht, moreel verantwoord of immoreel, geestelijk én materieel of alleen materieel, tussen rechtvaardigheid en Goddeloosheid.
  Kijk hoe geraffineerd en slim die politiek van sommigen eruitziet. Rypke en Tom leggen het goed uit, vind ik: https://www.youtube.com/watch?v=ei8uQnv5MhU&feature=emb_logo

 6. Hoe eenvoudig kan ’t zijn:
  Opwarming van de aarde:
  De geleerden zijn het eens: de mens is de oorzaak.
  Stijging van de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer, wat op zijn beurt het gevolg is van de sterke bevolkingsgroei en toename van menselijke activiteiten, waaronder: gebruik van fossiele brandstoffen, ontbossing, bepaalde industriële en agrarische activiteiten.

  Wat proberen de geleerden daaraan te doen?: ’n hoax verzinnen.
  Daarom de hoax (= fantasieverhaal, opzettelijk verspreid onwaar bericht) te verspreiden: corona. Zorg ervoor dat de mensen in paniek raken.
  Als de paniek écht heeft toegeslagen … hoera: de geleerden hebben ’n oplossing voor die verzonnen ziekte: ’n RNA – vaccin.
  Dit vaccin heeft maar één ‘nadeel’: dat vaccin zorgt ervoor dat zowel mannen als vrouwen onvruchtbaar worden.

  En … alwéér hoera: de stijging van de concentratie broeikasgassen is op een eenvoudige manier opgelost.

  1. Gewoon fout Derks… De geleerden zijn het eens: de mens is de oorzaak… Helemaal niet. De mens is mede de oorzaak bovenop de natuurlijke opwarming…Daar zijn de meeste geleerden het over eens…

   Het vaccin heeft maar een nadeel? Wat voor warverhaal is dit weer Derks?

    1. @juuls,
     Ik zal even proberen om Uw gedachten op het juiste spoor te zetten:
     Dit is mijns inziens het échte verhaal achter de wereldwijde door de regeringen opgelegde lock downs.

      1. @juuls,
       Niet kinderachtig BLIJVEN doen. Hou op met verstoppertje spelen. Die tijd moet U allang achter U hebben liggen. Gewoon open spel spelen.
       Wat is dán volgens U het échte verhaal achter de wereldwijde lock downs?

     1. P. Derks,

      Het is toch wel heel moeilijk te begrijpen wat ge daar zegt. Daar moet men toch eerst wat meer voorkennis voor hebben?
      Daarom kunnen we het niet allen alles begrijpen, wat ge daar zoal stelt.

      Werpt geen paarlen enzo.

      1. @Raphaël,
       Covid (of moet ik zeggen: corona?) bestaat al sinds de griep.
       Die corona – histerie is dus een hoax.
       Daar ik niet kan geloven dat al die regeringsleiders dom zijn, moet dit een zeer welbewust verzonnen verhaal zijn om mensen in paniek te doen raken.

       1. P. Derks,

        Ik ben het met u eens dat alles wat overdreven wordt. En dat het verzonnen is.
        Wat ik probeerde aan te geven is dat anderen dat hier niet zo beleven. En dat begrijp ik ook wel. Men moet ook andere kennis dan politieke hebben om sommige politiek te doorzien. Zo eenvoudig ligt dat, denk ik.
        Wanneer men die kennis ontbeert, dan kán men bepaalde zaken niet zien. En men zal o.a. intelligent en erudiet zijn. Maar dat weet u best wel, schat ik, maar een ander waarschijnlijk niet.

        1. griep:
         De griep is een luchtweginfectie. Als de ziekte verdergaat mondt dat uit in ’n longinfectie.
         1. verkoudheid (dus moeilijk ademhalen)
         2. koorts, spierpijn in uw hele lichaam, keelpijn en/of hoesten
         3. complicaties van griep zijn bronchitis en longontsteking
         Gevolg: ziekenhuisopname; in 2019 was er ’n zeer milde griep en waren er slechts 11.000 ziekenhuisopnames en 2.900 oversterfte.

         Vroeger stierf je aan de griep; tegenwoordig noemt men dat: sterven aan corona (covid?) en is men massaal in paniek gemaakt door de regeringsleiders.

         1. correctie:
          griep:
          de drie griepfases:
          De griep is een luchtweginfectie. Als de ziekte verdergaat mondt dat uit in ‘n longinfectie.
          1. verkoudheid (dus moeilijk ademhalen)
          2. koorts, spierpijn in uw hele lichaam, keelpijn en/of hoesten
          3. complicaties van griep zijn bronchitis en longontsteking
          Gevolg: ziekenhuisopname; in 2019 was er ‘n zeer milde griep en waren er slechts 11.000 ziekenhuisopnames en 2.900 oversterfte.

          Vroeger stierf je aan de griep; tegenwoordig noemt men dat: sterven aan corona (covid?) en is men massaal in paniek gemaakt door de regeringsleiders.

          1. nogmaals correctie:
           griep:
           De griep is een luchtweginfectie. Als de ziekte verdergaat mondt dat uit in ‘n longinfectie.

           de drie griepfases:
           1. verkoudheid (dus moeilijk ademhalen)
           2. koorts, spierpijn in uw hele lichaam, keelpijn en/of hoesten
           3. complicaties van griep zijn bronchitis en longontsteking
           Gevolg: ziekenhuisopname; in 2019 was er ‘n zeer milde griep en waren er slechts 11.000 ziekenhuisopnames en 2.900 oversterfte.

           Vroeger stierf je aan de griep; tegenwoordig noemt men dat: sterven aan corona (covid?) (wat is het verschil tussen sterven en sterven???) en is men massaal in paniek gemaakt door de regeringsleiders.

 7. Hugo Bos en de Civitas Christiana Foundation
  — verbonden met TFP
  Xavier Martin en Fédération Pro Europa Christiana
  — anti-abortus mars Brussel, e.d.
  TFP pour la Défense de la Tradition, Famille et Propriété
  — Traditie, Gezin, bezittingen ( waaronder veel grote bedrijven )
  Christen Forum Limburg Hasselt [www.cflimburg.be]
  — ( Wij willen onafhankelijk maar loyaal nadenken over christelijke relevantie ) ?!?!?!
  — Etienne Quintiens – Secretaris Katholieke Nationale Commissie voor Oecumene, Pastoraal, nieuwe religiositeit en sektarische tendensen

  enz. . . . enz. . . .

  Vreemd soort nieuwe ‘christenen’ … zij hebben alles onder controle, organiseren VOORUITZIEND wat diverse ‘christenen’ zouden verlangen en waar de Belgische Kerk zelf niet meer aan toe komt ( of niet meer wil en/of kan toe komen )

  Hoor je een van hen ooit verwijzen naar de Traditie van het onveranderelijke Woord ??? De Tridentijnse heilige Mis ??? Nooit, helemaal niet !

  Het is allemaal eucumene wat hun klok slaat.
  Volgens mij kan men hen en hun organisaties beter mijden.

 8. Aan @eric-b-l. {14 december 2020 om 21:18}…en anderen

  Beste mensen …bezie de volgende profetie uit evangelische kringen..over Nederland die ik nu ook pas gelezen heb..
  Profetie over Nederland en de regio
  “Gods geopenbaarde wil is brandstof voor de voorbidders en aanwijzingen voor de bouwers;God openbaart specifiek zijn plan met een gebied, regio of personen”

  Op Zaterdag 26 September op de Provinciale gebedsdag 2020 van Regiogebed is er deze profetie over Nederland uitgesproken:

  Bij de biddende voorbereidingen voor deze dag werd ik bepaald bij Nederland en bij de politiek.

  En dit zijn de dingen die de Heer liet zien:

  In het boek Esther, in het kort uitgelegd; Mordechai knielde niet neer voor Haman.

  Haman beraamt kwaad tegen de Joden. De uitroeiing van alle joden in het koninkrijk van Ahasveros. Dit kwade plan word ontdekt door Mordechai, Esther roept een vasten uit om ongevraagd tot de koning te naderen. Esther krijgt toestemming om tot de koning te naderen. Esther verteld haar joodse afkomst en haar volk, en de rollen worden omgedraaid, Haman word gespietst en de genocide op de Joden word voorkomen, Mordechai word aangesteld een neemt toe in macht.

  In de Nederlandse politiek is er een Haman, God zal een Mordechai en een Esther geven om de rollen om te draaien en Nederland zal een bondgenoot voor Israél zijn voor altijd.

  Nederland zal als een kleine natie een grote invloed uitoefenen over velerlei landen.

  Zoals een tong een klein orgaan is voor een mens, en grote invloed uitoefent, of als een roer van een schip, of als een roer van een vliegtuig, zo zal Nederland zijn voor vele natien.

  Nederland zal zich keren tegen Babylon. !!!!! ((Jesaja 52:7-12 en o.a. Zacharias 2:11(7) Petrus Canisius vertaling))

  God zal Zijn rechtvaardigheid geven in de harten van de rechters in dit land van internationale gerechtshoven tot nationale gerechtshoven. De rechtspraak zal rechtvaardig zijn, het goede zal goed zijn en het kwade, het kwaad. !!!!!!!!!!!!!!

  Zijn rechtvaardigheid zal maken dat de waarheid zijn recht zal vieren, en er zal verbolgenheid zijn over het onrecht, de poorten van de hel zullen de gemeente niet overweldigen. Bepaalde wetten zullen worden ontbonden en terug worden gedraaid.

  Welnu Eric ..jij en de anderen kunnen hier weten wie die huidige Mordechai is ((en zijn Esther ??!!))… zijn identiteit is hier bekend ..te weten de dorre boom ((Ezechiël 17:22-24)) uit Limburg..
  Wees dan mede-strijders 🤺🤺🤺🤺 in 😇 ..🤔 en hef jullie weer-barstigheid op.!!!!!

  In een andere droom zag ik een twaalfstedentocht, 12 steden in plaats van 11! Ze waren aan het schaatsen, één man met een heel [wit] ((Handelingen 6:15)) “pak” aan, met een fakkel ((de getransformeerde lans van Loginus))..in z’n hand. Hij ging door alle provincies. Er was zoveel vuur !!! ((Transformatie >>🦋)).. in deze man dat het [ijs] van de kanalen ((denominaties)) veranderde in water ..en hij kwam in elke provincie. De [laatste] ▪︎ zijn geboorte▪︎ provincie was []-Limburg-[] ; daarna ging hij naar de hemel en mijn droom was voorbij.”

 9. @@@@

  Nog een andere profetie over Nederland…Zebulon ..Jesaja 9:5..Mordechai.

  Bolwerken over Nederland
  MACHTEN BOVEN NEDERLAND Tom en Jane Hamon, wonend in Amerika, een profetische bediening, kregen tijdens hun allereerste conferentie in Oktober 1992 in Nederland, Roermond een openbaring over de geestelijke machten boven Nederland. Ze ontving een beeld over een kaart van Noord Europa en ze zag dat er 5 demonische machten, cirkels aan het maken waren om deze gebieden te claimen. En er verscheen een macht aan haar. En die macht heette Askelon, de macht over Nederland. Tijdens één van de avonden deelden zij deze boodschap, waarna een tijd volgde van intensieve geestelijke strijd om deze geopenbaarde machten te verbreken.

  ASKELON

  Dus tijdens hun voorbereiding in gebed, openbaarde de Heer de naam “Askelon”. Askelon was een van de vijf belangrijke steden van de Filistijnen in het zuiden van Kanaän. Het was een havenstad aan de kust en zodanig een toegangspoort voor Kanaän. Askelon bood samen met vier andere steden, Asdod, Ekron, Gaza en Gad, weerstand tegen lsraël. ln de tijd van Simson was Israël voor een periode van veertig jaar onder Filistijnse heerschappij. Zij vochten met Juda en brachten angst en intimidatie, waarmee het volk van God verlamd werd en afgehouden werd van het in bezit nemen van het beloofde land.

  “Askelon” betekent “een plaats waar gewogen werd” (handelsterm)in de zin van “af – of overwegen”, migratie, trek, van de grondbetekenis”opschorten”, schorsen, of balanceren, in evenwicht houden”. ln dit verband ook een houding aannemen om te aarzelen’.

  Nederland is een toegangspoort tot Europa, zowel natuurlijk als geestelijk gezien. “Askelon” is de geestelijke vorst over Nederland. De vier andere stadsnamen stellen vier vorsten over vier andere natiën voor. Samen met de vorst boven Nederland vormen zij een ‘onheilig verbond’ in de geestelijke wereld.

  De andere vorsten zijn: “Asdod” wat ‘fort’ betekent. Deze stad was het centrum van de dienst aan de afgod Dagon. Het was ook de militaire trots van de Filistijnen (een beeld van Duitsland).“Gaza” betekent ‘bolwerk’. Het was een commercieel en militair centrum (Engeland).”Ekron” is ‘een woeste, droge en onvruchtbare plaats’. Het was een bolwerk van afgoderij (België). “Gad” betekent ‘wijnpers’, dat het oordeel van God voorstelt (waarschijnlijk Frankrijk).

  GEESTELIJKE REUZEN

  Onder deze vorst “Askelon” zijn drie geestelijke reuzen, drie geestelijke machten. De eerste reus is een geest van UITSTEL..Het spreekt over verbroken beloften en gemiste kansen, Het volk Israël stond voor het beloofde land met de opdracht het land in bezit te nemen en de reuzen te doden. Numeri 13„ Ze waren in positie gebracht, klaar gezet voor een geweldig handelen van God. Maar door hun angst voor de reuzen stelden ze hun acties uit en zochten excuses. Als gevolg ontzegde God hun de toegang tot het beloofde land en werden ze teruggedreven, de woestijn in.

  Nederland heeft ook enkele malen op het punt gestaan deel te hebben aan een beweging van God, maar deze door haar ‘afwegen’ en ‘redeneringen’ uitgesteld.

  Frans Hoekendijk getuigde tijdens de conferentie hoe zijn grootvader en Johannes de Heer aan het begin van deze eeuw samen met een gezantschap naar de opwekking in Wales waren gegaan om onderzoek te doen.,Na gekeken te hebben zeiden de meesten, dat ze dit niet wilden omdat hetde bestaande structuren in de war zou brengen. Alleen Frans’ grootvader en Johannes de Heer wilden deze opwekking wel. Een soortgelijk voorval is de reactie op de genezingscampagne van T.L. Osborn’ op het Malieveld te Den Haag in 1958. Door kritiek, ongeloof en geredeneer van geestelijke leiders had het niet de invloed op Nederland dat hét had kunnen hebben.

  Als gevolg daarvan heeft Nederland zich onder de macht van “Askelon” geplaatst. Doordat Nederland besloten heeft geen actie te ondernemen, heeft dit rebellie, koppigheid en hardheid van hart gebracht. En ongezeggelijkheid en rebellie zijn als de zonde van toverij en afgoderij. 1Sam. 15:23 Dit heeft de deur geopend voor zonden van immoraliteit en rebellie.

  De tweede reus is een geest van ONAFHANKELIJKHEID.

  Het volk van lsraël besloot Gods verbod om het land in te nemen te negeren en het op eigen gelegenheid te doen. Alleen, God was niet met hen. Zij wilden het doen op hun tijd en op hun manier. God heeft vastgelegd dat als wij het op onze manier doen en niet op Zijn manier, wij onze vijanden zullen dienen in plaats van over hen te heersen. Nederland heeft de god van onafhankelijkheid gediend. Onafhankelijk van andere natiën en zelfs onafhankelijk van Gods Geest en Zijn plan. Dienaren van God en bedieningen zijn verdeeld en gehinderd vanwege onafhankelijkheid.

  God wil een openbaring geven van Zijn zalving binnen het Lichaam van Christus in Nederland en Europa. Dit houdt in dat er eenheid gaat komen en dat verdeeldheid en onafhankelijkheid moeten verdwijnen.

  De derde reus is een geest van TRADITIE.

  Doordat lsraël Gods belofte niet aannam, verruilde zij traditie en wet voor de werkelijkheid van Gods aanwezigheid. Ook Nederland heeft religie aanvaard en zich daarmee tekort gedaan aan de bewegingen van God.

  SLEUTELNATIE Nederland is een sleutelnatie, een toegangspoort tot Europa.

  Door onze geestelijke strijd, zal God de vijand verslaan.

  Jeremia 47:5 zegt: “GAZA IS KAALGESCHOREN, ASKELON VERNIETIGD… DE HERE HEEFT IMMERS LAST GEGEVEN: TEGEN ASKELON EN TEGEN DE ZEEKUST, DAAR HEEFT HIJ HET ZIJN BESTEMMING GEGEVEN. In Amos 1:8 staat: IK ZAL DE INWONERS VAN ASDOD DODEN EN EKRON EN DE KONING VAN ASKELON VERNIETIGEN. De Heer wil dat wij de vijand vernietigen. De belofte uit Sefanja 2:4-7 geldt ons land: WANT GAZA ZAL VERLATEN ZIJN EN ASKELON TOT EEN WOESTENIJ WORDEN. ASDOD ZAL MEN OP DE MiDDAG VERDRIJVEN, EN EKRON ZAL ONTWORTELD WORDEN. WEE U, BEWONERS DER ZEEKUST, VOLK DER KERETIETEN! HET WOORD DES HEREN IS TEGEN U, KANAÃN LAND DER FILISTIJNEN, IK ZAL U TE GRONDE RICHTENI, ZODAT ER GEEN iNWONER MEER ZAL ZIJN. DE ZEEKUST ZAL WORDEN TOT WEIDEPLAATSEN, TOT PUTTEN DER HERDERS EN TOT KOOIEN VOOR SCHAPEN. DE KUST ZAL TEN DEEL VALLEN AAN HET OVERBLIJFSEL VAN HET HUIS VAN JUDA; DAAROP ZULLEN ZIJ WEIDEN; IN DE HUIZEN VAN ASKELON ZULLEN ZIJ ZICH DES AVONDS LEGEREN! WANT DE HERE, HUN GOD, ZAL ACHT OP HEN SLAAN EN EEN KEER IN HUN LOT BRENGEN.

  Profetische Woord voor Nederland September 1995

  Op een conferentie bij Christelijk Centrum Internationaal in Roermond gaf de Heer, Jane Hamon de volgende nieuwe openbaringen die de machten boven Nederland betreft: Hij toonde haar dat de christenen in Nederland, net als het volk Israël, na jaren van omzwervingen opnieuw op het punt staan om het land binnen te trekken.

  ln Deut. 2:24 t/m 3:9 leest men wat daar gebeurde. lsraël kwam daar oog in oog met de Amorieten te staan, die hen veertig jaar eerder hadden verslagen. “Amoriet” betekent: “Bergbeklimmer” of “vooraanstaand” – aanduidingen van een geest van trots. Wanneer er dus in Nederland met afwegen en uitstel afgerekend is, en men daadwerkelijk God wil gaan gehoorzamen, zal men toch eerst af moeten rekenen met die geest van trots. De tijd is gekomen om met die Amorieten af te rekenen. De namen van de Amoritische koningen waren:

  ‘Chesbon’ (bolwerk van intelligentie en redeneringen)

  ‘Basan’ (vruchtbare vlakte) De mensen in Basan waren door hun rijkdom passief, lui , verwend en trots geworden.

  Basan representeert een valse religieuze geest (o.a. toverij), die zich vooral in Nederland gevestigd heeft, omdat God hier op bijzondere wijze Zijn Geest wil uitstorten. Deze boze geest houdt telkens Gods werk tegen, en maakt het werk van vele voorgangers en leiders bijzonder moeilijk.

  Wij moeten overwinning over deze ‘koningen van Chesbon en Basan” gaan behalen, want dan zullen bolwerken neergehaald worden en kan er een versnelling van Gods beweging gaan komen. Het vruchtbare land zal dan aan de Gemeente hersteld kunnen worden, zoals ook Israël de buit binnenhaalde (Deut. 3:7-9). Let wel nadat ze deze twee koningen overwonnen hadden, namen ze het land in van de beek ARNON af tot de berg HERMON. Arnon betekent rivier van vreugde, en Hermon betekent, zoals God overwonnen heeft. God wil ons een rivier van vreugde geven, zodat wij Hem kunnen aanbidden door ons te richten op de bron van alle ware autoriteit. Oorlogvoering is dan het vrijzetten van die autoriteit door ons, om de bolwerken en machten te vernietigen, en het Woord van God hierover te verkondigen.

  Bron: trainings handboek voor strategisch geestelijke oorlogvoering, Shiloh school van bediening Emmen 1997

  Geplaatst op 01-12-2019

  1. @Jo
   “Ook Nederland heeft religie aanvaard en zich daarmee tekort gedaan aan de bewegingen van God.”

   Wilt u voortaan NOOIT meer dit soort pentecostalistische ketterij plaatsen?!!

 10. Groep artsen gruwelt van ‘angst zaaien’ over corona: ‘98 procent belandt níet in ziekenhuis’
  (Dit komt neer op dezelfde gegevens als de griep.)
  Anders gezegd: corona (of covid) IS ’n griepsoort.
  zie de site:
  ad.nl/binnenland/groep-artsen-gruwelt-van-angst-zaaien-over-corona-98-procent-belandt-niet-in-ziekenhuis~a7f7c4a2/

  1. @Jo,
   Dat is inderdaad ’n goede site.
   Maar ik gaf juist ’n artikel van het Algemeen Dagblad (AD), omdat vele mensen nog een ‘aangeboren’ vertrouwen in ’n dagblad hebben, terwijl zij juist een ‘aangeboren’ wantrouwen koesteren tegen het internetnieuws van Martin Vrijland (mensen zijn huiverig voor nepnieuws).

   Daarom zijn beide artikelen goed voor mensen die wel of niet bang zijn voor nepnieuws inzake corona (covid?).

  1. Dat niet iedereen Marc Van Ranst kan smaken, is een open deur intrappen en werd vroeger al geschreven. Of is die uitspraak enkel een aanleiding, Derks, om voluit te gaan en uw op niets gebaseerde gal te kunnen spuwen? en waarschijnlijk denkt ge achteraf dan: ‘oef, dat heb ik weer eens goed gezegd…’ ge moest eigenlijk schrijver worden van stationsromannetjes: ‘moerascriminelen’, de diepste krochten in de hel..’ Waar blijft ge het halen?

   1. Derks, mijn excuses. Ik heb u valselijk beschuldigd. Mijn reactie was natuurlijk bedoeld voor Jo.

 11. Het zonder noodzaak paniek zaaien in verband met corona tekent de kwaliteit van ons kabinet en de 2e kamer.
  Denk aan de toeslagenwet van vele belastingbetalers. Die waren al compleet de vernieling in gebracht door de overheid. Nu – met die zogenaamde corona – worden álle Nederlanders de vernieling in gebracht.

  De Nederlanders wilden een opbouwkabinet, doch dit kabinet is ’n waar áfbraakkabinet.

 12. De rechtsstaat wordt geschonden door dit kabinet: onze vrijheid wordt ons afgenomen.
  IK wil in ieder geval MIJN vrijheid terug.

  Dus: weg met die ondingen van ’n mondkapjes en geen enkele directe of indirecte verplichting tot vaccinatie. Iedere burger dient in VÓLLE vrijheid te kiezen of zij wel/niet vaccinatie wensen.

 13. Aan @staf De Laet…

  Ik moet me natuurlijk onschuldig-en want ik bedoelde natuurlijk Marc Van Ran-Zig 🤮 ..
  Zijn ..hun terreurdaden jegens het volk …de volkeren worden binnenkort onthuld..openbaar.
  In Nederland wordt daarvan het fundament gelegd..deze mensen verdienen levenslange werkkampen…een paradijs in vergelijken met het loon wat ze na dit leven zullen verdienen, hun prins lucifer zal hun rijkelijk belonen met hun vrijwillige mede-werking… met een begin zonder einde.. een eeuwige vergissing..maar toch [vrij-wil]-lig.

  Ik raad je aan Jesaja 66:24….te lezen.
  Haters van het menszijn zijn ze ..iedere dag worden in Nederland op beestachtige wijze zo’n 90 ongeboren kinderen op beestachtige wijze afgeslacht in hun slachthuizen die ze abortusklinieken noemen..massamoord betreft ook het weigeren van bewezen werkende medicijnen aan caronapatiënten.. voor tribunalen zullen ze zich dus moeten verantwoorden..wat ze toch eigenlijk niet kunnen.. ze hebben het volk willen disciplineren waar ze geweld niet bij schuwen..maar binnenkort zullen zij getuchtigd worden..ze zullen hun verdiende loon niet ontlopen..want dat eist de gerechtigheid.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht