Breaking news: Raad van State verwerpt verbod op openbare eredienst

Belangrijk nieuws: onze Belgische Raad van State heeft zich eindelijk uitgesproken tegen het verbod op de openbare eredienst in het kader van de Covid 19 maatregelen. Onze Vivaldi-regering krijgt 5 dagen om de reglementering aan te passen. Volgens De Standaard is dit de eerste keer dat de Raad van State een nationale Covid-regeling veroordeelt. Het initiatief van deze procedure kwam van verschillende Joodse verenigingen, maar volgens advocate Elke Cloots van Demos Public Law werd er niet alleen opgekomen voor synagogen, maar voor “alle gebedshuizen, inclusief kerken en moskeeën”. 

Het recht om het geloof “op collectieve wijzen te belijden, samen met geloofsgenoten, behoort tot de kern van de vrijheid van eredienst”, aldus de Raad van State. Er werd geoordeeld, dat het huidige verbod op de openbare eredienst een “zodanige invloed had op die godsdienstvrijheid, dat het “niet kan worden beschouwd als evenredig met het nagestreefde doel”, dwz het controleren van de Covid 19 pandemie. Bovendien vond de Raad van State, dat aanpassingen in de Covid 19-reglementering hoogdringend waren, gezien de komst van belangrijke religieuze feesten in de nabije toekomst.

Volgens de Standaard is België het enige land dat nog vasthing aan een totaalverbod op collectief gebed als een deel van haar Covid 19-maatregelen.  Soortgelijke regelingen in Duitsland, Frankrijk, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk werden al eerder door lokale rechters veroordeeld. Het is opmerkelijk dat Belgische gelovigen deze positieve doorbraak te danken hebben aan een religieuze minderheid, terwijl de Katholieke religieuze autoriteiten in ons land op de meest schandalige wijze blijven zwijgen tijdens deze periode van nationale crisis. Katholieken zijn duidelijk schapen, die door hun slechte herders worden verwaarloosd. (Ezechiël 34)

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

76 commentaren op “Breaking news: Raad van State verwerpt verbod op openbare eredienst

 1. Met de laatste twee regels slaat mevrouw Katharina Gabriels de spijker precies op z’n kop.

  1. Dit is eigenlijk niet waar. De Katholieken waren ook met een petitie bezig en zouden de Staat voor 18 december voor Kortgedingrechtbank trekken.
   Ik ontving reeds eerder mails in verband hierover en we waren al aan het onderhandelen.
   Via de website
   https://www.pourlamesse-voordemis.be/?fbclid=IwAR1XBUoEmTC7lCjwXBVQ7-nSweG_UkE03v7MTL9ZVYgVP6FMWYNjzekSFh8
   kon iedereen de petitie steunen.
   Bovendien ontving Minister De Croo al eerder een mail, waarin de vragende partij eisen stelden.

   1. En ze voeren verder actie bij poutlamesse-voordemis
    Jullie kunnen nog altijd meeondertekenen!
    Zojuist ontving ik een nieuwe mail:

    Ik citeer:

    “Geachte heer J.

    Persbericht na hervatting van de erediensten beperkt tot 15 deelnemers
    Brussel, 10 december 2020.

    Samen waarschijnlijk met bijna 13.000 ondertekenaars, nemen de auteurs van de open brief gericht aan eerste minister Alexander De Croo (www.pourlamesse-voordemis.be) nota van de beslissing om de openbare eredienst in België te hervatten, beperkt tot 15 personen.

    Gevat bij uiterst dringende noodzakelijkheid door de Antwerpse joodse gemeenschap, herstelde de Raad van State op dinsdag 8 december de vrijheid van eredienst gewaarborgd door de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Op woensdag 9 december 2020 ontmoette minister van Justitie Vincent Van Quickenborne de vertegenwoordigers van de verschillende levensbeschouwingen. Er werd overeengekomen dat, onder voorbehoud van een politiek akkoord onder de regering, op zondag 13 december de “openbare” vieringen tot 15 aanwezigen konden worden hervat.

    De openbaar gemaakte voorovereenkomsten roepen echter veel vragen op:
    • Aan de ene kant hebben we het principe van 10 vierkante meter per persoon en aan de andere kant beperken we de diensten tot 15 personen ongeacht de grootte van de gebedshuizen. Wat betekent een dergelijke beperking voor een kerk met 300 zitplaatsen of een kathedraal met 1000 zitplaatsen? Is het normaal om hetzelfde aantal op te leggen voor een kapel en een enorm gebouw?
    • Waarom houdt de beperking tot 15 deelnemers geen rekening met de gezondheidsprotocollen die zorgvuldig door deskundigen zijn overwogen en die in gebedshuizen zijn ingevoerd, en gewetensvol worden toegepast in de periode tussen de eerste en tweede lockdown?
    • Zullen de vieringen, de behoefte aan spiritualiteit en zingeving, worden teruggebracht tot een positie “lager dan niet-essentiële” behoeften?
    • Vrijheid van ondernemen (bijv. grote winkels), vrijheid van industrie (bijv. bouwsector) en vrijheid van eredienst zullen niet op dezelfde manier worden gegarandeerd? Is er niet de facto sprake van discriminatie?
    • Waarom niet hetzelfde vertrouwen geven aan de levensbeschouwingen om de sanitaire maatregelen af te dwingen (social distancing, mondmaskers, hydro-alcoholische gel enz.)?

    Het is samen, met zorgverleners en ieders voorzichtigheid, dat we deze pandemie het hoofd kunnen bieden.

    De auteurs van de open brief herhalen de oproep van de bisschoppen om de creativiteit te verdubbelen teneinde zoveel mogelijk mensen dit seizoen van advent en het kerstfeest te laten beleven: meer misvieringen, initiatieven via internet, opening van kerken met een versterkte ontvangst en bezoek aan de kerstkribbe, uitreiking van solidariteitsmaaltijden, telefoontjes naar geïsoleerde mensen, enz.

    De open brief aan de premier blijft actief. Het is altijd mogelijk om ze te ondertekenen, zodoende de vraag te blijven verspreiden en de vrijheid van openbare eredienst te ondersteunen.

    Handtekeningen en site: https://www.pourlamesse-voordemis.be
    Facebookpagina: https://www.facebook.com/pourlamesse.voordemis.be
    Enkel voor perscontacten: co*****@po*******************.be

    E.H. Cédric Claessens
    E.H. Benoît de Baenst
    Charles d’Alançon”

 2. Zelfs als er 50 gelovigen zouden toegelaten worden zullen er in heel wat kerken geen Kerstvieringen zijn. De parochies willen niet beslissen wie wel of niet de viering mag bijwonen. Vandaar de beslissing om geen viering te houden.

  1. @ Jerome
   Waar haal je deze bewering? Er is nog geen parochieblad Kerk & Leven gedrukt, noch verdeeld i.v.m de Kerstvieringen. Meestal wordt deze gehouden in de hoofdkerk van de federatie.
   Ik ben er zeker van dat onze pastoor bereid is 3 missen te doen, na elkaar zelfs.

   We hebben het nog meegemaakt dat er maar 40 of 45 personen toegelaten werden. De gelovigen blijven van zelf weg omdat ze denken dat ze geen kans hebben er bij te horen. Meestal betreft het hier de lauwe Christenen.

   De beslissing wie er wel mag komen of niet. Hier kan de parochieraad zelf criteria stellen:
   – de trouwe gelovigen, die ook tijdens de lochdown de kerk bezochten om er te bidden?
   – de parochianen, die een misintentie hebben op Kerstdag?
   – de eerste aanwezigen?
   – families, die tijdens de lockdown een familielid hebben ten grave gedragen?
   – …

 3. Het hoogfeest van Kerstmis heeft een octaaf: 8x 50 = 400. Als men dat niet georganiseerd krijgt… Waar een wil is, is een weg. Maar de wil moet er dan wel zijn.

 4. @Jerome. Dit is dus een maatregel vanuit lafheid. De reden dat de clerus niet eens één keer een terechte grote bek opzet is omdat het aandeel MANNEN daar te klein is. We worden belazerd met heel dat coronacircus en iedereen buigt zijn koppeke, onze herders eerst.

 5. Goed nieuws, het geloof kan m’n het beste vieren met deelgenoten. Goede en wijze beslising.

  1. @ Willy
   Volledig mee akkoord, Willy.
   We hielden tijdens de lockdown in groepjes van 4 gelovigen, samen met onze pastoor een festival Aanbidding van het Heilig Sacrament. In onze kerk hielden we buiten de lockdown voor en na de H. MIs in de week ook de Stille Aanbidding van het Heilig Sacrament.
   Sinds deze lockdown werd “op inschrijving” elke dag in elke kerk van de federatie om beurt de Aanbidding gehouden. De pastoor was of diaken was steeds aanwezig. Er werd in stilte gebeden , maar ook gezongen. Als het einduur 12 u was of 18 uur, dan ging onze pastoor voor met het Angelus. Ook ontvingen we de H. Hostie.
   Ik werd door deze Aanbidding echt gesterkt.

 6. “Katholieken zijn duidelijk schapen, die door hun slechte herders worden verwaarloosd. (Ezechiël 34)”
  Het woord ‘schapen’ in Ezechiël slaat op mensen die zich vreselijk misdragen en de wereld tot de hel maken. Ze doen dus álles wat God verboden heeft.
  Om Zijn Heilige Naam te redden doet Hij wat Hij doet. Niet voor die zondaars dus.
  Ezechiel 9:
  9 Hij zeide tot mij: De schuld van het huis Israel en Juda is zeer, zeer groot: het land is vol geweldenarij, de stad vol onreinheid; want zij zeggen: De Heer heeft het land verlaten, en de Heer ziet het niet.
  10 Zo zal ik dan ook verschoonen noch sparen, maar hun wandel op hun eigen hoofd doen neerkomen.
  Ezechiel 18:
  1 Het woord des Heeren kwam aldus tot mij:
  2 Hoe komt gij er toch toe, dit spreekwoord te gebruiken in het land Israels: de vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden der kinderen zijn slee geworden?
  3 Zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here Here, gij zult dit spreekwoord in Israel niet meer gebruiken.
  4 Zie, alle zielen zijn van Mij, zowel de ziel van de vader als die van de zoon zijn van Mij; de ziel die zondigt, die zal sterven.
  5 Wanneer nu iemand rechtvaardig is en naar recht en gerechtigheid handelt,
  6 Op de bergen geen offermaaltijd houdt en zijn ogen niet opslaat naar de afgoden van het huis Israels, de vrouw van zijn naaste niet onteert en geen gemeenschap heeft met een vrouw die haar maandelijkse onreinheid heeft,
  7 Niemand onderdrukt, de schuldenaar zijn pand teruggeeft, geen roof pleegt, zijn brood aan de hongerige geeft en de naakte met kleding dekt,
  8 Niet tegen rente uitleent noch woekerwinst neemt, zich van onrecht onthoudt, eerlijk bij geschillen de rechtvaardigheid betracht,
  9 Naar mijn inzettingen wandelt en mijn verordeningen in acht neemt door trouw te betonen; Zo iemand is rechtvaardig; hij zal voorzeker leven, luidt het woord van de Here Here.
  Dus wat deden de zondaars? Offermaaltijden houden, afgoden aanbidden, met de vrouw ‘slapen’die niet van hun is, vrouwen nemen die ongesteld zijn, andere onderdrukken, schuldenaren hun pand afnemen, roven, gierig zijn, egoïstisch, rente vragen, woekerwinsten maken, onrechtmatig handelen, oneerlijk en onrechtvaardig zijn, Goddeloos.
  21:3 Zeg: Zo zegt de Here Here: o stad, die in haar midden bloed vergiet, zodat haar tijd komt, en die zich afgoden maakt om zich te verontreinigen;
  4 Door het bloed dat gij vergiet, zijt gij schuldig; door de afgoden die gij maakt, zijt gij onrein; gij hebt uw dagen nabij gebracht en de grens van uw jaren bereikt. Daarom zal Ik u maken tot een voorwerp van smaad voor de volken en van spot voor alle landen.
  5 Zij, die dicht bij u en die ver van u gelegen zijn, zullen de spot met u drijven, gij, berucht om uw onreinheid en vol van wanorde!
  6 Zie, de vorsten van Israel zijn er op uit ieder zoveel mogelijk bloed te vergieten.
  7 In u veracht men vader en moeder; in u doet men de vreemdeling geweld aan, bij u onderdrukt men de wees en de weduwe.
  10 In u ontbloot men de schaamte van zijn vader; in u verkracht men een vrouw, die onrein is door haar maandelijkse afzondering.
  11 De een bedrijft een gruwelijke zonde met de vrouw van zijn naaste; een ander onteert zijn schoondochter door ontucht; weer een ander verkracht in u zijn zuster, de dochter van zijn vader.
  12 In u neemt men geschenken aan om bloed te vergieten; rente en woekerwinst neemt gij en met geweld zet gij uw naaste af, maar Mij vergeet gij, luidt het woord van de Here Here.
  25 Waar de vorsten zijn als een brullende leeuw, die zijn prooi verscheurt: mensen verslinden zij, schatten en kostbaarheden roven zij weg, het aantal weduwen vermeerderen zij er.
  26 Zijn priesters doen mijn wet geweld aan en ontwijden mijn heilige dingen; tussen heilig en onheilig maken zij geen onderscheid, het verschil tussen onrein en rein onderwijzen zij niet, en voor mijn sabbatten sluiten zij hun ogen; zo word Ik te midden van hen ontheiligd.
  27 De oversten zijn er als roofgierige wolven, die bloed vergieten en mensen in het verderf storten om zichzelf te bevoordelen.
  28 En zijn profeten bepleisteren voor hen met kalk: zij schouwen bedrieglijke dingen en voorspellen leugen; zij zeggen: Zo zegt de Here Here, terwijl de Here niet gesproken heeft.
  29 Het volk des lands maakt zich schuldig aan afpersing en pleegt roof; het onderdrukt de arme en behoeftige, en de vreemdeling doet het tegen alle recht geweld aan.
  31 Daarom heb Ik mijn gramschap over hen uitgestort; met het vuur van mijn verbolgenheid heb Ik hen verteerd; hun wandel heb Ik op hun hoofd doen neerkomen, luidt het woord van de Here Here.
  34:2 Menschenkind, profeteer tegen Israels herders, profeteer en zeg tot hen: Zo spreekt de Heere God: Wee over de herders van Israel die zichzelf weiden! Moeten herders niet de schapen weiden?
  3 Gij voeddet u met de melk en kleeddet u met de wol, de vette dieren slachttet gij, maar de schapen weiden deedt gij niet;4 het zwakke hebt gij niet gesterkt, het zieke niet genezen, het gebrokene niet verbonden, het verjaagde niet teruggebracht, het verdwaalde niet opgezocht, en het krachtvolle hebt gij tot harden arbeid gedwongen.5 Daarom zijn mijn schapen verstrooid zonder herder en tot spijs geworden voor al het wild gedierte;11 Zo toch spreekt de Heere God: Hier ben ik; ik kom zelf naar mijn schapen omzien en ze opzoeken.12 Gelijk een herder zijn kudde opzoekt, wanneer hij zich te midden zijner verspreide schapen bevindt, zo zal ik mijn schapen opzoeken en terechtbrengen uit alle plaatsen waarheen zij verstrooid zijn op een dag van wolken en duisternis;13 ik zal hen uitleiden uit de volken en herzamelen uit de landen, hen brengen naar hun grond en weiden op Israels bergen, in de kloven en alle bewoonbare streken des lands.31 Ja, mijn schapen, de schapen die ik weid, zijt gij, en ik ben uw god, spreekt de Heere God.

  Dát zijn de verdwaalde schapen. Die de vreselijkste dingen doen. God komt niet naar ze toe om dat ze zo lief zijn, nee. Omdat ze de gruwelijkste dingen doen. Tenminste, zoiets begrijp ik als ik Ezechiël lees.

  Kunnen we die wandaden nu óók niet waarnemen? Oorlogen, leugens, list en bedrog, rente vragen, woekerwinsten maken?

  Speelt dit nu niet in de wereld? Deze vreselijke slechtheid?

  “Het is opmerkelijk dat Belgische gelovigen deze positieve doorbraak te danken hebben aan een religieuze minderheid, terwijl de Katholieke religieuze autoriteiten in ons land op de meest schandalige wijze blijven zwijgen tijdens deze periode van nationale crisis.”

  U zegt het.

 7. De bisschoppen sloten in abjecte serviliteit tot de coronadoem-verkondigende leugenprofeten de kerkdeuren; door toedoen van Joden, vijanden van het Christendom, worden ze heropend. De ironie is bijtend. De miserabele creaturen in het heilig episcopaat hebben zich weer belachelijk gemaakt voor het aanschijn van heel het land.

 8. @Theudmer,
  Hoe komt U erbij dat joden ’n (de???) vijand van de christenen zijn???
  De jood Jezus Christus is onze Redder!!!

  1. Hun religie, het talmoedisme, is gebaseerd op de afwijzing van Christus in het jaar 33 AD; die religie prijst de voorvaderen van de Joden omdat zij Christus gekruisigd hebben en blasfemeert Hem door Hem een misdadiger en een valse profeet te noemen. Vijanden van Christus inderdaad.

   U moet niet denken dat de Joden de religie van Mozes belijden, want dat is niet zo.

   Dit is echter niet het onderwerp van het bovenstaand artikel; indien u de geest van de Kerk betreffende de Joden wilt verstaan, dan kunt u het oud Goede Vrijdaggebed “Oremus et pro perfidis Iudaeis” lezen dat reeds ten tijde van Paus Sint Gregorius de Grote gereciteerd werd in de H. Romeinse Liturgie maar dat in recente tijden in compromis met de geest van de wereld weggewerkt werd.

   Op de website “Divinumofficium.com” kan men dat Goede Vrijdaggebed lezen wanneer men op “Missale” klikt en daarna op “Ordo” en bij april “Feria Sexta in Parasceve” selecteert en daarna onderaan “Tridentine 1910” selecteert. Het gebed staat bij de intercessiones.

   1. Geachte heer Theudmer, dit wist ik niet aangaande dit bijzonder Goede Vrijdaggebed.
    Daarom heb ik het nagezocht in de goede Missaal van mijn vader zaliger. Daar kan men het gebed inderdaad gemakkelijk terugvinden.
    Naar aanleiding van dit thema heb ik eens op YOU TUBE het woordje Talmoed ingetikt. Er is daar een bijzonder hoopgevend filmpje (een intervieuw ) waarbij “het verboden hoofdstuk in de Tenach” in vraag en confrontatie gesteld wordt .

 9. @Theudmer,
  Bedankt voor Uw duidelijke uitleg. Ik was niet op de hoogte van het vrijdaggebed van de Tridentijnse ritus.
  Ik kan de joden niet zien als vijanden; ik kan hooguit voor die speciale vrienden van God (niet van Jezus) bidden, wat ik dan ook voor hen zal doen.
  Vooral de volgende zin van het vrijdaggebed trof mij: Dat het volk dat Gij het eerst hebt uitverkoren,
  tot de vólheid van de verlossing komt.
  Dat gebed zou men ook kunnen bidden voor élke R.K. – gelovige en de vele (nog) niet – gelovigen.
  En nógmaals: ál die mensen zijn uitdrukkelijk niét te beschouwen als ‘vijand van Jezus Christus’.

  1. P. Derks schreef: “Ik kan de joden niet zien als vijanden; ik kan hooguit voor die speciale vrienden van God (niet van Jezus) bidden, wat ik dan ook voor hen zal doen.”

   De Heer Jezus Christus is God, de Joden zijn vijanden van Christus; ergo, de Joden zijn vijanden van God.

   P. Derks schreef: “Vooral de volgende zin van het vrijdaggebed trof mij: Dat het volk dat Gij het eerst hebt uitverkoren,
   tot de vólheid van de verlossing komt.”

   Dat staat niet in het door mij vernoemd oud gebed; u heeft zich vergist.

   P. Derks schreef: “En nógmaals: ál die mensen zijn uitdrukkelijk niét te beschouwen als ‘vijand van Jezus Christus’.”

   Wanneer iemand u uit haat voor uw persoon aan een kruis wil doen nagelen, dan is die persoon per definitie uw vijand. De Joden beweren trouwens dat Christus Zich in de eeuwige verdoemenis van de hel bevindt; gruwelijke godslastering.

 10. @Theudmer,
  zie de site – katholiekeraadjodendom.nl/wp-content/uploads/2018/09/Goedevrijdag.pdf –
  Ik vergis mij niét: die zin is volgens het Nieuwe Missaal 1970.
  Vanaf 2008 wordt gebeden:
  verleen goedgunstig dat – wanneer de volheid van de heidenen in uw Kerk binnengaat – heel Israël gered wordt.

  Overigens: ‘de volheid’ houdt tevens in, dat degene die dit bidt, die anderen (en dus ook de joden) NIÉT beschouwt als vijanden.

  1. U vergist zich wel; waar u het over heeft is niet het door mij vernoemd oud Goede Vrijdaggebed voor de bekering van de “perfide joden”.

 11. @Theudmer,
  Dan doet er wel lang over, eer U duidelijk wordt; nóg erger: U bent nog stééds niet duidelijk.
  Intussen … blijf ik erbij, dat ik joden niét als vijand kan zien.

  Als U niet metéén duidelijk wordt, stop ik mijn reacties op U. Ik heb geen zin in verstoppertje spelen.

  1. Voor de apostelen was het volstrekt duidelijk:
   “Zo zijn zij wel vijanden aangaande het Evangelie, om uwentwil,
   maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden, om der vaderen wil.”
   (Romeinen 11:28)

   Ja, zelfs onze Heer Jezus Christus draagt ons op onze vijanden lief te hebben (Mattheus 5:44).
   Dat betekent (1) dat Christenen die niet naar de wereld leven werkelijk vijanden zullen hebben,
   en (2) dat sommigen, ook als wij hen lief hebben, vijanden zullen blijven, vanuit hun eigen keuze.

   “Ziet, ik zend u als schapen in het midden der wolven; weest dan voorzichtig gelijk de slangen,
   en oprecht gelijk de duiven,” (Mattheus 10:16).

 12. Nieuw voorstel klaar: 15 mensen toegelaten op eredienst
  Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) stelt voor om 15 mensen per eredienst toe te laten. De Raad van State oordeelde gisterenavond laat dat de strenge coronamaat­regelen voor collectieve erediensten in ons land strijdig zijn met de godsdienstvrijheid.
  cv, evg
  Vandaag om 16:59
  De minister van Justitie had vanmiddag een onderhoud met de vertegenwoordigers van de verschillende religies. De regeling die Van Quickenborne nu voorstelt, houdt in dat 15 mensen per eredienst toegelaten zullen worden, en niet meer dan 1 persoon per 10 vierkante meter.

  Op dit moment is de is het zo dat enkel een opname voor een uitzending van een religieuze viering met tien mensen kan. Een huwelijk kan met vijf en een begrafenis met 15. Maar verder verbieden de coronamaat­regelen alle collectieve erediensten in ons land.

  Het advies over de nieuwe regeling gaat nu naar de kern, en wordt daarna op het Overlegcomité besproken. Als het advies wordt goedgekeurd, volgt zaterdag een update van het Ministerieel Besluit. Zo kan de nieuwe regel vanaf zondag van kracht gaan, wat de voorwaarde was van de Raad van State.

  1. De overeenkomst met de ‘sociale’ regelingen van Hitler aangaande het aantal tot de eredienst toegelaten Katholieken is treffend. Hij liet gewapende soldaten voor de poorten van kerken plaatsen, toen nog zonder virus-dreiging !

 13. @René,
  Ook dát voorstel is complete onzin. Iedereen in de kerk ademt dezelfde kant op: namelijk richting altaar.
  Als je op pakweg 1,5 meter afstand zit, hoe kun je dan elkaar besmetten?
  Ik ga elke zondag ter kerke waarbij iedereen (behalve gezinnen) op 1,5 meter afstand zit. Met dezelfde afstand wordt ter communie gegaan (zowel tong – als handcommunie). In die kerk is ’n hoog plafond met sterke luchtafzuiging. Daar is nog tot nu toe niémand besmet geraakt, terwijl elke H. Mis bezocht wordt door pakweg 75 mensen.

  Dit komt overeen met mijn eigen ervaring die ik als kind had. Ik was als kind een écht zorgenkindje.
  Van elke twee dagen was ik gemiddeld één dag ziek.
  Zo was ik één jaar achtereen ziek met twee ziektes achter elkaar. Die ziektes waren zwaar besmettelijk. Ik lag op bed op pakweg 1,5 meter van de eettafel, waaraan dus beide ouders met nog drie kinderen aten. (Ik lag op een gegeven moment achter glas in ’t ziekenhuis.)
  Het enige wat mijn moeder deed: meteen na mijn toiletgang het toilet ontsmetten en de deurklinken met chloor (ontsmetten kan ook met azijn of met 75% alcohol).
  Nooit(!) heb ik iemand besmet.

 14. Het is logisch om kerkdiensten (in het algemeen) door te laten gaan met in acht neming van de maatregelen die gelden ivm corona. Fijn dat er een grondwettelijk artikel is in Belgie en Nederland die de vrijheid van godsdienst en beleving daarvan beschermd.

 15. Ziekten en tegenslagen gebeuren niet zomaar in het wilde weg. De hemelse machten hoeden ons als begeleiders van de kleuterschool die de hele aarde in feite is.

  Als kind had ik ontzettend veel heldere dromen, in reeksen en in elke reeks werd een apart onderwerp behandeld. Mijn broertje en ik, 8 en 9 jaar oud, sliepen in een groot tweepersoonsbed naast elkaar. Hij kreeg een zeer besmettelijke ziekte, ik niet. Iedereen verwonderde zich daar over. Hoe was dat mogelijk? Sedert een aantal dagen voordat Luc besmet werd kreeg ik herhaaldelijk dezelfde heldere droom: ik zag met groeiende angst een bende wild dansende rode vurige duivels naar me toe komen. Ze waren zeer dreigend en uitdagend. Zodra ze erg dicht genaderd waren en ik werkelijk grote angst voelde verscheen er van achter me een arm die hen bezwerend op afstand hield. Mijn engelbewaarder heeft me vele jaren lang beschermd voor ontelbare gevaren. Hij geleek altijd op mijn grootvader die onderwijzer was en uit de bijbel voorlas aan zijn eigen kinderen in de toen nog lange avonden in de huiskamer.

  Ik heb weet van andere eenvoudige soms kinderlijke mensen zonder diploma’s die ook vanwege een grootouder of tante of oom dergelijke heldere dromen kregen. Altijd beschermend, onderrichtend en aanmoedigend.

  Mijn conclusie: de huidige leugens over het zeer oude virus zijn betekenisloos vergeleken met hetgeen weldra, stapje na stapje, over ons allen zal komen. Degenen die geboren zijn na 1954 kregen geen waarachtig godsdienstonderwijs meer. De gevolgen van VatII, dat de schijn-sociale en groeiende goddeloosheid verwekte, leiden tot uitingen van het absolute recht van de enige waarachtige Koning Jezus om Zijn rechtvaardigheid te laten gelden.

  Want barmhartigheid en rechtvaardigheid gaan hand in hand!

 16. Je proeft in het ministerieel voorstel met hoeveel tegenzin de overheid zich gedwongen ziet de grondrechtelijk verankerde godsdienstvrijheid te respecteren. Op volstrekt minimalistische wijze geeft ze schoorvoetend toe. Tien vierkante meter per persoon, dat is – de chauffeur meegerekend – nog geen drie personen per bus, nog geen vijf kinderen per klaslokaal, om over de supermarkt maar helemaal te zwijgen. Waarom dienen gelovigen dermate OVERbeschermd te worden tegen het virus, als hadden zij zij geen enkel verantwoordelijkheidsbesef? Zit daar niet een luchtje aan?

  Terwijl de Franse Raad van State eind november oordeelde dat 30 personen per eredienst disproportioneel en discriminerend moet worden geacht, gaat de Belgische overheid het quotum doodleuk vaststellen op de helft. So eine Frechheit!

  To me, it feels like Christmas at the Hotel California
  https://www.catholicworldreport.com/2020/12/04/christmas-at-the-hotel-california/

   1. Bisschop Bonny dat is toch die Ketter die in oct 2016 zonder blikken of blozen kennelijk holebi betrekkingen wou dedouaneren als niet meer “zondig” voor Katholieken ; anderen dus niet-Katholieken doen uiteraard maar op, “beschermd” of “bare back” , “vrijheid-blijheid”. Botte, boude Bonny betoogde ; “Moeten we niet evolueren naar een diversiteit van rituelen waarin we de liefderelatie tussen homoseksuelen ook vanuit kerkelijk en gelovig perspectief kunnen erkennen ?” Kennelijk censureerde hij politiek-correct de Bijbel passages die holebi betrekkingen laken voor volgelingen !

  1. Paul,

   De reactie van het coronistisch bewind is geen verrassing. De katholieke gelovigen moeten nooit steunen op een maçonniek staatsbewind om naar de H. Mis te kunnen gaan; de voorvaderen in het geloof deden dat ook niet, maar trotseerden kerkvervolging en doodsbedreiging om ondergedoken de heilige riten bij te wonen onder de leiding en aanmoediging van hun bisschoppen die hen via predicatie voorbereiding gaven voor het martelaarschap. Hier bij ons zijn echter vijanden van de Kerk gepositioneerd in haar gezagsposities, dragend kromstaf en mijter, en ge ziet dan ook dat zij geen moeite gespaard hebben om de tirannieke dictaten van het coronistenbewind uit te voeren.

   De opperpriesters in Vlaanderen wandelen niet in de geest van Onias [2 Makkabeeërs 3].

 17. @Silvanus hierboven en nog enkele anderen.
  Als dat alles is wat U naar voren kunt brengen, beste Silvanus, dan heeft U de afgelopen maanden en jaren, hier niet goed opgelet. Het Jodendom in het algemeen, is de doods vijand van het Christendom, al meer dan 2000 jaren, sinds de ter dood veroordeling door het Sanhedrin. Christus Kruisdood was de start van een eeuwenlange Christenvervolging, beëindigd door Keizer Constantijn (+337). Eén hogepriester in het Sanhedrin, Nicodemus, was daar tegen, hij verzette zich, en moest later vluchten. De Kruisdood van Christus, was de start van een nieuwe tijd, en de geboorte van onze beschaving, onder de hoede van onze Heilige Moederkerk van altijd. Europa is haar schepping. Europa werd het epicentrum van de wereld, met Rome als het nieuwe Jeruzalem. De Kerk van altijd heeft die strijd tegen het Jodendom altijd geweten en zij heeft heldhaftig de Christenen verdedigd. Door St. Petrus, St. Paulus, St. Johannes, St. Matheus, e.a., is de strijd en de eeuwige vijandschap met het Jodendom, vastgelegd in het Nieuwe Testament. (o.a. 1 Tess. 2: 15, “”…..die de Heer Jezus hebben gedood, en ook ons hebben vervolgd ; God niet welgevallig, alle mensen vijandig, verhinderen ze ons tot de heidenen te spreken, om hen te redden.””) (Lees ook Matheus hfdst. 23, de enorme strafrede van Christus tegen de Farizeëen, of lees de Ap. 2:9, 3:9, “”……hen die zich Joden noemen : toch zijn ze het niet, maar een synagoge van Satan…””) Historisch is die strijd verklaarbaar, maar hier te veel, dan zou ik een boek moeten schrijven op deze pagina. Op Goede Vrijdag bidden we dan ook, staande en niet knielend (zoals voor heidenen, ketters en scheurmakers en vele anderen) : “”Oremus et pro perfidis Judaeis……..Almachtige, eeuwige God, die zelfs de trouweloosheid (perfidiam) van de Joden niet van uw barmhartigheid wegstoot, verhoor onze gebeden, welke wij voor dit verblinde volk tot U richten, opdat zij het licht van uw waarheid dat Christus is, mogen erkennen en daardoor aan hun duisternis mogen ontrukt worden. Per eundem Dominum nostrum. Amen””.
  De ramp is echter dat dat vervloekte Vaticaan 2 concilie de eeuwige vijandschap met het Jodendom, heeft verduisterd. Zij heeft met de Liturgie hervorming, de lezingen in het NOM missaal, ook durven censureren op Joods vijandige, realistische teksten. In het V2 document Nostra Aetate is zelfs de schuld van de moord op Christus, overgeheveld op de mensheid. Het Jodendom is inmiddels, sinds de 2de en 3de eeuw, overgestapt van het Oude Testament, naar de Talmoed, een heidens boek, vol van haat, vuil en schunnigheden, geschreven door enkele samenspannende Farizeese rabbijnen. Uit die hoek is eeuwen later, ook de Koran geschreven door Farizeese rabbijnen die, te midden van de Arabische volken op het Arabische schiereiland, voor hen een nieuw geloofsboek samenstelden, een mengeling van het Oude Testament en de Talmoed.
  Tenslotte zal ik U, beste lezers, enkele regels uit dat schunnige Talmoed boek citeren. U zult gaan inzien dat feminisme en pedofilie, o.a. de vruchten zijn van dat afschuwelijke Talmoed boek :
  a. De joden worden mensen genoemd, maar niet joden zijn geen mensen. Het zijn beesten. (Baba mezia 114b)
  b. De niet – jood is als een hond. Ja, de geschriften leren ons aan de hond meer eer te betonen dan aan de niet – jood. (Erod 22 , 30)
  c. De zielen van niet – joden komen van onzuivere geesten en worden varkens genoemd. (Rubeni gadol 12b)
  d. Als U eet met een niet – jood, is hetzelfde als eten met een hond. (Jebamoth 94b)
  e. Geslachtsgemeenschap tussen Ongelovigen, is als geslachtsgemeenschap tussen dieren. (Sanhedrin 74b)
  f. Het is toegestaan het lichaam en het leven van een ongelovige te nemen. (Sepher ikkarim III c 25)
  g. Het is de wet om iedereen te doden die de Torah ontkent. De Christenen behoren tot de ontkenners van de Torah. (Coschen hamischpat 425 Hagah 425. 5.)
  h. Een ketterse ongelovige mag U met uw eigen handen doden. (Abodah Zara 4B)
  i. Iedere jood die het bloed verspilt van een goddeloze (niet-jood), doet hetzelfde als het brengen van een offerande aan God. (Bammidber raba c 21)
  j. Een jood slaan is hetzelfde als God slaan.
  k. Jezus werd gekookt in “hete uitwerpselen”. (Gittin 57 a)
  De meest afschuwelijke citaten over onze Heilige Moeder Gods wil ik hier niet herhalen;
  l. Een jood mag een drie jaar oud (plus 1 dag) meisje trouwen. (Sanhedrin 55b)
  m. Een jood mag seks hebben met een kind, zolang het kind jonger is dan 9 jaar oud. (Sanhedrin 54b)
  n. Als een volwassen man geslachtgemeenschap heeft met een klein meisje, is het niets. (Kethuboth 11b)
  p. Geld van een niet-jood, is geld zonder meester, dus behoort het de joden toe. (……)
  Zo kan ik doorgaan en meerdere pagina’s vullen. Eenieder die zich illusies maakt over het Talmoed jodendom, hij is erger dan naïef, hij is ziende blind.

 18. Vers van de pers:

  Reactie bisschoppen op versoepeling lockdown voor erediensten
  Geert Lesage

  GEPUBLICEERD OP DONDERDAG 10 DECEMBER 2020 – 18:39
  2 MINUTEN LEESTIJD
  Het voorstel om straks maximum 15 kerkgangers toe te laten in een publieke eredienst biedt extra kansen om vooral als gezin naar de kerk te komen.
  De bisschoppen van ons land hebben kennis genomen van het voorstel van de minister van Justitie om vanaf zondag 13 december 2020 te mogen samenkomen in de cultusplaatsen met maximum 15 personen ouder dan 12 jaar. Dit kan mits er per persoon (of bubbel) 10 m² wordt voorzien en uiteraard met respect voor alle geldende veiligheidsmaatregelen (ontsmetten, mondmasker dragen, afstand houden).

  Deze uitbreiding van 4 naar 15 personen biedt meer mensen de kans om in de kerstperiode een kerkgebouw te bezoeken voor gebed, bezinning, het aansteken van een kaarsje, het brengen van een bezoek aan de kerststal of het bezorgen van een gift voor de meest behoeftigen. De lichte verruiming die nu wordt toegestaan, biedt extra kansen om vooral als gezin naar de kerk te komen. We herhalen onze oproep de kerken zoveel mogelijk open te houden en een goed onthaal te voorzien.

  Een eucharistieviering of gebedsdienst kan plaatsvinden vanaf zondag met 15 kerkgangers ouder dan 12 jaar. De plaatselijke parochies of pastorale eenheden moeten beslissen of dit veilig en praktisch haalbaar is of niet, rekening houdend met eventuele richtlijnen van het eigen bisdom. Zij zullen velen moeten weigeren: op de gewone zondagen en nog zoveel meer op kerstavond en op kerstdag. Middernachtmissen zijn sowieso uitgesloten vanwege de avondklok.

  Gelovigen kunnen persoonlijk of in gezinsverband de zondagsvieringen volgen die worden uitgezonden via radio en tv, ook op kerstavond, kerstdag en de hele kersttijd. De livestreams op Kerknet en vanuit bisdommen en parochies bieden eveneens kansen. Dit jaar zullen met Kerstmis ook meerdere regionale zenders in samenwerking met de bisdommen een kerstviering uitzenden.

  De bisschoppen onderstrepen dat deze lichte versoepeling van het kerkbezoek geenszins de indruk mag wekken dat de Kerk de pandemie minder ernstig neemt. Integendeel, veiligheid blijft de eerste en belangrijkste regel in deze moeilijke tijd, ook voor de Kerk.De bisschoppen drukken nogmaals hun solidariteit uit met de regering, de zorgsector en alle anderen die onvermoeibaar strijden tegen het virus. Ze verdienen alle steun. In elke situatie blijft de basisregel: beter voorkomen dan (misschien niet) genezen.

  De persdienst van de Bisschoppenconferentie van België
  Brussel, 10 december 2020

  1. Allemaal prachtig uiteengezet, beste Marie-Elisabeth, maar U verliest zich in het detail en in de uitwerking van de kerk vervolging door een vrijmetselaar regering, geholpen door een collaborerend episcopaat van gemijterde schurken. Dat is overal in Europa en in Amerika, duidelijk aan de gang. Wat er nu in België en in NL gebeurt, past in het grotere plaatje van de eeuwenoude kerk vervolging en de uitroeiing van katholieken. Iedere revolutie valt terug op die vervolging, die begon in Jeruzalem met de opsluiting van St. Petrus en St. Paulus, en de uitroeiing van de eerste joodse Christenen ter plaatse, overal waar het Sanhedrin de macht had. Wat later waren de eerste Christenen in Rome aan de beurt. Joodse raadgevers van de keizers konden 3 eeuwen lang, met ups and downs, hun haat tegen Christenen botvieren. Hoogtepunt was Keizer Nero, in het jaar 67. De aangestoken brand van Rome werd de Christenen in de schoenen geschoven door Poppée, de joodse maîtresse van de keizer. De slachtingen gingen door tot aan Keizer Constantijn (+337). Daarna volgde een lange vredes periode van ongeveer 1200 jr.. De Reformatie in 1520, maakte een eind aan die lange vrede. Toen startte een door Luther gesteunde vernietiging oorlog van de Duitse boeren. De oorlog (+/- 1527 – 1540), werd gevoerd tegen de zich verzettende, katholieke Duitse boerenstand. Vervolgens kwam de Engelse Revolutie van Hendrik VIII en wat later Cromwell, die de katholieke koning Charles vermoorde (1650), en vervolgens met een terreur bewind trachtte de Engelse katholieken uit te roeien. Tevens leidde hij een terreur straf expeditie naar het katholieke Ierland en organiseerde daar een genocide op de boerenstand, met meer dan 100.000 slachtoffers. Deze joods aangestuurde Cromwell revolutie, was de voorproef van de Franse Revolutie in 1789, door vrijmetselaars, die kerkvernietiging en uitroeiing van de Franse katholieken beoogde. De genocide gepleegd op het boerenvolk van de Vendée, vergde 120.000 slachtoffers. De Russische Revolutie (1917) was de vreselijkste en werd geleid door een joods communistische elite van Bolsjewieken. De joodse Lenin wees op de Franse Revolutie als “de moeder aller revoluties”. Dit keer houden de joodse NWO masters van de wereld, zich op de achtergrond. Zij laten het vuile werk opknappen door de lokale vrijmetselaar regeringen van grotendeels kinderloze homo seksuelen (Michel, Rutte, de joodse Macron, de jodin Merkel, Conte, Sanchez e.a.). Die vrijmetselaar regeringen zijn het instrument bij uitstek, (bedoeld voor niet-joden), om de Talmoed joodse heerschappij over de wereld, de communistische NWO, uit te rollen en gestalte te geven. De existentiële bron daartoe ligt vervat in de Talmoed teksten, die hierboven uitgelegd zijn. Velen zijn onbekend met het radicale haat karakter van de Talmoed wereld. Op hoog niveau in NL heeft een belangrijk politicus daar toch naar verwezen. Hij zei in besloten kring, “de griep hysterie is ons door Soros toegezonden”. Hij heeft gelijk. Die enkele woorden spreken boekdelen, in een historische context.

 19. Nabrander voor regel 15 van boven af geteld.
  Lees, regel 15, “…………….vernietiging oorlog tegen de Duitse boeren. Luther was joods geïnspireerd en geestelijk leerling van de rabbijn Nicolas de Lyra (1270-1349). (Luther plaagde zelfmoord in 1546) De oorlog (+/- 1527-1540) werd gevoerd………….”.

 20. Beste lezers,

  Ik heb met ontgoocheling moeten vaststellen, dat er zich onder jullie reacties ook antisemitische commentaren bevinden. Hoe ondankbaar van jullie! Zonder onze Joodse medeburgers stonden we nog geen stap verder in het verhaal van de openbare eredienst in deze Covid-tijd.

  Ik wens me uitdrukkelijk te distantiëren van elke antisemitische uiting, die ik jammer genoeg steeds weer opnieuw zie opduiken in de commentaren. Dit forum is vrij, misbruik het dus niet voor het uitspuwen van zinloze haat. Dit is Christenen onwaardig!

  Laten we deze tijd van beproeving eerder gebruiken om ons te bezinnen over hoe het beter kan….

  K Gabriels

  1. @Katharina Gabriels,
   Ik sluit mij volledig – dus voor de vólle 100% – aan bij Uw reactie.

  2. Er geldt geen enkele wettelijk verplichting tot politiek-correct filosemietisme dat u blijkbaar aankleeft, wat uiteraard wel uw democratisch recht is

  3. U pleegt “Laster & Eerroof” door vermeend “antisemietisme” botweg en onbewezen te poneren !
   Vergeet niet dat het oorspronkelijk “Goede Vrijdaggebed” als tegemoetkoming aan de machtige filosemietische lobby zeker passages werden geschrapt. Onder andere de oproep aan God “om de sluier van hun hart weg te halen” en over “de blindheid van de Joden voor Christus”. Het Concilie van 1965 en meer bepaald “Nostra Aetate” stelt duidelijk dat de Joden GEEN schuld hebben aan de dood van Christus”, zoals in de Middeleeuwen WEL beweerd werd en wat jodenhaat en pogroms genereerde. Latere generaties gelovigen beseften immers dat het God de Vader’s plan was om Christus, zijn zoon, te slachtofferen te ons aller heil en dat daar in Israel en toen , 2000 jaar geleden diende te gebeuren en bij voorbeeld niet in ons Vlaanderen in 1302.

 21. Priesters zien reserveren voor mis niet zitten: “Komen vodden van”

  Het bisdom Hasselt raadt priesters aan om met uitnodigingen of een reserveringsysteem te werken nu erediensten weer mogen doorgaan met vijftien aanwezigen. Maar slechts weinig priesters lopen daar warm voor.

  Vanaf vandaag is het weer mogelijk om met maximum vijftien personen samen eucharistie te vieren. Een versoepeling die er komt na een arrest van de Raad van State, die oordeelde dat een verbod op erediensten in strijd was met de godsdienstvrijheid.

  Bisdom Hasselt stelt in een brief aan priesters en diakens twee mogelijkheden voor. “Het gaat moeilijk zijn om te bepalen wie wordt toegelaten”, zegt vicaris-generaal Karel D’Huys. “Wij stellen daarom voor om ofwel een systeem van reservatie te organiseren, ofwel de deelnemers te beperken door gericht uit te nodigen. De gelovigen die uitgenodigd worden kun je dan zien als vertegenwoordigers voor anderen die er niet bij kunnen zijn.”

  Om te veel verplaatsingen te vermijden roept het bisdom op om ook met Kerstmis niet meer eucharistie- of gebedsmomenten te organiseren dan gebruikelijk in een weekend. “We vragen wel om de kerken zoveel mogelijk open te stellen zodat een individueel of gezinsbezoekje tijdens de kerstdagen mogelijk is.”

  Vergiftigd geschenk

  Maar in de Limburgse parochies is er maar weinig animo voor een eucharistieviering met vijftien gelovigen. “Dit is een vergiftigd geschenk”, zegt de Hasseltse pastoor-deken Ali Cornelissis. “We staan te springen om weer te mogen beginnen met de eucharistieviering, maar in de praktijk is een mis met vijftien mensen quasi onmogelijk. Ik vrees dat je dan vooral frustratie en teleurstelling creëert.”

  De misvieringen die gehouden zullen worden, zijn eerder symbolisch, zegt Cornelissis. “In het dekenaat Hasselt zijn we overeengekomen om op kerstdag één viering per pastorale eenheid te houden. En daarna zal elke zondag een viering plaatsvinden in de kathedraal. We gaan ons best doen om daarvoor vertegenwoordigers van de verschillende gemeenschappen uit te nodigen.”

  Ook in Tongeren wordt uitsluitend gedacht aan symbolische vieringen voor de teamleden van de pastorale eenheden. “Anders komen er gegarandeerd vodden van”, zegt pastoor Tony Hayen. “Wie gaat er aan de deur staan om mensen te weigeren? Zelfs toen we nog honderd mensen mochten toelaten in de basiliek, waren er al die het niet wilden begrijpen of op plaatsen gingen zitten waar dat eigenlijk niet mocht.”

  Hoop miserie

  Pastoor Thieu Tielens van Sint-Helena Bilzen wil enkel op weekdagen weer een dagelijkse eucharistieviering in Mopertingen houden. “Daar verwacht ik sowieso maar tien à twintig personen. Als er een paar afhaken, moet dat wel lukken. Een mis in het weekend houden ben ik niet van plan, want daar komt alleen een hoop miserie van.” Ook met Kerstmis niet? “Enkel voor de bewoners van het rusthuis.”

  De Beringse pastoor Geert Croes zit nog met heel wat vragen. “Het is makkelijk gezegd, maar zo simpel is het niet om dit in de praktijk te organiseren. Onze kerstviering zal sowieso online te volgen zijn. Mogelijk zullen we af en toe een viering op uitnodiging houden, maar dat moeten we nog bekijken.”

  Voor Jan Philippe, deken in Pelt, is een misviering met vijftien gelovigen geen optie. “Vijftien is te weinig. Het strookt ook niet met de christelijke gedachte om een paar mensen toe te laten en de rest niet. We gaan wel de kerk in Overpelt-Centrum versieren. Op 24 en 26 december zal er live orgelspel te horen zijn en kunnen de mensen een kaarsje komen branden of de sfeer van Kerstmis opsnuiven in de kerk. Stewards zullen erop toezien dat er niet te veel mensen tegelijk de kerk betreden.”

 22. Wijze beslissing. Onze deken weigert ook vijftien ‘vriendjes’ uit te nodigen terwijl de andere kerkgangers in de kou worden gelaten.

  1. @Irma, Uw deken heeft gelijk.
   De kerken zijn sowieso half leeg, meestal zelf voor 80% leeg. Gevaar voor een aanstekelijke ziekte is daardoor nul.

  2. Er is GEEN aanstekelijke ziekte, niet meer dan andere jaren, er is WEL een stekelijke dictatuur.

   1. @eric-b-l ,
    U heeft 1000% gelijk (dus ’n nul extra).
    Er is hooguit sprake van ’n griep en misschien zelfs dát niet.
    Dus, het is voor mijzelf heel simpel: geen polonaise aan mijn lijf. Anders gezegd: ik wens geen vaccin. (Terwijl ikzelf ’n breekbare gezondheid heb en al wat ouder ben.)

  3. Uw ‘deken’ kan ook eens een écht initiatief nemen i.p.v. zich te verschuilen achter dit flauw excuus. Ik heb weet van een jonge priester (niet in België weliswaar) die een collega priester aansprak om dit euvel op te lossen. De eerst Mis is om zes uur ’s morgens, dan om zeven uur etc… Tot ’s middags. Hij wisselt af met zijn collega priester om dit vol te houden, uur om uur. ’s Avonds doen zij opnieuw hetzelfde. Van 17 tot 20 uur. Reken zelf uit voor hoeveel mensen zij een mis kunnen doen.

   Dat vraagt uithouding en opoffering van een priester. Doch als uw ‘deken’ liever uitslaapt op zondag, dan moet hij zich vooral laten excuseren met dergelijke lauwe excuses…

   1. Inderdaad Kurt ze schuilen zich weer achter getallen, en wetend dat er in de week niet meer mensen zitten dan 15 mensen, als het er al 15 zijn. Allemaal drog redeneren om niet te werken, waarom zouden ze werken, ze worden toch verder betaald door de staat.

    Blijkbaar vinden ze 15 schapen zinloos, Maar, als je Christus wil navolgen kan je niet zeggen dat 15 deelnemers zinloos zijn – iedere schaap dat gevoed kan worden met Christus en die Zijn liefde ( niet onze egocentrische liefde) kan gaan uitdragen in onze verloren wereld is een vreugde voor de hemel. Ik bekijk dat in heen ander licht!!

    Ik had verwacht van alle priesters in België ( niet te ouderen of degene die zwak zijn door hun gezondheid) dat ze meerdere missen gingen celebreren. Gewoon zorgen dat ze Godskinderen zoveel mogelijk met Christus gingen voeden! Dat is trouwens toch hun roeping? Christus bij de mensen brengen via de sacramenten?

    Er zijn dan wel veel mensen bij kerstmis, vooral kerktoeristen die maar één keer per jaar komen en dan nog zonder biecht, maar onze kerken zitten normaal niet vol. Als er 10 à 15 man in de week in de mis zitten is het heel veel.

    Kerken openhouden voor weinig volk was geen probleem voor de corona, en blijkbaar met de corona is dat ineens zo moeilijk? Ik begrijp het niet, dat is niet de evangelische waarden die ik beleef als ik verbonden ben met Christus.

    Ik heb wel vernomen dat de seminaristen priesters in Rome naar België willen komen om te zorgen dat we met kerstmis een mis hebben. Als onze priesters niet willen werken, dan willen zei het wel komen doen.

    Dat Bonny maar alleen viert met zijn kleine zak kerststal dat hij blijkbaar genoeg vind om kerstmis te vieren. Bonny is een Protestant en is helemaal geen katholiek. Zou beter naar de protestanten gaan want de katholieken heeft hij niets meer te vertellen dat nog van waarde is.

   2. Volgens de Codex mag een priester niet meer dan 2 missen opdragen per dag. Als hij meer missen moet opdragen, bijv. 3 omwille van een speciale reden, dan moet hij toestemming vragen aan de Bisschop.

 23. @Irma, Uw deken heeft gelijk.
  De kerken zijn sowieso half leeg, meestal zelf voor 80% leeg. Gevaar voor een aanstekelijke ziekte is daardoor nul.

 24. @Katharina hierboven : “Ik heb met ontgoocheling moeten vaststellen…………enz” !
  Helaas, beste Katharina, U zou toch tenminste met enige weerlegging uw oordeel moeten kunnen onderbouwen, over mijn reacties hierboven. Daar slaagt U niet in, integendeel, U geeft blijk van de correcte gutmensch. Als lid van de redactie, zet U daarmee wel de eerste stap naar demonisering van de boodschapper. Anders dan verreweg de meesten hier op dit voortreffelijke katholieke Forum, wil ik de lezers niet vervelen met meningen of veronderstellingen, maar confronteren met feitelijkheden, ontrukt aan een verduisterde geschiedenis. Daarmee loop ik in het spoor van de Heilige Don Bosco en een menigte andere schrijvers en historici, die de kern van de geschiedenis hebben willen ontmaskeren : de eeuwige strijd tussen tussen goed en kwaad, de strijd tussen vòòr en tegenstanders van de Kerk van Christus. Daar draait de geschiedenis om. Verreweg de meesten van hen zijn hartstochtelijk katholiek. En zij willen de strijd niet voeren met één hand, de andere gebonden achter op de rug. Dat is wel uw insteek ; veel kan, maar het ‘J’ woord mag niet ter sprake komen. De dystopie is echter niet mijn keus. Minstens drie van de lijst, zijn bekeerde Joden. Eén is veroordeeld en zit opgesloten in Frankrijk, omwille van feiten, een moderne vervolgde. Velen hieronder zijn Eerwaarde Geestelijken. Ik beweer niets anders dan hen die mij zijn voorgegaan, o.a. :
  1. Mgr. Henri Delassus
  2. Mgr. Ernest Jouin
  3. Don Luigi Villa
  4. Maurice Pinay SJ
  5. Kard. Ottaviani
  6. Eugène Michael Jones
  7. Henri Barbier
  8. Kard. Nicholas Wiseman
  9. Cdr. William Guy Carr
  10. Antony Sutton
  11. Mgr. Jean-Joseph Gaume
  12. Léon de Poncins
  13. Claudio Jannet
  14. Pierre Virion
  15. Paul Fisher
  16. Emmanuel Malynski
  17. Henri Makow
  18. Alexander Solzjenitsyn
  19. Jacques van Term
  20. Hervé Ryssen
  21. Epiphanius (Courrier de Rome)
  22. Denis Fahey C.S.S.P.
  23. Henri Coston
  24. Israël Adam Shamir
  25. Shlomo Sand
  en nog vele anderen.

  1. @Jules Ik zie niet in hoe uw krampachtige zoektocht naar de “duistere” rol van het Jodendom enige positieve rol kan spelen in de universele strijd tegen goed en kwaad, ongeacht het bestaan van vele antisemieten in het verleden. Indien u toch zoveel houdt van racistische clichés, waarom bv niet dieper ingaan op de “duistere natuur” van Nederlanders. Ik denk dat er al genoeg stof te vinden is rond het genadeloze mercantilisme van de “Hollander” doorheen de geschiedenis. Daarvoor heeft u geen Joden nodig…

   Uw “gutmensch”

  2. Leuk. Door feitelijkheden te benoemen. Namelijk dat bepaalde lieden vrijmetselaar waren. En dan volgt een onfeitelijke conclusie..Waarvan u doet alsof het een feit betreft. Of omdat iemand jood is. Dat zou een feit zijn en vervolgens schuift u hen de schuld in de schoenen van zaken die zeker geen feiten zijn of bewezen…U zou prima passen in het Trump team…

 25. Kennelijk dankzij de lange arm van de filosemietische-pro-Zionistische Lobby werd het binnengehaald en plooide de Raad van Staate, die anders mogelijk onterecht met de aantijging “anti-Semietisme” zou kunnen gestigmatiseerd geworden zijn. Blijkbaar werd het op maat van de Joodse religie gesneden zo dat een voldoende aantal Joodse gelovigen zouden kunnen aanwezig zijn om een geldig Joods huwelijk te kunnen laten inzegenen, wat ergens wel voor rede vatbaar is. Maar een Katholieke Eucharistie viering met amper 15 personen ? Wie dan discriminatoir uit te sluiten van die 15 ?

 26. “Oy vey, it’s another shoah!” roepen om de benoeming van het kwaad tot stilte te brengen werkte nog in de twintigste eeuw, maar niet langer in deze eeuw. Het kwaad wordt steeds veelvuldiger besproken, en dat gebeurt vooral binnen de zoomer-generatie. De karikaturale judeolatrische hysterie van zionistische neocons heeft dan ook geen toekomst, maar is veroordeeld tot object van spot in de “meme”-cultuur op het internet.

  De enige weg voor de katholieke Kerk is die van de katholieke radicalisering, en dat is altijd zo geweest. En, neen, dat impliceert geen oproep tot massale uitroeiing van de de joodse bevolking, maar wel het benoemen van de eschatologische strijd tussen het Christendom en het joods ongeloof, en een onbevreesde veroordeling van het kwaad in de hoge plaatsen van de financiële wereld, de politiek etc., en dat impliceert ook het verwerpen van moderne dwalingen zoals democratie en vrijzinnigheid (scheiding tussen Kerk en Staat, vrije meningsuiting etc.) ten gunste van de beginselen van het Sociaal Koningschap van Christus en de exclusiviteit van de katholieke godsdienst. Ware het dat Vlaanderen een integrale confessionele katholieke staat zou geweest zijn, dan zou de islam, de “bezem van Israël” zoals de joodse rabbijn David Touitou die religie noemt, geen voet binnen hebben kunnen zetten in ons land. Maar het goddeloos religieus pluralisme is de poort geweest waarlangs de zonen van Mekka binnengestroomd zijn.

  Deze website kiest helaas het compromis met de moderne dwalingen van de wereld, en de integrale katholieke lijn wordt hier slechts getolereerd in de commentarensectie. Zo blijft de arbeid van het “Katholiek Forum” dan ook geestelijk vruchteloos, want de zegen van God rust er niet op. Degenen die zonder compromis voor de strijdbanier van Christus Koning kiezen zijn klein in aantallen, maar zij hebben wel de zegen van God, en zij zullen met Zijn bijstand triomferen op het moment dat God daartoe bepaald heeft, wanneer geheel de sociale organisatie van de samenleving in totale chaos vervallen zal zijn; van het “liberaalkatholicisme” blijft er dan niks over.

  1. @Theudmer Jouw bewering dat dit Forum Gods zegen niet krijgt, omdat het niet zou overeenstemmen met jouw specifieke, enge overtuiging is eerlijk gezegd arrogant, om niet te zeggen infantiel. Je kan niet zomaar één stukje uit het historisch katholicisme nemen en het dan “authentiek” noemen. Zo werkt het gewoon niet in onze Kerk, tenzij je haar de rug toekeert. Je kan kritisch zijn. Dat klopt… Maar beweren dat een eerdere versie van het Katholicisme uit het verleden superieur is aan het Katholicisme van vandaag is gewoon niet werkbaar… tenzij je je eigen sekte gaat oprichten. Ik citeer hier graag Aartsbisschop Vigano: het is niet aan de schapen om hun eigen schaapskooi te bouwen..

   Het klopt dat religieus/cultureel relativisme een bedreiging kunnen vormen voor onze maatschappij. Ook de liberale democratie kent zijn duistere kanten, hoewel ze tijdens deze Covid-19 pandemie zware klappen aan het krijgen is. Misschien heb je je wens voor een harde dictatuur dan gekregen. Ik ben ervan overtuigd dat je hier erg van zult genieten…Vrijheid is overroepen niet waar? Dat heb je toch absoluut niet nodig, indien je door je eigen regering wordt opgesloten.

   Je spreekt over “karikaturale judeolatrische hysterie van zionistische neocons”, maar is het antisemitisme van bepaalde commentatoren op dit forum zelf niet karikaturaal? Als je achter iedere boom een Joodse samenzwering ziet, en het woord “Jood” in iedere zin laat voorkomen, kom je niet meteen ernstig over. Kritiek op geopolitiek of economische machtsverhoudingen moet kunnen, maar het demoniseren van een gans volk of het verklaren van iemands gedrag door zijn/haar afkomst is een zonde tegen de naastenliefde. Dat laatste is onaanvaardbaar binnen een Christelijk wereldbeeld.

 27. @Katharina Gabriels (14 december 2020 om 00:16)

  “…waarom bv niet dieper ingaan op de “duistere natuur” van Nederlanders…”

  Hebt u het over de Geuzen, zeerovers van Franse afkomst die kerken onteerden en plunderden en trouwe katholieke Nederlanders folterden en vermoordden? Deze Geuzen waren namelijk aanhangers van Calvijn en diens nieuwe leer: een synthese tussen het katholicisme en het talmoedisme.

  “Ik denk dat er al genoeg stof te vinden is rond het genadeloze mercantilisme van de “Hollander” doorheen de geschiedenis. Daarvoor heeft u geen Joden nodig.”

  Of hebt u het over de calvinistische zeelieden, die met hulp van overgelopen Sefardische kooplieden de Portugese nederzettingen in de Oost veroverden en die de plaatselijke heidenen zagen als voorbestemd ter verdoemenis, uitsluitend nuttig om uitgebuit te worden?

  Gelukkig zijn de Belgen onbedorven… geweest!

  Van hen allemaal (de Kelten) zijn de Belgen de dappersten, omdat zij het verst af staan van de cultuur en de beschaving van de provincia, OMDAT ER SLECHTS ZEER ZELDEN KOOPLUI TOT BIJ HEN REIZEN EN DIE DINGEN INVOEREN, DIE BIJDRAGEN TOT HET VERWEKELIJKEN VAN DE GEESTEN, en ze de naaste buren van de Germanen zijn, die over de Rijn wonen en met wie ze voortdurend oorlog voeren.
  – G. Julius Caesar, De Bello Gallico, Boek I

  1. De Vlamingen zijn vooral van Frankisch Germaans bloed; het is twijfelachtig hoeveel van het bloed van de oude Belgen er in onze aderen vloeit, en er wordt ook in vraag gesteld hoezeer de oude Belgen Keltisch waren, gezien de Tungri de eersten waren die zich “Germanen” gaan noemen zijn. De Nederfrankische taal van Vlaanderen wijst in ieder geval naar een predominantie van het Germaans bloed in de Vlamingen, en de Germaanse zelfidentificatie zit ook in hun historisch geheugen.

   Maar dat terzijde. Het mercantilisme van de Nederlanders komt van de Sefardische Joden die uit Spanje verdreven werden en die zich in de Noordelijke Nederlanden gevestigd hebben; die hebben de calvinistische revolutie in de Lage Landen ontketend en zijn ook betrokken geweest in de protestantisering van Engeland.

   De gehele Kerkgeschiedenis, reeds in de dagen van de apostelen, is getekend in de strijd tussen het Christendom en de joods-gnostische subversieve krachten die uiteindelijk Antichrist tot heerschappij zullen brengen in Jerusalem. Momenteel proberen ze de “Great Reset” over de volkeren te brengen, en in de strijd daartegen is het benoemen van de vijanden van groot belang. Hysterische jodenaanbidding en valse, infantiele aanklachten van “antisemitisme” hebben dus geen plaats in deze strijd tegen de machtige psychopathische oligarchen.

   Wat dat woord “antisemitisme” trouwens betreft: Volgens de Kerkvader St. Hippolytus zijn de Germanen ook Semieten, en waren de Scythiërs, een blond, blank volk, en de volksstam der Ariërs, zelfs Hebreeërs via Jectan, zoon van de patriarch Eber, verre neven dus van de Joden. De manier van leven van de oude Germanen leek veel op die van de Scythiërs, dus het zou kunnen dat ook de Germanen zonen van Eber zijn, Hebreeërs dus. De prominente plaats van paarden in de levens der Germaanse stammen droeg, verder, veel gelijkenis met de ruitercultuur van de oude Assyriërs, ook een Semitisch volk. Men is dus Semieten aan het beschuldigen van “antisemitisme”.

   Het Huis van Shem is de Blanke Natio, onderverdeeld in verschillende nationes, en de Noords-Germaanse volkerenfamilie is het zuiverst gebleven in de bloedlijnen. Ironischerwijze is dus “antisemitisch” synoniem met “anti-blank” zonder dat de meeste mensen het beseffen.

   1. @Theudmer Nu word je evasief, door de betekenis van “Semiet” te gaan relativeren en verbreden. Het gaat hier niet om de vraag of hedendaagse Joden nog Semieten zijn, of de gemiddelde Vlaming misschien een Semiet zou kunnen zijn. Mijn punt was dat Joden door sommige commentatoren worden beschuldigd van alle mogelijke kwalen, gaande van pijn aan hun grote teen tot het uitsterven van de dinosauriërs. Neen, de Joden zijn niet de oorzaak van al onze problemen of al ons fout gedrag. Zonde is nog altijd een individuele beslissing. De idee dat Joden het “kwade voorbeeld” zijn en andere volkeren “onschuldige” imitatoren is intellectueel oneerlijk.

    1. Mevrouw @Katharina Gabriels,
     Prima gezegd. Ik zou het U niet kunnen verbeteren.

    2. De Joden zijn de sturende kracht achter het revolutionair proces in de wereld; dat is gedurende jaren reeds voldoende aangetoond geweest hier op dit forum, en het is niet nodig om daar opnieuw uiteenzettingen over te doen omdat u emotioneel reageert op het benoemen van de realiteit.

     Verder, u bent degene die de belachelijke aanklacht van “antisemitisme” maakte, dus het is dan wel relevant om erop te wijzen dat de Joden niet de enige Semieten zijn in de wereld. Ware het dat ik “antisemitisch” zou zijn, dan zou dat betekenen dat ik mijzelf haat, want ik ben Germaans en de Germanen zijn van Semitische oorsprong. De talmoedische sekten zijn niet slecht omdat de leden ervan Semitisch bloed hebben, maar wel omdat zij Christus-haters zijn op wie de vloek van de Godsmoord rust en wier kabbalistische leiders de mensheid tot de expliciete cultus van Lucifer willen brengen.

     1. De rabbijn Isaac Wise: “Freemasonry is a Jewish establishment, whose history, grades, official appointments, passwords, and explanations are Jewish from beginning to end.” (“De vrijmetselarij is een joods etablissement, waarvan de geschiedenis, graden, officiële aanstellingen, paswoorden en uitleggingen joods zijn van begin tot einde.”)

 28. Het is waarschijnlijk omdat ik een diplomaloos schepsel ben dat ik altijd denk dat als alle Joden indertijd Jezus gehuldigd hadden als gevolg van hetgeen hen lang voorheen werd voorzegd dan konden zij heden nog altijd met trots verklaren Joden te zijn.

  Trouwens, moest men heden de Ark van het Verbond terug opgraven dan ontstond er ogenblikkelijk een totale burgeroorlog in Israel, wellicht zelfs een wereldoorlog. Dat laatste zal vermoedelijk gebeuren de dag dat de banken resetten, vermoedelijk ook deels als reactie op de Waarschuwing.

  De terugkeer van Barabbas is niet eens nodig, hij is na het oordeel van Pilatus nooit meer weggeweest. Voor mij maakt de ‘bevrijding’ van Barabbas deel uit van de heilige Kruisweg, met daarbij de overdenking dat Jezus aan de ene kant van Pilatus stond en Barabbas aan de andere kant. Was dat geen onmiskenbaar Godsoordeel?

  Omdat ik jarenlang geloofde in re-incarnatie is het me zo goed als onmogelijk mensen te haten.

 29. @Silvanus,
  Hierboven is duidelijk beschreven, een synthese van 2000 jr. Kerkgeschiedenis. Aan sommige deugmensen blijkt zo’n rode geschiedenis draad echter niet besteed te zijn. Het ontbreekt hen aan kennis en een open mind. Vele anderen willen echter meer weten, en voor hen geef ik dat door. Slechts enkele puissant rijke families Sefardische joden hebben onze Gouden Eeuw gestalte gegeven, omdat in Amsterdam en omstreken, de beste zeeschepen ter wereld werden gebouwd, en bemand door de beste zeevaarders. De Calvinistische zeevaarders, met hun meedogenloze, materialistische en wrede insteek tegenover concurrenten en vreemden, was de bonus op de gigantische, financiële, Sefardische investeringen. Dit bracht in Amsterdam en Noord-Holland, een geweldige economische opbloei op gang, onze Gouden Eeuw. Op het hoogte punt, telde Amsterdam ongeveer 10.000 zeeschepen. Zij beheersten het toenmalige internationale handelsverkeer op alle wereldzeeën. Daartoe werden Portugezen en Spanjaarden verdreven middels lokale veroveringen en oorlogen. Zij kwamen uit het Zuiden, uit Spanje, en hebben zich in Amsterdam gevestigd onder de beschermende sluier van het Calvinisme dat strijd voerde tegen de katholieken en de Kerk, tijdens de Reformatie in de 16de en 17de eeuw.
  De bekendste families waren Menassa Ben Israël en Coutinho, plus meerdere namen. Zij vormden samen, in die tijd , de joden die wij nu kennen en de wereld naar hun hand trachten te zetten, de Bill Gates, de Sorossen, de Rothschild’s, de Zuckerbergs, de Bezos, de Schwabes, de Kissingers, de Rockefellers, en nog vele, vele anderen. Geld hebben ze genoeg. Nu gaat het om ongebreidelde macht over iedereen, wereldwijd. Met super rijkdom als slagwapen en gedwongen vaccinaties, willen zij de wereldbevolking drastisch verminderen en onder totale contrôle brengen, in navolging van de joodse dictatuur in de Sovjet Unie.

  1. En spreek jij over een open mind die je mist bij anderen. Als er EEN voorbeeld van iemand met tunnelvisie en een verstoord narrow brein ben jij het wel!

  2. @Jules: ik stel niet in vraag, dat er invloedrijke Joodse families bestaan. Maar het probleem is dat je alles door die “anti-Joodse” bril gaat zien. Niemand, ook niet de Joden, hebben de Calvinistische zeevaarders verplicht om te doen wat ze hebben gedaan…Hetzelfde geldt voor ons tijdperk. De Sorossen en Rothschilds van deze wereld oefenen misschien hun invloed uit, maar zij zijn niet de enigen. Het kwaad kent ras, noch kleur. Wie weet zitten we morgen onder de knoet van de Islam of the Chinezen. Raciale obsessies daarentegen kennen maar één eindpunt: Auschwitz. Uiteraard is er niemand van de echte elite de gaskamer in gegaan. Zij ontspringen steeds de dans. Maar uw gedachtengoed straft hen die niet kunnen ontsnappen. Daarom is het zo verwerpelijk.

 30. Beste Katharina, Jezus is geen kerstmannetje die barmhartigheid als snoepjes rondstrooit, genade en gerechtigheid gaan hand in hand en het ene zal het andere niet opheffen of laten verdwijnen. Wanneer miljoenen gestraft worden is dat geen toeval of alleen maar te wijten aan een dictatortje. Moeten we misschien God gaan bekritiseren omdat Hij het beter weet dan wij? U wil ons niet dwingen om socialist te worden en rechtvaardigheid als iets slechts te beschouwen. Dus moet dat bespreekbaar zijn. We kunnen niet anders doen dan de feiten bespreken, dat is geen veroordeling. Vermits God Zijn vijanden als een voetbank gebruikt kunnen we daar vrede in vinden ook al blijft het een ellendige zaak. Niet voor niets kennen we die talrijke wenende Mariabeelden. Begrijpen we Haar ook?

  1. Zou Jezus, die op het kruis nog uitriep “Vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen”, 2000 jaar later kinderen laten vergassen? Ik denk het niet. Wat u daar uitkraamt is geen Christendom. Misschien weent Maria om de hardheid der harten, ook onder hen die zich “authentieke” Katholieken noemen?

   1. Enerzijds moet men altijd de uitvoerders van hogere bevelen kunnen vergeven, des te meer omdat de Romeinse soldaten hun smartphones nog niet ontvangen hadden en bitter weinig Joodse krantenkennis bezaten, op enkele uitzonderingen na die, zoals dat gwoonlijk gaat, niet werden aangehoord. Anderzijds weent Maria om ALLE menselijk zielelijden, ook van de ergste vijanden. Men vergeet altijd weer dat het Offer van Jezus voor VELEN was, niet voor ALLEN zoals sommige moderne priesters ten onrecht blijven herhalen. Wanneer men de Exodus met een beetje aandacht leest ziet men dat Mozes en Aaron op bevel van God de bokken van de schapen moesten scheiden door een list. Kortom, zoals God’s Woord spreekt: ook de kinderen tot in het zoveelste geslacht ontkomen niet aan het rechtvaardige oordeel. Dat is echt geen mensenwerk. De vreze des Heeren staat altijd in ieder gevoelig hart geprent. Niemand kan zoiets op eigen kracht bewerkstelligen. Het is trouwens zeer wel mogelijk dat Pilatus een goede vriend van Jezus was, een Christen dus, ook al kan dat niet bewezen worden toch is het zeer verrijkend hier over te mediteren. Bovendien bleek dat Johannes Maria de hele Kruisweg lang begeleidde. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat zij volledig begrepen wat er zich in werkelijkheid afspeelde. Niet alleen Maria was en is innerlijk innig verbonden met Jezus, ook Johannes. Zij deelden dus ten volle in dat lijden dat geestelijk ver boven het lichamelijke uitsteeg. Als bewijs daarvan luistert u eens naar wat een groepje vrouwen aan Jezus zeiden tijdens die zeer lange marteltocht en wat Jezus hen antwoordde. En misschien wil u wel zo goed zijn ook even over de twee elkaar opvolgende Herodessen te mijmeren? Een kwatong zou misschien durven beweren dat onschuldige kindjes werden opgeofferd voor het gezin van Nazareth.
    Tenslotte verplettert Maria de kop van het serpent omdat uiteindelijk ergens een streep moet worden getrokken, ongeacht of dat serpent ook vele kinderzieltjes omvat houdt. Dat is een tijdeloos beeld en alles wat tijdeloos is heeft altijd geestelijke dimensies die wij niet in hun geheel kunnen overzien met het verstand, maar misschien wel in de diepte van elk hart dat zich wenst te verbinden met Jezus en Maria.

 31. Degenen die het talmoedisme verdedigen tegen het katholicisme kunnen beter ophouden met publiekelijk te schrijven over de katholieke godsdienst.

  Door iemand zoals Katharina Gabriels artikels te laten schrijven bewijst het “Katholiek Forum” dat het de voorkeur geeft aan Amerikaanse trends boven katholieke waarheden; Steve Skojec met zijn amerikanistisch kapitalisme die katholieken “socialisten” noemt omdat zij de sociale leer van de Kerk aanhangen is nog een voorbeeld van die amerikanisering van het denken van katholieken. Aan toeschouwers wordt de valse keuze voorgeschoteld tussen het vrijzinnig-radicalisme van Paus Franciscus en het vrijzinnig-conservatisme van “influencers” uit de lekenstand. Beide zijden van de modernistische munt zijn vijandig aan het katholicisme.

  1. Theudmer, al ben ik het lang niet altijd eens met wat Katharina Gabriëls schrijft, ze verkondigt haar mening die minstens evenveel waard is als de uwe. Maar goed: ook zij moet verdwijnen van dit forum. U bent heel goed op weg om over enkele tijd alleen over te blijven, misschien af en toe gesteund door andere hardliners, maar dat is het dan. Theudmer, al wat niet met uw allerpersoonlijkste overtuiging overeenkomt is voor u des duivels. Of heeft u zo gebeten dat ze u enkele dagen vierkant op uw plaats gezet heeft. Ik moet toegeven qua gezichtsverlies voor uw persoontje kon dat tellen.

 32. Wat we hier weeral gezien hebben is een typisch voorbeeld van “de conservatieven” in de Kerk die de radicale katholieken onder de bus smijten om hun “linkse deugden” te signaleren naar de vijand. Die vijand zal u echter niet sparen om de compromissen die u maakt; hij zal u geen “vergiffenis” schenken om de standpunten die u heeft in tegenstrijd met zijn cultuur-marxistisch wetboek in ruil voor die compromissen. “De conservatieven” beseffen dit niet en blijven daarom nederlaag na nederlaag ondergaan.

  Radicalisering komt van “radix”, “wortel”; het is dus een terugkeren naar de wortels. De katholieke radicalen in de katholieke Kerk zeggen dus zonder compromis wat “de conservatieven” niet willen zeggen, maar die laatsten willen dat maar niet begrijpen en draaien zich voortdurend om om op die radicale katholieken te schieten en zo het werk van de vijand te doen. Zo wint men geen veldslagen.

  De waarheid niet willen zeggen is één ding, schieten op degenen die het wel willen is nog een ander.

  1. Het probleem is ook, beste Benjamin, dat de deugmens katholieken geen voorbeeld durven nemen aan de Apostelen. Zij missen de moed om de afschuwelijke realiteit onder ogen te zien en te verwoorden, zich beroepend op enkele individuele uitzonderingen binnen de Joodse natie, wereldwijd. Maar geen Apostel maakte zich daar druk om. Christus zelf zei, “wie niet vòòr Mij is, is tegen Mij.” Dus de Apostelen achtten ook al de afstandelijken, de lauwen en passieven, de uitzonderingen, mededader aan “Golgotha”. Daarom richtten de Apostelen zich, zoals Christus, tot “de Joden”, of, “het volk”, en spraken zij over de Christenheid en niet apart over heidenen, Joden, Grieken of Romeinen, omdat “allen één zijn in Christus” (St. Paulus). De Joden die daar buiten vielen zijn medeschuldig : “….zij noemen zich Joden, maar zijn het niet, maar een Synagoge van Satan” (Ap. 2:9, 3:9). De Apostelen waren de radicalen bij uitstek, in die vroegste jaren van het Christendom. En zij staken hun nek uit, met het risico in het gevang te belanden zoals St. Petrus of St. Paulus, of vermoord te worden zoals St. Johannes de Doper, of St. Stéphanus.
   In Handelingen 3, zegt St. Petrus tegen het volk (H. 3, 13-15), “…….dien gij hebt overgeleverd en voor Pilatus verloochend, toen deze besloot, Hem in vrijheid te stellen. Gij hebt de Heilige en Rechtvaardige verloochend. Gij hebt het als een gunst verzocht, dat een moordenaar genade ontving ; maar de Leidsman ten leven hebt gij gedood. Maar God heeft Hem opgewekt uit de doden, daarvan zijn wij getuigen.” Hij sprak tegen heel het volk.
   Tegen de Hoge Raad, de hoogste autoriteit en tevens het Joodse volk vertegenwoordigend, zei Petrus, “………dan zij het U allen en heel het volk van Israël bekend, dat deze man gezond hier voor U staat, door de naam van Jezus Christus van Nazareth, dien gij hebt gekruisigd, maar die God heeft opgewekt uit de doden. Hij is de steen, die gij, de bouwlieden, hebt verworpen.” (H. 4, 10-11).
   En tegen de Hogepriester, de voorzitter van de Hoge Raad, zei St. Petrus, (H. 5, 30-31), “De God onzer vaderen heeft Jezus opgewekt, dien gij aan het kruis hebt geslagen, en gedood. Hem heeft God verheven aan zijn rechterhand als Leidsman en Verlosser, om aan Israël bekering te schenken en vergiffenis van zonden.”
   De teksten van het Nieuwe Testament zijn voor de eeuwigheid geschreven. Van generatie op generatie vormen de Joden de “Synagoge van Satan”. De zelf veroordeling kwam met de volkse roep, “….Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen”, uit het Lijdensverhaal, het Evangelie van Matheus, 27 : 25. Dat kan geen deugmens van nu, wegpoetsen. Zelfs emotioneel aangedreven vrouwen niet, die wel in mens gemaakte sprookjes geloven. Wij zijn allen zondaar, en we weten dat we dat zijn, en daarvoor hebben we het fantastische sacrament van de biecht, maar in kwesties van geloof, is de keuze zwart of wit. Een tussenweg is er niet.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht