Strafbaarheid van Internet “haatspraak”: Vivaldi laat onze vrijheden verder wegsmelten

Nu onze Vivaldi-regering in naam van de angst- en gezondheidsafgoden komaf heeft gemaakt van onze meest essentiële basisvrijheden, zoals onze bewegingsvrijheid, ondernemingsvrijheid en zelfs ons recht op de openbare eredienst, wil zij nu een stap verder zetten: het strafbaar maken van de zogenaamde “haatspraak” (hate speech) op het Internet. Tijdens de uiteenzetting van zijn beleidsverklaring in de Kamer deze week, maakte Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) zijn wens bekend om online ‘haatspraak’ strafrechtelijk te vervolgen. Het censureren van afwijkende meningen mag dus niet langer exclusief uitbesteed worden aan Amerikaanse social media bedrijven. Wat men als Vlaming zelf doet, doet men namelijk beter. Daar hoort ook het muilkorven van afwijkende meningen bij. Momenteel komen zogenaamde drukpersmisdrijven (foute meningen via drukwerk of het internet), die niet onder de noemer racisme, xenofobie of negationisme vallen, in principe voor het hof van assisen. Deze complexe procedure zou een bescherming moeten vormen tegen een makkelijke aantasting van onze vrije meningsuiting. Als het echter van “Quickie” afhangt, moeten zulke obstakels tegen censuur zo snel mogelijk afgebouwd worden. Stel je voor, dat volwassen mensen zelf verantwoordelijkheid zouden  krijgen over het uiten of vormen van hun mening. Dat is in deze Covid 19-tijd ongehoord! 

Haatspraak: een subjectief en veranderend begrip

Gemakkelijk zal het bestrijden van “haatspraak” echter niet gaan. Er zijn namelijk belangrijke meningsverschillen over de definitie van haatzaaiende meningen. Volgens de meeste definities draait “hate speech” in de eerste plaats rond expliciete uitingen van haat door geprivilegieerde meerderheidsgroepen aan het adres van minderheden. Toch wordt dit begrip in deze tijden van politieke correctheid steeds breder geïnterpreteerd.  Critici van de Islam, het feminisme, het Covid 19-beleid, het abortus- en het homo-lobby hebben ondertussen al kunnen ondervinden, dat zelfs genuanceerde uitspraken vaak als “haatdragend” worden beschouwd. Het zit allemaal in de intentie, die men in iemands uitingen leest. Heeft men kritiek op abortus? Dan is men meteen tegen vrouwenrechten. Is men voor het traditionele huwelijk of vindt men dat er maar twee geslachten bestaan? Dan is men zeker homo- of transfoob. Heeft men een probleem met bepaalde Islamitische tradities of vindt men dat Zwarte Piet een deel van onze folklore moet blijven? Dan is men beslist racist. Vindt men de Covid 19 maatregelen te streng? Dan is men zonder twijfel een hater van het verplegend personeel, die zonder scrupules na de avondklok alle lockdown-feestjes afschuimt. En ga zo maar door. 

Dictatuur van een politiek correcte elite

Eén feit staat vast: de strafbaarheid van de zogenaamde “haatspraak” zal ongetwijfeld uitmonden tot de dictatuur van een politiek correcte elite, die aan de hand van de media haar vermeende morele superioriteit kost wat kost zal willen opdringen aan de rest van de maatschappij. De belangrijkste slachtoffers hiervan worden Jan en An Modaal, die zich steeds verder in een wereld van dubbelspraak en leugens zullen moeten verschuilen. Is dit de maatschappij, die we onze kinderen willen nalaten? Indien niet, zullen we ons harder moeten verzetten tegen de despotische geesten, die langzaam maar zeker knagen aan onze meest essentiële vrijheden. Allemaal in naam van hun specifieke interpretatie van vrijheid, solidariteit en tolerantie, die eigenlijk helemaal niet vrij, solidair of tolerant is.  Een dictatuur ter bescherming van het “algemeen welzijn”: men moest er maar op komen. Of misschien hebben we dit al eerder gezien? 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

82 commentaren op “Strafbaarheid van Internet “haatspraak”: Vivaldi laat onze vrijheden verder wegsmelten

 1. De échte vrijheid hebben wij gehad in 1965. En dáár hebben wij door het gebruik van veel geweld zélf een einde aan gemaakt. Denk bijv. aan de bruiloft van toenmalig prinses Beatrix en prins Claus (de ouders van huidige koning Willem Alexander) + de protesten op De Dam, (die door het leger pas zijn gestopt) + de bijna gelijktijdige protesten van de Kabouters + de witkarren + ‘Baas in eigen buik’ – protesten.
  De bevolking was zó opstandig, dat er bijna een staatsgreep in Nederland kwam ten tijde van regering Den Uyl.
  Tja, wat is vrijheid? Als wij iets zeggen of beweren, dat moeten wij dat normaliter met feiten staven (dit om de rechten van ánderen niet aan te tasten).
  Er wordt pas aan onze vrijheid getornd, als wij feiten of logische gevolgen niet mogen doorvertellen.

  Christenen hebben slechts met ‘seks’ grote moeilijkheden, dus met gender, homoseksualiteit. Echter, er wordt christenen ook bijgebracht de zonde te haten en de zondaar te verwelkomen.
  Dat wij met deze onderwerpen grote moeilijkheden hebben, heeft slechts met logica te maken, terwijl de wereld daar sinds vooral de laatste 50 jaar seks loskoppelt van voortplanting en daarvan nieuwe réchten van heeft gemaakt.

  De wereld ziet seks tegenwoordig als ‘een recht op plezier’. Dat nieuwe recht kent vele nieuwe problemen. Voorbeeld: Er zijn tegenwoordig zeer vele echtscheidingen (partner accepteert vreemd gaan niet, terwijl de wet ons dit recht toestaat) met gevolg: eens zoveel woningen nodig + vele ontheemde/ontspoorde kinderen + kinderen met meerdere vaders en/of moeders + nieuwe definitie nodig van ‘gezin’, definitie van ‘vader’ en ‘moeder’ en daarom het nieuwe woord ‘gender’.

  1. Het artikel handelt niet over vrije sexualiteit, maar over haatspraak. En de definitie daarvan is inderdaad vloeibaar en daarom is Vivaldi gevaarlijk. In naam van de vrijheid ( liberalisme, toch?) wordt onze vrijheid de nek omgewrongen. En in naam van de klimaatonzin ( alsof mensen de geofysische processen zouden kunnen omkeren) worden wij geacht “klimaatcorrect” te wezen. We kunnen dit soort heerschappen en co bij een volgende stembusgang niet genoeg straffen. Dat is de boodschap die we zo weids mogelijk moeten uitdragen. Laat de rest dus rusten voor een andere discussie.++++++++++++

 2. Meest nieuwe recht: De LHBTIQZ’s ‘dreigen’ nu al de rechten de claimen op de geboorte van ’n kind.
  Dus een enorme stijging van het de kosten van het ziekenfonds dreigt.

  MIJN conclusie: de nieuwe rechten worden letterlijk onbetaalbaar duur, waardoor die nieuwe rechten vanzelf zullen uitsterven.

 3. Het recht om te scheiden heeft nú al gevolgen voor het aantal benodigde woningen/; er zijn nu al pakweg 50% meer woningen nodig om hetzelfde aantal mensen te herbergen. Dus huisprijzen stijgen enorm, terwijl er steeds minder grond beschikbaar komt voor landbouw, werk en vertier.

  Er zijn tegenwoordig zelfs huiscoaches om een en ander ”logisch'(?) te ordenen binnen het tegenwoordige moderne ‘gezin’.

  Wij hoeven slechts geduld uit te oefenen. De maatschappij komt vanzelf tot onbetaalbaarheid van de door de overheden gepropageerde vrije seks.

  1. Dat overheden vrije seks propageren is grote onzin. Ze zitten veeleer op het spoor van vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. (Sociaal liberalisme) Men kan als overheid in ons soort democratieën nu eenmaal (zonder dat de noodtoestand of een gezondheidscrisis is uitgeroepen) aan een meerderheid niet zomaar de wil van een minderheid opleggen!

   Onze overheid bepaalt dus niet, en kan ook niet de hele moraal bepalen, maar slechts de moraal op hoofdlijnen (verboden en aanbevelingen/oproepen) voor de publieke ruimte. De overige moraal is een privézaak, en die wordt bepaalt door elke persoon zelf, al dan niet in samenspraak met de con-sciëntia, ofwel het samen-weten c.q. het ge-weten van de groep, filosofie of ideologie waartoe men zichzelf bekend. (groepsmoraal) Voor de meeste traditionele christenen is dat de eigen kerkelijke groepering of denominatie. Andere christenen nemen naast de eigen verantwoordelijkheid bijvoorbeeld de Universele verklaring van de Rechten van de Mens tot uitgangspunt van hun moraal.

   Mijn conclusie is daarom dat U uw probleem met de seksuele moraal niet juist analyseert (U vergeet de overgeseksualiseerde Westerse cultuur en de verborgen verleiders daarin zoals het marktdenken, consumentisme, reclame enz.), de verkeerde mensen schuld toedicht (overheden) en ook niet met een goede remedie komt. (de wal zal het schip keren) Uw klagen zet daarom ook nergens zoden aan de dijk; het blijft een klacht die mensen naast zich neer leggen omdat het niets van waarde bewerkstelligt. Als oud leraar zou ik U daarom willen influisteren: doe uw werk nog eens over, maar dan met meer oog voor de realiteit!

   1. @Basilius minor,
    In de letterlijke zin propageren overheden niét de vrije seks.
    Echter, zij faciliteren de vrije seks volledig met wetten.
    Dit heeft gevolgen voor de woningbouw tm het financieel mogelijk maken te scheiden + om kinderen naar een creche te brengen tm het gemakkelijker maken om naar publieke vrouwen/mannen te gaan in deze tijd van covid waarin van alles verboden wordt.

    Een groot gedeelte van de diverse wetten houdt direct of indirect verband met vrije seks.
    Zoals U zélf al meldt: de westerse wereld is overgeseksualiseerd.

 4. Aan zetten tot haat, tegen wie ook kan niet, duidelijker kan ook niet. Zo zijn ook de burgeroorlogen begonnen. De reden ook waarom Trump niet herkozen is, is het feit dat vele Amerikanen schrik hadden voor een burgeroorlog. Natuurlijk zit een gelovige verwrongen in de seksuele beleving van mensen, en je mag natuurlijk een mening daarover ventileren zonder tot haat over te gaan, dat is mijn stelling.

  1. Hoe kom je erbij, beste Willy, door te zeggen dat “Trump niet herkozen is” ! Dat kan een weldenkend mens in dit stadium toch niet zeggen. De media brullen maar wat. Die bepalen dat niet. Wacht op de officiële uitspraak van de officiële instanties. Een gigantische verkiezing fraude heeft plaats gevonden, op touw gezet door de Demonratten partij. In vele staten wordt nog geteld, of wordt er herteld, en worden de ongeldig uit gebrachte stemformulieren terzijde gelegd. Er zijn 1,8 miljoen biljetten méér uitgebracht dan er stemmers zijn. Wacht af en houdt je hart vast als de echte uitslag bekend wordt, en dat is zeker niet gunstig voor de Demonratten. De vraag is wat er dan gaat gebeuren als het gepeupel de wapens grijpt, of de stad centra in de fik steekt ?

   1. Ik dacht dat je dat in dit Stadium nog niet kon zeggen. Maar je weet al wel zeker dat er fraude is gepleegd op grote schaal. Ik vind dat altijd zo knap. Ongeldige stemmen moeten niet geteld worden maar volgens Trump geldt dat alleen aan de zijde van het andere kamp want hij vindt dat hij de verkiezingen heeft gewonnen met 72mlj stemmen…Erg bijzonder…
    Er wordt nog nergens herteld. Per staat is vastgelegd of er sowieso een hertelling komt. Daarvoor zijn marges wettelijk vastgelegd. Een rechtzaak aanspannen voor een hertelling in Georgia is niet nodig. Die komt er automatisch omdat de marge op 0.2% zit. Als het gepeupel gewoon de waarheid krijgt te horen in plaats van opruiende teksten zou dat al veel schelen. Als Trump en zijn medestanders twijfelen aan bepaalde zaken kunnen ze dat prima uitzoeken en voor de rechter brengen. Maar vooraf al roepen dat er grootscheepse fraude is gepleegd is nooit door een rechter ook bevestigd. Wat mij betreft opruiende teksten zoals ze ook werden gebruikt in de vorige eeuw in Duitsland. Volksmennen en de waarheid zijn heel verschillende dingen. Na de kruitdampen zal blijken dat Biden de rechtvaardig gekozen president is! Ook nog eens gekozen door een overgrote meerderheid van de bevolking.

    1. Je hoefde niet helderziende te zijn om vooraf al te weten dat dit het logische gevolg zou zijn indien het Amerikaanse volk de voorkeur zou geven aan Biden als volgende president.
     Trump heeft vanaf de zomer al geroepen dat hij de uitslag van de verkiezingen alleen zou accepteren indien hij herkozen zou worden.

     Dit is de klassieke manier waarop populisten, die met democratische middelen aan de macht zijn gekomen, uiteindelijk de democratie om zeep helpen en een dictatuur vestigen.

     Het enige waarop we kunnen hopen, en waarop ik eerlijk gezegd ook wel reken is, dat de generaals in het leger een bevel van hun Opperbevelhebber en de zojuist voor 70 dagen benoemde minister van Defensie, om te gaan schieten op de mensen die het wagen om te protesteren tegen Trump naast zich neer zullen leggen.

     Dat er op dit forum veel symphatie is voor een man als Trump is ook te begrijpen, democratie is een staatsvorm waar geen enkele fundamentalist blij van wordt.

   2. Raar dat jij een ‘echte’ ‘christen’ steunt die 2x gescheiden is. Diverse aanklachten van aanranding tegen zich heeft lopen dat je hem zo op een voetstuk zet…Terwijl je de echte katholiek weg zet….

   3. Dat er grootschalige verkiezingsfraude heeft plaatsgevonden weet iedere zinnige Amerikaan, dus daar hoeft geen debat over te zijn, maar dat de fraude op zo een opvallende manier is geschied heeft men volgens mij bewerkt opdat Trump gemakkelijk bewijzen zou hebben om aan de rechter voor te leggen en een uitspraak voor het Trump-presidentschap te krijgen met de bedoeling dat de Democraten dan hun militanten (Antifa, “BLM”) laten rellen, wat dan het begin van een burgeroorlog kan zijn. De schaduwregering heeft via het postbusstemmen een situatie gecreëerd waarbij geen van de twee kampen de man van het ander kamp wil beschouwen als legitiem staatshoofd. Indien het gerechtshof zich voor de ene uitspreekt zal het kamp van de andere de uitspraak verwerpen en andersom.

    De huidige situatie werd zeer duidelijk op voorhand gepland door de oligarchen, want reeds in 2019 waren de media de bevolking ertoe aan het conditioneren door te praten over het scenario waarin Trump het presidentschap na de verkiezingen niet zou willen neerleggen. Ik denk dat de occulte Joden de twintigste-eeuwse rol van opperste grootmacht in de wereldpolitiek van de VS willen wegnemen en die naar het Oosten willen overbrengen (Rusland, China) ten dienste aan de Joodse presentie in Jerusalem. Met interne conflicten willen ze de VS dus afbreken en reduceren tot een niet zeer machtig land.

    Dat Akelige Jef Biden een dienaar van de NWO is als vertegenwoordiger van de communistische factie en een bedreiging voor de Amerikaanse bevolking beseffen veel mensen, maar velen begrijpen niet de hegeliaanse strategie van valse oppositie die de NWO hanteert; de esoterische sekten gebruiken de kracht van illusie via televisie en internet om gecontroleerde conflicten te creëren en uit te spelen ten dienste aan hun agenda, en Trump werd gelanceerd als één van de pionnen in dat politiek schaakspel, de pion waarmee de oligarchen de mensen willen controleren die op variërende graden vijandig zijn tegenover de plannen van de NWO. Presidenten in de VS worden aangesteld door de weishauptiaanse adepten van Jacob Frank, en met Trump is dat niet anders gegaan. Een voorbeeld van de weishauptiaanse macht over het VS-presidentschap: Volgens de maçonnieke schrijver Gioele Magaldi kreeg men in Rome een lid van de katholieke Kerk op de presidentiële zetel van de VS in ruil voor de eerste vrijmetselaar op de Troon van Petrus; dat lid van de Kerk als president in de VS was Kennedy, en die eerste vrijmetselaar op de Troon van Petrus was Roncalli die de naam Johannes XXIII aannam en die het Tweede Vaticaans Concilie geconvoceerd heeft.

    Wat we nu zien gebeuren in de VS was gepland door de occulte krachten, en ik denk dat de volgende stap gaat zijn dat het Hooggerechtshof Trump gelijk zal geven; vlak voor de verkiezingen heeft Trump nog een benoeming gedaan voor dat hof. De communisten van de Biden-factie zullen dan koken van razernij en losbarsten.

    1. Jef Biden? Het is raar dat van de fraude aantijgingen nog niks is vastgesteld en bevestigd door een rechter en dat je dan toch kan spreken van het is duidelijk. Ik vertaal maar even vrij dat u vindt dat 77 miljoen stemmende Amerikanen niet zinnig zijn. Trump heeft al maanden voorgesorteerd op deze situatie. Slim als hij dan toch is.. Roep maar alvast dat het stolen elections zijn. Als je een leugen maar vaak genoeg herhaald dan gaan de mensen vanzelf geloven dat het waar is.
     Hopelijk zegeviert de waarheid en het recht. Bij het eindoordeel in de hemelen zal in elk geval de waarheid en het recht zegevieren.

 5. @Jules Van Rooyen: Ik treed gewoon bij wat Juuls schreef, het moet nog allemaal bewezen worden, volgens mij heeft Biden gewonnen, maar we zullen zien.

  1. Of Trump vrijmetselaar is, beste Jo, ik denk het wel, maar tegelijkertijd vermoed ik dat hij niet actief meer is voor de loge. De extreme oorlogvoering tegen hem, door de MSM media, de bureaucratie, de FBI politie, de geheime diensten, en die zijdens partij genoten en die van de Demonratten partij, laat zien dat hij geen onderdeel is van “het systeem”. Bij Makow ook gelezen het verslag van een insider getuige, die Trump als outsider van “het systeem”, bevestigd. Hij heeft met zijn daden 4 jr lang, getoond dat hij partij kiest voor het Amerikaanse volk, en tegen de mondialisten, dat hij de werkeloosheid enorm omlaag gebracht heeft, vele industrieën terug gebracht heeft naar de VS (ook die uit China), voorts, dat hij zich teruggetrokken heeft uit het bedrieglijke “klimaat accoord” van Parijs, en tenslotte, de media openlijk beticht heeft van vijandschap tegen het volk. Dat zijn punten die een lid van het maçonnieke “systeem”, de zogenaamde “deep state”, nooit zou doen. De haat verhouding met diverse EU regeringsleiders die allen bekend staan als leden van de loge, (Rutte, Merkel, Macron, Conte, Michel, Boris J.) is de ultieme bevestiging. Inderdaad, alvorens ik bovenstaande reactie schreef, wist ik al dat die Biden, zijn titel van “president elect”, verloren heeft. Dat komt door de hertellingen en het opzij zetten van massale hoeveelheden valse stembiljetten, met name in de staat Pennsilvenia. Daar zijn de rollen omgedraaid tussen de twee kandidaten. Maar we wachten af, totdat de officiële uitslagen bekend zijn. Maar de gevolgen van een Trump zege, kunnen verschrikkelijk uitpakken. De linkse kerk zit hoog te paard, wereldwijd. En hoe hoger de linkse verwachtingen, des te dieper de val en des te harder de smak.

 6. @ Jules van Rooyen …

  En je weet ook natuurlijk wat martinvrijland.nl over links en rechts schrijft en de Hegel strategie..
  Vele mis-leide evangelische christenen zien Trump als de eindtijd Cyrus..terwijl hetgeen de pretendent uit de stam Zebulon-Nederland betreft..zie ook de profetie van de heilige Hilarion.
  Dus de evangelische christenen begrijpen dus WEL dat de H.Schrift een eindtijd Cyrus impliceert dus een dubbele vervulling.

 7. Op deze site is er geregeld sprake van haatspraak. Het is goed dat er plannen zijn om daar een einde aan te maken. Vrijheid is niet absoluut en mag nooit anderen schaden.
  Wat Trump betreft: er is geen enkel bewijs voor verkiezingsfraude.

 8. De coalitie der vivaldisten voert de agenda van de loges uit door normaal gedrag meer en meer te bestraffen; zoals de pratende hoofden van de “Great Reset” te kennen geven willen zij het menszijn herschrijven, en via “haatspraak”-wetten willen zij de mens eerst volledig ontwrichten om hem vervolgens dusdanig te “herschrijven”. De leer van de loges uit zich in afbreken en opbouwen, keer op keer, tot zij de status bereiken die zij willen hebben. Dat doen zij met de samenleving, zoals eertijds met de omverwerping der katholieke monarchieën via democratisme om vervolgens het NWO-imperium op te bouwen en nu met de afbraak van de post-wereldoorlogse maatschappelijke status van de twintigste eeuw ter opbouw van de volgende status die zij willen via een “vierde industriële revolutie” (met als instrument de coronistische psy-op), een status van technocratie gestoeld op de transhumanistische leer. Zij willen dat echter ook doen met de mens zelf, dat afbreken en opbouwen, maar de mens heeft een inherente natuur waarin een wet geschreven staat door God, en zij kunnen die niet uitwissen. Mensen zijn geen robotten, en zodus zal uiteindelijk het gezond verstand zegevieren over de zotten die de bevolking terroriseren.

  Merk op, echter, dat elke Vlaamse systeempartij op federaal niveau in collaboratie is met het coronisme, ook het Vlaams Belang. Allen steunen zij het ziek maken van de bevolking door vaccinaties. Het toont nog maar eens aan de farce van de partijpolitiek.

  De Vlamingen moeten samenspannen en zich beschermen tegen de politiekers, corrupte rechters, de politiekrachten (politiemensen zijn niet uw vrienden; zie maar wat er gebeurt wanneer Vlamingen op straat komen tegen de Arabische invasie), tegen de internationale organisaties, tegen de machinaties van maçonnieke loges. Zij moeten tribaal handelen, en zij hebben een kundige aanvoerder nodig die niet geconnecteerd is aan het systeem en die hun verdediging opneemt.

  1. Wanneer ik de politiekers in het federaal parlement zie zitten met donker gekleurde maskers op hun vuile smoelen valt het mij op hoezeer dat het beeld compleet maakt van gemaskerde bandieten die in hun rovershol de buit verdelen die zij plunderen op de bevolking.

  2. Aan Theudmer:
   “Mensen zijn geen robotten, en zodus zal uiteindelijk het gezond verstand zegevieren over de zotten die de bevolking terroriseren.”.
   Helaas kan ik het met de opmerking dat mensen geen robotten zijn, niet eens zijn. Mensen zijn wel degelijk robotten, in die zin dat je ze kunt programmeren. Ziet hoe de mens geprogrammeerd wordt door de media in deze absurde tijden. Ziet hoe een mafia-kliek lachend en al de wereld voor de gek houdt met die verzonnen epidemie. Mensen kun je dus alles wijsmaken.
   Hoe jammer het ook is om tot deze conclusie te komen, het is niet anders. De mens is vaak een klein hoopje dommigheid. Een stukje natuur met een beetje verstand. Meestal net genoeg om de eerste levensbehoeften bij elkaar te scharrelen. Mensen zijn net als dieren, maar dan wel behept met zelfbewustzijn. Een zelfbewustzijn dat meestal bepaald onderontwikkeld is.
   De complotdenkers die stellen dat we uit een dier gemuteerd zijn, zouden het best wel eens bij het rechte eind kunnen hebben. We zijn waarschijnlijk een beetje erg dom. Dat is de reden dat slechte mensen misbruik kunnen maken van de mens. Je laat ze wat zien op de televisie en ze geloven het ook nog. Of ze schrijven het in de kranten, vertellen op de radio. De ‘intelligentie’ van de mens kun je hedentendage zien aan de lapjes dragers. Te triest voor woorden dat ze zich als makke schaapjes zich dat allemaal laten aanpraten.
   Ergo, hoe triest ook. We moeten de mens niet hoger achten dan hij is. Maar al met al is het geen leuk idee om met zulke verdwaalde geesten weerstand te moeten bieden aan de mafia. Door jarenlange indoctrinatie op de scholen, de tv, de radio en andere kanalen hebben de slechteriken de geest van het volk betoverd. En het nare is, vermoed ik, is dat de kerk in zichzelf al bedriegelijk is. Het ‘morele’ instituut is bij nader inzien helemaal niet zo menslievend als men zich voordoet. Het zou zelfs kunnen -en de aanwijzingen daarvoor zijn sterk- dat de Bijbel zelf frauduleus is. Tja. Als dus blijkt dat het morele instituut op drijfzand is gebouwd, dan blijkt dat nu des te meer. Dan is het niet onbegrijpelijk dat de paus dat ook weet en daarom de wereldse afslag neemt.
   Ik bedoel: als iemands morele basis gebouwd blijkt te zijn op verhalen, dan is het zeer gevaarlijk als die verhalen worden ‘ontzenuwd’. Dan stort de basis van iemand’s morele gebouw in. Als een gelovige erachter komt dat hij in verhalen gelooft, dan verliest hij zijn geloof waarschijnlijk ook en gaat voortaan zijn eigen weg. Dan kan het beest in die mens de overhand krijgen. Het laagje beschaving is dun.
   Het is trouwens voorzegd in ‘de Protocollen…’. Ook al zouden die leugenachtig zijn, ze geven toch wel ongeveer aan welk verdorven spel er gespeeld wordt.

   Het spijt me als het wat scherp klinkt allemaal, maar het is nu eenmaal niet anders. De tijden zijn dusdanig grof van aard in mijn ogen, dat we er maar niet meer omheen moeten draaien. Ik ben katholiek opgevoed, maar bezoek geen kerk meer. Wat ik leerde op de school was goud waard qua moraalleer, maar als de liefde van één kant moet komen, dan houdt het snel op. Als men bijvoorbeeld om te treiteren expres Moslims hiernaartoe haalt met hún geloof, dan zijn ze afschuwelijk bezig met het uitverkopen van de Christelijk beschaving. En dat vind ik zonde. Eeuwig zonde. Of als men de corrupte zakenmensen de baas laat spelen, of de ziekelijk elitaire misdadigers vrij spel geeft? Afschuwelijk.
   Maar, ook al zouden het maar verhalen zijn, die Bijbel; het zijn soms mooie en ‘goede’ verhalen. Soms ook verderfelijk slecht trouwens, vind ik. Punt is echter dat sommigen de verhalen -ook de verderfelijke- letterlijk zijn gaan geloven. En dat leidt tot rampen. Maar dit is eigenlijk een hele andere discussie, hoewel het een kernpunt is van wat er nu in deze tijden gebeurt.
   Samenvattend zie ik dat de Katholiek geen poot heeft om op te staan als zijn kerk instort. Zijn morele bescherming verdampt dan. Dan heeft hij geen poot om op te staan.
   En dat is triest. Heel erg triest. En daar maakt die mafia dan weer vrolijk misbruik van.

 9. @ Theudmer .. {11 november 2020 om 20:55}..

  Je schreef▪︎Zij moeten tribaal handelen, en zij hebben een [kundige aanvoerder] nodig die niet geconnecteerd is aan het systeem en die hun verdediging opneemt.▪︎

  Díe kundige aanvoerder 🤴 is je bekend..ik heb gelezen dat zijn leger uit dappere Belgen bestaat ..jij ontkent hem, aan jou heeft hij dus al niets, je hebt jezelf aldus gedegradeerd.
  Hopelijk ben je geen internettrol 😎 ..incognito 🙈

 10. @ Raphaël,

  beste Raphaël, het spijt me vast te stellen dat u “geen poot heeft om op te staan” zoals u zelf zegt.

  Daaruit trek ik de conclusie dat u nooit in uw leven de oude profeten las, noch de hedendaagse.
  Zeer spijtig.
  U vergeet: God laat zijn schepselen nooit achter, ook al zijn zovelen niet meer katholiek.

  Ga bijvoorbeeld naar http://www.bloggen.be/levend_geloof9/ en zoek bijvoorbeeld op “Pastor Enoc”, of lees bij https://restkerk.net/ over https://restkerk.net/derde-geheim-van-fatima/ en https://restkerk.net/de-grote-waarschuwing-2/

  Wat u blijkbaar ook vergeten bent, en dat is werkelijk het allerspijtigste: dat ieder mens dagelijks zou moeten betrachten op een of andere wijze in gebed te blijven. Het is van het allerhoogste belang dat u liefst nog tijdens dit leven werkelijk contact krijgt met Jezus. Dat is geen verhaaltje!!! De heilige Schrift verschaft u de Waarheid want God is de levende waarheid.

  Jezus is een levend persoon, en Maria, en u moet met alle kracht die u in u hebt naar Hun heilige Harten uitreiken.

  Wij worden allen gelouterd en beproefd. Dat weet u toch!
  De Kerk is voor 95 % ingestort maar het Geestelijk Altaar kan door geen mens aangeraakt worden zonder te sterven: de gelijkenis met de Ark van het Verbond is treffend.

  Overdenk eens wat er gebeurde met de afvalligen aan de voet van de berg Sinai onder toezicht van Mozes en Aaron, in die uitzichtloze woestijn.

  Laat de wolven gewoon huilen in hun duistere bos vol dood kreupelhout.
  Weldra zal alles weer tot bloei komen en alles weer worden her-opgebouwd.

 11. @ Raphaël,

  beste Raphaël, het spijt me vast te stellen dat u “geen poot heeft om op te staan” zoals u zelf zegt.

  Daaruit trek ik de conclusie dat u nooit in uw leven de oude profeten las, noch de hedendaagse.
  Zeer spijtig.
  U vergeet: God laat zijn schepselen nooit achter, ook al zijn zovelen niet meer katholiek.

  Ga bijvoorbeeld naar –http://www.bloggen.be/levend_geloof9/– en zoek bijvoorbeeld op “Pastor Enoc”, of lees bij –https://restkerk.net/– over –https://restkerk.net/derde-geheim-van-fatima/– en –https://restkerk.net/de-grote-waarschuwing-2/–

  Wat u blijkbaar ook vergeten bent, en dat is werkelijk het allerspijtigste: dat ieder mens dagelijks zou moeten betrachten op een of andere wijze in gebed te blijven. Het is van het allerhoogste belang dat u liefst nog tijdens dit leven werkelijk contact krijgt met Jezus. Dat is geen verhaaltje!!! De heilige Schrift verschaft u de Waarheid want God is de levende waarheid.

  Jezus is een levend persoon, en Maria, en u moet met alle kracht die u in u hebt naar Hun heilige Harten uitreiken.

  Wij worden allen gelouterd en beproefd. Dat weet u toch!
  De Kerk is voor 95 % ingestort maar het Geestelijk Altaar kan door geen mens aangeraakt worden zonder te sterven: de gelijkenis met de Ark van het Verbond is treffend.

  Overdenk eens wat er gebeurde met de afvalligen aan de voet van de berg Sinai onder toezicht van Mozes en Aaron, in die uitzichtloze woestijn.

  Laat de wolven gewoon huilen in hun duistere bos vol dood kreupelhout.
  Weldra zal alles weer tot bloei komen en alles weer worden her-opgebouwd.

  1. Zeer inspirerend en bijzonder aan te bevelen:
   —https://cruxavespesunica.org/2020/11/11/video-de-grote-waarschuwing/—
   van Michael Dekee.

 12. @eric-b-l,
  Een gesprek is hoor + overdenken + wederhoor. @Raphaël (mooie christelijke en Nederlandse naam) stelt uitdrukkelijk geen vragen; hij stelt een en ander voor zichzelf vast en maakt zo bekend, dat een gesprek zinloos is. Hij heeft – als protest(ant) een eigen geloof voor zichzelf opgericht. Daar is niet tegenop te redeneren.

  1. Men mag niet zomaar zeggen dat er niets overblijft want dat is nu juist wat de vijand pleziert, en ook degenen die ons hier voortdurend aanvallen.
   Trouwens, de Geestelijke Kerk is niet ingestort, wel de meeste priesters en bisschoppen die zogezegd “met hun tijd meegingen”, zij zijn er niet meer als herders.
   God is altijd en eeuwig onveranderlijk Dezelfde.

 13. Een ánder onderwerp:
  Net gelezen in het Algemeen Dagblad (AD):
  Bibliotheken verwijderen boeken met Zwarte Piet: ‘In strijd met de goede zeden’.

  MIJN reactie:
  Die onzin krijg je vanzelf als je als land teveel vreemdelingen in je land toestaat.
  De vreemdelingen zijn hun eigen land ontvlucht en houden tóch vast aan hun gedachtengoed.
  Zo creëren zijzélf een niéuw land (óns land!!!) dat als twee druppels water lijkt op het land dat zij ontvlucht zijn + zo worden de oorspronkelijke bewoners (lees: de Nederlanders) ’n vreemde in éigen land.

 14. @Jules van Rooyen… nav.{11 november 2020 om 18:43}…

  Wat ik helemaal vergeten ben je te herinneren dat Trump de gehele bevolking wilt vaccineren en dat hij ook het leger daar wil voor inzetten ..en dat ze het gaan afdwingen is ook (allang) bekend. ..Díe goede daden die jij dan ook van Trump opsomt is om het volk te paaien, hij geeft wat toe om geloofwaardigheid te wekken, maar uiteindelijk neemt hij alles af van het volk, want de gevaccineerde mens verliest zijn vrije wil en wordt tot een zombie, prooi in de klauwen van satan.

  Wat @ Theudmer hierboven zegt komt overeen met wat alias Martin Vrijland op zijn site zegt en zo zijn er meerdere sites, ik raad je dan ook aan terug naar de tekentafel te gaan ..voor een nieuw 🤯 ontwerp van je gedachtegoed 🤔 ..helaas 🤭 🤕

 15. @eric-b-l …. nav. ..{12 november 2020 om 00:54}..

  Je schreef: ••Laat de wolven gewoon huilen in hun duistere bos vol [dood kreupelhout].
  Weldra zal alles weer [tot bloei komen] en alles weer worden {her-opgebouwd}.••

  Welnu dat •tot bloei komen• 🌻 zien we in Jesaja 66:14 ..in vers 15 en 16 zie je grote Waarschuwing, en van DAAR-UIT ontstaat de vermelde Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde in vers 22 ..dewelke eveneens overeenkomt met de Nieuwe Hemel en Nieuwe in 65:17.. en daar in vers 20 zien we het onderscheid ten opzichte van de Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde in Openb.21 en in !!! Jesaja 25:8.. ….!!! met hoofdstuk 24 verbonden en toch onderscheiden en gescheiden.

  Dus Eric.. het is dus door de Waarschuwing dat de gehele schepping gereinigd wordt op de al eerder genoemde [3] niveaus ..en op het niveau gebracht wordt van wat de Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde in Jesaja 65:!!!20 betreft.. dus in zijn EERSTE fase ..als grondlegging voor de latere overlappende en overkoepelende voltooiing.
  Volgens Vassula Ryden bestaat de Waarschuwing in zijn uitwerking uit 3 fases …wat betreft het 3 ledige zielsaspect van de mens.

  Twee simpele “beroepen” had ik:: ..post-bezorger en hulparbeider bij de metselaars ..metselaars die dus wel te onderscheiden zijn van de {vrij-metselarij}.. De Maleachi 3:1 bode is de post-bode van De Heer die Wederkomt in het {voorbij-gaan} in het 6e zegel.
  Dus van gewone postbode wordt ik straks de post-bode van de Heer.. dus een “profetisch” 🤫 🤣 voorteken.

  Een hulparbeider van de metselaars noemen ze ook [opperman]👷‍♂️ ..een opperman..een opper-hoofd in de betekenis van King .. dus ook een “profetisch” voor-teken 🤔.
  Een hulparbeider is als handlanger van de metselaars een be-dienaar… een goede koning is ook een dienaar ..in Zacharia 6:13 bouwt de [king] de tempel.. dus allemaal 😇 🤗 voortekens.. en Jezus Christus is zijn [BouwHeer–Architect].
  De vrijmetselaars-illuminati denken dat de gevallen engel lucifer de bouwheer van het universum is….terwijl ze de Hoeksteen..Jezus Christus verwerpen.

 16. @ Jules van Rooyen

  https://stichtingvaccinvrij.nl/ontwerpregeling-spoedwet-verbiedt-alles-ministers-creeren-samenleving-zonder-plezier-en-ontspanning/

  Dit is, beste Jules .. het resultaat waar de [gr]istelijke partijen aan meegewerkt hebben.
  Minister Arie Slob wilde vuile handen maken ..nou inder-daad.

  Niet jij maar @ Theudmer zegt het juiste met het volgende en hij is heus niet de enige met dat standpunt:: ▪︎Wanneer ik de politiekers in het federaal parlement zie zitten met [donker] gekleurde maskers op hun [vuile smoelen] valt het mij op hoezeer dat het beeld compleet maakt van •gemaskerde bandieten• die in hun rovershol de buit verdelen [die zij plunderen op de bevolking].▪︎

  En het volgende geldt ook voor Nederland en natuurlijk feitelijk voor alle landen…
  ▪︎Merk op, echter, dat elke Vlaamse systeempartij op federaal niveau in collaboratie is met het coronisme, ook het Vlaams Belang. Allen steunen zij het ziek maken van de bevolking door vaccinaties. Het toont nog maar eens aan de farce van de partijpolitiek▪︎

  De terroristenwet moet dus toegepast worden op deze collaborateurs cq. moerascriminelen.

  Uit ergernis, terwijl mijn bloed kookt, hier dan een profetie ter bezegeling!!!!!

  》Wee de rijken!!!!! ….Het is een ▪︎uitgebreide▪︎samenzwering 👹 die gericht is tegen alle eigendom en met de bedoeling ons [in te palmen] als een netwerk !!!
  Er worden grote misdaden begaan en verschrikkelijke rampen zullen onder de volkeren der aarde grote verslagenheid verwekken.《

  En elders::
  ▪︎Ook de Romeinse kerk zal uit de handen van deze koning gered worden, door een andere HEEL KATHOLIEKE KONING ..die deze kerk te hulp zal komen, deze goede koning, die door de slechte koning gevangen wordt genomen zal bevrijd worden door de hulp van de Heilige Maagd Maria.
  ………
  Na ..♡heel wat gevaar en beproevingen♡ ..zal hij uiteindelijk de overwinning behalen.▪︎

 17. Zie hierboven.
  Die bewering over Trump, beste Jo, lijkt me niet juist ! Vanaf de lancering van de griep leugens, heeft hij niet mee willen doen. Eén van de eerste maatregelen die hij zal nemen is het ontslaan van de corrupte joodse vrijmetselaar Fauci, secondant en zakelijke partner van de joodse vrijmetselaar Bill Gates, die de wereldbevolking wil volspuiten met vunzige vuiligheid, teneinde de wereldbevolking onder contrôle te krijgen. Als alles weer normaal is, na Trump’s herverkiezing, krijgt hij de ruimte om zijn directe omgeving op te schonen en de Amerikaanse collega van de vrijmetselaar Van Dissel, baas van de NL RIVM, aan de dijk te zetten. Trump heeft vanaf het begin gesteld, ja, dus in het voorjaar 2020, dat er geen sprake is van een griep “pandemie”, en hij uitte de hoop enkele weken voor het Paasfeest, dat “de kerken in de VS weer vol zouden stromen met gelovigen”. Ook wilde hij iedereen weer aan het werk, teneinde het omvallen van bedrijven te voorkomen. Er is geen moment sprake geweest van verplichte vaccinaties, dwang en opsluiting in Fema kampen. Dat was en is de planning van de leiders der Demonratten. Integendeel, Trump wilde de aangeprate collectieve angst psychose weg praten.
  Hadden onze bisschoppen onder leiding van de kardinaal, arts/dokter Eijk, dat maar gedaan, vanaf dag één. Als arts had hij toch ook, gevoed door traditioneel wantrouwen tegen de staat, de enormiteit van het griep bedrog en alle buitenproportionele propaganda, moeten doorzien ? In de traditionele parochies is dat wijselijk wel gedaan. Ontmasker de wandaden van de regering. Vertrouw nooit de (r)overheid. Helaas, het tegendeel vond plaats. De V2 bisschoppen bleken lafbekken. De V2 NOM kerk capituleerde voor de leugenachtige, maçonnieke (r)overheid. Zij sloten zelfs de kerken, terwijl daartoe geen plicht was. Welk een schande.
  Helaas, beste Jo, U blijkt beter te zijn in zinloze voorspellingen uit het OT, dan in het zien van de realiteit in het hier en nu. Als ik U was, zou ik een beetje dimmen, en ons lezers en scribenten, niet langer lastig vallen met klinklare nonsens.

  1. Jules van Rooyen
   Als ik U was, zou ik een beetje dimmen, en ons lezers en scribenten, niet langer lastig vallen met klinklare nonsens, zoals je doet in je bijdrage van 12 november 2020 om 12:03.

   Natuulijk heeft Trump gelijk dat met Pasen het coronavirus bedwongen is.
   Maar net als Trump zeg ook jij niet in welk jaar.

   Voorlopig zijn er meer dan een kwart miljoen Amerikanen aan dit (onschuldige) virus overleden, en er zullen er nog vele volgen.

   1. Kijk, beste Theo J., het verbaasd me telkens weer, dat ze U in de loge niet leren lezen, alvorens te praten. Dat is me al enkele malen opgevallen. Kennelijk worden die loges geleid door ongeletterden. Maar ja, wat moet je anders verwachten van een subversieve .:. vrijmetselaar club die een corrupte en veroordeelde begrafenis ondernemer, Henry Keizer (tevens voorzitter van de VVD-partij), tot de hoogste .:. graad 33 bombardeerde, en hem na het publieke schandaal, liet vallen. Vlak daarna was hij plotseling overleden !!!
    Theo J., lees nogmaals de door U gewraakte zin ?
    Hierboven in het begin van die hele zin, verwijs ik naar :
    “”……..dus in het voorjaar 2020, dat er geen sprake is van een griep “pandemie”, en hij enz. ……….”” !!

  2. bedankt weer van Rooijen voor al die onzin. Ik sta steeds weer verbaasd hoe er nog meer onzin uit uw vingers komt. Trump die van Dissel ontslaat? We gaan het zien.. Ik ga deze bijdrage eens goed opslaan. Fauci zal inderdaad ontslagen worden als het aan Trump ligt. De enige man die nog wat zinnigs zegt over de coronapandemie. Onbegrijpelijk dat hij dit nog steeds niet gedaan heeft. Waarom eigenlijk niet? Mogelijk nog de enige die wat zinnigs over corona kan vertellen tegen Trump. Want ja de ziekenhuizen lopen toch vol.. Maar ja dat is maar een griepje. Trouwens van Rooijen ben je al een keer in een ziekenhuis jouw mening wezen verkondigen. Zeer zeker niet persoonlijk. Zou je eens moeten doen….

   Waarom zegt Trump eigenlijk dat hij van alles doet om de pandemie te bestrijden (als er het niet is). Hij nam gelijk het besluit om China dicht te gooien (hij gaat er trots op want dat was is een van de eerste coronamaatregelen). Vreemd dat hij in het ziekenhuis moest zijn voor de toediening van een zeer goed medicijn. Als het maar een griepje is en hij zo stoer … tsja dan laat je je lekker verwennen door je vrouw Melania… (of een andere die beschikbaar is).
   Wat mij betreft ben jij diegene die hier nonsens en ongefundeerde verdachtmakingen doet…

  3. Trump heeft tijdens één van zijn “rallies” gesuggereerd dat hij Fauci ging ontslaan na de verkiezingen, maar het is afwachten om te zien of hij dat daadwerkelijk zal doen. De mensen die de “QAnon”-onzin geloofden dachten dat hij de criminele Clinton-maffia ging oprollen en in het gevang steken, maar dat is gedurende zijn vierjarig bestuur niet gebeurd. Zijn modus operandi tegenover binnenlandse bedreigingen in de VS is zeggen dat hij de situatie in het oog houdt maar in feite bijna niets doen tegen de wantoestanden. Wat vaccinaties betreft: In zijn woorden heeft hij sinds de uitvoering van de coronistische psy-op steeds het vaccineren van de bevolking gesteund.

   Hij heeft vier jaar de tijd gehad om grondige zuiveringen te houden in overheidsposities en heeft het niet gedaan. Nu zien we een climax in de uitvoering van de plannen van de NWO, en momenteel lijkt het erop dat Trump serviel het script van zijn meesters zal blijven volgen. Het zou zeer goed zijn indien hij zich tegen de NWO zou keren, maar ik zie hem dat op dit moment niet doen.

   Trump heeft dit jaar, zoals in 2016, pogingen gemaakt om de stemmen van katholieken te rekruteren. Wat in die context opvalt is de wending in de katholieke wereld sinds 2016 tot een campagnevoering voor Trump door prominente katholieke leken op het internet. Het lijkt op een gecoördineerde operatie, en door sommigen werd hij gepresenteerd alsof hij een quasi eschatologische figuur was; ook bij Aartsbisschop Viganò hebben we die bizarre manier van spreken gezien, hoewel ik hier geen oordeel wil uitspreken over de kwestie of hij zich bewust is van een gecoördineerd plan.

   Tien jaar geleden was het onder anti-novusordoïstische katholieken wijdverbreid ondenkbaar om zich in dergelijke adulatie te wentelen voor een presidentskandidaat in de VS; men deed dat noch voor een Democraat, noch voor een Republikein; men wist goed dat het Amerikaans tweepartijenstelsel een farce was.

   De adulatie voor Trump wordt blijkbaar gestuurd door leken die hun inkomsten halen uit het spreken en schrijven over de katholieke religie en het vragen naar donaties via hun mediaplatformen; ik ben niet verheugd met de plaats die dergelijke platformen ingenomen hebben. Men ziet nu priesters die zich laten onderrichten door deze lekenplatformen terwijl het de priesters zijn die de leken moeten onderrichten. Door de plaats van de clerus te usurperen zijn die mediaplatformen bij machte om de kudde sterk te beïnvloeden, en we zien dat zij hun invloed momenteel hanteren om katholieken onder de banier van een partijpolitieker te scharen. Traditionele katholieken moeten een kritische houding hebben jegens partijpolitiekers en zich niet laten inpalmen door een zionistische protestant die reeds voor zijn presidentschap bekend geworden was via het occult milieu.

 18. Alle begrip voor uw vragen hierboven, beste Benjamin. Wellicht is het U ontgaan, maar de Clinton maffia lag wel degelijk onder vuur, dat is ook ter sprake gebracht. Maar die maffia kliek kan niet door normale rechtbanken berecht worden. Uit publicaties is mij gebleken dat enkel een militaire rechtbank de Clinton maffia kan aanpakken, omdat zij een status aparte, VS nationaliteit hebben. Vermoedelijk dezelfde status als agenten van de geheime diensten, die levenslang onschendbaar zijn. Dit fenomeen is nu ook in Europa geïntroduceerd voor speciale functies bij de ECB – bank en de financiële ringen eromheen, en bij de Brusselse Commissie. Die functionarissen vallen buiten ieder rechtsbestel. Zelfs als ze corrupt zijn en ons burgers enorme schade toebrengen. Dit systeem is een uitnodiging voor corruptie. Hoe dat allemaal juridisch kan is voor mij een vraagteken ?
  Voorts, het mega bedrog van de griep hysterie. Voor iedere gekozen politicus is dit een hoofdpijn dossier. Hoe ga je daarmee om, als een groot deel van de bevolking “gelooft”, en daarin geblokkeerd gevangen zit. Wijs je ze op de leugens, dan ben je een complot denker, dus schuldig, en verlies je bij de verkiezingen al bij voorbaat aanhang. Dat was voor Trump in het voor traject een balanceer ‘act’, zoals dat is voor Baudet (en Wilders in mindere mate) in NL. Deels het spel mee spelen is de oplossing van politici in de oppositie, in FR, in Dld en NL.
  Tenslotte, de katholieke voorkeur voor Trump wereldwijd. In vele kerken is voor zijn verkiezing gebeden. Waarom ? Omdat een overwinning een terugval zou betekenen in neo-communisme, van de groene Khmer, inclusief een softe kerkvervolging. Dat is de grote vrees, en Trump is een grote sta in de weg. De meeste landen zijn gekneveld door het groene klimaat verdrag van Parijs. Deze griep hysterie en de buiten proportionele dwang maatregelen zijn erop gericht, uiteindelijk dat klimaat verdrag ten uitvoer te brengen. Vergeet niet dat de groene maffia, bestaat uit ex-communisten. De NL communistische partij CPN, is in 1992, omgezet in Groen Links. Onder normale omstandigheden kan zij nooit uitgroeien tot grote maatschappelijke invloed. De omweg van de zogenaamde griep “pandemie” is daartoe in stelling gebracht. Voor wat betreft de inhoud van het groene neo-communisten programma, verwijs ik U naar mijn boek, “Sluiproutes van de macht”, of de FR vertaling, “Les traverses du pouvoir”.

  1. jules Van Royen, u weet niet wat u zegt: ‘Omdat een overwinning een terugval zou betekenen in neo-communisme, van de groene Khmer, inclusief een softe kerkvervolging’.
   Om te beginnen was het regime van Pol Pot geen neocommunisme, maar bloedrode volkerenmoord. Uw ‘groene’ Khmer was in realiteit de ‘rode’ Khmer. Dat de kerk in Cambodja tijdens de dictatuur van Pol Pot vervolgd werd is juist, maar onvolledig. De kerk was in Cambodja nauwelijks aanwezig. Pol Pot had het op iedereen die een beetje gestudeerd had, die intellectueel was, gemunt. Een diploma hebben was genoeg, een bril dragen een misdaad tegen het volk. U gaat het regime van de Rode (jawel) Khmer toch niet vergelijken met wat in onze westerse wereld gebeurt of zou kunnen gebeuren. Ik was in de martelkampen van de Rode Khmer, ik was op het enorme executieterrein waar menselijke beenderen en resten van kleding nog overal rondgestrooid liggen. Ik stond bij de enorme boom waartegen kleine kinderen doodgeslagen werden… Moet ik nog verder vertellen, of weet u het nu wel? Hoe durft u dat regime vergelijken met toestanden die in Amerika kunnen ontstaan wanneer Trump de verkiezingen verliest. Hij is ze trouwens intussen (gelukkig maar) verloren. alleen is hij zo’n grote narcist dat hij zijn verlies niet wil toegeven. U weet niet wat u schrijft wanneer u de term ‘communisme’ gebruikt.

  2. Jules van Rooyen schreef: “Wellicht is het U ontgaan, maar de Clinton maffia lag wel degelijk onder vuur, dat is ook ter sprake gebracht. Maar die maffia kliek kan niet door normale rechtbanken berecht worden.”

   Er is veel gepraat geweest, veel lawaai, maar het feit is uiteindelijk dat die maffia nog los rondloopt, ongehinderd. “Lock her up!” klonk het in 2016; we hebben daar niks van gezien. Ik weet niet hoe dat rechtssysteem daar precies in elkaar zit omtrent het bestraffen van dergelijke figuren, maar wanneer iemand van plan zou zijn om volgens de bureaucratische, republikeinse spelregels te spelen, dan zou men vruchteloze arbeid bedrijven. Om corruptie zoals die in moderne staten te verdelgen is het imperatief om als een caesar tewerk te gaan met behulp van militairen die aan uw kant staan. Maar volgens mij wil Trump helemaal geen einde aan corruptie, en volgt hij stipt het script van de weishauptiaanse cryptocratie. Enkele maanden geleden sprak hij nog over Ghislaine Maxwell alsof dat een gewone vrouw was toen hij bevraagd werd omtrent haar betrokkenheid in het crimineel seksslavinnen-netwerk van Jeffrey Epstein. Trump is in het verleden geconnecteerd geweest met Epstein.

   Jules van Rooyen schreef: “Voorts, het mega bedrog van de griep hysterie. Voor iedere gekozen politicus is dit een hoofdpijn dossier. Hoe ga je daarmee om, als een groot deel van de bevolking “gelooft”, en daarin geblokkeerd gevangen zit. Wijs je ze op de leugens, dan ben je een complot denker, dus schuldig, en verlies je bij de verkiezingen al bij voorbaat aanhang.”

   Het resultaat van zijn actieve propaganda voor vaccinatie zal zijn, tenzij God het zal verhinderen, dat het vaccinatieprogramma simpelweg doorgaat zonder door Trump gehinderd te zijn geweest.

   Hier in Vlaanderen dweept Tom Van Grieken met die coronistische vaccinatiesmeerlapperij; reeds in het begin van de uitvoering van de psy-op was het Vlaams Belang zich aan het profileren als de partij die “voorbeeldig” het voortouw nam in de paniekzaaierij, en de aanhangers zijn dan ook massaal in de val getrapt. De leugenaars leiden de blinden de put in.

   Jules van Rooyen schreef: “Tenslotte, de katholieke voorkeur voor Trump wereldwijd. In vele kerken is voor zijn verkiezing gebeden. Waarom ?”

   Ik weet wel waarom veel katholieken op Trump gestemd hebben; om een gevaarlijke zot als Biden tegen te houden. Maar het is ronduit bizar hoe iemand zoals Aartsbisschop Viganò Trump bewierookt in zijn brieven. Dat is niet normaal, en het lijkt wel alsof sommige prominente katholieken zich tot extensies van de Trump-campagne omgevormd hebben.

   Terwijl de dreiging van de revolutionaire machine steeds uitgebreider wordt houden valse oppositie-agenten het toneel van pseudoverzet staande opdat de gedupeerde aanhangers inactief blijven ter organisatie van een grootschalige weerstand tegen de dreiging. Geparalyseerd door de mening dat figuren zoals Trump hen zullen verdedigen tegen de dreiging blijven zij passief afwachten met hun ogen op hen gericht terwijl het water steeds hoger komt, tot aan de nek.

 19. Een aantal reacties op dit forum gaan vooral te keer tegen de ‘Vivaldisten’ die onze vrijheid nu helemaal beknotten. Dat Vivaldi een misbaksel is, lees ik hier ten overvloede en daar bestaat -denk ik – geen discussie over. Dat we in een aantal vrijheden beknot zijn is duidelijk. Toch geloof ik niet dat de meerderheid van dit forum de gewoonte heeft om ’s nachts ‘wallebakkend’ langs straten en pleinen te lopen. Maar die vrijheden, die ons allemaal lief zijn, zijn uiteindelijk niet het onderwerp van het artikel. zij waren immers reeds langer van kracht en toen heb ik daar niemand horen over jammeren. Het gaat in deze dus vooral over het feit dat ‘Quickelendinges’ hatelijke taal op het internet aan banden wil leggen. Toch begrijp ik het ongenoegen en de straffe taal van een aantal reacties in dat verband niet. Uiteindelijk doet de gewezen burgemeester van Kortrijk niets anders dan wat in de spelregels van dit forum staat. En ik citeer: ‘1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan.’ Niet meer, maar ook niet minder. Nu weet ik wel dat een aantal aanwezigen op dit forum zich niet veel aantrekken van dat punt, maar het staat er wel. Quickelendinges en het forum zijn het wat dat betreft roerend met elkaar eens. Vanwaar dan al die commotie?

 20. Aan @ Jules van Rooyen: ..nav. {12 november 2020 om 12:03}

  Het is nergens voor nodig om te dimmen, maar is het juist eens goed om het groot-licht te richten op de inhuldiging van Trump.. en toen hij zich plotsklaps omdraaide tot zijn vrouw en iets zei waarop deze reageerde met een gezicht van totale verontwaardiging, haar gezicht betrok zodanig alsof een duistere sluier over haar gezicht viel. ..De media had direct begrepen dat dat niet normaal was.

  Ik heb zelfs gelezen.. dat sommige zich afvroegen of daar soms geen sprake was van monarch-programmering ..en ook zijn gedrag tot zijn dochter.. wat niet normaal was.. hieronder alvast een voorbeeld.
  https://corwalen.wordpress.com/2013/11/25/monarch-programmering-en-misbruik/
  Trump wil alle Amerikanen laten vaccineren..doe je ogen (op tijd) ..open voordat straks je eigen omgeving je niet niet meer serieus kan nemen.

 21. Het rijk van Trump is uit. Gelukkig. We zijn verlost van de grootste zot die op deze aardbol rondloopt.

 22. Beste Benjamin hierboven, U schrijft, “om als een caesar te werk te gaan”, dat zou inderdaad mooi zijn, maar is bezijden de realiteit. U droomt, U leest misschien te veel historische romans !!
  Wellicht bent U nog te jong om dat te begrijpen, maar de realiteit op dat hoge niveau is weerbarstiger. Vanuit ervaring sprekend, er zijn op die top niveaus vele, vele (onder) presidenten die niet doen wat ze zouden moeten doen, die niet gehoorzamen aan de top, maar hun eigen weg gaan, of erger nog, omgekocht zijn, en zich voor de top uitgeven. Daar komt bij dat de zittende president niet kan rekenen op de onzichtbare macht van de loge, integendeel, die saboteert de zittende president waar dat maar mogelijk is. Ik vind het nog verbazingwekkend wat Trump allemaal bereikt heeft (zie hierboven), inclusief de Muur afscheiding met Mexico tegen de invasie van miljoenen zuid-amerikaanse ongeletterde illegalen.
  Maar om kort te blijven, de stand van de verkiezingen was gisteravond in het voordeel van Trump, en beiden nog onder de kritieke grens van 270 grote kiesmannen. Een ander gegeven uit de vele hertellingen geeft aan dat, op de stand van gisteravond, er 2,8 miljoen Trump stemmen illegaal, gefraudeerd, overgebracht zijn op het conto van de uitdager Biden

  1. Jules van Rooyen, jij bent er dus van overtuigd dat er sprake is van massale, grootschalige fraude en diefstal van stemmen. En dit zou blijken uit hertellingen en ontdekte patijen verduisterde stemmen voor T.
   Als dit werkelijk zo zou zijn, kun je me dan zeggen waarom er tot nu toe geens snipper bewijs wordt aangeleverd?
   Als het zo overduidelijk is dat T. de meeste stemmen heeft gekregen dan moet dat toch gemakkelijk te bewijzen zijn.

   Vooralsnog ga ik er van uit dat jij op dit punt de waan van T. volgt net zoasl je bent geobsedeerd dor de waan dat ik lid van een vrijmetrselaars loge zou zijn, of ooit zijn geweest.
   Een volledig uit de lucht gegrepen bewering die je hier op 12 november 2020 om 14:30 wwer eens poneert als je zegt:
   Kijk, beste Theo J., het verbaasd me telkens weer, dat ze U in de loge niet leren lezen, alvorens te praten.

   Maar ik begrijp wel waarom je dit doet:
   Als je een leugen maar vaak genoeg herhaalt, gaat het volk het vanzelf geloven.
   En net zoals jouw andere idool Mgr. Vigano de legitiemiteit van Paus Franciscus vortdurend in twijfel te trekken, zo is T. nu bezig om het gezag van Biden van meet af aan in twijfel te trekken.

   En waar

  2. Jules van Rooyen schreef: “Wellicht bent U nog te jong om dat te begrijpen, maar de realiteit op dat hoge niveau is weerbarstiger.”

   Ik weet wel wat voor een wespennest dat Amerikaans politiek systeem is. Daarom is het absurd om te denken dat men door de spelregels van “de Republiek” te volgen het land kan redden; de caesar-methode is geen dromerij, maar de enige nuchtere handelswijze. Garcia Moreno in Equador heeft zich ook niet serviel aan de spelregels van de vijand gehouden om de macht van de loge te verslaan. Maar volgens mij is het helemaal de bedoeling niet van Trump om de logemacht en de weishauptianen aan de top daarvan te verslaan, en is hij hun rechtstreekse gewillige dienaar.

   Ik geloof trouwens niet aan republikeinse structuren; ik denk persoonlijk dat elk wettig staatshoofd ontologisch soevereine monarchale macht heeft om te regeren, dat dit eigen is aan de aard van regering, en dat een meerkoppige soevereiniteit een ongeldige regeringsvorm is. De staatsstructuur moet gemodelleerd zijn op het natuurlijk gezin, en in het natuurlijk gezin is er één opperste monarch, de vader. In een staat moet er één persoon de baas zijn. In de H. Schrift zien we dat God altijd theocratische monarchen gaf aan Zijn volk (Mozes, Josue, de Rechters, de Koningen, en in de Makkabeïsche tijd waren de opperpriesters temporale monarchen), en nooit republikeinse regeringsvormen; onze vader Adam was zelf een monarch, dus de eerste regering op aarde was monarchaal. Mijn mening wijkt af van de politieke filosofie van Sint Thomas van Aquino.

   Jules van Rooyen schreef: “Daar komt bij dat de zittende president niet kan rekenen op de onzichtbare macht van de loge, integendeel, die saboteert de zittende president waar dat maar mogelijk is.”

   Ware het geweest dat Trump een vijand van de loge was, dan zouden de loges zijn dood reeds gedecreteerd hebben en zouden er al moordpogingen geschied zijn; zo ging dat in de geschiedenis met vijanden van de loges die zij als bedreigingen voor hun macht beschouwden. Maak u geen illusies.

   Jules van Rooyen schreef: “Maar om kort te blijven, de stand van de verkiezingen was gisteravond in het voordeel van Trump, en beiden nog onder de kritieke grens van 270 grote kiesmannen.”

   Het was overduidelijk dat er op grote schaal gefraudeerd werd, en volgens mij hebben de oligarchen dat opzettelijk zo opvallend doen gebeuren om achteraf de verkiezingsoverwinning aan Trump toe te kennen en vervolgens de anarchisten te doen rellen in hun razernij. Observatoren werden zelfs verhinderd de tellingen te observeren; dat dergelijke flagrante handelswijzen niet verborgen blijven voor het groot publiek wisten ze aan de top ook. Ze proberen alle mensen in door hen gecontroleerde facties te steken en spelen die facties vervolgens tegen elkaar uit; zo is dat ook met de Tweede Wereldoorlog gegaan, en de mensen trappen er iedere keer in. Toen werden conflicterende, cryptocratisch gecontroleerde facties gefinancierd door dezelfde Joodse Londense bankiers.

   Toen Trump aankondigde de VS-ambassade bij de Joden in het Heilig Land naar Jerusalem te verhuizen hadden alle complotonderzoekers moeten inzien wier dienaar hij was. Vertrouw nooit een man die zoiets doet ten gunste van de installatie van Antichrist in Jerusalem.

 23. Recordaantal nieuwe besmettingen in VS
  De Verenigde Staten hebben opnieuw een record aan nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Donderdag werden 153.496 nieuwe gevallen van infectie geregistreerd. Dat zijn er ongeveer 10.000 meer dan de dag voordien, blijkt vrijdag uit de gegevens van de Johns Hopkins University.
  In de VS, met zijn ongeveer 330 miljoen inwoners, zijn sinds de start van de pandemie meer dan 10,5 miljoen mensen besmet door het coronavirus. Zowat 242.400 coronapatiënten zijn er overleden.

 24. Aan @ Irma: ..nav. {13 november 2020 om 10:54}…

  De onderstaande link van het WHO toont aan dat die cijfers over het aantal slachtoffers niet kloppen. https://www.xandernieuws.net/algemeen/who-bevestigt-in-bulletin-zeer-laag-covid-sterftepercentage-van-005/
  Zelfs door aan al die leugens en bedrog [ook de waarheid] toe te voegen.. bekent te maken, laten ze de mensheid begrijpen, merken.. dat zij bepalen waar de mensheid naar toe moet ..want zij zijn de illuminati, de verlichten die de “verantwoordelijkheid” hebben om ons te sturen.. en dat is de Nieuwe wereldorde en wereldregering.

  Kijk verder op die site en het wordt je duidelijk.

 25. Wel ja, beste Irma, U trapt er toch niet in, in al die leugens van de regeringen, voorop de vrijmetselaars Rutte en De Jonge in NL. Onthoud drie getallen, de gemiddelde mortaliteit van de huidige griep uit China is 0,13 % ; de mortaliteit voor mensen onder de 70 jr. is, 0, 05 % , en tenslotte, er is geen oversterfte, dus geen “pandemie” ; de griep is verdwenen en alles is afgewenteld op de “Corona” griep, een griep als alle andere griepen, ieder jaar, telkens weer. Laat u niet bedonderen door de regeringen, wantrouw altijd, ik herhaal, altijd, iedere regering ! Een regering die gezonde mensen opsluit, is een regering van criminelen. Tenslotte, in NL zijn er ongeveer 8000 overledenen te tellen aan de griep, gemiddelde leeftijd 80+plus, jaren ; dat is nog 2000 minder dan de griep van 2 jaar geleden.

  1. Jules van Rooyen, ga rustig verder met het als rattengif strooien van leugens en verdacht makingen.

   “T. gaat op 20 januari 2021 aan zijn tweede termaijn als president van de VS beginnen en er is absoluut gteen sprake van extra sterfte doo covid19.”

   Zoals het populisten bettaamt komt er geen snipper bewijs voor jullie stellingen, maar ze doen het goed om het volk te misleiden. Het is duidelijk dat jullie les één van Dr. Jozef Göbbels goed geleerd hebben.

   Maar Jules tegenover jouw leugens zet ik graag de concrete cijfers MET BRONVERMELDING !

   CBS: Sterfte neemt verder toe
   Het CBS meldt vandaag in de week van 26 oktober tot en met 1 november, net als in de voorgaande weken, een hogere sterfte dan verwacht.
   De sterfte in deze week is 700 hoger dan verwacht in deze periode.
   Ook het RIVM houdt sterftecijfers wekelijks bij. In de meest recente data van het RIVM van 22 oktober tot en met 28 oktober, is de sterfte sterk verhoogd in de leeftijdsgroepen 65-74 jaar en 75 jaar en ouder. De opkomende hogere sterfte valt samen met de tweede golf van de corona-epidemie in Nederland.
   Een aanzienlijk deel van de oversterfte is naar verwachting gerelateerd aan COVID-19. Welk deel dat is wordt later duidelijk in de doodsoorzakenregistratie.

   https://www.rivm.nl/monitoring-sterftecijfers-nederland

  2. Zucht. ga eens in een ziekenhuis kijken en praten…. Je mag er gewoon een uit pikken. Haal je neus van het internet en schimmige boekjes en zeg deze zaken tegen de mensen die in het veld staan.

 26. @@@@@@@

  En wat die vrouw van Trump verder betreft “moeten” we eens naar haar ogen kijken.. die zijn niet normaal vrouwelijk maar kijken akelig scherp.. in het niets, ..ook nog eens met zwarte make-up omrand..wat het nog erger maakt. ..Niet dat ik voorstander ben dat vrouwen make-up gebruiken, want volgens bepaalde bronnen is dat een zonde die in de hel gestraft wordt ..en dan aannemende ook in het vagevuur …maar de vrouw van Trump zou toch ook kunnen zien dat lichtere make-up om haar ogen het geheel “aantrekkelijker” zou maken ..en dat zeker terwijl ze vroeger fotomodel was.

  Een president die openlijk zijn vrouw shockeerde heeft dan ook geen moeite om het volk eveneens in verwarring de brengen.. wat hij dan ook steeds deed en doet, want de ene dag zei hij dit en de “volgende” dag verklaarde hij het tegenovergestelde en werd dat tot een geniale zet verklaart die de deep state in verwarring brengt. ..Zelfs door evangelische “profeten” zo aangekondigd.

  Miljoenen evangelische christenen, en daarvan zijn er die in hem de eindtijd Cyrus zien.. worden door Trump misleid.. en nu beginnen ook al domme katholieken hem te adoreren.
  In het monarch-programma worden zeer jonge kinderen en zelf baby’s getraumatiseerd en zelfs gemarteld, personen die dat doen hebben een bepaalde naam die ik vergeten ben.
  Ik [sluit niet uit] dat Trump zo een persoon is geweest of zelfs nog is.. maar hopelijk is dat een verkeerde conclusie.

 27. @ Irma…

  De volgende link (is een jammer genoeg maar een fragment).. laat zien hoe Mark Rutte denkt over de ‘mensen thuis’. https://youtu.be/pyAcdbuMPYg
  Van wat daar gezegd wordt kun je vinden op de sites: o.a. xandernieuws.net ..niburu.co en martinvrijland.nl.

  Zo er doorgevraagd met wat kennis van zaken ..raken die verraders in verwarring..ik denk dan ook dat er veel !!! te weinig door kamerleden doorgevraagd wordt.. en zijn die politici dan ook medeschuldig. Trouwens al die partijen zijn medeplichtig..zoals feitelijk in alle landen.. die hieraan meewerken.

  1. Jo, ik heb zonet naar Rutte gekeken en ik kan enkel maar zeggen dat zijn antwoord ad rem is. De vragensteller, wiens naam mij ontsnapt en mij verder ook onbekend is, zoekt spijkers op laag water. Hij heeft het inderdaad over spraakverwarring, of zo u wilt: de man zoekt spijkers op laag water. Een positieve PCR-test zegt niet meer of niet minder dan dat de persoon in kwestie besmet is met het virus en daardoor dus ook besmettelijk is. zo simpel is dat. nu weet ik wel dat er op dit forum nogal wat mensen zijn die het licht van de zon ontkennen, maar dat is hun verantwoordelijkheid. Het betekent zeker niet dat ze gelijk hebben.

 28. Joseph R. Biden is pas de tweede verkozen katholiek voor het Amerikaanse presidentschap, na John F. Kennedy in 1960. In zijn campagne tegen president Donald Trump deed voormalig vicepresident Biden vaak een beroep op zijn Ierse katholieke wortels en beloofde hij de ziel van Amerika te herstellen na vier jaar bitterheid. Hij droeg ook regelmatig een rozenkrans die toebehoorde aan zijn overleden zoon Beau Biden.

 29. Voor alle lezers van hierboven, die beter willen weten,
  het meten van “oversterfte”, gaat niet per week, (zoals hierboven valselijk beweerd wordt) maar per jaar, of per half jaar. Tot nu toe is er dit jaar, geen oversterfte waargenomen. Periodes van oversterfte in het voorjaar, worden gevolgd door periodes van onder sterfte in de zomer. En zo gaat dat, jaar in, jaar uit. Ook dit jaar 2020. In NL is de gemiddelde sterfte per week ongeveer 2900 overlevenden, 11.600 per maand. NL telt iets meer dan 17 miljoen inwoners. Per rato kunt U de andere landen uitrekenen. In geen enkel westers land is oversterfte waargenomen, noch hebben ziekenhuizen de piek periodes van zieke mensen met de griep en andere aandoeningen, niet aangekund, noch hebben begrafenis ondernemers “overwerk” gehad. De dag in dag uit gemelde, zogenaamde “besmettingen”, zijn geen “ziektes”. De NL regering meldt dit expres, “omdat de mensen er toch niks van begrijpen”, zei de leugenaar Rutte, met andere woorden, we liegen ze maar wat voor, dan kunnen we verder met manipuleren. De leugens in de media, zijn walgelijk. Dat hadden we zelfs een jaar terug, niet kunnen dromen. Dat “overwerk” van de begrafenis ondernemers deed in Italië valselijk de ronde, met bedrieglijke foto’s in de Italiaanse Lügenpresse en in die van NL en elders. Dat was een wanstaltige vertoning met opgestapelde lijkkisten. De grote media zijn verworden tot de spreekbuizen van de corrupte regeringen in alle EU landen.

  1. Om kort samen te vatten, Jules Van Rooyen, het zijn allemaal leugens, die over corona verteld worden. elke keer hoop ik dat dit thema nu eindelijk uitgemolken is en net dan komt er alweer een snuggere vertellen dat het allemaal verhaaltjes en ja, uiteraard ook complotten zijn. We weten het nu stilaan dat wat betreft corona, er heel wat negationisten hun boodschap kwijt willen. Het zou eventueel bewonderenswaardig zijn dat u en uw vrienden negationisten, het tegen de hele wereld opnemen, maar het geraakt afgezaagd ‘ ze hebben oren, maar ze horen niet, ze hebben ogen maar ze zien niet. Laat eens iets weten als ge zelf besmet zijt en aan de zuurstof ligt.

   1. @Raphaël: Ik sluit mij hierbij graag aan.
    Hetgeen @Jules van Rooyen meldt, zeg ik al maanden tegen familieleden en kennissen.

    1. P. Derks,
     Fantastisch. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde.
     Maar u weet denk ik, net als ik, dat de conditioneringen diep zitten. Zeer diep. Familieleden hebben zo hun eigen denkwereld. Door jarenlange propaganda zijn ze heel erg beïnvloed. Daarom is het zo moeilijk om daar doorheen te komen. De laag van de beïnvloeding is zo taai en sterk!
     De mensen zijn behekst door hun medemensen: de tv-makers, politici, sommige geestelijken. Maar ook met boeken, films, kranten en dergelijke behekst men de geest van de mens. De top-laag van zichzelf benoemde ‘leiders’ vinden het leuk om de mensen te beïnvloeden zoals zij dat willen.
     Maar wat is er met de top?
     Het is zoals Jezus zei: “Jullie zijn van buiten mooi, maar van binnen zijn jullie slecht.”. Daarmee bedoelde hij de politici en de geestelijkheid van die dagen. Opvreters van de bezittingen van weduwen.
     “13 Maar wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden! want gij sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen, overmits gij [daar] niet ingaat, noch degenen, die ingaan zouden, laat ingaan.”
     14 Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij eet de huizen der weduwen op, en [dat] onder den schijn van lang te bidden; daarom zult gij te zwaarder oordeel ontvangen.
     15 Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij omreist zee en land, om een Jodengenoot te maken, en als hij het geworden is, zo maakt gij hem een kind der helle, tweemaal meer dan gij [zijt].
     16 Wee u, gij blinde leidslieden, die zegt: Zo wie gezworen zal hebben bij den tempel, dat is niets; maar zo wie gezworen zal hebben bij het goud des tempels, die is schuldig.
     33 Gij slangen, gij adderengebroedsels! hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden?
     34 Daarom ziet, Ik zende tot u profeten, en wijzen, en schriftgeleerden, en uit dezelve zult gij [sommigen] doden en kruisigen, en [sommigen] uit dezelve zult gij geselen in uw synagogen, en zult hen vervolgen van stad tot stad;
     (Mattheus 23)

     Aangezien de tijden veranderen, maar de mensen niet, zien we nu hetzelfde. Regeringen en ‘geestelijken’ die in de naam van de Allerhoogste de aarde menen te moeten ‘leiden’.
     Ze verzinnen soms, als ze bij de slechte club horen, de ene list na de andere: banken die om zouden vallen, een klimaat dat op hol zou zijn, er zijn ’te veel’ mensen op de aarde, oorlog en ellende veroorzaken ze.
     En nóg ziet niemand het. Men weet het goed te verbergen. Dat het nog steeds hetzelfde soort is dat de andere wil overheersen. Nu met de ‘pandemie’ bijvoorbeeld. Ze laten de mensen met een lapje voor lopen en verzinnen de ene na de andere smoes.
     Ergo. Men kan de mensen wellicht liever op de Bijbel wijzen en hen leren hoe deze te lezen. Wat Jezus zegt is écht niet zo moeilijk om te volgen. Waar het om gaat? Om leugenaars en zakkenvullers. Om mensen die door list en bedrog de wereld willen veroveren. Dáár gaat het over. Over menselijk ’tuig’, dat als ware door de duivel bezeten er plezier in schept zoveel mogelijk narigheid ten koste van anderen te scheppen zodat ze zelf en hun familie rijk zijn. Over het menselijk ‘ego’ dat bezeten is door machtswellust en hebzucht. Hoogmoedswaanzin en zelfzucht.
     Gewone beschaafde mensen zijn al katholiek, vind ik. Die hoeven niet zo nodig iets te worden. (Westers-) Beschaafd=Christelijk, meen ik. Het gaat om de rechtvaardigheid. Zullen we alles op de aarde met respect behandelen en proberen niet te zelfzuchtig te zijn? En zullen we opstaan tegen achterlijke immorele honden wanneer die ons leven proberen te verzieken? En als ‘ze’ al zó ver gegaan zijn dat ze een groot deel van de mensheid al verziekt hebben? Hoe lossen we dát op?
     Hoe organiseren we ons in Nederland zó dat we ons beschermen tegen de ziekmakende medemens die onder het mom van politiek de wereld verzieken?
     Ik vrees dat -na veel teksten alhier gelezen te hebben- dat we van de kerk ook al niet teveel kunnen verwachten. Die lijken te zijn meegedraaid met de wind van de politiek om het maar lief uit te drukken.
     Maar de tijd dringt naar mijn idee.
     Laten we niet teveel zeuren over wie wel of geen goed katholiek zou zijn. Het gaat erom of je van goede wil bent. Waarom komt iemand hier, bijvoorbeeld? Om op te bouwen of af te breken? Om over zichzelf te praten of mee te denken aan oplossingen voor het kwaad in deze wereld? Kwaad dat goede lieden alhier duidelijk analyseren en omschrijven en dan als dank nare woorden naar het hoofd geslingerd krijgen. Men hoeft het met de analyse niet eens te zijn, maar dan moet men met argumenten komen. Geen meningen of anderszins flauwekul.
     En komt men hier om de eigen mening te geven, of de mening gebaseerd op Hem die wist waar Abraham de mosterd haalt? (Jezus Christus, dus.)
     Jezus die zei dat rijkdom je weg hield van de waarheid en de liefde. Die meende dat we vrij als vogels zijn. Onze Vader geeft ons alles dat we nodig hebben. Als we er om vragen en geloven dat we het al in ons hart gekregen hebben.
     Bouwen we ons huis op de Rechtvaardige of bouwen we het op zand? Weten we dat we al gered zijn, of lopen we nog te zoeken naar de redding? Weten we dat we zélf een Zoon zijn? (Als ik me niet vergis in deze.)
     Maar laten we ons in ieder geval proberen te laten leiden door de Waarheid van de Rechtvaardigheid. Door het Woord dat zichzelf bewijst door als Waarheid in het daglicht te staan. Helder en klaar.
     De eenvoudige waarheid van het eerlijk zijn. Eerlijk en vergevend, steeds opnieuw zichzelf vernederend om de Hoogste te kunnen dienen. En alzo Verliefd te woorden op De Waarheid van De Onnoembare, verliefd op de Liefde die de mens zo node heeft. En de slechte is DAAR wellicht afgunstig op. Op Ware Goddelijke Liefde. De materie is koud en kil als beton. En de geest is warm en zacht als boter. Suikerzoet en gezond.
     De slechte mens zoekt misschien ook maar zijn moederliefde. Maar verstoord en bezoedeld kan de liefde zijn. Grof en wreed in zijn verloren hart.

  2. correctie,
   lees hierboven, regel 6, “……..2900 overledenen, 11.600 per maand………”

 30. @ staf De Laet
  @ Irma,

  er zou nu geen enkele standvastige katholiek meer over zijn indien er niet die talrijke zieners en profeten waren, zoals ook in alle vroegere tijden het Godsvolk werd geleid.

  Moderne christenen weten niets meer over Maria. Wat nut heeft hat dat Joe Biden een paternoster van zijn zoon Beau Biden bij zich zou dragen nu iedereen toch weet dat Joe Biden een loodzware verantwoordelijkheid draagt over abortus en euthanasie. Joe Biden houdt totaal niet van Maria, hij vertelt zomaar wat. Indien hij echte geestelijke liefde voelde voor Maria zou hij pro-life zijn en hij zou strijden tegen abortus.

  Heeft iemand ooit democraten zien bidden voor een abortus-kliniek ?
  Nee, maar wel komen ze met groot genot de biddende pro-lifers bedreigen en zelfs slaan !
  Ontelbare keren werden pro-lifers door de politie opgepakt op beschuldiging van bidden bij een abortus-kliniek !

  Bovendien zei Maria al in 1917 dat de hele wereld communistisch zou worden.
  Wie dat nu nog niet ziet is totaal verblind door de medialeugens.

  Wat gaat u nu zeggen: Maria liegt want TV en kranten zijn betrouwbaar ???
  In alle tijden waren de Heilige Harten van Jezus en Maria absoluut betrouwbaar en de wereld nooit !

  De wereld heeft nooit standvastigheid,
  alleen de onveranderlijke waarheid van God schenkt ons absolute zekerheid en standvastigheid.

 31. @staf De Laet:: nav. {13 november 2020 om 19:05}

  Je schreef in de betreffende reactie: ▪︎Een positieve PCR-test zegt niet meer of niet minder dan dat de persoon in kwestie besmet is met het virus en daardoor dus ook besmettelijk is▪︎
  Uit deze passage blijkt dat je het betreffende helemaal niet begrepen, ik raad je aan je eens goed in te lezen.

 32. De EU-commissie neemt het voortouw in het beperken van de meningsvrijheid. Onze Vivaldi-coalitie kan zich daarachter verschuilen.
  de Commissie verplicht de internetgiganten om zelf meer en meer te censureren op straffe van uitstellen of intrekken van vergunningen. Laatste staaltje. Wie is volgens de Commissie de meest verguisde groep in deze lockdown-tijd? De LGTBQ+-gemeenschap. Dus niet de ouderen,die sommige landen tijdelijk noodzakelijke behandelingen ontzeggen zoals u misschien zou denken. De Commissie neemt voor om n.a.v Covid de LGTBQ+-gemeenschap nog beter te beschermen en kritische opmerkingen als haatspraak te catalogeren. EU-landen die niet voldoende optreden kunnen subsidies mislopen.

 33. Wie moeten we het meest vrezen?
  God of de wereldse overheid?

  De christen heeft als plicht de zondaar te wijzen op zijn zondig leven en uiteraard moet hij dit met groot geduld en op vriendelijke en liefhebbende manier doen. Maar wanneer hij de zondaar niet waarschuwt dan wordt niet alleen de zondaar door God gestraft maar ook die christen. Ware liefde verdraagt niet dat men zondigt in onwetendheid en zeker niet wanneer men doelbewust zondigt. Het zijn altijd haatdragende mensen die zogezegd uit barmhartigheid alles door de vingers zien. Iedereen kan tenvolle genieten van God’s barmhartigheid zolang men over een lichaam beschikt. Maar indien de zondaar meent dat het volstaat op het eind van zijn leven nog gauw eventjes vergiffenis te vragen met de bedoeling van ondertussen voluit zondig te leven dan wordt men voor die kwade opzet nog meer gestraft.

  Nu moeten we dus ook de overheid wijzen op haar aanzetten tot zondige levenswijze, waardoor men door die overheid wordt gestraft!

  Vermits we dan toch worden gestraft, dan liever niet door God!

  ( Deze bijbelkennis heb ik te danken aan Amerikaanse protestantse hippies in 1976 in Amsterdam, en NIET aan gemoderniseerde schijn-katholieke priesters, en nog veel minder aan ‘paus’ Franciscus. )

 34. God is geen straffende maar een liefdevolle en barmhartige God. Het Godsbeeld van een straffende God is al lang achterhaald. De tijd van mensen bang maken is gelukkig al lang voorbij.

  1. Wat er ten noorden van de grote rivieren gebeurt, Derks, weet ik niet. Het interesseert mij verder ook niet. Dat u tot de corona-negationisten hoort, is al langer duidelijk. Ik hoop dat u nooit besmet geraakt, maar indien u door corona toch zwaar ziek wordt en uit al wat u schrijft leid ik af dat u tot de risicogroep hoort, kom ik u met genoegen nog een laatste groet brengen. Thomas was ook ongelovig. Hij moest het ook eerst aan de lijve ondervinden…

 35. Aan @Jerome: nav. {15 november 2020 om 17:10}..

  Het vagevuur is toorn van God die [tegelijkertijd] genadigheid en barmhartigheid betreft, want geen ziel komt in de hemel met de [minste] zondevlek ..misschien ben je katholiek ..maar dan wel een “ongecultiveerde” katholiek ..dus die van toeten nog blazen weet.. helaas.

 36. @ Jerome: NAV. {15 november 2020 om 19:50}..

  Het vagevuur is uit.. gevonden in de H.Schrift. 🤔 …..🤥

 37. @@@@

  Beminde gelovigen…beminde [on]gelovigen ….beminde gelovigen > in hun overheden• en aan alle andere beminde onderdanen: …. De mens is in zijn biologische lichamelijkheid NATUUR.
  De synagoge van satan wil wel de omringende natuurlijk herstellen maar onze eigen (menselijke) Natuur willen ze vertrappen. https://www.xandernieuws.net/algemeen/britse-overheid-urgent-op-zoek-naar-ai-software-om-verwachte-hoge-aantal-ernstige-tegenreacties-op-covid-19-vaccin-te-verwerken/
  De volgende link.. inbijzonder voor hen die niet willen onderzoeken ..omdat ze onrechtvaardig zijn JEGENS ZICHZELF én impliciet jegens de mede mens.. dit wil ik met het volgende aantonen.. gisteren was ik in een winkel en liep een vrouw (van ik denk 75 jaar of ouder) langs mij en ondertussen hoorde ik haar zeggen: “alweer geen mondkapje ik hoop dat je corona krijgt” en liep verder. In de winkel liepen meerdere mensen zonder muilkorf.

  Dit was dus een blijk van het tolerante nieuwe humanisme.
  In vroegere tijden waren zo’n vrouwen heksen.. met hun poppen en naalden.

  1. Jo, zoals wel meer gebeurt, hebt ge er weer niks van begrepen. Mondmaskers zijn op dit ogenblijk de algemene regel en ze zijn verplicht, zeker in de winkel. U noemt het een vorm van intolerantie als iemand daar een opmerking over durft maken. Wat een grofheid!
   Voor mijn part krijgt u morgen corona. Het gevaar bestaat toch niet, dus er kan u niks gebeuren. U weet net zo goed als iedereen het dragen van een mond masker vooral bedoeld is om de anderen de beschermen. Wanneer mensen in de winkel waar u komt een mondmasker dagen, beschermen zij u, Jo! Uw levensfilosofie bewijst alleen maar dat u een enorm grote egoïst bent!

 38. @Jo,
  U meldt: In vroegere tijden waren zo’n vrouwen heksen.. met hun poppen en naalden.

  Ik moet U toch corrigeren:
  Heeft U nog niet gehoord van voodoo?
  Nederlanders, die tegenover mij woonden, pasten (passen?) dit óók toe:
  Het meest bekende voorwerp is de voodoopop maar deze wordt in werkelijkheid niet veel gebruikt. Een voodoopop kan twee functies vervullen. Als afbeelding van de geest stelt het de god of geest voor waartoe gebeden wordt. De pop kan ook een bepaald persoon uitbeelden waarvoor genezing of een beter lot gevraagd wordt. Bij de magische rituelen van de hoodoo zou iemand met een voodoopop kunnen worden vervloekt door de pop te verbranden, te doorboren of in een kistje te begraven.

 39. @ P.Derks…

  Zonder om al te direct te willen zijn was het alsnog de bedoeling dat het als zodanig begrepen zou worden ..wat jij dus bewees dat het inderdaad juist zo op te vatten was.

 40. @Jo,
  Ik ben echt niet kapot van Uw gedachtegangen, maar ik moet dit U écht even nageven: U heeft dit mijn reactie éçht goed begrepen.

 41. correctie, wegens taalfouten:
  @Jo,
  Ik ben echt niet kapot van Uw algemene gedachtegangen, maar ik moet dit U écht even nageven: U heeft mijn reactie écht goed begrepen.
  Overigens, die mensen waren (zijn?) allemaal ook nog regelmatige R.K. kerkgangers.

 42. Op dit ogenblik worden meningen van de burger online gecensureerd door de media zelf. De reden hiervoor is dat ze zwaar betoelaagd worden door de overheden. Zo is er federaal een subsidie van 180 miljoen euro aan BPost om kranten op tijd aan huis te leveren. Online kranten betalen geen BTW. In feite gaat het om een veel groter bedrag waarover u en ik helemaal niets van zullen te weten krijgen. Kijk maar naar het huidige VRT-schandaal waarover de bevoegde minister Dalle geen krimp geeft. Dan zijn er nog tal van projectstudies van de Vlaamse overheid waarmee de ‘geschikte’ organen zullen gesubsidieerd worden, … Dat is de reden waarom online kranten zoals Doorbraak en Scepter zoveel succes hebben. Zij brengen u het ‘niet-correcte’ nieuws dat maar al te graag als haatspraak gecatalogeerd wordt. Hierbij raad ik iedereen aan om zich ook meer internationaal te informeren… en ook bij de ‘oppositie’. Want die plotse censuurplaag is niet ontstaan in België.

  Dat brengt ons bij de definitie van haatspraak. Van Dale (1976) omschrijft dit als “een gevoel van diepe afkeer voor iemand, gepaard met de begeerte om die persoon te zien ondergaan, al of niet om hem ook leed te doen”. Het is dus een ‘gevoel’ en een ‘begeerte’ waarover een rechter een uitspraak moet doen volgens zijn ‘innerlijke overtuiging’ …en zijn partijkaart. Haat is geen mening en kan dus ook geen foute mening zijn! Hieruit volgt dat Van Quickenborne personen wil vervolgen en bestraffen op basis van vermoedens of tekenen en indiciën van het niet-correcte-denken want de bewijskracht van onschuld zal wel in handen gelegd worden van de beschuldigde …als hij tenminste de kans krijgt het tot een proces te laten komen! Intussen zal men ervoor zorgen dat de ‘delinquent’ gebroodroofd wordt met verbod van toegang tot officiële functies en zich als verworpeling der aarde buiten de maatschappij moet zetten.

  En wie maakt deze wetten? Dat zijn steeds (of meestal) diezelfde 100 à 200 personen die bij elke verkiezing gekozen worden en slaafs de partijrichtlijnen volgen van de partijcenakels – niet deze van de burger. Wie kiest dan onze verkozenen? Onze postcode! Leuk vooruitzicht voor onze democratie!

 43. AAN Jean Pierre Verbinnen: nav. {16 november 2020 om 12:55}…

  Het is duidelijk..wij mogen zelfs geen [individuen] zijn en moeten opgaan..ons verliezen in hun [algemeen] belang …een valse eenheid wat betreft het globale.. De eenheid in De antichrist 😱 .. De WHO heeft onze gezondheid helemaal [niet] op het oog

  Om een wereldregering tot stand te brengen, is het noodzakelijk om ▪︎individualisme▪︎, loyaliteit aan familietradities, nationaal patriottisme en religieuze dogma´s uit de geesten van de mensen te verwijderen.” (Brock Chisholm, eerste directeur-generaal van de ▪︎WHO▪︎ van 1948 tot 1953) Geplaatst/vertaald door:E.J. Bron

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht