Katholieken moeten weer militante, onbevreesde gelovigen durven zijn, aldus Bisschop Schneider

Katholieken moeten weer militante, onbevreesde gelovigen durven zijn, die er niet voor terugschrikken om als “heldere sterren te schijnen in het midden van de duisternis van onze perverteerde generatie,“ verklaarde Mgr Athanasius Schneider, hulpbisschop van Astana (Kazakhstan). Schneider sprak deze woorden in een interview met Professor Roberto de Mattei tijdens een conferentie van de Lepanto Stichting in Rome over het bovennatuurlijke in een geseculariseerde maatschappij. Als regelmatige spreker op conferenties georganiseerd door traditiegetrouwe Katholieken, is Mgr Schneider een belangrijke kritische stem geworden tegen het extreme modernisme binnen Kerk en maatschappij. Christenen moeten volgens Bisschop Schneider weer meer moed aan de dag leggen om het geloof in het bovennatuurlijke terug te brengen naar onze hedendaagse samenleving, en in het bijzonder het geloof in Christus, de geïncarneerde God.  ”We moeten erop vertrouwen dat Christus bij ons werk betrokken is, dat Hij de overwinnaar is, en ons niet laten intimideren door tekenen van verlies van het bovennatuurlijke, ” aldus Mgr. Schneider.

De Lepanto Stichting, waardoor Mgr Schneider werd uitgenodigd,  is een organisatie die is opgericht om de Kerk en de Christelijke beschaving te verdedigen. De beweging ontleent zijn naam aan de Slag om Lepanto in 1571, toen Christelijke zeestrijdkrachten een binnenvallende Turkse vloot overwonnen en zo een Islamitische overname van Europa verhinderden, ondanks het feit dat ze aanzienlijk in de minderheid waren. In de weken voor de slag riep Paus St. Pius V Katholieke gelovigen op om de rozenkrans te bidden voor een overwinning op de Turken. De datum van de Slag om Lepanto, 7 oktober, werd eerst het feest van Onze-Lieve-Vrouw van de Overwinning en vervolgens van de Allerheiligste Rozenkrans van de Heilige Maagd Maria, waarbij Paus Sint-Pius V de Christelijke overwinning toeschreef aan de voorspraak van Onze-Lieve-Vrouw en de kracht van de rozenkrans.

Bron: lifesitenews

 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

100 commentaren op “Katholieken moeten weer militante, onbevreesde gelovigen durven zijn, aldus Bisschop Schneider

 1. Zeer goed van de bisschop maar hoe ver reikt militant? We moeten nu niet fundamentalisten worden die iedereen gaat verplichten hetzelfde te denken. We moeten heldere sterren zijn, zeer goed, we moeten het licht zijn op een berg, uitstekend, maar de realiteit is vaak anders. We moeten niet spreken over wat anderen moeten doen, we moeten bij onszelf beginnen, stap voor stap.

 2. Als de bisschop bedoeld dat katholieken onbevreesd voor hun geloof op moeten komen, dan heeft hij gelijk (dat doen wij leken in Limburg al sinds VII).
  Vele leken zijn langjarig bedreigd en getreiterd.
  Wij zijn alleen gesteund door de onverschrokken mgr. Gijsen 1972 – 1993).
  Alle overige bisschoppen gedroegen en gedragen zich als bange hazen.
  Er is hooguit ’n kleine handvol onverschrokken priesters en zelfs ZIJ moeten geruggesteund worden door de leken.
  Militant is correct zolang het gééstelijk is; het minste geringste gebruik van wapens is ten strengste af te raden.
  Bisschop Schneider had zich beter tot zijn collega – bisschoppen kunnen richten.

 3. Wat U en mgr. Schneider willen kan alleen werkelijkheid worden in een militante, hiërarchische, autoritaire structuur en cultuur waarin ‘Befehl ist Befehl’ geldt en wordt aanvaard. Dat laatste staat echter haaks op het moderne, liberale levensgevoel zoals die m.n. na WO II en het falen juist van het hiërarchisch denken en handelen is gegroeid. Mensen geven hun eigen verantwoordelijkheid voor eigen en het collectieve leven niet zomaar meer uit handen! Zie de Gele Hesjes-beweging en het boerenprotest in Frankrijk, het opkomend populisme en het protest tegen het coronabeleid in heel W.-Europa , de UK en de VS. Enigszins ontwikkelde mensen nemen niet graag blind iets aan “op gezag” van mensen met geld, een academische titel of vermeende uitverkiezing door een hogere macht die zich niet verifieerbaar laat consulteren en controleren, laat staan op grond van wijding in apostolische successie (eufemisme voor coöptatie en spirituele inteelt). Mensen gaan ook niet graag meer de straat op om een ideologie of leer te verkondigen van z.g. superieuren en waarbij ze geen inspraak hebben gehad noch ooit zullen krijgen. En het moet gezegd (ik signaleer hier slechts!): veel mensen houden van Jezus en geloven in zijn boodschap, maar zijn het volstrekt niet eens met wat clerici en theologen c.a. er in de loop der tijd van hebben gemaakt. (Zie de r.-k. seksuele moraal, kwesties als abortus, euthanasie, vrouwen in het ambt, het afserveren van gehuwde priesters, het ter communie gaan van hertrouwde gescheidenen, het homohuwelijk enz.)

  Het missionair worden van de kerk c.q. volk Gods zal dan ook een illusie blijven zolang door de kerkelijke machthebbers niet ingezien wordt dat er EERST EENSGEZINDHEID zal moeten zijn OVER DE INHOUD van de MISSIE. Zonder dialoog daarover tussen kerkleiding en kerkvolk – en een eerlijke, liefdevollere communicatie hierover – zal die gewenste eenheid er nooit komen, tenzij er weer een soldateske cultuur ontstaat in de maatschappij. Zo ver zie ik het echter hier vooralsnog niet komen.

 4. Het begrip “militant” is terug te brengen tot “heel erg je best doen”.

  In de dagelijkse praktijk zie je spontaan militante sociale beleving overal om je heen, men is er zich niet van bewust.

  Men bestrijdt op militante manier alle meningen over geestelijke begrippen en over God, onze Vader.

  Wanneer mensen het moderne OnzeVader bidden is het niet toegestaan daar een opmerking over te maken, hoe vriendelijk ook.

  De coronadictatuur schenkt, programmeert, hypnotiseert zeer velen tot militant pro-mondmasker gedrag, of is dit alleen maar in functie van geen boete te krijgen ??? Maar sommigen zijn echt angstig en anderen zeggen dat men altijd de landswetten moet gehoorzamen.

  Onderwijzers en wetenschappers voelen zich gedwongen tot militant meelopen met talrijke leugens.

  Niet alleen in Amerika groeit extreem militante haat tegen ProLife en tegen de traditionele Katholieke Kerk.
  De Kerk wordt nog steeds verder afgebroken door talrijke groepen, georganiseerde metselaars, hatelijke extremisten, sluwe politici, emotionele socialisten en onnadenkende andersgelovigen.

  De militante leugens van de media zijn als een onophoudelijke regen van scherpe pijlen.

  Ook al houd ik niet van gokken, toch gok ik nu dat de Grote Waarschuwing MISSCHIEN nog een heel jaar op zich laat wachten en dat in die tijd een rasecht duivelse extreem militante vervolging op gang kan komen in alle geledingen van het maatschappelijk leven, ter loutering van de nog weinige goeden en polarisatie van de anderen, zodat de Waarschuwing tot grootste en grootse vervulling kan komen vermits zij een Goddelijke Geestelijke Daad is.

  Heilige Aartsengel Michael, kom a.u.b. spoedig.

  1. Het is wel heel erg gemakkelijk en zeer goedkoop om met veel aplomb van anderen (i.c. van paus en bisschoppen) iets te verlangen – of zelfs te eisen – dat men zelf niet kan (opbrengen / realiseren). Men houdt dan zelf schone handen en kan vanaf de zijlijn anderen alle schuld voor het falen in de schoenen blijven schuiven. Dat is weinig creatief en bovendien onverantwoord. Alleen voor zinvolle en haalbare alternatieven kunnen wij én de maatschappij respect opbrengen!
   Daarom toch maar de volgende vragen gesteld:
   – hoeveel jaren ervaring heeft U met evangelisatie op straat en in scholen voor lager, middelbaar en hoger onderwijs?
   – kent U mensen in ons tijdsgewricht en contreien die succes hebben met evangelisatie in de publieke ruimte?
   – welke methode of strategie hebben zij gehanteerd, die van de mormonen, Jehova’s getuigen of …?
   – waar is UW catecheseplan en -methode?
   – hoe beviel de doorlopende confrontatie met leerlingen en ouders die niet gediend zijn van uw opvattingen t.a.v. God, Eucharistie, Biecht, leven na de dood, seksualiteit in en buiten het huwelijk, voorbehoedsmiddelen, echtscheiding en hertrouwen, enz.?
   – hoe groot acht U het positief effect van een oekaze van een bisschop over de katholiciteit van onderwijs in het basis-, middelbaar en hoger onderwijs?
   – hoe denkt U geloofsonderricht te geven aan kinderen, adolescenten en ouders als er geen match is tussen wat U wil brengen en wat er thuis, in de media en in de peer group wordt gezegd en geleefd?

   Dus: hoeveel praktische ervaring heeft U zelf met mensen die uw boodschappen niet meer kunnen, noch willen verstaan, laat staan deze wensen te accepteren en be-amen? Kunt U bogen op beduidend succes en voldoening van uw inspanningen buiten uw eigen machtsgebied ofwel familiekring?

 5. Er moet veel aandacht komen voor bekeringswerk onder etno-nationalistische jongeren; die hebben dikwijls al meer besef van de fundamentele ontwrichting in de samenleving dan anderen, zijn het tot op een bepaalde hoogte reeds gewend om strijdgericht te zijn en weten reeds tot op een bepaalde hoogte dat de hoofdstromingsmedia gewantrouwd moeten worden. Het is aan oprechte bisschoppen om die jongeren aan te tonen dat de novus-ordo-religie niet de katholieke religie is en dat de echte katholieke religie heden “integraal-katholicisme” genoemd wordt door academici.

  Zelfs onder de tegenstanders van de agenda van Paus Franciscus zijn er veel vrijzinnige katholieken, ook al gaat het om conservatievere varianten. Tussen “integraal-katholieken” en die conservatief-vrijzinnige katholieken is op veel gebied samenwerking mogelijk, maar het is imperatief dat die laatsten gaan inzien dat de liberalistische beginselen van democratisch-republikeins Europa in hun geheel verwerpelijk zijn en dat Koning Jezus Christus het soeverein recht van heerschappij heeft niet alleen over de harten, maar ook over alle lagen van de temporale maatschappij. Die doctrine is essentieel in het authentiek katholiek militantisme.

 6. @eric-b-l. ..(24 september 2020 om 11:54)…

  God bereidt een leger voor van begenadigden van over de gehele wereld, van mannen, vrouwen en kinderen ..en natuurlijk zonder wapens, ze worden dan bijgestaan door het hele hemelse hof.. van Engelen en heiligen.
  De profetieën maken duidelijk dat in alle landen in Europa burgeroorlogen zullen uitbreken, maar dat kun je ook zoal veronderstellen.

  De Waarschuwing zou in maart-april zijn maar dat kan dus NIET al het komende jaar zijn.
  Het openen (3 duistere dagen) van het 6e zegel maakt een einde aan de 3e wereldoorlog, atoomoorlog. Vóór de Waarschuwing van Garabandal komt ook nog eerst de valse profeet maitreya..Openb.13:12.

  Omdat Nederland kort voor de 3e wereldoorlog onverbiddelijk uit de EU..VN en [o.a.] WHO verbanden zal stappen, zal juist Frankrijk Nederland de oorlog aandoen.
  Wil in het voorjaar 2022 de Waarschuwing komen moet dit alles dus het eerste gebeuren en daarbij komt ook nogeens in het zuiden van Europa de inval van de islam ..en de Russen zullen dus ook Europa belegeren.

  1. In ons Belgikske een burgeroorlog, haha, even lachen, dat is hier niet mogelijk. Ik denk zelfs dat de kleine regionen met geheel gemoderniseerde bevolking (tijdelijk) noodzakelijk zijn om het duivelse systeem van chip-inplants te ondersteunen en aan te prijzen. Totaal gehersenspoeld in verwachting van een hyper science fiction maatschappij met verheerlijking van de perfecte inenting en de super goddelijke chip-inplant. Het sprekende heilige robothoofd is er nog niet maar ik zie dat ding al voor het altaar staan met een priester die daar plots weer kan buigen en zelfs knielen. Geen ziel meer nodig, straks worden ons plastic hersentjes ingeplant 🙂

 7. @ eric-b-l. . ..(24 september 2020 om 15:27)..

  Jammer van zo’n niets zeggende reactie !!! Ik ben redelijk op de hoogte van profetieën en dan krijg je vanzelf inzicht in de samenhang van profetieën.
  Het is een beetje dom om een mens te onderschatten.. en vanuit die houding zijn inzichten te missen.. een kans dus [weer] gemist.

  1. @ Jo,
   Sorry, maar ik zie om me heen voornamelijk windows-10 mensen en een burgeroorlog past daar niet in volgens mijn klein verstand. Ik weet wel van bedrijfsleiders/sters die hogere talenten bezitten dan ik dat zij in staat zijn de virusgekte te relativeren maar dan toch wel in hun maag zitten met dubbelzinnigheden des moderne levens. Zij kunnen toch de inenting niet weigeren en evenmin de chip-inplant. Hun bedrijf is hun levenswerk en in het geval van vrouwelijke bedrijfsleidsters gaat het ook veelal om de zekerheid van meerdere familieleden in dat bedrijf. Boontje komt hoe dan ook om zijn loontje.
   Om het eens te zeggen met de laatste nieuw ontdekte Afro-Amerikaanse profeet :”Er zal net zo lang aan je geschud worden tot je ofwel stabiel wordt ofwel ten onder gaat”. Scheiding der geesten dus.
   2021 Prophecy . . .
   https://www.youtube.com/watch?v=BMn_jbG2ZKU

   Wat er daarna komt zien we nog wel.

 8. Jongens, profetieën = voorspellingen.
  Iedere gek kan ’n ‘voorspelling’ doen. En natúúrlijk: af en toe komt ’n ‘voorspelling’ uit,

  MIJN advies: Leef gewoon je leven; God doet écht de rest – mét of zónder onze medewerking.
  Sta gewoon élke dag klaar om door je Heer en Meester opgehaald te worden.

 9. @Jo,
  U probeert de belangstelling van anderen te wekken door onbenullige wetenswaardighedenen en onbenullige vraagtekens te zetten van iemands leven.
  Omgeef die hutspot van onbenulligheden met: de erfzonde van een saus van ongezonde nieuwsgierigheid naar de toekomst en je krijgt – volledig automatisch – de duivelse gedachten erbij.
  Anders gezegd: ik bestempel U en Uw huidige gedachten als: gevaarlijk, gevaarlijk voor Uw eigen + andermans innerlijke rust.

  Gebruik het verleden als ervaring – dus als gereedschap – voor het heden.
  Wij hebben onze handen méér dan vol met het heden.
  (Zelfs in het Onzevader vragen wij: Geef ons héden ons dagelijks brood.)
  Laat de toekomst in vól vertrouwen aan God over.

  Wat is wél goed voor Uw en ons geloofsleven?:
  Laat de zogenaamde profeten achter U, dat veroorzaakt slechts innerlijke onrust. Die onrust veroorzaakt slechts een verzwakking van Uw/ons eigen geloof (onrust is afkomstig van de duivel en wordt door hém veroorzaakt).

  Laat het oordeel over/van profeten over aan onze deskundige R.K. geloofsleiders. Laat dus de zogenaamde profeten achter U.
  Leef gewoon Uw leven; God doet écht de rest – mét of zónder onze medewerking.
  Sta gewoon élke dag klaar om door je Heer en Meester opgehaald te worden.

 10. @P.Derks..

  Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis (van God). Het zijn bekende woorden die de Heer sprak door Zijn dienstknecht Osee 4:6.

  Dit is [één] van die punten die toepasbaar zijn op de katholieke gelovigen die te eenzijdig werden geïnformeerd waardoor veel [eenvoudige] gelovigen in hun kerkgang geen diepgang konden vinden ..c.q. ervaren en uiteindelijk in de jaren 60 en 70 hun interesses steeds verder opdroogden.. bij de te eenzijdige aandacht voor de H.Mis en het onderricht daaromheen.
  De reformatie lijkt mij dan ook door God [gedoogd] opdat andere aandachtspunten, dewelke door de RKK te weinig aandacht kregen toch verder ontwikkeld werden.. ook al was het met niet te ontkomen dwalingen en zelfs ketterijen.

  In de h.Schrift zijn op meer dan 10 plaatsen informatie te vinden die stroken met de profetieën over [o.a.] de Grote Waarschuwing van Garabandal ..en waar ik hier al eerder op geattendeerd heb.

  Jij hangt hier de [“nuchtere”] meneer uit.. te nuchter om zich te verdiepen in wat de hemel ons aanreikt tot geestelijke vorming en groei.. en wat jij met je hoogmoedige vooringenomenheid [feitelijk] met hetgeen de hemel te zeggen heeft.. parkeert als overbodig en hetgeen je dan ook als volgt -impliciet- classificeert met : {ongezonde nieuwsgierigheid naar de toekomst} .. dat staat dan ook gelijk als: de hemel op de vingers te tikken met: “hoe durven Jullie”

  In het vaticaan wordt diezelfde houding dan: -“hoe durven Jullie (daarboven in de hemel)”- ..ons hier beneden te menen in onze kennis te moeten te beleren wat goed is voor -het onnozel volk van zwak gelovigen- onze kudde. ..die hoogmoed van het vaticaan is ook zo benoemd bij een van de onthullingen van Jezus Christus aan de Grieks-Orthodoxe Vassula Ryden.

  Én net zoals het vaticaan de misbruikschandalen wegmoffelde zo heeft ze ook gemeend de gelovigen niet massaal wereldwijd te hoeven in te lichten over wat spoedig de gehele mensheid voor rampspoed zal overkomen.. wat feitelijk verraad aan de gelovigen is ..en waar de gelovigen recht op hadden, en nog steeds recht op hebben.

  Wat ook verraad is.. als gelovigen vertrouwen in hun bisschop hebben en dit vertrouwen geschonden wordt, c.q. verraden ..als elders hun kinderen opnieuw (Mattheüs 18:6) ..slachtoffer worden van overplaatsingen [door] bisschop Gijsen.. van priesters die feitelijk verkrachters waren ..want dit blijken gewoon feiten te zijn.. wat googlen geeft uitkomst.
  Dus leg ik nu even niet de nadruk op al het goeds wat mgr. Gijsen gedaan heeft, want dat heb jij al geproclameerd ..maar op wat voor gevolgen van zijn andere beslissingen.

  In een ander topic merkte Juuls op: “Iemand die een [kunststuk] als Rolduc kan voltrekken kan niet zijn [stem en gewicht] laten [gelden] in dat vraagstuk”. ..dus wat de overplaatsingen betroffen.
  Dus wat dat betreft ..de nagel goed op zijn kop getroffen.
  Het is niet uitgesloten dat [één] van de redenen voor het aftreden van paus Ratzinger is, dat de latere usurpator paus Franciscus gedreigd heeft met het openbaar maken van de wereldwijde misbruikschandalen en het overplaatsen van betreffende priesters.

  Usurpator paus Franciscus zie ik dan ook als een straf voor die betreffende schuldige verwijtbare nalatigheid van de kerk..tot loutering.. ook voor de lakse opleidingstucht doorheen de eeuwen en zijn gevolgen voor de gelovigen.

 11. @Jo
  U mist álle inzicht en tóch heeft U al Uw oordeel klaar.
  U voelt zich blijkbaar profeet, doch U bént het niet.
  Bah, wat moet U toch ’n verschrikkelijk mens zijn.
  Sorry, maar dit kan ik écht niet laten.

 12. @Jo,

  U bent alleen maar op deze site, omdat Uw (profetische) mening wil verkondigen.
  Bent U er wel zeker van, dat U R.K. gelovig bent?

  U heeft Uw veroordelingen van de R.K. geestelijken al bij voorbaat klaar – ook al heeft U hen nooit ontmoet.
  U bezit niet het vermogen om Uw mening bij te stellen in discussies.
  Als U ándere meningen hoort, dan stopt U Uw oren dicht en zet U Uw verstand op nul.
  Vervolgens gaat U gewoon door met Uw zware veroordelingen.

  Ik probeerde al U te ontvluchten door naar DIT onderwerp door te gaan. Maar vergeefs, want zelfs hiér vervolgt U met Uw sterk veroordelende reactie inzake mgr. Gijsen + achtervolgt U mij met sterke persoonlijke aanvallen.
  U BLIJFT (vertwijfeld) zoeken waar mgr. Gijsen schuldig aan zou kunnen zijn.
  Ik noem dat uitermate grof en schandalig.

  Zo had ik U bij het vorige onderwerp op 22 september 2020 om 15:48 uur al gemeld, dat
  ik van ganser harte hoop, dat U en ik véél barmhartiger zullen worden ontvangen door onze Heer en Meester dan wijzelf zijn. Zo niet, dan zie ik het duister in voor ons allemaal.

  Ik had al bij dit onderwerp al gemeld, dat ik U en Uw huidige gedachten gevaarlijk acht voor Uw eigen + andermans innerlijke rust.
  Ik acht U en Uw gedachtegang dus gevaarlijk. U heeft die gedachte van mij enorm versterkt met Uw reactie van 25 september 2020 om 16:11 uur.

 13. @ P.Derks

  Zeer gevaarlijk ben ik.. ik voel dat ik de roeping heb om de antichrist en de valse profeet in een persoon te zijn.. BILL Gates is mijn wegbereider.

 14. @Jo,
  U roept slechte gedachten in mensen op (Gelukkig kan ikzelf geen mensen haten).
  Mocht U wérkelijk R.K. gelovig zijn en een en ander goed bedoelen, dan verdwijnt U van deze site.

 15. @@@@@@P.Derks

  Citaat… Mocht U wérkelijk R.K. gelovig zijn en een en ander goed bedoelen, dan verdwijnt U van deze site.

  [Mocht] ik dus werkelijk RK gelovige [zijn].. en een en ander goed bedoelen .. dan moet ik .. kan ik toch juist hier blijven … je bedrijft dus logica als een kip zonder kop.. je weet wel 1+5+5 = 11.0000

 16. @Jo,
  Dan nóg ’n beetje duidelijker:
  U roept slechte gedachten in mensen op (Gelukkig kan ikzelf geen mensen haten).
  Ter bescherming van de zielen van de gebruikers van deze site:
  Mocht U wérkelijk R.K. gelovig zijn en een en ander goed bedoelen, dan verdwijnt U van deze site.

 17. @Jo,
  Ik zal Uw laatste reactie duidelijker zeggen:
  U zit op deze site, puur en alleen om katholieken te stangen (kwaad te maken) en tegen elkaar op te zetten.

 18. Dat stangen doet U door een varia van zogenaamde ‘profeten’ op te voeren van diverse geloven en hun voorspellingen te melden zoals het U uitkomt.
  Toen U op ’n paar weken geleden op deze site kwam, heb ik U vrijwel meteen gemeld, dat U zich waarschijnlijk prettiger voelde bij de waarzeggersprogramma op televisie (dat zijn nachtprogramma’s).

  Verder meldt U dat U de persoon bent, die de duivel tegenhoudt.
  Daardoor waant U zichzelf zelfs hóger dan een profeet.
  Want, toen Jezus op aarde was, was alleen HIJ in staat om tegen de duivel op te treden.

  Weet U zeker dat de duivel niet bezit van U genomen heeft?

  Zo weet U zéker – ondanks een gerechtelijke uitspraak in 2018 – dat diverse bisschoppen seks met kinderen gehad hebben en dit, terwijl U nóóit contact heeft gehad met de bisschoppen en nóóit contact heeft gehad met de toenmalige kinderen.
  Als U hiermee doorgaat, zou ik oppassen voor een aanklacht wegens smaad en laster.

  Ik heb U al vaker gezegd: Uw gedrag is bovenmatig grof en schandalig. Ik zou zeggen: absoluut onopgevoed en niet in staat opvoeding aan te nemen.

 19. Voor de duidelijkheid:
  Mijn reactie van 27 september 2020 om 01:15 uur is natuurlijk aan @Jo gericht.

 20. @Redactie:
  Ik vind, dat de @redactie U moet beschermen tegen Uzelf door U niet toe te laten op deze site, dus door U te bannen. (Zo worden dan ook de volgers van deze mooie site beschermd tegen Uw eventuele kwade invloed.)

 21. herstel:
  @Redactie/@Jo;
  Ik vind, dat de @redactie U moet beschermen tegen Uzelf door U niet toe te laten op deze site, dus door U te bannen. (Zo worden dan ook de volgers van deze mooie site beschermd tegen Uw eventuele kwade invloed.)

  1. @Jo,
   Door niet meer te reageren, lost U niéts op: U vergiftigt deze site en eventueel de zielen van de lezers.
   Bovendien dient U beschermd te worden voor zichzelf, want U zonder enige grens gaat maar door met beschuldigingen jegens zelfs bisschoppen.
   Een en ander kan niet lang duren dat U tegen de verkeerde aanloopt en vervolgens tegen ’n rechtszaak aanloopt.

   1. opnieuw herstel (ik heb blijkbaar mijn dag niet):
    @Jo,
    Door niet meer te reageren, lost U niéts op: U vergiftigt deze site en eventueel de zielen van de lezers.
    Bovendien dient U beschermd te worden voor zichzelf, want U gaat – zonder enige grens – maar door met beschuldigingen jegens zelfs bisschoppen.
    Een en ander kan niet lang duren dat U tegen de verkeerde aanloopt en vervolgens tegen ‘n rechtszaak aanloopt.

 22. @ P🤯D..

  Citaat: ▪︎Verder meldt U dat U de persoon bent, die de [duivel] tegenhoudt.▪︎
  -Wat de duivel tegenhouden- betreft ..daar heb ik je eerder al in gecorrigeerd, dat je je daar niets van aantrekt zegt iets over je onontwikkeld vermogen tot reflectie en zelfkennis…..of moet ik gewoon zeggen dat het gewoon kwaadwilligheid is.

  Citaat: ▪︎Zo weet U zéker – ondanks een gerechtelijke uitspraak in 2018 – dat [[diverse bisschoppen seks met kinderen gehad hebben]]▪︎ dit is nergens in mijn reacties te vinden…waarschijnlijk ben je zo kwaadaardigheid en willig.. dat je nog niet eens de moeite neemt om terug te lezen ..je geest-gesteltenis des onderscheids is dus in zijn vermogen gecorrumpeerd, door wat dan ook.. met geconditioneerde bekrompenheid..

  Én omdat je in je vooringenomenheid je geest niet hebt willen voeden met gepaste informatie, gooi je [juiste] profetieën en valse op een hoop ..zoals een kip zonder kop die in het rondte rent…
  Én daarom ook niet in staat het ware van het onware te onderscheiden.

  Blijkbaar heeft je kerkgang en en eventueel rozenkransgebed niet bijgedragen aan je mentale ont-wikkeling van je onderscheidingsvermogen ..maar dat krijg ervan als je de rechteweg op de rotonde blijft lopen en je niet weet welke juiste afslag je moet nemen.. wat betreft je eind-doel.
  Én om je verder te verlossen van je pijnlijke “confrontatie” met mij, ga ik dan ook niet meer op jou reageren, egaal wat je schrijft 😷… feitelijk had ik dat al direct in het begin moet doen ..maar ik heb het mezelf al vergeven. 😇

  Dit bovenstaande verwijt heb je dus gewoon te slikken.. je hebt het er zelf naar gemaakt. …ik geeft je dus de raad om toch wat meer [bij de tijd] te blijven en je geestvermogens te verruimen met actuele profetieën ..die profetische in-zicht kunnen bewerken.😅
  ….

 23. Van opruier Schneider hebben we geen lessen te ontvangen. Hij reist de wereld rond om conservatieve groepen tegen paus Franciscus op te zetten. Hij zaait enkel verdeeldheid in de Kerk.

  1. U bent een vrijzinnige, en vrijzinnigheid heeft geen plaats in de katholieke Kerk, ook al zitten uw geestverwanten momenteel op bisschopszetels. Wanneer een paus zal gekozen worden die een katholieke revanche wil lanceren zal het één van zijn prioritaire opdrachten zijn om doorheen de Kerk die bisschoppen te vervangen met mannen die geschikt zijn voor het episcopaat.

   Het is een triest bestaan om voortdurend een impuls te volgen om zielen in het verderf te storten zoals u en consoorten doet, zielen die geschapen zijn door God voor de eeuwige gelukzaligheid. U kunt beter daarmee ophouden en uw leven ordenen volgens de goddelijke geboden.

   1. Theudmer, u slaat de bal twee keer mis. Met welk recht beslist u wie er wel en niet in de katholieke kerk wordt toegelaten? Aan pretentie ontbreekt het u inderdaad niet en dat u een enorm ego hebt, weten we ook al langer.
    Moes u het nog niet weten (wat mij zou verwonderen) bisschoppen zijn gewijd en geen enkele paus kan die wijding ongedaan maken, ook al zou Theudmer dat graag willen.
    U gaat er blijkbaar ook van uit dat een paus zal of kan gekozen worden om ‘revanche’ (weerwraak) te nemen. Dit is wel een bijzonder grove benadering van een pauskeuze, maar ze is voor uw rekening. Misschien heeft men u nooit verteld dat in een pauskeuze ook de Heilige Geest nog een woordje meepraat. of is dat enkel zo voor de pausen die u liggen?
    misschien kunt u uw laatste paragraaf ook in gewone mensentaal neerpennen in plaats van in slogans, dan kunnen wij het ook begrijpen.

    1. De Paus kan bisschoppen uit hun ambten ontzetten; daarvoor is het niet nodig om hun sacramentele wijding uit te wissen, wat onmogelijk is. Uw ideologische verwant, Vangheluwe, is een voorbeeld van iemand die de onuitwisbare sacramentele wijding heeft maar geen bisschoppelijk ambt.

     Pausen worden niet door de H. Geest gekozen, maar door de kardinalen. Wanneer de gekozene het ambt aanvaard wordt de keuze terstond bevestigd door God en ontvangt de gekozene de jurisdictie rechtstreeks van Hem. Kardinalen kunnen keuzes maken tijdens conclaven die schadelijk zijn voor het welzijn der gelovigen.

     De vrijgeesterij heeft geen plaats in de katholieke Kerk, en dat weten wij door de onfeilbare stem van de Kerk waarmee die vrijgeesterij tegenstrijdig is. Al wat tegenstrijdig is met de christelijke dogmata verdient de banvloek.

     1. Teudmer, ik wist dat er verschillen zijn tussen de Rooms Katholieke keer en de Heilige Restkerk van Pius X

      Maar ik wist niet dat tot jullie Leer ook behoorde:
      de ontkenning van de heilige Drievuldigheid.
      Want jouw opmerking:
      “Pausen worden niet door de H. Geest gekozen, maar door de kardinalen. ”
      is niets anders dan een glasharde ontkenning van de derde persoon van de Heilige Drieeenheid.
      Het Veni Creator aan het begin van een conclaaf zal dan volgens jou ook een volslagen loze aktie zijn. Bidden om een Heilige Geest die toch niet werkt lijkt me weinig zin hebben.

      Volgens de leer der H.Restkerk
      e Leiding van de HeilRKKHet b
      eZoals in onze constiut
      Volgens de Leer der H. Restkerk kiezen de Kardinalen de Paus en God geeft zet er vervolgens Zijn hantekening onder.

      Analoog aan onze constitutionele monarchie, Het parlement keurt een wet goed en de Koning opndertekend hem.

      1. Correctie:
       In bovenstaande tekst staat in de eerste zin
       Rooms Katholieke keer . Dit moet natuurlijk zijn: Rooms Katholieke Leer

       En ook is dit hoopje letters blijven staan:
       Volgens de leer der H.Restkerk
       e Leiding van de HeilRKKHet b
       eZoals in onze constiut
       En dat had natuurlijk gewoon verwijderd moeten worden .

      2. Ik heb u al gezegd dat ik niets te maken heb met de FSSPX, dus hou op met de leugen te verspreiden dat ik daar een aanhanger van zou zijn, en, neen, wat ik zeg is geen ontkenning van de H. Drievuldigheid.

       Dat de H. Geest de kardinalen bijstaat bij de keuze van een paus betekent niet dat de H. Geest de paus kiest, noch dat de kardinalen altijd gehoorzamen aan de werkzaamheid van de H. Geest. Dat God de Bisschop van Rome zou kiezen is een moderne mythe en is geen onderdeel van de leer van de Kerk; de Kerk is door God zo ingericht dat de keuze van de soevereine kerkelijke monarch geschiedt door één of meerdere mensen. En, neen, wat ik zeg is niet gebaseerd op de structuur van “constitutionele monarchie” zoals bijvoorbeeld bij de staatsstructuur in België. “Constitutionele monarchie” pretendeert dat de koning zijn gezag vanwege ondergeschikten heeft (wat ontologisch onmogelijk is). De pauskeuze door kardinalen is electorale monarchie, maar de Paus heeft zijn soeverein gezag rechtstreeks vanwege God.

       U weet duidelijk niet waarover u spreekt.

       1. Correctie: “De pauskeuze door kardinalen is een procedure in een electorale monarchie, maar de Paus heeft zijn soeverein gezag rechtstreeks vanwege God.”

       2. Theudmer, u hebt in uw reactie toch heel wat hersenkronkels nodig om uw uitleg voor waar te slijten. uw reactie is trouwens weer naast de kwestie. Ik schreef letterlijk: ‘Misschien heeft men u nooit verteld dat in een pauskeuze ook de Heilige Geest nog een woordje meepraat. of is dat enkel zo voor de pausen die u liggen?’
        Om toch uw gelijk te halen, speelt u, zoals wel vaker, op woorden. Maar goed ik heb vandaag weer een nieuw evangelie ontdekt :’ het evangelie volgens Theudmer’. U zult het mij niet kwalijk nemen dat ik het liever houd bij de vier gekende evangelies.

        1. Uw acht-en-zestigaards antinomisme is diametraal tegenstrijdig met de vier evangeliën.

         En, neen, ik heb de katholieke doctrine niet verzonnen (u noemt die “het evangelie volgens Theudmer”). Denkt u soms dat de pausen, bisschoppen en de heiligen van voor de twintigste eeuw vrijzinnigen waren zoals u? Die waren anti-liberalistisch, Staf De Laet. Doorheen de Kerkgeschiedenis hebben concilies dwaalleringen gebanvloekt, en doorheen de Kerkgeschiedenis werden er ketters geëxcommuniceerd om hun heterodoxe meningen. De geloofszuiverheid is altijd imperatief geweest in de christelijke Kerk. Het antinomistisch en modernistisch pseudo-evangelie van Staf De Laet is tegenstrijdig met die christelijke Kerk, en ik kan dat als katholieke leek weten en benoemen want er is perfecte harmonie tussen het geloof en de rede, en de rede sluit uit dat twee tegensprekende dingen beiden waar zouden kunnen zijn.

         Sloganesk gekribbel is geen argumentatie. U heeft beweerd student theologie geweest te zijn bij de KULeuven, maar met een diploma staan zwaaien kan u niet bijstaan tegen de feiten. En het is een aantoonbaar feit dat de christelijke Kerk antivrijzinnig is zoals ook haar Meester in de Hemel antivrijzinnig is.

         1. Raast u maar lekker verder, Theudmer, Bij mijn weten heb ik nooit met een diploma staan zwaaien, maar dat is alweer lezen wat er niet staat en interpreteren wat nooit geschreven werd. Ik heb niet alleen beweerd dat ik aan de KUL mocht studeren; ik heb vroeger al geschreven dat ik daar studeerde en er veel deugd aan had. Wanneer u dat niet graag hoort, is dat uw probleem en ik kan het ook niet helpen dat uw visie op de kerk ergens eind jaren 50 stilgevallen is. Misschien was het wel vroeger tijdens het concilie van Trente dat reageerde op de terechte uitlatingen van Luther (oei, alweer een ketterij in uw ogen).
          Ik vraag me steeds opnieuw af waarom u en de uwen zo’n schrik hebben om met open ogen en met een open houding de werkelijkheid en de evolutie binnen de kerk te benaderen. De eeuwige litanie begint een beetje afgezaagd te geraken: vroeger (wanneer was dat in uw ogen) was het allemaal veel beter en vandaag deugt niks meer…

          1. De objecten van het geloof zijn niet tijdgebonden, maar eeuwig en onwrikbaar. Die zijn niet verzonnen door kerkvorsten tijdens het Concilie van Trente, noch in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Lutheranen zoals u hebben geen enkel recht om de Goddelijke Openbaring aan te passen aan uw antropocentrisch wereldbeeld. U heeft die bevoegdheid niet; de Kerk is niet uw privaat eigendom, noch dat van mij, maar zij is de Bruid van Christus en zij moet de gezonde doctrine bewaren die door Hem geopenbaard werd.

           Staf De Laet zegt: “Ik vraag me steeds opnieuw af waarom u en de uwen zo’n schrik hebben om met open ogen en met een open houding de werkelijkheid en de evolutie binnen de kerk te benaderen.”

           De objectieve werkelijkheid is dat de huidige situatie in de Kerk slecht is. Ketterij is objectief slecht, kwaadaardig; het is een zonde van lèse-majesté tegen Diegene Die de objecten des geloofs geopenbaard heeft. Trouwens, ook in de codex van kerkrecht die momenteel wordt gebruikt wordt ketterij nog steeds als een delict behandeld (er staat een excommunicatie latae sententiae op dat delict).

           Dat iets de facto gebeurt betekent niet dat het ook goed en heilzaam is.

       3. Teudmer mag ik vragen:
        -als je het Tweede Vaticaanse Concilie afwijst.
        -de Novus Ordo Mis afwijst
        -de paus van Rome niet erkent
        -grote bewondering hebt voor ambassadeurs van FSSPX zoals Mgr Schneider Em. pastoor Mennen en Civitas Cristiana
        en vervolgens zegt: “Niets te maken te hebben met FSSPX”, dan vraag ik me af waar je dan wel wat mee te maken hebt.

        En voor al die mensen die denken dat de teruggang van het aantal kerkbezoekers een gevolg is van Vat. II raad ik aan het boek van Kardinaal Eijk te lezen.
        Die bevestig wat Karol Woytila (de latere Paus) als jonge priester bij zijn bezoek einf jaren 40 aan Nederland vaststelde:

        De Katholieke organisatie was in ons land perfect,
        De sociale controle optimaal, maar van een persoonlijk geloof was bij de kerkgangers nauwelijks sprake.

        En dat Teudmer, terwijl de godsdienstleraren in die tijd vrijwel allemaal in habijt liepen, hun opleiding in degelijke Seminaries hebben genoten, en velen dagelijks de H. Mis volgens de Tridentijnse Ritus lazen.

        1. Theo Janssen,

         Ik erken de Paus van Rome wel als Opvolger van Petrus. Hou op met liegen; het is laag en verachtelijk gedrag.

         Onder wat geschreven werd tijdens Vaticanum II wijs ik alleen af wat slecht is. Het Concilie als kerkelijke structuur was heilig, maar het werd als dekmantel gebruikt om dwaalleer via concilieteksten te verspreiden om zo angstige, misvormde gewetens te manipuleren door te doen alsof de dwaalleer gezaghebbend was.

         Ik heb in deze draad nergens gezegd dat ik “grote bewondering” zou hebben voor Bisschop Schneider en de E. H. Cor Mennen; ik heb deze clerici zelfs niet vernoemd. Wanneer deze clerici dingen zeggen die goed zijn, dan is dat goed. Wanneer zij dingen zeggen die niet goed zijn, dan is dat niet goed. Om dat te erkennen is het niet nodig om personencultussen rondom deze personen te construeren.

         Lees gewoon wat er staat in mijn schrijven zonder te liegen. Ik walg van de hypocrisie van mensen zoals u en Staf De Laet.

         In de jaren voor het Concilie was de infiltratie van de Kerk in volle gang. Reeds de priester-schrijver Emmanuel Barbier waarschuwde daarvoor in zijn werk “Infiltrations maçonniques dans l’Église” (“Maçonnieke infiltraties binnen de Kerk”). De Heilige Paus Pius X heeft gedurende zijn pontificaat de machinaties van de infiltranten tegengewerkt, maar na zijn dood ging de motor van afbraak verder zonder op krachtdadige manier verhinderd te worden door de pausen. Het Sodalitium Pianum werd door Benedictus XV opgedoekt en het modernisme verspreidde zich verder in de parochies, de scholen, in het kerkelijk leven.

         Door toedoen van de binnen-klerikale modernistische machinaties in combinatie met het breder maatschappelijk verval was de toestand onder de katholieke leken in de jaren vijftig reeds schrijnend geworden. Maar het is hypocriet van u, de revolutionair, om nu naar die toenmalige situatie te wijzen alsof die te wijten was aan de katholieke orthodoxie, en niet aan de machinaties van uw revolutionaire voorgangers die de clerus geïnfiltreerd hadden.

        2. Ook de organisatie “Civitas Christiana” heb ik hier geen enkele keer vernoemd. Zelfs in mijn gehele geschiedenis op dit forum heb ik die organisatie nooit vernoemd. U zuigt dingen uit uw duim.

    2. Bietekwieten zoals Staf De Laet achten het onredelijk dat katholieken eisen van hun bisschoppen dat zij in de katholieke Kerk authentiek katholiek onderricht geven. Hij, de man die beweert dat de Kerk door Christus gesticht eeuwen lang een vals evangelie onderricht heeft tot aan de machtsgreep van de modernisten in de twintigste eeuw, die man komt de eerdergenoemde katholieken hier “pretentieus” noemen.

     Het is eraan te zien dat hij een adept is van Circus Bugnini.

     1. Beste Theudmer, het is des te meer tenenkrommend met het besef dat hij (Staf De Laet) zijn hele leven “Godsdienstleerkracht” is geweest…

      Dat soort kerels heeft er mede voor gezorgd dat ik half jaren 80 beetje bij beetje mijn geloof compleet ben kwijtgeraakt. Net zoals de overgrote meerderheid van mijn leeftijdsgenoten.

      En net DAT soort komt hier zijn eigen pretentieuze mening geven…

      1. Kurt, ik lees dat uw tenen krommen van wat u leest en weet. Doet dat veel pijn zo’n kromme tenen?
       Ja, ik was in mijn actieve leven godsdienstleraar. dat hebt u goed onthouden. Ik mag dan ook vragen wat u doet of gedaan hebt. Want dat is nog zo’n trekje van u en de uwen, ze geven zelden of nooit zichzelf bloot. Uit angst?
       Wat uw geloofsleven betreft, Kurt, ik heb niet de pretentie om te geloven dat iemand wel of niet gelovig wordt door het krijgen van godsdienstles. Het wel of niet gelovig worden of blijven is een zaak tussen u en God.
       Ik mag van u ook geen ‘pretentieuze’ mening geven. Uw uitspraak! Het is uiteraard uw goed recht om een mening pretentieus te noemen. vrijheid, blijheid, weet u wel. maar ik vind in heel uw tussenkomst geen enkel argument om uw uitspraak te staven. Is dat een uiting van niet kunnen? Zou uw uitspraak dan misschien toch niet zo correct zijn?

       1. De Laet, ik had me een tijdje geleden al voorgenomen om niet meer te reageren op uw werelds gezwets, maar U kraamt hier weer zoveel onzin uit dat ik niet anders kan.

        U schrijft: “Kurt, ik lees dat uw tenen krommen van wat u leest en weet. Doet dat veel pijn zo’n kromme tenen?”

        Tjonge… (goeie) humor zat duidelijk niet in uw lessenpakket… man toch.

        U schrijft: “Ik mag dan ook vragen wat u doet of gedaan hebt. Want dat is nog zo’n trekje van u en de uwen, ze geven zelden of nooit zichzelf bloot. Uit angst?”

        Ik volg dit forum al heel wat jaren, niet zoals U slechts enkele maanden. De mensen die net als ik al langer op dit forum zitten, weten onderhand wel wie ik ben. Weinigen zijn zo open geweest over hun leven als ik. Ik heb geschreven over mijn zondig leven, over het gevecht met bepaalde demonen (waarvan één heel specifieke), over mijn bekering, over nog veel meer. Heel openhartig. Ik heb in het begin veel in de clinch gelegen met Theudmer. Hij was toen nog actief op dit forum onder een andere naam. Ik heb toen de tijd genomen om een heel aantal van zijn beweringen na te trekken. Ik heb lectuur geraadpleegd waaruit hij putte, kortom, ik heb zijn harde kritiek indertijd ter harte genomen. En hiervan heb ik zeer veel opgestoken en geleerd. Ook al ben ik het niet altijd in alles met hem eens, daarvoor ben ik hem nog steeds dankbaar.

        Maar dat weet jij allemaal niet. Je was hier toen nog niet. Denk je nu echt dat ik, die indertijd heel openhartig over mijn zwakheden schreef, dat nogmaals uit de doeken ga doen voor U?? Nee dus. Als het U interesseert, dan leest U maar eens een paar jaar forumreacties, dan weet U perfect wie ik ben, en welke weg ik afgelegd heb. Ook wat ik beroepsmatig doe heb ik hier al uit de doeken gedaan.

        Dus uw totaal ongefundeerde zinsnede: “Want dat is nog zo’n trekje van u en de uwen, ze geven zelden of nooit zichzelf bloot. Uit angst?” slaat (nogmaals) nergens op.

        U schrijft: “Wat uw geloofsleven betreft, Kurt, ik heb niet de pretentie om te geloven dat iemand wel of niet gelovig wordt door het krijgen van godsdienstles. ”

        Waar zit uw begeestering man? De zoon van de collega van mijn vrouw had van thuis uit nul geloof meegekregen. “Dood is dood, en verder is er niks.” Die mentaliteit. Tot hij in het vierde jaar (technisch, elektriciteit), een jonge begeesterde Godsdienstleerkracht kreeg. Na een paar weken vroeg hij aan zijn moeder of er een Bijbel in huis wass. Ondertussen is hij een vurig gelovige, en ik heb de indruk dat hij de rest van de familie aan het meetrekken is. Prachtig toch?

        Als een Godsdienstleerkracht dat kan doen met een overtuigd ongelovige, wat had uw generatie dan niet kunnen doen met jonge gasten waarvan de meesten thuis toch nog wel een aardige brok katholiek geloof hadden meegekregen. U hebt er NIKS mee gedaan.
        Net zoals heel veel van uw generatiegenoten. In het derde jaar had ik een halve anarchist die laaiend was over Che Guevara, die alle mirakelen in de Bijbel wist af te doen als flauwekul die ‘symbolisch’ moest verstaan worden. Sacramenten? De biecht? De Eucharistie? Niks schoot er van over.
        Het jaar daarop een pipo in de trant van Luc Versteylen. Volgens mij was hijzelf véél meer met seks bezig als al die 15 jarigen samen. Een degoutant vetzakske voor wie niks heilig was, en vooral “alles mocht en alles kon”…

        DAT zijn de Godsdienstleerkrachten die ons moesten begeesteren…
        Niks nada noppes.

        Waarom hebben ze ons nooit aangemoedigd een goed boek te lezen? De innerlijk burcht bijvoorbeeld van Theresia Van Avila? De navolging van Christus van Thomas a Kempis? Waarom hebben ze ons niet verteld over Fatima en de boodschappen die daar gegeven zijn? Waarom hebben ze ons niet op het hart gedrukt wat zonde is? Waarom hebben ze ons niet verteld over het gevaar van de eeuwige verdoemenis, waarover Jezus vele malen spreekt in het Evangelie? WAAROM???
        Die vraag stel ik me tot op vandaag nog steeds. Een hoop platte wereldse bagger, inhoudsloos gezwets over hoe je veilig moest vrijen… Geestelijk voedsel? Zin voor heiligheid, het Sacrale, mystiek? Nada, niks, noppes…
        Waarom hebben ze ons nooit niks verteld over de waarde van offers brengen?? Zelfverloochening? Tot uitboeting van onze zonden en tot redding van zovele zielen? Ach, zoveel werd ons nooit verteld.
        En beetje bij beetje tuimelt dat beetje geloof dat je van thuis nog meekreeg de dieperik in. In de wereld van de oppervlakkigheid van de Godsdienstleerkrachten van die tijd. Dezelfde gasten die nu de communie staan uit te delen… (jawel ik ken er een aantal) Die norm noch waardebesef hebben, en voor wie elk moreel besef een viezigheid is. Die jarenlang geen biechtstoel meer aan de binnenkant gezien hebben. Sterker nog, die het Sacrament van de biecht ronduit belachelijk maken. (zelf meegemaakt…) Die gescheiden zijn, en ondertussen met de zoveelste vriendin samen hokken. maar die het groot woord voeren in de parochiekerk en met hun vuile poten nota bene de communie staan uit te delen!!

        Zoals ik al zei. “Voor wie niks meer heilig is”…

        U schrijft: “Ik mag van u ook geen ‘pretentieuze’ mening geven. Uw uitspraak! Het is uiteraard uw goed recht om een mening pretentieus te noemen. vrijheid, blijheid, weet u wel. maar ik vind in heel uw tussenkomst geen enkel argument om uw uitspraak te staven. Is dat een uiting van niet kunnen? Zou uw uitspraak dan misschien toch niet zo correct zijn?”

        Eigenlijk vond ik uw mening niet eens pretentieus. Het was een “reactie op”. Het was een spontane reactie van me, omdat je vlak daarvoor Theudmer had beschuldigd van een “pretentieuze” reactie. Ziet U? U mag gerust iemand neersabelen, pretentieus noemen. maar als iemand anders dat doet, ho maar.

        Als u niet meer weet waarover het gaat, citeer ik hieronder even uw woorden: “Aan pretentie ontbreekt het u inderdaad niet en dat u een enorm ego hebt, weten we ook al langer.”

        Ik kan Theudmer dan ook allen maar bijtreden als hij schrijft: “Ge ziet aan Staf De Laet dat die tisten geen tegenspraak gewend zijn aan hoe hij hier tilt slaat wanneer hij geconfronteerd wordt met mensen die genoeg weten om zijn dwaalleringen te weerleggen”.

        U vindt dan ook nog zelf de pretentie om hem voor de voeten te schuiven: “Theudmer, u moet heel erg oppassen met uw uitdrukking ‘aanstoot geven aan de kleinen’”.
        Welnu, ergernis geven is volgens nu nog steeds “anderen aanzetten tot zonde”. Ik heb U verteld hoe ik een aantal Godsdienstleerkrachten herinner. Welnu, zij hebben niks anders gedaan dan “ergernis gegeven aan kleinen”. Jonge gasten, die nog zeer beïnvloedbaar waren hebben zij, in plaats van een begeesterde oproep tot heiligheid mee te geven, beïnvloed met een wereldse hoop bagger. Die net wegvoerde van de heiligheid. Wat is dit anders dan “ergernis geven aan de kleinen”??

        U kan U hier nog zoveel weren als een duivel in een wijwatervaatje, ik weet wat ik heb gezien en gehoord van die kwieten in mijn tienerjaren.
        En het word me hoe langer hoe duidelijker dat U één van hen was/bent. Of was dat toen ook een “uiting van niet kunnen?” (En voor je weer in een kramp schiet, dit laatste zijn UW woorden…)

        Wentel U rustig verder in uw zelfvoldaanheid (U hebt trouwens wel degelijk melding gemaakt van uw cursus ‘Bijbelexegese aan de KU’, U vindt daarom ook dat anderen meestal een totaal verkeerde opvatting hebben over bepaalde Bijbelteksten, gelukkig hebben ze in Leuven wél alle wijsheid in pacht, daarom dat jonge seminaristen naar het buitenland trekken…). Ik ga hier verder geen energie in steken.
        Uw soort heeft me in het verleden genoeg kwaad gedaan door hun dwaalwegen. Adieu

        1. dank u, Kurt dat u mijn proces zo uitgebreid gemaakt hebt. Het stekt u blijkbaar wel dat ik aan de faculteit Theologie van de KUL mocht studeren. uiteraard deugen die professoren in uw ogen ook niet. Wat de jonge seminaristen betreft, die worden nog altijd opgeleid aan het Johannes XXIII seminarie te Leuven. ‘Mijn soort’ heeft u in het verleden veel kwaad gedaan in het verleden ‘. Goed geprobeerd, maar ik trap er niet in. U wenst mij tenslotte Adieu… Tot bij God dus. Dat kunt u toch niet menen dat ik met mijn opvattingen ooit bij God geraak. Ik veronderstel dus maar dat dit een lapsus is van uwentwege.

      2. Kurt,

       Ik ken het wel, dat soort “godsdienstleerkrachten”. Die mensen hebben decennia lang ongehinderd hun gif kunnen verspreiden onder jonge, kwetsbare zielen. Ge ziet aan Staf De Laet dat die tisten geen tegenspraak gewend zijn aan hoe hij hier tilt slaat wanneer hij geconfronteerd wordt met mensen die genoeg weten om zijn dwaalleringen te weerleggen.

       We weten beiden wat Onze Lieve Heer gezegd heeft betreffende diegenen die aan de kleinen aanstoot geven.

       1. Theudmer, u moet heel erg oppassen met uw uitdrukking ‘aanstoot geven aan de kleinen’. Een tekst die u in uw domheid niet alleen uit zijn verband rukt, maar dan ook nog eens toepast op mensen op wie het niet van toepassing is. u wordt stilaan even grof in uw taalgebruik als uw vriendje Derks. En hoewel de regels van dit forum duidelijk zijn, is schelden en wild om u heenslaan duidelijk het kenmerk van een aantal leden op dit forum. Steeds opnieuw voelt ge u bedreigd in uw persoon. In de psychologie heten ze dat ‘achtervolgingswaanzin’. Zou het kunnen dat…

        1. Ik trek de evangelietekst niet uit het verband, en ik ben het dikwijls oneens met P. Derks, dus dat u hem hier opeens bij dit gesprek haalt toont de willekeur aan van uw gekribbel. Ik ken die man zelfs niet persoonlijk, dus vanwaar haalt u uw uitlating “uw vriendje Derks”?

         En, neen, ik sla niet wild om mij heen, maar ik zeg de dingen gewoon zoals zij zijn. U bent simpelweg een typische intellectuele pygmee die denkt dat hij slim is omdat hij een diploma heeft bij de KUL.

         Staf De Laet: “Steeds opnieuw voelt ge u bedreigd in uw persoon.”

         Weeral zo een totaal arbitraire uitlating die nergens op gegrond is. U doet dat in een poging om uw gebrek aan argumenten te maskeren.

       2. Theudmer, U schrijft: “Die mensen hebben decennia lang ongehinderd hun gif kunnen verspreiden onder jonge, kwetsbare zielen.”

        U formuleert hier heel fijntjes en in ’t kort perfect wat ik bedoel.

        Spijtig genoeg weten ze nog steeds van geen ophouden…

     2. Theudmer, u moet leren lezen wat er staat en er verder geen eigen fantasieën op breien. Dat u uw eigen interpretatie van wat er staat om uw eigen argumenten op te stoelen, getuigt niet enkel van slechte wil, maar het is een tactiek die u en uw kompanen graag gebruiken. het enige wat ik bij u en de uwen lees zijn holle slogans, die nergens op slaan.

      1. U danst weeral rondom de argumentatie. Geheel uw agenda hier is erop gericht om de katholieke reconquista op de micro-schaal van dit forum tegen te werken. U doet voortdurend alsof de katholieke doctrine tegen de geest van het Evangelie zou ingaan. Dus, ja, wat u daarmee beweert is dat de Kerk tot aan de twintigste eeuw een vals evangelie zou verkondigd hebben, of u dat nu wil toegeven of niet.

       1. ik heb eerder op de dag iets geschreven over rare hersenkronkels, eigen lezing van wat er staat, holle frases en evenveel holle slogans. Uw laatste reactie bevestigt dit alleen maar, Theudmer. Ik heb u vroeger al aangeraden om eens een ernstig boek over exegese vast te nemen en te lezen, maar dat durft u duidelijk niet.

        1. Arbitrair gekribbel, en het zijn niet uw smerige modernistische boeken die tellen, maar wel de geloofsregel van de kerkvaders.

         Verwijzen naar een niet nader vernoemd boek als weerwoord is geen argumentatie. Bent u niet bij machte om zelf uw eigen standpunten te verwoorden?

         1. Theudmer, theudmer toch! u hebt het over smerige modernistische boeken, maar u noemt er niet één. zonder afbreuk te doen aan de kerkvaders, maar die kerkvaders zijn niet het laatste wat er over het geloof gezegd kan worden. Maar uiteindelijk bent u duidelijk. Het geloof en de kerk zijn blijven stilstaan bij de kerkvaders. Dat u dan wel één en ander gemist hebt is jammer, maar als u daar gelukkig mee bent, waarom niet. Uw opmerking over het vormen van een eigen mening is dwaas en dat weet u zelf ook wel. Iemand kan zich maar een eigen mening vormen door in gesprek te gaan met anderen, rechtstreeks of door het lezen van boeken. dat laatste, zegt u, is niet aan u besteed. Jammer, maar helaas.

          1. Staf De Laet schreef: “Theudmer, theudmer toch! u hebt het over smerige modernistische boeken, maar u noemt er niet één.”

           Om te weten dat u het niet over de Summa van Sint Thomas van Aquino had is het niet nodig dat men een briljant mathematicus is. Het was duidelijk dat u modernistische exegese aan het aanprijzen was.

           Dat evolutie van dogma tegenstrijdig is met de katholieke leer is aantoonbaar; de christelijke doctrine moet onveranderd bewaard en doorgegeven worden zoals deze door Christus geopenbaard werd en door de apostelen onderricht werd. De katholieke Kerk en de modernisten met hun doctrinair evolutionisme vertegenwoordigen twee verschillende wereldbeelden die fundamenteel met elkander in tegenstrijd zijn.

           Dat u het katholiek geloof afwijst is spijtig, maar u heeft geen enkel recht om te eisen van de katholieke Kerk dat zij haar katholieke doctrine zou altereren. De katholieke Kerk moet katholiek zijn. Niet lutheraans, islamitisch, talmoedistisch, boeddhistisch, new-age etc. etc., maar katholiek. Apostolisch, Rooms, Katholiek.

          2. Uw bewering op het einde dat ik zou gezegd hebben dat ik geen boeken lees is een leugen. Maar u bent dan ook een ketter, en bij een ketter is liegen zoals een tweede natuur.

  2. „Ich sah auch, wie sehr übel die Folgen von dieser Afterkirche sein würden. Ich sah sie wachsen, ich sah viele Ketzer aller Stände nach der Stadt [Rom] ziehen. Ich sah die Lauigkeit der dortigen Geistlichen wachsen, ich sah sich viel Dunkelheit dort mehr und mehr verbreiten. […] Ich sah in allen Orten die katholischen Gemeinden gedrückt, bedrängt, zusammengeschoben und eingeschlossen werden. Ich sah viele Kirchen aller Orten sperren. […] Ich hatte das Bild wieder, wie die Peterskirche planmäßig durch die geheime Sekte abgetragen und auch durch Stürme abgebrochen werde.“

   Of de zalige Anna Katharina Emmerick Mgr. Schneider ook als opruier zou kwalificeren, waag ik sterk te betwijfelen. Misschien kan Firmin eens aan de MEEST roomsgetrouwe katholieken op deze aardkloot (in China) vragen wie het nu eigenlijk is die er verdeeldheid zaait. Anders kan die andere ‘opruier’, kardinaal Zen, hem als ervaringsdeskundige misschien even bijlichten.

 24. @staf d.L.
  Eindelijk, na lang wachten, beste S.d.L., maar met uw eigen uitlating over Luther, trapt U zelf in de kuil van ontmaskering, van een geharde modernist met haat tegen de Traditie van de Kerk van altijd. Hoeveel kinderen zult U niet, als leraar, de Kerk hebben uitgejaagd, en van het kostbaarste in ons aardse leven, het katholieke geloof van altijd, hebben beroofd. Hoe durft U, beste S.dL; dat risico van “ergernis” te nemen, als U weet dat een zonde tegen de de Heilige Geest, niet wordt vergeven.
  Luther, de zelfmoordenaar (+1546), de ex-monnik getrouwd met een ex-non. Uw ware aard is naar boven gekomen. Ik vraag me af of U überhaupt enige opleiding in een geestes studie heeft afgemaakt ? Anders komt men niet tot een dergelijke absurde conclusie tav. het Trente Concilie (16de eeuw), vervoleindigt door de Heilge Paus Pius V (1504-1572).
  Hierboven (30/9,15.25u), schrijft U over “………de terechte uitlatingen van Luther…….”, die van invloed zouden zijn geweest op dat Trente Concilie. U zegt niet welke ? Luther was een diep gevallen geestelijke, van het niveau van Voltaire, Rousseau (joods), Robespierre (joods), Mirabeau, Babeuf, Lenin (joods), Stalin (idem), Trotsky (idem), Kaganovitch (idem). De meesten zijn gewelddadig om het leven gekomen.
  De beruchte ketter Luther, die zichzelf uit wroeging aan zijn hemelbed ophing, was een drankzuchtige, Duitse, boerse monnik, een veelvraat, die er prat op ging het Heilig Misoffer van altijd, hartgrondig te haten. Hij zei, “…..Ik ben er van overtuigd, dat als de Mis is afgeschaft, ook het Pausdom wordt neergeslagen. …….. Ik verklaar dat bordelen, moord, stelen en overspel, minder slecht zijn dan die abominabele Mis van de Pausen.”
  Zijn huisknecht Rudtfeld, verklaarde na Luthers dood, “zijn baas ’s ochtends in alle vroegte, te hebben gevonden, opgehangen aan zijn hemelbed, letterlijk gestikt.” Rudtfeld heeft zijn verklaring gedocumenteerd achtergelaten op het stadhuis van Fribourg, voor zover ik me die stad goed herinner. Andere getuigen hebben verklaard dat zij het hoofd van het lijk van Luther gezien hebben, met de uiterlijke kenmerken van een gestikte dode, “een donker aanlopend hoofd met een uithangende tong.”

  1. mijn eerste reactie op uw schrijven van Rooyen was: ‘ga op een ander lullen’. Maar dat zou u te veel plezieren. Daarom ook inhoudelijk. Over uw dwaze beschuldigingen over ‘het uit de kerkjagen van kinderen’ ga ik hier niet in. dat is dwaas gescheld zonder enige grond. maar het moest u blijkbaar van het hart. Sommige mensen, Van Rooyen, leven pas echt als ze valse beschuldigingen kunnen uiten op een publiek forum. weet echter dat mij dat helemaal niet raakt.
   Nu even over ernstige zaken: Luther. U schildert de man af als de grootste crimineel. dat is uw manier van doen en die ken ik ondertussen. Hebt u al eens één keer nagedacht waarom Luther de stap gezet heeft om te doen wat hij gedaan heeft. Op het ogenblik dat Luther reageerde was een groot gedeelte van de kerk een zwijnestal. De hogere clerus was enkel bekommerd om een goed en rijkelijk leven. Gewone gelovigen werden uitgeperst om geld te geven aan een kerk die al lang de weg van e Blijde Boodschap had verlaten. Aflaten werden verhandeld. Ze werden verkocht voor grof geld aan simpele mensen die hoopten in de hemel te komen. Luther kwam in al zijn eerlijkheid op voor de zuiverheid van het geloof. De kerkelijke hiërarchie die rijkelijk leefde had daar geen oren naar en verketterde Luther in plaats van de luisteren en in gesprek te gaan met Luther. Dat was ook de wens van Luther zelf. Het hautaine gedrag van de katholieke kerk was mede oorzaak van het westers schisma. De katholieke kerk was niet alleen mee verantwoordelijk voor wat volgde maar heeft mee schuld aan het uiteengroeien van de twee kerken. Gelukkig zijn we vandaag zo ver gevorderd dat gesprekken tussen beide kerken niet meer verketterd worden. Gelukkig zien we vandaag in dat niet alleen de protestanten iets kunnen leen van de katholieke kerk, maar dat wij ook veel van de protestanten kunnen leren. Ik geef maar één voorbeeld. Jaren lang werd het katholieken praktisch verboden om de bijbel te lezen (de mensen waren daar te dom voor dachten ze) . Gelukkig hebben wij die rijkdom van de protestanten gekregen. Wij hebben ook geleerd dat gelovigen recht hebben om samen met de voorganger eucharistie te vieren in hun eigen taal.
   Luther afschilderen als een ketter, als een crimineel doet de man veel te kort.
   lop gelijk welke bibliotheek of boekhandel binnen en lees iets meer over het protestantisme dan wat u hier voor waarheid komt verkondigen.

   1. Luther was een zware crimineel, want door zijn toedoen en door dat van andere heresiarchen uit die tijd werden landen afgescheurd van de Kerk van Christus en in de duisternis van valse, schismatieke kerken gestort, met bloedige oorlogen in de nasleep als gevolg. Hij was trouwens een agent voor de ondergronds opererende satanistische katharennetwerken, gestuurd door de joods-kabbalisten, die zich wilden wreken tegen de Latijnse Kerk en de katholieke monarchieën. De “B’nai B’rith”-loge heeft hem zelf opgeëist als zijnde geweest hun agent, en tijdens zijn leven als heresiarch droeg hij een zegel met het rozenkruisersymbool erop.

    De protestantse revolutie was niet gericht tegen wereldse manieren van leven onder de katholieke clerici, want de protestantse ketters leefden zelf gelijk vleselijke demonen, zodanig dat de katholieken er zwaar door gechoqueerd waren. Neen, de revolutie van Luther de aartsketter en kompanen richtte zich tegen de zuivere leer van de Kerk die hij bekampte door zijn ketterijen te verspreiden. Ten tijde van het Concilie van Trente werd er onder de kerkvorsten het voornemen genomen om wereldse manieren van leven te weren onder de clerici; de leiders van de ketterse sekten zijn vervolgens niet teruggekeerd naar de christelijke Kerk, maar hebben hun sekten voortgezet die zich zijn blijven versplinteren tot op heden, wat bewijst dat wereldsheid onder katholieke bisschoppen en priesters door hen slechts als dekmantel gebruikt werd voor hun echte intenties, namelijk het vernietigen van het christelijk geloof van de katholieke Kerk.

    Het protestants individualisme evolueerde zich tot het achttiende-eeuws rationalisme dat de bloedige, satanische Franse Revolutie voortbracht op het West-Europees vasteland. De diabolische macht van de kathaarse logenetwerken heeft zich uitgebreid en momenteel stort die de volkeren in steeds groter verderf.

    Dat het door de katholieke Kerk verboden zou geweest zijn om de H. Schrift te lezen is een leugen; het was gewoon nodig om Latijn te verstaan om die te lezen. En de steeds groter geworden fragmentering tussen protestantse sekten doorheen de eeuwen met de multiplicatie van verschillende ketterbijbels toont aan dat het goed is wanneer niet iedereen de canonieke boeken kan lezen. De boeken moeten correct uitgelegd worden aan het volk door het kerkelijk gezag dat daartoe gesticht werd op aarde door de Heer God; zo was dat ten tijde van het Oud Verbond, en zo is dat heden ten tijde van het Nieuw Verbond.

    Katholieken zijn geen enkel respect verschuldigd aan de vuige aartsketter Luther, die moordenaar van zielen en rebel tegen Gods Soevereiniteit; Luther, dat kind van zijn vader, Lucifer, die de eerste rebellie aanvoerde tegen de Troon van de Eeuwige en daarom ter helle gestort werd door de H. Aartsengel Michaël, de Godsgetrouwe.

    1. Theumer, mag ik even verwijzen naar de geloofsbelijdenis van Nicea. Door u waarschijnlijk beter bekend als de twaalf artikelen van het geloof. Daar staat letterlijk dat Christus terug zal komen om te oordelen over levenden en doden. ik heb alle mogelijke varianten opgezocht, maar nergens vind ik dat het Theudmer is die zal oordelen over levenden en doden. Laat het mij weten als ik dat toch over het hoofd gezien heb. Ondanks dat staat u steeds weer met het befaamde vingertje klaar om mensen in casu Luther, te veroordelen als een zware crimineel. Graag verneem ik wat de bron is van uw dwaze uitspraken, dan kan ik daar ook eens te rade gaan en evenals Theo mijn dag beginnen met wat (grove) humor.
     De bijbel blijft dus voor u enkel toegankelijk voor een elite. Want, aldus Theudmer, men moest (moet) Latijn kennen en voortgaand op uw bewering, zijn de simpelen niet in staat om de bijbel te lezen en zeker niet om die dan ook nog te verstaan. Lees: de bijbel enkel voorbehouden aan Theudmer en zijn gelijkgezinden. Van pretentie gesproken! De bijbel moet aan de simpelen van geest verklaard worden door het kerkelijk gezag, schrijft u verder. Ik hoop dat u zichzelf daar niet bijrekent. Ik vrees dat de gelovigen dan wel een zeer vertekend beeld van de Blijde (!) Boodschap zouden krijgen.
     Wanneer u dan toch met uw scheldpartij tegen Luther bezig bent, sleurt u de Katharen er ook nog eens bij. De Katharen leefden in de 12de en 13de eeuw, een tijd waarin Luther nog niet geboren was. Of zij ketters waren laat ik in het midden. Wel staat vast dat zij reageerden tegen de pracht en praal die de kerkelijke hiërarchie ten toon spreidden. Nogal logisch dat al die (schijn)heilige bisschoppen en pausen van die tijd dat niet zomaar konden aanvaarden. Paus Innocentius III liet ze dan ook -op katholieke wijze- uitroeien en veermoorden.
     Nu kunt ge met wat goede wil wel vertellen dat Luther een stuk meeging in de overtuiging van de Katharen. Immers Luther reageerde net zoals de Katharen tegen de bestaande en reële wantoestanden binnen de kerk.
     De laatste paragraaf in uw reactie is zeer verhelderend. Het toont ten overvloede aan hoe u over mensen denkt. Waarschijnlijk is dit uw manier om het geloof te beleven. dat weten we dan ook weer.
     Nog een tip om te eindigen: u moet ook eens een stukje schrijven over het oosters schisma van 1053. Misschien krijgen we dan weer een aflevering van uw speciale humor

     1. Weer een hele lap tekst van uw kant, maar zonder wijsheid, zonder ernst.

      Als u wilt weten wat voor iemand Luther was, dan hoeft u maar de boeken kerkgeschiedenis open te doen van de meeste priester-schrijvers van voor de wijdverbreide modernistische infectie. Die man was een monster. En, ja, wie tegen het Gezag van God rebelleert uit narcisme, die is een kind van Lucifer de gevallene.

      De katharen zijn ondergronds gegaan na de kruistocht tegen de albigenzers, en hebben samen met de ondergronds gegane gnostische tempeliers hun sekten voortgezet via de metsersgilden uit die tijd. Die gilden hadden een code van stilzwijgen om te voorkomen dat de kennis betreffende hun stiel zich onder het volk zou uitbreiden met de vernietiging van hun inkomsten als gevolg; dat milieu van stilzwijgen gaf beschutting aan de gnostische sektariërs terwijl zij het hermetisch occultisme bestudeerden en hun wraak uitbroedden tegen de christelijke Kerk. Die geheime netwerken zijn uiteindelijk uitgegroeid tot de rozenkruisersekte, en de rozenkruisers hebben in de achttiende eeuw de Engelse vrijmetselarij gesticht, hetwelk zij gemodelleerd hebben op die oude structuur van de metsersgilden met een code van stilzwijgen. Luther was een agent van de hermetisch-occulte netwerken in zijn tijd.

      De katharen en de gnostische tempeliers waren duivelaanbidders en aanbaden dezelfde afgod die nu in de openlijke satanskerken aanbeden wordt, een monster met hoorns en met mannelijke en vrouwelijke lichaamsdelen. De beschuldigingen tegen de tempeliers in de middeleeuwen waren dezelfde als die heden tegen de cryptocratische oligarchie (ik denk bijvoorbeeld aan de zaak Dutroux). De eerder genoemde afgod wordt in het lied “Senhors, per los nostres peccatz” van Gavaudan (de “Musica Antigua Group” van Eduardo Paniagua heeft daar een gezongen versie van) expliciet vernoemd; men wist toen veel accurater waartegen men te strijden had. Dat heretici hier in de volksmond onder de algemene naam van “ketters” (“katharen”) genoemd werden komt doordat men vroeger wist wie er achter de verspreiding van heresieën zat.

      Dat u aan de kant van de katharen en de lutheranen in de geschiedenis staat vat uw anti-katholieke mentaliteit samen. En dat iemand zoals u dan jarenlang “godsdienstles” heeft kunnen geven in het schoolsysteem van ons land vat de trieste geschiedenis van de twintigste eeuw na St. Pius X samen. Sinistere figuren zoals u mogen nimmer een platform krijgen in de heilige Kerk.

      Wat het lezen van de H. Schrift betreft:

      Er zijn duizenden protestantse sekten, een kakofonie van tegenstrijdige interpretaties van steeds groeiende aantallen van verschillende ketterbijbels, een draaikolk van meningen die elkander bekampen zonder een centraal orgaan waaraan men betrouwbaar gezag toeschrijft om uitspraken te doen over hun verschillen. Elke scheuring onder protestanten wordt versteend omdat zij geen zichtbaar organisatorisch principe van eenheid hebben.

      Die protestantse fragmentatie toont de religieuze anarchie waarvoor u staat in actie. De regeringsvorm van de Kerk in de Hemel is monarchie met God als Monarch; de Paus van Rome op aarde is Zijn stadhouder en regeert in Zijn Naam volgens monarchale regeringsvorm. Het is aan de Stadhouder van Christus om de H. Schrift als herder uit te leggen aan de kudde. Private interpretaties die indruisen tegen de onveranderlijke geloofsregel van de vaders hebben geen plaats binnen de christelijke Kerk, en een efficiënte manier om de proliferatie van dergelijke valse interpretaties te voorkomen is ervoor zorgen dat niet iedereen bij machte is de H. Schrift te lezen. Daar komt bij dat het Latijn substantieel onveranderd blijft als taal, wat belangrijk is om de gewijde tekst te vrijwaren tegen alteraties. Onze volkstalen evolueren voortdurend waardoor volksvertalingen van de H. Schrift voortdurend moeten aangepast worden aan de taalevolutie; dit is gevaarlijk omtrent het binnensluipen van vertaalfouten met betrekking tot de Clementijnse Vulgaat en zodus omtrent het binnensluipen van allerlei theologische dwalingen.

      Maar ik weet, Staf De Laet, dat u verzot bent op theologische dwalingen. Het is ook daarom dat u zoveel lawaai maakt ten gunste van volksvertalingen.

      Uw categorie van “aartsleken” die in parochies en scholen hun mottig bakkes opengetrokken hebben in de tijd na het Concilie om kinderen en parochianen van God weg te trekken is aan het uitdunnen door de steeds grotere absentie van ideologische opvolgers. Uw soort heeft mensen de leugen ingelepeld dat zij God niet zouden moeten dienen, en die mensen hebben besloten om volgens die leugen te handelen. Om zich in de geest van de wereld te wentelen steken zij hun tijd er echter niet in om naar Circus Bugnini te gaan kijken op zondag in de parochiekerk; zij zoeken daarvoor andere oorden op. En zo blijven de parochiekerken die in de greep zijn van het novusordoïsme steeds leger achter. Wanneer een contra-revolutionair tot het Romeins Pausdom gekozen zal zijn zullen integraal-katholieken (lees: orthodoxe katholieken) de lege kerken moeten opvullen.

      1. ik begin met u in uw eigen stijl te antwoorden, Theudmer: u zet wel een heel grote smoel op. Maar dat zijn we ondertussen op dit forum wel gewoon. Ik vind het ook compleet zinloos om op al uw verwijten te antwoorden. Uiteindelijk heeft Theudmer in al zijn enggeestigheid toch gelijk, vindt hij zelf…
       Ik wil mij niet uitgeven als ‘de goede katholiek’, zoals u pover uzelf doet. Maar dit heb ik wel op u voor: ik kijk niet met ooglappen op naar de wereld, ik probeer mensen en stromingen in de geschiedenis te begrijpen. U komt in uw blindheid niet verder dan holle frasen en veroordelingen van al wat u niet zint.
       Uw argumentatie over de bijbel snijdt geen hout. U propageert de bijbel in het latijn als uw elitair bezit. Wel, dat is het niet. elke gelovige en ongelovige heeft het recht om de blijde boodschap in zijn eigen taal te lezen en daarin zal of kan Theudmer hem niet tegenhouden. U staat voor de Latijnse vertaling. een taal waarin nota bene geen enkel bijbelboek geschreven is. Zoals u weet werd het eerste testament in het Hebreeuws geschreven, het Nieuwe testament in het
       Aramees en het Grieks. Nu neem ik aan dat u het Aramees niet machtig bent en dat is ook geen schande. De Griekse teksten zijn nog steeds beschikbaar en voor iemand die zich tot de elite rekent, kan dat geen bezwaar zijn. indien u interesse hebt stuur ik u de gegevens wel door. Waarom u de volksvertalingen denigrerend van u afschuift is mij een raadsel, maar u vertoont wel meer hersenkronkels. Ik wijt het daar maar aan. u hebt gewoonweg dedegeen benul met hoeveel mensen en hoeveel jaar er gewerkt is aan de vertaling van de nieuwe bijbel. Of ik, zoals u zegt, verzot ben op de bijbelvertalingen, ja, dat ben ik om de eenvoudige reden dat ze goed zijn en dat iedereen het recht heeft om rechtstreeks in contact te komen met de schrift.

       U beschuldigt er mij van de mensen leugens te vertellen. Omdat ik weet van wie die oprisping komt raakt ze mij ook niet. Dat de kerk sedert de 19de eeuw en nog meer sedert Vaticanum II (door u verketterd en vervloekt) met open geest in contact komt met andere christelijke en monoteïstische godsdiensten is alleen maar positief. Ik weet wel dat komt niet overeen met uw enge visie, met uw overtuiging dat de kerk in de loop van de geschiedenis nooit fouten heeft gemaakt (ja, ja ik weet het wel vooral sedert Vat II deugt er voor u niks meer in de kerk), maar het is wel een hoopvol teken dat ooit meer eenheid komt binnen de christelijke gemeenschappen. En neen, dat betekent zeker niet dat allemaal katholiek moeten worden, wel dat we van mekaar kunnen leren en zo samen in verscheidenheid het godsvolk kunnen worden.
       Eén ding spreekt u in uw reactie niet tegen: dat de Katharen onder Innocentius III vakkundig vermoord werden. In katholieke geest weliswaar.

       1. Ik heb niet gezegd dat de H. Schrift mijn bezit is, maar dat het van God is en dat u en kompanen daar niet de meesters over bent. Aan de opvolgers van de apostelen is de bevoegdheid door God gegeven om de H. Schrift uit te leggen. U heeft het recht niet om naar willekeur te handelen met heilige zaken. Leken hebben slechts het recht om volksvertalingen van de canonieke boeken te lezen in zoverre dat het kerkelijk gezag dat toelaat.

        Ik heb niet gezegd dat u verzot bent op bijbelvertalingen, maar dat u verzot bent op theologische dwalingen. Leer lezen.

        Omdat u geen argumenten heeft verzint u maar wat over uw tegenstander; Theo Janssen doet dat ook, en u toont daar slechts mee dat u een huichelaar bent. Stromanredeneringen zijn uw praktijk.

        Dat de H. Schrift oorspronkelijk niet in het Latijn geschreven werd weet ik ook, maar de traditionele Vulgaat is door de onfeilbare stem van de Kerk als authentieke versie van de H. Schrift verklaard, en hier moet bij vermeld worden dat Judeeërs en Grieken de door hen gebruikte versies reeds in de christelijke oudheid aan het altereren waren (zie wat St. Justinus Martelaar zei over de joodse alteraties en wat de Douay-Rheims-vaders zeiden over alteraties van de Septuagint door Griekse ketters). Alleen in de ware Kerk van Christus (de katholieke dus) is het behoud van de ware H. Schrift gegarandeerd, en daarom is het de traditionele Vulgaatvertaling die katholieken moeten erkennen.

        U beweert dat Luther gelijk had. Dat betekent dat u dus een “sola-scriptura”-protestant bent. Door alles te herleiden tot private interpretaties pleit u echter voor religieuze anarchie, en anarchie is niet uit God, maar des duivels.

        De huidige protestanten zijn het zelfs niet eens met Luther over de protestantse canon, want Luther verwierp het Epistel van St. Jacobus terwijl hedendaagse protestanten hun eigen versie van dat epistel hebben. En tijdens hun levens waren de kopstukken van de protestantse revolutie reeds in publieke tegenstrijd met elkander. Momenteel zijn er protestanten die erover klagen dat het “Boek van Henoch” niet in de protestantse canon zit, en zo zet zich dat voort.

        Er moet dus een onfeilbare stem bestaan op aarde die met absolute garantie van authenticiteit kan verklaren welke boeken canoniek zijn en welke vertaling authentiek is, en die stem is de Ecclesia docens (de lerarende Kerk).

        Staf De Laet schreef: “Ik weet wel dat komt niet overeen met uw enge visie, met uw overtuiging dat de kerk in de loop van de geschiedenis nooit fouten heeft gemaakt (ja, ja ik weet het wel vooral sedert Vat II deugt er voor u niks meer in de kerk), maar het is wel een hoopvol teken dat ooit meer eenheid komt binnen de christelijke gemeenschappen.”

        De Kerk heeft geen fouten gemaakt in de geschiedenis, mensen in de Kerk wel, en zo is dat heden ook. Uw bewering dat er volgens mij sinds het Concilie niets goeds meer zou zijn in de Kerk is een leugen. Wel is de werkzaamheid van ketters binnen de Kerk waardoor zij decennia lang geteisterd werd een kanker die verwijderd moet worden.

        Wat het oecumenicalisme betreft, dat is verwerpelijk omdat het de Kerk van Christus pretendeert te kunnen syncretiseren met valse kerken die eeuwen na de Hemelvaart van Christus ontstaan zijn en die doctrines van mensen onderrichten in plaats van de doctrines van God. U, De Laet, wil van de christelijke Kerk een afdeling maken in een horizontale, antropocentrische wereldkerk die oorlog voert tegen de wetten van God met het “non serviam” van de gevallen engelen. U wilt de mens boven de goddelijke wetten verheffen, en dat is de geest van Antichrist die op de Troon van God zal willen zitten.

        Staf De Laet schreef: “Eén ding spreekt u in uw reactie niet tegen: dat de Katharen onder Innocentius III vakkundig vermoord werden.”

        Dat zijn uw woorden. De kruistocht aangevoerd door Simon van Montfort was een antwoord op de moord op de pauselijke legaat Peter van Castelnau door de katharen. De kruistocht was in principe gerechtvaardigd. Uw uitdrukking “vakkundig vermoord” schept een vals beeld alsof men even zonder aanleiding een schare ongewapende burgers massaal ging de dood injagen, terwijl het om gewapende opstandelingen ging die kinderen aan demonen slachtofferden en een regionaal bolwerk vormden onder Raymond van Toulouse. Wel ging het voor Simon van Montfort moeizaam om roofzucht onder kruisvaarders in bedwang te houden.

       2. Staf De Laet schreef: “Vaticanum II (door u verketterd en vervloekt)”.

        Nog een stromanredenering. Ik verwerp het Concilie niet als kerkelijke structuur; ik verwerp de dwalingen die tijdens dat Concilie verkondigd werden in de vorm van concilieteksten, en ik verwerp de kwade bedoelingen waarmee dat Concilie geconvoceerd werd.

        1. kom niet zeveren, Theudmer, uit alles wat u schrijft wordt meer dan duidelijk dat u Vaticanum II verwerpt. De concilieteksten zijn maar de neerslag van wat er tijdens het concilie werd gezegd en werd goedgekeurd door de bisschoppen. U maakt dus een vals onderscheid. En tussen haakjes, ik kan u alle decreten van Vat II bezorgen. In het Latijn natuurlijk, voor de elite

         1. U bent blijkbaar te dom om onderscheid te maken tussen het Concilie als kerkelijke structuur en datgene wat er tijdens dat Concilie geschiedt. Het Concilie als kerkelijke structuur was heilig, maar de dwaalleringen die in de context van dat Concilie door gesproken en geschreven woord verkondigd werden waren slecht. “Dignitatis Humanae” en “Nostra Aetate” zijn verwerpelijke teksten.

          1. Ne Teudmer het Concilie is geen wegenverkeerswet.

           Maar de besluiten die daar genomen zijn en neergelegd in diverse documenten, zijn wel de wegwijzers voor de Rooms Katholieken die leven in het jaar 2020.

          2. Theo Janssen schreef: “Maar de besluiten die daar genomen zijn en neergelegd in diverse documenten, zijn wel de wegwijzers voor de Rooms Katholieken die leven in het jaar 2020.”

           Neen, dat een aantal bisschoppen iets besluiten betekent niet dat die besluiten gegarandeerd goed zijn. Alleen wanneer er op het niveau van de kerkelijke onfeilbaarheid gesproken wordt is er absolute garantie dat er geen dwalingen verkondigd zullen worden, en dat niveau is omgrensd door criteria die niet vervuld waren bij de slechte concilieteksten. Die criteria zijn onderdeel van het ecclesiologisch domein van de katholieke theologie.

           De katholieke beginselen omtrent gehoorzaamheid aan de geestelijke overheid zijn niet fideïstisch. Het geloof en de rede zijn in perfecte harmonie met elkaar, en de rede houdt de wet van non-contradictie in; in de tijd voor het Concilie werden theologisch-liberalistische beginselen veroordeeld, en door de huidige Paus van Rome worden zij publiekelijk omarmd. Datgene wat Franciscus zegt kan niet even waar zijn als het standpunt van Gregorius XVI, want door dat te beweren gaat men in tegen de rationele wet van non-contradictie.

          3. Teudmer je zegt:
           .. dat een aantal bisschoppen iets besluiten betekent niet dat die besluiten gegarandeerd goed zijn.
           Teudmer dat ben ik met je eens.

           Maar afgezien van een aantal Bisschoppen zijn er ook nog vele kardinalen en ZES pausen, waaronder drie inmiddels heilig verklaarde, die de documenten van het Tweede Varicaanse Concilie tot de Leer der Rooms Katholieke Kerk hebben verklaard.
           Uiteraard mag jij dit allemaal van nul en gener waarde beschouwen maar dat betekend niet dat alles waar is wat je zegt.

           Maar in het huis van de Vader zijn vele woningen dus voor mensen die van oordeel zijn dat omstreeks 1500 de Leer der RKK voltooid was en dat gelovigen die later geboren zijn slechts de plicht hebben om er niets an te veranderen, zal zeker ook een plaatje zijn.

          4. Waar de criteria voor de kerkelijke onfeilbaarheid niet vervuld zijn kunnen er dwalingen binnensluipen; zo eenvoudig is dat. Pausen en bisschoppen mogen niets onderrichten wat in tegenstrijd is met de onherroepelijk gedefinieerde katholieke leer, en het menselijk verstand is bij machte om contradicties te identificeren wanneer het die tegenkomt. Welnu, katholieken moeten hun verstand gebruiken.

           Theo Janssen schreef: “mensen die van oordeel zijn dat omstreeks 1500 de Leer der RKK voltooid was”.

           De Goddelijke Openbaring was voltooid met de dood van de laatste apostel, Johannes. De plicht van de apostolische opvolgers is om de geopenbaarde Geloofsschat intact te bewaren en door te geven tot aan de Wederkomst van Christus. De Kerk definieert wat er zich in die Geloofsschat bevindt, maar is niet bevoegd om iets aan die Geloofsschat toe te voegen.

          5. Teudmer zegt:
           De Goddelijke Openbaring was voltooid met de dood van de laatste apostel, Johannes. De plicht van de apostolische opvolgers is om de geopenbaarde Geloofsschat intact te bewaren en door te geven tot aan de Wederkomst van Christus. De Kerk definieert wat er zich in die Geloofsschat bevindt, maar is niet bevoegd om iets aan die Geloofsschat toe te voegen.

           Teudmer wil je daarmee zeggen dat alles dat na de dood van de Apostel Joannes aan de Leer of de liturgie is toegevoegd
           onrechtmatig is?

           Of zijn alleen de regels die jij als juist acht rechtmatig?

          6. Iets pretenderen toe te voegen aan de geopenbaarde leer is onrechtmatig. Daartoe dient het apostolisch gezag niet. Ga kijken naar de oude concilies en zie hoe de manifeste intentie steeds was om het overgeleverde te verdedigen tegen de aantijgingen der heretici en om te definiëren wat de doctrine van de apostelen was. Nieuwe leringen introduceren die niet tot de Geloofsschat behoorden werd veroordeeld. Reeds de H. Apostel Paulus sprak het anathema uit over diegenen die een ander evangelie verkondigden dan het Evangelie dat zij, de apostelen, predikten. In de leerstellige stukken van het Eerste Vaticaans Concilie werd terecht gezegd dat het apostolisch gezag niet bedoeld is om nieuwe doctrine te introduceren maar wel om het overgeleverde te definiëren.

           Wat de H. Liturgie betreft:

           Volgens de overleveringen van de Kerk van Rome schreven de HH. Apostelen Petrus en Paulus de Romeinse Canon; de ritus die heden “tridentijns” genoemd wordt komt dus van de eerste paus, Petrus. Het is onrechtmatig om deze ritus te vervangen met een maçonniek-protestants ineen geflanste ritus uit de tijd van de hippies in de twintigste eeuw.

           De ritus is organisch gegroeid doorheen de tijd, maar de substantie ervan komt van de HH. Apostelen Petrus en Paulus. De bugniniaanse ritus is niet de historische Romeinse Ritus.

           Het is goed dat de apostelen, die aan hun opvolgers geleerd hebben wat christenen moeten geloven, hen ook geleerd hebben hoe de christelijke cultus uit te voeren. Een rechtmatige ritus is terug te voeren tot minstens één apostel (er zijn uiteraard ook oosterse katholieke riten).

           De katholieke godsdienst is in zijn wezen niet modernistisch maar onwrikbaar en onveranderlijk, en de kanalen waardoor wij de Openbaring kennen zijn de H. Schrift en de Apostolische Traditie. Christus zei niet tot Simon, zoon van Johannes, “Gij zijt drijfzand” maar “Gij zijt Petrus”. Petrus is de Steenrots waarop de Kerk gebouwd staat en de poorten der hel (volgens de kerkvaders zijn dat de tongen der ketters) zullen haar niet overweldigen.

        2. ” Ik verwerp het Concilie niet als kerkelijke structuur; ik verwerp de dwalingen die tijdens dat Concilie verkondigd werden in de vorm van concilieteksten”…,

         Zoals de wegpiraat die zonder aotogordel, ruim 200km/u reed tegen de rechter zei”
         “Ik verwerp de wegenverkeerswet niet, ik verwerp slechts de nieuwe inhoud ervan. ik volg de oude wet, die kent geen maximum snelheid, en geen gordelplicht. Een veroordeling is dus onRECHTmatig”.

         1. Door valse analogieën te maken bewijst u niets. Katholieke orthodoxie is geen wegpiraterij.

          1. Het Concilie was geen “wegenverkeerswet”, maar een vergadering van concilievaders. Het Concilie had reëel gezag om ex cathedra ketterijen te anathematiseren en doctrine te definiëren; het was dus een heilige structuur. Dat de mogelijkheid om ex cathedra te spreken niet benut werd heeft toegang gegeven aan het verspreiden van dwaalleringen in de context van het Concilie, en die dwaalleringen verwerp ik.

 25. Staf zegt: Jaren lang werd het katholieken praktisch verboden om de bijbel te lezen

  “Het lezen van de Bijbel is voor een Katholiek nuttig maar niet noodzakelijk”.
  “Wat wij moeten geloven leert ons onze Moeder de heilige Kerk”

  Dat was het uitgangspunt van de jaren vijftig van de 20e eeuw.
  En dat was al een verandering van hoe het eerder was:

  Mijn oma (1886) kwam uit een goed (met achttien kinderen) Rooms Katholiek gezin. Haar broer kreeg kennis aan een protestants meisje dat uiteraard eerst terug moest keren naar de moederkerk alvorens er toestemming werd gegeven voor het huwelijk.
  De bruid stierf tijdens de bevalling van haar eerste kind, en mijn oma heeft daarna haar broer geholpen met het opruimen van haar kleding en andere spulletjes.

  Jaren later vertelde ze over die schoonzus tegen haar dochter (mijn moeder). Ik wil dat je weet dat het best wel een goede vrouw was, maar ik heb tussen haar spullen toch nog een Bijbeltje gevonden, dus echt Katholiek is ze nooit geworden…..

 26. Teudmer, volgens jou is het niet waar dat wij leerden:
  “Het lezen van de Bijbel is voor een Katholiek nuttig maar niet noodzakelijk”.
  “Wat wij moeten geloven leert ons onze Moeder de heilige Kerk”

  Maar je vindt wel dat het goed zou zijn dat niet iedereen zomaar over een Bijbel kan beschikken.
  Geen nieuw standpunt want dat was het RK standpunt tot de 20e eeuw, maar wie dat zegt is volgends jou een leugenaar.

  Maar Teudmer, ik wil je toch danken voor het beeld dat je schetst, waarin de moeder van Luther met Lucifer het bed gedeeld heeft.
  Immers “Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd”!

  1. Theo Janssen schreef: “Teudmer, volgens jou is het niet waar dat wij leerden:
   “Het lezen van de Bijbel is voor een Katholiek nuttig maar niet noodzakelijk”.
   “Wat wij moeten geloven leert ons onze Moeder de heilige Kerk””.

   U bent weer aan het liegen. Ik heb hier nergens gezegd dat de heilige Kerk ons niet leert wat wij moeten geloven; ik verdedig de waarheid van de kerkelijke onfeilbaarheid juist voortdurend tegen de opwerpingen van figuren zoals Staf De Laet. Wat het lezen van de H. Schrift betreft: Dat is nuttig voor degenen die de canonieke boeken weten te lezen in de geest van de katholieke Kerk, en daar is een graad van intellectuele onderlegging voor nodig. Het is dus niet nuttig voor iedereen; de geschiedenis (en de huidige toestand) toont ons hoezeer mensen bij machte zijn de H. Schrift op valselijke manieren uit te leggen en valselijk te vertalen. En, neen, het lezen van de canonieke boeken is niet noodzakelijk voor het heil; men moet geen bijbelgeleerde zijn om in de Hemel te komen.

   Theo Janssen schreef: “Maar je vindt wel dat het goed zou zijn dat niet iedereen zomaar over een Bijbel kan beschikken.
   Geen nieuw standpunt want dat was het RK standpunt tot de 20e eeuw, maar wie dat zegt is volgends jou een leugenaar.”

   Kunt u eigenlijk wel begrijpend lezen, man? Het zou goed zijn indien niet iedereen bij machte was de H. Schrift te lezen doordat exclusief de traditionele Vulgaatvertaling kerkelijke goedkeuring ter publicatie zou krijgen, en de temporale overheden met die kerkelijke regel zouden meewerken. Zo lopen de zaken momenteel niet, maar het is het beste beleid. Dat beleid was, als ik het mij correct herinner, dat van de Roomse pausen tot aan Pius IX in de negentiende eeuw die vertalingen in de volkstaal toegelaten heeft mits goedkeuring van het competent kerkelijk gezag en op voorwaarde dat de tekst voorzien zou zijn van voetnoten bevattend exegese van kerkvaders en van latere solide exegeten. Mijn standpunt is dat de beslissing van Pius IX, niettegenstaande de hoge achting die ik heb voor deze paus, best teruggedraaid wordt.

   Wat uw achterlijke uitlating betreffende de moeder van Luther en de duivel betreft: Christus zei tot de Joden die Hem afwezen dat de duivel hun vader was. Beantwoordt u Zijn uitspraak ook met een idiote uitlating zoals degene waarmee u mij hierboven beantwoord heeft?

   1. Ik wil nog even terugkomen op uw elitaire visie op de bijbel. de meesteen zijn ongeschikt om de bijbel te lezen. De bijbel mag enkel toegankelijk zijn voor de intellectuelen, de mensen die Latijn kennen. uw woorden. Alhoewel deze uitspraak zo onzinnig is als ze groot is ben ik daar nog even blijven bij stilstaan. U spreekt als een West Europeaan. kan ook moeilijk anders, want u leeft hier. U weet uiteraard ook dat het centrum van het Christendom al lang niet meer in Europa ligt, waar een ‘elite’ af en toe nog wat Latijn kent. ik heb een voorstel. Wat denkt u ervan om zelf Latijnse les te gaan geven aan -ik zeg maar wat- de campesinos in Bolivië, de clerus in Nasca (Peru), de Vietnamezen van Na Trang, de Cambodjanen in Pnohm Pen, het volk van Bethleem of zelfs de clerus in noord Zweden. Het alternatief is dat u al die volkeren met opzet uitsluit van de blijde Boodschap. U hebt een grote verantwoordelijkheid, niet?

    1. Het christelijk opperpriesterschap situeert zich in Rome, en Rome ligt in Europa. Latijn moet gewoon onderdeel zijn van de priesteropleiding zoals voorheen.

     Staf De Laet: “Het alternatief is dat u al die volkeren met opzet uitsluit van de blijde Boodschap.”

     Om het Evangelie te horen is het niet nodig om de H. Schrift te lezen. De katholieke Kerk was volop bezig met mondeling onderricht voordat de vier evangeliën geschreven werden.

     1. uw zelfde argument raakt stilaan afgezaagd. U spreekt over een tijd van 2000 jaar geleden. maar ondertussen blijft u hameren op het elitair karakter van het lezen van de bijbel Op dit ogenblik verblijft de paus inderdaad in Rome. Dat is geen argument. Ook in het Vaticaan spreken ze geen Latijn met mekaar . U antwoordt niet op al die volkeren uit Azië, Zuid Amerika en Afrika voor wie het Latijn nog vreemder is dan voor u het Antwerps. Het is niet voor niks dat de bijbel het meest vertaalde boek ter wereld is. En wanneer u graag alles in het Latijn, maar beter in het Aramees, het Grieks en het Hebreeuws leest. Goed, ik kan u alle teksten bezorgen. maar deze houding zegt heel veel over u, als man van de elite.

      1. De Laet zegt: “uw zelfde argument raakt stilaan afgezaagd.”

       Ik moet steeds dezelfde weerleggingen herhalen omdat u steeds dezelfde onzin rondstrooit.

       De Laet zegt: “U spreekt over een tijd van 2000 jaar geleden.”

       Mijn punt is dat het niet nodig is voor leken de H. Schrift te lezen om het Evangelie te verstaan. Aan kinderen gaven ze vroeger een catechismus, niet de canonieke boeken van de H. Schrift.

       De Laet zegt: “Op dit ogenblik verblijft de paus inderdaad in Rome. Dat is geen argument. Ook in het Vaticaan spreken ze geen Latijn met mekaar .”

       Het apostolisch oppergezag is door goddelijke institutie gevestigd in Rome. Dat kardinalen in Rome tijdens hun gesprekken niet allen voortdurend in het Latijn spreken is irrelevant. Het twistgesprek ging hier over het lezen van de H. Schrift.

       De Laet zegt: “U antwoordt niet op al die volkeren uit Azië, Zuid Amerika en Afrika voor wie het Latijn nog vreemder is dan voor u het Antwerps.”

       De bevolking hoeft geen Latijn te verstaan, de priesters wel. Het Latijn moet gewoon weer onderdeel worden van de priesteropleiding. Ik versta het “Aantwaarps” zonder problemen, nota bene.

       De Laet zegt: “En wanneer u graag alles in het Latijn, maar beter in het Aramees, het Grieks en het Hebreeuws leest. Goed, ik kan u alle teksten bezorgen.”

       Ik herhaal wat ik eerder schreef: “Dat de H. Schrift oorspronkelijk niet in het Latijn geschreven werd weet ik ook, maar de traditionele Vulgaat is door de onfeilbare stem van de Kerk als authentieke versie van de H. Schrift verklaard, en hier moet bij vermeld worden dat Judeeërs en Grieken de door hen gebruikte versies reeds in de christelijke oudheid aan het altereren waren (zie wat St. Justinus Martelaar zei over de joodse alteraties en wat de Douay-Rheims-vaders zeiden over alteraties van de Septuagint door Griekse ketters). Alleen in de ware Kerk van Christus (de katholieke dus) is het behoud van de ware H. Schrift gegarandeerd, en daarom is het de traditionele Vulgaatvertaling die katholieken moeten erkennen.”

    2. Staf De Laet schreef: “De bijbel mag enkel toegankelijk zijn voor de intellectuelen, de mensen die Latijn kennen. uw woorden.”

     Ik heb niet gezegd dat het kerkelijk gezag het recht niet zou hebben om de H. Schrift in de volkstaal toe te laten. Ik heb gezegd dat de exclusieve publicatie van de H. Schrift volgens de traditionele Vulgaatvertaling in mijn oordeel het beste beleid is. Dat is niet hetzelfde.

 27. Luther’s revolutie in 1517, en zijn verzet tegen het Pausdom en de Kerk van altijd, sloeg vooral aan bij de adel in Duitsland. Want zij zag de kans schoon om de politieke macht van de clerus te breken, teneinde de eigen macht te kunnen vergroten, en om zich te kunnen verrijken met de kerkelijke goederen. De politieke macht balans werd te niet gedaan in het voordeel van de adel, en de sociale cohesie werd vernietigd. Daarom startten de boeren in 1525, de langjarige burgeroorlog die Duitsland in brand zette. De boeren wilden zich niet bekeren tot het Lutheranisme. Zij verzetten zich tegen de nieuw ontstane tirannie van de adel omdat het sociale macht evenwicht gebroken was. Nergens was het volk voor Luther’s (of die van Calvijn of anderen) reformatie, ook niet in Scandinavië, noch in Engeland, noch in NL, Vlaanderen of elders. Het waren altijd de politieke top, de adel, de rijke bourgeoisie en de geldschieters, die de reformatie wilden doorzetten. Het stadsvolk en platte land wilden katholiek blijven. Maar overal in Noord Europa, zag de corrupte adel haar kans schoon, machtsvergroting en verrijking. Toen Luther startte, had hij geen afgerond theologisch concept voor handen. Hij wilde de sacramenten afschaffen en iedere autoriteit vernietigen. Tussen de gelovige en de Allerhoogste in de hemel, staat niks, geen autoriteit, geen leergezag. Zijn dictum was, “Sola fides”, enkel het geloof brengt redding, en de goede werken zijn overbodig. Dus iedereen moest zelf de bijbel lezen, dwz. het Nieuwe Testament (NT), om zijn eigen waarheid te vinden. Vergeet daarbij niet beste lezer, dat het analfabetisme in die tijd algemeen was. Ter illustratie, in 1914, was de helft van de Engelse soldaten in oorlog, analfabeet. In onze huidige tijd kan hooguit 5 – 10% van de bevolking, in voldoende mate, begrijpend lezen. Dus dat de Kerk van altijd, voornamelijk steunde op het eigen magisterium en het zelf lezen van het NT, niet aanmoedigde, is vanzelfsprekend. Luther was de uitvinder van het radicale individualisme. De enkele modernisten hierboven bepleiten dat ook. Met eufemismes willen ze U, beste lezer, zand in de ogen strooien. Dat wil de Kerk van altijd voorkomen. Zij wil verdeeldheid en oeverloze disputen zoals sommige modernisten hierboven ten toon spreiden, voorkomen. De Kerk van altijd heeft de eeuwige Waarheid in pacht, en niemand anders. Door Luther’s individualisme, ontstonden de talloze protestante sekten nog tijdens zijn leven, en het leven van de burgers ontaardde in chaos. De sociale cohesie werd ontwricht. Het cement van de katholieke godsdienst van altijd, vormde de sociale cohesie, ondanks de decadente clerus in die tijd. Luther was geen hervormer zoals Catharina van Siëna. Zij wilde de Kerk van altijd, redden van corruptie en decadentie, door hervorming van binnen uit, en van de clerus, maar niet door het uitvinden een nieuw geloof. En dit laatste deed Luther. Hij was een leerling van de 13de eeuwse joodse Franciscaan monnik (een marane), Nicolas de Lyra (1270-1349), die op zijn beurt een leerling was van de 11de eeuwse rabbijn Shlomo Itzhaki Rachi (1040-1105). Het versje zegt dat, “als De Lyra niet de lier bespeeld had, was Luther niet gaan dansen.” Bovendien, de reformatoren waren qua decadentie, zelf geen haar beter, de grof gebekte en joods besmette Luther allerminst, noch de adel, die Luther steunde. Met name de graaf van Hessen, die, met de afschaffing van het sacrament van het huwelijk, er meerdere vrouwen op na kon gaan houden. En daar ging het hem om. Tenslotte, ieder krediet dat sommige modernisten Luther willen geven, is onterecht. Zij gaan voorbij aan het feit dat deze ketter, tijdens de langdurige strijd van de adel tegen de boeren en hun verzet tegen de afgedwongen reformatie, door Luther werd aangemoedigd. Zij moesten hen allen verdelgen, ongeacht het veroorzaakte leed. Daarvoor had de ketter Luther geen oog.

  1. van Rooyen, ik lees: ‘In onze huidige tijd kan hooguit 5 – 10% van de bevolking, in voldoende mate, begrijpend lezen’. U hebt dus de pretentie om te zeggen dat 90 tot 95% van de mensen dommeriken zijn. Bij zo’n bewering kunt u toch de bronnen kenbaar maken waar u deze stupiditeit gehaald hebt. Ik ben samen met anderen benieuwd. Of is het zoals gewoonlijk ren bewering uit de losse pols, in de hoop dat we dat zomaar zullen slikken? Nu ik toch aan het vragen ben, kunt u ook verduidelijken wat u bedoelt met de term: ‘de kerk van altijd’?
   nog een laatste opmerking: Luther heeft zich niet verzet tegen het pausdom en de kerk. Luther heeft zich wel terecht verzet tegen de flagrante uitwassen van de kerkelijke hiërarchie. Enige nuancering is duidelijk iet aan u besteed, maar ik ben benieuwd naar uw antwoorden.

   1. Staf De Laet schreef: “Luther heeft zich niet verzet tegen het pausdom en de kerk.”

    Een imbeciele uitspraak. Luther noemde het Romeins Pausdom “Antichrist” en streed tegen de katholieke misliturgie.

    1. Theudmer, ik herhaal het nog één keer en als u het dan nog niet begrijpt, jammer voor u.
     Luther heeft zich niet verzet tegen de kerk als instelling en evenmin tegen de paus. Wel heeft hij zich met recht en reden verzet tegen de wantoestanden binnen diezelfde kerk en goedgekeurd door de paus. Slechts één voorbeeld dat u ook kent: Aflaten om ‘in de hemel te komen’ werden tegen grof geld verkocht. Jezus heeft ooit de handelaars de tempel uitgejaagd. wat denkt u dat hij zou gedaan hebben bij het verkopen van aflaten?

     1. Luther noemde het Pausdom als institutie “Antichrist” en hij braakte blasfemieën uit tegen het katholiek Altaarsacrament en de H. Liturgie. Hij verwierp het apostolisch leergezag van de Kerk; hij verwierp het één katholiek dogma na het ander. Het Concilie van Trente veroordeelde Luthers ketterijen; ketterij is het verwerpen met volharding van één of meerdere christelijke dogmata. De heresiarch Luther streed dus tegen de katholieke godsdienst, tegen de heilige Kerk.

      U bent achterlijk als u denkt dat Luther zich bekommerde over aflatenverkoop.

 28. Jules, Opmerkelijk dat je je afschuw uitspreek over de graaf van Hessen, die, met de afschaffing van het sacrament van het huwelijk, er meerdere vrouwen op na kon gaan houden.

  Terwijl je nu onvoorwaardelijke steun geeft aan de Protestant? (in elk geval niet Rooms Katholiek) Trump die aan z’n derde huwelijk bezig is, er trots op gaat dat hij met nog veel meer vrouwen het bed heeft gedeeld en publiekelijk predikt dat vrouwen in hun kruis getast moeten worden .

 29. … Wij moeten weer militante, onbevreesde gelovigen durven zijn … (dit zijn woorden uit de titel). Door het woord “militant” was mijn aandacht getrokken!
  Ik ontdekte het boek “Catholicism Pure & Simple” begin 2020. Het is goed en ik liet het zelf vertalen om het uit te geven. Als antwoord, van de eerste gevraagde uitgever kreeg ik op 1 oktober jl.: …” Het onderwerp is boeiend, maar de manier waarop de auteur het benadert (eerder strijdlustig, militant) vinden we niet geschikt voor onze lezers.”
  Zelf heb ik het gelezen in januari-februari. In 60-65 jaar heb ik geen enkele tekst gelezen, die mij als katholiek, terug grond onder de voeten heeft gegeven; ik ben terug fier en durf er voor uitkomen dat ik katholiek ben. Ik hou het forum op de hoogte als “Katholicisme Puur & Simpel” van de pers komt.

 30. Om te beginnen zou het – in deze moeilijke tijden – niet slecht zijn om te beginnen met “een oproep aan alle gelovigen” om zich te verenigen. Hiermee bedoel ik, een einde te maken aan alle versplinterde groepen en soorten christenen die er bestaan zoals: katholiek, orthodox, protestant, evangelisch, charismatisch, pinkster … en ga zo maar verder. Iedereen die ‘Jezus als zoon van God’ accepteert hoort eigenlijk onder de noemer “volgeling van christus”, de rest lijkt me bijzaak. Want in de bijbel lees je oa dat de ene zei, ik ben van Paulus en/of ik ben van Christus etc … maar uiteindelijk zijn we allen volgeling van die ene Jezus (en al wie niet tegen Hem is is voor Hem). We kunnen in deze tijden van snelle veranderingen ook positief gebruik maken hiervan, te beginnen met de “EENHEID van de kerk” waarvan de gemeente het lichaam van Christus is en wij ‘de leden’ van dit lichaam. Op deze manier – door ons te verenigen – zorgen we ook dat we samen sterker staan in deze strijd en één lijn kunnen trekken over de gehele wereld.
  Daarnaast zou ik enkel en alleen de bijbel gebruiken als onderwijs, want daaraan hebben we meer dan genoeg en staat alles wat we moeten weten om in waarheid een volgeling te worden van Jezus ons voorbeeld. Wat zeker ook belangrijk is om ons te wapenen, is dat we ‘onze identiteit in christus’ kennen en “ons denken vernieuwen” zoals Jezus ook aangeeft, want we zijn niet van deze wereld dus moet ons denken ook niet van het werelds niveau zijn. Nadat we gedoopt zijn in water en Geest zouden we gedoopt in de HGeest zijnde ook de bovennatuurlijke gaven van de HGeest moeten hebben (zie Korinthiers), deze gaven omvatten bovennatuurlijke krachten die we (altijd) in de naam van Jezus kunnen gebruiken. Het gaat om de gave van genezing, wonderen, spreken in tongen, vertalen van tongen, openbaringen, profeteren enz … Samen met “de geestelijke wapenuitrusting” (Epheziërs) staan we dan ook veel sterker dan zonder dit alles. Ik vraag me zelfs af of het wel mogelijk is om zonder deze gaven en wapenuitrusting als een vrijmoedig christen te kunnen optreden tov de vijanden van God (of ons geloof). De HGeest is de Geest van Waarheid en daarbij worden de gaven de Geestesgaven genoemd, ze worden door de HGeest geleid, die trouwens de Geest van God de almachtige is, Hij is de beloofde “trooster” die Jezus ons gaf om ons niet als wezen achter te laten en die tot het in eeuwigheid ‘bij ons’ en ‘in ons’ zal zijn en we altijd kunnen vertrouwen voor hulp. Als we (gelijk welk soort) overwinning willen behalen over de vijand of ongelovigen, kunnen we dit niet zonder wat God ons gegeven heeft. En al wat Hij door Zijn woord aan ons gaf kwam tot ons als een belofte van God om ons te helpen op deze wereld te kunnen leven zoals Hij het ons vraagt. Zonder ‘de wapenuitrusting’ of ‘onze ‘identiteit in christus’ te kennen, of ‘ons denken te vernieuwen’, of zonder de bovennatuurlijke ‘gaven v/d Geest’ te bezitten zijn we als naakte soldaten in een oorlog kwetsbaar en zonder wapens. De Bijbel is geen theologisch boek, maar “het goede nieuws” van onze redding en een leerboek om te achterhalen wie God is en wat Hij van ons verlangt en hoe we moeten leven in deze wereld zonder gelijk van deze wereld te zijn. Lees het 1ste stuk in Handelingen, waar je leest hoe de apostelen aan het wachten waren op het ontvangen v/d HGeest en hoe ze nadat ze dit hadden ontvangen in tongen begonnen praten (vreemde talen v/d toehoorders) en plots een bovennatuurlijke vrijmoedigheid kregen, waardoor niets hen nog kon tegenhouden en zelfs hun angst voor vervolging teniet deed gaan. Ze waren vurig voor God om Zijn Woord te verkondigen in ‘woord en daad’, dit is tegelijk ook de zieken genezen en de demonen verdrijven. In deze tijden van sterke demoralisering, waar ze de leugen boven de waarheid verkiezen of wat goed is kwaad noemen of omgekeerd, kan ik me voorstellen dat er veel mensen met behoorlijk wat demonen zitten. Je merkt het aan de wereldse mentaliteit wie hier aan het heersen is en dit is alzeker niet God, maar de bekende Satan die van in den beginnen een leugenaar en vernieler is van alles wat bij God hoort. Je herkent hem in deze tijden in al het kwaad dat zich steeds sterker manifesteert, zoals ook de Moslims die (wél handelend) stilaan meer en meer de overhand krijgen. Maar vergeet niet wie je bent in christus, je bent meer dan overwinnaar, maar de reden dat de meeste zich meer een verliezer voelen en totaal geen vrijmoedigheid hebben is volgens mij omdat hen de doop in de HGeest ontbreekt. Dit net zoals toen de apostelen – alvoor ze de HGeest hadden ontvangen – eerder in schrik en beven probeerden te evangeliseren en de zieken genazen en demonen uitdreven met de schrik om te falen of een dom figuur te slaan in de ogen van hun omstanders. Dus is ik denk dat een wereldwijde oproep “tot eenheid van alle christenen” om ‘samen te streven’ naar “de doop in de HGeest” en Zijn geestelijke gaven echt een noodzaak is. Pas dan zullen christenen vrijmoedigheid ervaren en samen met de ‘HGeest gaven’ tot overwinning in staat zijn. Vergeet niet dat de tegenstander als een brullende leeuw rondgaat om iedereen te verslinden of te doden, maar voor christenen is hij een overwonnen vijand die alleen maar veel lawaai kan maken om ons af te schrikken, maar verder niet meer macht heeft over ons dan we hem zelf willen geven. Zo ook staan we tov onze overheden, in principe hebben ze niet meer macht over ons dan wij hen willen geven en die geven we hen door ons aan angst over te geven. Maar wat zegt God: “angst is uit den boze” en is dus niet van God afkomstig, maar het werkt wel goed als wapen om de burgers tot gehoorzaamheid te dwingen – enkel massale burgerlijke ongehoorzaamheid zou enigzinds kunnen helpen, maar zeg wel “massaal” want dat is net het probleem (door hun angst durven ze niets te ondernemen).. Tenslotte is het een geestelijke strijd, die we dan ook met geestelijke wapens moeten bestrijden. Verder is kennis gelijk aan macht, zowel in deze wereld als in de geestelijke wereld, maar onze kennis moet uit de bijbel komen, daar staat er precies wat we nodig hebben om in deze wereld stand te kunnen houden en het kwaad te kunnen bestrijden. Zoals in Hosea staat: “mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis” – zo ook in deze tijden is dit het geval. Ik wens jullie dus allen de nodige kennis (uit de bijbel) toe om deze geestelijke strijd aan te kunnen gaan met alle beschreven wapens erbij, Gods zegen en ga ervoor!!! Ik bid voor jullie allen dat u de kracht en de nodige wijsheid mag ontvangen in deze moeilijke tijden, amen.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht