Aartsbisschop Viganò: We zijn geroepen de modernisten te weerstaan door verzet geworteld in naastenliefde en waarheid

Aartsbisschop Carlo Maria Viganò, die reageert op een reeks vragen die zijn gepubliceerd door LifeSite’s journalist Stephen Kokx, zet de feiten recht met betrekking tot de voortdurende strijd om het geloof in de Kerk. Dat wil zeggen: hij maakt duidelijk dat men in de katholieke kerk moet blijven en dat degenen die het geloof ondermijnen zoals het ons door de Apostelen is overgeleverd, moeten vertrekken. Hij roept trouwe katholieken op om te vechten en een leven te leiden van heiligmakende genade. In een artikel van 22 augustus, gepubliceerd door de traditionele katholieke krant Catholic Family News, had Kokx Mgr. Viganò een aantal vragen gesteld met betrekking tot wat getrouwe leken kunnen doen te midden van deze kerkcrisis die teruggaat naar het Concilie. Kokx stelde voor dat Viganò meer advies moet geven aan leken en priesters over wat ze nu moeten doen: “Hij heeft zeker de diagnose van het probleem gesteld, maar wat zijn zijn eventuele oplossingen? Met andere woorden, wat is het dat volgens hem katholieken in de 21ste eeuw zouden moeten doen als reactie op de crisis?”

Het antwoord van Mgr. Viganò:

Beste mijnheer Kokx,

Ik las met levendige belangstelling uw artikel “Vragen aan Viganò: Zijne Excellentie heeft gelijk over Vaticanum II, maar wat denkt hij dat katholieken nu moeten doen?” die op 22 augustus (hier) werd gepubliceerd door Catholic Family News. Ik beantwoord graag uw vragen, die gaan over zaken die voor de gelovigen erg belangrijk zijn.

U vraagt: “Hoe zou het‘ scheiden ’van de Conciliare Kerk eruit zien volgens de mening van Aartsbisschop Viganò?” Ik antwoord u met een andere vraag: “Wat betekent het om zich af te scheiden van de Katholieke Kerk volgens de aanhangers van het Concilie?” Hoewel het duidelijk is dat er geen vermenging mogelijk is met degenen die vervalste doctrines van het conciliaire ideologische manifest voorstellen, moet worden opgemerkt dat het simpele feit van gedoopt te zijn en levende leden te zijn van de Kerk van Christus niet impliceert dat men zich aan het Conciliaire team vasthoudt; dit geldt vooral voor de eenvoudige gelovigen en ook voor seculiere en reguliere geestelijken die, om verschillende redenen, zichzelf oprecht als katholiek beschouwen en de hiërarchie erkennen.

Wat in plaats daarvan moet worden verduidelijkt, is de positie van degenen die, door zichzelf katholiek te verklaren, de heterodoxe doctrines omarmen die zich over deze decennia hebben verspreid, in het besef dat deze een breuk met het voorgaande leergezag vertegenwoordigen. In dit geval is het geoorloofd om te twijfelen aan hun werkelijke trouw aan de katholieke kerk, waarin ze echter officiële rollen vervullen die hen gezag verlenen. Het is een ongeoorloofd gezag, als het doel is de gelovigen te dwingen de revolutie te aanvaarden die sinds het Concilie is opgelegd.

Als dit punt eenmaal is opgehelderd, is het duidelijk dat het niet de traditionele gelovigen – dat wil zeggen, ware katholieken, in de woorden van de Heilige Pius X – zijn die de kerk moeten verlaten waarin ze het volledige recht hebben om te blijven en waarvan het zou jammer zijn om te scheiden; maar eerder de modernisten die zich de katholieke naam toe-eigenen, juist omdat het alleen het bureaucratische element is dat hen toestaat om niet als gelijkwaardig met enige ketterse sekte beschouwd te worden. Deze bewering van hen dient in feite om te voorkomen dat ze terechtkomen tussen de honderden ketterse bewegingen die in de loop van de eeuwen geloofden dat ze de kerk naar eigen goeddunken konden hervormen, waarbij ze hun trots boven het nederig bewaken van de leer van Onze Heer stelden. Maar net zoals het niet mogelijk is om burgerschap op te eisen in een vaderland waar men de taal, wet, geloof en traditie niet kent; het is dus onmogelijk dat degenen die het geloof, de moraal, de liturgie en de discipline van de katholieke kerk niet delen, zichzelf het recht kunnen opeisen om binnen haar te blijven en zelfs de niveaus van de hiërarchie te beklimmen.

Laten we daarom niet toegeven aan de verleiding om – zij het met gerechtvaardigde verontwaardiging – de Katholieke Kerk in de steek te laten, onder het voorwendsel dat ketters en hoereerders haar hebben binnengevallen: zij zijn het die uit de heilige ruimte moeten worden verdreven, in een werk van zuivering en boete die bij ieder van ons moet beginnen.

Het is ook duidelijk dat er wijdverbreide gevallen zijn waarin de gelovigen ernstige problemen ondervinden bij het bezoeken van hun parochiekerk, net zoals er steeds minder kerken zijn waar de Heilige Mis wordt gevierd in de Katholieke ritus. De verschrikkingen die decennialang in veel onze parochies en heiligdommen heersen, maken het zelfs onmogelijk om te helpen bij een “eucharistie” zonder beroerd te worden en het eigen geloof in gevaar te brengen, net zoals het erg moeilijk is om een ​​katholiek onderwijs te verzekeren, alsook het waardig toedienen van de Sacramenten, en solide spirituele leiding voor zichzelf en voor de kinderen.

In deze gevallen hebben getrouwe leken het recht en de plicht om priesters, gemeenschappen en instituten te vinden die trouw zijn aan het eeuwige leergezag. En mogen ze weten hoe ze de prijzenswaardige viering van de liturgie in de oude ritus moeten vergezellen met het aanhangen van de gezonde leer en moraal, zonder enige verzakking op het front van het concilie.

De situatie is zeker complexer voor geestelijken, die hiërarchisch afhankelijk zijn van hun bisschop of religieuze overste, maar die tegelijkertijd het recht hebben om katholiek te blijven en te kunnen vieren volgens de katholieke ritus. Enerzijds hebben leken meer bewegingsvrijheid bij het kiezen van de gemeenschap waartoe ze zich wenden voor de Mis, de sacramenten en religieus onderwijs, maar minder autonomie omdat ze nog steeds afhankelijk zijn van een priester; aan de andere kant hebben geestelijken minder bewegingsvrijheid, aangezien ze geïncardineerd zijn in een bisdom of orde en onderworpen zijn aan kerkelijk gezag, maar ze hebben meer autonomie omdat ze legitiem kunnen beslissen om de Mis te vieren en de sacramenten toe te dienen in de Tridentijnse ritus en om te prediken in overeenstemming met de gezonde leer. Het Motu Proprio Summorum Pontificum bevestigde opnieuw dat gelovigen en priesters het onvervreemdbare recht hebben – wat niet kan worden ontkend – om gebruik te maken van de liturgie die hun katholieke geloof beter uitdrukt. Maar dit recht moet vandaag de dag niet alleen worden gebruikt en niet zozeer om de buitengewone vorm van de ritus te behouden, maar ook om te getuigen van de naleving van de depositum fidei die alleen in de oude ritus volmaakt overeenstemt.

Ik ontvang dagelijks oprechte brieven van priesters en religieuzen die worden gemarginaliseerd of overgeplaatst of verstoten vanwege hun trouw aan de kerk: de verleiding om een ​​ubi consistentam [een plek om te staan] te vinden ver van het rumoer van de vernieuwers is sterk, maar we moeten om een ​​voorbeeld te nemen uit de vervolgingen die veel heiligen hebben ondergaan, waaronder de heilige Athanasius, die ons een model biedt van hoe we ons moeten gedragen in het licht van wijdverbreide ketterij en vervolging.

Zoals mijn eerbiedwaardige broeder, bisschop Athanasius Schneider, herhaaldelijk heeft herinnerd, was het Arianisme dat de Kerk teisterde in de tijd van de Heilige Doctor van Alexandrië in Egypte zo wijdverspreid onder de bisschoppen dat het bijna lijkt te geloven dat de katholieke orthodoxie volledig was verdwenen. Maar het was dankzij de trouw en het heldhaftige getuigenis van de weinige bisschoppen die trouw bleven dat de kerk wist hoe ze weer op moest staan. Zonder dit getuigenis zou het Arianisme niet zijn verslagen; zonder ons huidige getuigenis zullen het modernisme en de globalistische afvalligheid van dit pontificaat niet verslagen worden.

Het is daarom geen kwestie van werken van binnen in de kerk of daarbuiten: de wijnmakers worden geroepen om te werken in de wijngaard van de Heer, en daar moeten ze blijven, zelfs ten koste van hun leven; de pastoors worden geroepen om de kudde van de Heer te leiden, om de vraatzuchtige wolven op afstand te houden en om de huurlingen weg te jagen die niet bezig zijn met de redding van de schapen en lammeren.

Dit verborgen en vaak stille werk is uitgevoerd door de Sociëteit van Sint Pius X, die erkenning verdient omdat ze de vlam van de traditie niet heeft laten doven op een moment dat het vieren van de Oude Mis als subversief werd beschouwd en een reden voor excommunicatie. Haar priesters zijn een gezonde doorn in het oog geweest voor een hiërarchie die in hen een onaanvaardbaar vergelijkingspunt voor de gelovigen heeft gezien, een constant verwijt van het verraad aan het volk van God, een ontoelaatbaar alternatief voor het nieuwe conciliaire pad. En als hun trouw ongehoorzaamheid aan de paus met de bisschoppelijke wijdingen onvermijdelijk maakte, dankzij hen was de Sociëteit in staat om zichzelf te beschermen tegen de woedende aanval van de vernieuwers en door haar bestaan ​​heeft ze de mogelijkheid geboden van de liberalisering van de oude ritus, die tot dan toe verboden was. Door haar aanwezigheid konden ook de tegenstrijdigheden en fouten van de ‘conciliaire sekte’ naar voren komen, altijd knipoogend naar ketters en afgodendienaars, maar onverbiddelijk star en onverdraagzaam jegens de Katholieke Waarheid.

Ik beschouw Aartsbisschop Lefebvre als een voorbeeldige belijder van het Geloof, en ik denk dat het inmiddels duidelijk is dat zijn veroordeling van het Concilie en de modernistische afvalligheid relevanter is dan ooit. Men mag niet vergeten dat de vervolging waaraan Aartsbisschop Lefebvre werd onderworpen door de Heilige Stoel en het wereldepiscopaat vooral diende als een afschrikmiddel voor Katholieken die ongevoelig waren voor de ‘conciliaire revolutie’.

Ik ben het ook eens met de opmerking van Zijne Excellentie Bisschop Bernard Tissier de Mallerais over de co-aanwezigheid van twee entiteiten in Rome: de Kerk van Christus is bezet en overschaduwd door de modernistische conciliaire structuur, die zich in dezelfde hiërarchie heeft gevestigd en de autoriteit gebruikt van haar bedienaars om te zegevieren over de Bruid van Christus, en onze Moeder [de Kerk].

De Kerk van Christus – die niet alleen bestaat in de Katholieke Kerk, maar exclusief de Katholieke Kerk is – wordt alleen verduisterd en overschaduwd door een vreemde extravagante kerk die in Rome is gevestigd, volgens het visioen van de zalige Anne Katherina Emmerich. Het bestaat, zoals tarwe met het onkruid, naast elkaar in de Romeinse curie, in bisdommen, in parochies. We kunnen onze voorgangers niet beoordelen op hun bedoelingen, noch veronderstellen dat ze allemaal corrupt zijn in geloof en moraal; integendeel, we kunnen hopen dat velen van hen, tot dusver geïntimideerd en stilzwijgend, het bedrog zullen begrijpen waaraan ze zijn onderworpen, terwijl verwarring en afval zich blijven verspreiden, en uiteindelijk zullen wakkergeschud worden. Er zijn veel leken die hun stem verheffen; anderen zullen noodzakelijkerwijs volgen, samen met goede priesters, zeker aanwezig in elk bisdom. Dit ontwaken van de militante kerk – ik zou het bijna een opstanding durven noemen – is noodzakelijk, urgent en onvermijdelijk: geen zoon tolereert dat zijn moeder woedend wordt door de bedienden, of dat zijn vader wordt getiranniseerd door de beheerders van zijn goederen. De Heer biedt ons, in deze pijnlijke situaties, de mogelijkheid om Zijn bondgenoten te zijn in deze heilige strijd onder Zijn banier: de Koning die de dwaling en de dood overwint, staat ons toe om de eer van triomfantelijke overwinning en de eeuwige beloning te delen die eruit voortvloeit, na met Hem te hebben verdragen en geleden.

Maar om de onsterfelijke glorie van de Hemel te verdienen, zijn we geroepen om – in een ontmand tijdperk zonder waarden zoals eer, trouw aan iemands woord en heldendom – een fundamenteel aspect van het geloof van elke gedoopte persoon te herontdekken: het christelijk leven is een militie, en met het sacrament van het H. Vormsel zijn we geroepen om soldaten van Christus te zijn, onder wiens insigne we moeten vechten. Natuurlijk is het in de meeste gevallen in wezen een spirituele strijd, maar in de loop van de geschiedenis hebben we gezien hoe vaak, geconfronteerd met de schending van de soevereine rechten van God en de vrijheid van de Kerk, het ook nodig was om de wapens op te nemen: dit wordt ons geleerd door het zware verzet om de islamitische invasies in Lepanto en aan de rand van Wenen af ​​te weren, de vervolging van de Cristeros in Mexico, van de katholieken in Spanje, en zelfs vandaag de dag door de wrede oorlog tegen christenen over de hele wereld. Nooit als vandaag kunnen we de theologische haat begrijpen die van de vijanden van God komt, geïnspireerd door Satan. De aanval op alles dat aan het kruis van Christus herinnert – op deugd, op het goede en het schone, op zuiverheid – moet ons aansporen om in een sprong van trots op te staan ​​om ons recht op te eisen om niet alleen niet vervolgd te worden door onze externe vijanden, maar ook en vooral om sterke en moedige herders te hebben, heilig en godvrezend, die precies zullen doen wat hun voorgangers al eeuwenlang hebben gedaan: het evangelie van Christus prediken, individuen en naties bekeren en het Koninkrijk van de levende en ware God over de hele wereld uitbreiden.

We zijn allemaal geroepen om een ​​daad van standvastigheid te verrichten – een vergeten kardinale deugd, die in het Grieks niet toevallig aan mannelijke kracht herinnert, ἀνδρεία – door te weten hoe we de modernisten kunnen weerstaan: een verzet dat geworteld is in naastenliefde en waarheid, die attributen zijn van God.

Als je alleen de Tridentijnse Mis celebreert en een gezonde leer predikt zonder ooit het Concilie te noemen, wat kunnen ze je dan ooit aandoen? U misschien uit uw kerken gooien, en wat dan? Niemand kan je ooit verhinderen het Heilig Offer te vernieuwen, zelfs niet als het op een geïmproviseerd altaar in een kelder of op een zolder is, zoals de weerbarstige priesters deden tijdens de Franse Revolutie, of zoals nog steeds gebeurt in China. En als ze u proberen te distantiëren, verzet u dan: het canoniek recht dient om het bestuur van de kerk te garanderen dat het haar primaire doelen nastreeft, niet om het te vernietigen. Laten we ophouden te vrezen dat de schuld van het schisma ligt bij degenen die het aan de kaak stellen, en niet in plaats daarvan bij degenen die het uitvoeren: degenen die schismatiekers en ketters zijn, zijn degenen die het mystieke lichaam van Christus verwonden en kruisigen, niet degenen die het verdedig het door de beulen aan de kaak te stellen!

De leken kunnen van hun bedienaren verwachten dat ze zich zo gedragen en de voorkeur geven aan degenen die bewijzen dat ze niet besmet zijn door huidige fouten. Als een Mis een gelegenheid van marteling wordt voor de gelovigen, als ze worden gedwongen om te helpen bij heiligschennis of om ketterijen en onregelmatigheden te steunen die het huis van de Heer onwaardig zijn, is het duizend keer beter om naar een kerk te gaan waar de priester de Heilig Misoffer waardig celebreert, in de ritus die ons door de traditie is gegeven, met prediking in overeenstemming met de gezonde leer. Als parochiepriesters en bisschoppen beseffen dat het christelijke volk het Brood des Geloofs eist, en niet de stenen en schorpioenen van de ‘neokerk’, zullen ze hun angsten opzij zetten en voldoen aan de legitieme verzoeken van de gelovigen. De anderen, echte huurlingen, zullen zichzelf laten zien zoals ze zijn en zullen alleen degenen die hun fouten en perversiteiten delen, om zich heen kunnen verzamelen. Ze zullen vanzelf worden uitgedoofd: de Heer verdroogt het moeras en maakt het land waarop braamstruiken groeien dor; hij dooft roepingen in corrupte seminaries en in kloosters die rebels zijn tegen de Regel.

De lekengetrouwen hebben tegenwoordig een heilige taak: goede priesters en goede bisschoppen troosten, die zich als schapen rond hun herders verzamelen. Geef ze gastvrijheid, help ze, troost ze in hun beproevingen. Creëer een gemeenschap waarin gemor en verdeeldheid niet de boventoon voeren, maar eerder broederlijke naastenliefde in de band van geloof. En aangezien in de door God ingestelde orde – κόσμος – onderdanen gehoorzaamheid aan gezag verschuldigd zijn en niet anders kunnen dan ertegen te verzetten wanneer het zijn macht misbruikt, zal aan hen geen fout worden toegeschreven voor de ontrouw van hun leiders, op wie de zeer ernstige verantwoordelijkheid rust, voor de manier waarop ze de plaatsvervangende macht uitoefenen die hun is gegeven. We moeten niet rebelleren, maar ons verzetten; we moeten niet tevreden zijn met de dwalingen van onze herders, maar voor hen bidden en hen respectvol vermanen; we moeten hun autoriteit niet in twijfel trekken, maar de manier waarop ze die gebruiken.

Ik ben er zeker van, met een zekerheid die tot mij komt uit het geloof, dat de Heer niet zal nalaten onze trouw te belonen, nadat hij ons heeft gestraft voor de fouten van de mannen van de kerk, ons heilige priesters, heilige bisschoppen, heilige kardinalen schenkt, en vooral een heilige paus. Maar deze heiligen zullen voortkomen uit onze families, uit onze gemeenschappen, uit onze kerken: families, gemeenschappen en kerken waarin de genade van God gecultiveerd moet worden met constant gebed, met het regelmatig bezoeken van de Heilige Mis en de sacramenten, met het aanbieden van offers en boetedoeningen die de gemeenschap der heiligen ons toestaat aan de Goddelijke Majesteit te offeren om boete te doen voor onze zonden en die van onze broeders, ook degenen die gezag uitoefenen. De leken spelen hierin een fundamentele rol door het geloof binnen hun gezin te bewaken, zodanig dat onze jonge mensen die zijn opgeleid in liefde en vrees voor God op een dag verantwoordelijke vaders en moeders kunnen zijn, maar ook waardige dienaren van de Heer, Zijn herauten in de mannelijke en vrouwelijke religieuze ordes, en Zijn apostelen in de burgermaatschappij.

“De remedie tegen rebellie is gehoorzaamheid. De remedie voor ketterij is trouw aan de Leer van de Traditie. De remedie voor schisma is kinderlijke toewijding aan de Heilige Vaders. De remedie voor afvalligheid is liefde voor God en zijn allerheiligste Moeder. De remedie voor ondeugd is de nederige praktijk van deugd. De remedie voor de corruptie van de moraal is om constant in de aanwezigheid van God te leven. Maar gehoorzaamheid kan niet worden omgezet in een onwankelbare slaafsheid; respect voor gezag kan niet worden misvormd tot hulde aan het hof. En laten we niet vergeten dat als het de plicht is van de leken om hun herders te gehoorzamen, het zelfs een zwaardere plicht is van de herders om God te gehoorzamen, usque ad effusionem sanguinis [tot aan het vergieten van het eigen bloed]

+ Carlo Maria Viganò, Aartsbisschop
1 September 2020

Bron: Restkerk; LifeSiteNews

identicon

Auteur:Jozef Ivo

Een katholiek die bezorgd is over wat er in de Kerk gebeurt.

57 commentaren op “Aartsbisschop Viganò: We zijn geroepen de modernisten te weerstaan door verzet geworteld in naastenliefde en waarheid

 1. God – die ook genoemd wordt: Jahweh of Allah –

  Gij hebt ons geschapen naar uw beeld en gelijkenis,
  wij zijn uw kinderen.
  Allen zijn wij zoekers naar waarheid,
  dorsten en hongeren wij naar vrede en gerechtigheid.

  Met zovelen – moslims, joden, christenen, en al die anderen –
  bidden wij om verzoening,
  betreuren wij de slachtoffers van haat en geweld.
  Wij willen de handen ineenslaan
  om een nieuwe wereld op te bouwen
  volgens uw plan.

  Wij smeken U:
  erbarm U over slachtoffers en aanvallers.
  Breek de spiraal van geweld,
  stop vijanddenken en vergelding.
  Laat het, vooral tot de politieke verantwoordelijken, dóórdringen
  dat de weg naar volgehouden vrede
  geen oorlog is,
  maar geweldloosheid en rechtvaardigheid.

  Moge mensen van goede wil uit Oost en West, uit Noord en Zuid,
  uit alle religies,
  de handen in elkaar slaan
  om bergen van misverstanden te slechten,
  om kloven vol haat te dichten,
  om wegen te effenen naar een toekomst vol hoop.

  Laat dodende wapens zwijgen, God,
  laat de roep om vrede steeds luider opklinken.
  God, Ene God van alle mensen,
  maak ons tot werktuig van uw droom met de mensen.

  Hermann Schalück

 2. Maar het is overduidlijk dat deze woorden niet overeenkomen met het Gods-Kerk- en mensbeeld van Aartsbisschop Vigano en de schismatieke Broederschap waartoe hij duidelijk angeeft te behoren.

 3. @Theo Jansen. Het gebed dat u citeert heeft niets van doen met bovenstaand artikel. U meent het slechts te kunnen gebruiken als illustratie van een “bij de tijdse kerk” die zogenaamd terecht afstand doet van de traditie. U denkt waarschijnlijk dat een traditioneel geloof de barmhartigheid uitsluit, zoals ook dit pontificaat regelmatig laat uitschijnen. U vergelijkt dus appels met peren en het aanhalen van dit “gebed” alsof het argumentatie is, is nogal flauw.

 4. Als Mgr.Vigano zijn waardering uitspreekt over de Pius X broederschap, wat in deze kwestie ook passend is, wil dit nog niet zeggen dat hij er zelf toe behoort. Niettegenstaande de gebrokenheid tussen de FSSPX en Rome en eventuele fouten binnen deze broederschap.

 5. Bart je zegt:
  Als Mgr.Vigano zijn waardering uitspreekt over de Pius X broederschap, wat in deze kwestie ook passend is, wil dit nog niet zeggen dat hij er zelf toe behoort.

  Mgr. Vigano zegt daarover zelf:

  Ik beschouw Aartsbisschop Lefebvre als een voorbeeldige belijder van het Geloof, en ik denk dat het inmiddels duidelijk is dat zijn veroordeling van het Concilie en de modernistische afvalligheid relevanter is dan ooit. De Kerk van Christus – die niet alleen bestaat in de Katholieke Kerk, maar exclusief de Katholieke Kerk is – wordt alleen verduisterd en overschaduwd door een vreemde extravagante kerk die in Rome is gevestigd
  Laten we ophouden te vrezen dat de schuld van het schisma ligt bij degenen die het aan de kaak stellen, en niet in plaats daarvan bij degenen die het uitvoeren: degenen die schismatiekers en ketters zijn, zijn degenen die het mystieke lichaam van Christus verwonden en kruisigen, niet degenen die het verdedig het door de beulen aan de kaak te stellen!

  Natuurlijk mag jij vinden dat dit slechts het uiten van sympathie voor FSSPX is , en op geen enkele manier een breuk met Rome betekend.
  Ik denk daar anders over.

  Maar ja er zijn meer zaken waar ik anders over denk dan Mgr. Vigano.

  Hij vind dat; “We zijn geroepen de modernisten te weerstaan door verzet geworteld in naastenliefde en waarheid.
  Ik denk dat ik ben geroepen om God te dienen en de naaste beminnen als mijzelf.
  En het Evangelie waar ik in geloof, zijn mijn naaste beslist niet, uitsluitend gelijkgestemden, integendeel!

 6. @Theo. Waar ligt de onverzoenbaarheid tussen het opkomen voor de traditie, het weerstaan van het modernistisch sloopwerk van de afgelopen 50+ jaar en de Christelijke naastenliefde?
  Het eerste is noodzakelijk voor een naastenliefde die juist gegrond is in een compleet verstaan en uitvoeren van de evangelische naastenliefde, terwijl het laatste moordend is gebleken voor de roepingen.
  Het zijn twee zaken die niet tegenover elkaar gesteld kunnen en mogen worden omdat zij elkaar niet tegenspreken. De modernisten doen het echter wel uitschijnen alsof dat wel zo is, maar het mist elke grond.

  1. correctie: “eerste en laatste” heb ik niet goed gebruikt maar u begrijpt wat ik bedoel.

   1. Bart wat ik begrijp en wat ik helaas al langer weet:

    De aanhangers en sympathisanten van de Pius X Broederschap zijn er absoluut van overtuigd dat zij de enige en onveranderlijke waarheid ten aanzien van het geloof in Christus, in pacht hebben.
    Honderden Kardinalen en Bisschoppen die in de afgelopen jaren de Kerk geleid hebben inclusief zes Pausen, waarvan er inmiddels drie zijn Heilig verklaard, zaten/zitten er allemaal naast. En mocht de overgrote wereldwijde meerderheid in de RKK niet naar het pijpen van de PiusX broederschap gaan dansen, dan kunnen hun vijanden, want zo worden andersdenkenden in genoemd hun borst natmaken.

    Volgens Mgr. Vigano zal het mogelijk niet tot een louter sprituele strijd blijven, maar moeten zijn geestverwanten zich voorbereiden op een gewapende strijd. Deze optie is volgens Mgr. Vigano absoluut reeel.
    Andersdenkenden zullen desmnoods met geweld tot het ware Katholicisme bekeerd moeten worden of desnoods of fysiek uitgeschakeld. Want waarom zou je anders de wapens op moeten nemen?

    Jullie zijn er van overtuigd dat duizenden jaren oude teksten, volkomen los van de context en de wereld waarin ze geschreven zijn, letterlijk moeten worden nageleefd.
    Volgens mij, is het verschil tussen de PiusX Broeders en Moslim fundamentalisten
    uitsluitend de kaft van het Heilige Boek.

    Alles en iedereen die daar niet in geloofd, gunnen ze van harte het eeuwige leven, en ze hebben er geen moeite mee om andersdenkenden te helpen zodat ze daar onmiddlllijk aan kunnen beginnen.

    En dat is dan: Naastenliefde. Bart heb ik je zo goed begrepen?

 7. Nee, u begrijpt het niet. Ik ga hier ook niet verder op in want bij de confrontatie met zo’n berg onzin weet ik niet meer waar te beginnen om er iets van te zeggen. Tjonge jonge zeg…

  1. Vanuit en bepaalde visie kan ik dat begrijpen.

   Niet praten,maar doodzwijgen (of schieten)

 8. Je kunt al bij Juuls en P.Derks in de rij gaan staan. Ook al zo’n forumridders van jewelste. Fysiek geweld…schieten…Ja hoor, echt.

  1. bart je mag van mij gerust gaan jij-bakken maar jij bent degene die niet wil spreken over mijn argumenten waarom ik het zeer oneens ben met deze tekst van Mgr Vigano.
   Jij beweert met Mgr Vigano de enige waarheid te verkondigen,
   Als dat werkelijk zo is dan moet het vor jou toch envoudig zijn om mijn argumenten te weerleggen?

   Wie de antwoorden van Mgr. Vigano leest kan toch moeilijk ontkennen dat Mgr. Vigano oproept om de wapens op te nemen, omdat de de spirituele strijd niet het -in zijn ogen- gewenste resultaat op gaat leveren.?
   Je kunt wel iedereen van riddergedrasg, fysiek geweld en schieten betichten, maatr de enige die dat als reeele optie noemt is Mgr. Vigano.

   1. @ Theo Janssen,
    begin a.u.b. met je voor te bereiden op de nu zeer nabije dag van de Grote Waarschuwing, de dag van de Verlichting van het geweten van iedereen boven de zes jaar.

    Indien je niet bereid bent het noodzakelijke respect voor die zuiver geestelijke ontmoeting met Jezus op te brengen zul jij Jezus niet kunnen zien maar je zult dan helaas wel het oordeel als meedogenloos ervaren, tenzij dat het zou mogelijk zijn dat het je wordt vergeven dat je heel erg misleid bent zoals ontelbare gedoopten, want die misleiding is niet jou schuld.
    Maar indien je werkelijk kwade bedoelingen koesterde tot nog toe, dan zal je het tijdens die Grote dag zeer benauwd krijgen en dan is de kans zeer groot dat je definitief tot haat zal vervallen tegenover God en Zijn onveranderlijke Kerk van de eeuwigheid.

    Dat zal spoedig duidelijk worden.

    https://eindtijdklok.org/de-grote-waarschuwing/

  2. @Bart,
   In tegenstelling tot U, hou ik mij bij feiten en probeer ik geen wit voetje te halen bij leiders.

 9. Aan Theo Janssen…

  De kardinaal vermeld die wapenfeiten tegen de achtergrond van aanvallen op het niveau van naties.. binnenkort zal de islam vanuit het zuiden Europa binnenvallen… de kardinaal is op de hoogte van die profetieën… dus lees die passage eens opnieuw.. in alle rust.. op de gepaste neutrale afstand… met het natuurlijk intellect als scheids-rechter tussen de ziel en de geestelijke vermogens van de (diezelfde) ziel.

  Natuurlijk is het in de meeste gevallen in wezen een spirituele strijd, maar in de loop van de geschiedenis hebben we gezien hoe vaak, geconfronteerd met de schending van de soevereine rechten van God en de vrijheid van de Kerk, het ook nodig was om de wapens op te nemen: dit wordt ons geleerd door het zware verzet om de islamitische invasies in Lepanto en aan de rand van Wenen af ​​te weren, de vervolging van de Cristeros in Mexico, van de katholieken in Spanje, en zelfs vandaag de dag door de wrede oorlog tegen christenen over de hele wereld.
  《《《《《》

 10. Maak van dit forum a.u.b. geen kibbel-kabinet !
  Ik denk dat de overgrote meerderheid van schrijvers op dit forum het zeer goed menen maar ieder heeft m.i. het recht op een eigen visie, zonder andermans visie af te kraken.

 11. @Theo Jansen, Het is duidelijk dat u een Wereldse visie weergeeft. Dat alle religies gelijk zijn. Dat is wensdromen en Werelds denken. Maar niet des Bijbels. Het is precies wat Soros c.s., marxisme, geseculierden willen. Een versmelte eenheidsworst van 1 religie. De Bijbel weergeeft Gods volk. Dat is het Joodse volk en zijn de christenen. Zoals staat. Wie in Mij geloofd heeft het eeuwige leven, ook al is hij gestorven. De islam is uit op de vernietiging van Joden en christenen. Zelfs moslims die een andere stroming aanhangen worden niet ontzien. Nu ook door hindoe-fundamentalisten in India, die vinden dat het land alleen voor Hindoes hoort te zijn. Worden christenen aangevallen. In Sri Lanka laten boeddha-funda’s zich gelden door geweld tegen christenen. U bent toch niet blind wat er in de wereld gebeurt t.a.v. vervolging van christenen en de aanvallen op Israël? De Bijbel heeft het daar wel over. Dat Israël en met name Jeruzalem steeds de pijlen en aanvallen op wordt gericht. Maar dat Jeruzalem uiteindelijk zal overwinnen.
  Zo staat het in de Bijbel. Maar niet het kwaad met kwaad vergelden. Of indien mogelijk het kwade overwinnen met het goede. Want in het christendom gaat het, als enige religie, over vrede en liefde in het hart.

 12. Hoe komt U erbij, beste Paul, met zo’n groteske, naïef philosemitische bewering, “Maar dat Jeruzalem uiteindelijk zal overwinnen”. Dit gaat in tegen alles wat Christus gezegd heeft, in zijn laatste paar uren als Godmens, dus vlak vòòr zijn Kruisdood op weg naar de top van Golgotha, als de H. Véronica, Hem zijn bebloede en gehavende gelaat wil schoonmaken met een doek. Hij keert zich dan tot alle devote Heilige vrouwen die hem volgen, en zegt, “Dochters van Jeruzalem, huilt niet om Mij, maar treur om Uzelf en uw kinderen. Als men zo het groene hout behandelt, wat zal er dan wel niet gebeuren met het dorre hout.” Hij voorzegt het onheil dat Jeruzalem zal treffen, 37 jaar later, als Titus met zijn legioen de stad Jeruzalem en de Tempel totaal vernietigt, inclusief meer dan een miljoen inwoners. De Joden van toen werden verspreid, gevolg van de profetie van Christus. Dit heeft Hij enkele malen voorzien en gezegd. Lees het Nieuwe Testament, beste Paul, en neem het niet op voor de “Synagoge van satan”, (Ap.2:9,3:9), de “vijanden van alle mensen”, (I Tess. 2:15). U had moeten schrijven, beste Paul, dat het Nieuwe Jeruzalem, dwz. het katholieke Rome, uiteindelijk zal overwinnen. Die eerste vernietiging zal gevolgd worden door een tweede destructie, ongeveer een eeuw later, inclusief het uitmoorden van alle inwoners, en de definitieve verspreiding over de wereld van toen en uiteindelijk het verdwijnen van ieder etnisch spoor van de oorspronkelijke Joden uit de tijd van Christus. De Joden die zich nu uitgeven voor Joden “zijn het niet, maar de Synagoge van satan”, (Ap. idem).

  1. De Joden zijn etnisch gepreserveerd; dat moet ook, want volgens de H. Apostel zal dat volk zich bekeren, en dat zal geschieden na de komst van Elias. Er is wel een kleine inmenging geweest van vreemd bloed, maar hoofdzakelijk zijn zij nog steeds van het bloed van Juda, Benjamin en Levi. De Apocalyps van St. Johannes zegt dat zij geen ware Judeeërs zijn omdat zij niet de christelijke godsdienst van de oude Judeeërs hebben, maar strijd voeren tegen Christus en Zijn Kerk; zij zijn dus een synagoge van de satan. Zij zijn biologische Israëlieten, maar Christus wees reeds tijdens Zijn predicatie op aarde de zonen van Juda erop dat het niet volstond om biologische afstammelingen van Abraham te zijn, maar dat men ook de werken van Abraham moest doen. De Joden zijn dus biologisch afstammelingen van Jakob, maar geestelijk zijn zij Esaü, want zij voeren strijd tegen de heilige Kerk van God.

   Door de Deïcide werden de Joden afgebroken van Israël, de edele olijfboom, de Kerk dus; de christenen uit de volkeren zijn takken die geënt zijn op die edele olijf via hun bekering. Wanneer de Joden zich zullen bekeren zullen zij op de edele olijfboom geënt worden. Sint Paulus sprak hierover in Romeinen 11.

  2. Beste Jules, who is whom?
   Het Nieuwe Jeruzalem is volgens Openbaring 21-22 de definitieve woonplaats van de christelijke gemeente EN de gelovigen uit het Oude Testament. Deze Paul is het wat dat betreft helemaal met u eens.

   Het ene Jeruzalem is het andere niet en de ene Paul is de andere niet.
   Misschien dat het gekleurde logo voor de naam in deze verwarrende tijden wat meer duidelijkheid biedt 😉

 13. Het volledige citaat hierboven, luidt als volgt, Lukas 23 : 28-31, “”Dochters van Jeruzalem, weent niet over Mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen, waarop men zal zeggen : ‘Zalig de onvruchtbaren ; de schoot, die niet heeft gebaard, en de borsten die niet hebben gevoed’. Dan zal men tot de bergen gaan zeggen, ‘Valt op ons neer’ ; en tot de heuvelen : ‘Bedekt ons’. Want als men zo met het groene hout handelt, wat zal er dan met het dorre geschieden ? “”
  Deze voorzegging van Christus, over de komende ondergang van Jeruzalem, de Tempel en het Joodse volk, komt overeen met onderzoek naar de etnische herkomst van mensen die zeggen Joden te zijn, maar het niet zijn ; zij zijn Ashkenazen. Een Russisch/Turks volk aan de beneden Wolga, in de vroege Middeleeuwen. Dat volk heeft zich tijdens de eerste fase van de diaspora, bekeerd, 6/7de eeuw, tot het Farizeese Jodendom, het huidige Talmud Jodendom. Het daaruit voortgekomen Joodse Talmud koninkrijk is eind 10de eeuw verslagen door de Russische, Christelijke prinsen van Kiev, eind 10de eeuw. Toen begon een tweede diaspora richting het Westen. Daar hebben wij mee te maken. Al eeuwen lang een plaag, agerend en complotterend tegen de katholieke Kerk, en van binnen uit, tegen de Christelijke Europese volken, volgens de regels van de Talmud. Maar deze Joden zijn nooit afkomstig geweest uit Palestina, echter zij claimen daar wel de rechten. Vandaar het conflict. De oorspronkelijke Joodse etniciteit is compleet verdwenen, opgegaan in andere volken. Onder hen vormen de Mozes georiënteerde Joden, een minderheid van 10%. De huidige Palestijnen lijken etnisch nog het meest op de oorspronkelijke, eerste bewoners van Israël. Daar is onderzoek naar gedaan. Los daarvan kan de Romeinen brief van toepassing zijn op deze Ashkenazische Joden, hoewel in de tijd van St. Paulus, het Joodse volk, etnisch homogeen was, zoals alle volken in de vroege Middeleeuwen. In de moderne tijd is die notie op de achtergrond geraakt en is geloof boven etniciteit komen te staan. Zo zijn er ook gekleurde Joden, bijvoorbeeld in Ethiopië, waar de vroegere keizer Haily Selassie, joods was. Ook in India was dat het geval, met de president Ghandi, en zijn dochter Indira, beiden leden van een Zuid-Afrikaanse joodse familie. Dit betreft ook de bejaarde president van Algerije. Maar dat neemt niets weg van het gegeven uit de Heilige Schrift, dat wij te maken hebben met de Synagoge van satan, zoals het NT aangeeft.

  1. Ik ben het niet eens met de mening van de Joodse Arthur Koestler; er kan misschien een kleine hoeveelheid Khazaars bloed in de aderen van de “Asjkenazische” Joden zitten, maar hoofdzakelijk zijn zij nog steeds Israëlitisch van bloed. “Asjkenazim” zijn trouwens niet de enige Joden. Mogelijk is de minoritaire mongoloïde invloed die men kan zien in de “Asjkenazische” Joodse bevolking van Khazaarse oorsprong.

   Romeinen 11 gaat over de biologische etnische Joden, en Sint Paulus is duidelijk over hun toekomstige bekering als volk. Het is dus absoluut zeker dat de Joden etnisch behouden gebleven zijn.

   De oude Judeeërs waren blank; zij zagen er niet uit zoals de hedendaagse Palestijnen, die zelf zeer vermengd zijn. Het zuiver Israëlitisch type was wat in recente tijden het “nordide” type genoemd geworden is. Het woord “blank” moet eigenlijk als synoniem met “Semitisch” (afstammend van Shem) gebruikt worden. De H. Kerkvader Hippolytus rekende in zijn Chronicon de Germanen onder de Semieten, en de Germanen zijn uit de Zwarte Zee-regio westwaarts gekomen. Volgens de Joods-Romeinse geschiedschrijver Josephus Flavius hadden de Israëlitische stammen van het oud Noordrijk zich gevestigd in de regio van de Zwarte Zee, het land voorbij de Eufraat, na hun verblijf bij de Assyriërs. Strabo sprak over “Leuko-Syriërs” (Witte Syriërs, vanwege hun lichte complexiteit) die in dat gebied woonden, en Plinius den Oudere (Naturalis Historia, boek 4) sprak over een stam van “Assyrani” in dat gebied; de Grieken gebruikten de woorden “Syriër” en “Assyriër” onder elkaar en de genoemde stam van “Assyriërs” moet het Noord-Israëlitisch volk geweest zijn dat door de Grieken en de Romeinen met Assyriërs verward werd omdat, zoals de H. Schrift aantoont, dat volk onder de Assyriërs gewoond heeft nadat het door hen weggevoerd werd uit het Heilig Land nog voor de Babylonische ballingschap van de Judeeërs van het Zuidrijk. Mogelijk zijn de Germanen dus Noord-Israëlieten, gezien zij afkomstig zijn uit de Zwarte Zee-regio; dat betekent dan dat de Germanen hun ruitersvolk-cultuur waarschijnlijk overgenomen hadden van de Assyriërs die daarvoor bekend stonden.

   Dat de Joden er blank uitzien spreekt dus juist voor hun etnisch behoud, en niet ertegen.

   De Joden werden door God verspreid over de wereld als straf voor de kruisiging van Christus en voor de moord op St. Jacobus de Rechtvaardige, neef van Christus en eerste Bisschop van Jerusalem. Zij conspireren voortdurend tegen de katholieke Kerk en zijn dus geestelijk Edom; daarom noemt de H. Schrift hen een synagoge van de satan. Zij moeten echter etnisch nog bestaan omdat de profetieën van de H. Schrift dat vereisen.

 14. Blut und boden, blijkt voor een aantal mensen toch nog altijd een belangrijke maatstaf om te bepalen of mensen deugen ja dan nee.

  1. Kijkt u elke avond onder uw bed vooraleer u gaat slapen om te zien of Hitler eronder zit?

   1. Nee Theudmer, het venijn, het facisme, zit namelijk niet onder mijn bed.
    Het loopt vrij rond en het is goed dat we ons realiseren dat het niet alleen nooit weg is geweest, maar vooral dat het steeds zich steeds openlijker manifesteerd.

    Een Politieeenheid in de Duitse deelstaat NRW blijkt elkaar via de app met Heil Hitler te groeten.

 15. Aan Theudmer: vanwege.. [4 september 2020 om 17:00]…

  Je, (of u) schreef:: •De Joden zijn etnisch gepreserveerd; dat moet ook, want volgens de H. Apostel zal dat volk zich bekeren, en [dat zal geschieden na de komst van Elias].•

  De grote Dag van Jahweh in Malakias 3:23 (4:5) en de Dag des Heren in 2Thess.2 betreft beide hetzelfde VÓÓR-laatste (reinigings) oordeel van het 6e zegel ..wat ook o.a. in Isaias 66:15-17 te zien is. De Elias in 3:23 betreft dus een -tweeledige- vervulling namelijk: ten 1e met de Malakias 3:1 bode die komt in de geest van Elia maar Elia dus zelf niet is.. en de 2e vervulling is die met de werkelijke Elias in vlees en bloed (en Henoch) ten tijde van de antichrist.. terugkerend vanuit het paradijs. Malakias 3:2-5- betreft duidelijk de Grote Waarschuwing van Garabandal.. in het moment van het 6e zegeloordeel, de Grote Waarschuwing betreft ook Openb.19:11 en o.a. Zacharia 12:10 en 14:4.

  Het laatste oordeel in Openb.20:11-15 laat iets geheel anders zien dan wat in het 6e zegel oordeel gebeurt. Openb.20:11-15 heeft dan ook een duidelijk overeenkomstigheid met hetgeen in Daniël 12:2-3 staat.

  In Openb.20:4 zien we dan ook het 6e zegel oordeel als geboorte van het messiaans tijdperk van Vrede, symbolisch het “1000”jarig Vrederijk, c.q Isaias 24:21-23…een vrede volgens Fatima van ongeveer 35-40 jaar.
  Wat ik begrijp uit de geschriften van Vassula Ryden in verhouding tot de H.Schrift zo hadden ze dat ook in het vaticaan kunnen begrijpen en erkentelijk kunnen zijn.
  Maar het betreft hun hoogmoed en arrogantie zoals trouwens vermeld in haar geschriften, dat hun tegenhoudt. ..Dat Vassula Ryden persoonlijk nu een “scheve schaats rijdt” betreft dan ook een zekere afdwaling ..dat ze die usurpator paus erkentelijk is.

  .

 16. Met alle respect voor de brief van St. Paulus, lijkt mij uw bewering hoogst onwaarschijnlijk, beste Benjamin : van het oorspronkelijke Joodse volk is niets meer over, net als van de Tempel. Dat ligt ook in de lijn der voorzeggingen van Christus, de totale materiële vernietigingen, en de diaspora verspreidingen die hebben plaats gevonden. De verbeelding tussen de oren van het door Farizeese rabbijnen bekeerde Khazar volk, is nooit verdwenen geweest. En dan vermoed ik dat St. Paulus op deze groep doelde, (Talmud) Joods in de geest, “……Joden die geen Joden zijn…….” ! Dezen blijven tot in de eindtijd.
  Ik heb de boeken hier niet bij de hand, maar het gaat om twee Israëlische schrijvers die de etniciteit van Israëlische burgers serieus hebben uitgezocht, (1) Israël Adam Shamir, “”L’autre visage d’Israël””, en het diepgravende boek van (2) Shlomo Sand, “”Die Erfindung des Jüdischen Volkes, Israëls Gründungsmythos auf dem Prüfstand””. Zij bevestigen de these dat het huidige Israëlische volk niets van doen heeft met het Joodse volk van toen, en dat de Palestijnen er nog het meest op lijken.
  De oorspronkelijke uitdrukking van het gelaat van Christus, ons bekend door de lijkwade, en door het doek van Ste. Veronica, heeft ook niets herkenbaars van het Ashkenazische. Zijn gelaat lijkt in niets op de nu bekende, typische uitdrukking der Ashkenazen. Bij de veel kleinere groep Sefaraden, dus de groep die rond de Middellandse Zee is blijven hangen na de diaspora, is dat minder kenmerkend. Zij hebben zich vermengd met de volken waartussen ze woonden. Van hen is de oorspronkelijkheid ook verdwenen. Daarentegen, de grote groep Ashkenazen, ongeveer 15 miljoen, heeft over het algemeen de Russisch/Turkse kenmerken weten vast te houden.

  1. Ik ben het niet met u eens, Mr. Van Rooyen.

   De profetie van Christus betekende niet dat Juda als volk tot niet-bestaand uitgedelgd ging worden, maar wel dat Jerusalem en de Tempel verwoest gingen worden, en dat het volk verstrooid ging worden over de wereld, wat ook gebeurd is.

   Sint Paulus sprak in zijn Romeinenepistel voordat de Val van Jerusalem geschied was, dus hij had het zeer duidelijk over het volk der Judeeërs dat hij kende en onder hetwelk hij opgegroeid was, en niet over een turkisch volk ver weg dat toen nog tengristisch was. Binnen het multi-etnisch verband van het Khazaars rijk hebben er zich trouwens mogelijk Noord-Israëlieten bevonden, want het rijk strekte zich uit tot aan de Zwarte Zee, maar dat terzijde. De Heilige Schrift zegt dat er een tijd komt waarin zowel Efraïm (de Israëlieten van het Noordrijk) en Juda (de Israëlieten van het Zuidrijk) de christelijke God zullen dienen; beide groepen moeten dus nog bestaan. Volgens Zacharias 12 zal Juda als volk zich bekeren; Elias komt uit Eden terug om de Joden te bekeren, en bij de Paroesie van de Heer Jezus Christus zullen dezen rouwen om de misdaad van hun voorvaderen wanneer zij de heilige wondtekenen zullen zien in de handen van de wedergekeerde Christus.

   Mensen van Scandinavië lijken veel meer op de Persoon op de Lijkwade van Turijn dan hedendaagse Palestijnen. In de Palestijnen is het blank bloed van Shem vermengd met het negroïde bloed van Cham; de oude Israëlieten waren zuiver blank. In de Zwarte Zee-regio werd in het graf van een blanke Scythische vrouw een zegel gevonden met de naam “Eljasjib” (“God herstelt”) in Paleo-Hebreeuws schrift. In Spanje werd een oud graf gevonden van een koppel. Het koppel was in steen afgebeeld en de man en de vrouw zagen er uitgesproken blank uit qua schedelstructuur en gelaatsverhoudingen; de haren van de beeltenissen waren oorspronkelijk goud geverfd (blond dus). Op dezelfde archeologische site werd een inscriptie van de Tien Geboden in Paleo-Hebreeuws schrift gevonden. Het ging dus om een Israëlitisch koppel.

   De kinderen van Shem kregen oorspronkelijk het werelddeel Azië als erfdeel. In stammen zoals de Jezidi-stam en de Pasjtoen-stam in het oosten worden opvallende restanten van oorspronkelijke zuiver-blanke bevolking gevonden. Mogelijk werden Jezidi-mensen specifiek geviseerd door de judeo-maçonnieke IS met de bedoeling van uitdelging van die blanke bloedlijnen.

   De blanken zijn van nature het volksstammenhuis par excellence van leiders en heersers zoals de geschiedenis ons toont. Zij moeten dus ongetwijfeld geïdentificeerd worden als het Huis van Shem, waarvan de patriarch door Noë in de geest van profetie aangeduid werd als de heer over zijn broeders [Genesis 9, 26-27].

   De “Asjkenazische” Joden kunnen zonder opvallen doen alsof zij Germaanse mensen zijn; dat komt omdat zij hoofdzakelijk blank zijn en niet turkisch-mongoloïde. Ware het dat zij volbloed turkisch waren, dan zouden zij als volk als twee druppels water op het volk van Mongolië geleken hebben, wat niet het geval is. In Joden zoals Jacob Rothschild is mongoloïde invloed zeer zichtbaar, maar dergelijke personen worden ook gevonden bij de niet-Joodse West-Europese bevolking; zie bijvoorbeeld Herman Van Rompuy. Dat betekent niet dat de Germaanse West-Europese bevolking niet substantieel blank zou zijn; dat minoritaire mongoloïde invloeden te zien zijn bij de Joden betekent dus ook niet dat het Joods volk niet substantieel blank zou zijn. Bij West-Europeanen zijn de blanke bloedlijnen simpelweg het zuiverst gebleven. Wie al dikwijls de Joden in de stad Antwerpen gezien heeft zal daar meer dan eens rosse kerels tussen gezien hebben. U vernoemt het Russisch raciaal profiel, maar in de Russen is ook het blank bloed vermengd met mongoloïde bloed.

   De “Sefardim” lijken op sommige Spanjaarden in wie het blank bloed licht verdund is door zuiderse invloeden. Zij zijn echter nog steeds hoofdzakelijk raciaal blank, dus Semitisch.

   Ik sluit mijn reactie af met het volgende:

   De kerkvorsten van de katholieke Kerk doorheen de successieve eeuwen hebben steeds unaniem de Joden geïdentificeerd als de biologische afstammelingen van diegenen die Christus gekruisigd hebben, als het volk dus dat door de Romeinen verstrooid werd. Dat is ook het etnisch geheugen van dat Joods volk zelf. Het is niet goed voor christenen om tegen het geheugen van de heilige Kerk in de mening aan te nemen van een vrijzinnige Jood (Koestler) die agenda-gedreven de geschiedenis wilde herschrijven met de bedoeling om de bijbelse aard van de historische strijd tussen de Roomse Kerk en de Joden en de toekomstige eschatologische bekering van Juda te mythologiseren.

 17. @Jules van Rooyen.. vanwege 15 september 2020 om 21:15..

  Henrymakow.com is je bekend.. meen ik ergens opgemerkt te hebben .. de stichting van Israël betreft gewoon een product te zijn van de illuminati-vrijmetselarij; ik heb ergens gelezen dat Israël nú in bezit is van “Ezau” en straks bij het herstel in bezit komt van Jacob.

  Hoever de “homeopathische” verdunning in de joodse stam, Juda ..van de 12 stammen van Israël is doorgewerkt kan alleen God overzien.
  Maar Theudmer heeft toch zeker gelijk of anders is hetgeen wat jij beweert met al die informatie een ongewenste inbreuk in de H.Schrift.

  Je valt toch niet, wat dit onderwerp betreft, toch hopelijk niet terug in eenkennigheid ?!!

 18. Aan Theudmer en Jules van Rooyen

  De 10 stammen van Israël zijn, als ik het goed begrijp geen Joden.. Dit onderscheid te maken lijkt mij dan ook belangrijk.

  Oorspronkelijk had de naam Jehoedi specifiek betrekking op de leden van de stam Jehoeda, ter [onderscheiding] van de andere stammen van Israël. Echter, na de dood van Koning Salomo, werd het volk van Israël gesplitst in [[twee koninkrijken]]: het koninkrijk van Jehoeda en het koninkrijk van [Israël] (I Koningen 12; II Kronieken 10). Na die tijd werd het woord Jehoeda gebruikt voor iedereen van het koninkrijk Jehoeda, waartoe de stam-men van Jehoeda, Benjamin en Levi behoorden, zowel als wat verspreide nederzettingen van andere stammen. Het duidelijkste bijbelse voorbeeld hiervan komt voor in het boek Esther 2:5, waar Mordechai zowel een Jehoedi genoemd wordt als een lid van de stam Benjamin.

  https://joodsleven.nl/Encyclopedie/Jood/WieIsJood.htm

  1. De Joden zijn de Israëlieten van het Zuidrijk. De Israëlieten van het Noordrijk zijn geen Joden, maar waren eertijds wel onderdeel van het uitverkoren volk als erfgenamen van hun patriarch Jakob. Na hun wegvoering uit het Heilig Land door de Assyriërs zijn zij van generatie tot generatie gradueel vergeten wie zij waren.

 19. Beste Jo, en beste Benjamin hierboven, gezien uw beider grote kennis en detail, op dit etnische vlak, wil ik best meegaan met de stelling van de St. Paulus voorzegging in de Romeinen brief, hfdst. 11. Hij heeft ongetwijfeld gelijk, maar het probleem is echter dat ik het niet voor mij zie, terwijl alle andere hoofdpunten van deze grootste der groten onder de Apostelen, voor niemand weg te kijken zijn. Zij vloeien logisch voort uit de Leer van Christus en de Natuurlijke Orde (=Decaloog), de basis van al ons denken. St. Paulus’ realisme is de motor van het Christendom, door alle eeuwen heen. Voorts, grote historici en kenners van de Joodse kwestie in de geschiedenis van de katholieke Kerk van altijd, Mgr. Delassus, Maurice Pinay (SJ), Mgr. Gaume en anderen, spreken hier niet over en laten de afloop in de eindtijd, terzijde liggen. Dat doe ik voortaan dus ook maar !!

  1. Mr. Van Rooyen,

   Ik wil u even corrigeren betreffende Gaume; deze schrijver presenteerde in zijn Catechismus van Volharding de Joden expliciet als gepreserveerd als Israëlieten volgens het bloed. Ik herinner mij niet ooit een katholieke schrijver van voor de twintigste eeuw gelezen te hebben die de Joden als niet-Israëlitisch van bloed meende te moeten beschouwen. Zij spraken altijd over hen als de zonen van Abraham, Isaäk en Jakob volgens het bloed.

   1. Die uitgave van Mgr. Gaume (1802-1879) ken ik niet. Maar misschien mag ik dan verwijzen naar Abbé Bergier, schrijver van de “Dictionnaire de Théologie”, Besançon 1838, tevens biechtvader van het toenmalige Franse staatshoofd, die spreekt over de Joden van zijn tijd als, “Rabbinistes”, vanwege het Talmudisme der Farizeese Ashkenazen. Als er bij wijze van spreken Joodse “Amish” ergens te duiden waren geweest, vanaf het moment der eerste diaspora (jaar 70), was de vraag naar St. Paulus stelling, snel opgelost. Maar nogmaals, ik zie ze niet, ook niet bij de Orthodoxe Mozes Joden in Israël.

    1. Jules van Rooyen schreef: “Maar misschien mag ik dan verwijzen naar Abbé Bergier, schrijver van de “Dictionnaire de Théologie”, Besançon 1838, tevens biechtvader van het toenmalige Franse staatshoofd, die spreekt over de Joden van zijn tijd als, “Rabbinistes”, vanwege het Talmudisme der Farizeese Ashkenazen.”

     Ik heb dat niet gelezen, maar het talmoedisme is een religieuze categorie en geen van bloedverwantschap. Dat de Joden rebelleren tegen God door talmoedistisch te zijn verandert niet het feit van hun bloedlijnen; de farizeeërs die het talmoedisme door de Godsmoord gesticht hebben waren zelf immers geen turkische Khazaren, maar afstammelingen van Jakob. Hun talmoedisme heeft hun bloedlijnen niet in turkische bloedlijnen veranderd.

     Jules van Rooyen schreef: “Als er bij wijze van spreken Joodse “Amish” ergens te duiden waren geweest, vanaf het moment der eerste diaspora (jaar 70), was de vraag naar St. Paulus stelling, snel opgelost. Maar nogmaals, ik zie ze niet, ook niet bij de Orthodoxe Mozes Joden in Israël.”

     De Joden zijn sinds AD 70 steeds op ononderbroken wijze zichtbaar aanwezig gebleven in de geschiedenis; Julianus den Apostaat wilde zelfs een tempel voor hen bouwen in Jerusalem om de christenen te tergen, maar dat werk werd door God verhinderd op miraculeuze wijze.

     Dat volk is nooit van het aanschijn der aarde verdwenen geweest sinds de Val van Jerusalem.

 20. @Theudmer
  “Romeinen 11 gaat over de biologische etnische Joden”, schrijft u. Toch niet alleen over joden, beste Benjamin. Er staat in vs 26a: “en dan zal heel Israël worden gered;” Dit betekent dus alle stammen van Israel. Als het over de redding van Israel gaat, is mijn vraag hoe dat dan moet bij de niet-joodse Israelieten, die toch wel zeker “etnisch” niet meer bestaan. In die zin is uw argument tegenover Jules niet steekhoudend waar hij beweert dat (ook) joden “etnisch” niet meer bestaan. Als een deel niet meer hoeft te bestaan, kan net zo goed het geheel niet meer bestaan.

  Onder “heel” Israel kan men dus ook verstaan: allen die daar ooit toe behoorden. Of als er nog wel een etnisch deel bestaat: allen die daartoe behoorden en behoren.

  In de Orthodox-joodse schriftuitleg worden onder “heel Israel” letterlijk alle Israelieten verstaan, levend of niet.
  In Deuteronomium 5:1 staat: “Moses riep heel Israël bijeen, en sprak tot hen: Israël, hoor de bepalingen en voorschriften, die ik u heden verkondig; ge moet ze leren en ze nauwgezet onderhouden!” Met dat “heel Israel” zou dan inhouden dat ook de nog niet-levenden aanwezig waren. Ik heb van joden meermalen gehoord dat ze ook zelf bij de afkondiging van de Wet aanwezig waren. Aangezien de ziel eeuwig is, bestaat zij (immers) al voor het aardse leven bij God.

  1. Rinze,

   Waar het op neerkomt is dat de Zuid-israëlieten (Joden) en de Noord-Israëlieten volgens het bloed behouden gebleven moeten zijn doordat zij doorheen de eeuwen huwden binnen de Israëlitische volkerenfamilie. Dat betekent dus niet dat er ergens een staat moet bestaan die expliciet naar de tien stammen van het Noordrijk vernoemd is met onderdanen die zich expliciet Israëlieten noemen, maar wel moet die natio* volgens het bloed substantieel gepreserveerd gebleven zijn zonder veel vermenging, en ik identificeer de blanke bevolking in de Zwarte Zee-regio als de Israëlieten van het Noordrijk. Mogelijk zijn de Germanen in West-Europa ook Israëlieten van het Noordrijk. In de geschiedenis zien wij dat God de Germanen gekozen heeft om de dragers van de christelijke Romeinse cultuur te zijn en de militaire verdedigers van de heilige Kerk. Hun rol in de christelijke geschiedenis is uniek geweest, en misschien heeft God hen daartoe verkozen deels omdat zij zonen van Jakob-Israël zijn.

   Preëxistentie van de ziel is een mening geanathematiseerd door de katholieke Kerk. Dat geheel Israël uiteindelijk gered wordt betekent dat geheel de Israëlitische volkerenfamilie op aarde tot het christelijk geloof bekeerd wordt. Mensen die in onboetvaardigheid gestorven zijn werden reeds geoordeeld door God en zijn afgedaald in de Sjeool.

   * Een natie (natio) in de klassieke zin van het woord is de som van afstammelingen van een patriarch; die afstammelingen kunnen doorheen verschillende landen verspreid zijn en verschillende volkeren vormen. Vlamingen en Duitsers zijn bijvoorbeeld twee onderscheiden volkeren, maar zijn wel beiden Germaans.

   1. Ik voeg hier nog aan toe dat de H. Schrift duidelijk aantoont dat de natio van Israël in de eindtijd nog steeds onderverdeeld moet zijn in de twee groepen van Juda en Efraïm (verzamelnamen voor de Zuid-Israëlieten en de Noord-Israëlieten). Wanneer St. Paulus spreekt over de verharding in Israël heeft hij het duidelijk over Juda, gezien het de Judeeërs geweest zijn die Christus gekruisigd hebben terwijl de Noord-Israëlieten toen in andere contreien woonden, ondergedompeld in scythianistisch polytheïstisch heidendom. De verharding houdt in dat de Judeeërs Christus afgewezen hebben en vermoord toen Hij tot hen gekomen was. Het is dus duidelijk dat St. Paulus zich speciaal concentreerde op Juda in Romeinen 11, ook al is het zo dat uiteindelijk geheel Israël (Efraïm en Juda) christelijk zullen zijn.

    Zowel Juda als Efraïm moeten dus heden nog bestaan als twee onderscheiden groepen; de profetieën van de H. Schrift zeggen het.

    1. Theudmer, bedankt voor uw heldere reactie. Orthodoxe joden beweren dat de tien stammen ergens op aarde, voor iedereen verborgen, nog in leven zijn. Ik meen dat de Samaritanen menen dat zij de nakomelingen van het Noordrijk zijn. Ze hebben in ieder geval een eigen versie van de Thora en een “Tempel” met offerdienst.

     1. Nadat de Assyriërs de Israëlieten van Samaria wegvoerden hebben zij in dat land vreemden gevestigd.

      In hoofdstuk 13 van de niet-canonieke tekst 4 Esdras wordt de locatie van de Noord-Israëlieten na hun verblijf bij de Assyriërs ook geplaatst in wat de Zwarte Zee-regio moet zijn.

 21. Aan Rinze .. vanwege 17 september 2020 om 09:5

  Helaas is het zo dat je als katholieke leek voor informatie over de 10 verloren stammen van Israël (Mattheüs 10:6) het gemakkelijkst terecht kunt bij de sola Scriptura christen.. oftewel hoe wij ze noemen: de protestanten.. als verzamelnaam van alle denominaties ..zo’n 30.000 wereldwijd.
  Van één van de vele sites de volgende: http://www.gemeentevangod.nl/oorsprapostdiscip.html

  1. Jo, bedankt voor uw reactie. De website waarnaar u verwijst is van een organisatie die zich “Gemeente van God” noemt, en is níet protestant. Aan de standpunten is te zien, en in het artikel over de geschiedenis van deze “kerk” wordt het duidelijk dat het een van de tientallen afsplitsingen is van de zgn. Worldwide Church of God, opgericht door de “apostel” H.W. Armstong. Lees desgewenst het artikel Armstrongism op Wikipedia. Deze clubs verkondigen het zgn Brits-Israelitisme. Engeland is daar Efraïm en de VS Manasse, en zo probeert men allerlei profetieën op deze landen van toepassing te brengen. De theorie is volstrekt ongerijmd en men heeft er dan ook niets aan om de tien stammen aldus te traceren. Deze “kerken” beweren dat ze niet uit het protestantisme voorkomen; de boel is wel terug te voeren op het Adventisme van William Miller, namelijk dan, wanneer er heibel ontstaat over de “profetes” Ellen White

   Het aantal protestantse kerken is beperkt, zij zijn Luthers of Calvinistish (reformatorisch). In Amerka is een wildgroei aan “kerken” ontstaan die daar los van staan. Het is dan ook het land van de “free”, en een ieder die dat wil richt daar een eigen “kerk” op. De bedoeling van de reformatoren was reformatie, dat wil zeggen: herstel van dé Kerk. Een aardig boek over de “Amerikaanse Jezus” is “The American Religion” van Harold Bloom.

 22. Aan Rinze..en anderen geïnteresseerden…

  Uit de link in de bovenstaande reacties, blijkt ook weer dat de stam Zebulon in Nederland gesitueerd is.. ook bij Vassula Ryden zie je een verwijzing van Maria naar de stam Zebulon en zijn koning..want Isaias 9 [wijst] over het optreden van Jezus Christus, (Mattheüs 4:14-16) [heen] naar de eindtijd waarin wij nu leven. …

  De koning In Jesaja 9:5 is uit de stam Zebulon-Nederland, vers 5 kan NIET Jezus Christus zijn.. die koning over Israël is dus een Nederlander.. Grootvorst over de 12 koningen van de 12 stammen ..((Jesaja 32:1)) van Israël, verspreid over de wereld. Koning in Frankrijk als koning van Europa en keizer in Duitsland en zijn we de Duitsers eindelijk toch nog de baas..al is het niet met voetballen.

  1. De “kerk” waar u naar verwees beweert dat Nederlanders inderdaad een van de tien stammen zijn. Welke weet ik niet meer. Ruben zou Frankrijk zijn, en Denemarken (uiteraard) Dan. Er zijn ook heidenen in Europa, nl. Duitsland (Assur) en Italie (Babel). Enzovoorts.

   1. Nogmaals met alle respect voor de Romeinen 11, brief, de Joodse “Amish”, zijn dus spoorloos, nergens te zien !!
    Maar wat ook niet te zien is, beste allemaal hierboven, zijn de “overige” Joodse stammen die elders zouden zijn neergestreken, waaronder ook in onze Noordelijke contreien.
    Maar waarom kijkt niemand naar de tijd as ?
    Dat moet allemaal gebeurd zijn vanaf het jaar 70, met de vernietiging van de Tempel en de stad Jeruzalem. Dat was de start van de eerste diaspora. Maar ver daarvoor, vanaf het jaar 40, bouwden de Romeinen de Limes vanaf het jaar 40, dwz. de grote Muur ter verdediging van het Rijk, tegen de invallende Schotten, Alemanen en andere barbaarse volken. Die Muur begon in Midden Engeland, en liep vervolgens vanaf Katwijk langs de Rijn via Nijmegen naar het Zuiden, richting Straatsburg en verderop ter aansluiting op de Donau naar de Zwarte Zee. Die Limes Muur was ter bescherming van de lokale volken aan de grenzen van het Romeinse Rijk, die onder Romeins gezag vielen : Angelen, Bataven, Friezen, Vlamingen, Franken, Bourgondiërs, enz.. Er waren dus al lange tijd volken ter plekke aanwezig. Hoe kan het dan dat de “verloren Joodse stammen”, in die reeds bewoonde streken in het Romeinse Rijk, konden gaan neerstrijken ? Waarom is dat niet geboekstaafd, terwijl we wel weten dat de West- en Oost Gothen een enkele eeuw later, wel binnen vielen ?? Zij vonden uiteindelijke hun plek in Noord Italië, (Oost-Gothen) en in Spanje en Marokko (West-Gothen).
    Welnu, ik geloof niet in sprookjes. De Romeinen 11, brief, slaat op het besef tussen de oren, te behoren tot !! Die brief betreft de geestelijke gesteldheid van Joden overal ter wereld, en heeft niets te maken met volks fysieke aspecten. Die zogenaamd verloren stammen plus de “Amish” stam, zijn dus, voor zover onze kennis strekt, opgegaan in de volken die de diaspora Joden opvingen, en waartussen ze verder leefden. Het Khazar volk aan de beneden Wolga, heeft zich Talmud Farizees, Rabbinistisch bekeerd, en was tot eind 10de eeuw, een zelfstandig Rabbinistisch Joods Koninkrijk. Na te zijn verslagen door de katholieke Prinsen van Kiev, begon een tweede diaspora, Westwaarts. Een verhaal apart.
    Een tweede tegen argument is de demografische ontwikkeling van een verondersteld Joods “Amish” volk, waar ook ter wereld. In de tijd van Christus, was het Joodse volk een groot volk, met alleen al in Jeruzalem een miljoen inwoners, dus even groot als de stad Rome ? Hoe kan het dan dat een verdere Joods demografische ontwikkeling van een Joods “Amish” volk, nergens ter wereld te zien is ?

    1. Jules van Rooyen schreef: “Maar wat ook niet te zien is, beste allemaal hierboven, zijn de “overige” Joodse stammen die elders zouden zijn neergestreken, waaronder ook in onze Noordelijke contreien.
     Maar waarom kijkt niemand naar de tijd as ?
     Dat moet allemaal gebeurd zijn vanaf het jaar 70, met de vernietiging van de Tempel en de stad Jeruzalem.”

     Neen, de wegvoering van de Noord-Israëlieten uit Samaria door de Assyrische koning Salmanasar is gebeurd eeuwen voordat de Romeinen een grootmacht waren, gebeurd nog voor het Helleens Rijk van Alexander, en nog voor de Babylonische ballingschap van de Judeeërs. De Assyriërs waren toen de grootmacht in de regio van het Heilig Land. Tobias, over wie het canoniek Boek van Tobias gaat, was een Noord-Israëlitische balling in het Assyrisch rijk. De Noord-Israëlieten hebben zich dus gevestigd in de Zwarte Zee-regio lang voor de tijd die u voor ogen heeft, en de tijd waarin de Germanen in de westerse geschreven geschiedenis opduiken past dus chronologisch met de geschiedenis van het volk van Efraïm. Dat volk is trouwens niet Joods; “Joods” betekent “Judaïsch” en is een benaming voor de Israëlieten van het Zuidrijk.

     In 4 Koningen 17 is de geschiedenis te lezen van de wegvoering der Noord-Israëlieten onder Koning Osee door Salmanasar.

     Jules van Rooyen schreef: “Die brief betreft de geestelijke gesteldheid van Joden overal ter wereld, en heeft niets te maken met volks fysieke aspecten.”

     Sint Paulus spreekt in Romeinen 11 over de geestelijke toestand van het fysiek bestaand Joods volk, en dat Joods volk moet volgens het bloed blijven bestaan omdat het zich in de toekomst zal bekeren, nadat de Joden eerst Antichrist tot zijn tirannieke heerschappij in Jerusalem zullen gebracht hebben. De Heer Jezus Christus zei dat de Judeeërs die Hem niet aanvaardden iemand anders zullen aanvaarden die in zijn eigen naam zal komen [Johannes 5, 43], namelijk Antichrist. Dat volk zal dus achter Antichrist aanlopen en zodus bestaat dat volk nog.

     Het is juist omdat de Joden afstammelingen van Abraham, Isaäk en Jakob zijn dat Sint Paulus op een onderscheiden manier aandacht besteedt aan hun toekomstige bekering. Ware het dat de Joden een turkisch volk waren zonder connectie van bloed met het Juda van oude tijden, dan zou de bekering van dat volk niet verschillen van de bekering van andere volkeren en dan zou er geen onderscheid gemaakt worden tussen die van de Joden en de andere volkeren die in de geschiedenis door de katholieke Kerk bekeerd werden. De bekering van de Joden heeft echter een onderscheiden plaats in de eschatologische gebeurtenissen. Eerst gaat de volheid der volkeren het christelijk heil binnen, en daarna wordt Juda bekeerd.

     Jules van Rooyen schreef: “Het Khazar volk aan de beneden Wolga, heeft zich Talmud Farizees, Rabbinistisch bekeerd, en was tot eind 10de eeuw, een zelfstandig Rabbinistisch Joods Koninkrijk.”

     Ware het dat de Joden een volbloed turkisch Khazaars volk waren, dan zouden zij er hetzelfde uitzien als het volk van Mongolië, en dat is niet het geval. De vroegere turkische mensen waren raciaal mongoloïde. En wie heeft volgens u dat Khazaars rijk talmoedistisch gemaakt? Rabbijnen van Judaïsch bloed. U denkt toch zeker niet dat de leiders van dat volk op een dag ergens een talmoed gevonden hebben en na het lezen daarvan talmoedistisch geworden zijn? Zonder onderricht van Joden zouden zij zelfs geen talmoed kunnen lezen hebben, want zij verstonden de taal niet waarin die boeken geschreven werden. Neen, de Khazaren zijn talmoedistisch geworden onder de invloed van Joden, en dat betekent dat het Joods volk toen nog bestond. Dat na de val van het Khazaars rijk de plaatselijke Khazaarse bevolking niet talmoedistisch meer was toont aan dat de Khazaren het talmoedisme niet behouden hebben.

     Jules van Rooyen schreef: “Hoe kan het dan dat een verdere Joods demografische ontwikkeling van een Joods “Amish” volk, nergens ter wereld te zien is ?”

     De Joden zijn overal ter wereld te vinden; u kunt hen bijvoorbeeld vinden in de stad Antwerpen. Sint Johannes Chrysostomus had een verzameling preken tegen de Joden, en als ik het mij goed herinner was het Sint Augustinus die zei dat het bestaan van de Joden getuigenis aflegt van de authenticiteit van Christus. Dan kan ook nog de berisping van Sint Ambrosius gericht aan Keizer Theodosius genoemd worden over die laatste zijn beleid betreffende een door christenen afgebrande synagoge. In Frankrijk klaagde Agobard over de Joden in het rijk tot de Frankische Koning Lodewijk.

     Het Joods volk is sinds de Val van Jerusalem tot op heden zichtbaar en bekend blijven bestaan in de geschiedenis. Vandaag is dat volk nog steeds gekend onder de volkeren. Zeggen dat u hen niet ziet is zoals zeggen dat u het bestaan van Chinezen niet ziet.

 23. Aan Rinze..

  Ik heb altijd begrepen dat: -de protestanten- een verzamelnaam is van alles wat uit de reformatie ontstaat, dat je ook een groep hebt die de naam -protestant- zelf draagt is me ook bekend.
  ,
  Al delen ze zich nog een miljoen keer.. ze blijven [protest]-anten; ..het gaat mij om de informatie die ze brengen ..en met die informatie gooien ze ook nogeens hun eigen ruiten in.. want vanaf het begin had je bisschoppen en priesters..dus altaarsacrament..volgens die informatie.

  Walter Veith is een van hun die veronderstellen dat de oorsprong van het H.Misoffer Babylonische is..ja ze gaan flink te keer op YouTube en andere sites tegen de katholieke kerk als de hoer van Babylon, ((ofschoon ze lijkt er inmiddels wel op)) ..maar profetieën geven aan dat dat verandert met de Waarschuwing van Garabandal in het VÓÓR-LAATSTE oordeel het 6e zegel, de Dag des Heren in 2Thess.2 ..in het oud-testament de Grote dag van Jahweh.

  Er zijn ook nogeens andere bronnen die tot de zelfde gevolgtrekkingen komen.
  De site Pentahof.nl is er zo een ..maar op die site staat ook veel bagger wat een wc-spoeling waard is ..ook is elk onderwerp in PDF’s en moet je dus downloaden.

 24. @Theudmer

  Wat ik ook [maar] bij de evangelische christenen gelezen heb is dat de [gezamelijke] benoeming van de verloren 10 stammen in de H.Schrift ook wel gebeurt onder de naam Efraïm.

  In Jesaja 28:1-6 zien we de trotse kroon van Efraïm.. die dan niet alleen naar de stam Efraïm wijst maar naar de 10 stammen over de gehele aarde.. en die nu samenspannen om de nieuwe wereldorde tot stand te brengen.

  Van Theodor Herzl en de Rothschilds is bekend dat ze vrijmetselaars waren en dat zullen die andere stichters van Israël ook wel zijn geweest, Israël is dan eigenlijk een land in bezit van de illuminati-vrijmetselarij. En als de informatie juist is zijn het ook nogeens geen echte Joden.
  De [leiders] van de 10 stammen van Israël over de gehele wereld zouden dan met het huidige valse “Israël” de komst van de antichrist op het “oog” hebben ..het oog in de driehoek.. NWO.

  De heerschappij van God in Jes.28 vers 5 betreft volgens mij dan ook de werking Gods in het 6e zegel met als uitwerking de geboorte van de Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde in zijn éérste fase naar Jesaja 65:20 ..op de site vanhenrymakow.com vind je veel informatie over de achtergrond van de werking van de illuminati-vrijmetselarij.

 25. @ Theudmer

  In de NBG vertaling van de “protestanten” staat in Zacharia 6:8 ..•Zie, die uitgegaan zijn naar het Noorderland brengen Mijn Geest in het Noorderland tot rust.•

  De site pentahof.nl ..((ook toch met hier en daar verwerpelijke ideeën)) ..verklaren hetgeen naar West Europa en met de Rust van Gods geest in Nederland..de stam Zebulon naar Jesaja 9:5.
  …..

 26. We tellen vanaf de tijd van Christus, beste Benjamin, dus niet aankomen met zijwegen en gebeurtenissen van vòòr Hem en Golgotha.
  De geschiedenis van het Khazaren volk is welbekend, al een tijd terug is hier al op die omweg gewezen. Voor de meeste lezers op dit voortreffelijke katholieke Forum, was dat een totaal nieuw gegeven. Dat volk heeft zich bekeerd onder invloed van de eerste golf diaspora Joden met hun Rabbijnen, op weg Noordwaarts. Dat Talmud Joods, Rabbinistisch geworden Khazaren Koninkrijk, nabij de beneden Wolga, heeft ongeveer 3 à 4 eeuwen bestaan, tot aan de ondergang, eind 10de eeuw. Toen kwam de start van een tweede diaspora golf op gang, Westwaarts. Maar de oorspronkelijke etnische geaardheid, en dit was de vraag waar het om draait, beste Benjamin, der Joodse import gasten in Khazar land, is in de loop die 3 à 4 eeuwen, binnen dat volk verwaterd en verdwenen. Dat Joodse import gasten volkje, in dat Koninkrijk, heeft niet etnisch stand kunnen houden, zoals de “Amish” dat sinds één– tot anderhalve eeuw, vooralsnog, wel lukt in de VS ; net zo min als het oorspronkelijke Pilgrim Fathers volkje, uit de zeventiende eeuw, zich nu nog als een soort “Amish” volkje kunnen laten doen kennen in de VS. Die zijn opgegaan in de grote Amerikaanse “melting pot”. U verkoopt fabeltjes. Er is nergens een 2000 jr. bestaand Joods “Amish” volkje aan te wijzen. Er zijn Chinese Joden, zwarte Joden, bruine Joden, witte Joden, roodharige Joden, blonde Joden, Turkse Joden, Russische Joden, Marokkaanse Joden. Er is van alles uit de diaspora’s voortgekomen. Ze zijn overal te vinden. Het huidige Israël is uit de Europese afstammelingen (hoofdzakelijk) samengesteld, zoals Jo (19/9, 19.00u.) in alinea 3, hierboven aangeeft. Er is geen sprake van dat er een apart zuiver etnisch Joods volkje overgebleven is en dat nu in Israël zou wonen, zoals indertijd, een Joodse Premier dat nog trachtte te verkopen aan een Amerikaanse president, ex-marine man, zelfs onderzeedienst, maar wiens naam mij nu ontschoten is.
  Koestler liep wellicht vooruit, maar de doorbraak kwam met de hierboven aangehaalde Shlomo Sand en Israël Adam Shamir (“Die Erfindung des Jüdischen Volkes”). Zij verwijzen naar onderzoek met de modernste DNA technieken. Maar tussen de oren is de Joodse identiteit der Khazar’s, behouden gebleven. Dankzij hen heeft er ook een flinke, demografische vermenigvuldiging plaats kunnen vinden, zonder welke het Jodendom, wellicht de wereld uit geholpen zou zijn. Op dezelfde manier, is de oorspronkelijke etnische identiteit van de Sefaraden Joden in Zuid-Europa (en Noord-Afrika), met name in Spanje, ook verwaterd en verdwenen. Een vermenging in de Zuid-Europese “melting pot”. Maar ook hier, tussen de oren is zij behouden gebleven.
  Daarom spreekt de Heilige Schrift dan ook over, “………Joden die geen Joden zijn, maar de Synagoge van satan……..” (Ap. 2, 9 en 3,9).”, en, “………God niet welgevallig, alle mensen vijandig……(1 Tess. 2, 15-16).
  En voor wat betreft de bekering der Joden in de eindtijd, zoals St. Paulus voorzegt in Rom. 11, dat zal waarschijnlijk hen betreffen. Een voorloper is misschien de beweging in de VS, van “Jews for Christ”, wier busje ik een keer heb zien rondrijden in de VS !

  1. Jules van Rooyen schreef: “We tellen vanaf de tijd van Christus, beste Benjamin, dus niet aankomen met zijwegen en gebeurtenissen van vòòr Hem en Golgotha.”

   Dat de noorderstammen eeuwen voor de geboorte van Christus weggevoerd werden door de Assyriërs is simpelweg een feit, en u kunt dat niet veranderen. U meende dat bij AD 70 te moeten plaatsen; dat klopt niet.

   Wat de Joden betreft: De Joden die raciaal het zuiverst gebleven zijn zijn degenen die er het meest blank uitzien. Onder de Germaanse Europeanen zijn er ook gradaties van bloedzuiverheid; dat betekent niet dat er geen substantieel behouden Germaanse volkerenfamilie in Europa is. Bij de meeste Joden is de raciale vermenging doorheen de eeuwen minoritair geweest, zoals bij de Europese Germanen, ook al zijn die laatsten het zuiverst gebleven in hun bloedlijnen. De bloedlijnen van de Spanjaarden zijn minder zuiver gebleven dan de Noorse bloedlijnen; toch zijn de Spanjaarden nog steeds een substantieel blank volk.

   Ik kende de Khazaarse bewering al voordat u die op dit forum bracht, maar de bewering klopt niet en is tegenstrijdig met de Heilige Schrift. Voor katholieken is het schizofreen om de H. Schrift van fouten te beschuldigen. U doet alsof uw bewering bewezen is en alsof het een soort van hoofdstroming is onder de ‘geleerden’ van deze tijd (wat in werkelijkheid geen waarde zou hebben qua bewijsvoering indien het zo was), maar dat is volstrekt niet waar. Uw bewering krijgt veel tegenkanting onder die ‘geleerden’.

   De Khazaren hebben het talmoedisme losgelaten toen hun rijk gevallen was (er was geen plaatselijk talmoedistisch Khazarenvolk te bespeuren na de val van dat rijk), en de rabbijnen van Judaïsch bloed die daar als religieuze leraren opgetreden hadden zijn simpelweg verder gaan rondzwerven zoals voorheen.

   Aan “DNA” geloof ik niet, gezien dat een hermetisch-occulte leer is. Trouwens, terwijl u zich beroept op “DNA” voor uw bewering zijn er anderen die zeggen dat er “DNA”-bewijs zou zijn voor de substantiële homogeniteit van het Joods volk.

   De Gelukzalige Katharina Emmerich, op basis van wier visioenen het huis van de H. Maagd Maria te Efeze gevonden werd, zag de afstammelingen van Shem, waaronder de zonen van Juda, als raciaal blanke mensen. Welnu, de raciale kern van het hedendaags Joods volk is zichtbaar blank, en dit komt overeen met het voortbestaan van dat volk zoals de Heilige Schrift zegt. De oude Judeeërs zagen er zuiver blank uit, en niet deels negroïde zoals heden gezien wordt in de Arabische wereld. Arabieren zien er deels negroïde uit omdat hun voorvaderen reeds van in het begin hun Abrahamitisch bloed aan het vermengen waren met dat van negroïde vrouwen; Ismaëls moeder, Hagar, was van negroïde Egyptisch bloed. Bij sommige Arabieren komt het blanke nog zo scherp naar voren dat zij blond haar hebben of lichte ogen, dus ook bij hen zijn er gradaties.

   Het Huis van Shem is de wereldwijde verzameling der blanke naties (“natie” in de klassieke zin van het woord), en de Joden zijn daar onderdeel van.

   Romeinen 11, 28 maakt duidelijk dat St. Paulus met de bekering van de Joden de bekering van Juda volgens het bloed bedoelt. Hun afstamming van Jakob is dierbaar in de ogen van God, en Hij zal dat volk redden van de goddeloosheid waarin het nu verwikkeld zit. De Joden waren natuurlijke takken op de edele olijfboom, maar werden afgebroken. Juda is heden het slechtste volk op aarde vanwege de expliciete haat dat het heeft jegens Christus en de volharding van dat volk in de geest van de Godsmoord van hun voorvaderen; wanneer het zich zal bekeren zal het branden van liefde tot de Gekruisigde God met een ontzagwekkende intensiviteit.

   Romeinen 11, 25 zegt dat de blindheid in Israël blijft totdat de volheid der volkeren (plenitudo gentium) in de heilige Kerk binnentreedt. Romeinen 11, 26 noemt de Joden onderdeel van “Jakob”, sprekend over hun toekomstige bekering. U zegt dat de Joden niet Israëlitisch van bloed zijn, waardoor u hen categoriseert onder de volkeren; daardoor zegt u eigenlijk dat de bekering der Joden bij de bekering van de “plenitudo gentium” behoort, terwijl Sint Paulus duidelijk zegt dat de bekering der Joden na die van de “plenitudo gentium” zal geschieden en hen duidelijk onderdeel van “Jakob” noemt, van het Huis van Jakob dus. U bent dus zeer duidelijk in tegenstrijd met de Heilige Schrift, en het is deze H. Schrift die u van fabels beschuldigt zoals de rationalisten doen. U kunt trouwens niet zeggen dat St. Paulus de Joden geestelijk kinderen van Jakob bedoelt te noemen in plaats van volgens het bloed, want het zijn de christenen, en niet de talmoedisten, die geestelijk de kinderen van Jakob-Israël zijn; de talmoedistische Joden zijn geestelijk Edom, vijanden van Gods Kerk.

 27. Aan @Theudmer ..

  Aannemende dat er daadwerkelijk een aantal stammen van Israël in het Westen van Europa getraceerd zijn… waren dat waarschijnlijk ook de feitelijke heidenen die christenen werden.
  De stammen uit Israël werden verbannen wegens hun aangenomen occulte praktijken van de omringende volkeren.. in Europa bekeerden ze zich tot het katholicisme.
  Het is niet verwonderlijk dat er nog steeds een occulte onderstroom bestaat in het huidige christendom.. zoals o.a. de new-age praktijken.. en de illuminati-vrijmetselarij in de top.

  In [o.a.] Jeremia 23 betreft de bekering feitelijk geheel Israël.. ten tijde van die Grootvorst in vers 5-6 en dat is ten tijde van de valse profeet vlak voor de Grote Waarschuwing van Garabandal in het 6e zegel.. en NIET ten tijde van de antichrist.. die pas komt NA het tijdperk van Vrede van ongeveer 40 Jaar.. volgens Fatima.

  Ik heb 2Thess.2 op de juiste en unieke wijze “geanalyseerd”, met als uitkomst dat in vers 3 en 4 de valse profeet is bedoeld en in vers 8 pas de antichrist.
  Door de eeuwen hebben de knapste koppen zich hun tanden er op stuk gebeten en de uitkomst ligt gewoon in de lijn van het lezen, van wat er werkelijk staat ..en niet het al interpreterende het erin lezen.

  Ik vroeg me eerder al af waarom Jezus Christus in de huidige verschijningen al de komst van de antichrist aankondigde terwijl die pas later komt.. totdat ik Daniël 7:11 naast Openb.19:20 legde..
  De foute aanname dat Dan.7:11 de antichrist zou betreffen is in samenhang met vers 12 In strijd met Openb.19:20.. want vers 12 Impliceert een nakomend afrondend kwaad, niet alleen een kwaad in zijn algemeenheid maar dan ook dat kwaad in persoon, dus in de antichrist.
  Openb.19:20 impliceert een overlappende, overkoepelende verhouding van het LAATSTE oordeel tot het VÓÓR-LAATSTE oordeel van het 6e zegel

  Dan.7:11 betreft dus de valse profeet en deze verdwijnt ((2Thess.2:7 ..in het 6e zegel oordeel)) dus eerder dan de antichrist… en staat het 6e zegel als VÓÓR-LAATSTE oordeel onlosmakelijk in verhouding tot het LAATSTE oordeel.. noodzakelijk in samenhang verbonden

 28. Jules, je komt regelmatig aan met de volgende teksten uit de Apocalyps:

  2:9: Ik ken uw verdrukking en uw armoede, —toch zijt ge rijk; ook de lastering door hen, die zich Joden noemen, —toch zijn ze het niet, maar een synagoge van Satan.”,
  en met die uit 3:9a: 9 Zie, Ik breng lieden van de synagoge van Satan, die zeggen, dat ze Joden zijn: —toch zijn ze het niet, maar ze liegen;”

  Jij meent dat deze teksten onder meer betrekking hebben op de huidige Joden, die dan biologisch helemaal geen joden zouden kunnen zijn. Dat is een onjuiste interpretatie. Theudmer toont in deze draad oweersprekelijk aan dat de Joden nog steeds als volk bestaan.

  Wat kunnen deze teksten dan betekenen? Zelf denk ik dat Johannes hier duidt op de zgn christenen, die meenden dat men eerst joods moesten worden alvorens christen te kunnen worden.
  St. Paulus fulmineert regelmatig tegen deze lieden. Bijv. in Galaten 5:2-4 : “Zie, ik Paulus zeg het u: Als gij u besnijden laat, zal Christus u niets baten. 3 En nog eens verklaar ik aan iedereen, die zich besnijden laat, dat hij dan verplicht is de hele Wet te onderhouden; 4 en aan ieder van u, die gerechtvaardigd wil worden door de Wet, dat gij u losmaakt van Christus, en vervallen zijt van de genade.” St. Paulus eindigt zijn tirade in vers 12: “Laten zij, die u opstoken, zich maar verder verminken!” In de Het Boek-vertaling staat het nog duidelijker: “Laten die onruststokers zichzelf maar castreren!”

  Verder, beste Jules, moet je de Israelieten van het Noordrijk niet joods blijven noemen, want díe waren dat echt niet. Verschillende profeten van het OT waren zelfs geen Joden, maar wel Israelieten: Elia, Elisa, Amos, Hosea en Jona. Allemaal van het Noordrijk.

 29. @Rinze

  Betreffende hen die géén Joden zouden zijn gaat het verhaal dat o.a. de Rothschilds een van de velen zijn die geen joden zijn ..en juist de Rothschilds als illuminati-vrijmetselaars hebben alles met Israël te maken.. zie de site van Henrymakow.com en https://www.franklinterhorst.nl/ een evangelische christenzionist ..en dus alert zijn voor hun afkeer voor de RKK.
  .
  Als leek heb ik helaas geen achtergrond kennis door studies.. maar met begrijpend lezen met wat er staat komt men al een heel eind ..ook dan om de context te ontwaren

  Openb.3:10 impliceert de eindtijdverdrukking kort vóór het reinigings oordeel van het 6e zegel.. onlangs heb ik nog boodschappen gehoord van een ziener waarin Jezus Christus verklaart dat er een aantal vrijmetselaars zich zullen bekeren in de komende gebeurtenissen, het verband met vers 9 is dan snel gemaakt.

 30. @Rinze
  “Voor de Israëlieten van het Noordrijk…..”, enz., moet je bij Benjamin zijn, beste Rinze. Die weet er veel van af ; ik gebruik die termen niet.
  Maar verder, het etnische voortbestaan van het Joodse volk, zoals Benjamin voorstelt, vloeit voort uit St. Paulus Romeinen brief, hfdst. 11. Dus los van de Ashkenazische Joden (90% van het totaal) zoals de bekende Rothschild familie en miljoenen anderen, zijn er nog etnisch volks Joden te vinden. St. Paulus besteedt een flinke brief aan dit vraagstuk, dus Benjamin moet gelijk hebben. De vraag was, waar zijn die dan, als het niet een kwestie is van “tussen de oren”, maar wel degelijk volkseigen ?
  Ik kan me wel voorstellen dat deze groep zich bevindt onder de kleine 10% groep die de Wet van Mozes, (ongeveer 600 artikelen), nog steeds nauwkeurig naleven, en niets anders. Zij hebben in Israël een status aparte. Zij erkennen de staat Israël ook niet en vinden het zionisme een aberratie, de diaspora is hun bijbelse lot. Zij werken niet, zij bestuderen enkel het Oude Testament en de Wet van Mozes. Zij hebben zoals vele Traditionele katholieken, ook grote gezinnen. Hun zonen hebben zelfs vrijstelling van militaire dienst in Israël. Het zou een wonder zijn als dit kleine volkje, in etnische zin, 2 millenia diaspora tussen goyem volken, heeft weten te overleven.

  Tenslotte, nog een nabrander op hierboven (19/9,13.07u), de betreffende ex-marineman, Amerikaanse President, was Carter.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht