Amnesty : “het doden van het ongeboren kind is een mensenrecht”

Amnesty International wordt doorgaans door de welmenende en soms ook naïeve Vlaming gezien als een organisatie die de verdediging op zich neemt van onschuldigen, die door dictatoriale regimes onterecht veroordeeld werden. Oorspronkelijk was dit de bedoeling, al moet er bij gezegd, dat de keuze van de “onschuldigen “vaak nogal selectief was en het  dikwijls ging om activisten van marxistische signatuur. Amnesty heeft zo op basis van media-gerichte acties en met heel veel geld, met succes een imperium van de ” mensenrechten “weten op te bouwen.

In de perceptie van velen is de niet-gouvernementele organisatie met ongeveer zeven miljoen leden zoiets als het morele geweten van de wereld. Bij nader inzien blijkt de vereniging  echter een keiharde politieke lobbyorganisatie, met een deels linkse, deels heel linkse agenda.

De eisen die voortkomen uit de ideologie achter de mensenrechtenfaçade hebben soms weinig te maken met wat Amnesty graag aan de buitenwereld presenteert. Soms verzetten ze zich  zelfs op ronduit bizarre manier tegen die mensenrechten. Dit is vooral duidelijk als het gaat om abortus.

Als het gaat om de verdediging van het weerloze ongeboren leven, laat Amnesty zijn ware aard zien. De financieel sterke “non profit” organisatie, die anders het redden van elk leven als menselijke plicht beschouwt en daarom aan de zijde van mensensmokkelaars en linkse verenigingen actief meewerkt aan de organisatie van de illegale migratie naar Europa , komt niet op voor de bescherming van het ongeboren leven, maar wel voor het recht op vrije abortus.

Geperverteerde mensenrechten

“Mijn lichaam,mijn gezondheid. Mijn lichaam, mijn keuze. Mijn lichaam, mijn rechten. Mijn lichaam, mijn stem. Abortus is een mensenrecht. Het is simpel.” tweette de Amerikaanse afdeling van Amnesty International  een paar dagen geleden. In de tweet met veel gekleurde vuisten als strijdgroet(de gebalde vuist van de communisten…) verklaart de organisatie “abortus” een mensenrecht en verdraait daarmee het concept van mensenrechten op een wel zeer bijzondere wijze.

Wat vooral opvalt aan de tweet, naast de vele kleurrijke feministische revolutionaire vuisten, is dat de bovenste vier lijnen allemaal beginnen met het woord “My”. Dit maakt de tweet tot een symbool van het postmoderne begrip van rechtvaardigheid, dat marxisten en ultraliberale globalisten de afgelopen decennia steeds meer op elkaar heeft doen afstemmen. Hetzelfde uit zijn verband gerukte rechtvaardigheidsbeginsel heeft ook bij heelwat katholieken ( wat die term ook nog moge betekenen…) tot een hersenspoeling geleid, wat soms blijkt uit sommige reacties op dit forum…

Het eerste doel van deze giftige alliantie van egomanie is om een consumentvriendelijke, hedonistische levensstijl in stand te houden en steeds verder uit te breiden, zowel in de maatschappij als in de persoonlijke leefwereld.

Een kind onttrekt een vrouw voor maanden, zoniet voor jaren aan de zinloze en doelloze carrousel van geld verdienen en geld uitgeven. Het laat haar beseffen dat er iets groters in het leven kan zijn dan de bevrediging van het eigen ik en van de eigen behoeften. Dit past echter niet in de non-stop plezier-en consumptiemaatschappij, waarin prestatie alleen telt als het leidt tot nog meer geld voor plezier en consumptie.

“Mijn”, “mijn”, “mijn”, “ik”,”ik”,”ik”, “ik”, “ik”, “ik”, “ik”, het is inderdaad  “simpel”. Zo simpel als het is om de tweet van de mensenrechtenactivisten”, met zijn verdraaide beeld van het menselijk bestaan, op een verraderlijke en typisch opvallende manier de wereld in te sturen. Het is net zo simpel als de hele “Me generation” is. Daarom zal het ook nooit genoeg zijn en komt het gewoon neer op het promoten van abortus “à la carte”.

Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen daden en daadwerkelijk de consequenties dragen voor je consequente ik-doe-mijn-ding houding past immers niet in het concept van de non-stop plezier-samenleving. Zeker in corona-tijden merkt men heel goed hoe dit soort samenleving het waardenbesef heeft weten te beïnvloeden en in het onderbewustzijn van velen als het ultieme goed beschouwd wordt.

Auteur:Veroon ter Zee

140 commentaren op “Amnesty : “het doden van het ongeboren kind is een mensenrecht”

 1. Ik heb het reeds dikwijls geschreven op deze website de mens speelt voor god, maar hij vergist zich op één cruciaal punt, hij is niet God, dus het loopt altijd verkeerd af, en abortus blijft en is moord, ook al denken sommige zogenaamde gelovigen daar anders over.

 2. Waarom geen “amnestie-achtige” brief naar die organisatie?

  Leo E.J. Callens.

 3. Uiteraard is de ontwikkeling van een foetus een wonderlijk proces. Abortus moet voorkomen worden, maar kun je, of moet je als Bijbelgelovige (wat ik ben) abortus gelijk stellen met moord, zelfs als die ingreep gebeurt uit puur egoïstische motieven?
  Abortus Moord? Wat zegt de Bijbel? De meest veelzeggend tekst vinden we in Genesis 2:7: Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levende ziel. Terecht zegt men over een kind dat níét geademd heeft, dat het dood geboren is, het heeft m.a.w. nooit geleefd.
  Exodus 21:12-13: Wie een ander zodanig slaat dat deze sterft, moet ter dood gebracht worden. Maar in het geval dat hij het niet met opzet deed en God zijn hand bestuurde, kan hij vluchten naar een plaats die ik jullie zal aanwijzen.
  Exodus 21:22: Wanneer twee mannen aan het vechten zijn en een van hen een zwangere vrouw raakt met als gevolg dat zij een miskraam krijgt, maar ze heeft verder geen letsel opgelopen, dan moet een boete worden geëist waarvan de hoogte door haar echtgenoot wordt vastgesteld; de rechters moeten op de betaling toezien.
  Samengevat: iemand onopzettelijk doden en het onopzettelijk veroorzaken van een miskraam, zijn twee verschillende misdrijven. Dat er een verschil is tussen het geboren en ongeboren leven is in de Bijbel overduidelijk.
  En meteen wordt de volgende vraag beantwoord: “Als je toestemming hebt om een foetus met een ernstig genetisch defect, microcefalie (een te kleine schedel), spina bifida (open ruggetje), enzovoort, te aborteren, waarom zou je dan niet bevoegd zijn dezelfde foetus net na de geboorte te euthanaseren?”- Het antwoord is duidelijk: omdat een foetus die geademd heeft een mens is met een levende ziel, wat een foetus niet is. Dat een foetus reageert op pijnprikkels is een bewijs dat het biologisch leeft, maar niet dat het mens is.

  Enkele (2) ‘tegenargumenten’ over wat ik hier betoog:

  1.
  Psalm 139: ‘Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor U niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij alle werden in Uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond.’ (Vs. 13-16)
  – Hier spreekt een geboren mens (hoe kan het ook anders?) over zijn wonderbaar ontstaan. Maar om dat aan te halen als een bewijs dat abortus gelijk staat met het vermoorden van een mens is de waarheid en de logica onrecht aandoen. Stel dat een student geneeskunde vermoord werd. Zeggen we dan dat een dokter vermoord werd? Of wanneer de eerste steen van een huis gelegd wordt en de dag daarop door boosdoeners, om welke reden ook, weggenomen wordt, zeggen we dan dat er een huis vernield is? En wees gerust, als God een plan heeft met mensen, zal dat niet door menselijk ingrijpen voorkomen worden.

  2.
  We lezen van Johannes de Doper als Maria bij Elisabet komt zelfs: “En toen Elizabet de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar schoot; en Elizabet werd vervuld met de Heilige Geest, en zij riep met luide stem en zei: Gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot.” (Luk 1:41,42)
  Niemand zal durven te beweren dat Elizabets vrucht opsprong omdat die vrucht gehoord had wat Maria zei. Voor de ongelovige was dat toeval, voor de gelovige een goddelijk ingrijpen. Nogmaals: als God een plan heeft zal dat niet door menselijk ingrijpen voorkomen worden. Wie vreest dat door een abortus een godsgezant in wording het levenslicht niet zal zien, doet Gods almacht onrecht aan.

  Al in de eerste bladzijden van de Bijbel, meer bepaald Genesis 2:7 lezen we wanneer we van een mens kunnen spreken: ‘Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levende ziel.’
  Terecht zegt men over een kind dat niet geademd heeft, dat het dood geboren is, het heeft m.a.w. nooit geleefd. Ook juridisch is er een hemelsbreed verschil. Als een vrouw stiekem bevalt en het babylijkje begraaft of de gruwel begaat om het met de vuilniskar mee te geven, dan nog blijft er maar één relevante vraag: heeft wat uit haar moederschoot gekomen is geademd, m.a.w. heeft het geleefd. Het is het verschil tussen een moordenares en een wanhopige, (gestoorde) vrouw die bijstand en medelijden verdient. Maar wat zegt de Bijbel verder wat meer duidelijkheid kan scheppen aangaande abortus?
  Exodus 21:12-13: Wie een ander zodanig slaat dat deze sterft, moet ter dood gebracht worden. Maar in het geval dat hij het niet met opzet deed en God zijn hand bestuurde, kan hij vluchten naar een plaats die ik jullie zal aanwijzen.
  Exodus 21:22: Wanneer twee mannen aan het vechten zijn en een van hen een zwangere vrouw raakt met als gevolg dat zij een miskraam krijgt, maar ze heeft verder geen letsel opgelopen, dan moet een boete worden geëist waarvan de hoogte door haar echtgenoot wordt vastgesteld; de rechters moeten op de betaling toezien.
  Samengevat: iemand onopzettelijk doden en het onopzettelijk veroorzaken van een miskraam, zijn twee verschillende misdrijven. Dat er een verschil is tussen het geboren en ongeboren leven is in de Bijbel overduidelijk.
  En meteen wordt de volgende vraag beantwoord: “Als je toestemming hebt om een foetus met een ernstig genetisch defect, microcefalie (een te kleine schedel), spina bifida (open ruggetje), enzovoort, te aborteren, waarom zou je dan niet bevoegd zijn dezelfde foetus net na de geboorte te euthanaseren?”- Het antwoord is duidelijk: wat uit de moederschoot komt en de levensadem gekregen heeft een volwaardige mens is, wat een foetus niet is. Dat een foetus reageert op pijnprikkels is een bewijs dat het biologisch leeft, maar niet dat het mens is.

  1. En U durft zich een “ECHT Bijbelvolheling” te noemen……? Over ieder woord dat de mens spreekt (ook schrijft) zal hij rekenschap moeten afleggen…voor de rechterstoel van Jezus Christus.

   Matthëus 12:36-37

   StatenvertalingGNVNBG 1951NBVHet Boek
   “Maar Ik zeg u, dat van elk ijdel woord, hetwelk de mensen zullen gesproken hebben, zij van hetzelve zullen rekenschap geven in den dag des oordeels. Want uit uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en uit uw woorden zult gij veroordeeld worden.”

   1. op een katholiek forum wordt verwezen naar een protestantse bijbelvertaling. Hoe durven ze?

 4. In de kop wordt een Quoteteken gebruikt. Dat is ONTERECHT Amnesty heeft dit nooit zo gezegd. Dat de schrijver het zo interpreteert staat hem vrij… Maar niet met Quote tekens wat zou zeggen dat Amnesty dit zo gezegd heeft. En dat is een leugen.

  1. Wat of hoe heeft Amnesty het dan gezegd ? Uw antwoord hierop is van even groot belang als het artikel van Veroon ter Zee. Wie A zegt moet ook B zeggen, anders zaait u verwarring.

   1. @ Juuls,
    met of zonder quote-tekens:
    ga naar: https://www.amnesty-international.be/
    dan zie je rechts boven in de zwarte balk een vergrootglas
    dat is het zoek-symbooltje
    klik daar op
    onder de titel “GEEF JOUW TREFWOORDEN OP” typ je: abortus
    — Vervolgens krijg je een pagina met alle artikels over abortus
    Trek je conclusies en deel het ons mee.
    Groet.

    1. eric-b-l
     DUIDELIJK.
     Je moet welhaast blind zijn om niet te zien dat daar abortus-provocatus wordt gepropageerd! Eerlijk waar, als je dat niet ziet, dan wil je het niet zien of je ‘kunt’ het wellicht niet zien?
     Net als Jezus zegt: Jullie kúnt me ook niet verstaan, want jullie zijn van een andere vader (ras), daarom begrijp je niet wat ik zeg; we zijn geen verwanten.
     Net als in onze tijd. Sommige mensen kúnnen ‘de waarheid’ (?) nu eenmaal niet begrijpen en sommigen willen het niet.
     Jullie zijn als onkruid op de wereld. God zaaide goed graan (zijn kinderen) tussen slecht graan (andere mensen).
     De maaier wacht tot het rijp is. Pas dan wordt het goede van het slechte gescheiden. De rassen mogen naast elkaar bestaan, maar eens komt de maaier die zijn soort gaat oogsten.
     De Bijbel gaat juist over families. Adam en Eva waren kinderen van God. De andere mensen waren er (dus) ook al, toendertijd.
     Daarom kon ook Abel en Kaïn geboren worden; uit de verkeerde vader. Daarom moest Adam een nieuw kind krijgen: Seth. Die wel van Adam’s vlees en bloed was, wat hij zelf ook zegt, als je goed leest.
     Zie deze studie: https://www.youtube.com/watch?v=yYMtiA7d4u0
     Waarin e.e.a. wordt uitgelegd.
     Daarom wordt abortus provocatus gestimuleerd? Om het goede graan kapot te maken? De slechterik wil namelijk helemaal geen goed graan. (goede mensen) Die wil zijn eigen familie(s) voortrekken. Daarom wordt er op aarde zoveel slechts gedaan. Het boek (bijbel) wordt verkeerd gebruikt.
     Het gaat om rassen op deze wereld.
     En de vijand weet dat. Vandaar al de vreselijke zaken op de aarde. Om sommige mensen ‘weg te doen’, om te stellen dat er teveel mensen zouden zijn. Daarom is er zoveel vergif. Daarom zijn de dokters zo in de war. De meeste van hen (denk ik) willen wel het goede (hoop ik) maar ze mogen het soms niet! Eerlijk waar. Let dan op! Ze willen niet dat je gewoon goed eet en drinkt. Daarom maken ze het eten kapot.
     Als je wel goed eet en drinkt, is er misschien helemaal geen ‘virus’ dat je kapot kan maken. Of ze hebben iets gecreëerd dat ze virus noemen. Ze maken je bang. Ze willen je registreren, dag en nacht volgen, je slaaf van de computer maken. Dat doen ze toch?
     Mensen; het is tamelijk serieus. Wakker worden.

     1. Herstel:
      “Jullie zijn als onkruid op de wereld. ”
      moet zijn:
      Jullie zijn te vergelijken met planten op de wereld. Sommigen zijn goede aren en sommigen als onkruid. Het goede of het slechte ras.

     2. Waar wordt het gepropageerd? Dat je er niet tegen bent wil niet zeggen dat je er toe aanzet. Dat staat er er gewoon weg niet. Dat u en eric een fel tegenstander bent van abortus vind ik prima. Maar hou je wel bij de feiten. Er staat NERGENS pleeg aub abortus als je zwanger bent.
      Sterker nog Amnesty is er duidelijk over. Deze organisatie is voor de zelfbeschikking van de vrouw en voor de zelfbeschikking van elk individu. DAT STAAT OP HUN WEBSITE. Dat is heel wat anders dan abortus propageren.

      1. Juuls,
       Je ziet het of niet. Dat is maar net met welke blik je kijkt. Ok propageren is wellicht te zwaar aangezet. Je hebt een punt.
       Maar het wordt ook zeker niet ontmoedigd.
       Kijk, ik vind dat abortus provocatus heel erg is. Een land zou het zo goed moeten hebben dat het helemaal nooit nodig zou zijn om zulke nare dingen te willen doen. Ziet u het gebeuren in een werkelijk Christelijk land?

       Dus om nu de wet aan te passen aan de slechtheid van een land lijkt mij de omgedraaide wereld. De wet zou er juist voor moeten zorgen dat het helemaal niet voor zou moeten komen, op een uitzondering na dan misschien?

       Dáárom ben ik zo fel gekant tegen hen die roepen om meer mogelijkheden moeten komen een beginnend leven te beeindigen. Dat kan een hellend vlak zijn.
       En ja. Ik weet dat er vreselijk veel verdriet is op dat vlak. Daar hen ik het niet over.

       Ge weet toch dat feminisme ook een uitvinding is van deze op wie het woord ‘draconisch’ van toepassing is?

       Lees hoe en waarom ze dat woord gebruiken?
       Valt dát dan minstens op?
       “DRACONISCHE IERSE ABORTUSWETGEVING BRENGT HET LEVEN VAN VROUWEN IN GEVAAR
       Persbericht
       Ierland moet haar draconische wetgeving veranderen zodat vrouwen toegang krijgen tot een veilige, legale abortus. Dit staat te lezen in het nieuw rapport She is not a criminal: The impact of Ireland’s abortion law an Amnesty International.”.

       Maar ja, Lees het zelf maar (Maar lees kritisch): https://www.amnesty-international.be/nieuws/draconische-ierse-abortuswetgeving-brengt-het-leven-van-vrouwen-in-gevaar

     3. Uiteraard is de ontwikkeling van een foetus een wonderlijk proces. Abortus moet voorkomen worden, maar kun je, of moet je als Bijbelgelovige (wat ik ben) abortus gelijk stellen met moord, zelfs als die ingreep gebeurt uit puur egoïstische motieven?
      Abortus Moord? Wat zegt de Bijbel? De meest veelzeggend tekst vinden we in Genesis 2:7: Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levende ziel. Terecht zegt men over een kind dat níét geademd heeft, dat het dood geboren is, het heeft m.a.w. nooit geleefd.
      Exodus 21:12-13: Wie een ander zodanig slaat dat deze sterft, moet ter dood gebracht worden. Maar in het geval dat hij het niet met opzet deed en God zijn hand bestuurde, kan hij vluchten naar een plaats die ik jullie zal aanwijzen.
      Exodus 21:22: Wanneer twee mannen aan het vechten zijn en een van hen een zwangere vrouw raakt met als gevolg dat zij een miskraam krijgt, maar ze heeft verder geen letsel opgelopen, dan moet een boete worden geëist waarvan de hoogte door haar echtgenoot wordt vastgesteld; de rechters moeten op de betaling toezien.
      Samengevat: iemand onopzettelijk doden en het onopzettelijk veroorzaken van een miskraam, zijn twee verschillende misdrijven. Dat er een verschil is tussen het geboren en ongeboren leven is in de Bijbel overduidelijk.
      En meteen wordt de volgende vraag beantwoord: “Als je toestemming hebt om een foetus met een ernstig genetisch defect, microcefalie (een te kleine schedel), spina bifida (open ruggetje), enzovoort, te aborteren, waarom zou je dan niet bevoegd zijn dezelfde foetus net na de geboorte te euthanaseren?”- Het antwoord is duidelijk: omdat een foetus die geademd heeft een mens is met een levende ziel, wat een foetus niet is. Dat een foetus reageert op pijnprikkels is een bewijs dat het biologisch leeft, maar niet dat het mens is.

      Enkele (2) ‘tegenargumenten’ over wat ik hier betoog:

      1.
      Psalm 139: ‘Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor U niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij alle werden in Uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond.’ (Vs. 13-16)
      – Hier spreekt een geboren mens (hoe kan het ook anders?) over zijn wonderbaar ontstaan. Maar om dat aan te halen als een bewijs dat abortus gelijk staat met het vermoorden van een mens is de waarheid en de logica onrecht aandoen. Stel dat een student geneeskunde vermoord werd. Zeggen we dan dat een dokter vermoord werd? Of wanneer de eerste steen van een huis gelegd wordt en de dag daarop door boosdoeners, om welke reden ook, weggenomen wordt, zeggen we dan dat er een huis vernield is? En wees gerust, als God een plan heeft met mensen, zal dat niet door menselijk ingrijpen voorkomen worden.

      2.
      We lezen van Johannes de Doper als Maria bij Elisabet komt zelfs: “En toen Elizabet de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar schoot; en Elizabet werd vervuld met de Heilige Geest, en zij riep met luide stem en zei: Gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot.” (Luk 1:41,42)
      Niemand zal durven te beweren dat Elizabets vrucht opsprong omdat die vrucht gehoord had wat Maria zei. Voor de ongelovige was dat toeval, voor de gelovige een goddelijk ingrijpen. Nogmaals: als God een plan heeft zal dat niet door menselijk ingrijpen voorkomen worden. Wie vreest dat door een abortus een godsgezant in wording het levenslicht niet zal zien, doet Gods almacht onrecht aan.

      Al in de eerste bladzijden van de Bijbel, meer bepaald Genesis 2:7 lezen we wanneer we van een mens kunnen spreken: ‘Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levende ziel.’
      Terecht zegt men over een kind dat niet geademd heeft, dat het dood geboren is, het heeft m.a.w. nooit geleefd. Ook juridisch is er een hemelsbreed verschil. Als een vrouw stiekem bevalt en het babylijkje begraaft of de gruwel begaat om het met de vuilniskar mee te geven, dan nog blijft er maar één relevante vraag: heeft wat uit haar moederschoot gekomen is geademd, m.a.w. heeft het geleefd. Het is het verschil tussen een moordenares en een wanhopige, (gestoorde) vrouw die bijstand en medelijden verdient. Maar wat zegt de Bijbel verder wat meer duidelijkheid kan scheppen aangaande abortus?
      Exodus 21:12-13: Wie een ander zodanig slaat dat deze sterft, moet ter dood gebracht worden. Maar in het geval dat hij het niet met opzet deed en God zijn hand bestuurde, kan hij vluchten naar een plaats die ik jullie zal aanwijzen.
      Exodus 21:22: Wanneer twee mannen aan het vechten zijn en een van hen een zwangere vrouw raakt met als gevolg dat zij een miskraam krijgt, maar ze heeft verder geen letsel opgelopen, dan moet een boete worden geëist waarvan de hoogte door haar echtgenoot wordt vastgesteld; de rechters moeten op de betaling toezien.
      Samengevat: iemand onopzettelijk doden en het onopzettelijk veroorzaken van een miskraam, zijn twee verschillende misdrijven. Dat er een verschil is tussen het geboren en ongeboren leven is in de Bijbel overduidelijk.
      En meteen wordt de volgende vraag beantwoord: “Als je toestemming hebt om een foetus met een ernstig genetisch defect, microcefalie (een te kleine schedel), spina bifida (open ruggetje), enzovoort, te aborteren, waarom zou je dan niet bevoegd zijn dezelfde foetus net na de geboorte te euthanaseren?”- Het antwoord is duidelijk: wat uit de moederschoot komt en de levensadem gekregen heeft een volwaardige mens is, wat een foetus niet is. Dat een foetus reageert op pijnprikkels is een bewijs dat het biologisch leeft, maar niet dat het mens is.

   2. Door iets tussen quotes te plaatsen geef je aan dat je iemand citeert (is letterlijk overnemen) en dat is gewoon niet zo en dus een leugen.
    Amnesty heeft nooit letterlijk gezegd “het doden van een ongeboren kind is een mensenrecht” Het gebruik van quotes is hier onterecht. Het is waar dat Amnesty voor de vrijheid van zelfbeschikking is en dus niet tegen abortus is.

 5. Als de mannen een beetje meer verantwoordelijkheidsgevoel hadden, dan waren er minder meisjes ongewenst zwanger met alle gevolgen van dien ! Vrouwen hebben geen keuze, zij blijven (ten onrechte)nog altijd ondergeschikt aan de mannen !

  1. Ik denk dat dit zeer wijze woorden zijn, vooral op dit forum waar praktisch allee mannen het woord voeren.

 6. @ Juuls,
  “zelfbeschikking” is het sleutelwoord.
  Dit betekent niet hetzelfde als de vrijheid van denken en handelen zoals God onze Schepper ons dat altijd zal gunnen.
  Denk je dat het slechts een woordspeling is ?
  God gunt ons persoonlijke vrijheid met een unieke bedoeling :
  geen enkele vorm van liefde voor God is mogelijk indien er geen persoonlijke vrijheid is.
  Maar . . .
  de goddeloze mens verlangt naar zelfbeschikking omdat hij niet de bedoeling heeft God in eender wat tegemoet te komen.
  Waarom dan ???
  Om abortus te kunnen plegen naar goeddunken.

  Je zegt : “Waar wordt het gepropageerd? Dat je er niet tegen bent wil niet zeggen dat je er toe aanzet. Dat staat er er gewoon weg niet.”

  — zie de zoekresultaten op “abortus” :

  “… die in Ierland abortuspillen inneemt, riskeert meer dan 10 jaar gevangenisstraf. Enkel een vrouw wiens leven in gevaar is, kan er wettelijk abortus laten plegen.”

  “… Raissouni had net samen met haar verloofde het ziekenhuis verlaten toen agenten in burger haar oppakten. Ze wordt beschuldigd van ‘onwettige abortus’, hoewel daar geen bewijs voor is. Volgens internationaal recht mogen vrouwen zelf beslissen over hun seksuele leven en hun voorplanting.”

  Enzovoort, enzovoort, enzoverder.

  Gebod van God, onze Schepper: “Gij zult niet doden”, “Wees steeds kuis”

  Wat wil de zelfbeschikkende mens doen ?
  Hij/Zij wil zoveel mogelijk de liefde van het vlees cultiveren om dan uiteindelijk de vruchten van die liefde te vernietigen, om alleen en om niets anders dan dat door God zelf vervloekte WERELDS geluk dat niets anders is dan vleselijk genot van gedoemde lichamen die hun eigen ziel al lang geleden vernietigden.
  Daardoor wordt men slaaf van WERELDSE cultuur zonder God nog te kunnen erkennen in de mogelijkheid tot GEESTELIJKE cultuur zoals God dat in uw eigen vrijheid van u verlangt.

 7. Aan Raphaël .. Inzake (24 augustus 2020 om 12:24)..

  Wat jij hier over Adam en Eva beweert heb ik eens opgezocht.. de onderstaande YouTube film verkondigd dergelijke ketterij.. en heeft te maken met de vrijmetselaar Kenneth Copeland ministries..

  https://youtu.be/ttb3dke_KIU

  Er is een staat van Adam van vóór de zondeval en er is een staat (constitutie) van NA de zondeval.
  Dat is simpel.. door de zondeval werd ieder mens [verdeeld] in zichzelf, dus hij kwam in een staat van IN-consistentie, de staat van vóór de zondeval was een [consistente] staat.. zonder zonde naar het beeld van God.. wij kunnen dus zeggen dat wij een [consistente] God hebben

  Voor Adam had God geen andere mensen geschapen, die valse leer impliceert al een 1e zondeval..en dan heb je nog de leugen over de rassen ..alle rassen komen uit Adam.
  Ik raad je aan de boeken van Anna Katharina Emmerick te lezen ..of op het internet emmerick emmanuel te googlen ..zoals de geheimen van het oud verbond te downloaden zijn.

  In Ezechiël 28:13-16 zie je toelichtende informatie op het Scheppingsverhaal.
  Bij de val van lucifer bestond het aards paradijs nog niet.

  1. Jo,
   Als Cain weggestuurd wordt krijgt hij een teken om beschermd te zijn tegen andere mensen. Waar komen die mensen dán vandaan?
   Kan het niet dat God zijn mensen geschapen heeft, nadat er al andere mensen (zoals de slang nagash, tovenaar, satan, bedrieger, verleider) waren?

   1. Raphaël,

    De katholieke leer veroordeelt het polygenisme als heretisch. Toen Kaïn weggestuurd werd was het nageslacht van Adam al uitgebreid. De mensen werden toen nog veel ouder dan nu omdat het toen nog niet lang geleden was dat de mensheid uit Gan Eden verdreven werd, en zodus werden mannen nog tijdens hun levens stamhoofden. De Gelukzalige Katharina Emmerich heeft gezien hoe de eerste mensen groter en sterker waren dan de mensen in haar tijd. Abel en Kaïn zelf droegen hun offers op als stamhoofd-priesters voor hun eigen nageslachten.

    De christelijke leer over de mensengeschiedenis houdt een mensheid voor die van fysieke behendigheid en kracht steeds zwakker geworden is; het evolutionisme van Darwin inverteert dat en beweert dat de mens van een klein organisme geëvolueerd is. Wij zijn scharminkels tegenover onze voorvaderen. God heeft na de Grote Vloed het eten van dierenvlees toegestaan omdat de mensheid verzwakt geworden was.

    De huidige raciale verschillen op aarde zijn ontstaan na de Vloed door goddelijke ingreep; de negers zijn bijvoorbeeld de afstammelingen van Cham. Volgens het Chronicon van de H. Kerkvader Hippolytus zijn wij, Germanen, afstammelingen van Shem. In Shem werd het raciaal type van Adam bewaard omdat uit zijn geslacht de Messias moest voortkomen. Alle volkeren die de aarde bewandelen, met hun raciale diversiteit, stammen echter af van onze vader Noë.

  2. In de plaats van de boeken van Anna Katharina Emmerick te lezen, zoudt u zich beter eens verdiepen in een ernstige exegetische studie van de bijbel. Adam als historische persoon en eerste mens op aarde, het ‘aards paradijs’ als historische plaats, Kaïn en Abel’ als historische personen … Als ik uw manier van denken volg, komen we terecht in het grootste incestnest uit de geschiedenis.

 8. Aan Raphaël,

  Waar jij het over hebt vind je ook op de site niburu.co ..ik heb hun daarover al gemaild, het staat in Genesis 4:1, maar ze blijven koppig bij hun standpunt.. dus eigen schuld..dikke bult.
  Het komt o.a. uit de new-age richting.

  Ik verwees je al naar Anna Katharina Emmerick en.. {de geheimen van het oud verbond}.
  Adam en Eva hadden meer kinderen dan in de bijbel aangegeven is .. maar “wees niet lui” en ga dan naar hetgeen ik aangaf.
  Én daar komt ook nog eens bij dat in [alleen in het prilste begin] enkele broers en zussen man en vrouw werden om kinderen te krijgen.. hun geesten waren nog niet zo bedorven.
  Het new-age gedachtegoed dat Cain niet van Eva kwam maar van de slang ..is weerlegt dus Gen.4:1.
  ….

  1. Vergeet niet dat Adam en Eva zeer oud werden en zij een omvangrijk nageslacht hadden over vele generaties. Adam was een beetje de hogepriester van dat nieuw volk, de eerste stamvader, en dat was volgens mij echt nodig.
   En laten we de details beter aan God over, alle ware wetenschap komt op zijn tijd.

  2. Jo,
   Dank je voor je antwoord. (en de anderen ook uiteraard.)
   Ik zal me er wat meer in verdiepen. Het zou kunnen dat de kinderen niet van de duivel kwamen, dat is inderdaad misschien zo.
   Wat ik wel weet is dat God de lijn zuiver wil houden. Daar draait het oude testament erg sterk om. Daar zijn zoveel voorbeelden van te vinden in de Bijbel.
   Wanneer ik de Bijbel lees met in het achterhoofd de belangrijkheid van de rassen, dan wordt het boek zóveel duidelijker.
   Daarom staat er ook in de nieuwe testamenten de lijn van Maria vermeld. Die lijn was uiterst zuiver.
   Wat ook meespeelt in deze is het woord ‘Judeër’, dat voor veel verwarring gezorgd heeft. Men kan veel beter over de Hebreeuwen spreken om spraakverwarring te voorkomen.

  3. En hoe zie je Genesis 5? Met in het achterhoofd dat er iets misschien iets aan de hand is met Cain en Abel?

   1. Bovendien hoe kan het dat één van de eerste kinderen van Adam een jaloerse moordenaar zou blijken te zijn? Dat kán toch niet? Dan zou God Adam niet perfect geschapen hebben? Ik snap het niet.

    1. Adam heeft als universele vader van de mensheid de Erfzonde gepleegd, waardoor die Erfzonde overgegaan is op al zijn afstammelingen. Het sacramenteel doopsel wast die Erfzonde af. Kaïn was een zoon van Adam en werd dus met de Erfzonde geboren.

     Christus is geestelijk de universele vader van de in Zijn vergoten Bloed geestelijk herboren mensheid.

     Door de eerste Adam kwam de val, door de Nieuwe Adam, Jezus Christus, kwam het herstel.

     1. Die erfzonde begrijp ik maar niet.
      Want, één ding weet ik, denk ik. God straft rechtvaardig. Dus de straf is evenredig aan de zonde. Die zonde van het drietal moet dus wel zéér ernstig geweest zijn, als men kijkt naar de straffen. De straffen zijn bekend en leggen ook de misdaden (dus) voor ons bloot.), lijkt mij.

      1. De schuld van de Erfzonde was persoonlijk voor Adam, maar niet voor zijn afstammelingen; die hebben de schuld geërfd met de neiging tot zondigen als effect van de Erfzonde, en die neiging werkte in Kaïn. De geërfde schuld van de Erfzonde sluit uit van het Hemels Visioen, terwijl persoonlijke doodzonden die gepleegd worden de variëteit van folteringen in het hellevuur als gevolg hebben.

 9. Aan Raphaël..

  CORRECTIE: Het new-age gedachtegoed dat Cain niet van Eva {moet Adam zijn}..kwam maar van de slang ..is dus weerlegt in Gen.4:1.

  Er zijn ook fabels of beter gezegd mis-leidingen die beweren dat de buitenaardsen ((de gevallen engelen, Isaias 2:18-19..bij het 6e zegel oordeel, vers 12.)) ..de scheppers van het menselijk lichaam waren …het is natuurlijk waar dat door de mis-leiding en de appel eten, de zonde in de mens kwam.. maar ook dat kun je bij A.K.Emm. vinden (de geheimen van het oud verbond).

  In o.a. Jesaja 13:8 zien we de uitwerking van de Grote Waarschuwing van Garabandal.. hadden de edele heren in het vaticaan beter hun huiswerk gemaakt ..hadden ze Vassula Ryden niet hoeven te “verketteren” .. zodat vele gelovigen alsnog al die informatie tot hun voordeel hadden kunnen keren… Ze hebben duidelijk op allerlei wijzen de hemel tegengewerkt..het oordeel zal het uitwijzen.

  In Jesaja 13:5 zien we hoe de “buitenaardsen” de gevallen engelen in hun “ufo’s” uit het heelal komen.. Nostradamus..of hij die informatie occult heeft verworven of niet, zegt het treffend::
  -} De goden (dus duivelen ) zullen zich aan de mensen vertonen..
  Als de bewerkers van het grote conflict,
  Tevoren worden aan de heldere hemel dagen en lans gezien.
  Aan de linkerkant zal de grootste toestoot zijn.

  De linkerkant kunnen wij hedentendage traceren ..zoals o.a. de linkse kerk in de politiek.

  De bovenste lagen in de illuminati-vrijmetselarij worden in het bijzonder satanische “verlicht”
  Van daar komen dan ook de opdrachten om in de filmwereld gedeeltelijk deze informatie te onthullen zoals in de film: Independence Day.. en dat bij de Grote Waarschuwing de negen planeten op een lijn zullen staan.. elke keer dat een planeet in een lijn komt met de aarde en de zon zal er een enorme donderroffel door het heelal gaan.

  Ook daar is een illuminati film over met Angelina Jolie als Lara Croft.. en komt daar de lans van Longinus in voor..want wie die heeft kan het lot van de geschiedenis keren.. Ook van de 3 duistere dagen, direct voor de Waarschuwing, het 6e zegel zijn ze van op de hoogte, ook middels hun wetenschappers en hoe dat zal zijn in het heelal..van die 3 duistere dagen.

 10. Aan eric-b-l ..

  Dat is juist …(over vele generaties).. In de bijbel staat het hoogst nodige.
  Maar het is [juist] dat God [steeds meer details] gaat onthullen, dat zie je bv. al bij A.K.Emm.
  Vooral zal dat gebeuren NA de Grote Waarschuwing van Garabandal als de ziel en geest gezuiverd is ..dan zal de mensheid veel verder kunnen zien als hedentendage.
  Wij zullen o.a heilige wetenschappers krijgen.. ook wonderen zullen er gebeuren alsof het een gewoon natuurlijk gebeuren is.

  We zullen in de geest de H.Engelen en de hemelingen zien en wat al niet meer.. het staat in profetieën van enkele tientallen jaren geleden…ook bij Vassula Ryden is dat te vinden ..maar de knappe hoogmoedige heren in het vaticaan moesten hun toch zonodig dwarszitten en haar verguizen en in eerste instantie de hemel zelf.
  Dus bedankt goede zorgzame herders

 11. Ik lees wat er in de Bijbel staat. Het probleem van de evolutie (die er natuurlijk is, maar niet zo dat mensen uit dieren zouden zijn ontstaan, dat verwerp ik) is dan meteen opgelost. Dan heeft én Darwin gelijk, én de Bijbel heeft gelijk; evolutie én schepping. De Bijbel lees ik (ook, o.a.) als wetenschappelijk boek en vind het erg fijn als er dan puzzelstukjes op zijn plaats vallen.
  Net zoals ik wel eens het idee heb dat de mensen in het westen wel eens een bepaald volk uit de Bijbel zouden kunnen zijn. Want waarom is er toch zo een hetze tegen de westerse mens? En denk aan de het virus gedoe. Misschien is Corona-virus wel Kroon-Serpent? Ik zie ‘ze’ er toe in staat.
  In deze barre tijden lijkt het me tijd worden om de waarheid te vinden. Het zou ons wel eens van dienst kunnen zijn.
  En ja, ik lees de Bijbel zeer precies. Woord voor woord, zin voor zin. En als ik iets niet begrijp ga ik zoeken naar antwoorden. En of die nu van een Rabbi komt of een Dominee, een Priester of een gewoon mens, ik weeg zelf de antwoorden. Ik wil weten waarom Jezus Christus zegt wat Hij zegt. Letterlijk. Woord voor woord.
  Zogenaamde nieuwerwetse profeten mijd ik. Waarom zou ik zelf dan geen profeet zijn? Of een van u? Daarom houd ik me liever bij de ouden. Das al lastig genoeg.
  Mensen jokken mij te vaak of hebben een beetje teveel fantasie. Nogmaals, ik houd me aan de tekst. Ook al druist de uitkomst dan in tegen gevestigde opvattingen. En als er mensen zijn die ook inzicht ontwikkeld hebben, dan luister ik daar gaarne naar.

  1. Ik ben exegetisch literalistisch, maar polygenese volgt op geen enkele manier uit de gewijde tekst. De H. Schrift duidt Adam aan als biologische patriarch van het menselijk geslacht, waardoor zijn Erfzonde universeel overgedragen werd, niet als hoofd van slechts één bepaalde stam binnen de mensheid.

   De Apocalyps van St. Johannes, onderdeel van de H. Schrift, toont een schare van heiligen uit alle volkeren en naties, dus uit de verschillende rassen, en het is een feit dat wij mensen van negroïde oorsprong in de rangen der gecanoniseerde heiligen tellen. Ware het geweest dat negers biologische afstammelingen van gevallen engelen waren, dan zouden er geen negroïde heiligen geweest zijn, want Christus is gekomen om mensen, afstammelingen van Adam, te redden en niet gevallen engelen of hybridewezens van angeloïde oorsprong. De angeloïde hybridewezens die voor de Zondvloed de aarde bewandelden waren monsterlijke reuzen en werden verwekt door engelen in fysieke vorm bij de dochters van Tubalcaïn, maar Kaïn, diens voorvader, zelf was niet angeloïde maar volledig menselijk. Na de Zondvloed hebben de dochters van Kanaän hetzelfde gedaan als eertijds de dochters van Tubalcaïn, en zo zijn de post-diluviaanse reuzen ontstaan waaronder de Anakzonen en Goliath. Kanaän zelf was echter geen hybridewezen, maar volledig Adamisch. Wanneer engelen in fysieke vorm menselijke vrouwen bezwangeren ontstaan er dus reuzen, en de Afrikaanse negers die we heden in Europa tegenkomen zijn geen reuzen. Het “Boek van Enoch”, een oude tekst van bij de Judeeërs die dateert van voor de Incarnatie van de Heer, spreekt over de hemelzonen die bij menselijke vrouwen de ante-diluviaanse reuzen verwekten. Het is geen canoniek boek, maar er wordt duidelijk in verwezen naar Christus, en het geeft inzicht betreffende wat Judeeërs voor de Geboorte van Christus over de ante-diluviaanse tijd geloofden.

   De Heilige Schrift presenteert de Ethiopiërs, die uiteraard van het negroïde ras zijn, zeer duidelijk aan als Kushieten, afstammelingen van Kush, zoon van Cham, zoon van Noë.

   Men moet beseffen, Raphaël, dat reeds in het Oud Testament de Heilige Schrift toevertrouwd werd door God aan een priesterlijke stand voor exegese; in het Nieuw Testament is dat niet anders, en de katholieke Kerk was reeds volop aan het evangeliseren voordat de eerste geïnspireerde evangelietekst werd geschreven. Het is dankzij het onfeilbaar kerkelijk gezag dat we weten dat er vier geïnspireerde geschreven evangeliën zijn. De universele menselijke afstamming van Adam werd voor de opmars van het darwinisme tegelijkertijd door alle levende diocesane bisschoppen als dogma onderricht; de doctrine heeft dus de katholiciteit en is dus onfeilbaar waar. Een onfeilbaar leergezag is noodzakelijk op aarde.

  2. Raphaël schreef: “Zogenaamde nieuwerwetse profeten mijd ik.”

   Ik ben in het algemeen zeer voorzichtig met beweringen dat die of die persoon de geest van profetie zou hebben, maar van de Gelukzalige Katharina Emmerich ben ik overtuigd dat zij die geest had en dat zij goddelijke visioenen geschouwd heeft. Op basis van haar visioenen heeft men zelfs de woning van de Allerheiligste Maagd Maria te Efeze gevonden. Dat betekent niet dat alles wat aan haar toegeschreven wordt correct is, maar ik neem haar zeer ernstig als profetes en uitverkoren ziel.

   Zij heeft dingen verteld waarvan ik van oordeel ben dat zij er niet zelf had kunnen opkomen als een eenvoudige kloosterzuster. Zij heeft bijvoorbeeld gezegd dat zij zag hoe de engel Melchisedek een groep Semieten gecoördineerd had om in het Heilig Land de latere komst van de Israëlieten voor te bereiden. Volgens de “Chronografie van 354” had Melchisedek in de oude dagen als priester-koning van Salem leiding over Scythiërs in het Heilig Land, en de H. Kerkvader Hippolytus categoriseerde de Scythiërs als Semieten.

   1. Tja. Er zijn zóveel mensen en meningen. De ene na de andere profeet staat op. Ook al wordt er gewaarschuwd: “Velen zullen in mijn naam komen en zullen u willen verleiden.”. (vrij gezegd door mij)
    Om me verder te verdiepen in de erfzonde kwam ik ook de Joodse visie tegen, die weer een ándere blik werpt op de erfzonde: https://www.israelendebijbel.nl/nl/bijbelonderwijs/digitale-bijbelstudie/Erfzonde/352
    Paulus zou psalm 14 (=53?) citeren maar:
    Het handelt in die psalm (en?) daar over dwazen die Israel ‘opeten’, de euveldoeners en de dwazen, de goddelozen. Maar god: “5 Daar overmeestert hen de schrik; want God is bij het rechtschapen geslacht.”.

    En nu weet ik nog niet wat de erfzonde precies was.

    1. https://verbond.blogspot.com/2011/09/de-goede-oude-mechelse-catechismus-van.html

     61. Wat is de erfzonde?
     De erfzonde is de staat van de zonde die van Adam op al zijn nakomelingen overgaat.

     62. Waarom noemt men de staat van zonde waarin wij geboren worden, erfzonde?
     De staat van zonde waarin wij geboren worden, noemt men erfzonde, omdat hij niet uit een daad van onze wil voortvloeit, maar als een erfdeel met de menselijke natuur overgaat van Adam op zijn nakomelingen.

     63. Is er één menselijk schepsel vrij gebleven van de erfzonde?
     Alleen de heilige Maagd Maria, de Moeder van God, is vanaf het eerste ogenblik van haar bestaan, vrij gebleven van de vlek der erfzonde, door het voorrecht van haar Onbevlekte Ontvangenis.

 12. Aan Staf De Laet .. inzake (24 augustus 2020 om 17:33)..

  Citaat… ▪︎[In de plaats] van de boeken van Anna Katharina Emmerick te lezen, zoudt u zich beter eens verdiepen in een [ernstige exegetische] studie van de bijbel. Adam als historische persoon en eerste mens op aarde, het ‘aards paradijs’ als historische plaats, Kaïn en Abel’ als historische personen … Als ik uw manier van denken volg, komen we terecht in het [grootste incestnest uit de geschiedenis]▪︎

  Waarom, Staf De Laet, zet je -aards paradijs tot aan Abel- tussen aanhalingstekens?!
  Welke conclusies mag of kan ik daar uit trekken.. dat je daar zoal je bedenkingen over hebt zoals alle hedendaagse naamkatholieken cq. christenen.

  Én dan die kwalijke uitspraak van: ▪︎Als ik [uw manier] van denken volg, komen we terecht in het [grootste incestnest uit de geschiedenis]▪︎

  Citaat: •alleen in het [prilste] begin• enkele broers en zussen man en vrouw werden om kinderen te krijgen.. ▪︎hun geesten waren [nog niet] zo bedorven▪︎… vooral dit laatste maakt iets duidelijk namelijk een gif willen spuiten “in de goede verloop van de reacties” en ze te frustreren met irritant geneuzel, ook eigen bij P.Derks, Theo Janssen en An Desat. ..en misbruik maken van iemand anders zijn tijd en mentale energie ..zoals in dit geval.. om je diabolische hinderlagen te weerstaan en te breken.. het is diabolisch om dat jij en die 3 andere genoemden een hand er aan hebben om zaken om te keren .. een tijd geleden was hier ook iemand met zijn evolutionisme en die constant in “de wielen reed”.. meer dan een jaar. . waarschijnlijk een vrijmetselaar.. van het zelfde laken ’n pak.

  Én dan kom je ook nog aan met je:: -ernstige exegetische studie van de bijbel- ..ben je soms de leukste thuis? Wees dan niet zo lui en laat daarin dan eens jouw kunde zien ..wat je in je bolleke hebt en niet vanaf de kant wat geneuzel laten horen zoals van: -In de plaats van de boeken van Anna Katharina Emmerick te lezen- etc.

  Ja die verlichting door de H.Geest die is natuurlijk niet nodig als je al een meester
  bent in ernstige exegetische studie van de bijbel.
  Hopelijk laat je eens iets zien van die meesterlijke (inhoudelijke) exegetische kunde..
  …….

  1. Jo, ik ga niet in uw val trappen. Laat het ons hierbij houden dat de bijbel op zich en met uitbreiding het boek genesis GEEN historische literatuur is. Waarom ik een aantal namen tussen aanhalingstekens plaats is net om te benadrukken dat de figuren waarvan sprake geen historische personen zijn. Genesis beschrijft het verhaal van God met de mensen, de goedheid van de mensen, maar ook de slechtheid van de mensen (Kaïn en Abel). Op enkele Amerikaanse creationisten na, weet elk weldenkend mens dat de mensheid niet uit één ouderpaar, Eva en Adam, voortgekomen zijn.
   U mag dat natuurlijk blijven geloven en zo in de beschreven moeilijkheden terecht komen van incest. Ik weet het, ook daar hebt u een uitleg voor: ‘de mensen waren in de begintijd nog niet zo verdorven..’
   Ik vraag u ook op geen enkel ogenblik om de wetenschappelijke exegese te omarmen. Het wordt wel moeilijk wanneer mensen een vaste overtuiging hebben over iets en tegelijk zo’n grote schrik hebben om eens over de muur te kijken. De schrik om in hun overtuiging ontgoocheld te worden. Zich vastklampen aan uitspraken, slogans en zogezegde waarheden geeft immers zekerheid en vooral dan moeten we zelf niet denken.

   1. De h.Schrift is niet slechts de geschiedenis van het volk van God, het is vooral ook geestelijke heilsleer, voor alle zielen bestemd, en waarin men kan leren van de fouten van zondaars en van het heil van de heiligen.

    Altijd weer sta ik er van te kijken dat mensen met een goed verstand ononderbroken omtrekkende bewegingen maken rondom het begrip GEESTELIJK LEVEN.

    Lichaam, ziel en geest. En dan zich beperken tot dat schamele pakje gedoemd vlees waartoe ook het eigen verstandswerk behoort. Dit verstandswerk heeft in de loop van de tijden de aarde bezaaid met onoverzichtelijke puinhopen van vergane culturen. En zelfs daar gaat men in neuzen om niets geestelijks te vinden en God te omzeilen.

    1. Wat u zegt betwist ik te zeerste, maar laat ons even uw gedachtegang volgen. Ik dacht altijd dat mensen lichaam en geest of zo u wilt lichaam en ziel zijn. Toch hebt u het over een heilsleer voor alle ZIELEN. En de lichamen dan?

      1. De Mechelse katechismus dateert uit de zeventiende eeuw en is al lang voorbijgestreefd.

       1. Indien God voortdurend alle geboden en de hele bijbel zou wijzigen dan was Hij geen God.
        U hebt dringend behoefte aan zelfonderzoek.
        U lijdt aan de ziekte van het modernisme : ongedurigheid, onstandvastigheid, zottigheid, verwaandheid.
        Alleen een dwaas doet zaken met een onstabiele partner.

      2. zou het kunnen, Eric…., dat u net zoals iedereen bekering nodig hebt. ik heb ik mijn boekenkast nog ergens een Mechelse catechismus staan en ik had hem toevallig enkele dagen geleden nog vast. Mijn bedenking was op dat ogenblik: ‘wat hebben ze de jeugd toch allemaal aangedaan?’ Vraag en antwoord in een taal die geen enkel kind verstond of verstaat. Met holle frasen die kinderen van buiten moesten leren, maar die NIKS bijbracht tot het geloven, een taal die mijlen verwijderd was van de Blijde boodschap van Jezus. En neen, ik doe hem nooit weg omdat die catechismus het voorbeeld was hoe het niet moest. Maar gelukkig spreken we hier in de voltooid verleden tijd.

       1. Zegt onze gewezen Godsdienstleerkracht.

        Eéntje van het soort dat er voor gezorgd heeft dat ik in mijn tienerjaren m’n geloof beetje bij beetje kwijtraakte. Het soort dat dweepte met figuren als Che Guevara. het soort dat kwam beweren dat al die mirakelen van jezus niet écht waren. het soort dat zelfs vraagtekens plaatste bij de verrijzenis van Christus… Enig idee wat figuren als JIJ de jeugd hebben aangedaan?

        Ik heb ze meegemaakt. die ‘progressieve’ Godsdienstleerkrachten die er mede voor gezorgd hebben dat een complete generatie van hun geloof gevallen is.

        En nog steeds moet dat soort ageren tegen alles dat maar een beetje ruikt naar mystiek of traditie. Alsof ze nog niet genoeg hebben kapot gemaakt…

        En dat komt hier het grote woord voeren…

        1. Zij zijn verslaafd aan verwoesten wat heilig en edel is, de Soros-goblins. Maar gelukkig is er groeiend verzet tegen hen in de katholieke Kerk; hier in Vlaanderen is daar nog niet veel van te zien, maar wel in het buitenland, en van zodra er wederom een kampioen van de katholieke orthodoxie tot de Troon van Petrus gekozen wordt zal de banhamer woeden tegen de antinomistische cultuur-marxisten die de heilige Kerk van binnenuit proberen te vernietigen door pedosatanisme, antimoraal en kantiaans subjectivisme.

         “Conservatieve” katholieken hebben gedurende decennia de fout gemaakt van op pacifiërende toon te spreken tot deze figuren die scharen van katholieken geestelijk geruïneerd hebben. Er moet agressie zijn in de verbale strijd tegen hen, zoals Christus agressief was jegens de hypocrieten van toen.

 13. Aan Raphaël..

  Die opvatting over evolutie is me in zekere mate bekend.
  Ik wil 2 voorbeelden aanhalen waar je uit doorredeneren kunt.

  De wetenschappers in de deeltjesfysica veronderstellen de noodzakelijke consistentie (in hun deeltjesversnellers) in het vinden van de [fundamentele] bouwsteen van het atoom.. maar de noodzakelijkheid van die consistentie impliceert de scheppingsorde van VOOR de zondeval.. dus zonder te beseffen bevestigen ze de toestand, orde van vóór de zondeval.

  Maar die [fundamentele subtiele] bouwsteen van het atoom bestaat niet want die hebben ze nodig voor de oerknal, waar alles uit zou moeten ontstaat..en die dus een fabel is.
  Dat er bouwstenen bestaan dat wil ik “eventueel” niet ontkennen maar er bestaat beslist geen fundamentele bouwsteen.. en waarom er beslist geen fundamentele bouwsteen bestaat probeer ik duidelijk te maken met het volgende voorbeeld.

  In een van voorgaande reacties schreef ik over de illuminati-film met Lara Croft en de lans van het lot van Longinus en de 9 planeten op één lijn ten opzichte van de zon en dat ook al in 2012 werd verwacht. En in die film werd een uitspraak gedaan waar ik van schrok namelijk dat [verleden en heden] zullen samenvallen in dat moment dat de negen planeten op een lijn zullen staan ..want
  dat is precies wat er in de Grote Waarschuwing van Garabandal zal gebeuren.. de eenheid van het heden en verleden = oordeel… ruimte en tijd worden opgevangen en relativeert de afgelegde weg en [[[-het- Het van de consistentie]]] is tegelijkertijd overal aanwezig op de afgelegde weg.. en daarom kan er geen fundamentele bouwsteen van het atoom bestaan… wat die wetenschappers in de deeltjesversnellers veronderstellen te kunnen vinden. Maar dat zal God niet toestaan.
  ….

  1. Jo,
   Je kunt er van alles bijhalen, maar van quantumfysica weet ik te weinig om er iets zinnigs over te zeggen. Lara Croft ken ik niet, Garabandal en die ander ook niet.
   Het gaat mij er om: we zitten in een nare situatie en ik probeer licht in de duisternis te zoeken door het Boek serieus te lezen en er de lijn uit te halen.
   Laten we het houden bij het mysterie van Adam en Eva? Dat vind ik al moeilijk genoeg. Als men bijvoorbeeld weet dat bomen in de Bijbel (vaak?) voor volkeren staan, dan leest dat bijvoorbeeld al iets handiger.
   Daarom vond ik de youtube zo erg leuk. Het idee dat we het probleem Adam en Eva niet goed duiden en we de problemen in de wereld van vandaag niet zo goed weten te duiden. We zien wel slechtheid en we zien verwarring en oplichterijpraktijken. Hoe kunnen we dat duiden? Hoe kunnen we het kwaad beschreven in de Bijbel leggen op het kwaad heden ten dage? Zien we openingen als we de Bijbel beter leren lezen? Waarom zijn sommige Bisschoppen tégen iets en anderen niet? Hoe kan dat? Wie spreekt de waarheid? Waarom zien sommigen de slechtheid in de wereld wél en lijken anderen er blind voor te zijn? Wordt dat door de Heer niet zelf gezegd, als Hij wijst op “zij hebben wel ogen maar zien niet, oren maar horen niet”? Omdat ze van een andere familie zijn? Ze zijn niet van Zijn stal. Ook nú speelt dat fenomeen, alleen begrijpen we dat niet.
   En het zaad van probleem is al gezaaid in den beginne. Dat stáát er toch? “Ook zal ik vijandschap verwekken tussen u en de vrouw, tussen uw en haar kroost (zaad): dit zal trachten u op den kop te treffen, terwijl gij zult trachten het in den hiel te treffen.” Er was dus eerst géén vijandschap tussen die twee zaden.

 14. Aan Raphaël..

  Je schrijft het volgende:: •Omdat ze van een andere familie zijn? Ze zijn niet van Zijn stal. Ook nú speelt dat fenomeen, alleen begrijpen we dat niet.
  En het zaad [van probleem] is al gezaaid in den beginne. Dat stáát er toch? “Ook zal ik vijandschap verwekken tussen u en de vrouw, tussen uw en haar kroost (zaad): dit zal trachten u op den kop te treffen, terwijl gij zult trachten het in den hiel te treffen.” ……
  {{Er was dus [eerst géén] vijandschap tussen die twee zaden.}}▪︎

  Mijn vraag is: ..Toen God dat uitsprak was er nog géén kroost van Eva ..hoe kan het dan dat er dan [eerst géén ] vijandschap tussen die [twee] zaden bestond.. terwijl dat goede kroost nog niet bestond.?! Is het niet zo dat alle verdoemden in de hel het zaad van de slang zijn.

  Het zaad van de slang misbruikt haar intellectuele vermogens en talenten tegen hun medemens.. meer dan ooit zien we dat in onze huidige tijd het misbruik van de wetenschap en de technologie en dan laat ik nog even het occulte buiten beschouwing en wat betreft de reuzen.

  1. Mijn vraag is: ..Toen God dat uitsprak was er nog géén kroost van Eva ..hoe kan het dan dat er dan [eerst géén ] vijandschap tussen die [twee] zaden bestond.. terwijl dat goede kroost nog niet bestond.?!
   Goede vraag, Jo.
   In de natuur zorgt de ‘vijandschap’ tussen het zaad ervoor dat er geen slechte dingen gebeuren. Een leeuw kan geen koeie-kinderen krijgen en een raaf geen musse-kinderen. Daar zorgt het zaad voor.
   Er dus (gelukkig!) bijvoorbeeld geen gedrochten geboren kunnen worden die de schoonheid en de pracht van de schepping verwoesten.
   Adam was de zoon van God. (zie lucas 3:38)
   Indien Adam voor de zondeval zonen had gewonnen waren dat ook Godenzonen, immers ze waren zondeloos.
   Adam en Eva kregen van God immers de opdracht te heersen over de aarde en God zegende hen door hen vruchtbaar te maken. Ze kregen (dus) kinderen?

   (Er was een tijd dat de mensen-vrouwen en de Godenzonen paarden:
   Genesis 6:4″ In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren, en zich [kinderen] gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van name.”.)

   Na de zondeval kreeg Adam Set. Er staat dat ‘fijntjes’ bij dat Set naar de gelijkenis van Adam was, als zijn beeld. Het beeld dat een mens, niet naar het beeld van God? Dat zou ook niet kunnen na de zondeval immers? Dan is de mens ‘vernederd’ geworden door de slang.

   5 “En de HEERE zag, dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde, en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dage alleenlijk boos was.”.
   7 “En de HEERE zeide: Ik zal den mens, dien Ik geschapen heb, verdelgen van den aardbodem, van den mens tot het vee, tot het kruipend gedierte, en tot het gevogelte des hemels toe; want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb.”.

   Er staat ook geschreven: “Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermeerderen de moeite uwer zwangerschap;”. Dat wil zeggen als er iets vermeerderd wordt, dat het eerst minder was.

   Ik weet ook weinig zeker, maar ik probeer goed te lezen wat er staat. En logica (komt van logos) toe te passen om het woord (logos) te begrijpen.

  1. @Jo,
   inzake het zoeken naar DE waarheid kunt U het zoeken in diverse geloven niet laten.
   Anders gezegd: U vindt DE waarheid niet in de bijbel.
   Nóg anders gezegd: U bent geen katholiek.
   Nóg erger: U bent geen christen. U bent hooguit zoekende.

   1. Derks, is dat ook al een schande als iemand ‘zoekende’ is? Alle respect voor mensen die zoeken, veel mee dan voor hen die genoeglijk achterover leunen in hun zetel en er vast van overtuigd zijn dat zij de waarheid hebben. Zo dachten de Farizeeën in Jezus’ tijd ook.

 15. @Jo,
  En iemand die zoekt, dient te luisteren en hooguit vragen te stellen als iets niet duidelijk is.

  Maar U discussieert ‘gewoon’ mee.
  Dát is Uw fout.

 16. @Raphaël en @Raphaël,
  Durf Genesis onbevangen (= kinderlijk, niet geremd doordat je weet wat er komt) te lezen.
  Durf dus Genesis te lezen als ’n KIND.
  Wat blijft dan over?: de duivel verleidt de zwakste: Eva.
  Eva – op haar beurt – verleidt Adam.

  Die verleiding is, wat wij geërfd hebben van onze (voor)ouders.
  Net zoals je een kromme of rechte neus kunt erven, hebben wij geërfd, dat wij het LEUK vinden om te doen wat God niet wenst (= wat God niet goed vindt voor ons geluk).

  Wij vinden het dus LEUK om ons te laten verleiden.

  Dát is wat er geschreven staat. Niet meer en niet minder.

  1. Ietwat uitleg over de slang en Eva:

   Satan wordt voorgesteld door een slang.
   Eva wordt aangesproken door die slang. Het feit dat dieren niet kunnen spreken en hier een dier spreekt, had voor Eva een duidelijk signaal moeten zijn dat dit niet de stem van God is.

   Als straf kreeg de slag geen handen en geen voeten.
   Wij zijn allemaal bang voor ’n slang. Dat we daar bang voor zijn, is heel terecht.
   Een slang is eerst normaliter ons verborgen (bijvoorbeeld in ’n spleet).
   Een slang heeft geen poten. Hierdoor bijt een slang dus het snelst bij de hielen.
   Als wij ‘m plotseling zien, dan proberen wij het dier te doden, terwijl die slang óns probeert te doden.

   Eva kreeg als straf, dat zij de mindere was van Adam en tóch zou hunkeren naar Adam + dat het baren van kinderen met pijn gepaard gaat.

   Deze situatie is tot op heden normaliter nog steeds ’n feit.

    1. Maria is volledig te beschouwen als de 2e Eva.
     Maria is door haar zondeloosheid ’n tegenpool van Eva.
     Hierdoor is de vrouw geen mindere van Adam meer.
     (Dus dié straf is door God opgeheven)
     Maar nógmaals:
     in grote delen van de wereld is de vrouw nog steeds de mindere van de man.

     1. P.Derks zei:
      Maar nógmaals: in grote delen van de wereld is de vrouw nog steeds de mindere van de man.

      P.Derks inderdaad. En dankzij de traditionalisten in de RKK, niet alleen in de wereld maar vooral in de Kerk wordt door velen de vrouw nog altijd gezien als een wezen, bedoeld om kinderen te baren.

      1. @Theo Janssen,Uw reactie komt overeen met die van ’n onvolwassen puber.
       Kunt U preciezer zijn dan alleen algemene blabla roepen?

       1. P.Derks, ik dacht dat jij wel wist dat het bebrijpen van een puber, slechts aan pubers en aan Onze Lieve Heer is?

        1. @Theo Janssen,

         Alwéér zo’n onvolwassen antwoord. Dat doet U alleen, omdat U geen correct antwoord heeft.”

         Dus nu graag ’n écht antwoord op Uw populair uitspraak:
         “P.Derks inderdaad. En dankzij de traditionalisten in de RKK, niet alleen in de wereld maar vooral in de Kerk wordt door velen de vrouw nog altijd gezien als een wezen, bedoeld om kinderen te baren.”

         1. Tweeduizend jaar geleden, speelde de vrouw in de samenlevingen in het Midden Oosten geen enkel rol in het openbare leven.
          Alles was gericht op de suprematie van man.
          In de Islamitische landen is dat nog altijd zo.
          In de rest van de wereld is men tot het inzicht gekomen dat de er wel verschillen zijn tussen een man en een vrouw, maar dat die geen enkele rol spelen in het bezit van competenties die nodig zijn om hoge ambten te vervullen.
          Alleen in Orthodox Christelijke kringen en in de RKK, die zoals wij allen weten sinds 1970 haar toekomst in het verleden zie, speelt de vrouw in openbare ambten geen enkele rol.

          En net als bij de kruistochten duizend jaar geleden, roept men in de RKK bij de achterstelling van de vrouw “God wil het! “.

          Wanneer men de (Bijbelse) argumenten voor deze achterlijke benadering van de vrouw goed beschouwd, en ziet hoe men met andere zaken om gaat, dan kun je niet anders dan vaststellen dat het een volkomen kromme redenatie is.
          Wanneer men werkelijk consequent was dan ging elke Paus en iedere Bisschop te voet of op een ezel.
          En niet in een auto en al helemaal niet in een sedia gestatoria.

         2. @Theo Janssen,
          In de wereld doet zo’n uitspraak het prima, maar op deze site komt het alleen maar dom over.

          1. @Theo Janssen,
           Zoals U als koster weet, doet de kerk echt wel méér dan ’n H. Mis lezen.

          2. ….. maar op deze site komt het alleen maar dom over.

           Theudmer, dat zal best wel, tenminste bij bepaalde forumleden.
           Overigens, Bisschoppen en Kardinalen doen ook heel wat meer dan de H.Mis lezen.
           Toch waren en zijn er nauwelijks vrouwen op bestuursfuncties in de top van de RKK .
           Paus Franciscus heeft naar ik meen onlangs wel een vrouw op een hoge post in het Vaticaan benoemd.
           Maar het zal me niet verbazen wanner dat in jouw ogen slechts een bewijs van zijn onvermogen tot besturen en een gebrek aan Katholiciteit, van de Paus is.

  2. P. Derks,
   Natuurlijk moet men Genesis met open en ongeremd lezen.
   Maar wil dat zeggen dat we ons verstand niet zouden moeten blijven gebruiken? Júist bij het bestuderen van het verleden zoals dat gebeurd zou zijn volgens de Bijbel?
   “Die verleiding is, wat wij geërfd hebben van onze (voor)ouders.”, zegt u.
   En vervolgens herhaalt u de dogma’s van de kerk. Dát moeten we maar geloven.
   Als u zich zo opstelt, dan kan deze blog meteen dicht. Dan is al dat geploeter niets.

   Bidden en voor de rest niks.

   Nou, das een goede houding.

   Dus kan dit blog sluiten.

   1. @Raphaël,
    Dit is ’n KATHOLIEKE site. De bijbel IS al ’n dik boek. Als iemand dan ook nog een complete uitleg nodig heeft, dat kan ie beter een bijbelcursus volgen + naar een goede geestelijke gaan.

  1. @eric-b-l,
   Bedankt. Ik had daar al lang naar gezocht. Ik heb ‘m gekopieerd in Word (Dan ben ik onafhankelijk van wel of niet werkend internet).

 17. “Sola Scriptura” is irrationeel; de Bijbel is een katholiek boek. Zonder de katholieke Kerk zou men heden zelfs niet weten wat de authentieke tekst van Genesis zou zijn oorspronkelijk door Mozes in de antiquiteit geschreven. Luther was trouwens tegen het Epistel van St. Jacobus, terwijl hedendaagse protestanten hun eigen vertalingen daarvan hebben in hun ketterbijbels. Religieuze anarchie komt niet van God.

  Elke exegese die tegenstrijdig is met de katholieke dogmata is vals.

  1. Theudmer, ge vergist u zeer zwaar. ‘de’ bijbel is geen katholiek boek. Het OT is ontstaan voor er van het christendom sprake was. Jezus was zelf een Jood die rond het jaar 30 gestorven is. De vroegste christelijke literatuur, de brieven van Paulus zijn pas ontstaan rond het jaar 55.
   Her boek Genesis is NIET door Mozes geschreven. het dateert van voor de tijd van Mozes. De schrijvers – want er waren er vele – zijn onbekend. Idem voor de evangelies. Het is niet omdat er een naam onder staat dat het de juiste naam is laat staan dat we kunnen achterhalen wie precies de schrijver was of de schrijvers waren. Zelfs de brieven van Paulus zijn meer dan waarschijnlijk niet allemaal door hem geschreven en van de brieven waar zekerheid over bestaat , zijn er in een aantal gevallen stukken bijgevoegd door andere auteurs.
   ‘Elke exegese die tegenstrijdig is met de katholieke dogmata is vals’ Wat een uitspraak! Over welke dogma’s hebt u het dan? Exegese is een volwaardige wetenschap, maar ja bij het woordje ‘wetenschap’ raakt u al in paniek.

   1. De leugens van het modernistisch historico-criticisme kende ik al, Staf De Laet; zij worden immers voortdurend herhaald door de slachtoffers van universiteiten. Modernisten hebben echter nooit bewijzen naar voor kunnen brengen voor hun hersenspinsels.

    De Kerk werd door God gesticht in de tijd van Adam, en het boek Genesis dat door Mozes onder goddelijke inspiratie werd geschreven was dus toevertrouwd door God aan de Kerk. Adam, de patriarchen, de profeten, zij waren christenen. Christus, geboren in of omtrent het Jaar der Schepping 4000, heeft aan de Kerk de goddelijke inrichting gegeven zoals zij die tot op heden heeft, en de gewijde geschriften van het Nieuw Testament zijn eveneens aan de Kerk toevertrouwd. Ja, de Bijbel is dus een katholiek boek, en de exegese ervan komt exclusief toe aan de Ecclesia docens, niet aan laïcale modernisten die tijdens hun academische opleidingen van de giftige bronnen der dwaalleer gedronken hebben. Het is, overigens, de katholieke Kerk die onfeilbaar gezegd heeft wie de auteurs van de gewijde boeken waren, en het komt aan de genoemde modernistische exegeten niet toe om dat te betwisten.

    1. Ik heb geen zin om kop al uw insinuaties in te gaan. Maar één ding moet u mij verduidelijken: ‘ de exegese komt enkel toe aan de ecclesia docens. Wie is dat dan wel. En misschien kunt u in het vervolg beter schrijven het leergezag i.p.v. geleerd te doen in het Latijn. Hebt u er al een aan gedacht al uw theorieën in boekvorm uit te geven. De eventuele lezers kunnen daar veel plezier aan beleven

     1. Staf De Laet schreef: “Wie is dat dan wel.”

      De Ecclesia docens (Lerarende Kerk) is het corpus van diocesane bisschoppen met de Paus van Rome als hoofd; een doctrine die tegelijkertijd onderricht wordt door ieder lid van de Lerarende Kerk is volgens de katholieke leer onfeilbaar waar.

      Staf De Laet schreef: “En misschien kunt u in het vervolg beter schrijven het leergezag i.p.v. geleerd te doen in het Latijn.”

      Het Latijn is belangrijk wanneer men zich bezighoudt met theologie en bijbelexegese; zonder het Latijn kan men amper de grote westerse theologische werken van doorheen de eeuwen lezen en kan men de canonieke versie van de H. Schrift in de Latijnse Kerk niet lezen. “Ecclesia docens” is een technische term in de theologie.

      Wist u als voormalige student bij de faculteit theologie bij de KUL niet wat de Lerarende Kerk is? Onlangs beging u nog de uitschuiver van te beweren dat de Romeinse Ritus door St. Pius V gecreëerd werd, dus ik zou er niet van verschieten als u het werkelijk niet wist. Velen participeren in publiek debat over bepaalde onderwerpen terwijl zij daar niet voldoende kennis voor hebben, en dan nog op een zeer arrogante toon.

      Staf De Laet schreef: “Hebt u er al een aan gedacht al uw theorieën in boekvorm uit te geven.”

      Dat de christelijke Kerk teruggaat tot Adam en dat Mozes Genesis geschreven heeft is de leer van de katholieke Kerk. Het is komisch hoe u doet alsof dit nieuwe, nooit eerder gehoorde “theorieën” zijn terwijl het simpelweg over fundamentele zaken gaat in de katholieke godsdienst. Trouwens, wanneer een katholiek belijdt dat de Roomse godsdienst de door God geopenbaarde godsdienst is, dan is het logisch dat hij erkent dat die godsdienst teruggaat tot de eerste vader Adam, want Adam hoorde het proto-evangelie [Gen. 3, 15] van Godswege, de profetie over hoe Maria, dochter van Eva en zelf de Nieuwe Eva, de kop van het serpent ging verbrijzelen. Adam was het hoofd van de Kerk op aarde en droeg offers op aan God als priester voor zijn nakomelingen, offers die verwezen naar het later Offer van Christus op het altaar van het Kruis.

 18. U bent wel een heel slim bazeke als u de bijbel, waaronder teksten van 4000 jaar oud zonder enige uitleg begrijpt, ze in hun kontekst kunt plaatsen, het literair genre onmiddellijk door hebt. Maar tenzij ik mij vergis is die wetenschap niet aan u besteed.

 19. @Theo Janssen,

  Betreft Uw uitspraak:
  Toch waren en zijn er nauwelijks vrouwen op bestuursfuncties in de top van de RKK .

  Als ’n bestuursfunctie vrijkomt, dan is het bestuur allang blij als zich iemand meldt.
  Ik heb in dertig jaar tijd niet meegemaakt, dat ’n kandidaat niet werd geaccepteerd.
  Dat er meer mannen dan vrouwen in bestuursfuncties zitten, ligt dus niet aan de kerk, maar aan de vrouwen-zélf.
  Ook dát is de gang van zaken. Dat moet U als koster zeer goed weten.
  U doet dus ’n populaire uitspraak met het doel om populair over te komen.
  @Theo Janssen, komt U aandacht tekort?

  1. P.Derks je hebt volkomen gelijk.
   Maar we hebben het dan over noodzakelijke maar wel: PRO DEO baantjes.
   Dat is waar jij, als het gaat om functies voor vrouwen in de Kerk aan denkt. Daar zijn vrouwen goed genoeg voor.

   Maar waar ik het over heb zijn vrouwen op invloedrijke posten.
   Door hun andere kijk op het Leven, de Kerk en de maatschappij dan mannen, mist de Kerk al 2000 jaar deze belangrijke en noodzakelijke vrouwelijke component in de aanpak van problemen en de beslissingen die moeten worden genomen.

   Het valt me altijd weer op:
   In iedere homofobe tirade, wordt hoog opgegeven over de complementariteit van mannen en vrouwen. Maar dit beperkt zich dan wel tot de penis, de vagina en de borsten.
   De hersenen zijn hier nadrukkelijk van uitgesloten.

   Zodra er sprake is van beslisingsbevoegd berust deze binne de RKK bij colleges van uitsluitend mannen, waar vrouwen dan gehoorzaam naar moeten luisteren.

   En P.Derks, wat je vraag omtrent tekort komende aandacht betreft: Ik kan je wat mij betreft gerust stellen.
   Maar het feit dat je totaal los van het onderwerp met deze veronderstelling komt, geeft mij wel te denken. Ik hoop oprecht dat het met jou verder goed gaat.

   1. @Theo Janssen,
    Kerkbesturen zijn áltijd pro deo baantjes (behoudens eventueel ’n kleine bijverdienste voor het kosterschap). Als iemand rijk wil worden, dan is ie bij de kerken bij ’t verkeerde adres.
    Het is mij opgevallen, dat vrouwen zich nooit (maar dan ook nóóit) kandideren voor ’n gratis bestuursbaantje.
    Dus ik blijf erbij, dat U populair wilde doen.
    Voor DIK betaalde banen zijn vrouwen wél te porren, vooral als er (buitenlandse) reisjes aan vastzitten.
    Als vrouwen zich gelijk willen stellen met de mannen, dan dienen zij zich ook beschikbaar te stellen voor de gratis rot-baantjes en dus niet alleen de krenten uit de pap willen hebben.

    Waarom U homo’s erbij haalt, is voor mij ’n raadsel. Wil U alwéér populair doen? Dit versterkt mij in mijn veronderstelling dat U aandacht wil trekken,

  2. Derks, u komt blijkbaar heel veel aandacht te kort in het gewone leven. Niemand heeft u blijkbaar manieren geleerd in de omgang. daarom moet u altijd zo denigrerend overkomen naar mensen die u mening niet delen. Een goede psychiater kan misschien helpen.

    1. Graag een verduidelijking van wat u bedoelt, dan kan ik daar, indien nodig, ook op antwoorden.

     1. @Omdat ik bij @@Theo Janssen duidelijk heb gemaakt, dat hij om aandacht vraagt.

      1. P.Derks je hebt opgemerkt dat ik volgens jou aandacht te kort kom.
       Dat is toch iets anders dan duidelijk maken dat dit ook daadwerkelijk zo is.
       Maar wanneer ik expliciet meld dat dit niet zo is, dan negeer je dat volledig.

       Je zegt dat jou is opgevallen, dat vrouwen zich nooit (maar dan ook nóóit) kandideren voor ‘n gratis bestuursbaantje.
       Dat is (in ieder geval in Nederland) aantoonbaar onjuist want in vrijwel alle raden en werkgroepen, of dat nu bij de Kerk, de school of het buurthuis is, zijn vrouwen veruit in de meerderheid.
       (Kerk) koren met name rouw-en trouwkoren bestaan vrijwel uitsluitend uit vrouwen.
       Dat kan iedereen die daar eerlijk naar kijkt heel eenvoudig vaststellen.

       De conservatieve vleugel in de RKK is van mening dat een vrouw op cruciale functies in de RKK niets te zoeken heeft, omdat ze er al tweeduizend jaar van overtuigd zijn dat mannen veel beter kunnen besturen, zonder de inbreng van vrouwen.
       De complementariteit (het aanvullen van man en vrouw) heeft in de conservatieve vleugel kennelijk uitsluitend betrekking op penis, vagina en borsten, Maar absoluut niet ten aanzien van de hersenen, integendeel.

       1. @Theo Janssen,
        Nu ben je écht blij dat je iets gevonden hebt: vrouwen bij ’n kerkkoor.
        Ja, daar moet ik U gelijk in geven.
        Maar wat ’n penis enz. daar mee te maken heeft, is mij opnieúw ’n raadsel.
        U komt écht aandacht tekort.

        1. P.Derks ik ga proberen om in reacties op jouw bijdragen voortaan zoveel mogelijk met één enkel voorbeeld ten aanzien van één enkel aspect te komen.
         Het wordt anders voor jou kennelijk te gecompliceerd. Zoals blijkt uit jouw reactie van 12:42.

         Ik zal dit echter proberen goed te maken door heel duidelijk in rij en gelid te zetten wat ik bedoelde:

         Jij gaf aan dat vrouwen nooit maar dan ook nooit een pro Deo bestuursfunctie binnen een parochie vervullen.
         Die absoluut onjuiste en niet op de werkelijkheid gestoelde bewering, heb ik weerlegd door naast andere voorbeelden ook het kerkkoor te noemen.
         Daar heeft, zeker waar het voornamelijk of uitsluitend vrouwen zijn, een penis weinig mee te maken. En het gezegde “Voor het zingen de kerk uit” heeft ook niets met dit onderwerp te maken.

         Een ander aspect van het onderwerp van deze gedachtewisseling is het, in mijn ogen, totale gebrek aan logica waarmee de conservatieve vleugel van de RKK vrouwen en homoseksuelen bejegend.

         Want in de strijd tegen homofilie wordt altijd gewezen naar de dan ineens bejubelde complementariteit tussen mannen en vrouwen. E ook dat het ontbreken van die complementariteit het bewijs is dat dit zonder enige twijfel “een gruwel Gods is”.

         En daarom P.Derks, stel ik vast, wat ik eerder zei:
         De complementariteit (het aanvullen van man en vrouw) heeft in de conservatieve vleugel kennelijk uitsluitend betrekking op penis, vagina en borsten,
         Maar absoluut niet ten aanzien van de hersenen, integendeel.

         1. @Theo Janssen,
          Wat heeft zingen in ’n kerkkoor met ’n bestuursfunctie te maken?

          1. @Theo Janssen,
           Ik moét U er op attenderen dat dit geen porno – site is.
           Dus a.u.b. niet onnodig met lichaamsdelen smijten.

         2. Theo, oppassen, voor sommigen is heet benoemen van bepaalde lichaamsdelen al porno, alsof die menselijke organen op zich al vies en vuil zouden zijn. De kerk gaat kapot aan scrupuleus gedrag, aan angst voor seksualiteit. Ik kan mij dat wel een beetje indenken met de opvoeding die sommigen op dat vlak (niet) gekregen hebben. Ik kan mij daar ook iets bij voorstellen wanneer celibataire mannen het daarover hebben. Wanneer de mens door God geschapen is als een seksueel wezen, kan seksualiteit op zich nooit vies of vuil zijn. tenzij men er zelf geen weg mee weet.

 20. @ staf De Laet, ( 26 augustus 2020 om 17:55 )
  . . . begrijpen . . . kontekst . . . literair genre . . . wetenschap . . .
  Volgens Staf De Laet is “de bijbel” slechts studiemateriaal voor wetenschappers.
  Men noemt “de bijbel” trouwens “De heilige Schrift” omdat het in de allereerste plaats GEESTELIJKE tekst en GEESTELIJKE leringen bevat.

  Dat je nooit naar de innerlijke stem van je engelbewaarder luistert maak je met zovele woorden heel erg duidelijk.

  Typisch modern, VaticaanII nihilisme, bidden hoeft niet meer tenzij uiterlijk met holle woorden.
  Met heel veel moeite vond ik nog een aanvaardbaar gezongen psalm 25.
  Het is duidelijk dat google en youtube de godsdienst meer en meer discrimineren.

  Nederland Zingt: Psalm 25 — Jan 13, 2012
  Locatie: Jacobikerk, Utrecht — Datum: 9 maart 2010
  https://www.youtube.com/watch?v=OMDZAnpd4Uk

  Heer, ai, maak mij Uwe wegen,
  Door Uw woord en Geest bekend;
  Leer mij, hoe die zijn gelegen,
  En waarheen G’ Uw treden wendt,
  Leid mij in Uw waarheid, leer
  IJv’rig mij Uw wet betrachten;
  Want Gij zijt mijn heil, o Heer,
  ‘k Blijf U al den dag verwachten.

  Hoed mijn ziel, en red z’ uit noden;
  Maak mij niet beschaamd, o Heer,
  Want ik kom tot U gevloden.
  Laat d’ oprechtheid meer en meer,
  Met de vroomheid, mij behoên;
  ‘k Wacht op U in mijn ellenden.
  Laat Uw hand, in tegenspoên,
  Israël verlossing zenden.

  Waarachtig bidden, de ziel verheffen tot God, de heilige Geest laten binnenstromen, dat mag niet meer van de modernen met ‘paus’ Franciscus aan het hoofd.
  Men moet toch echt blind zijn om dat niet te zien.
  Vijf jaren geleden was er nog een geslaagde protestantse versie van psalm 25, niet meer te vinden, mag niet meer. Zoeken op Gregoriaans psalm 25 wordt nu blijkbaar ook al afgestraft.

  Zo erg is het geworden !

  Jij vindt dus genot in het sarren van christenen onder het voorwendsel dat je alles beter weet ?

  1. Eric…, u moet lezen wat er staat en niet wat u denkt dat er staat. Wat mijn engelbewaarder daar mee te maken heeft is mij niet duidelijk. waarschijnlijk enkel bladvulsel.
   De exegese en bijbelstudie werden door de laatste door u erkende paus niet alleen toegelaten, maar zelfs gestimuleerd :Divino Afflante Spiritu is een encycliek die paus Pius XII op 30 september 1943 afgekondigd heeft. Maar misschien moeten we in uw optiek Pius XII ook maar schrappen van het lijstje met de ‘echte’ pausen.

   1. Welk nut heeft om aan exegese te doen wanneer men door de misleidingen van het modernisme niet eens meer de prilste beginselen van het Christendom kent, en zelfs niet meer wil erkennen?
    Bijbelstudie met voorbedachte discriminatie van zelfs de engelbewaarder?
    Foei!

 21. Jezus stelt Petus aan als de leider van de Kerk die na zijn hemelvaart zal opgebouwd worden. Dat is merkwaardig, want Petrus is bijlange niet altijd voorbeeldig. Zo aanvaardt hij niet wat Jezus in Jeruzalem te wachten staat, en verloochent hij Hem de avond voor zijn dood niet minder dan driemaal.

  Maar hoe dan ook, vandaag zouden we Petrus de eerste paus noemen, en ook dat is merkwaardig, want een paus is toch een ongetrouwde man? En dat was Petrus niet. Hij was een getrouwde visser die in Kafarnaüm woonde. Of hij ook kinderen had, weten we niet. Wat we wel weten is dat zijn vrouw hem vergezelde wanneer hij op zendingsreis ging. Dat deden ook de vrouwen van de andere apostelen. Ook zij gingen dus mee met hun man. Dat schrijft Paulus heel uitdrukkelijk in zijn eerste brief aan de Korintiërs.

  De apostelen waren dus getrouwde mannen. Vandaag mogen priesters niet trouwen. Ze moeten celibatair blijven. Dat waren de apostelen niet, en toch werden ze door Jezus geroepen om Hem te volgen. Die celibataire verplichting steunt dus niet op het evangelie, en is geen eis van Jezus.

  En toch zegt de Kerk: een priester moet een ongetrouwde man zijn. Dat zijn meteen twee voorwaarden: ongetrouwd en een man. Jezus had inderdaad alleen mannelijke apostelen, maar die waren wel getrouwd. Dat Hij geen vrouwelijke apostelen had, hangt helemaal samen met de joodse cultuur van die tijd: vrouwen hadden niets te zeggen, ze telden gewoon niet mee.

  Dat doen ze voor de Heer onze God duidelijk wél. Toen Hij als mens onder de mensen wilde komen, koos Hij ervoor dat een jonge vrouw de moeder van zijn Zoon zou worden. Hij had ook een spectaculaire weg kunnen volgen, en ineens als een volwassen man onder de mensen kunnen komen, maar dat deed Hij niet. En Maria was trots op haar uitverkiezing. Dat blijkt overduidelijk uit haar lofzang die we op 15 augustus hoorden. Een lofzang die meer klinkt als een triomfzang, omdat ze als jong meisje door God werd uitverkoren boven de rijken en de machtigen van deze wereld – die allemaal mannen zijn.

  Heel duidelijk volgt Jezus zijn Vader in zijn respect voor de vrouw. Ze speelt een bijzonder belangrijke rol in zijn zending. Dat hoorden we vorige week al, toen een heidense vrouw Hem tot het inzicht bracht dat Hij niet alleen voor de joden, maar voor alle volkeren op de aarde was, want alle volkeren behoren tot het uitverkoren volk van God. En met een heidense Samaritaanse vrouw had Hij een bijzonder diepgaand gesprek over zijn Boodschap. Hij noemde zich zelfs uitdrukkelijk de Messias, wat Hij zo goed als nooit deed, integendeel, dikwijls verbood Hij zijn leerlingen te zeggen dat Hij de Messias was. Dat hoorden we trouwens ook vandaag in het evangelie. Maar die heidens Samaritaanse vrouw werd niemand minder dan zijn eerste missionaris. Velen in haar stad kwamen immers door haar getuigenis tot geloof in Jezus. Ook Marta, de zus van Lazarus, geloofde dat Jezus de Messias was, en er waren nog zoveel andere vrouwen die Jezus vereerden en tot aan het kruis volgden omdat ze in Hem geloofden. Het is dus niet toevallig dat het vrouwen zijn, onder wie vooral Maria Magdalena, die bij het lege graf engelen ontmoeten met de boodschap dat Jezus verrezen is. Evenmin is het toevallig dat Jezus eerst aan vrouwen verschijnt. Zij krijgen de opdracht de apostelen op de hoogte te brengen van wat ze gezien hebben, maar die doen hun verhaal af als kletspraat en geloven de vrouwen meestal niet. Zelfs als ze Jezus in Galilea ontmoeten, zijn er die twijfelen. Dat doen de vrouwen niet: ze geloven.

  Wellicht zijn we er ons te weinig van bewust, maar zonder het ja van Maria was Jezus niet als mens onder de mensen gekomen, en zonder Maria Magdalena en de andere vrouwen waren de apostelen nooit doordrongen geweest van het geloof in de opstanding van Jezus. Vrouwen hebben dus een onvervangbare rol gespeeld in het ontstaan en de groei van ons geloof. En verder: slechts één mensenkind wordt door God zo vereerd dat ze ten hemel werd opgenomen, en dat is geen man, maar een vrouw: Maria. Als God, als Jezus, de vrouwen zo respecteert en vereert, hoe zouden de mannen de vrouwen dan minder waardig kunnen achten dan zichzelf? Waarom moeten priesters dan ongetrouwde mannen zijn? En hoe kan onze Kerk volhouden dat vrouwen, gezien vanuit het evangelie, geen priester kunnen worden? Misschien moet de kerkelijke hiërarchie de vier evangelies eens gewoon aandachtiger lezen. Als dat gebeurt, zal niemand het nog beter willen weten dan God, dan Jezus.

  1. Robbe, en staf De Laet,

   Het heeft geen enkele zin om hier een ware intellectuele discussie te voeren, vooral zodra het de Schrift raakt.
   Men is (zuiver) Katholiek en men houdt nu eenmaal aan wat de catechismus zegt.
   Ergo, het denken blijft binnen de gegeven kaders.
   Dus als de kerk bijvoorbeeld abortus afkeurt, maar in ‘knappe’ taalkunst toch weet toe te geven dat men ondertussen wél een vaccin accepteert die op geaborteerd weefsels groeien, dan is dát hun mening, ook al is er iets krom in de redenatie. (zie daarvoor KN abortus en KN vaccin) En dat vind ik vervelend, dubbelhartigheid.
   Daarom concludeerde ik dat dit blog beter kan sluiten.
   DNA-gekloot (en nee, ik neem dat woord niet terug. Ik ga aan smerigheid geen eufemismen weiden, ik wil éven nadruk leggen op het woord) is namelijk wél (WEL) iets dat wellicht direct de Schrift raakt! Het zou niet vergezocht hoeven te zijn, meen ik, dat het hele gedoe met A en E misschien wel begon met dat soort naars. Immers reuzen, gevallen engelen, mensen die álles verkeert deden. De aarde verpest!!!
   En nu? Kijkt toch mensen!
   De hele Bijbel lijkt het uit te schreeuwen: “het gaat (o.a. uiteraard) om de zuiverheid van een ras!”.
   Maar ja.
   Het verstand wordt soms dus beperkt.
   (Terecht wellicht. Het lijkt mij inderdaad beter zolang de mens zichzelf niet goed begrijpt nederig te zijn.)

   1. Herstel aub:
    Dus als de kerk bijvoorbeeld abortus afkeurt, maar in ‘knappe’ taalkunst toch weet toe te geven dat men ondertussen wél een vaccin accepteert dat op geaborteerd weefsel groeit, dan is dát hun mening, ook al is er iets krom in de redenatie. (zie daarvoor KN abortus en KN vaccin) En dat vind ik vervelend, dubbelhartigheid.
    en:
    Ik ga aan smerigheid geen eufemismen wijden, enz
    en:
    mensen die álles verkeerd deden.

   2. Een beetje een raar antwoord, Raphaël. Zodra het over de inhoud van het geloof gaat of over de schrift zou een mens zijn verstand opzij moeten zetten. Precies om de dingen en zichzelf goed te begrijpen, moeten mensen hun verstand gebruiken. Geloven zelf is natuurlijk een zaak van vertrouwen, bewijzen zijn er niet, wel aanwijzingen die mij over de streep halen. Er is ook geen enkele reden waarom mensen niet mogen nadenken over wat in de bijbel staat en hoe dat moet begrepen worden zoveel eeuwen na datum. Het geloven kan er alleen maar rijper en zuiverder door worden.

    1. Ik heb blijkbaar mijn, cynisch bedoelde toon, niet goed weten te verwoorden.
     Natuurlijk moet men zijn verstand gebruiken. Graag zelfs.
     Maar mijn conclusie is dat dat hier op deze blog, voor de Katholieken dus, soms niet mogelijk is.
     Het verstand is dan té ingekaderd in de grenzen van het Katholieke functioneren.
     En dan stokt de discussie.
     Dus concludeer ik dat het dan ook zinloos is om (hier) te discussiëren over belangrijke vragen, daar deze uiteraard vaak de Schrift raken.
     Dat is alles.

     1. Beter:
      Dus concludeer ik dat het dan ook zinloos is om (hier) te discussiëren over belangrijke vragen, daar deze uiteraard vaak de Schrift (en dus ook de dogma’s van het Katholicisme, waar dus niet over te discussiëren valt) raken.
      Ergo; het verstand wordt dan gefrustreerd en dan is geen werkelijk denken meer mogelijk. Geeft niets natuurlijk, dáár gaat het niet om. ’t Is alleen wat vervelend.

  2. Robbe bedankt voor deze bijdrage.
   Het doet me goed om te merken dat ik niet de enige ben die voor wie het jaar 2020 al in de achtste maand is aangekomen.

 22. @Robbe,
  In de tijd van Christus was de ongehuwde staat niet in ere. De Joden wilden nakomelingen hebben, opdat hun nageslacht de Verlosser zou zien. Zo was het moeilijk ongehuwde apostelen te kiezen, en mag het ons dus niet verwonderen, dat Petrus, blijkens het evangelie, een schoonmoeder had, en derhalve gehuwd was. Jezus’ meeste geliefde leerling Johannes was echter volgens de Overlevering nog ongehuwd en is dat gebleven. Spoedig werd het celibaat echter vrijwillig door de priesters onderhouden.
  Nog meer dan het vasten valt het celibaat zwaar aan de zinnelijke menselijke natuur. Daarom heeft de Kerk wetsbepalingen ervoor moeten uitvaardigen. Het eerst geschiedde dat op de synode te Elvira in Spanje in 306 voor de Spaanse Kerkprovincie, waar bepaald werd, dat bisschoppen, priesters en diakens niet mochten huwen, en indien zij gehuwd waren, dat zij dan in onthouding moesten leven. In verschillende bisdommen volgden dergelijke bepalingen, te Rome voor de Romeinse Kerkprovincie in 386. Deze bepalingen raakten hier en daar nogal eens in onbruik, totdat ca. 1100 een algemene celibaatswet voor de Kerk in het Westen werd uitgevaardigd. In het Oosten volgt men nog steeds de wetsbepaling van de Trullaanse Kerkvergadering in 692, aldus genoemd naar de koepelzaal van het keizerlijk paleis te Constantinopel, waar zij plaats had, welke iets milder is.

  1. Derks, het celibaat werd pas opgelegd tijdens het Eerste Lateraanse Concilie in 1123. Kom mij dus niet vertellen dat het een goddelijke wet is. De enige reden van deze verplichting is dat de kerk niet om kon en in sommige middens nog niet om kan met seksuele liefde, of kortom met seksualiteit. Dat ondertussen Gehuwde Anglicaanse priesters binnengehaald worden in de katholieke kerk en dat die rustig getrouwd kunnen blijven, laat niet alleen een bittere maar ook een hypocriete nasmaak na. Ik moet toegeven het ging enkel om aartsconservatieve Anglicaanse prieesters.

 23. @Robbe,
  Om een hoger motief is het celibaat, voor wie daartoe zij, zeer loffelijk. In het bijzonder voor de priester geldt het woord van St. Paulus, dat hij niet verdeeld mag zijn tussen God en een vrouw, aangezien hij geheel aan God toegewijd moet zijn, en ook is het dienstig, dat hij de geslachtsdrift geheel weet te beheersen met het oog op zijn bediening aan het altaar: 1 Cor. 7:32-34: “En ik wil dat gij zonder bekommernis zijt. De ongetrouwde bekommert zich met de dingen des Heren, hoe hij de Here zal behagen; maar die getrouwd is, bekommert zich met de dingen der wereld, hoe zij de man zal behagen”.

  1. Derks, Het celibaat kan waarde hebben als het een eigen, bewuste keuze is, om welke reden dan ook. Wat wel verkeerd is, is dat er een verplichte koppeling gemaakt wordt tussen priesterschap en celibaat. Het celibaat is tenslotte een kerkelijke wet die van vandaag op morgen veranderd kan worden. En neen, het opheffen van het celibaat is niet de oplossing voor alles, maar het kan wel helpen. Veel mensen hebben er geen benul van hoe hard en eenzaam het leven van priesters is. Ze hebben geen enkel inlevingsvermogen op dat vlak. Ik vertel u één anekdote, die niets bewijst, maar wel een teken aan de wand is: een goede vriend van mij, priester en celibatair vertelde mij het volgende. ‘Wanner ik ’s avonds van een vergadering thuis kom in mijn leeg kot, kan ik alleen maar tot mijn stoof spreken, maar…die antwoordt niet. dat is de realiteit.

   1. @staf De Laet,
    Sinds mijn oorlogsechtscheiding leef ikzelf óók celibatair (nu pakweg 20 jaar).
    Dat is een kwestie van: accepteren wat het leven geeft.
    Het wordt pas ’n probleem, als je nadenkt over dat lege huis; dan komt zelfmedelijden om de hoek kijken (het gras is bij ’n ander áltijd groener dan bij jezelf).

    En inderdaad, dat huis zegt niets terug.
    Beter is het om tijd proberen nuttig en goed te besteden: door mensen te helpen + extra te bidden; er zijn vele mensen die vergeten te zijn hoe te bidden enz. enz. +
    niet vergeten om elke dag God te vragen voor Zijn Zegen voor jezelf en je dierbaren + om God en de Zijnen elke dag te bedanken voor alle weldaden.
    Wij mogen allang blij zijn, dat wij hier mogen wonen (er zijn zeer velen die het slechter vergaat).

    1. Derks, heet gaat in vele gevallen niet om ‘zelfmedelijden’, maar om echte eenzaamheid en kom mij niet vertellen dat u in al die jaren niet eenzaam bent geweest. En ik moe uw rekening niet maken, maar het stond – staat u vrij om een nieuwe relatie aan te gaan, moes u dat willen. Priesters die vandaag gedwongen celibatair zijn, anders kunnen ze geen priester zijn en blijven, hebben die vrijheid niet en ik zou de eenzaamheid van mensen niet onderschatten. Mensen zijn immers niet gemaakt om alleen door het leven te gaan lees k ook in de bijbel.

 24. Raphaël schreef: “Het heeft geen enkele zin om hier een ware intellectuele discussie te voeren, vooral zodra het de Schrift raakt.”

  Het is irrationeel om af te wijken van het katholiek geloof, want God heeft het katholiek geloof op onmiskenbare wijze aangeduid als het geloof dat Hij geopenbaard heeft. Het is inconsistent om enerzijds het concept van een onfeilbaar leergezag te verwerpen en anderzijds de canonieke boeken woorden van God te noemen, want volgens de H. Schrift zelf werd reeds Genesis geschreven in een kerkelijke context en werd de tekst toevertrouwd aan een onfeilbaar leergezag (de Aäronitische opperpriester ontving ten tijde van het Oud Verbond onfeilbare orakels wanneer hij in concilie vergaderd was; in het Johannesevangelie staat dat de Opperpriester van Jerusalem zo een orakel ontving betreffende de Heer Jezus Christus).

  Raphaël schreef: “Dus als de kerk bijvoorbeeld abortus afkeurt, maar in ‘knappe’ taalkunst toch weet toe te geven dat men ondertussen wél een vaccin accepteert dat op geaborteerd weefsel groeit, dan is dát hun mening, ook al is er iets krom in de redenatie.”

  Acceptatie van het maken van vaccins op basis van lijken van geaborteerde kinderen is geen onderdeel van de fundamentele katholieke leer, en ik heb hier op geen enkele manier dergelijke praktijken verdedigd. U haalt zaken door elkaar.

  Raphaël schreef: “De hele Bijbel lijkt het uit te schreeuwen: “het gaat (o.a. uiteraard) om de zuiverheid van een ras!”.”

  Raciale zuiverheid is belangrijk in de H. Schrift, maar de H. Schrift zegt niet dat ras binnen het mensdom de bepalende factor is voor rechtschapenheid (het één ras heeft van nature sterkere slechte impulsen dan het ander, maar dat is iets anders). De menselijke geest kiest of hij instemt met driften en impulsen of hen weerstaat, en niet het fysiek ras. U heeft duidelijk moeite met het begrijpen van woorden in hun natuurlijke context. Adam zelf heeft volgens de H. Schrift gezondigd door van de Boom van Kennis te eten, en zijn zuiver ras heeft dat overtreden van het goddelijk gebod niet verhinderd. De kenmerken waardoor de hybridezonen van engelen herkenbaar waren waren de reusachtige gestalte en bovenmenselijke krachten; die kenmerken zien we niet bij de hedendaagse negers en mongoloïde mensen. Psalm 67, vers 32 zei dat Egypte en Ethiopië zich tot God gingen bekeren: “Venient legati ex Aegypto; Aethiopia praeveniet manus ejus Deo.” De Egyptenaren en de Ethiopiërs waren negervolkeren; ware het geweest dat negers letterlijk duivels waren, dan zouden zij zich niet kunnen bekeren tot God. Alexandrië en Ethiopië zijn katholieke rijken geweest in de geschiedenis. De Profeet Ezechiël zei dat onder het Nieuw Verbond gelovigen uit de volkeren als geboren Israëlieten gingen gelden, en hij maakte daarbij geen distinctie tussen blanken en andere rassen.

  1. Er is tegenwoordig veel praat over het hebben van een “open geest”, maar wanneer men de geest “openzet” voorbij de door God gewilde grenzen komt er vuiligheid binnen die het zicht van de geest vertroebelt. De mens is geen onafhankelijk wezen, maar moet in erkenning leven van door God gecreëerde hiërarchische orde. De H. Schrift is niet het privaat eigendom van Raphaël, en hij heeft niet het recht om zijn eigen incoherente, heterodoxe interpretaties op te dringen aan de canonieke boeken.

   1. De H. Schrift is niet het privaat eigendom van Raphaël, Dat klopt Theumer, maar evenmin het uwe. Het enige wat u steeds opnieuw komt vertellen is dat de mens niet met een open geest naar de werkelijkheid mag kijken. De mens zou aldus uw redenering, zijn verstand op nul moeten zetten. God heeft volgens uw redenering tegen de mensen gezegd: ’tot hier en niet verder’. Neen, dat heeft God nooit gezegd, integendeel, God heeft de mens als een vrij wezen geschapen, met verstand. Dat verstand mag de mens niet alleen gebruiken, hij moet het ook gebruiken. God heeft ook nergens een hiërarchische orde gecreëerd. Naarmate de mens zijn verstand meer gebruikt, zal hij ook een groter inzicht verwerven in wat God, via talloze schrijvers, wil meedelen in de bijbel.

    1. De H. Schrift is eigendom van God, en een mens die zijn verstand gebruikt onderwerpt zich aan God en laat zich dopen in de katholieke Kerk, want het is irrationeel om tegen de bewijzen van de goddelijke institutie van de Kerk in te weigeren om katholiek te worden. U neemt het woord “verstand” in de mond zonder zelf uw verstand te gebruiken.

     De vrije wil die God ingeschapen heeft in de mens houdt in de macht en niet een recht om voor het kwaad te kiezen. Niet alle daden die een mens zich kan indenken en kan bedrijven zijn geoorloofd.

     Staf De Laet schreef: “God heeft ook nergens een hiërarchische orde gecreëerd.”

     Een krankzinnige uitspraak. Geheel de Scheppingsorde is hiërarchisch ingericht. Deze anarchistische praat van u toont de stompzinnigheid van uw geest.

     1. Theudmer, als ik een beetje kan rekenen lopen er dus op deze aarde ongeveer 6,5 miljard idioten rond die hun verstand niet gebruiken, want niet katholiek gedoopt.
      met de beste groetten van ‘een anarchist met stompzinnige geest. en leve de slogantaal!

  2. Theudmer, u schrijft:
   “Acceptatie van het maken van vaccins op basis van lijken van geaborteerde kinderen is geen onderdeel van de fundamentele katholieke leer, en ik heb hier op geen enkele manier dergelijke praktijken verdedigd. U haalt zaken door elkaar.”
   Ik zeg toch niet dat -u- dergelijke praktijken verdedigt?
   Ik stel dat Katholiek Nieuwsblad verkondigt:
   “De Academie wijst erop dat de ouders van dit niet-gevaccineerde kind daar dan verantwoordelijkheid voor dragen. Bestaat er dan geen geschikt alternatief, dan mag je een vaccin met abortief weefsel te gebruiken, ter bescherming van de gezondheid. Uiteraard moet alles op alles gezet worden om wél zo snel mogelijk moreel verantwoorde alternatieven te ontwikkelen.”.
   Bron: https://www.kn.nl/verdieping/opinie/kun-je-moreel-verantwoord-vaccineren-tegen-covid-19/
   En de bronnen van die tekst lezend krijg ik de indruk dat dat het standpunt van de Kerk is.

 25. Aan Raphaël: inzake (27 augustus 2020 om 16:55)

  Het hemelse is hiërarchisch opgebouwd.. ook de natuur, en bv. de gehele menselijke maatschappij, samen-leving.
  Als je {de geheimen van het oud verbond} van A.K.Emmerick attent leest dan zie je dat de goede Engelen de de proef hadden doorstaan door God werden bezegeld zodat ze niet meer konden zondigen, waarna die Engelen (met een hoofdletter) een medewerkende taak kregen in het scheppen van de mens.

  Het scheppingsverhaal in Genesis heeft betrekking op de mens in het vlees alsof hij in het vlees is geschapen. Maar in Ezechiël 28:13-16 wordt een toelichting gegeven over zijn glorie van vóór de zondeval en die glorie is in edelstenen vertaalt, geteld zijn dat 9 edelstenen.

  In Openb.21:17 zijn de 12 edelstenen die het verheerlijkte opstandingslichaam voorstellen.
  De mens was wel volmaakt geschapen met de optie tot vervolmaaktheid.
  De 9 edelstenen betreffen het ZIJN en als Adam niet had gezondigd dan had hij het kennen ontvangen van het overlappende ZIJN, de wetenschap van de onsterfelijkheid van het verheerlijkte opstandingslichaam.

  Alles wat wij nu zijn in ons lichamelijke vlees-lichaam was VOOR de zondeval verheven in glorie, alsof Adam bijna een engel was, door de zondeval daalde de 2 af dat wil zeggen ze verloren hun glorie en de verdichting in de materie van lichamelijkheid kreeg vorm.
  In de wetenschap spreken ze van materie is verdichte of gestolde energie.. ik neem aan een visie vanuit de quantumfysica.

  Én daarom zeggen de buitenaardsen, ((een deel van de totale gevallen engelen, een deel is in de hel)) ..dat zij de mens hebben gemaakt.. dus door de zondeval, maar Adam had de mogelijkheid in zich te worden een mens in vlees met alle organen en ledematen en noem maar verder op.
  Dus ze liegen en bedriegen opnieuw. …….en die opvattingen kom je op bepaalde sites vaker tegen.
  De komende zuivering door de Grote Waarschuwing van Garabandal is de opstap terug in verband tot de 9 edelstenen, het wordt een transformatie als grondlegging voor het glorieus opstandingslichaam.

  Daar iemand mij hier wees dat een reactie niet geplaatst wordt mogelijk door een bijgevoegde link ..doe ik die link in een volgende bericht en het gaat in die link om de informatie die iemand geeft in zijn reacties ..met informatie uit het boek Henoch ..bijzaak is dat ik meen dat hij de Grote Monarch uit Frankrijk wordt.. maar dat schijnen er velen te zijn.. maar die Monarch heeft een voorteken waardoor hij het is…die wordt.
  ………

 26. @Robbe
  Dat heeft U treffend beschreven, beste Robbe.
  De vrouwen in het Evangelie, hebben niet alleen de mooiste rol, zij zijn ook zeer ontroerend. Zij raken de harten. Misschien ligt het geheim daar.
  De mannen raken daarentegen minder, ondanks dat zij Hem gekend hebben. Zij zijn ook allemaal levenslang getekend geweest, door het directe contact, door de aanraking van Gods Zoon. Niemand kon aan Zijn tastbare aanwezigheid, ontsnappen, inclusief Pilatus en zijn waarschuwende vrouw Ste. Procla, die het voor Hem opnam. Pilatus kwam als gevangene, slecht aan zijn einde nabij Lyon, in Zuid-Frankrijk.
  Allen die Christus zelf meegemaakt hebben en Hem gevolgd zijn, kwamen in de missie terecht, met name in Gallië, het huidige Frankrijk. De missie verspreidde zich als een heilig vuur, door het Woord, en door de talloze wonderen die de eerste generatie missionarissen, van Christus persoonlijk hebben meegekregen, inclusief de verrijzenissen uit de dood. Het is een ongelooflijk verhaal. Het gedraai en hoogmoed stijf geleuter, van veelal dezelfde, cerebrale “dikke nekken”, tegen beter weten in, op dit voortreffelijke katholieke Forum, staat in scherp contrast met het elan, de liefde en het enthousiasme, van die eerste generatie missionarissen. Zij gingen ervoor. Zij legden de grondslag van het Christelijke Europa en de universele, ongeëvenaarde Christelijke beschaving, gebaseerd op de Natuurlijke Orde, (de Decaloog van St. Mozes, op de berg Sinaï) en het Woord uit het Nieuwe Testament, de Evangelies en de brieven van St. Paulus.
  Van de vele vrouwen die Christus volgden, zijn er enkelen die er uit springen.
  Om te beginnen met de Samaritaanse bij de waterput, Ste. Photina. Op Zijn woorden, “………..de Christus ben ik………”, vallen haar de schellen van de ogen, na een lang en diepgaand gesprek. Zij rent naar huis, in Sichem, een plaats van enkele duizenden inwoners. Zij leefde met haar 5de man, en zij bazuinde rond, “……..Hij weet alles van mij……” ; zij wordt de eerste missionaris. Haar twee zonen Jozef en Victor, haar drie zusters, Photidis, Parascévès en Cyriaque, de generaal Sébatien en tenslotte, Anatolius en Photius. Allen bekeren zich ter plekke, en in een later stadium alle inwoners van de stad en uit de omgeving. Christus is twee dagen in het Samaritaanse Sichem gebleven. De eerst genoemden zullen allen de marteldood sterven onder keizer Nero.
  Ste. Martha, de zuster van de welgestelde Lazarus, de gastvrouw waar Christus graag aan huis kwam en die Hem talloze malen mocht ontvangen, heeft later gemissioneerd in Zuid-Frankrijk, in Arles en omgeving. ((haar broer Lazarus, werd de eerste bisschop van Marseille)). Haar zuster Marie-Madeleine, was Christus, diep toegedaan. Haar verhaal is ontroerend, want zo begrijpelijk. Zij was een schoonheid en leefde aanvankelijk wulps. Maar eenmaal bekeerd door Christus aanwezigheid, kon zij niet meer loskomen, en volgde Hem overal. Zij is diepgaand van Hem gaan houden, zoals echte vrouwen en moeders dat kunnen. Verschillende malen knielde zij aan Zijn voeten, en liet haar tranen lopen. Zij droogde de voeten af met haar prachtige haren. Datzelfde heeft zij ook gedaan bij Simon in huis, te lezen in het Evangelie van enkele Zondagen terug. Diep ontroerd en voor eeuwig gegrepen, heeft zij Hem overal gevolgd, onverschrokken voor de beulen en soldaten, tot onder aan het Kruis op Golgotha, samen met de Moeder Gods. Toen het zover was met het dramatische afscheid, heeft Christus, als steun voor het afscheid, Zijn vingers op haar voorhoofd gedrukt. Op de lichaams relikwie was dit nog eeuwen later te zien, door de niet vergane huid, op het voorhoofd. Zij missioneerde in de streek Oost van Marseille. De hoge berg grot waar zij leefde, draagt de naam Sainte Baume en is een pelgrimage oord gebleven. Het verhaal luidt dat Engelen haar op de berg regelmatig bezochten. Tenslotte kennen we Ste. Veronica, de vrouw van Zacharias, die met haar zakdoek, het gelaat van de zwaar lijdende en bloedende Christus afveegde als troost, ondanks het gebrul van de tierende soldaten. Zij was niet bang. Aan haar doek kennen we de vorm en de uitdrukking van het gelaat van Christus. Het doek ligt in een kerk in Rome. Ste. Veronica missioneerde meer dan twee decennia, in Zuid-West Frankrijk, zolang haar krachten het toelieten, in de Aquitaine, Mende, Cahors, Bazes, Rodez, Limoges. De gehele streek werd door haar gekerstend. In Soulac is zij gaan hemelen in het jaar 70, toen telde zij ongeveer 84 jr.. Haar lichaam werd getransporteerd naar Bordeaux, en begraven in de kerk Saint-Surin. Het Evangelie, beste Robbe, zou onze honger om, naast het geloof, te weten en te begrijpen, niet stillen, zonder de prachtige rol van talloze heilige vrouwen en moeders.

 27. Overal LINKS. Voor de kenners onder u: STALIN heeft dit plan opgezet. Daar bestaan bewijzen voor. Artikels van zijn hand. Gans het westen (Universiteiten, hogescholen etc) moesten worden bekeerd tot het Marxisme. Die vruchten zien wij thans overal in de maatschappij. Namelijk het grosso van de post-moderne mens die verklaart: “God is dood en godsdienst is opium voor het volk”

  1. Nu weten we tenminste dat Stalin ook verantwoordelijk is voor alle hedendaagse rotzooi. Machtig man moet dat zijn ook na zijn dood nog.
   Mag ik er u op wijzen, De Strijcker, dat Marx NOOIT gezegd heeft dat godsdienst opium VOOR het volk is. Hij heeft wel gezegd dat godsdienst opium VAN het volk is. Dat is wel een verschil en hopelijk begrijpt u de nuance.

 28. Beste Kurt hierboven, alleszins terecht uw repliek aan de vooralsnog als modernist opererende staf De L. Bleef het daar maar bij. Maar ik denk dat hij veel kwalijker is en een andere agenda hanteert dan verondersteld wordt op dit voortreffelijke katholieke Forum. Hij is onze luis in de pels, maar ook hij zal vroeg of laat door de mand vallen, als de zoveelste in rij van een subversieve sekte. Deze zal niet stoppen ons met infiltranten op te zadelen. Ook opvallend is dat hij meer dan een week is weggeweest, na een conflict situatie, en voorts niet reageert op een rechtstreekse vraag. Dat zijn de eerste punten van overeenkomst, met eventuele voorgangers.

 29. MYTHISCH SCHEPPINGSVERHAAL
  Adam en Eva zijn in de mythe goden en leven samen in de “wijngaard van de grote goden”. De kwaadaardige god Horon probeert de macht van El over te nemen en als straf stuurt El hem uit de wijngaard. Als wraak vergiftigd Horon de Booms des Levens in de wijngaard waardoor deze de Booms des Doods wordt. De goden besluiten dat Adam de strijd aan moet gaan met Horon. Adam raakt vergiftigd door een beet van Horon, die zichzelf heeft veranderd in een reusachtige slang. Door het vergif wordt Adam sterfelijk en als troost schenkt de zonnegodin hem een vrouw en de mogelijkheid tot voortplanting.

  ZONDEVAL
  Door de gift van de zonnegodin kan de sterfelijke Adam samen met zijn vrouw op een zekere manier het eeuwige leven behouden, namelijk door het doorgeven van het leven aan andere generaties. Opvallend is dat de eerste zonde in dit mythische verhaal niet door de mens begaan wordt, maar door een god. De onderzoekers brengen dit jaar een boek uit met alle bevindingen, overeenkomsten en verschillen, die zij hebben gedaan.

 30. @Raphaël,
  erfzonde = de zonde die wij van Adam en Eva geërfd hebben
  (net zoals wij ’n kromme of rechte neus van onze ouders erven).

  Waar bestaat die erfzonde uit?:
  Het leuk vinden om iets te denken of te doen wat God verkeerd vindt voor ons geluk.
  (Je kunt ook zeggen: het heerlijk/leuk vinden om je te laten verleiden.)

 31. @Raphaël,
  nóg anders gezegd:
  de erfzonde bestaat uit: het heerlijk/leuk vinden om te zondigen.

  1. P. Derks,
   En toch blijf ik bij mijn indruk dat de zonde iets seksueels moet zijn geweest.
   Kijk: Abel sterft voor zijn tijd en Kaïn is een doder. Hoe kan dit? Bovendien wordt aan de lijn van Kaïn verder geen aandacht meer besteed, behalve dan in het begin. Hij en zijn familie zijn verder uit de Bijbel geschreven.
   Kijk; de eicel van de vrouw veranderd in principe niet. Zij is het vlees. Zij geeft dat vlees door aan andere vrouwen. Ook aan mannen, maar die planten geen vlees voort. Daarom bijvoorbeeld was het voldoende dat Maria zuiver was. Zonder vleselijke zonden. (Besmetting door mannenvlees.) Dat staat er niet voor niets. En daarom was Jezus ook zonder zonden. Een mens uit een zuivere vrouw geboren is ook zuiver. En als de man niet zuiver is, dan is het kind besmet.
   Daarom mag Israël nooit met anderen huwen. Om het ras zuiver te houden.
   Het is mogelijk dat Israël de andere mensen zo als dieren ziet. Niet-zuiver.
   Maar kijk ook naar Juda in Genesis 38. De zonen van de Kanaïtische Sua+Juda mochten geen kinderen krijgen. Daarom moest Juda met zijn schoondochter Thamar (die dus wél zuiver was) naar bed.
   Het is allemaal zó duidelijk als je het O.T. zo leest.
   Het boek schreeuwt het uit: het gaat om de zuiverheid van het ras.
   Dus, denk ik, als dat zo is, dan zal die eerste zonde dus wel met onzuiverheid te maken hebben. En daarom was Seth dus wél zuiver. Eva was steeds zuiver, maar nu was Adam de vader.
   Een vrouw, nogmaals heeft altijd dezelfde eicel. Die wordt van moeder op dochter doorgegeven. Zo bezien zijn alle mensen in het vlees gelijk. De vader echter, breng andere eigenschappen in het spel van de wording van de mens. Ik praat hier puur biologisch gezien. We weten dat nu omdat we dat ontdekt hebben. Toen wist men zoiets blijkbaar ook al.
   Ik denk wel eens dat we vroeger net zo beschaafd en wijs waren en technisch ontwikkeld ook, zodat ze toen ook veel konden met DNA-geknoei. Wij denken maar dat ze vroeger achterlijk waren. Nee. De zondvloed was een uiterste poging om al dat kwade DNA weg te doen en opnieuw zuiver te beginnen. Maar ook bij Noach ging het meteen weer fout. Een van zijn zoons deed iets verkeerds.
   Dus, ik zou zeggen, lees de Bijbel eens met voortplanting in het achterhoofd: wie gaat met wie naar bed, en waarom en wat zijn daar de gevolgen van.
   Zo moet je het eens lezen. Vooral de eerste 3 boeken.

   1. En waarom zouden er zoveel ellenlange geslachtenlijsten staan in de Bijbel? Voor de leukigheid? Ik geloof het niet hè?
    De Bijbel zijn boeken over het geslacht Israël. Jezus zocht ook Israël te bekeren. Het goede zaad. Dat kwam Hij oogsten. Hij kwam de verdwaalde schapen van zíjn stal zoeken. Daarom nemen sommigen Israëlieten hem niet aan als messias. Ze vinden niet dat Hij de echte is. En wachten liever nog. Zeggen ze zelf.
    Hoe duidelijk moet het zijn?

    1. De geslachtslijsten in de H. Schrift waren belangrijk omdat de Messias van Abraham, Isaäk en Jakob moest afstammen, en omdat Hij van het zuiver raciaal type van Shem moest zijn. Dat betekent niet dat niet-semitische volkeren onvolledig menselijk zouden zijn. Wanneer een priester priesterlijke functies wilde uitoefenen in de Tempel moest hij aan de hand van een geslachtslijst kunnen aantonen dat hij in rechte lijn afstamde van Aäron; dat betekent niet dat alleen afstammelingen van Aäron volledig menselijk zouden geweest zijn.

     De volgorde voor de Evangelieverkondiging was om eerst naar de Israëlieten te gaan en daarna naar de volkeren omdat Israël het uitverkoren volk was dat Zijn Komst heeft voorbereid en de Israëlieten dus eerst het Evangelie moesten horen. Dat heeft niets te maken met een beweerde onvolledige menselijkheid van niet-blanke mensen. Christus heeft Zijn Apostelen in de H. Schrift de opdracht gegeven om de volkeren te bekeren en te dopen. Sint Paulus wordt de Apostel der Volkeren genoemd omdat hij gezonden werd naar de niet-israëlitische volkeren om hen te bekeren.

     Cornelius in de Handelingen der Apostelen was niet-israëlitisch van afstamming; God heeft hem tot het christelijk geloof gebracht.

     U dwaalt.

   2. Raphaël schreef: “Kijk: Abel sterft voor zijn tijd en Kaïn is een doder. Hoe kan dit?”

    Door de Erfzonde is de dood onder de mensen gekomen, waardoor Abel kon sterven. Door de Erfzonde is de neiging tot zondigen in de mens gekomen, neiging die Kaïn bewoog om moordenaar te worden. Ware het dat er gehele bevolkingsgroepen bestonden die geen voorouders hadden met de erfsmet, dan zouden die bevolkingsgroepen onsterfelijkheid hebben. De realiteit is dat de dood alle bevolkingsgroepen op aarde raakt. U redeneert niet logisch.

    Raphaël schreef: “Bovendien wordt aan de lijn van Kaïn verder geen aandacht meer besteed, behalve dan in het begin. Hij en zijn familie zijn verder uit de Bijbel geschreven.”

    De lijn van Kaïn werd uitgeroeid door de Zondvloed; daarom verschijnt die familie niet meer na de Zondvloed.

    Raphaël schreef: “Een mens uit een zuivere vrouw geboren is ook zuiver. En als de man niet zuiver is, dan is het kind besmet.”

    De ouders van de H. Maagd Maria, St. Joachim en Ste. Anna, werden geboren met de erfsmet, maar kregen de eer van de Vrouw voort te brengen die bij haar ontvangenis door een speciale provisie van God gevrijwaard werd van de Erfzonde opdat Zij als reine Ark het Manna des Hemels, de Messias, in zich zou dragen. Het zwanger worden van de Allerheiligste Maagd Maria was miraculeus, bovennatuurlijk dus. De andere kinderen van St. Joachim en Ste. Anna werden, zoals de andere Israëlieten, wel met de Erfzonde geboren. Maria was uniek onder de Israëlieten als de Onbevlekte Ontvangenis; u beweert dat alle Israëlieten van zuiver Semitisch ras onbevlekt ontvangen waren, en dat is heretisch. De Apostel der Volkeren, St. Paulus, zegt in het Romeinenepistel, hoofdstuk 5, dat door Adam de zonde en de dood in de mensenwereld is gekomen; volgens de geslachtslijsten van de Israëlieten in de H. Schrift stammen de Israëlieten af van Adam. Zij worden dus met de Erfzonde geboren.

    Raphaël schreef: “Daarom mag Israël nooit met anderen huwen. Om het ras zuiver te houden.”

    De Israëlieten moesten hun ras zuiver houden omdat de Messias uit dat volk moest komen. De Belofte werd gegeven aan Abraham, Isaäk en Jakob, en zodus moest de Messias een afstammeling zijn van Jakob. Daar komt bij dat de Israëlieten tot het Huis van Shem behoorden, en in het Huis van Shem werd het blank raciaal type van Adam bewaard; de Messias moest volledig van dat blank Adamisch raciaal type zijn. Dat betekent niet dat alleen het ras van Shem volledig menselijk zou zijn; de volkeren van de andere rassen stammen af van Adam maar hebben hun raciale types ontvangen na de Zondvloed door goddelijke ingreep.

    Verder is het bewaren van de raciale integriteit in een volk de door God gewilde algemene orde voor alle volkeren, niet alleen voor de Israëlieten; daarom ook heeft Hij de volkeren verspreid over de aarde opdat de raciale groepen hun eigen landen zouden hebben om op te leven.

    Raphaël schreef: “Het is mogelijk dat Israël de andere mensen zo als dieren ziet. Niet-zuiver.”

    Volgens de H. Schrift zijn de volkeren van Shem, Cham en Jafeth zuiver menselijk, en niet alleen die van Shem.

    Raphaël schreef: “Het is allemaal zó duidelijk als je het O.T. zo leest.
    Het boek schreeuwt het uit: het gaat om de zuiverheid van het ras.”

    De boeken van het O. T. gaan over de heilsgeschiedenis van voor de Geboorte van de Messias als voorbereiding op Zijn Komst; de raciale zuiverheid van Israël was daar onderdeel van, maar niet het enig aspect, en die raciale zuiverheid had niets te maken met een beweerde onvolledige menselijkheid van het negerras. De boeken gaan over de trouw der rechtvaardigen en de ontrouw der onrechtvaardigen jegens God, de boetvaardigheid van berouwvolle zondaars en Gods erbarmen voor hen, over de goddelijke straffen over de boosdoeners en de komst van het messiaans heil voor alle menselijke rassen en volkeren in de Persoon van de Zoon van David.

    Raphaël schreef: “Dus, denk ik, als dat zo is, dan zal die eerste zonde dus wel met onzuiverheid te maken hebben.”

    De eerste menselijke zonde was het eten van de vrucht van de Boom van Kennis; de Boom van Kennis en de Boom des Levens waren letterlijke, fysieke bomen en bestaan nog steeds. De satan had valselijk beloofd dat de eerste mensen aan God gelijk zouden worden indien zij van de verboden vrucht aten. De eerste menselijke zonde was dus een geestelijke zonde, een zonde van hoogmoed, net zoals de eerste zonde onder de engelen een zonde van hoogmoed was. De hoogmoed wordt dan ook het begin der zonde genoemd; de hedendaagse ketters die de H. Schrift verdraaien zijn kinderen der hoogmoed.

    Zoals de engelen in het begin na hun creatie beproefd werden vooraleer zij hun hoge plaatsen in bezit konden nemen, zo moesten ook de mensen na hun creatie beproefd worden vooraleer zij de vacante plaatsen in bezit konden nemen die de gevallen engelen door hun rebellie voor eeuwig kwijt waren.

    Raphaël schreef: “En daarom was Seth dus wél zuiver. Eva was steeds zuiver, maar nu was Adam de vader.”

    Abel, Kaïn en Seth werden alle drie geboren met de Erfzonde omdat Adam hun vader was die in Gan Eden het goddelijk gebod overtreden had en als patriarch van het menselijk geslacht de schuld van zijn daad erfelijk overgedragen heeft. De Heer Jezus Christus, de Nieuwe Adam, is de mensheid uit het slijk komen trekken waarin de eerste Adam haar gestort had.

    Op den duur werd het geslacht van Seth zozeer bedorven door het kwaad dat het samen met het geslacht van Kaïn uitgeroeid werd door de Vloed, behalve dan de acht personen in de Ark, van wie de blanke, negroïde en mongoloïde volkeren van na de Vloed afstammen.

    Raphaël schreef: “Ik denk wel eens dat we vroeger net zo beschaafd en wijs waren en technisch ontwikkeld ook, zodat ze toen ook veel konden met DNA-geknoei. Wij denken maar dat ze vroeger achterlijk waren. Nee. De zondvloed was een uiterste poging om al dat kwade DNA weg te doen en opnieuw zuiver te beginnen. Maar ook bij Noach ging het meteen weer fout. Een van zijn zoons deed iets verkeerds.”

    Ik heb al langer dan vandaag het vermoeden dat men voor de Zondvloed vergaande technologische kennis had (volgens het “Boek van Henoch” leerden de engelen die de nefilim voortbrachten aan het Huis van Kaïn bijvoorbeeld het maken van wapens; wat ik mij afvraag is hoe vergaand technologisch op den duur die wapens waren). Maar “DNA” bestaat niet; dat is hermetisch-alchemistische codetaal en heeft niets met de realiteit van biologische organismen te maken.

    Het raciaal type van het Huis van Cham is een gevolg van een vloek die Noë uitsprak, niet van “DNA-geknoei”.

    De Zondvloed geschiedde om de boosheid der mensen uit te delgen op het aanschijn der aarde.

    U neemt met de H. Schrift tegenstrijdige meningen aan uit het Amerikaans protestants internetklimaat, broedgrond van pseudochristelijke hersenspinsels, en doet dan alsof dat duidelijk is waar de H. Schrift over gaat.

    U trekt woorden uit hun natuurlijke context. Wanneer iemand “een rechtschapen geslacht” zegt, dan begrijpen de meeste mensen terstond dat er bedoeld wordt een familie van mensen die volgens de geboden van God leven, maar u probeert daar dan van te maken dat het over een volledig menselijk geslacht gaat tegenover families die niet volledig menselijk zouden zijn en acht anderen verstandelijk beperkt omdat zij uw hersenkronkels niet aannemen.

    Er zijn nefilim geweest, en vrouwen mochten daar uiteraard niet mee huwen, maar die nefilim waren niet alle mensen die niet raciaal blank waren, maar reuzengeslachten. Volgens mij zal Antichrist zo een reus zijn, want hij zal geboren worden uit een Hebreeuwse non die met de duivel in contact zal staan.

 32. @ Raphaël,

  het is niet duidelijk of u afstand neemt van het Katholiek Nieuwsblad omdat u zegt: “En de bronnen van die tekst lezend krijg ik de indruk dat dat het standpunt van de Kerk is.”
  Bron: https://www.kn.nl/verdieping/opinie/kun-je-moreel-verantwoord-vaccineren-tegen-covid-19/

  En bovendien verwijst u naar een leugenachtige tekst, die o.a. zegt: “. . . dat we ons nu al moeten laten horen naar de politiek, die door wetgeving en financiering controle uitoefent op farmaceutische bedrijven.”
  Waar kan je nog politici vinden die effectief iets zouden ondernemen ?
  Trouwens alles wijst er op dat het daar te laat voor is. De definitieve en totale lockdown staat voor de deur.

  Rest nog slechts de keuze van wel of geen vaccin en chipinplant. Deze twee komen voort uit dezelfde duivelse gedachtengang.

  De beproevingen die wij al dan niet bewust ondergaan:
  1. De industrie heeft ons onopmerkelijk traag doen gewennen aan onnatuurlijk leven.
  2. Het idee van vaccins om direct in het lichaam te spuiten is zonder meer verwerpelijk.
  3. Een vaccin is geen geneesmiddel, het is het duivels verlangen om slimmer dan God te willen zijn.
  4. Al zat er slechts een enkele molecule van abortief weefsel in dat vaccin waar is dan de moraal?.
  5. Ga naar http://www.bloggen.be/levend_geloof9/ en vindt daar beschrijvingen van natuurlijke middelen, in het menu links beneden “Mijn bibliotheek”.

 33. Aan P. Derks.. inzake..(25 augustus 2020 om 20:59)

  Je reageerde met het volgende op 25 augustus 2020 om 18:47
  @Jo:
  A.K.Emm. = afkorting van???
  En … van welke [geloof] heeft U dat vandaan?

  Én in de volgende reactie met::
  P. Derks
  25 augustus 2020 om 20:59
  @Jo,
  inzake het zoeken naar DE waarheid kunt U [het zoeken in diverse geloven] niet laten.
  Anders gezegd: U vindt DE waarheid [niet in de bijbel.]
  Nóg anders gezegd: [U bent geen katholiek].
  Nóg erger: U bent geen christen. U bent [hooguit zoekende].

  Je brein was dus niet instaat om verbanden te zien.. de naam Anna Katharina Emmerick was namelijk al herhaaldelijk in vorige bijdragen gevallen en dan is het snel duidelijk dat A.K.Emm. daarvan een afkorting is ..en als je brein dan geen link kan zien, waarom vraag je dan niet naar een toelichting?! Deze wijze van converseren is hoogst irritant ..wansmakelijk ……het volgende iets dergelijks schreef ik al eerder::

  Op dit moment dat ik dit schrijf ben je dus een dief van mijn tijd en maak je er misbruik van ..en maak je ook mis-bruik van mijn mentale energie .. die ik anders beter kan invullen ..dus tijd om deze zonde naar je naaste te gaan biechten ..voordat je te communie gaat.. maar als je dat als geen zonde ziet komt de “afrekening”, onthulling in de Grote Waarschuwing van Garabandal.. mag je hopelijk dan nog leven.

  Én dat doe je ook bij anderen zoals o.a bij Theo Janssen .. je daagt anderen uit op een onredelijk wijze ………hetgeen diabolisch is.. verwarrend.

  Voordat je reageert behoor je je in te lezen van wat een ander schrijft en ondanks dat kan men nog soms tot een verkeerde gevolgtrekking komen.. ..je toont aan dat je die “moeite in tijd en mentale energie” (vaker) niet deed.. je legde het dan wel bij die ander.. die je provoceerde.
  Deze wijze van be[naderen] is zeer kwalijk.. je doet je trouwens er zelf schade mee.
  Hopelijk zijn je volgende bijdrages meer opbouwend.
  Dit is dus geen zoete maar zure en bittere appel ..dus bijten en goed kauwen..helaas..
  ………

 34. Een priester kan een vriendin hebben máár dan moet hij leven zoals de heilige Jozef met Maria leefde ..beiden met God.. dat is ook maar mogelijk bij een enkeling.
  Van de voorzegde Grote Monarch ..((Jeremia 23:5-6 en 33:15-16 en elders)).. is duidelijk dat hij een priester-koning zal zijn.. ((o.a. in Zacharia 6:13 ..in vers 11 zien we de toekomstige [hoge]priester de verwachte Franse Paus)) en tegelijkertijd heeft hij een koningin Psalm 45.

  Met de gebeden van de gelovigen en parochianen voor hun herder zou een priester zich gesteund moeten weten in Jezus Christus zijn bruidegom.. Ook trouwens met de moederlijke zorg van vrouwen die wijs zijn in hun zeden.. en geloof.

 35. Aan Theudmer.. inzake:.(29 augustus 2020 om 19:38),

  Mijn vraag aan jou is om commentaar te te geven op de onderstaande visie

  Het is nog maar de vraag of de kerk het GEHEEL en AL het mysterie goed begrepen heeft wat betreft de onbevlekte ontvangenis, je (of u) schreef.. ik citeer: “De ouders van de H. Maagd Maria, St. Joachim en Ste. Anna, werden geboren met de erfsmet, maar kregen de eer van de Vrouw voort te brengen ▪︎die bij haar ontvangenis door een [[speciale provisie]] van God gevrijwaard werd van de Erfzonde opdat Zij als reine Ark het Manna des Hemels, de Messias, in zich zou dragen.

  In het boek over La Salette bekritiseerde de auteur Leon Bloy ook al de stelling aangaande de [speciale provisie] daar dat impliceerde dat Maria dan toch in zekere zin van de erfsmet [verlost] moest worden.

  Toen ik bij A.K. Emmerick de informatie las over de {gouden poort} ..((ook in de apocriefe geschriften is daar informatie over te vinden)) ..dacht ik eerst dat daar op bovennatuurlijke wijze Maria ontvangen werd.. maar achteraf ben ik daar op terug gekomen omdat het waarschijnlijker is dat daar in de natuur-genade orde.. de ouders van Maria ontdaan werden van de erfsmet [en haar gevolgen]… want van daaruit is ze dan wel van NATURE zonder erfsmet ontvangen.

  De geheimnisvolle en mysterievolle zegen die Adam werd ontnomen vóór zijn zondeval is dan niet op Maria overgegaan maar dus op Haar ouders.. hetgeen veel plausibeler is.
  Dit onderscheid maakt dus NIET dat:.. dat betreffende dogma dus “minder” te aanvaarden is in de volheid van zijn betekenis.

  Tientallen jaren geleden had ik eens aan de deur een gesprek met een vrouwelijke Jehovah getuige over het zonder erfsmet van de Maagd Maria.. ((veelal zijn Jehovah getuigen van katholieke huize)) .. die vrouw gaf daarop een zeer opmerkelijk als merk-waardig antwoord namelijk.. dat als dat zo zou zijn er iets met Haar ouders moest zijn gebeurd.
  Dit getuigt dus van gezonde natuurlijke intuïtie die beter was dan de toenmalige knappe koppen in het vaticaan.. helaas. Maar of mijn gedacht juist is is ook nog maar de vraag, ik veronderstel dus van wel 🤔

  1. @Jo,
   Het volgende is óók mogelijk:
   dat de ouders van Maria, seksueel samengeleefd hebben zonder aan het seksueel genot te denken en dat uit die samenleving Maria is geboren.

   Hoe dan ook, wij R.K. gelovigen hebben als dogma (dus als geloofswaarheid aangenomen), dat Maria zonder erfzonde is ontvangen. De écht nieuwsgierigen onder ons, zullen de (DE) waarheid mede daarover wel in de hemel te horen krijgen.
   Ik vind het wél frappant, dat na vele eeuwen van onderzoek niemand ’n door haar begane zonde heeft kunnen ontdekken (dat is ’n wonder op zich).

 36. @Jo,
  Inzake A.K. Emm. heeft U gelijk.
  Inzake de rest: zie al Uw reacties inzake ‘profeten’: die gaan van boeddhisme en protestanten naar katholieken.

 37. @Jo,
  Anders gezegd: U zoekt als een razende naar DE waarheid.

  U doet er beter aan, om alleen de Waarheid te zoeken in de R.K. bijbel + erkende(!) R.K. (!) profeten.
  Dat is absoluut minder verwarrend voor Uzélf en voor anderen.
  Pas nadat ik daarover opmerkingen naar U gemaakt heb, bent U op de R.K. – toer gegaan.

  Dat een priester een of meer vrienden en vriendinnen kan hebben, is zéér logisch maar dan zonder seksuele getinte betrekkingen.
  Tegenwoordig noemt men iemand vriend(in) als men daarmee onder één dak en in één bed samenleeft zonder gehuwd te zijn.
  Ikzélf noem iemand ’n vriend(in) met wie je gewoon regelmatig (niet – seksueel getint ) contact hebt én waarmee je niet onder één dak leeft + niet in één bed leeft.

  Overigens: wat is de definitie van echtpaar: écht ’n paar.
  Die definitie is volledig duidelijk met: man en vrouw die lichamelijk en geestelijk samengesmolten zijn tot één.

 38. @redactie:
  Deze site is NIET beveiligd, hetgeen risico inhoudt voor ALLE gebruikers.

 39. Aan P.Derks..

  Met het volgende ga je gewoon verder met je vooringenomenheid wat betreft conclusies trekken.
  Met je IQ van 155.. zak je nog steeds verder weg in je onbenullig psychische beoordelingsvermogen
  ..te kwader trouw.. 🤯

  CITAAT:: je doet er beter aan, om alleen de Waarheid te zoeken in de R.K. bijbel + erkende(!) R.K. (!) profeten. 🤮
  Dat is absoluut minder verwarrend voor Uzélf en voor anderen. 😭
  Pas nadat ik daarover opmerkingen naar U gemaakt heb, bent U op de R.K. – toer gegaan.!!!!! 🥱

  Je ziet maar………….

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht