36 commentaren op “Sterftecijfers: een grafiekje zegt meer dan 1000 woorden…

 1. Inderdaad, zelfmoord en abortus maakt meer slachtoffer, stuur het naar viroloog Van Ranst en co.

  1. En vergeet deze grafiek alleszins niet te verzenden aan onze mini-sterren, onze regering.
   Abortus staat immers op hun agenda.

 2. Zullen we de abortussen van niet levensvatbare foetussen er maar eens uit halen?

  1. Zullen we de verborgen abortussen van de zygotes of bevruchte eicellen (het prilste begin van een nieuwe mens) eraan toevoegen, die geschieden door de morning-afterpil en het spiraaltje? Dan zouden het er nog tientallen miljoenen meer zijn. Een gigantische genocide van de allerzwaksten en allerkleinsten zonder weerga! Maar ja, de mensen denken dat ze God zijn. En diegenen die het allemaal goedpraten: jullie zullen spoedig weten welke enorme gruwel het is in Gods ogen!

   1. Ik wil hier nog aan toevoegen dat het geaborteerde kindje niet naar de Hemel kan doorgroeien omdat het niet gedoopt werd. De foetus gaat naar de voorgeborchte ter Helle. Dat is een klein strookje dicht tegen de hemel of dicht tegen de hel. Zonder hulp kan de foetus niet naar de hemel, ondanks de vrucht nooit gelogen heeft.

    Een moeder, die haar kindje liet aborteren kwam bij een Offerziel (deze ken ik ook). De moeder vertelde aan de offerziel dat wanneer ze ’s avonds de luiken omlaag deed er altijd kinderhandjes over de luiken aan het rammelen waren en een kindje dat erg krijste uit nood.
    De Offerziel legde haar uit dat je als je het Voorgeborchte bezoekt al die geaborteerde kindjes heel hard schreeuwen. Die kindjes zijn niet ingeschreven in het Boek des Levens. De Offerziel gaf haar de raad om het kindje te laten dopen en een naam te geven. Meestal wordt dan de naam van de heilige van die dag genomen. Er wordt een speciale H. MIs opgedragen zonder aanwezigheid van het gedode kindje. Die H. Mis heeft een speciale naam. Het kindje wordt gedoopt en krijgt een naam en wordt zo in het Boek des Leven ingeschreven. Het piepkleine mensje moet opgenomen worden in het gezin en ook vermeld worden in rouwbrieven.
    Als de ouders deze moord gebiecht hebben en het kindje in de Kerk een naam hebben gegeven, dan mag het kindje naar de Hemel. Als de moeder sterft en niet in de hel moet vertoeven, dan mag ze de plaats van haar kindje aanschouwen in het Voorgeborchte. De plaats waar het kindje was in het Voorgeborchte zal dan wel leeg zijn.
    De moeder van het kindje heeft al deze stappen doorlopen. Nu is het stil als ze de luiken ’s avonds sluit.

    1. Het is NIET mogelijk om een kind of wie dan ook posthuum te dopen.

     Al wie sterft in de erfzonde kan de hemel niet binnengaan. Maar de kinderen die geen persoonlijke schuld hebben zullen niet gestraft worden als de verdoemden.

     1. Laat mij vooreerst zeggen dat het ‘voorgeborchte der Helle’, zoals u het beschrijft, NOOIT tot de officiële leer van de kerk behoord heeft. Het ‘voorgeborchte’ heeft wel een latent leven geleid gedurende eeuwen, maar is evenmin in het NT terug te vinden. In 2007 heeft de Duitse paus, die toch niet kan afgeschilderd worden als een vooruitstrevende figuur, noch als een modernist, officieel een einde gemaakt aan deze miskleun. Deze zienswijze past trouwens in onze opvatting dat de God van de christenen een god van liefde en barmhartigheid is. De ouders hoeven dan ook geen enkel ritueel uit te voeren opdat hun kindje, dat voor de geboorte gestorven is, om welke reden dan ook, toch in de liefde van God voor eeuwig mag leven.
      We hebben nu lang genoeg mensen schrik aangejaagd en God naar onze hand gezet.

   2. Tsja als je het zo ver wil door voeren.. Kunnen we de talloze verspilde zaadcellen en de onbenutte eisprongen misschien ook wel meetellen..
    En uiteraard de natuurlijke abortussen..

 3. Inderdaad: Deze grafiek is inderdaad óverduidelijk.

  Hieraan kan iedereen duidelijk constateren, dat overheden enorm overdrijven met covid-19 ÓF
  dat overheden al die andere doodsoorzaken bewúst niet vermelden.

  Hoe dan ook: Om covid-19 wordt door de overheden een enorme heisa gemaakt en zelfs complete economieën op slot gezet, terwijl aan de andere doodsoorzaken nauwelijks aandacht wordt besteed.
  Worden de mensen BEWÚST door de overheden misleid???

 4. Hier ach en wee roepen, mensen stigmatiseren, met hel en verdoemenis dreigen of vrouwen met de vinger nawijzen lost volstrekt niets op.

  Elke abortus is er één teveel, daarover zullen we het hier vrijwel allemaal eens zijn. Als men het aantal abortussen wereldwijd echter wil terugdringen, dan zal men toch eerst moeten zoeken naar: WAT ZIJN DE OORZAKEN voor abortussen? Alsnel komt men dan uit bij het gebrek aan zelfdiscipline, m.n. bij potente (jonge) mannen! Volgende vraag: Hoe denkt men dat op te lossen?
  Antwoord hierop ofwel geloofwaardige en haalbare richtingwijzers naar betere zelfdiscipline, mis ik hier evenwel. Wat denkt men zo te bereiken?

  Onlangs werd in Suriname vanwege covid-19 een Lockdown van kracht. Daarop zijn natuurlijk ook uitzonderingen van kracht voor mensen met “cruciale beroepen”. Dat betreft mensen met taken die noodzakelijk zijn om een land draaiende te houden. (Vuilnismannen, dokters, politie, brandweer enz.) Voor andere beroepen moet dispensatie aangevraagd worden bij de overheid.
  Wie dat nog niet begrijpt, kon vragen stellen aan een overheidsvoorlichter.

  Nu was daar een goochemerd die vroeg of prostitutie ook behoorde tot de cruciale beroepen.

  De overheidsvoorlichtster zuchtte eens flink en gaf toen een zeer gevat antwoord. Ze zei:”Help jezelf!”

  Algehele hilariteit natuurlijk, maar zelden hoor je zo’n realistisch geluid.

  We kunnen best zonder seks met een ander, maar velen van ons willen daar niet aan. Wie maakt potente (jonge) mannen dat nu eens duidelijk? Orthodoxe gelovigen komen dan steevast aan met regels omtrent verboden zaken. (De Bijbel verbied:…)

  Dat zijn vaak ideologisch bepaalde regels die allang geen grond meer hebben in de realiteit, maar vrouwen (jong en oud) wél doorlopend in gevaar brengen. Dit omdat mannen hun driften maar moeilijk in bedwang willen of kunnen houden wanneer hun zinnen geprikkeld worden en hun (o.a. door de kerken) geen te verdragen c.q. haalbare uitweg bieden in hun hormoongedreven noodsituatie.

  Seksuele voorlichting vanuit de kerken moet dus anders dan tot nu toe vaak gebruikelijk. Het is goed dat de synodale beweging in de Duitse rk kerk daar nu ook een punt van maakt. Maar hoe staat het ermee in de Lage landen aan de Noordzee? Leren mannen én vrouwen hier wat (zelf)discipline inhoudt als het op beleving van seks aankomt? Worden vrouwen (jong en oud) hier niet te gemakkelijk opgezadeld met de gevolgen van ongedisciplineerde beleving van seks? Moeten mannen (jong en oud) niet veel meer hun eigen verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van hun seksuele gedrag?
  Wie kan en wil dat nu eens duidelijk maken?

  1. Basilus.. Help je zelf is ook verboden. Sex is alleen toegestaan als middel der voortplanting anders niet. Zelfhulp valt ook onder die regel..

   1. Van die dwaze regel, dat achterhaalde verbod moeten we dus af, beste juuls, maar niet zonder uitleg. De natuur van het individu, de beperkte aarde, de realiteit enz. vragen erom. Het verhaal van Onan (Gen. 38, 4 e.v.) heeft geen betrekking op gewettigde verhindering van een bevruchting, maar juist op het tegendeel ervan: op zelfzucht. Zelfzucht is ook heel wat anders dan “jezelf helpen in tijd van hormoongedreven nood”. Wie de ontsnapping aan die nood verhindert, brengt mensen (mannen en vrouwen) nodeloos in gevaar, zetten ook aan tot krankzinnigheid. Het “kleine kwaad” moet men dan toestaan om een groter kwaad te vermijden” beste juuls. De praktijk van menig psychiater tot de jaren zeventig van de vorige eeuw bewijst dat. Zie o.a. het werk van mw. dr. A.A.A. Terruwe z.g..

    1. @ juuls. Toevoeging: Van dat “Help jezelf” moet men dus geen gewoonte maken. Het is echter een natuurlijke manier om seksuele spanning af te komen. We moeten daar ook niet scrupuleus mee omgaan.

     Overigens: wij leven in een samenleving die graag doet alsof mensen allemaal heiligen zijn en weten wanneer ze zich als heiligen moeten gedragen. Dat is echter niet de werkelijkheid: wij zijn óók dieren met alle uiterlijke middelen en ingeschapen gedragingen die horen bij het dier-zijn, op zelfhandhaving en voortplanting gericht!

     Wij allen hebben dus niet alleen als roeping om mens te zijn Gode gelijk, maar ook om van onze dierlijke inborst wat menselijks te maken!

     Wij huizen als met geest begaafde wezens in een dierlijk lichaam welke laatste zich vooral laat gelden als onze geest (zelfdiscipline enz.) het laat afweten. Het is goed daar altijd rekening mee te houden, en niet het dierlijke in en aan ons als iets ultiem menselijks te beschouwen of bij anderen te veronderstellen.

     Dat is best moeilijk, behalve als men liefde en barmhartigheid voor ogen houdt en man-/mensmoedig zijn kruis/lot op zich neemt. Natuurlijke remedies om de daarbij opgelopen ondraaglijke m.n. seksuele spanning gezond af te leiden mogen we dus uit welbegrepen eigenbelang en uit naastenliefde niet verwerpen als zondig! De Schepper heeft die mogelijk ook in zijn creatie gelegd. Het vermeend kwade heeft dus een bedoeling die we moeten accepteren. Het komt er slechts op aan hoe we er mee omspringen: matigheid, ordening, discipline is dus ook hier het antwoord. Gebruik het, maar met mate. Verslaving eraan is een exces dat overal vermeden moet worden!

    2. Basilius minor,

     Laat ik nu toch altijd gelezen hebben dat de Heer geen kinderen wilde van Juda met Sua, de Kanaietische vrouw. Er, Onan en Sela ware dus half-Kanaietisch. Men kan het (dus!) ook zo lezen dat Onan zulks juist deed volgens de wil van Hem. Vers 10 is verwarrend.
     Er moest dus een nieuw, vers, wél gewenst kind komen van het geslacht van Juda, die daarvoor verleid werd door de voor-hoer-spelende Tamar. Deze kinderen waren wél gewenst. Het staat er toch?
     De bijbel is ook en vooral een boek dat handelt over een zuiver ras, afkomst familie.
     Wat er van Sela gekomen is lees ik niet zo snel.
     En Tamar? Zij zal wel van een goed ras (familie, afkomst) geweest zijn.

   2. Sex is alleen toegestaan als middel der voortplanting anders niet. Waar hebt u deze waarheid (?) opgevangen, wie heeft u deze fabeltjes wijsgemaakt? Ik gebruik trouwens liever ‘lichamelijke liefde tussen mensen die mekaar graag zien’, dan uw vulgaire ‘sex’, alsof het om iets vies en vuil gaat. Waarom denkt u dat God mensen met een lichaam geschapen heeft? Om het te verfoeien? omdat al wat met lichamelijkheid te maken slecht is? Uw uitspraak raakt kant nog wal. Wat doet u met mensen die niet of niet meer lichamelijk vruchtbaar zijn? moeten zij verder door het leven gaan als zus en broer? In uw optiek blijkbaar wel. De kerk heeft zich jammer genoeg, onder invloed van enkele Griekse filosofen (Plato…) lange tijd negatief uitgelaten over seksualiteit. In het jodendom (OT) bestond deze afschuw voor het lichamelijke niet. Juuls, laat nu eindelijk uw krampachtige houding eens varen. Niet alles wat verandert in de samenleving is slecht. En als u het lichamelijke in de mens zo veracht, kunt u misschien Simeon de Styliet navolgen en in volstrekte afzondering gaan leven op een zuil, veraf van de slechte wereld.

    1. U bent maar slecht op de hoogte. De kerk verbiedt masturbatie. Dat is genoegzaam bekend. Sex (u vindt het een vies woord). Maar het is volstrekt normaal woord. Het is meer de associatie die U eraan koppelt die u parten speelt. De intimiteit met lichamelijk contact moet gericht zijn op de voortplanting. Dat is van oudsher het standpunt van de Kerk geweest!

     1. Juuls, om te beginnen: u moet lezen wat er staat. ik heb het op geen enkel ogenblik gehad over masturbatie. Ik wil daar verder ook niet op ingaan in hier. Maar ge vergist u helemaal wanneer ge uw stelling herhaalt dat seksualiteit enkel in functie van de voortplanting staat. U komt met die idee enkele eeuwen te laat. Ik krijg ook geen antwoord op mijn vraag wat met mensen die niet biologisch vruchtbaar zijn of het niet meer zijn? Waarom durft u hier het gesprek niet aangaan? U geeft ook geen enkel argument voor uw stelling; Zeer zwak!

 5. @Basilius minor Uw reactie van 17 juli 2020 om 14:08 uur:
  U heeft ’t alleen maar over kindermoord (= abortus; 40 x hoger dan covid-19), terwijl ik doelde op:
  griep + zelfmoord (hoger dan covid-19) + aids (60% hoger dan covid-19) + alcohol (ruim het dubbele van covid-19)

  Griep is een wereldwijd ondergeschoven kindje. Anders gezegd griep wordt wereldwijd onderschat.

  Wereldwijd wordt jaarlijks 5 tot 10 procent van de populatie geïnfecteerd met influenza (= griep). Bij kinderen is dat percentage nog hoger, namelijk 20 tot 30%. Hiervan vertoont de meerderheid geen ernstig ziektebeeld of verloopt de ziekte zelfs asymptomatisch. Toch veroorzaakt de griep jaarlijks 3 tot 5 miljoen ernstige zieken en 250.000 tot 500.000 doden.

  De overige doden zijn bijna volledig aan verkeerd gedrag te wijten, maar dáárover hoor je de media niet. Neen, dát moet allemaal kunnen; wij zijn tenslotte baas over de eigen wil???
  Maar, dat verandert als er iets naars gebeurd BUITEN onze eigen wil (lees: covid-19); dan schreeuwt de wereld moord en brand.

  1. wat een dwaze scheefgetrokken redenering, Derks. Omdat er jaarlijks meer doden vallen door griep (uw uitspraak, u hebt ze waarschijnlijk geteld), zijn de bijna 10.000 doden van corona niet of minder belangrijk. Ik probeer die kromme redenering te volgen, maar het lukt mij niet. zal opnieuw wel aan mij liggen.

   1. staf De Laet,
    Volgens mij zegt P. Derks niet dat de corona-mortaliteit minder belangrijk is. Waarschijnlijk heeft P. Derks ook gekeken naar de statistieken, die met dit internet nogal eenvoudig te vinden zijn.
    Hij melde trouwens het gegeven ‘griep’ plus (+) nog iets heel naars. Maar inderdaad, zijn ‘som is onduidelijk, dat wel.
    Zijn laatste regel “Maar, dat verandert als er iets naars gebeurd BUITEN onze eigen wil (lees: covid-19); dan schreeuwt de wereld moord en brand.”, geeft aan dat hem opvalt dat er niet met één maat gemeten wordt? Althans, zo interpreteer ik het. En het klopt wat de heer Derks (of mevrouw) zegt. Er wordt opeens nogal veel drukte gemaakt.
    Ik ben het trouwens wel met u eens, dat er door deze of gene soms nogal matig geschreven wordt, en dat daardoor de bedoeling van de boodschap wellicht ondergesneeuwd raakt door gedachte-foutjes, verschrijvingen of logica-foutjes, of iets dergelijks.
    Ik vind het al heel wat dat men zo goed kan schrijven en de gedachten schriftelijk onder woorden kan brengen. Het tijdperk van dit internet is pas kort, immers? Nu zullen we het wel non-verbaal moeten doen, hier, maar dat neemt niet weg dat we proberen onze boodschap proberen uit te drukken in woorden en dat valt niet altijd mee. Dus, laten we enige ruimte geven in interpretatie van iemands woorden en hem het voordeel van de twijfel geven of zo. Dat lijkt mij niet ongewenst. ( Het is al een wonder dat we met woorden begrijpelijk kunnen communiceren. Niet één mens is gelijk en we beschikken allen over onze eigen conditioneringen. Al is het allen al wegens de cultuur, die zelfs tussen de verschillende families kan verschillen. )
    Ik meen wél dat P. Derks het goed neerzet.

    1. herstel:
     “Nu zullen we het wel non-verbaal moeten doen, hier, maar dat neemt niet weg dat we proberen onze boodschap proberen uit te drukken in woorden en dat valt niet altijd mee.”
     Ik bedoel:
     Nu zullen we het wel schriftelijk moeten doen, hier, maar dat neemt niet weg dat we proberen onze boodschap proberen uit te drukken in woorden en dat valt niet altijd mee.

  2. Een leugen Derks. De media heeft wel degelijk bericht over de grote griepsterfte. Ook dat er een noodbeleid was in verschillende ziekenhuis vanwege de grotere griepuitbraak. Dat de griep elk jaar weer voor slachtoffers zorgt wordt ook nergens onder het tapijt geveegd. Corona vormt echter een nog groter gevaar omdat we bijna geen middelen hebben om het te bestrijden. Een ongebreidelde uitbraak zal het zorgsysteem doen overbelasten. Kijk als u geloofd dat de overheid de cijfers manipuleert en stuurt is elke discussie overbodig. Ik overtuig u niet en u mij niet. Maar flagrante leugens hier neerzetten zal ik altijd bestrijden.
   Overigens of iemand griep heeft wordt ook niet gecontroleerd. Tenzij er bezoek aan een dokter of ziekenhuis nodig is.

 6. @Basilius minor, U meldt onder andere:
  WAT ZIJN DE OORZAKEN voor abortussen? Alsnel komt men dan uit bij het gebrek aan zelfdiscipline, m.n. bij potente (jonge) mannen! Volgende vraag: Hoe denkt men dat op te lossen?
  Waarom zoekt U steeds, zoals tegenwoordig zeer populair is, de oorzaak bij de mannen?
  Om een baby te laten ontstaan, zijn steeds twee personen nodig: ’n man + ’n vrouw.
  Wiens toestemming is vereist om ’n baby niét geboren te laten worden?: de toestemming van de vroúw.
  De vroúw draagt dus de éérste verantwoording van het laten doden van een baby.
  Wij zijn dus nog stééds bij het begin van ons geloof: Eva verleidt de man én zondigt vervolgens door de baby te laten vermoorden. Dat is dus dubbel op.
  Hou U dus bij de feiten en probeer niet populair te doen door de feiten af te wentelen op de man.
  (de man laat zich echter – zeer zwak – verleiden door de vrouw: kijk bijvoorbeeld naar De Wallen in Amsterdam.)

  1. P. Derks,
   Te lezen is is dat toch écht de satan de verleider is.
   ‘Eva verleidt de man én zondigt vervolgens door de baby te laten vermoorden.’, schrijft u.
   Dat klopt dus écht niet, denk ik en leidt alleen maar af. Mag ik u wijzen op de volgende link die ik las toen ik uw woorden probeerde te begrijpen: https://vergadering.nu/wommack/wommack023het-woord-is-vlees-geworden-tape3-denk-het-woord.htm
   Daarin is de boodschap te lezen dat God’s woord wonderen verricht, maar dan moet je wel weten hoe je je moet voorbereiden op dat wonder.
   God zal geen stenen geven als zijn zoon om brood vraagt. Maar het is de kunst lijkt het om te weten hóe te vragen. Hoe te bidden dus. Men zou wat praktischer met geloof moeten omgaan, denk ik. Maar ja, lees zelf maar in je bijbel.

 7. Het is opmerkelijk dat het aantal drugsdoden en doden als gevolg van misdaad en geweld ontbreekt.
  evenals doden uit huidige/actuele oorlogen. het grafiekje is nogal incompleet.

 8. @staf De Laet inzake Uw reactie van 21 juli 2020 om 09:15 uur:
  Doordat ik feiten vermeld, ben ik ineens een vrouwenhater.

  @Raphaël,
  Ik heb Eva vergeleken met de huidige abortus plegende vrouwen.

 9. @Juuls,
  Ik heb hooguit één bericht in ’n krant gelezen dat de jaarlijkse griep veel doden kent.
  Maar … ik hoef de televisie maar aan te zetten en … daar komt covid alweer.
  De schriftelijke en internetmedia idem dito.
  Ik word daar écht kotsmisselijk van.
  Recap:
  De griep wordt inderdaad besproken, maar wel zeer subtiel en sporadisch, terwijl – zonder enige overdrijving – iedereen wordt platgebombardeerd met covid -‘nieuws’.

 10. @juuls,
  Ik daag U uit:
  Geef mij drie berichten van vandaag over de jaarlijkse griep +
  Geef mij drie berichten van vandaag over covid,

 11. @juuls, ik maak het U gemakkelijk:
  berichten over covid:
  1. teletekst: Mondkapjes in delen A’dam en R’dam (pagina 113)
  2. teletekst: Weer stijging aantal besmettingen.. (pagina 122)
  3. teletekst: OMT kan mondkapadvies heroverwegen. (pagina 106)
  4. AD (Algemeen Dagblad): Mondkapjesplicht in Amsterdam en Rotterdam op drukke plekken
  5. AD (Algemeen Dagblad): Jan (56) barst in tranen uit nadat hij na 3 maanden voorlopig vrijkomt in zaak mondkapjesfraude
  enz. enz.

  Maar … ik zie en lees NIÉTS over de griep.

 12. @juuls, en zo gaat het maar door in de media over covid:

  AD (Algemeen Dagblad: (minister) Ollongren twee weken in quarantaine na verblijf in Zweden
  AD (Algemeen Dagblad): LIVE | Laagste aantal coronapatiënten op ic sinds maart

  Dus mijn vraag aan U, @juuls: wie overdrijft of liegt?

 13. @juuls,
  het artkel in het AD inzake LIVE | Laagste aantal coronapatiënten op ic sinds maart,
  bevat enige tientallen(!) sub-artikelen inzake covid

 14. Juuls inzake Uw reactie van 28 juli 2020 om 09:04 uur:
  Met deze overvloedige en 100% te controleren antwoorden van mij:
  Als U Uw reactie niet volledig intrekt, ban ik U voor de volle 100% (= dan bestaat U voor mij niet).

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht