Litanieën van de Heilige Maagd krijgen ideologische aanvulling

Wij kennen de obsessie van Bergoglio voor “migranten”, welke lading dat politiek geladen woord ook moge dekken. Wat de massale toestroom van miljoenen illegale immigranten, hoofdzakelijk moslims, die onverschillig of vijandig staan tegenover de Westerse, christelijke kultuur, als verrijking kan betekenen, is mij een raadsel. Dat deze paus nooit het woord “islam” over zijn lippen krijgt, wanneer het gaat om de genocide van de christenen uit het Midden-Oosten is een schande en stuit steeds meer op onbegrip en woede. Het is alleen te begrijpen wanneer men de globale emigratie van miljoenen ontheemde mensen uit hun thuislanden als het objectief van een oecumenische hersenschim beschouwt.

Bekijkt men deze instroom echter met een marxistische bril of met zijn surrogaat, de bril van de bevrijdingstheoloog, dan wordt er al het een en ander duidelijk. Vervang het woord proleet door migrant en plaats dat in het licht van een nieuwe heilsleer, waarin alle godsdiensten rond de moeder aarde kultus verenigd zijn en waaruit onze katholieke identiteit weggezuiverd is, dan komen wij al dichtbij de oplossing van het raadsel.

Franciscus is sluw, meedogenloos en absoluut onbarmhartig tegen al wie hem durft tegen te spreken. Hij handelt stapje voor stapje. Zo heeft hij nu, zonder enige overleg, besloten dat de litanieën van Loreto, ook Litanieën van de heilige Maagd genoemd, voortaan met een nieuwe aanroeping aangevuld moeten worden  :” troost van de migranten”, een semantische keuze, die niet zomaar toevallig is !

De term ” migrant” is vreemd aan de woordenschat van de Kerk en het gebruik ervan in deze litanie is dan ook totaal onaangepast, omdat het een sociaal-politiek en ideologische connotatie heeft. Sinds het begin van de jaren 2000 echter is het woord doorgedrongen in het politiek correcte jargon en wordt het gebruikt om mensen aan te duiden, die in een voor hen vreemd gebied aankomen. Het zijn feitelijk illegale immigranten, maar dat woord wordt bewust achterwege gehouden.

“Migranten ” zijn geen “nomaden”, die zich onderscheiden van diegenen die een vaste woonplaats hebben. Het zijn ook geen “vluchtelingen”, want volgens het Agentschap voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties, verlaat een migrant zijn geboortestreek om  elders betere levensomstandigheden te zoeken, terwijl een vluchteling opgejaagd wordt door oorlog, conflict of vervolging. Het woord migrant is generiek. Het omvat alle migratiestromen en duidt op de tijdelijke of permanente verplaatsing van mensen die van het ene naar het andere punt van de wereld verhuizen om verschillende redenen, in de context van de globalisering.

De passende term die de Kerk traditioneel altijd heeft gebruikt gebruikt is ” banneling”, omdat dat woord een welomschreven theologische inhoud heeft. In het Oude Testament zijn het vertrek van Abraham, de exodus in de woestijn en de ballingschap in Babylonië fundamentele gebeurtenissen in de relatie van de mensen met God. In het Nieuwe Testament, roept het thema ballingschap het beeld van de Kerk op, een volk op pelgrimstocht op aarde, maar altijd gericht op het hemelse vaderland. Ondanks de talloze moeilijkheden die het met zich meebrengt, kondigt deze te volgen weg het komend Rijk aan , wat ook inhoudt dat wij het heden moeten klaarmaken voor de ontmoeting met God, het uiteindelijke doel van alle mensen.

Voor de christen is een banneling iemand die verplicht wordt op een andere plaats te leven dan in zijn eigen vaderland. Het volstaat deze definitie te vergelijken met die van migrant om vast te stellen hoe groot de verschillen zijn tussen deze twee termen, zowel semantisch als inhoudelijk. In het geval van de migrant gaat het uitsluitend om een sociologische en politieke( en dus ook ideologische) benadering, fundamenteel verschillend van het theologische en sociale perspectief dat het woord banneling biedt, zoals bevestigd in de Sociale Leer van de Kerk .

Om trouw te zijn aan die Katholieke Sociale leer, had er dus moeten staan ; ” Solacium exilium ” : “troost van de bannelingen”. Woorden zijn ideologische wapens geworden, zeker in progressieve Vaticaanse kringen…

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

60 commentaren op “Litanieën van de Heilige Maagd krijgen ideologische aanvulling

 1. Deze paus is een verklede antichrist die wereldse oplossingen zoekt buiten Jezus om. De vraag is dan waarom blijven de zieners van Medjugorje deze paus dan steunen? Misschien omdat die openbaringen aldaar niet van God komen? Of omdat ze zwijgen omdat de meeste al een hotel hebben geopend.? Een paar vragen terzijde! Paulus was in zijn brieven geen voorstander van massale migratie, God heeft elk volk een land gegeven sprak Paulus om daar de waarheid te zoeken. Maar de paus zal duidelijk niet veel in het Heilig Boek lezen, hij kijkt veel naar national Geografic hij is tenslotte een groene paus, of niet??

 2. Wat doet ‘Katholiek Forum’ met de Bergrede van Jezus Christus? Woorden zijn ook voor Katholiek Forum ideologische wapens geworden.

  1. Met de bergrede wou Jezus ons de juiste weg tonen: Wees redelijk en liefdevol tegenover je naaste. Alleen zo geraak je tot GOD.
   Als mens denken we sowieso redelijk te zijn, maar dat zijn we niet. Wij zijn noch redelijk, noch liefdevol in ons diepste-zijn. In feite zijn we slechts EMOTIONEEL en VERLANGEND: Even verduidelijken:
   De twee vragen die mij persoonlijk het meeste bezighouden zijn:
   (1) Waarom bestaat de ISLAM, die in feite allesbehalve deze bergrede predikt?
   (2) Waarom bestaat het ATHEISME (?) terwijl het gezond verstand zegt:.’’Alles heeft een reden, en omdat niets uit het niets kan ontstaan, kan het Universum alleen maar door God geschapen zijn. We kunnen niet anders dan de Schepper liefhebben omdat we ons leven aan Hem te danken hebben’’

   Mijn ‘’gevoel’’ zegt dat de meeste mensen ‘’twijfelaars’’ zijn: twijfelende atheïst, twijfelende moslim, twijfelende hindoe, twijfelende christen, etc…
   Maar de logica zegt vooral: Het heeft met Christus-Zelf te maken:
   Immers, voor de Wereld zijn er slechts twee (KERN)vragen:
   (1) Is Hij JA of NEE gekruisigd?
   (2) Heeft hij JA of NEE wonderen verricht?
   Maar wat blijkt? Het enige dat we zien is een verdeeldheid van de mensheid.
   (1) ABSOLUUT gekruisigd voor de christenen. GEEN SPRAKE van voor de moslims!
   (2) JA, wonderen voor zowel christenen als moslims. ONDENKBAAR voor niet-
   gelovigen (of toch niet zoals geschreven staat)
   Grotere contrasten zijn niet mogelijk !!
   De enige (naar mijn gevoel) logische verklaring hiervoor is dat Hij als Man de Wereld geraakt heeft in haar aller-diepste zijn. Zo diep dat de enen hem als een bevrijding zagen en de anderen als een nachtmerrie
   Hij heeft de mensheid verdeeld:
   Een “plan van God” voor de enen, “krankzinnigheid” voor de anderen.
   De verdeling is duidelijk:
   Kijk maar eens hoe mensen wereldwijd met mekaar omgaan.
   Haat is alomtegenwoordig
   Mensen vallen elkaar aan met haat en pijnigen elkaar in het diepste van hun ziel.
   Christenen worden gepijnigd met de evolutietherorie,
   en atheisten met het creatonisme.
   (pijnigen = pijnigen, ik heb het hier niet over wie gelijk heeft)
   Maar ook Joden worden aangevallen en gepijnigd, net als Moslims, Boedhisten en Hindoes, enz.
   Een duidelijke verdeling dus van de mensheid.
   Vreemd, want Jezus’ woorden waren vooral: bemin uw vijand.
   Dat mensen vooral emotionele wezens zijn en geen rationele is vandaag de dag zichtbaarder dan ooit. Kijk maar eens naar de islam. Blijf kalm en eerbiedig Mohammed, want één verkeerd woord, en je krijgt de hele gemeenschap tegen jou. Of kijk eens naar de crisis binnen de Kerk. Pedofilie is een scheldwoord geworden dat synoniem staat voor walging en afschuw. Een geestelijke moet niet veel doen om ophanging of steniging toegewenst te krijgen: Een kind aanraken volstaat.
   De media doet mee. De vraag naar sensatie is immers groot. Maar ondertussen worden wereldwijd kinderen mishandeld, geprostitueert, vermoord en uitgehuwelijkt. Maar voor de media blijkbaar niet prioriteir.
   De belangrijkste reden volgens mij om aan te nemen dat we geen rationele wezens zijn maar emotionele is gewoonweg het feit dat we “huilend” geboren worden. Sterven is ook een puur emotioneel gebeuren.
   Maar ook in ons dagelijks leven is emotie steeds onmiddelijk zichtbaar:
   ZEG maar eens wat je DENKT aan die mensen rondom jou. Of kijk eens naar de emoties binnen dit Forum., en je zal merken dat geen enkele mens emotieloos is.
   Emoties zijn menselijk. Jezus had ook zijn emoties. En wát voor emoties? Deze emoties kwamen echter vanuit een Zuivere Geest. Tegelijkertijd is Hij, hoewel Hij gehaat en bespot werd REDELIJK gebleven, door CONSEQUENT te blijven. Zijn redelijkheid werd echter niet aanvaard, en dat leidde tot de Kruisdood. Dat maakte Pilatus, die als heerser en rechter dacht redelijk te zijn, net onredelijk, door het toelaten van de Kruisdood.

   Kortom: God is Redelijk en Liefdevol.
   De redelijkheid zien we duidelijk in Jezus’ houding t.o.v Zijn vijanden. De Ware aard van God is de Eeuwige Liefde.

   De mens is pas redelijk als hij het hart op de juiste plaats heeft, en één is met Christus. Maar wie kan dat van zichzelf zeggen?
   Hij die denkt 100 % redelijk te zijn, leeft in een sprookje omdat hij denkt de persoon te zijn die hij in werkelijkheid niet is. In werkelijkheid is hij (in het beste geval) nog steeds diezelfde wenende baby die hij ooit geweest is: emotioneel en verlangend. Wie in een sprookje leeft, leeft buiten de Waarheid. Of beter: buiten de Waarheid van Christus. Hij draagt Christus niet zijn hart zoals het hoort. Wellicht ziet hij zichzelf als liefdevol, maar dat is hij niet.

   Dat kan met ook van de Kerk zeggen. Zij mag zich niet als de Zuivere Liefde beschouwen, want dat is zij niet. Graag wil ik met jullie even stilstaan bij één van Jezus’ laatste woorden, om dit te verduidelijken:

   “VADER, VERGEEF HEN, WANT ZE WETEN NIET WAT ZE DOEN …”

   Wij lezen dus NIET:
   ‘’Zij weten maar AL TE GOED wat ze doen, maar TOCH vraag ik U, Vader, hen te vergeven”. Neen, dat zou het GEVECHT benadrukken tussen Goed en Kwaad. (Vele Katholieken kunnen het niet nalaten om het steeds maar over ‘’de HEL.’’ te hebben).
   NEEN, deze interpretatie is totaal fout omdat het in schril contrast staat met wat Jezus werkelijk bedoelde: nl.
   Vergeef hen want ze weten ECHT niet wat ze doen.
   Deze woorden van Jezus zeggen niets over de hel.
   Hij zwijgt erover wat maakt dat deze woorden de meest pijnlijke, maar ook de meest mysterieuze woorden zijn uit het Nieuwe Testament:

   (1) PIJNLIJK: omdat hier pijnlijk duidelijk wordt hoe grenzeloos zijn Liefde was aan het Kruis, en is vanuit de Hemel verenigd met God. Ik denk dat wij niet eens het honderdduizendste beseffen van wat Hij werkelijk moet meegemaakt hebben. Hij die koos voor het Kruis, niet uit wanhoop, maar uit pure Liefde. Omdat Hij niet anders kon dan gehoorzamen aan God. Jezus, die geliefd en aanbeden werd door zovelen, vanwege Zijn Liefde voor de hele Schepping, tot en met het kleinste puntje van zijn eigen lichaam.
   Hij geeft ons ook een verklaring voor Zijn Liefde: ‘’OMDAT zij niet weten wat ze doen, vraag Ik U, Vader, hen te vergeven’’: Zij zijn immers GELIJK zijn aan het DIER. Hun bewustzijn is niet menselijk maar dierlijk, betekenisloos, leeg. Daarom weten ze niet wat ze doen.

   (2) MYSTERIEUS: Wat betekent dan ‘’de Hel” voor diegenen die gruwelijkheden begaan maar in feite niet meer waard zijn dan een wolf of een leeuw? Als we consequent willen zijn moeten we kunnen besluiten dat ook voor dieren de hel moet bestaan… hetgeen pure waanzin is. De fout die wij maken als Christen (en misschien wel in de eerste plaats als Katholiek) is dat wij van de Hel voorstellingen willen maken, terwijl dit volledig tegenstrijdig is met Jezus laatste woorden. Er is en blijft heel wat MYSTERIEUS rond de Dood en Verrijzenis van Christus, en wij moeten dat aanvaarden. Als Katholiek mogen wij nooit de nadruk leggen op het gevecht, nooit !! Wij moeten de volmaaktheid van de Liefde nastreven.
   TEGEN God’s Liefde zijn (en blijven) kan alleen maar leiden tot de Hel. Dat is logisch. Maar een Ware Christen die de bergrede van Jezus begrijpt, is nederig en heeft het woord Hel niet in zijn woordenboek staan. En daarmee bedoel ik de Hel als toekomstbeeld, en dus niet de zichtbare hel-toestanden in de wereld.
   Angst aanjagen is mishandeling en uiterst onchristelijk (vooral naar kinderen toe). Wij mogen onze naaste niet aanvallen met het meest gruwelijke woord. De hel mag men niemand toewensen, zelfs de ergste vijand niet. Doet men dit wel, dan is dit pure hoogmoed. God die slechts één doel heeft, nl. EENHEID met Zijn Schepping, weet wat Hemel en Hel betekent, alleen Hij en niemand anders. Wij als mens moeten daarover zwijgen. Wij hebben slechts één taak: het goede doen in het ”hier en nu”. D.w.z: doe wel en zie niet om: nederig blijven, de wereld niet ”vervuilen” met onreine woorden, al wat leeft eerbiedigen, streven naar de Liefde. Dit is wat Jezus bedoelde met Zijn bergrede.

   1. Ik lees: “De fout die wij maken als Christen (en misschien wel in de eerste plaats als Katholiek) is dat wij van de Hel voorstellingen willen maken, terwijl dit volledig tegenstrijdig is met Jezus laatste woorden.

    En ook: “Maar een Ware Christen die de bergrede van Jezus begrijpt, is nederig en heeft het woord Hel niet in zijn woordenboek staan. En daarmee bedoel ik de Hel als toekomstbeeld”

    Dus Maria die de Hel laat zien aan de kindertjes te Fatima is geen nederig Christen?

    Er zijn nogal wat heiligen die de Hel gezien hebben. Telkens dezelfde dingen die terugkomen.Stank. Vuur. Duisternis. Eenzaamheid. Wanhoop. Absurd gruwelijke martelputten. De aanwezigheid van het kwaad in zijn ergste vorm, en de totale afwezigheid van het licht, God. Zelfs “negatieve” bijna-dood ervaringen van mensen die een glimp van de hel zagen komen telkens met deze zaken.
    Ook Christus spreekt over de eeuwige duisternis. Het onblusbare vuur. Daar waar de worm niet sterft. Daar zal geween zijn en tandengeknars. De eeuwige straf.

    Maar volgens U mogen we ons er niks bij voorstellen…

    Ik lees ook: “Als Katholiek mogen wij nooit de nadruk leggen op het gevecht, nooit !! ”

    Nooit gehoord van Siritual Combat? Wij zijn hier voor het gevecht! Het gevecht tegen onszelf en onze demonen! Het leven van een Christen is niets anders dan een gevecht tegen zichzelf, Alle dagen opnieuw! (cfr Don Bosco en pater Pio)

    Ik lees dan ook nog: “God die slechts één doel heeft, nl. EENHEID met Zijn Schepping, weet wat Hemel en Hel betekent, alleen Hij en niemand anders. Wij als mens moeten daarover zwijgen”.
    Opnieuw, Maria die in Fatima de kindertjes vraagt te bidden en te offeren omdat er zoveel zielen naar de Hel gaan (waar zij een visioen van krijgen) was fout???

    Welnu, dat doen ze op onze katholieke scholen al decennia lang, zwijgen over Hemel en Hel. Ik zie er enkel de bittere vruchten van in onze maatschappij.

    Bent U ergens geïnfecteerd door één of ander New-age virus?
    Ik begrijp echt niet waar U met uw stuk naartoe wil…

    1. Beste Kurt,
     Had je dezelfde (biologische) vader gehad als ik, dan hadden we mekaar wellicht goed begrepen. Mijn vader heeft de geest van een soort E. Vermeersch, maar dan nog VEEL extremer.
     Hij gruwelt van al wat met de Katholieke Kerk te maken heeft, vooral omwille van zijn verleden als pensionaatskind. Een trauma heeft hij er aan overgehouden, dat nog steeds zichtbaar is in zijn dagelijks leven. Ik heb hem nooit als vader ervaren. Eigenlijk heb ik altijd medelijden gehad met hem.

     Geloof me, ik voel me meer verbonden met jou, omdat wij heel wat gemeen hebben:

     (1) JA, Jezus en Zijn Moeder zijn Heilig zijn, en daarom Goddelijk.
     (2) JA, tégen onze Heer zijn kan alleen maar leiden tot de Hel
     (3) JA, zonder onze Schepper hadden JIJ en IK hier niet geweest.

     Maar zeg me eens, broeder, wat ik met mijn oude vader moet aanvangen? Je gaat me toch niet vertellen dat ik een geestelijk gevecht moet beginnen met hem, of een gesprek over de Hel?

     Als er één ding is waarvan ik met zekerheid weet dat je het zult beamen, dan is het
     Eerbied tonen voor je vader en moeder (net 5de gebod dus)

     1. Met “eerbied tonen” bedoel ik dat we steeds MENSELIJK moet blijven, in de eerste plaats naar onze ouders toe, ook al is één van hen een vijand (geworden). Iemands mening daarentegen hoef je niet te eerbiedigen.

 3. Op het tijdstip van dit schrijven beschouw ik me een ..zoekende, bevragende, observerende ..passieve geboren en gdedoopte ”katholiek. ik heb geen idee hoe ik op deze website terechtkwam, maar soit…Ik voel steeds een bepaalde sympathie voor de katholieke kerk, met alle gaven en gebreklen. ik ben er immers een produkt van. Ik heb wel moeite met de ”onderdanige, onderworpen, ongenuanceerde lijkende attitude van de huidige paus tov de ”illegale immigranten” die EU overspeolen.

  Maar als ik de huidige geopolitieke tendenzen bekijk vanuit een ”satelliet perspectief” dan is dit kollektief zelf destruktief handelend van de katholieke institutie in zijn geheel, niks tegenstrijdig met de algemene zelf-vernietiging van ”het Westen”, en misschien wel van de ”Algemene Mensheid”.

  We zitten (of lijken) als ”Mensheid” volledig vast in innerlijke en uiterlijke chaos, zowel individueel als kollektief.

  Gezien vanuit her ”muis perspectief” een beanstigende gedachte, maar vauit de ”satelliet perspectief” misschien zelfs ergens hoopvol.

 4. De Bergrede die Jezus uitsprak is zijn kern van de christelijke leer, het heeft met hier en nu te maken, heeft niets met ideologie of filosofie te maken, je moet er niet over praten, je moet het doen. Jezus zei: Jullie zeggen Heer, Heer, maar jullie doen niet wat ik jullie zeg. Theorie en praktijk gaan steeds samen.

 5. De vijanden van het Christendom en van het blank ras zullen Onze Lieve Vrouw nooit kunnen coöpteren voor hun antichrist-agenda. Zij staat niet aan de kant van onrecht, maar wel aan de kant van de door een zee van vijanden omringde blanke katholieken die vechten voor hun God en hun stam zoals zij ook aan de kant stond van Pelagius van Asturië te Covadonga.

  Bij de Vlamingen moet opnieuw het raciaal bewustzijn ontwaken. Ik zie soms blanke mensen, dikwijls vrouwen, proberen om sympathie uit te lokken bij anti-blanke cultuur-marxisten en anti-blanke vreemden, wanneer die de woorden “blank privilege” bovenhalen, door te vertellen hoe zij zelf “gediscrimineerd” worden, uitgescholden op straat etc. omdat zij blank zijn. Wat zij moeten gaan beseffen is dat degenen bij wie zij sympathie proberen op te wekken een ziedende haat in zich dragen jegens hen. Zij zij onze vijanden en zij willen ons uitdelgen in de landen van onze vaderen.

  Verwacht, verder, geen sympathie van de staatsministers en de media; zij haten u, zij willen u vernietigen, zij lachen met een kwaadaardige grijns wanneer de dochters van ons volk verkracht worden door negers, wanneer onze ouderlingen doodgeslagen worden op straat. Zij zelf brachten de vijandige vreemdelingen daartoe binnen de civiele poorten van ons land. Zij haten u, blanke Europeaan, met een diepe, onreine, vervloekte haat. Zij haten onze Germaanse bevolking omdat die bevolking in het verleden onderdeel was van de Christenheid, de Christianitas, het pantser en het bolwerk van de heilige katholieke Kerk in de wereld. Door de Germaanse bevolking tot in het onherkenbare raciaal proberen te vermengen met negroïde invloeden willen zij de christelijke geschiedenis van West-Europa uitwissen. Indien de Europese etniciteiten hier in ons werelddeel zouden verdwijnen (God zal dat verhinderen), en volledig vervangen zouden worden met negerstammen uit Afrika, dan zou Europa Afrika worden (Eurafrika), alle infrastructuur zou verdwijnen, mensen zouden in hutten wonen en de gebieden zouden verdeeld zijn tussen bloeddorstige krijgsheren die elkaar voortdurend zouden bestoken en elkanders onderdanen terroriseren, ieder van hen om de machtigste krijgsheer te worden. De Kerk zou dan wel de Eurafrikaanse negerstammen kunnen bekeren tot het Christendom, maar het oud Europa zou niet meer terugkeren, want de etnische wortels van dat oud Europa zouden onomkeerbaar doorgeknipt zijn. Er zou, verder, geen sterk leiderschap zijn in dat Eurafrika, want het blank ras is de natuurlijke schatkamer van leiderskwaliteiten van bestuur, vestiging en handhaving van orde, en de opbouw van maatschappelijke structuren.

  In West-Europa is het blank ras doorheen de wereld het zuiverste gebleven; het is dus een thuishaven voor ons ras, en het moet als dusdanig verdedigd worden. Belangrijk is dat blanken ophouden met het gebruiken van het trotskistisch woord “racisme”; dat is een wapenwoord van de psychologische oorlogvoering tegen blanke Europeanen en heeft geen gefixeerde betekenis; de betekenis die de gebruikers van dat woord eraan toeschrijven veranderen zij naargelang de situaties waarin zij het hanteren.

  Blanken hebben het recht om hun eigen gebied te bezitten in de wereld om in te leven, zoals de negers en de mongoloïden ook dat recht hebben; zo heeft God het bepaald voor de kroost van de aartsvader Noë, en op die basis kunnen er vreedzame relaties bestaan tussen de rassen. En, neen, de rassen zijn niet hetzelfde; iedereen die gezond verstand en observatievermogen toepast kan dat zien.

  De Germanen in Vlaanderen moeten bouwen aan een toekomst voor Germaanse kinderen, de prachtige Germaanse vrouwen beschermen en verdedigen, en tribaal denken en handelen, wat normaal is en essentieel voor de zelfpreservatie en overleving van een volk.

  1. Ik vind dit een levensgevaarlijk stuk. U pleit duidelijk voor rassenscheiding. U doet een beroep op gezond verstand. Dat zou ik dan toch echt u willen toe wensen. Nadat ik uw reactie heb gelezen.

  2. ‘In West-Europa is het blank ras doorheen de wereld het zuiverste gebleven’ Wanneer ik dit soort waanzin lees, duiken bij mij donkerbruine beelden op uit een niet zo heel ver verleden. Beelden die niets met het Christendom te maken hebben. In tegendeel, de uitvinders en vertolkers van dit soort denigrerende uitspraken misbruiken in hoge mate de God van de christenen. ‘ Gott mit uns…’ voor wie niet helemaal mee is. In naam van diezelfde God werden de grootste misdaden in de geschiedenis gepleegd. Eén van de reacties op dit forum spreekt van ‘een heel gevaarlijk stuk’. Dit is zeer zacht uitgedrukt. Ik heb het liever over een misdadige uitspraak.

  3. Nog een correctie: “Zij zijn onze vijanden en zij willen ons uitdelgen”

  4. De vijanden van het Christendom en van het blank ras zullen Onze Lieve Vrouw nooit kunnen coöpteren voor hun antichrist-agenda.

   Teudmer, jij lijkt hier te suggereeren dat:
   blanke mensen superieur of minstens intrinsiek anders zijn,
   andere rechten/privileges hebben, dan de niet blanke mens.?

 6. Theudmer: ik zou het niet beter kunnen beschrijven, zit een goede kern van waarheid in, m’n haat het christendom, terwijl Europa de wortels draagt van het christelijk geloof dat m’n openlijk verloochend tegenover andere godsdiensten.

 7. Wat zou Onze Lieve Vrouw zelf over jullie denken? Denk daar ook eens over na!

 8. Leert de Catechismus (907) niet dat kerkelijke leiders met de nodige eerbied aangesproken of vermeld dienen te worden, ook als de auteur van dit artikel een andere mening heeft dan Paus Franciscus. Dus Heilige Vader of Paus Franciscus en niet enkel voor- of achternaam. Een katholiek zou dat moeten weten.

 9. Misschien niet helemaal aansluitend op het onderwerp. Maar ik wil dit onder de aandacht van katholieken/christenen brengen. Vandaar onderstaand geschreven stuk uit De Blauwe Tijger. (Zoek maar op waar het voor staat). Het gaat om waar schrijver, in het bijzonder de katholieke kerk aanhaalt . Maar om het in zijn verband te houden het hele stuk. (voor de duidelijkheid. Het is niet door mij geschreven)

  HET VIRUS VAN OVERGAVE
  Er gaat een virus door de wereld. Eén die veel gevaarlijk is dan het virus dat de wereld op dit moment in haar greep houdt. Een virus ook dat al veel langer onder ons is. Het is het virus van overgave.

  Sinds de dood van George Floyd openbaart dit virus zich in al haar gruwelijkheid. Winkels worden geplunderd en in brand gestoken, standbeelden omvergetrokken. Een woedende menigte eist verandering. Waarvoor en hoe is onduidelijk. Hoogst waarschijnlijk weet het overgrote deel van de demonstranten dat ook niet. Het laat zich, als ‘nuttige idioten’, meeslepen in de storm van barbarij. Met de blik op oneindig en het verstand op nul stort de menigte zich in weer een nieuw event. Op jacht naar uiterlijke symbolen van wat de leiders van de bende typeren als ‘koloniaal’, ‘onderdrukkend’, ‘racistisch’. Terwijl de wereld in het tweede kwartaal van dit jaar zo’n beetje volledig stil stond en op slot was, barstte aan het einde van deze periode een storm los die zich niet beperkte tot de Verenigde Staten, maar spoedig over alle continenten raasde. Een groot deel van de mensheid kijkt er met verbijstering naar.

  Maar minstens even verbijsterend zijn de reacties van overheden, politie, media en allerlei culturele instellingen. Men pakt standbeelden in, uit voorzorg zo men zegt. Men verwijdert en masse beelden. Men wijzigt namen van straten, pleinen en instellingen. Men past tv- en radioprogramma’s aan. Boeken krijgen andere titels of worden uit bibliotheken verwijderd. Films en tv-series verdwijnen uit het aanbod of krijgen een zogeheten ‘disclaimer’, waarin het tv-bedrijf waarschuwt voor “aanstootgevende inhoud”.

  De overheden treden niet op, maar bij het minste rumoer geven ze toe. Anarchisten en antifa roepen in de Verenigde Staten complete wijken uit tot ‘bevrijd gebied’ – zogeheten ‘autonome zones’, inclusief grenzen, belasting, thuislanden en gedachtepolitie. De burgemeester van Seattle, de eerste Amerikaanse stad met zo’n zone (de CHAZ), grijpt niet in maar riep in een interview met CNN uit dat de stad een “summer of love” kan vieren! Met haar uitspraak verwees de burgemeester naar de roemruchte ‘zomer van liefde’ in San Francisco in 1967. Propaganda van media en bevooroordeelde historici is erin geslaagd om van die zomer een beeld te schetsen van vrolijke en vredelievende jongens en meisjes met gitaren en bloemen in hun haar. Niets is echter minder waar. In dat jaar streek Charles Manson, de beruchte sekteleider, neer in de hippiewijk Haight-Ashbury in San Francisco en begon met het ronselen van volgelingen. Twee jaar later liet hij die een aantal gruwelijke moorden in Los Angeles plegen en riep hij op tot een ‘ras’senoorlog’. De ‘summer of love’ was een speeltuin voor pooiers, verkrachters, drugdealers en (serie)moordenaars. In de ‘bevrijde’ gebieden in de Amerikaanse steden zal dat niet anders zijn.

  Het virus van overgave is een reflex die overheden al enkele decennia onder de leden heeft. Waar de media de megafoon is van de beeldenstorm en de anarchie, gaat de overheid op de knieën. Herman Vuijsje heeft daarvan in een mooi boek, ‘Lof der dwang’ (1989), de diagnose gesteld. Als drugsgebruikers een portiek of steeg bevuilen en onveilig maken, treed de lokale overheid en hermandad niet stevig op, maar grendelt de portiek of steeg af. Als vandalen met regelmaat bushokjes, parkbanken, straatlantaarns en openbare telefooncellen (oudere lezers zullen weten dat deze voorziening in iedere wijk van de stad was te vinden) vernielen handhaaft men niet, maar verwijdert men de publieke voorzieningen. Het virus van overgave in praktijk.

  Niet alleen overheden, politie en media vallen ten prooi aan dit virus, ook eeuwenoude instituties raken besmet. Universiteiten, die al wat langer het spoor bijster zijn, verwijderen beelden en schilderijen en passen het curriculum aan. ‘Antiracisme-studies’ en ‘gedekoloniseerde’ bètawetenschappen voeren de toon. De ‘lange mars door de instituties’, die de linkse radicalen in de jaren zeventig van de vorige eeuw propageerden nadat hun gewelddadige opstand was mislukt, is wat dat betreft geslaagd. Die culturele revolutie heeft het klimaat gecreëerd waarin het virus van overgave goed kan gedijen. In de 20ste eeuw is, vanuit die voedingsbodem, weer het woord – of liever de vuist – aan de Rode Gardisten en Khmer Rouge.

  Een ander eerbiedwaardig instituut is de kerk. Ook daarin is de meerderheid besmet met het virus. In de tweede helft van de vorige eeuw sloeg dat in alle hevigheid toe. Opeens moest het millennia oude instituut bij de tijd worden gebracht, aangepast aan de wereld. De eredienst moest aantrekkelijk worden voor het publiek en ingrijpende wijzigingen werden doorgevoerd in de eeuwenoude liturgie. Het gelovig volk eiste inspraak. Habijten en priestergewaden gingen aan de wilgen, popmuziek verving de psalmen, altaren werden verplaatst, gebeden aangepast, moderne media deed haar intrede. Alles om het gelovig volk tevreden te stemmen en de weglopers en buitenkerkelijken binnen de muren te krijgen. ‘Aantrekkelijkheid’ werd het nieuwe credo. Met alle gevolgen van dien. Open ramen, lege banken.

  Het is een van die struikelteksten in de Bijbel, 2 Samuel 6, 6-7. Bij het overbrengen van de Ark van het Verbond naar Jeruzalem dreigt het heiligdom van de door ossen voorgetrokken wagen te vallen. Uzza wil dit voorkomen, maar op hetzelfde moment slaat God hem dood neer. Hoe onrechtvaardig en wreed. Hij wilde toch alleen maar helpen? Maar God heeft voor zijn heiligheid geen hulp nodig. De “heilige katholieke kerk” is er niet om zich aan te passen aan de grillen van de wereld. Zij is er om de heiligheid van God te tonen en die, binnen haar muren, te aanbidden.

  Nu is een groot deel van het gelovig volk ontworteld en ontheemd, net als de rest van de mensheid. Met voorbedachte rade overigens, zoals de waanzin van het huidige moment laat zien. Met een doel, de vernietiging van alles van waarde: gezin, huwelijk, traditie, geloof, geschiedenis, volk. De Russische dissident Aleksandr Solzjenitsyn had dat scherp door: “Om een volk te vernietigen moet je zijn wortels doorsnijden”. Een virus is daarvoor heel doeltreffend.

  Gerard Koning

 10. U heeft dat hierboven prachtig omschreven, beste Benjamin ! Trekt U zich niks aan van die klagende, zichzelf vernietigende gutmenschen. Vooral Vlamingen hebben de bloemrijke taal in reserve, om uiting te geven aan de diepste wortels van de blanke Europeaan en zijn Christelijke beschaving en oer- identiteit. Zij hebben in de wereld alles voortgebracht dat die beschaving kenmerkt, inclusief alle maatschappelijke en technologische verworvenheden. In de wereld is geen gelijke te vinden. Twee opgezette en gewilde wereldoorlogen, moesten daar een eind aan maken. Twee vernietiging oorlogen, zijn aan het “virus” offensief vooraf gegaan, een slotoffensief. De massa media hersenspoeling is echter zover doorgedrongen dat de mensen zich dit niet meer realiseren. Zij zijn vergeten de waarschuwingen van de bekende arts Dr. Albert Schweitzer (+1960), hoe vijandig de zwarten tegen ons kunnen ageren, ter vernietiging van je werk, van jezelf, en tenslotte van hunzelf. De opgespeelde hetze op de Dam, enkele weken terug, in Amsterdam, getuigt hiervan met een blèrende, gesubsidieerde, Afrikaan als Akwasi. De mensen lijken vergeten te zijn dat zij, als volk, alle recht hebben om hun werk, haver en goed, grenzen, etniciteit, geloof, cultuur en beschaving, te verdedigen, met alle middelen die zij hebben. Een Afrikaan of een Islamiet heeft hier niets te zoeken. Zij, de volken, hebben ook niet door dat de grootste zwakte van de blanke Europeanen (en Noord-Amerikanen) zit in de demografische ontwikkeling. De blanke Europese volken vergrijzen. Gemasseerd door zogenaamde vrouwenrechten en allerlei andere rechten, hebben ze nog steeds niet door dat abortus de grootste oorzaak is van de vergrijzing. Deze heeft ook een mentaliteit aangekweekt die veel te kleine gezinnen voortbrengt, omdat vrouwen zo nodig een baan buitenshuis moeten ambiëren, en dus geen tijd hebben voor kinderen. Zelfs vrouwen die dat bewust niet willen, worden maatschappelijk aangesproken. Zover zijn we af gezakt, dat niemand meer beseft dat de Europese wereld opbloei te danken was aan de demografische groei factor. De kindersterfte nam enorm af in de 19de eeuw. Dat was de grondslag voor de uitbouw van de koloniale rijken. Nu is de trend omgekeerd. Geen West-Europese overheid stimuleert nog een groot gezin politiek en is tegen abortus. Daar zit de kwaal. Dit element, beste Benjamin hierboven, mis ik in uw scherpe analyse. Roept op, aan alle jonge mannen van uw generatie, om gezinnen te stichten met het oog op kinderen. Zoals vroeger, toen kindersprookjes eindigden met een kinderwens, en “ze leefden nog lang en gelukkig”.

  1. De malthusiaanse kinderloosheidspolitiek loopt ongetwijfeld hand in hand met de raciale smeltpot-politiek, en beide kwaden worden gevoed door dezelfde subversieve hand van Juda. Ik wilde in mijn voorgaand schrijven mij echter concentreren op het raciaal onderwerp omdat dit in meer rechtstreekse zin te maken had met het onderwerp van het artikel over Paus Franciscus die de goddeloze smeltpot-mentaliteit probeert te incorporeren in het gebedsleven van katholieken. Ik wilde in dat kader er dan ook op wijzen dat katholieken geen door de Judaïsche revolutionairen gecreëerde valse morele code met fictieve categorieën van “hoofdzonden” zoals “racisme” mogen aanvaarden als toevoeging tot de katholieke moraliteit. Voor de twintigste eeuw was iedereen “racistisch”, inclusief onze katholieke voorouders, maar we leven heden in een tijd waarin betracht wordt de normaalste zaken tot morele delicten te verheffen. De werkelijkheid is dat raciale realiteit op zich niks te maken heeft met rassenhaat, en het is imperatief voor de blanke bevolking om dat opnieuw te gaan inzien om los te breken uit de psychologische manipulatie.

   Jules van Rooyen schreef: “Roept op, aan alle jonge mannen van uw generatie, om gezinnen te stichten met het oog op kinderen.”

   Dat is zeer zeker essentieel, maar ik denk dat velen van mijn generatie met een zekere graad van moreel inzicht ongehuwd blijven omdat zij geen weg zien om in een min of meer stabiele situatie kinderen op te voeden. Er moet dus gestreefd worden naar de creatie van een situatie die een rechtvaardige opvoeding van kinderen bevordert, en de systeempolitiek kunnen wij daar niet toe vertrouwen. Het individualisme onder het volk moet weg, en Germanen moeten opnieuw tribaal denken en leven; dat is, zich maatschappelijk organiseren op basis van de eigen etniciteit en blanke solidariteit, en blanken in ieder West-Europees land hebben etnische, tribale leiders nodig die hun verdediging opnemen tegen de politiekers en de woekerbankiers. Dat kan zonder staatsgrepen, zonder schending van het legitiem temporaal gezag, want het gaat dan niet om het usurperen van staatsmacht; staatsmacht betreft immers staatsburgerschap, maar etnisch leiderschap betreft stamgenoten als leden van een etniciteit.

   1. Het individualisme onder het volk moet weg, en Germanen moeten opnieuw tribaal denken en leven; dat is, zich maatschappelijk organiseren op basis van de eigen etniciteit en blanke solidariteit, en blanken in ieder West-Europees land hebben etnische, tribale leiders nodig die hun verdediging opnemen tegen de politiekers en de woekerbankiers.

    Theiud dat heeft al iemand geprobeert:
    Een volk, een rijk, een leider, weg met de geperverteerde joden, zwarten weren van blanke sportevenementen. En natuurlijk nuet te vergeten het fok progranmma met Arische vrouwen en dito sperma om een sterk ras te kwken en te houden.

  2. Is er wel een gerechtvaardigde reden om trots te zijn op wat “blanken” of “Europeanen” verworven en ontwikkeld hebben als we daarbij ook de ethiek (systematische reflectie op goed en kwaad en de realisatie van een rechtvaardig samenleven van al het geschapene) te berde brengen? Ik denk het niet; je kunt er alleen maar trots op zijn wanneer je geen oog hebt voor wat je in mensen en hun sociale Umwelt aanricht(te)!

   Onze voorouders (en wij ook nu nog) profite(e)r(d)en van een kapitalistisch systeem dat alle ethiek de facto negeert en de focus uitsluitend richt winstmaximalisatie plus daarbij niet strafbaar zijn voor de mensenWet, om vervolgens zonder enige scrupules andere mensen uit te buiten en hun landen leeg te plunderen. (Zie o.a. de vleesverwerkende industrie in slachthuizen o.a. in Duitsland waar nu corona hard toeslaat onder arme mensen uit Oost Europa, die slecht betaald krijgen en als beesten gehuisvest zijn, terwijl hun baas – blind voor de levensomstandigheden van zijn ingeleende werknemers – de grote mecenas uithangt in de sportwereld.) Representeert dat de humaniteit die Jezus Christus voorleefde en predikte?

   Het is m.i. dringend wenselijk dat wij i.p.v. trots, eigenwaan en egocentrisme te cultiveren, ons wat meer bezig zouden houden met onze Belgische en Nederlandse geschiedenis en hoe de welvaart hier feitelijk financieel tot stand is gebracht ten koste van …. We moeten dus indringend en eerlijk in de spiegel gaan kijken, en het Evangelie als maatlat leggen naast wat wij blanken gedaan hebben en nog doen door ons vrijwel geen moer aan te trekken van de levensomstandigheden van een groot deel van de mensheid wier (voor)ouders en grondgebieden hebben geplunderd t.b.v. ons eigen gewin.

   Behulpzaam daarbij kunnen o.a. de boeken zijn van de historicus en journalist Ewald vanVught, zoals “Roofstaat | wat iedere Nederlander moet weten” uit 2016, en “Nestbevuilers | 400 jaar Nederlandse critici van het koloniale bewind in de Oost en de West” uit 1996. Adel verplicht. Hetzelfde geldt voor wie welvarend is: rijkdom verplicht!

 11. @Basilius Minor. Ik kan me goed vinden in uw reactie, doch ook in die van Jules en Theudmer. We moeten het aangerichte kwaad onder ogen zien, wat nagenoeg iedereen tegenwoordig al lang doet, maar we moeten het goede van onze eigen etniciteit niet met het vuile badwater wegspoelen, hetgeen door bepaalde krachten wel nagestreefd wordt ten einde een identiteitsloze massa te creëren . Machtsmisbruik, onderdrukking, discriminatie etc. Zijn geen blanke uitvindingen, maar men wil óns schuld aanpraten zodat wij ons koppeke gedwee buigen voor het inleveren van onze eigenheid. Deze eigenheid is diep christelijk, al erkennen velen dat niet meer, en dat moet dus kapot.

  1. Beste Bart, er bestaat maar één etniciteit of eigenheid: mens, kind van God, geboren om gelukkig te zijn en geluk te schenken, maar ook geroepen om die ene, qua mogelijkheden beperkte aarde (beperkte grondstoffen, beperkte belastbaarheid, beperkte ruimte) met elkaar op eerlijke en duurzame wijze te delen. Elke indeling naar kleur of afkomst is een kunstmatige, schept onnodige verdeeldheid. Superioriteitswaan en hang naar privileges, bezitsdrang, verheerlijking van eigendom als goddelijk recht en beloning (ook al is het afkomstig van legale diefstal: de gelegenheid maakt immers de dief!) zullen er in zo’n innerlijk verdeelde wereld altijd op de loer liggen, omdat wij lerende wezens zullen zijn en blijven. In onze individuele, onoverkomelijk ook altijd egocentrische ontwikkeling, zullen we immers ook dingen moeten afleren die weliswaar voor onze bewustwording als mens noodzakelijk waren, maar uiteindelijk opgegeven moeten worden om waarachtig mens te zijn, Gode gelijk.
   Dat ziende is wellicht ook te begrijpen dat we hetgeen af te leren c.q. los te laten is niet bij voorbaat moeten institutionaliseren noch in cement moeten gieten, want dan maken we dat loskomen alleen maar moeilijker. Als egoïsme – juist ook vanuit christelijk oogpunt – doorbroken moet worden of fundamenteel gerelativeerd tijdens de bekering tot Jezus en het Rijk der hemelen (we moeten die toch vóór alles zoeken vlg Mat. 6, 33!) dan moeten we dat niet al bij voorbaat onmogelijk maken door het te idealiseren en propageren via het gewone, gemiddelde aardse denken en leven. Een mens die het absoluut normaal vindt om zich gelukkig te wanen of te leven als God in Frankrijk, terwijl zijn buurman c.q. -vrouw en -kind in erbarmelijke omstandigheden moet leven, zal nooit het Rijk der hemelen beërven (Mat. 19, 23), want die mens is geestelijk-emotioneel, qua gevoelsleven afgestompt, mismaakt om niet te zeggen ontaard, want is geen “beeld van God”, zijn Schepper meer c.q. is vervreemd van zijn ware roeping als mens. Voor de christelijke God telt elke mens! Dat in onze laatste overal geen zakken zitten, zouden we ons wel eens wat vaker mogen realiseren! Re-lativeren, re-lateren, herhaald in verband brengen met elkaar van de verschillende aspecten des levens, zou de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn voor christenen, anders wedden we gemakkelijk op verkeerde paarden en begaan onmenselijk gedrag. Christen zijn is dus niet louter iets van rituelen en voorgekauwde formuliergebeden enz., maar behelst ook eerlijk en diepgaand nadenken dat het snijden in eigen vlees niet schuwt. Dat dat soms van au gaat, dat moge duidelijk zijn, maar wie of wat heeft ooit beloofd dat ons aardse leven paradijselijk leven zou zijn? Jezus in ieder geval niet. (o.a. Mat. 10) Alleen al de beperkte aardse mogelijkheden ziende, moet men toch concluderen dat vreedzaam en gelukkig samenleven alleen al natuurnoodzakelijk geestelijke en materiële zelfbeperking moet betekenen! Wie Christus, God echter liefheeft met heel zijn hart en verstand kan die opgave beslist aan, ook met opgeheven hoofd. De liefde van God, Jezus zal je helpen, wat er ook gebeurt.

 12. Jongens, wat denken jullie stamgericht. Mij interesseert totaal niet waar mijn vroege voorouders vandaan kwamen. Ik vindt het al heel wat, dat ik mijn kinderen heb verteld en hen heb getoond waar hun over – overgrootouders vandaan kwamen en hoe moeilijk zij het hebben gehad om letterlijk te overleven.

  Verder heb ik mijn kinderen dagelijks uit de bijbel verteld. Ik vind dat ’t mooiste boek om uit te vertellen; je kunt in de bijbel kiezen uit vele zowel stoere/stoute/lieve verhalen. Kortom, je vindt het complete dagelijks leven in de bijbel.

  De bijbel vertelt dat mensen zorgden voor vele nakomelingen, hoe de mensen over de gehele aarde gingen wonen en zo de gehele aarde bevolkten en langzaam de aarde (met alles erop en eraan) aan zich onderwierpen. Dit alles conform de wens van God, hoe ongehoorzaam de mensen ook zijn.

  God laat ons volkomen vrij, maar HIJ bepaalt wat goed en slecht (kwaad) is voor het geluk van de mensen.
  Maar… God behoudt te allen tijde de regie: God-Zelf bezit de boom des levens (die boom staat midden in de Tuin van Eden (=de hemel). De hemel kunnen wij mensen niet zelfstandig binnenkomen (want de Tuin wordt door engelen bewaakt met een blinkend, dus scherp zwaard).
  Dus God bepaalt wie in de hemel komt.

  Al is het maar uit eigenbelang: doe je best voor ándere mensen om in de hemel te komen, want iédereen (ongeacht ras/kleur enz. enzovoorts) is Kind van God. Hou dus van God (= 1e gebod) en hou van álle mensen zoals je ook van jezelf houdt (= 2e gebod) (Lc 10,26 – 27).

 13. Los van bovenstaand .:. gutmenschen geleuter, beste Benjamin hierboven, tijden terug wees de linkse kerk ook naar de “te slechte” wereld. Herinner me nog, ze “namen” liever een hond dan een kind. Sommigen lieten zichzelf zelfs steriliseren. Afschuwelijk. Zij verwezen maar al te graag naar de atoombom oorlog dreiging, als argument om vooral geen kinderen op de wereld te zetten. Die was te slecht. En zo kunnen we doorgaan, tot aan het begin van onze Chr. jaartelling. Hoe moeten de eerste Christenen niet de maatschappelijke dreiging ervaren hebben, of later in tijd van oorlog, of in tijd van revolutie en crisis ? Waren het niet juist de Christenen, en met name de katholieken, die zich onderscheidden met grote gezinnen en daarmee op aarde het Christus Koningschap trachtten te realiseren ? U weet zelf ook wel dat uw excuus redenering niet opgaat. In de krijgsmacht bestaat daarvoor een kernachtige uitdrukking die ik hier niet kan herhalen. U spant het paard achter de wagen. Persoonlijk geluk en persoonlijke ontplooiing kan niet afhankelijk gemaakt worden van maatschappelijke ontwikkelingen. U bent zelf aan de beurt en zelf verantwoordelijk om er wat van te maken, in navolging van Christus. Dat begint met–, en in het gezin. Dat doet je samen met je geliefde vrouw. Die Hemels gewilde en gezegende creatie kan niet afgeschoven worden naar de buurman of de wereld om U heen. U heeft van OLH enkele jaren de tijd gekregen, uw jonge jaren, om een gezin te stichten. Bij jonge vrouwen is de tijdspanne veel korter. Meisjes zijn geen jongens, en vanaf de vroegste jeugd moet hen in de opvoeding duidelijk gemaakt worden, dat later het moederschap altijd de overhand heeft, dat daar de prioriteit ligt en dat het moederschap het allerbelangrijkste in het leven is, zoals het vaderschap voor de jongens. In de huidige, hedonistische en “ik” gerichte tijd, zijn die op de achtergrond geraakt, met vaak fatale gevolgen. Want bij meisjes is de vruchtbare tijd snel vervlogen, voordat ze het in de gaten krijgen. Zij waren te druk bezig met het eigen “ik” en met de “”…carrière…””. Dan wordt het paniek en moet alles uit de kast worden gehaald om alsnog kinderen te krijgen. Zo ken ik meerdere gevallen, door diep trieste misleiding van de ouders. Gevolgen van de verkeerde opvoeding van meisjes, die uitloopt op veel te veel, één of twee kind gezinnen. Tenslotte, mag ik U eraan herinneren, beste Benjamin, dat de ondergang van het Romeinse rijk op dit vlak de waarschuwing moet zijn. Vergrijzing van een volk kan niet gecompenseerd worden met immigratie van barbaren. Ieder volk heeft het recht en de plicht zijn eigenheid te verdedigen en zijn eigen toekomst vorm te geven. Dat kan niet uitbesteed worden. Wellicht is de huidige Chinese griep crisis, de valse virus waanzin, wellicht de hemelse storm wind die het aardse luchtkasteel van oeverloos mondialisme en “gutmenschen” geleuter, in één klap omver heeft geblazen.

  1. U begrijpt me verkeerd; ik ga geen linkse ‘redenen’ uitkramen om het voortbrengen van kinderen te ontmoedigen. Ik weet zeer wel hoe belangrijk het is voor de Europese volkeren om opnieuw meer kinderen op de aarde te zetten. Ik had het echter over jonge mensen die wel een kroostrijk gezin willen vestigen, maar die zich door de reële bedreigingen van de moderne samenleving daarvan weerhouden achten. Het vooruitzicht dat iemands kinderen door de ‘kinderbescherming’ weggeroofd zouden worden omdat hij hen katholiek opvoedt of omdat hij weigert hen te laten vaccineren, waardoor zij in netwerken van seksslavernij terecht komen, is gruwelijk, en dat heeft niks te maken met linkse wereldbeelden of carrière maken. Dat neemt ongetwijfeld de noodzaak tot meer kinderen in Europa niet weg, maar het is een bedreiging die het tiranniek internationaal bewind met zich meebrengt die te weinig besproken wordt.

  2. Het individualisme onder het volk moet weg, en Germanen moeten opnieuw tribaal denken en leven; dat is, zich maatschappelijk organiseren op basis van de eigen etniciteit en blanke solidariteit, en blanken in ieder West-Europees land hebben etnische, tribale leiders nodig die hun verdediging opnemen tegen de politiekers en de woekerbankiers.

   Jules van Rooyen, jouw ideen daarover zijn vervat in een boek met de veelzeggend titel.
   “Zodoende was de vrouw een wezen, slechts bedoeld om kinderen te baren:
   Wat jou betreft hoeven meisjes waarschijnlijk ook geen voortgezet onderwijs te volgen.
   Kunne lezen en schrijven en eenvoudig rekenen is ruim voldoend eom het huishouden te doen en de kinder schaar op te voeden.

   het babyborn project zal jou ook zeer aanspreken.

 14. @Jules van Rooyen, in verband met Uw gezegde:
  Vergrijzing van een volk kan niet gecompenseerd worden met immigratie van barbaren.

  Dit is heel eenvoudig: vreemden zijn huurlingen.
  Zodra ’n wolf verschijnt (lees: zodra gevaar dreigt), verdwijnen de huurlingen.
  De eigenaar blijft om zijn eigendommen te beschermen. desnoods met verlies van eigen leven.

 15. “Quando dividebat Altissimus gentes, quando separabat filios Adam, constituit terminos populorum juxta numerum filiorum Israel.” [Deut. 32, 8]

  “Wanneer de Allerhoogste de volkeren verdeelde, wanneer Hij de zonen van Adam scheidde, heeft Hij de grenzen der volkeren geconstitueerd volgens het aantal van de zonen van Israël.”

  Belangrijk in de strijd voor volk en vaderland is de afwijzing van het “civiek nationalisme” dat “natie” pretendeert te vereenzelvigen met staatsburgerschap; onder de vlag van de “civnat”-adepten betracht men etnisch gewortelde namen uit te hollen door aan vreemden staatsburgerschap te geven en hen vervolgens “Vlamingen”, “Nederlanders”, “Fransen” etc. te noemen, alsof de Europese volkseigenheden niets anders dan vodden papier zijn en niets te maken hebben met de inheemse bloedlijnen.

  Het woord “natio”, echter, in de klassieke zin die overeenkomt met de Heilige Schrift, betekent de som van de afstammelingen van een bepaalde patriarch, zoals de Israëlieten Jakob als aartsvader hadden. Meerdere nationes kunnen dan ook onder één staatsgezag bestaan, maar wat duidelijk moet zijn is dat lidmaatschap van een natie bepaald wordt door bloed, en niet door staatsburgerschap. “Civnatten” zijn vijanden van de goede zaak, want terwijl men observeert hoe gradueel de ministerposten van Europese landen steeds meer ingenomen worden door Turken en Marokkanen, blijft de “civnat” volhouden dat er niks aan de hand is, zeggend dat dezen “Vlamingen”, “Fransmannen”, “Duitsers” etc. zijn. Ondertussen dragen Europeanen dan in steeds grotere mate de belediging van geregeerd te worden door Turken en Maghrebijnen, hun traditionele, historische vijanden.

  Het steunen van een dergelijke ongeoorloofde zelfmoordoperatie heeft niks met het Heilig Evangelie te maken, dat de opvolgers van de Apostelen aanspoort om de naties de bekeren en te dopen in de Drievuldige God, en niet om hen in talmoedistisch-Judaïsche volkerenhaat te verwoesten in een geopolitieke draaikolk van raciale en etnische versmelting, en via de conflicten die onvermijdelijk uit een dergelijke smeltpot-situatie oprijzen.

  1. Theudmer, waarom u de aanhaling uit Deuteronomium in het Latijn doet is mij een compleet raadsel. Als het is om te bewijzen dat u een paar woorden Latijn kent of kunt afschrijven, is uw missie geslaagd. Als u het liever niet in het Nederlands doet, kunt u ook nog altijd teruggrijpen naar de oorspronkelijke talen. Het OT werd geschreven in het Hebreeuws en het Aramees.

 16. @Jules van Rooyen
  Als het eigen volk zo belangrijk is, waarom zijn Petrus en Paulus dan naar de heidenen (buiten Palestina) gestuurd?
  Is Christus dan alleen bestemd voor een Joodse en of blanke natie? Een oosterse man n.b. voor blanke, witte Westerlingen?
  Als voortplanting zo verschrikkelijk belangrijk is, waarom hebben Jezus, Paulus enz. zich dan niet voortgeplant? Joden, zelfs rabbi’s die niet getrouwd zijn, dat was en is toch ook ongehoord in de Semitische cultuur!
  Uw angst en superioriteitswaan kan niemand U ontnemen, maar U gaat wel veel te ver de verkeerde kant op: die van extreem, bijna fascistisch rechts. Jammer, want U wil toch ook het eeuwig leven beërven, niet? Nu dan, stop met uw van elk invoelingsvermogen gespeende verbale opwellingen.
  N.B. vrouwen zijn geen broedmachines. Tussen 1933 en ’45 hebben we al eens promotor van raszuiverheid enz. gehad. We wensen zijn verwerpelijke ideologie niet weer nieuw leven zien ingeblazen. We weten wat het gevolg was: de Holocaust. Genoeg is genoeg.

  1. Basilius schrijft: “Als het eigen volk zo belangrijk is, waarom zijn Petrus en Paulus dan naar de heidenen (buiten Palestina) gestuurd?”

   Hallo?????

   Zij gaan ZELF naar de heidenen om hen het evangelie te verkondigen van de verrezen Christus.
   In ons geval komen hele horden moslims onze westerse contreien overspoelen, en niet één die zinnens is om zijn geloof vaarwel te zeggen. Integendeel, zij dringen hun achterlijke ideologieën, geholpen door links progressief krapuul, keihard op. Eén fout woord over islam en je wordt zonder pardon als racist neergezet. Wie gaat hen het evangelie verkondigen???

   Uw vergelijking slaat werkelijk TOTAAL nergens op.

   U moet dringend eens een aantal getuigenissen gaan lezen van vervolgde Christenen. Leest U het boek eens van Jozeph Fadelle, een tot het Christendom bekeerde moslim, (een pseudoniem, de man leeft na al die jaren na zijn bekering nog steeds onder een valse naam in Frankrijk, omdat zijn vreedzame moslimfamilie hem al een keer of drie om zeep heeft willen helpen…), en wat hij te zeggen heeft over de Islam, en hoe achterlijk naïef Europa hiermee omgaat…
   Intussen zijn in Nederland een aantal ‘vluchthuizen’ opgericht voor moslims die zich bekeren tot het Christendom. Ook daar zijn zij niet meer veilig voor hun eigen familie. (vaarwel sprookje van de ‘vreedzame’ islam). Ik kan nog wel even doorgaan.

   Geen enkel land ter wereld waar de islam de overhand haalt, is zonder verdrukking van minderheden. Als U denkt dat de Vlaming racistisch is, gaat U dan maar eens naar een aantal landen waar de (politieke) islam de plak zwaait. Maar daar hoor je onze linkse media met geen woord over reppen…

   250.000 miljoen Christenen worden vervolgd. (veelal door moslims). Geen woord hierover. Eén zwarte komt om bij politiegeweld en het kot is te klein.

   En als hier dan mensen op ageren dan worden zij ook nog eens geacht mea culpa te slagen? De broek op onze enkels voor mistoestanden in Congo waar ik niks maar dan ook niks mee te maken heb??? Of zullen we er dan ook ineens terug de ziekenhuizen afbreken, de scholen, de waterputten dichtgooien en de economie achterlaten zoals hij was? Of wat dacht U van die plaatsen in Afrika waar men smeekt om blanke vee en tuinbouwers, omdat ze het zelf niet kunnen? Steeds weer kappen op de blanke westerling, maar hun eigen zwarte leiders zijn nog vele malen corrupter! Maar ondertussen mogen zij hier standbeelden platgooien, zelfs van Katholieke heiligen?

   Of ik kwaad ben?? En nog geen beetje. Kotsmisselijk wordt ik van dit linkse krapuul.

   En dan kom jij nog een vergelijking maken met Petrus en Paulus die werkelijk nergens op slaat.

   Tjonge.

   1. Kurt, ik lees dat u ‘kotsmisselijk wordt van dit linkse krapuul’. Ik ga in elk geval al wat opzij staan om uw stinkende kots niet over mij te krijgen. Toch enkele bescheiden vragen aan Kurt, die zo recht in de leer is (volgens zichzelf dan toch). Wat beweegt u om links gelijk te stellen met krapuul? U maakt duidelijk geen onderscheid (of u wilt het niet maken) tussen vrome moslims die in alle vrede willen leven en een aantal terroristen. Alsof u niet weet dat ook de katholieken heel wat terroristen en moordenaars in hun rangen hebben geteld of nog tellen. U bent duidelijk ook ten de ‘zwarten’. Natuurlijk zijn er bij de Vlamingen racisten en ik denk dat u daar ook bij bent en nog wel op de eerste rij.

   2. Kurt vogens jou worden 250.000 miljoen (250 miljard) Christenen vervolgd. (veelal door moslims).
    Bijzonder… de wereld telt nog net geen 8 miljard bewoners maar volgens jou worden daarvan 250 miljard vervolgd door moslims??

    En wat de verdraagzaamheid van jullie jegens andersdenkenden betreft. Daarin doen de leden van de FSSPX gemeenschap absoluut niet onder voor Moslim, Hindoe, of Joodse fundamentalisten.

 17. @Kurt. Waarom christenen wél zieltjes mogen winnen en moslims niet, is een fundamentele onevenwichtigheid in uw reactie. U (en uw alter ego J. van Rooyen) zoekt steeds een gelegenheid om uw populistische stokpaardje te berijden: uw haat tegen én angst voor islamieten. Dat levert nooit iets positiefs, iets verheffends, iets dat inspireert op. U miskent het wezen van alle religie. De Gulden Regel van alle grote godsdiensten luidt immers: behandel een ander zoals jijzelf behandeld wil worden! Dat vraagt om gepaste nederigheid en veel empathie van ieder van ons, maar waarvan ik bij U e.a., zich hier als christen voordoende scribenten, helaas heel weinig aantref. Mijn verzoek is daarom: wees nu eens consequent als christen. Wees niet kleinzielig, maar grootmoedig. Ontdoe Uzelf van uw haatgevoelens plus onterechte angstdromen, en concentreer U op de kernboodschap van de geloofsovertuiging die U meent aan te hangen. Uw houding is er maar eentje, maar alle beetjes helpen om deze wereld voor zoveel mogelijk mensen leefbaar te maken én houden! Met de liefde tot God en Jezus c.q. Maria in uw hart kunt U alles aan, zo leert immers ook de kerkgeschiedenis.

  1. De islam is een valse religie, en de katholieke christelijke religie is de enige authentieke religie; zoals God Eén is kan er ook slechts één authentieke religie zijn. De dwaling heeft geen rechten.

   Uw religieus indifferentisme heeft niets met het bovennatuurlijk christelijk geloof te maken. Het Christendom is inherent intolerant omdat het waarachtig is en het duldt geen acceptatie van dwalingen in degenen die de Naam van Christus belijden; daarom wilden de oude martelaren liever sterven dan één wierookkorrel te branden voor de spotgoden van het heidendom. Uw valse spiritualiteit is het wapen waarmee infiltranten gedurende de twintigste eeuw de rangen van de katholieke clerus geïnfiltreerd hebben; katholieken die jarenlange ervaring hebben in de strijd tegen de goddeloze, moderne wereld hebben uw kakofonische riedel al ontelbare keren gehoord. Indien u dus gedacht had dat u iedereen tot uw maçonniek universalisme zou kunnen bekeren als men toch maar eens een keer zou horen wat u allemaal vertelt, dan heeft u het zwaar mis. In de strijd geharde katholieken spreken ironiserend en grappen makend over zure libertijnen zoals u.

   Het lijkt mij alsof veel adepten van de radicale vrijgeesterij denken dat hun tegenstanders mensen zijn die onder stenen wonen en die zich terstond tot hun zaak bekeren van zodra zij eens in aanraking komen met de ‘verse lucht’ die zij komen brengen. De frustratie die zich dan bij hen manifesteert wanneer zij met het feit geconfronteerd worden dat de bekeringen tot hun zaak niet gebeuren is hilarisch.

   U zegt dat we anderen moeten behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. En ik zeg u dat ik niet de dwalingen van predikanten des ongeloofs wil slikken en vervolgens na mijn dood in de duisternissen van Hades gestort wil worden; ik wil dus niet dat anderen aan mij dwalingen verkondigen die ter helle leiden, en ik wil dat zelf ook niet aan anderen doen. Het is een zonde tegen de naastenliefde om iemand tot een valse religie te bekeren.

   Christelijke naastenliefde is theocentrisch, maar humanistische pseudoliefde is antropocentrisch; de twee zijn niet hetzelfde, maar tegenstrijdig met elkander.

   1. Beste Theudmer, alias Kurt en Jules v. R.,

    Het wordt tijd dat U de H. Schrift toch eens wat beter gaat lezen en overwegen, want U hier allemaal betoogt is er beslist niet mee in overeenstemming.
    Bovendien zou het niet misstaan om ook eens wat langer dan 2 seconden in de spiegel te kijken en uw eigen zondigheid, onvolkomenheid en geestelijke starheid onder ogen te zien en tegen het licht te houden van Jezus Boodschap.

    Mij lijkt dat U het Evangelie van vandaag bijvoorbeeld helemaal niet heeft gehoord, laat staan heeft bestudeert en begrijpt. Zou U dat wel hebben gedaan, dan zou U wel anders piepen. Omdat U waarschijnlijk te arrogant en lui bent om genoemd Evangelie ook op te zoeken, zal ik ze hier voor U e.a. plaatsen. Ik wens U een aangename leerervaring, maar ook een vreugdevol aha-Erlebnis.

    De gave van de Geest vlg. de Apostel Paulus (Rom, 1-8)

    “1. Voor hen dus die in Christus Jezus zijn, bestaat er thans geen vonnis meer. 2. De ‘wet’ van de Geest die in Christus Jezus het leven schenkt, heeft u vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. 3. Wat de wet niet vermocht, machteloos als ze was door het vlees, dat heeft God bewerkt door zijn Zoon te zenden in de gestalte van het vlees der zonde en ter wille van de zonde: Hij heeft in het vlees zelf de zonde gevonnist, 4. opdat de eis van de wet vervuld zou worden door ons, die niet leven volgens het vlees maar volgens de Geest. 5. Zij die leven volgens het vlees, zinnen op wat het vlees wil. Die geleid worden door de Geest, zinnen op de dingen van de Geest. 6. Het streven van het vlees loopt uit op de dood, het streven van de Geest op leven en vrede. 7. Want het verlangen van het vlees staat vijandig tegenover God. Het onderwerpt zich niet aan Gods wet, het kan dit niet eens; 8. en zij die volgens het vlees leven, kunnen God niet behagen. 9. Maar uw bestaan wordt niet beheerst door het vlees, doch door de Geest, omdat de Geest van God in u woont. Zou iemand de Geest van Christus niet hebben, dan behoort hij Hem niet toe. 10. Als Christus in u is, blijft uw lichaam wel door de zonde de dood gewijd, maar uw geest leeft, dankzij de gerechtigheid. 11. En als de Geest van Hem die Jezus van de doden heeft opgewekt, in u woont, zal Hij die Christus Jezus van de doden heeft doen opstaan, ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken door de kracht van zijn Geest, die in u verblijft.”
    Amen.

    1. Uw arrogantie is lachwekkend.

     U probeert uw moderne denkbeelden te projecteren op de heilige apostelen, denkbeelden waarmee deze apostelen niks te maken hadden. U spreekt niet in de geest van die apostelen, maar in de subversieve geest van Simon Magus.

     Uit de Heilige Schrift:

     “Sed habeo adversus te pauca : quia habes illic tenentes doctrinam Balaam, qui docebat Balac mittere scandalum coram filiis Israel, edere, et fornicari : ita habes et tu tenentes doctrinam Nicolaitarum.

     Similiter poenitentiam age : si quominus veniam tibi cito, et pugnabo cum illis in gladio oris mei. Qui habet aurem, audiat quid Spiritus dicat ecclesiis : Vincenti dabo manna absconditum, et dabo illi calculum candidum : et in calculo nomen novum scriptum, quod nemo scit, nisi qui accipit.” [Apocalyps van Sint Johannes 2, 14-17.]

     “Timidis autem, et incredulis, et execratis, et homicidis, et fornicatoribus, et veneficis, et idolatris, et omnibus mendacibus, pars illorum erit in stagno ardenti igne et sulphure : quod est mors secunda.” [Apocalyps van St. Johannes 21, 8.]

     Het aanhangen van valse religiën is een misdaad in de ogen van God die bestraft wordt met het eeuwig hellevuur.

     1. Ja, en U bent God? U ziet hetzelfde als God? Dát is belachelijk! U bent blind door woede en onwetendheid en selectief waarnemen. Schaam U, spoel uw mond en was uw handen voor U op uw toetsenbord tekeer gaat.

      1. Uw reactie is een kwade reactie van iemand die geen argumenten heeft maar dat niet wil toegeven. Uw ‘gekerstende’ maçonnerie is tegenstrijdig met de H. Schrift.

       God heeft ons gezegd welke zonden met het hellevuur bestraft worden; het is voor een mens niet nodig zelf een god te zijn om dat te weten.

       1. Maar wel om in absolute termen te bepalen wat God gezegd heeft. U schijnt dat namelijk te kunnen, maar vergeet dat het altijd mensen waren en zijn die Gods Woord menen/meenden te horen. “Alles over boven komt van beneden”, ook uw apodictische reactie hierboven, beste Theudmer. Gij zijt net als o.g. ook slechts een profeet die brood eet, en niets meer. Waan U dus niet geweldiger en belangrijker dan U bent! Bescheidenheid … nou ja, U weet best wat ik bedoel. Eet smakelijk in vrede uw lunch.

        1. God heeft dogmata geopenbaard die absoluut beleden moeten worden; het christelijk geloof is geen vage, esoterische drijfzandleer.

         U verwerpt de inerrantie van de H. Schrift; nog een ketterij van uwentwege. De inerrantie van de H. Schrift is een dogma van het katholiek geloof, en de authenticiteit van het katholiek geloof is bewijsbaar via de geschiedenis die zeer klaar de hand van God toont ter bevestiging van de katholieke, apostolische Kerk van Rome.

     2. Theudmer, we weten nu al dat ge Latijn kunt overschrijven, maar de openbaring van Johennes is geschreven in het volkse Grieks; NIET in het Latijn.

    2. @ Basilius: Deze arrogante luierik is vanmorgen ter Kerke gegaan. Heeft de lezing waar U het over heeft (niet het evangelie, dat ging over de kleinheid en nederigheid), gehoord. Spijtig genoeg werd ons na de Mis gevraagd zo snel mogelijk de kerk te verlaten, zodat ik niet de tijd had nog even in het Huis van God te verpozen om de lezingen en het evangelie rustig te overpeinzen.
     Wat me het meest stoort aan uw reacties zijn het ‘rond de pot gedraai’.

     Ik ben me perfect bewust van mijn eigen zondigheid en onvolkomenheid. Ik ben me ook perfect bewust van mijn gebrek aan nederigheid en kleinheid. Met die reden probeer ik ook zoveel als mogelijk de eerst zaterdag van de maand mijn biechtvader te bezoeken. Hij doet me het plezier om niet rond de pot te draaien en mijn kleine kantjes aardig onder vuur te nemen. Me aan te moedigen er deftig werk van te maken.

     Maar nederig zijn of je kleine kantjes onder ogen durven zien, hoeven je niet te beletten om te zien wat er rond je in de wereld gebeurt. Ik stel U in de reactie hieronder van eergisteren een paar concrete vragen i.v.m. vervolgde Christenen en de rol van de Islam als religie (ideologie).
     De enige reactie die U hierop kunt geven is me een arrogante luierik te noemen die niet eens bewust is van zijn eigen zondigheid en die beslist geen idee heeft van de lezingen van vandaag…

     Ondertussen verloochent U het leed van zoveel gemartelde en vermoorde Christenen, door mensen die de Islam als de voornaamste reden aan te wijzen, te beschuldigen van starheid, geestelijke luiheid en arrogantie.

     Ik begrijp zowel de lezingen van vandaag als het evangelie. Dit belet me niet de reële gevaren van de Islam onder ogen te zien. net zoals de gevaren van een goddeloze maatschappij die hel generaties in hun ongeluk laat lopen. Als Richard Wurmbrand, die 14 jaar gevangen zat in onmenselijk omstandigheden onder het communisme omdat hij het vertikte zijn geloof op te geven, het communisme een uitvinding van de duivel noemde, is hij dan hoogmoedig? Is hij dan lui en arrogant??

     U reageert op geen enkele van mijn aangehaalde punten met een concreet antwoord. Maar U beschuldigt me wel van luiheid en arrogantie.

     Ik vraag me af wie de aha-erlebnis het meest nodig heeft…

     1. Mijn excuus voor enkele fouten in mijn reactie van 5 juli om 16:05. (Het ging uiteraard om de tweede lezing en niet om het Evangelie.) Maar afgezien van uw terechte opmerking in deze, bent uzelf weer aardig op dreef om de islam te bashen.
      U verwijt mij ‘rond de pot gedraai’ en verklaart uw zelfkennis voor perfect. Mag ik daar grote vraagtekens bij plaatsen?

      Nee, U bent te grof in uw oordeel. DE islam is niet verantwoordelijk voor de armoede, de onderontwikkeling van een groot deel van zijn aanhang en de ongewilde maar feitelijke gevolgen daarvan. Dat een deel van die aanhang (de politieke islam) met geweld verandering wil aanbrengen in die situatie van materiële en geestelijke armoede waarin een groot deel van de moslims moet leven, dat is heel begrijpelijk, en praat ik nergens goed.
      (Overigens: in bepaalde situaties of stadia van collectieve ontwikkeling in een groep of volk kan het nodig zijn dat er terwille van ‘het algemeen belang’ een al dan niet verlichte dictator/dictatuur heerst. Barbaren reageren immers barbaars, want niet voor rede vatbaar, en daar mag/moet een einde aan gemaakt worden. We kenden daarvoor de leer van ‘de gerechtvaardigde oorlog’! Nergens heeft Jezus noch Paulus dat volkomen afgewezen. Zie: ‘Geef de keizer wat des keizers is’ in Mat. 22 ; en ‘de overheid draagt het zwaard niet tevergeefs’ enz. in Rom. 13, 1-7!)

      De islam als religie is dan ook niet verantwoordelijk voor armoede en sektarisch geweld dat meent uit naam van Allah te handelen, net als het christendom niet verantwoordelijk is voor de bloedbaden die door kruisvaarders enz. zijn aangericht.
      Bovendien: het traditionele verkrampte katholicisme dat U aanhangt is ook niet altijd zo consequent traditioneel en genuanceerd als U en anderen zouden wensen. We herinneren ons nog dat Benedictus XVI ongeveer in februari 2008 de Tridentijnse liturgie voor Goede Vrijdag heeft aangepast.

      (De Traditie is dus wel degelijk aanpasbaar vanwege voortschrijdend inzicht bij het Leergezag en in de theologie!!)

      In een van de plechtige gebeden werd daar tot 2008 nog gesproken over “pro pérfidis Judeais” ofwel “voor de trouweloze Joden”. En in zijn tweede Jezusboek heeft dezelfde paus nog eens uitgelegd dat Vat. II terecht reeds sinds ca. 1965 de idee heeft losgelaten dat er collectieve Joodse schuld zou zijn voor de dood van Jezus Christus.

      Dus alle godsdiensten, de Islam voorop, zijn vals en alleen het katholicisme is authentiek? Laat ons niet lachen om zulk een arrogantie c.q. onwetendheid.

      We zouden eens wat meer naar het wezen, de kern van het eigen geloven moeten kijken: het Rijk der Hemelen moeten zoeken, plus naar andersgelovigen moeten luisteren alvorens over hen te (ver)oordelen vanuit klakkeloos aangenomen dogma’s. Ook U zou dan zien dat we meer gemeen hebben met elkaar dan dat we verschillen.

      Voorwaarde voor dat alles is echter dat we de armoede en ongeletterdheid de wereld uit helpen, want domheid en honger halen overal het beest in de mens naar boven, en niet geestkracht en liefde die wij allen zo graag zien ‘heersen’ in de wereld!

      1. U haalt het typisch maçonniek concept van een “verlichte despoot” boven. Zoals ik u reeds eerder vroeg, waarop ik nog steeds geen antwoord van u gekregen heb (een stilzwijgen dat des te opvallender is voor iemand met een rusteloze en hovaardige tong zoals u): Bent u een initiaat bij de loge?

       Dat het oud gebed “et pro perfidis Iudaeis” aangepast werd weten anti-novusordoïde katholieken zelf; daar heeft men u niet voor nodig. Die aanpassing was echter een daad van compromis jegens antichrist-Juda en moet ongedaan gemaakt worden. Ik ben er trouwens voorstander van dat de Paus van Rome geheel de nieuwe Goede Week-liturgie van Pius XII zou verwijderen en de oude Goede Week-liturgie herstellen.

       “Basilius minor” schreef: “En in zijn tweede Jezusboek heeft dezelfde paus nog eens uitgelegd dat Vat. II terecht reeds sinds ca. 1965 de idee heeft losgelaten dat er collectieve Joodse schuld zou zijn voor de dood van Jezus Christus.”

       U doet alsof Benedictus XVI tijdens zijn pontificaat een verpersoonlijking was van de oude godsdienst; dat was hij niet en u moet hem dus zo niet behandelen; hij was een oude modernist die vroeger nog in het oog gehouden werd door het Heilig Officie. Zolang Joden het talmoedisme blijven aanhangen, er trots op zijn dat hun voorvaderen Christus gekruisigd hebben en weigeren zich tot het katholiek geloof te bekeren delen zij in de bloedschuld van de Kruisdood van Christus, door hun eigen vaderen over hen afgeroepen zoals in het Nieuw Testament staat. Dit is onderdeel van het christelijk geloof; daarom is het dat de Joden het Nieuw Testament “anti-semitisch” noemen.

       “Basilius minor” schreef: “Dus alle godsdiensten, de Islam voorop, zijn vals en alleen het katholicisme is authentiek? Laat ons niet lachen om zulk een arrogantie c.q. onwetendheid.”

       Bent u een lid van de katholieke Kerk? Ja, of neen? Indien wel, dan pleegt u een daad van inconsistentie en hypocrisie telkens wanneer u met uw goddeloos syncretisme het Credo van Nicea reciteert. Eén geloof en één doopsel is de apostolische leer, één Ark waarin het heil gevonden wordt. Alleen in Christus zijn de oude profetieën vervuld, zoals die van Daniël, volgens dewelke Christus aan het begin van onze christelijke jaartelling geboren moest worden. Voor bekeringen tot de katholieke Kerk heeft God doorheen de geschiedenis publieke mirakelen gewrocht, hetgeen niet het geval is voor de vuige islam, cultus van een monsterlijke woestijnduivel. De exclusieve authenticiteit van het katholiek geloof is fundamenteel in de christelijke godsdienst, en dat is altijd zo geweest.

       In de gewijde boeken lezen wij hoe God de Israëlieten herhaaldelijk bestraft heeft om hun betrokkenheid in valse religieuze cultussen. De islamieten verwerpen en haten de Drievuldige God; zij aanbidden dus niet dezelfde God als de christenen. Door te beweren dat de islam geen valse religie zou zijn zegt u dan ook dat het authentiek godsbeeld hebben geen vereiste is voor authentieke godsdienstigheid en zwemt u rond in volle wateren van horizontaal, syncretisch ongeloof, zonder connectie met de God van Abraham, Isaäk en Jakob; u gebruikt christelijke woorden om dat ongeloof op dit forum te propageren, maar zo ontdoet u die woorden van hun betekenissen.

       De wet van non-contradictie houdt in dat, wanneer ik zeg dat het Christendom authentiek is, ik daarmee zeg dat de islam vals is. Wanneer u beweert dat de islam authentiek is beweert u tegelijkertijd dat het Christendom vals is.

       1. Theudmer, één vraagje maar: zijn er nog mensen, gelovigen, godsdiensten waar u enig respect voor opbrengt, of bezitten u en uw clubje de enige en volledige waarheid, vandaag, in het verleden en in de toekomst?

    3. Fijn dat u deskundig weerwoord levert tegen al deze schismatieke lasteraars vd Roomse Kerk.

  2. Wat is angst? En wat is haat? Het zijn en blijven ”slechts” hevige emoties die menselijk zijn.
   Akkoord, haat is verschrikkelijk, en men zal er niets mee bereiken, maar dat wil niet zeggen dat deze emotie ”kwaadaardig” is.
   Misschien staan we er niet genoeg bij stil, maar er bestaat iets dat veel erger is: ONVERSCHILLIGHEID. Als er niets meer is dat een mens nog raakt, dan staan we aan de grens van het ON-menselijke. Zo beschouwen wij een roofmoordenaar als een onmens. Begrijpelijk, hij is gevoelloos geworden, en heeft geen menselijk bewustzijn meer.
   Als iemand zegt: ”Je bent mijn vijand niet”, dan klinkt dat mooi. Echter,, de vraag is: Vanuit welke ingesteldheid zegt men dit? Is het vanuit een gevoel van eerbied voor je naaste, dan is dat prachtig. Maar is het vanuit onverschilligheid, dan wordt het een gruwel.
   Zij die Jezus aan het kruis nagelden waren in de eerste plaats gevoelloos als het ergste roofdier.
   Wat ik vandaag vooral ervaar is een onverschilligheid tegenover het Christendom, veel eerder dat haat. Dat is dramatisch, maar God weet wat Hij doet, en wij moeten in de eerste plaats de wereld aanvaarden zoals ze is.

  3. Tjonge, ik vraag me af of jij één letter gelezen hebt van al wat ik schreef. Over de vluchthuizen. De vervolgde Christenen wereldwijd. (250 miljoen, geen 250.000 miljoen zoals ik verkeerdelijk typte) Het boek van Jozeph Fadelle…

   Ik lees in uw reactie: “Waarom christenen wél zieltjes mogen winnen en moslims niet, is een fundamentele onevenwichtigheid in uw reactie. ” Hoe zouden Petrus en Paulus daar over gedacht hebben denkt U??

   Paulus en Petrus waren met z’n tweeën, vredelievend het evangelie verkondigend. Ze hebben veel klop gekregen, en ze hebben veel afgezien. Uiteindelijk hebben ze het allebei met hun leven bekocht…

   Hier komen moslims met duizenden tegelijk aan. (Natuurlijk allemaal vredelievend…) En wee degene die hen een strobreed in de weg legt…
   Mohammed was een plunderaar, een krijgsheer. En zo gaat het nog steeds.

   Maar volgens U is dit hetzelfde… Dit zegt meer over U dan over mij.

   U schrijft tevens: “Ontdoe Uzelf van uw haatgevoelens plus onterechte angstdromen”.

   Onterechte angstdromen…

   Gaat U dat ook vertellen tegen die 250 miljoen Christenen die vervolgd worden?? Tegen die kinderen wiens ouders voor hun ogen in mootjes gehakt werden omdat hun ouders voor Christus hadden gekozen? Tegen die meisjes die dagelijks verkracht worden in Eritreese Containers? Die in de buik geschopt worden als ze zwanger blijken te zijn, totdat de vrucht wordt afgedreven? Of tegen die vrouwen bij wie dit niet lukt? En waarbij de onderbuik wordt opengereten, waarbij ze al bloedend worden achtergelaten in de woestijn tussen hun eigen ingewanden om daar te sterven??? Gaat U tegen hen misschien eens vertellen dat hun angsten onterecht zijn? Durft U?

   U durft het ook nog aan te schrijven: “De Gulden Regel van alle grote godsdiensten luidt immers: behandel een ander zoals jijzelf behandeld wil worden”.

   Doe me een lol en lees even de oorlogsverzen erop na in de Koran. De Islam heeft maar één gulden regel, en dat is totale werelddominantie! Het bewijs zien we dagelijks wereldwijd. Als ik U mag geloven bent U een gewezen kloosterling. Misschien is het toch stilletjes aan tijd om wakker te worden in de realiteit, en te zien wat voor een gruwel de islam aanricht wereldwijd…

   Net zoals niet elke nazi een slecht mens was, is ook niet elke moslim een slecht mens. Toch zijn we het erover eens dat het nazisme een verderfelijke ideologie was. Welnu, heb dan het lef om in te zien dat de islam dit ook is.

   Ik kan me enkel aansluiten bij Theudmer en zeggen dat U inderdaad lijdt aan de ergste vorm van “religieus indifferentisme “.

   Dat U uw moslim buren goed behandeld is inderdaad uw (en onze) Christelijke plicht.
   Dat U de islam als religie als vredelievend ziet en gelijk stelt met het Christendom daarentegen, getuigt ofwel van een vreselijke onwetendheid, ofwel van een nog ergere onverschilligheid…

   1. Kurt, de anderen zijn toch zo slecht. Dat is kort samengevat de manier waarop u in het leven staat. Willen we samen het doopceel eens lichten van al die pausen doorheen de geschiedenis. We stoppen wel bij Pius XII. Dat is immers de laatst paus waarvan uw clubje vindt dat het nog een echte was.
    DAT u straffe taal gebruikt is ook niet nieuw. u beweert hier dat niet elke nazi een slecht mens was!! Wablieft?

 18. @Jean Marie + @Kurt,
  Tolerantie = praktijken die je afwijst en die je tóch vrijwillig accepteert en niet probeert uit te bannen.

  Onverschilligheid of goedkeuring van exotische feestjes is dus geen uiting van tolerantie – en is in zekere zin zelfs het tegenovergestelde ervan. Er wordt dan immers niets verdragen, want je stoort je er niet aan.
  Men is tegenwoordig niét meer tolerant; men staat hooguit onverschillig jegens elkaar en/of elkaars mening.

  1. Onverschilligheid? Het kan ook pedagogische tactiek c.q. techniek of wijsheid zijn om te zwijgen!
   (Zie Jezus als pedagoog: soms schreef hij in het zand, e.d.!)

   1. Fijn dat u, Basilius, weerwoord levert tegen al deze schismatieke lasteraars vd Heilige Roomse Kerk.

 19. Hierboven vliegt onze vrijmetselaar V2 sekte scribent, bm, de bocht uit.
  De kard. Ratzinger, alias Benedictus XVI, kan niet de woorden in de Heilige Schrift, van St. Petrus, St. Paulus, St. Matheus, St. Johannes en anderen, wijzigen en aanpassen aan de politiek correcte inzichten van het moment. Die teksten zijn in marmer gebeiteld, of Ratzinger dat nu bevalt of niet.
  Om er twee te citeren, St. Petrus tegen de Hoge Raad van het Sanhedrin : “……De God onzer vaderen heeft Jezus opgewekt, dien gij aan het kruis hebt geslagen en gedood…………” (Hand. 5 : 30-31). En bij St. Matheus lezen wij in het Lijdensverhaal de bekende vloek der joden over henzelf, “………Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen.” (Mat. 27 : 25) Er staan legio teksten van dezelfde strekking in het Nieuwe Testament. Beste lezers, laat U niks wijsmaken door die laffe vrijmetselaar, V2 adept, zogenaamd ex-monnik, hierboven. Met die teksten onder ogen, kan de laffe, slappe knieën Ratzinger niet weg komen.
  En op Goede Vrijdag bidden we nog steeds volgens het missaal van 1962, en blijven we staan bij, “pro perfidis Judaeis………..”, de “trouweloze Joden, opdat God, onze Heer, de sluier van hun harten weg neme en ook zij Jezus Christus, onze Heer, mogen erkennen.” Dit bidden blijft bidden en doet recht aan de realiteit, die sinds de apostolische tijd niet veranderd is, maar dezelfde Christen vervolgingen kent, echter wel op veel, veel grotere schaal, sinds de Franse revolutie (1789).
  (zie ook mijn reactie over het communisme = judaïsme, onder,
  “Rassenrellen en culturele zuivering :………..”)

  1. Uw lezing van de Schrift is nogal kortzichtig. Een of meer mensen kan nooit spreken voor een heel volk, laat staan voor de kinderen en kindskinderen van een heel volk. U verwart bovendien een Schriftwoord met wat daar ooit uit voortgekomen is: een gebed dat helemaal niet in de Schrift voorkomt.
   Uw vasthouden aan achterhaalde formuleringen zegt daarom meer over uw recalcitrante, om niet te zeggen kwaadwillige, rancuneuze inborst (welk trauma ligt daar toch aan ten grondslag?) dan over paus Benedictus XVI. De laatste zette immers een moedige stap om het katholiek antisemitisme in te dammen waar dat mogelijk is. Mij dunkt dat dit geprezen moet worden in de man.

 20. @Kurt,

  Ik merk (een beetje laat !!) dat ik niet al uw vragen beantwoord heb. Vandaar graag nog deze reactie:

  (1) Wie is de Heilige Maria?

  Als ik aan Maria denk, dan denk ik in de eerste plaats aan “Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars”, een Moeder die niemand in de Hel wil zien. Daarom schrik ik een beetje van uw reactie, omdat Maria “die de Hel laat zien” in schril contrast staat met een Moeder die alleen maar de Hemel toewenst aan haar kinderen.
  Wij moeten nederig blijven en zwijgen waarover wij niets afweten (zoals de Hel) schreef ik.
  “Dus… Maria, die de Hel laat zien is geen nederig Christen?”… antwoordde je.

  Hierop wil ik graag het volgende zeggen:
  Ten eerste:
  Ik persoonlijk heb de Heilige Maria nooit gezien, en helemaal niet een Moeder die de Hel heeft laten zien (en ik ben niet alleen). Maar als u mij schrijft dat er kinderen zijn geweest die Haar wel zo gezien hebben, dan ga ik u niet uitlachen, en de kinderen “au sérieux” nemen, gewoonweg omdat ik zo ben en er van uit ga dat niets zonder reden is.
  Ten tweede:
  Ik denk dat men Moeder Maria op geen enkel vlak kan vergelijken met een volgeling van Christus of een “nederig Christen”
  Zij is de Heiligheid-zelf. Moeder van Jezus. Moeder Gods. Zonder Heilige Moeder kan Jezus onmogelijk één zijn met de Vader.
  Als het werkelijk zo is dat Zij de “Hel heeft laten zien” aan de kindertjes te Fatima, dan zal dat wel op een zachtaardige manier gebeurd zijn, zonder de kinderen angst aan te jagen, net om de niet-zachtaardige mensen te waarschuwen. Misschien mag de heilige Moeder net die dingen doen die een zondaar niet mag doen. (Jezus: “wie zonder zonde is werpe…”). De “Hel laten zien” doet niet meteen denken aan “bemin uw vijand” en komt voor velen over als bangmakerij. Maar als het van Heiligheid komt… tja, dan is dat wel iets anders.

  (2) Wat betekent de “Eeuwige Hel?”

  Voor een moslim is het eenvoudig: de boodschappen die Mohammed doorgaf aan de mensen kwamen “rechtstreeks” van Allah, d.w.z. als je deze “heilige profeet” niet aanvaardt, dan kom je sowieso in de eeuwigdurende Hel terecht, m.a.w in een helse pijn dat nooit, nooit eindigt. Wat een sadistische, gruwelijke god. Vind je niet?

  Jezus had het ook over de Hel. Laat daar geen twijfel over zijn.
  Maar…
  Jezus “als mens” heeft nooit gezegd God-Zelf te zijn of “Alwetend”. Dat zou pure waanzin en hoogmoed geweest zijn.
  Jezus’ verbondenheid met de Vader was in de eerste plaats menselijk, maar in tegenstelling tot Mohammed, was Jezus’ Geest 100% zuiver. Net daarom werd Hij als goddelijk aanzien. Deze goddelijkheid heeft Hij nooit ontkend. Vandaar ook de benaming “Mensenzoon” waarmee Jezus over zichzelf sprak.
  Maar probeer als mens eens te begrijpen wat “Eeuwigheid” betekent. Dat gaat niet. Helemaal gek word je daarvan. Laat God zijn werk doen, Laat het Mysterie, Mysterie zijn. Dat deed Jezus ook. Allen de Vader weet de ware betekenis van het woord “Eeuwigheid”. Wij moeten als mens niet proberen de Eeuwige te begrijpen. Wij moeten ons overgeven aan Hem en Hem liefhebben. Alleen zo kan Hij ons belonen.
  Als Jezus het heeft over de Hel, dan gebruikte hij bestaande woorden om ons te waarschuwen voor de “ergste pijn” die een mens kan meemaken.
  Wat betekent deze “ergste pijn”?
  Zelf denk ik in de eerste plaats aan Jezus-zelf. Zijn Leven op Aarde. Wordt maar eens geboren als Zoon van God, Zuivere Liefde, “aller-Zwakste” in deze wereld, eindigend aan het Kruis. Wat een helse opdracht moet dat niet geweest zijn!
  Ook denk ik aan het “hier en nu” dat je als Christen nooit (!) mag negeren: de ontelbare hel-toestanden binnen onze wereld, die (meestal) de zwaksten moeten (moesten) meemaken.
  Maar eigenlijk denk ik vooral aan die mensen die niet in het Leven (de Liefde) geloven, doch alleen maar in de Dood. Wat een Hel moeten zij niet meemaken als de onzichtbare Liefde toch plots zichtbaar wordt. Wat een gruwelijke angst moet het voor hen niet zijn te moeten zien dat de Gods Liefde werkelijk bestaat, en dit met de Dood voor ogen… Als de alomtegenwoordige angst voor de Dood nu al zo erg is, zónder de Ware Liefde, hoe ontelbaar veel erger moet deze angst niet zijn mét de Ware Liefde? !!

  Liefde raakt de mens tot in zijn diepste-zijn. Dat was 2020 jaar geleden zichtbaar duidelijk. Jezus heeft de Mensheid verdeeld in twee delen: vóór en tégen Hem. Dat kwam door Zijn zuivere geaardheid (de goddelijke kant van Jezus)

  Zijn goddelijke kant was niets anders dan pure Liefde, Eenvoud, Zuiverheid, waardoor Hij, als echte Genees-Heer, in staat was zieken en gehandicapten te bevrijden van hun kwalen.

  Artsen weten heel goed dat er iets mis is met hun woord “geneesheer”.
  Geen enkel zondaar (incl. artsen) is in staat te genezen.
  Harttransplantaties, het wegsnijden van gezwellen, amputaties, oogoperaties, hoorimplantaten, prothesen, enz… hebben niets met GENEZEN te maken, hoe prachtig en goed bedoeld deze handelingen ook zijn.

  Alleen God geneest,
  Ofwel rechtstreeks, via de Zoon. Dit is een zuivere genezing.
  Ofwel onrechtstreeks, waarmee ik bedoel dat elk lichaam (dankzij onze Schepper) zodanig goed in mekaar zit, dat het zo goed als het kan, zichzelf hersteld in geval van schade, zoals bv. een griep of keelontsteking.

  (3) Waar ik heen wil?

  Dat is mogelijk de verstandigste vraag die een mens kan stellen (zowel naar zichzelf als naar de andere toe)
  Hoevelen onder ons dwalen niet af of lopen verloren?
  Concreet zal ik niet lang binnen dit forum blijven. Weldra zal ik uitgepraat zijn. In herhaling vallen vind ik zinloos. Mogelijk zal ik nog reageren op een aantal gepaste artikels, en dan ga ik dit forum verlaten. net zoals ik de (fysieke) Kerk verlaten heb, alsook de dagelijkse TV. Dit om uiteindelijk richting eenvoud te gaan. Zoals een boeddhist doet (hoewel ik geen boeddhist ben). De onthechting van een boeddhist vind ik magnifiek. Van een Oosterling kunnen we wel wat leren. Zonder onthechting geraak je nooit zuiver van geest. Maar we moeten ook het lijden in ons hart dragen. Dat doen Boeddhisten niet. Zij negeren het lijden. en dus ook Christus, net Hij die de Zuiverheid-zelf is.

  Zo wil ik graag eindigen met een man die Boeddha vroeg:

  “I want happiness”

  Lord Buddha said
  First remove “I” that’s ego.
  Then remove “Want” that’s desire.
  See now you are left with only
  “Happiness”

  Prachtig, maar hier klopt iets niet.
  Wat overblijft is geen geluk maar eenzaamheid, weliswaar in een vredevolle toestand van complete rust en een zekere “overgave”, maar… zonder Christus in het hart is geen geluk mogelijk. Het Ware geluk is het Rijk Gods, waar Jezus het over had.

  Het Boeddhisme grenst aan het Christendom, maar het klopt niet, daarom is het niet de Waarheid.

  Een Ware Christen ziet heel duidelijk het verschil tussen het Zuivere Christendom en al de overige godsdiensten en levenshoudigen. Maar hij ziet ook het MOOIE in élke godsdienst, en draagt geen haat in zich. Verlaag jezelf niet tot het niveau van een moslim, beste Kurt, wat betreft uw denken over de Hel.
  De kern van het Christendom is en blijft: “bemin uw vijand”.

  Een WARME Oosterse groet 🙂

  P.S: U schrijft:
  “Bent U ergens geïnfecteerd door één of ander New-age virus?”
  Neen, het ligt niet in mijn aard om virussen te gaan opzoeken.
  Het angst-virus heb ik ook niet in mij. Maar als ik toch plots te maken zou krijgen met één of andere virus, zoals de onzichtbare covid, dan is dat zo. Laat God zijn werk maar doen…
  Sterven aan covid19 is “verschrikkelijk” (vooral als God ver weg is). Maar élk sterven is “verschrikkelijk”. Ik ga geen stervenden met elkaar vergelijken.

  De huidige crisis is niets anders dan een toename van het contrast tussen rijk/arm.
  Dat is geen teken van menselijkheid.

  Mens-zijn betekent datgene doen wat een dier niet kan: Gods Schepping liefhebben. Concreet betekent dit dat Wereld-leiders, Wetenschappers, Artsen, etc. zouden moeten samenkomen om:
  (1) armoede te bestrijden
  (2) de natuur te herstellen
  (3) dierenmishandeling te bestrijden
  Maar wat zien wij? Zoals altijd: Mooie woorden (als pauwpluimen) maar geen daden.

  De intense angst en de daarbij horende acties wereldwijd zijn niet menselijk maar dierlijk van aard. Dieren beleven ook diepe angsten als ze zich bedreigd voelen en doen ook al wat mogelijk is voor hun veiligheid.
  Angst op zich is geen zonde maar is wel één van de meest negatieve vormen van energie. Alleen wie zonder angst leeft en begaan is met het leven kan iets betekenen voor de mensheid.
  De Mensenzoon is de enige hoop. Hij is kalm, nederig en begaan met de hele Schepping. Onzichtbaar Klein is Hij, maar niemand zal in staat zijn Hem te negeren. Zoals vandaag het coronavirus de hele Mensheid domineert, zo zal de Mensenzoon de Mensheid domineren. De mens is niet geschapen om door virussen gedomineerd te worden. Daar zit geen logica in. Wij moeten ons voorbereiden op wat komen zal.

  1. Onzichtbaar Klein of onzichtbaar Groot, maar uiteindelijk Zichtbaar Groot
   zal de Mensenzoon zijn.
   De Liefde is heel erg moeilijk in woorden uit te drukken.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht