Opinie: Kan Mgr. Viganò de ‘Dialoog’ over Vaticaan II heropenen?

Steeds meer wordt betwijfeld of de “hermeneutiek van de continuïteit” die Johannes Paulus II en Benedictus XVI op de teksten van het Concilie wilden toepassen wel houdbaar is. Is het toch mogelijk dat er iets fout zit in sommigen teksten van Vaticanum II? Vooral sinds het pontificaat van Franciscus moet men zich de vraag stellen: wat is de waarde van zijn uitspraken en geschriften als ze duidelijk in tegenspraak zijn met het voorafgaand leergezag? Moet je je dan in de meest vreemde bochten wringen om het vermeende doctrinele gezag van de paus te sauveren zoals veel orthodoxe bisschoppen lijken te doen? Wat dat betreft gooit aartsbisschop Viganò terecht een knuppel in het kerkelijke hoenderhok. Lees daartoe onderstaand stuk van Timothy Flanders dat op 16 augustus 2020 verscheen op OnePeterFive.

De laatste brief van Viganò heeft een bredere controverse uitgelokt dan zijn andere recente brieven, vooral omdat deze binnen enkele dagen komt na een overal gepubliceerde brief aan president Trump die deze laatste goedkeurend heeft getwitterd. Opmerkelijk is dat ten minste één lid van het “mainstream”- episcopaat een verklaring heeft afgelegd die geen zwartmakerij is van Viganò. Vanaf het begin was de aanpak van de “Kerk van de begeleiding” tegenover de zorgvuldig gedocumenteerde beschuldigingen van Viganò: ad hominem aanvallen, laster, en kwaadaardige stukjes. Kortom, alles behalve dialoog. Inderdaad, de conciliaire pausen en bisschoppen hebben de dialoog gezocht en gevoerd met ketters, Joden, Mohammedanen en zelfs met heksen gezocht en gevoerd, maar ze hebben grotendeels geweigerd een dialoog aan te gaan met hun eigen broeders over het meest in het oog springende onderwerp van deze hele crisis: de documenten van Vaticanum II. Dit is een discussie die moet worden gevoerd. En we zijn zijne excellentie dankbaar dat hij de voorwaarden voor dit debat vooraan in de discussie heeft geplaatst.

Decennialang waren er twee strijdende partijen die het episcopaat domineerden, de zogenaamde “liberalen” en “conservatieven”, die allebei één zegevierende partij op het Concilie vormden. De eerste wordt vertegenwoordigd door het tijdschrift Concilium en de Bologna gedachteschool, terwijl de tweede wordt vertegenwoordigd door het tijdschrift Communio, met grootheden en pausen als Johannes Paulus II en Benedictus XVI. Maar de merkwaardige eenheid tussen hen beiden is het volgende: ze verdedigen allebei onvoorwaardelijk het Concilie. Inderdaad, de liberale prelaten werden allemaal op hum prominente plaatsen gezet door de conservatieven – zoals de beruchte kardinaal Martini, die oorlog voerde tegen Humanae Vitae en vrouwelijke “priesters” promootte, en die het voorbeeld werd van zijn bewonderaar, Jorge Bergoglio (die hem goedkeurend citeerde in zijn laatste kersttoespraak).

Deze partijen zijn het niet eens over de aard van Vaticaan II, maar ze zijn verenigd in het uitsluiten en belasteren van een derde partij in het episcopaat: de traditionalisten. Deze groep stond bij het concilie bekend als de Coetus Internationalis Patrum, met als leidende figuren mannen als aartsbisschop Lefebvre en bisschop De Castro Mayer. Ondertussen is er een groeiende groep leken-academici die bezorgde zijn over Vaticaan II en de Nieuwe Mis, die ook door de reguliere katholieke academische wereld wordt genegeerd. Ik zoek nog steeds tevergeefs naar een alomvattende verdediging van Vaticaan II van de conservatieve kant die zich kan meten met de eruditie van een Sire, De Mattei, of Ferrara.

In een van de bittere ironieën van het Concilie heeft de poging om de Kerk te “democratiseren” tegen het “klerikalisme” er dus toe geleid dat miljoenen mensen de ark van het heil verlaten, dat anderen blijven en beroofd worden van hun katholiek erfgoed, en dat nog weer anderen die op zoek zijn naar daadwerkelijke dialoog, in de steek worden gelaten. Daarom zijn de woorden van aartsbisschop Viganò in zijn laatste brief een welkome opluchting voor velen die het zwijgen is opgelegd in hun zoektocht naar antwoorden. Zoals Skojec het formuleerde, “hebben traditionalisten vaak geklaagd dat zelfs onze ‘helden’ binnen de kerk praktisch allemaal onvoorwaardelijke verdedigers van het Concilie zijn”. In zekere zin kunnen we een verdediging van een bepaald iets verdragen, zolang we maar een eerlijk debat over dat onderwerp kunnen voeren. Maar Vaticanum II is een zaak waarbij de twee dominante partijen, zoals gezegd, hebben getracht het hele debat het zwijgen op te leggen.

We kunnen alleen maar hopen en bidden – terwijl we ons deel bijdragen in waarheid en liefde – dat dit debat eindelijk wordt geopend door Viganò op een manier die bijna onmogelijk was in de dagen van Lefebvre tegenover Paulus VI en tegenover Johannes Paulus II. In die tijd werd de traditionele beweging bijna volledig uitgebannen en de reputatie van de officiële kerk werd toen nog steeds enorm bewonderd. In onze tijd is de traditionele kritiek alleen maar gegroeid met een officiële vrijstelling door de paus zelf (die de jeugd van de beweging opmerkte), terwijl de reputatie van de Kerk aan flarden is geschoten door de openbaringen van het duistere kwaad dat in het Vaticaan en het episcopaat aan het werk is. In dit verband lever ik mijn eigen bijdrage aan het debat op een van de fundamentele terreinen die Viganò aan de orde stelt.

De documenten en hun vruchten

Viganò maakt een aantal algemene opmerkingen die serieus (ook kritisch) genomen moeten worden als scharnieren van het debat. Een belangrijke algemene opmerking gaat over de vruchten van het Concilie als iets heel anders dan die vruchten van elk ander Concilie raad die eraan voorafging:

Bij nadere beschouwing heeft geen enkel Concilie in de geschiedenis van de Kerk zich ooit gepresenteerd als zo’n historische gebeurtenis, dat het zich van alle andere concilies onderscheidde: er is nooit sprake geweest van een ‘geest van het Concilie van Nicea’ of de ‘geest van het Concilie van Ferrara-Florence’, nog minder van de ‘geest van het Concilie van Trente’, zoals we ook nooit een ‘postconciliaire’ tijd hebben gehad na Lateranen IV of Vaticaan I.

Als we onder de “geest” van een Concilie de gedachteschool van Bologna verstaan, die het Concilie slechts ziet als een stap vooruit in de richting van meer ontwikkeling van het dogma, kunnen we op dit punt zeker toegeven. We kunnen ook vaststellen dat Johannes Paulus II geloofde in een of andere versie van deze “geest”, zoals hij in zijn eerste toespraak als paus heeft verklaard:

“Maar zoals het Concilie niet beperkt blijft tot de documenten, zo eindigt het evenmin met de toepassingen ervan die gevolgd zijn in de postconciliaire jaren. We achten het dan ook als onze eerste plicht de uitvoering van de normen en richtlijnen van het Concilie zo zorgvuldig mogelijk te bevorderen, en dit door een voorzichtige en tevens aanmoedigende actie: bovenal willen we de groei van een aangepaste mentaliteit begunstigen. We bedoelen dit: eerst moeten we onszelf afstemmen op het Concilie, om dan in praktijk te brengen wat het Concilie uitdrukkelijk heeft verklaard, en om wat erin bevat ligt – en dat men gewoonlijk “impliciet” noemt – duidelijk naar voren te brengen, in het licht van de experimenten die nadien ondernomen zijn en van de eisen die ontstaan zijn uit de nieuwe omstandigheden. Het is, in één woord, nodig dat het vruchtbare zaad dat de Concilievaders, gevoed door Gods woord, in goede aarde gezaaid hebben, opgroeit tot rijpheid, in een ontwikkeling die eigen is aan beweging en leven. En met dat goede zaad door de Concilievaders gezaaid bedoelen wij hun gezaghebbende onderrichtingen en hun pastorale deliberaties. [1]

Johannes Paulus II beweerde inderdaad dat het interreligieuze gebed van Assisi de zichtbare uitdrukking was van Vaticanum II.[2] Dit komt precies overeen met de kritiek van Viganò, die de punten voorwaarts verbindt met de Pachamama-afgod en de godslastering van Abu Dhabi: “Als de pachamama in een kerk aanbeden kan worden, dan hebben we dat te danken aan Dignitatis Humanae […] … Als de Verklaring van Abu Dhabi wordt ondertekend, dan hebben we dat te danken aan Nostra Aetate. Johannes Paulus II zelf zag zijn werk als een voortzetting van wat “impliciet” in de documenten zelf stond, en dat ondermijnt de beweringen van Benedictus XVI dat de slechte vruchten van het Concilie afkomstig zijn van de pers of de verkeerde hermeneutiek en niet van het Concilie zelf.

Daaruit komt de primaire kritiek van Viganò voort op de vruchten van het Concilie op het dogmatische niveau:

Dit concilie is onder andere het enige gebleken dat zoveel interpretatieproblemen en tegenstrijdigheden heeft veroorzaakt met betrekking tot het voorafgaand leergezag, terwijl er niet één ander concilie is – van het concilie van Jeruzalem tot Vaticaan I – dat niet perfect harmonieert met het hele voorafgaande leergezag of dat zoveel interpretatie nodig heeft.

De conservatieve verdedigers van het Concilie beweren (terecht) dat elk Concilie wordt gevolgd door een periode van chaos en onrust, en we kunnen het beroemde Concilie van Nicea noemen als een goed voorbeeld daarvan. Maar let op met wat voor verschil: elk van de vorige Concilies formuleerde een duidelijke doctrine tegen een ketterij, en de chaos die ontstond werd veroorzaakt door de ketters die waren veroordeeld of door de politieke machten die het Concilie probeerden te dwarsbomen of een compromis probeerden te sluiten met de ketters. Het is duidelijk dat de oorzaak van deze chaos niet aan de woorden van het concilie zelf kan worden toegeschreven, maar aan de ongehoorzaamheid van de gelovigen aan die gezaghebbende decreten.

Nu kunnen we twee zeer belangrijke uitzonderingen vaststellen op deze algemene constatering van Viganò: Konstanz en Vaticanum I. Beide Concilies waren noodconcilies die het probleem van de schismatieke pausen (in het geval van Konstanz) en de door de staat benoemde bisschoppen en republikeinse revoluties (in het geval van Vaticanum I) probeerden op te lossen. Als gevolg van vele historische factoren werden deze Concilies ofwel half buiten werking gesteld (zoals Konstanz was) ofwel onvolledig (zoals Vaticanum I was).

Vooral met Vaticanum I kunnen we de uitspraak van Viganò over vorige Concilies nunanceren. Hier stellen we vast dat er een zekere “geest van Vaticaan I” is ontstaan in de vorm van een absoluut pauselijk positivisme – dat in tegenstelling tot de tekst van Dominus Aeternus – die de voorloper werd van het extreme positivisme van Paulus VI. Ondanks officiële pogingen tot het tegendeel liet Vaticanum I vragen over de aard van de Traditie in relatie tot de macht van de paus onbeantwoord.

Deze zwakheden van die postconciliaire periode werden door de ketters van Vaticaan II uitgebuit om de situatie te creëren die we nu hebben, waarin de pausen en bisschoppen een blinde gehoorzaamheid aan tegenstrijdige uitspraken verwachten. Wanneer de gelovigen antwoorden en een dialoog zoeken, en een precieze verwoording van de hermeneutiek van de continuïteit, is het enige antwoord van de bisschoppen: het afdwingen van gehoorzaamheid. Het is het toppunt van klerikalisme omdat het weigert uit te leggen en te onderwijzen – de eigenlijke betekenis van het woord “leergezag” – en een blind vertrouwen verwacht in de bewering van “continuïteit”.

Dit is de realiteit waarvan Viganò zegt dat hij die zich eindelijk heeft gerealiseerd:

“Ik beken het met sereniteit en zonder polemiek: Ik was een van de vele mensen die, ondanks de vele zorgen en angsten die vandaag de dag volstrekt legitiem zijn gebleken, het gezag van de hiërarchie met onvoorwaardelijke gehoorzaamheid hebben vertrouwd. In werkelijkheid denk ik dat veel mensen, waaronder ikzelf, in eerste instantie niet hebben nagedacht over de mogelijkheid dat er een conflict zou kunnen ontstaan tussen gehoorzaamheid aan de hiërarchie en trouw aan de Kerk zelf. Wat deze onnatuurlijke, ja zelfs perverse, scheiding tussen de hiërarchie en de kerk, tussen gehoorzaamheid en trouw, voelbaar maakte, was zeker dit meest recente pontificaat.”

Dit is de positieve kant van het pontificaat van Franciscus: het heeft een ontwaken veroorzaakt onder alle conservatieve verdedigers van Vaticaan II – inclusief Viganò zelf. Het heeft de weinige orthodoxe en moedige bisschoppen gedwongen om de waarheden en fouten van onze tijd volledig te verwoorden en te veroordelen. Het heeft vooral geleid tot de erkenning van de ware leer van het Eerste Vaticaans Concilie, die de zalige Pius IX in die postconciliaire periode tevergeefs trachtte tot stand te brengen door de volgende duidelijke interpretatie van Vaticaan I goed te keuren:

“Het hangt geenszins af van de grillen van de paus of van zijn welbehagen om die of die leer tot voorwerp van een dogmatische definitie te maken: hij is gebonden aan en beperkt tot de goddelijke openbaring en tot de waarheden die deze openbaring bevat; hij is gebonden aan en beperkt door de reeds bestaande Credo’s en door de voorafgaande definities van de Kerk; hij is gebonden en beperkt door de goddelijke wet en door de constitutie van de Kerk.” [3]

De inspanningen van de traditionalistische beweging kunnen op deze woorden worden teruggevoerd. Ze beweren gewoon dat zelfs de paus en zelfs een oecumenisch concilie “beperkt” zijn door wat er eerder is gebeurd: Traditie en tradities. Kortom, het is het gezegde van Ripperger: Traditie behoudt zijn bindende kracht.

________________________________________

[1] Urbi et Orbi, 17 okt. 1978.

[2] Presentando la chiesa cattolica che tiene per mano i fratelli cristiani e questi tutti insieme che congiungono la mano con i fratelli delle altre religioni, la giornata di Assisi è stata come un’espressione visibile di queste affermazioni del concilio Vaticano II. Johannes Paulus II, Toespraak tot de Romeinse Curie, 22 dec. 1986

 

Bron: OnePeterFive via Fortes In Fide

identicon

Auteur:Jozef Ivo

Een katholiek die bezorgd is over wat er in de Kerk gebeurt.

207 commentaren op “Opinie: Kan Mgr. Viganò de ‘Dialoog’ over Vaticaan II heropenen?

  1. Dat iets gebeurt betekent niet dat het goed is. Iets wordt niet gelegitimeerd doordat het een voldongen feit is; anders zou iemand zich de eigenaar van gestolen goed kunnen noemen omdat zijn diefstal geslaagd is.

   Het is dus absurd om te zeggen dat men een wantoestand niet mag doen verdwijnen omdat hij reeds geschied is, en de kerkelijke revolutie van 1962 was en is een wantoestand.

   1. Ik heb waarschijnlijk iets gemist, Theudmer. Ik heb de jaren zestig zeer intens beleefd, maar voor zover ik weet vond er in 1962 geen revolutie plaats binnen de RK-kerk. Ik vind daarover evenmin iets terug in boeken over kerkgeschiedenis, noch in pauselijke of andere documenten. Meer dan waarschijnlijk had die zogenaamde revolutie enkel plaats in uw geest.

    1. Een wijdverbreide, georganiseerde aanval tegen de doctrine van de heilige Kerk en tegen haar rituele cultus, ontvangen uit de handen van de Apostelvorst Petrus, dat noemen we een revolutie, of die nu uitgevoerd wordt door externe vijanden of door infiltranten binnen de rangen van de clerus.

     1. Volgens uw opvatting waren dus alle aanwezige bisschoppen op VAT II infiltranten. Sterke taal dat moet ik toegeven. Jammer dat sommigen op een bepaald ogenblik de knop omdraaien Wanneer die goeie oude tijd dan wel was blijft een vraagteken. Het ontgaat u blijkbaar dat ook de kerk gedurende de voorbije twintig eeuwen geëvolueerd is. En wanneer u dan toch terug wilt gaan in de tijd, wees dan radicaal en ga direct terug naar de eerste eeuw. U leest er alles over in de Handelingen. In die goeie oude tijd werd bv de eucharistie in de volkstaal (niet het Latijn) gevierd, priesters waren zonder problemen gehuwd… Of gaat u liever wat minder ver terug en stopt u bv bij de ‘Heilige (!)’ inquisitie of laat ons over de bloedige genocide van ‘Onze moeder de Heilige (?) kerk spreken. Ik wil het met u ook nog wel hebben over diezelfde kerk die in de loop der tijden de mensen;, ook de kinderen, schrik aanjoeg met hel en verdoemenis. Ja, het was vroeger allemaal veel beter…
      Moest u ooit in Lima (Peru) verzeild geraken, moet u zeker het museum van de inquisitie eens gaan bekijken. Ondergaan is een beter woord. Daar wordt u tot in de smerigste details getoond hoe goed het vroeger was. Uiteraard alles n naam van de paus.
      Ik ben enorm blij dat ik vandaag mag leven, dat er een kerk groeit waar barmhartigheid en warmte leeft, waar definitief werd afgerekend met een God die boeman speelt over de mensen.

      1. Staf De Laet schreef: “Volgens uw opvatting waren dus alle aanwezige bisschoppen op VAT II infiltranten.”

       Dat heb ik dus niet gezegd. Wat u doet is typisch voor iemand die de jaren zestig naar eigen zeggen “zeer intens beleefd” heeft: Rationeel en logisch denken wordt door soixante-huitards aan de kant geschoven ten gunste van slagzinnen en stropopredeneringen.

       Staf De Laet schreef: “Wanneer die goeie oude tijd dan wel was blijft een vraagteken.”

       Het gaat er niet om een bepaalde tijd in de geschiedenis terug te brengen, maar om ketterij te verbrijzelen en de authentieke katholieke doctrine en cultus te doen zegevieren en te wreken.

       Staf De Laet schreef: “Het ontgaat u blijkbaar dat ook de kerk gedurende de voorbije twintig eeuwen geëvolueerd is.”

       “Evolutie van dogma” is een modernistische ketterij. Het kerkelijk leergezag is er niet om de ketterijen van gisteren tot de doctrine van vandaag te verheffen maar om het depositum fidei te bewaren, te bewaken en door te geven.

       Staf De Laet schreef: “En wanneer u dan toch terug wilt gaan in de tijd, wees dan radicaal en ga direct terug naar de eerste eeuw. U leest er alles over in de Handelingen. In die goeie oude tijd werd bv de eucharistie in de volkstaal (niet het Latijn) gevierd, priesters waren zonder problemen gehuwd…”

       Nogmaals, het gaat er niet om een bepaald tijdstip in de geschiedenis terug te brengen.

       In de eerste eeuw werd de H. Liturgie door christenen uit de heidenvolkeren in het Grieks uitgevoerd en door Judaïsche christenen waarschijnlijk in het Hebreeuws, gezien dat de liturgische taal van Juda was; zowel Grieks en Hebreeuws waren talen die op het H. Kruis gewijd werden voor kerkelijk gebruik. Het Latijn is ook één van de drie talen die op het Kruis gewijd werden.

       Gehuwden die tot de priesterlijke stand verheven werden moesten, zoals de Apostelen het voorbeeld gegeven hebben, in onthouding leven; man en vrouw moesten zich dus als broer en zuster gedragen. In die tijd hield men zich niet bezig met modern gezever om priesters gelijk leken te laten leven; toen hield men zich bezig met het planten van het geloof in de verduisterde geesten der heidenen en met het ontvangen van de zegenrijke overwinningskroon van het christelijk martelaarschap.

       Staf De Laet schreef: “Of gaat u liever wat minder ver terug en stopt u bv bij de ‘Heilige (!)’ inquisitie of laat ons over de bloedige genocide van ‘Onze moeder de Heilige (?) kerk spreken.”

       De Heilige Inquisitie was een goede institutie waarover veel lasterpraat en leugens verspreid geweest zijn door de protestantse drukpers.

       Staf De Laet schreef: “Ik wil het met u ook nog wel hebben over diezelfde kerk die in de loop der tijden de mensen;, ook de kinderen, schrik aanjoeg met hel en verdoemenis.”

       De stereotiepe soixante-huitard met zijn “complexen” en “trauma’s”; laat mij niet lachen.

       Ik heb bij de jongere generaties de gevolgen gezien van de rebellie van uw generatie tegen het geloof en de moraliteit, maar mensen zoals u beseffen nog steeds niet de geestelijke ellende die de leden van uw generatie gewrocht hebben door de geesten van hun kinderen te perverteren en hen in hun morbide zelfzucht aan hun lot over te laten om zichzelf op te voeden. Zie u hier nu bezig; u toetert in 2020 nog steeds in het rond hoe “blij” u bent om in het dystopisch moeras van de moderniteit te mogen leven.

       Staf De Laet schreef: “Ik ben enorm blij dat ik vandaag mag leven, dat er een kerk groeit waar barmhartigheid en warmte leeft”

       Jeannine van het “parochieteam”, bent u dat???

       De rechtvaardige God een “boeman” noemen die door mensen afgestraft zou kunnen worden is godslastering. Neen, hippie, u kunt de God van de Machten niet afstraffen, maar Hij brengt wel de eeuwige verdoemenis over godslasteraars die in onboetvaardigheid sterven na gezegd te hebben wat u hier gezegd heeft.

       Uw manier van praten doet denken aan de vrijmetselaar Leo Suenens.

       1. wat fijn, dat u mensen verketterd. Waarschijnlijk past dit in uw ‘christelijke’ levensvisie.
        De brave man Suenens, die al jaren dood is wordt ook al verheven tot vrijmetselaar en bij uw voorlaatste paragraaf krijg ik echt schrik.
        Gelukkig zijn er in het huis van God vele woningen zodat de kans klein is dat ik u ooit zou ontmoeten.

        Wie uw Jeannine is daar heb ik verder het raden naar.
        Ik herhaal hier, ik kan het ook in hoofdletters schrijven indien u dat wenst, Theudmer: “Ik ben enorm blij dat ik vandaag mag leven, dat er een kerk groeit waar barmhartigheid en warmte leeft”. Ik zou zeggen oordeel en veroordeel iedereen die een andere visie heeft maar verder. Of leest u dat ook ergens in de Bijbel?

        1. Als u denkt dat Christus tijdens Zijn zichtbaar vertoeven op aarde een hippie avant la lettre was, dan heeft u het mis. Die twintigste-eeuwse gedachtegang bestond niet in de geesten van de christenhelden uit de christelijke antiquiteit. De eerste christenen zouden als “extreem-rechts” en als “extremisten” bestempeld worden als zij nu hier zouden rondlopen.

         U heeft geen argumenten. Het is schizofreen van u om enerzijds lid van de katholieke Kerk te willen blijven maar tegelijkertijd te spuwen op datgene wat de katholieke Kerk vertegenwoordigt. Christus is aan het begin van onze jaartelling geboren geweest, maar arrogante liberaalkatholieken doen alsof de Kerk door Christus gesticht na eeuwenlang dwalen in duisternis tenslotte in de twintigste eeuw de christelijke godsdienst ontdekt heeft, alsof zij onder alle mensen die ooit geweest zijn en zullen zijn de Kerk van Christus geleerd hebben wat de christelijke religie zou zijn. Dat noem ik narcistische waanzin.

         Weet dat er nog zijn zoals ik, en dat wij ernaar streven, met de bijstand Gods, om af te breken wat u opgebouwd heeft. Ik en gij, wij zijn vijanden, en ik treed de giftige vrijgeesterij onder de voeten die u zo fier in het vaandel draagt.

         1. Theuder, of hoe u verder ook mag heten (raar dat blijkbaar een aantal mensen liever een schuilnaam gebruiken dan zich echt kenbaar te maken) het woord ‘hippie’ is wel van uw hand, ik heb het niet gebruikt. vertel mij eens waar ik zoals u het zo diplomatisch uitdrukt: ’tegelijkertijd spuw op datgene wat de katholieke Kerk vertegenwoordigt’. Ik heb op geen enkel moment gezegd: dat de Christelijke godsdienst ontdekt is in de 20ste eeuw, zoals uw fantasie u ingeeft. Dat ik narcistische waanzin verkoop kan er nog wel bij.
          Maar ik merk wel iets van uw ware aard, ik citeer: ‘Weet dat er nog zijn zoals ik, en dat wij ernaar streven, met de bijstand Gods, om af te breken wat u opgebouwd heeft. U leeft dus om af te breken. Dat weet ik dan ook weer. Het zou niet slecht zijn dat u leest wat er werkelijk staat, zonder uw eigen interpretatie er aan toe te voegen.
          Misschien moet u toch het boek ‘Jezus’ van Küng eens lezen.
          Ik weet het Küng is een vooraanstaande hedendaagse Zwitserse theoloog en ik veronderstel dat alleen al het woordje ‘hedendaags’ u doet huiveren, maar toch….

          1. Wanneer u en uw kompanen slaag krijgen, dan kronkelt u gelijk een slang. Zo gaat dat telkens weer.

           Niet de geest waarin u spreekt, Staf De Laet, is de geest van het Christendom, maar wel de geest van de Cristeros, de Vendéeërs en van de Boerenkrijgers. Vechten, lijden en sterven om de hemelpoorten binnen te gaan. De ziekelijke liberalistische ‘warmte’ waar u mee dweept heeft daar niks mee te maken; die wordt op gepaste manier uitgebeeld met de warmte van een pas gelegde hondenstront.

          2. Het Vaticaan ontnam uw befaamde Küng in 1980 zijn leerbevoegdheid… Zegt dit genoeg?

 1. Inderdaad Firmin. Vigano blijft uit hetzelfde vaatje tappen. Hij kan nog altijd niet verkroppen dat hij aan de kant is geschoven.

 2. Firmin en Robbe kunnen bij Juuls in de rij gaan staan. Als je zo kort door de bocht redeneert zal een tegenreactie weinig zin hebben. Daaag!

 3. Bravo, Jozef Ivo, we hebben moeten wachten, maar nu is het anti- V2 manifest van Mgr Vigano in breder kring op dit voortreffelijke katholieke Forum eindelijk geïntroduceerd. Zijn fundamentele afwijzing van dat vervloekte V2 concilie is er door heen, en dat zal velen de ogen openen. Eindelijk, beste Ivo, U neemt het pak van mijn hart.
  Trekt U zich niks aan van strubbelingen van enkele V2 adepten, ziende blinden, geborneerde vastklampers ! Genoeg is genoeg. Het Vigano manifest oordeelt snoeihart, en terecht. Daar is geen V2 kruit uit de “geest” van dat vervloekte concilie, tegen gewassen. De realiteit van Bergoglio heeft ieder V2 verzet ingehaald. Zij is als het ware de stolling van alle ketterijen van de afgelopen halve eeuw. Wie waren zij, de hoofd aanstichters : de vrijmetselaar communist Roncalli, de praktizerend homosexuele, joodse vrijmetselaar, philo-communist Montini, de joodse philo-communist Woytila, de spijtoptant en “le serpent”, Ratzinger en tenslotte, de vrijmetselaar ketter en New Ager Bergoglio . Op dezelfde manier als de Muur viel in 1989, toen het communisme door ongeloofwaardigheid, van binnen uit in elkaar zakte, heeft de realiteit die schandpausen ingehaald, gepaard aan verlies van iedere geloofwaardigheid.

  1. Jules, hebt u ooit één decreet gelezen van Vaticanum II? zo ja, dan hebt u recht van spreken. Indien niet…..

 4. Vaticaan II hand in hand met de opgang van ‘democratische’ media allerhande, zoals bijvoorbeeld Humo, hadden en hebben nog steeds ontgeestelijking van het volk tot doel en tot gevolg.

  Het klinkt stom, maar nu moeten we zeggen dat de aarde grotendeels wordt bevolkt door zombies die ook nog begeleid worden door tal van duistere geesten of duivels.

  En degenen die op natuurlijke wijze in staat zijn tot een zekere mate van innerlijk ‘zien’, diegenen onder hen die niet geloven, ook geestelijken en priesters, zij vinden zichzelf de groten en de machtigen en zij kijken smalend neer op hun naasten.

  Er is geen sprake meer van het grote doel van dit aards leven: de wedergeboorte van de geest bij iedere Christen, de intrede van Christus in ieder Christelijk hart. Zonder streven naar die “jongste dag” heeft het leven geen enkele zin, want voor zulke zielen blijft de hemelpoort gesloten.

 5. Nog al hoog te paard, beste staf De L.. Pas op de val is diep. Overschreeuw U niet, niet hier, noch verderop hierboven. Waarschijnlijk heeft U nooit de Kerk van altijd gekend, noch meegemaakt de laatste echte Paus Pius XII. Als U mijn gebundelde V2 documenten wil inzien, moet U wel Frans lezen. Dat V2 concilie is nooit ons concilie geweest, noch van mijn ouders. De V2 pausen zijn nooit onze pausen geweest. Ik heb de kerk vervolging meegemaakt van geestelijken die zich niet wilden laten onderdrukken, en vasthielden aan het Heilig Misoffer van altijd. Zij werden door hun bisschop op straat gezet. Nu blijkt, dankzij kard. Ratzinger, dat het Heilig Misoffer van altijd nooit afgeschaft geweest is en dat de kerkvervolging door bisschoppen tegen hun eigen clerici, wederrechtelijk geweest is. Heeft U zich wel eens afgevraagd of deze gemijterde schurken de ergernis die zij veroorzaakten, en hun zonde tegen de Geest zijn gaan biechten, nu alles bloot is komen te liggen ?

  1. Ik heb het niet over ‘documenten’, wel over de officiële decreten van Vaticanum II die reeds in de jaren zestig in het Nederlands verschenen zijn.
   De laatste echte paus in uw optiek was Pius XII. Het verwondert mij dat u dan als voorbeeld Ratzinger, de Duitse paus aanhaalt.
   Die ‘gemijterde schurken’ zoals u ze in uw christelijke oordelende tekst noemt, zijn mij niet bekend als u ze niet bij naam noemt. En wat die diepe val betreft als het ooit zover komt zult u me wel niet ter hulp komen. De Barmhartige Samaritaan? Barmhartigheid staat waarschijnlijk niet in uw woordenboek. Paus Franciscus predikt immers de barmhartigheid.

   1. Staf staak je argumentatie hier. Deze mensen zijn niet te overtuigen. Ze kunnen niet tegen hun ‘verlies’ en verwijten anderen niet tegen verlies te kunnen. Ze menen de wijsheid en waarheid voor zichzelf te hebben. Dat is de enige. Alles wordt steeds weggeschoven als gemanipuleerd oneigenlijk. Schuld van de Joden, de vrijmetselaars, oneerlijk gekozen pauzen. Het is allemaal een groot bedrog. En het ergste is steeds dat ze misschien incidentele fouten ontdekken in het geheel en maken dat onmiddelijk onderdeel van een groot complot. Moet je dan maar eens dit of dat boek lezen. Die boeken zijn uiteraard onderdeel van het eigen netwerk. Je zou bijna zeggen het is een groot complot om te proberen deze paus uit het zadel te helpen.

 6. Dank u Jules. Ik heb zo’n vaag vermoeden dat er hier enkelen zijn die heel wat klokken hebben horen luiden maar slechts weinige klepels weten te hangen. Groet!

  1. Heerlijk die hautaine houding. Die herken ik nog van de pastoor van vroeger. Die ene die altijd op bezoek kwam en sigaren kreeg en een borrel. Want het was een onderdeel van de grote drie.. De burgemeester, de dokter en de pastoor. Oh ja en ‘herderlijk’ informeerde of het huwelijk al geconsumeerd was en of het nog lang duurde met het nageslacht.

  2. Sedert 2014 kon ik iedere zondag weer naar de Tridentijnse heilige Mis. Dat was geleden van ca.1965. Ik kan u verzekeren dat in de verschillende plaatsen waar ik die heerlijke Mis bijwoonde geen hautaine gelovigen te vinden waren. U begrijpt in het geheel niet de toestand van vervolging en belachelijk-makerij die we moeten ondergaan. Blijkbaar dringt het ook niet tot u door dat de Franse revolutie zeer vergelijkbaar is met de hedendaagse ontgeestelijking.

   Talrijk zijn de perioden in de geschiedenis waarin de waarheid geweld werd aangedaan door modernisten van diverse pluimage.

   Maar altijd weer komt de Traditie terug bovendrijven, met Goddelijke kracht van zuivere Geestelijke Waarheid, met het Zuiverste Licht van Christus in de harten van velen.

 7. Inderdaad, beste Eric, de Traditie is de onmisbare garantie voor continuïteit, vanaf de stichting door Jezus-Christus, ruim 2000 jaar geleden. Dat betekent inclusief alle besluiten van Concilies en Pauselijke decreten, twintig eeuwen lang. Maar de gemijterde schurken van modernisten, vrijmetselaars, communisten en philo-communisten eind jaren 1950, wilden daar van af. Zij wilden een nieuw begin, een nieuwe kerk, de NOM kerk. Zij benutten dat vervloekte V2 concilie van 1965, om de lange lijn van 2000 jr. af te breken. Zij hebben een parallel kerk gesticht die, sluipenderwijs, de roeping, de aard en het karakter van de Kerk van altijd, ging overvleugelen, zonder dat gelovigen en de meeste clerici dat in de gaten kregen. In Denemarken hadden de katholieke gelovigen ook niet door dat de
  Reformatie (16 eeuw) een nieuwe Lutherse kerk opleverde. De overgang verliep dan ook zonder strijd. Sinds de jaren 1960, is die exercitie herhaald, nu niet van buiten af door een ketter als Luther, maar van binnen uit, door het hoogste kerkelijke leergezag. Duidelijker kan het niet gezegd worden dan met de scherpe bewoordingen van Mgr Vigano, zie de link hierboven. Hij geeft aan 60 jr. lang bedrogen te zijn geweest. De kernpunten uit zijn betoog zijn als volgt :

 8. (vervolg)
  1. de “hermeneutiek van de continuïteit”, (volgens Ratzinger), is bedrog ;
  2. de multi-reli bijeenkomst van Assisië, en Bergoglio’s Abo Dhabi verklaring zijn geworteld in het Vaticaan II concilie (1965) ;
  3. Athanasius Schneider’s these dat de feilbare leer van Oecumenische concilies gecorrigeerd kunnen worden door handelingen van het Leergezag, is modernistisch ;
  4. de 1786 Synode van Pistoia, veroordeeld door Paus Pius VI, waren voorloper van de fouten van Vaticaan II ;
  5. bijna ieder van ons is bedrogen door Vaticaan II ;
  6. modernisten introduceerden dubbelzinnige uitdrukkingen in de Concilie teksten om de waarachtige doctrine te ondermijnen ;
  7. met “subsistit in” wordt de identiteit van de katholieke Kerk ontkend, als zijnde de Kerk van Christus ;
  zij is het doctrinaire uitgangspunt voor oecumenisme en zij schaft af de stelling, “buiten de Kerk, geen heil”.
  8. velen in de hiërarchie willen een eind maken aan de katholieke Kerk ; zij willen haar vervangen
  door “een confederatie van ketters, heidenen en utopisten, bijeen gehouden door milieu fanatici en universele broederschap”.
  9. de wortel van het kwaad van alle hedendaagse fouten binnen de Kerk, is het Vaticaan II concilie ;
  10. het Vaticaan II concilie is het enige concilie in de Kerk geschiedenis dat zo veel interpretatie vergt, en dat zich niet confirmeert aan het voorgaande Magisterium ;
  11. dat de huidige hiërarchie niet het echte Geloof uitdragen is zichtbaar geworden bij Bergoglio ;
  12. de keuze van Bergoglio in 2013, was de vrucht van een complot ;
  13. Vaticaan II was het begin van een nieuwe parallel kerk ;
  14. nieuw theologisch taalgebruik sinds Vaticaan II, toont de wil om los te komen van de inhoud van het
  katholicisme ;
  15. “zoals ik 60 jr. terug eerlijk en oprecht gehoorzaamde aan te betwisten orders, omdat zij de liefdevolle stem waren van de Kerk, zo erken ik nu eerlijk en oprecht, dat ik bedrogen ben geweest ;
  16. we zijn nu in een “situatie van hoogst ernstige geloofsafval” ;
  17. de Abu Dhabi verklaring construeert een “blasfemische, moderne versie van de Toren van Babel”, binnen het zo genoemde “familie huis van Abraham”.
  (vertaald en overgenomen uit Novus Ordo Watch, dd. 14 Juni 2020)

  1. 1 tm 17. Een opsomming van niet bewezen beweringen, meningen en historische feitjes. Kortom weer een heel epistel van Jules om de ‘modernisten’ zand in de ogen te strooien.

   1. Zo is dat (!), nietwaar, beste Juuls. We hebben op zo’n slag in de lucht gewacht ! De hier aangegeven kernpunten zijn duidelijk voor eenieder die de moeite heeft genomen om de doorwrochte tekst van Mgr. Vigano te lezen, niet één keer, maar enkele malen.
    Mocht U dat gedaan hebben, beste Juuls, geef dan aan op welk punt Mgr. Vigano, het bij het verkeerde eind heeft. Dan hebben de lezers hier, er ook wat aan. Nu beweert U maar wat, zonder onderbouwing. En dat zegt meer over U, dan over de Mgr., of over ons, de traditionalisten die nu beseffen dat het Mgr. Vigano manifest, het begin van het einde van de crisis in onze Heilige Moederkerk is. Wij zien licht in de tunnel !

    1. E n dat zegt iemand die constant radicale onzin verkoopt. U hult uw meningen in feitjes en daarmee vindt u dat uw mening ook een feit is. Het is uw waarheid gelukkig niet de waarheid van velen. De pauskeuze was geen complot. Kom met bewijzen. Dat de pauskeuze een gevolg is van overleg, is niet vreemd. Dat zal in alle eeuwen gebeurd zijn. Zoals de keuze van Paus Pius X ook een erg merkwaardige was…Dat lijkt nog meer op complot. Al zal u wel weer met een van uw vijandige demonen op de proppen komen. De leer van de RK kerk was nooit aan kritiek onderhevig door de hierarchie in de kerk en de straffen en ontzag die de gelovigen hadden. Als je kritiek op de kerk had eindigde je op de brandstapel. Naarmate de wetenschap vordert worden steeds meer zaken onderuit gehaald. Simpelweg door wetenschappelijke bewijzen. Zo kon homoseksualiteit heel gemakkelijk als ziekte of afwijking worden neer gezet zonder dat mensen daar problemen mee hadden of vragen bij stelden. Het was immers de Kerk die dat zei..Gelukkig weten we tegenwoordig wel beter…

     1. Juuls schreef: “De pauskeuze was geen complot. Kom met bewijzen.”

      De pauskeuze van Franciscus was op voorhand gepland. Reeds voor het conclaaf werd op het internet gelekt dat het een Argentijn ging zijn die gekozen ging worden. Zuid-Amerika kreeg een paus in Rome in ruil voor meer VS-invloed in het zuiden; die vermeerdering van invloed hebben we gezien in de opening van de VS-ambassade door Obama in Cuba en de regimewissels waarmee de Trump-administratie bezig geweest is in het zuiden*. Er werd ook te kennen gegeven dat er de intentie was om de Argentijn de laatste paus te doen zijn.

      Ik heb de pagina met de forumberichten en de datums van de berichten erbij met mijn eigen ogen gezien in 2013, dus u moet niet komen vertellen dat het niet waar is.

      * Zie de pogingen tegen Maduro in Venezuela, het neerhalen van Evo Morales in Bolivia, de aanstelling van Trump-man Bolsonaro in Brazilië.

      Juuls schreef: “Zoals de keuze van Paus Pius X ook een erg merkwaardige was…Dat lijkt nog meer op complot.”

      De kardinalen stonden eerst op het punt om de satanist Mariano Rampolla tot het Pausdom te kiezen, maar dat werd verhinderd door de Habsburgse keizer die een oud veto-recht toepaste om de keuze van Rampolla te verhinderen. De keizer heeft dat gedaan nadat Mgr. Ernest Jouin hem te kennen gegeven had dat hij bewijzen had van het lidmaatschap van Rampolla bij de O. T. O. van Crowley, een gevaarlijke gnostisch-luciferiaanse sekte voortgekomen uit de “spiritualistische beweging” in de vrijmetselarij. Na de blokkering van Rampolla werd de Heilige Paus Pius X gekozen, de beste paus van de twintigste eeuw.

      Onder andere om de blokkering van Rampolla te wreken heeft de vrijmetselarij de Eerste Wereldoorlog ontketend, door Aartshertog Frans Ferdinand te vermoorden, om de Habsburgtroon omver te werpen. Mgr. Jouin was ervan op de hoogte dat de maçonnieke loges de dood van de aartshertog gedecreteerd hadden, en heeft daarvoor gewaarschuwd, maar tevergeefs, want de moord geschiedde, en Europa werd in een zinloze oorlog gestort door de machinaties van de Joodse bankiers, een oorlog die de kloekste zonen van Europa de dood ingejaagd heeft tot verzwakking van de Europese bevolking.

      Juuls schreef: “Naarmate de wetenschap vordert worden steeds meer zaken onderuit gehaald. Simpelweg door wetenschappelijke bewijzen.”

      Ik moet niks hebben van uw gnostische pseudowetenschap met haar valse, sofistische ‘bewijzen’.

      Juuls schreef: “Zo kon homoseksualiteit heel gemakkelijk als ziekte of afwijking worden neer gezet zonder dat mensen daar problemen mee hadden of vragen bij stelden. Het was immers de Kerk die dat zei..Gelukkig weten we tegenwoordig wel beter…”

      De Kerk heeft vroeger niet gezegd dat sodomie een medische ziekte is, maar wel dat het een tegennatuurlijke, wraakroepende zonde is; dat het een tegennatuurlijke, wraakroepende zonde is was vroeger waar en is dat heden nog steeds, want u kunt de natuurwet niet aanpassen met uw ‘wetenschap’. Wat vroeger de leer van de Kerk was is nu nog steeds de leer van de Kerk; niemand kan die leer afschaffen, ook geen Paus Franciscus; daar dient zijn gezag eenvoudigweg niet voor.

      Het is hypocriet om tegelijkertijd de katholieke moraal te verwerpen en uzelf een devote katholiek te noemen.

      1. @Theudmer: uw denkbeelden zouden perfect passen in een filmscenario waarin een middeleeuwse priester via een teletijdmachine naar de 21e eeuw wordt geflits en de tijdsgeest van vandaag totaal niet meer kan plaatsen.
       Vooral uw herhaaldelijke op dit forum ziekelijk fundamentalistische interpretaties van eeuwenoude Bijbelse teksten waarbij uw waarheid ééndimentioneel is, getuigen van een ongekende arrogantie, eigenwaan en zelfingenomenheid die (zoals destijds ook in de middeleeuwen) elke dialoog onmogelijk maakt.

       De oudste teksten uit het Oude Testament gaan wellicht terug tot het begin van het eerste millennium voor Christus. Zelfs de jongste teksten uit het Nieuwe Testament zijn bijna tweeduizend jaar oud. Deze teksten lezen met maatstaven van de 2le eeuw is dan ook een van de grootste fouten die men kan begaan wanneer men de Bijbel ter hand neemt, en leidt onvermijdelijk tot een ongezond fundamentalisme.
       In hoeverre bent u mee dat tijdens de laatste vijf eeuwen is er op het vlak van de houding ten aanzien van de betrouwbaarheid van de Bijbel heel wat veranderd is? Van op verschillende fronten werd er immers gerammeld aan de boom van zekerheden die de Bijbel beweerde te zijn. Meer en meer werd duidelijk dat veel van wat in de Bijbel te lezen is, onmogelijk te rijmen valt met de wetenschappen die vanaf de 16e eeuw aan invloed winnen. De opkomst van deze wetenschappen hebben de op de Bijbel voortbouwende godsdienst grondig van hun stuk gebracht. Bijvoorbeeld de Bijbelse vooronderstelling dat de aarde centraal staat (geocentrisme) werd problematisch. Heeft de Bijbel dan ongelijk? Heeft het ‘Woord van God’ zich vergist?”
       “Een voorzichtig ‘kritische’ lezing van de Bijbel leidt immers al vrij spoedig tot het besluit dat talrijke teksten in de Bijbel heel problematisch zijn. Wie de Bijbelse teksten nauwlettend leest, stelt immers vast dat vele passages elkaar gewoonweg tegenspreken.
       U blijft kinderlijk krampachtig vasthouden aan de ‘zekerheden’ van het verleden, en spot met de historisch-kritische Bijbelwetenschap.
       In hoeverre bent u mee dat elk Bijbelboek het eindresultaat is van talloze bewerkingen, waardoor tradities van uiteenlopende aard, herkomst en ouderdom in de loop van een proces dat voor sommige Bijbelboeken eeuwen heeft geduurd, werden samengebracht. Kortom met de opkomst van de historisch-kritische Bijbelwetenschap werd duidelijk dat de Bijbel het resultaat is van een eeuwenlang dynamisch proces van schrijven en herschrijven.

       Al de hedendaagse inzichten kunnen niet meer aan de kant worden geschoven. Ze zijn het resultaat van een kritische en zo eerlijk mogelijke lectuur van de Bijbel. Wie deze inzichten toch naast zich neerlegt, trapt onvermijdelijk in de valkuil van het fundamentalisme.
       De term fundamentalisme, die men heden ten dage te pas en te onpas gebruikt, is relatief jong. Hij werd voor het eerst aan het einde van de 19e eeuw gebruikt door evangelische christenen die voor zichzelf hadden uitgemaakt welke voor hen de onwankelbare fundamenten van het christelijke geloof waren. Ze hadden dat precies gedaan als reactie tegen de bovengeschetste kritische benadering van de Bijbel en de gevolgen ervan. Ze weigerden daarbij niet alleen de kritische inzichten van de Bijbelwetenschappen te aanvaarden. Ook bevindingen als de evolutieleer en het feit dat niet de aarde het middelpunt van het heelal is, legden ze naast zich neer.
       Echter, wie vandaag, meer dan vier eeuwen na de bevindingen van de natuurwetenschappen en evenveel eeuwen na de eerste inzichten van de Bijbelwetenschappen nog steeds vasthoudt aan metaforische verhalen en voorstellingen, kan niet anders dan als fundamentalist – en dat is geenszins een eretitel – worden benoemd.
       Gedurende vele eeuwen was de Bijbel lezen en begrijpen niet zo moeilijk: men las wat er stond en nam dat zonder veel morren als ‘waar’ aan. Want de Bijbel als ‘Woord van God’- wat de Bijbel op verschillende plaatsen van zichzelf beweert – in vraag stellen was heiligschennis.
       U bent een extreme zonderling die er nog steeds niet in geslaagd is, of zelfs de moeite niet doet, om zich vertrouwd te maken met de Bijbel als religieuze literatuur waarin mensen destijds getracht hebben uiting te geven aan hun geloof in God.”

       1. Beste An,

        Eén kleine reactie. Vergeet de ‘evolutieleer’.

        Ten eerste wist Darwin zelf al heel goed dat zijn evolutie-theorie rammelde langs alle kanten. Hij haalt zelf geregeld aan dat zijn theorie van evolutie geregeld totaal niet klopt bij een aantal dingen.

        Ten tweede. Leest u eens een aantal bijna dood-ervaringen. Buiten het feit dat de meesten na zo’n BDE compleet veranderen als mens, komt ook af en toe het verhaal van de evolutie ter sprake. Je vindt de meest uiteenlopende BDE verhalen, doch als het neerkomt op evolutie, is elke ‘bijna dood ervaarder’ het erover eens dat wij niet afstammen van de apen. Wij zijn wel degelijk geschapen als spirituele wezens. het Universum is constant onderhevig aan verandering en evoluties. Doch de evolutie van species op aarde is minimaal. En het evolutie-theorietje dat we van een stel apen zouden ‘afstammen’… Vergeet het maar.

        Ik vraag die geleerde bollen dan wel eens: “als het waar is dat wij ‘geëvolueerd’ zijn uit apen, waarom zijn er dan nog steeds apen? Tot hiertoe kreeg ik nog nooit een zinnig antwoord hierop. Omdat er ook geen antwoord op is. Weet je waarom men zo krampachtig blijft vasthouden aan hun evolutietheorie? (Zoals het woord zelf zegt het is maar een “theorie”) Het tegendeel zou willen zeggen dat er een “schepping” zou zijn. En dus ook een schepper. Een God dus. En DAT is het dat men in de wetenschappelijke kringen van vandaag ten allen tijde wil vermijden. Een God… Stel je voor… Wij zijn als mens geschapen als spirituele wezens. Ons lichaam is tijdelijk, onze ziel is voor eeuwig. En hoe we die eeuwigheid gaan ervaren, hangt af van de verantwoordelijkheid die we nemen voor dit leven. Vergeet uw evolutie maar…

        1. PS: U omschrijft Theudmer als een “extreme zonderling”…

         Weet dat ook Christus door velen werd beschouwd als een ‘extreme zonderling’.
         Weet dat heel vele heiligen ook zo werden beschouwd in hun tijd, omdat ook zij niet pasten in het wereldbeeld “van hun tijd”.
         Waarmee ik absoluut niet wil beweren dat Theudmer een heilig man zou zijn, ik ken hem niet eens persoonlijk.

         Ik wil enkel zeggen dat het veroordelen van iemand omdat hij in uw ogen een “extreme zonderling” is, niet nieuw is.

         Ik wantrouw veeleer de mensen die de Bijbel beschouwen als een verzameling fictieve verhaaltjes om, zoals U het noemt ‘uiting te geven van een geloof”. Zo zijn er genoeg hoor. En voor U het weet bent U de Opstanding en de Verrijzenis van Christus aan het verloochenen. De Duivel bestaat niet. De Hel bestaat niet. En Christus was een ‘merkwaardig figuur’, meer ook niet… Al die mirakelverhaaltjes, daar is trouwens wel een verklaring voor, nietwaar? Of anders moeten we ze ‘symbolisch’ begrijpen.

         Lees eens een paar merkwaardige Heiligenverhalen. Birgitta Van Zweden bijvoorbeeld. Theresa Van Avila. Catharina Van Siena. Hildegard Von Bingen. Franciscus van Assisi. Benedictus Van Nursia. Allemaal ‘extreme zonderlingen’…
         Leest U de geschriften van de kerk -en woestijnvaders er eens op na. Boeiende lectuur. En U zal de Bijbel pas écht weten te waarderen i.p.v. hem af te doen als “een verzameling religieuze geschriften’…

       2. An Desat,

        Ik associeer mij graag met de maatschappij van de “middeleeuwen” (de naam is een misnoemer); ik onderschrijf ondubbelzinnig de beginselen waarop de middeleeuwse maatschappij gebouwd stond. En ik ben tegen het heliocentrisme van Galileo en Copernicus zowel als tegen het evolutionisme van Darwin. De huidige ‘wetenschap’ heeft haar wortels in de machinaties van de hermetische alchemistennetwerken uit de Renaissance-tijd tegen de Roomse Kerk, dezelfde netwerken die het protestantisme creëerden om de Latijnse Kerk te destabiliseren. De sekte van hermetische alchemisten werd gevormd door de katharen en gnostische tempeliers die ondergedoken waren om terechte vervolgingen vanwege de Kerk en de christenvorsten te mijden, en de sekte heeft gezworen om de geëxecuteerde gnostici te wreken tegen de Paus van Rome en de koningen. Uit de hermetische alchemistennetwerken werd de rozenkruisersekte gevormd, en de rozenkruisers stichtten in de achttiende eeuw, in Engeland, de vrijmetselarij. Dat de vrijmetselaars zich de erfgenamen van de tempeliers en de katharen noemen is geen toeval; de Franse Revolutie was een wraakactie tegen de Franse monarchie en de Kerk voor de dood van Jacques de Molay (het was eertijds de Koning van Frankrijk die hem het doodsvonnis gaf) en de andere geëxecuteerde gnostici, en het was geen toeval dat de jakobijnen (genoemd naar De Molay) de koninklijke familie opsloten in een voormalige vesting van de tempeliers, in de “Temple-Prison”. De rozenkruisers stichtten de “Royal Society” in Engeland, en zij hebben ernaar gestreefd om het esoterisch pantheïsme van hun sekte in de ogen van de bevolking tot standaard-natuurwetenschap te maken om zo de katholieke Kerk te bestrijden in de samenleving. Volgens hun sekteleer, immers, ging de “roos” van hun “scientia” het Kruis van Calvarië verbrijzelen. Dat Newton een adept van de hermetische esoterie was is geen uniek gegeven; geheel de “moderne wetenschap” is erop gebaseerd.

        Wat u hier doet is het voorspelbaar programma van universiteiten aframmelen. U denkt dat u uw verstand gebruikt, maar in werkelijkheid praat u met uw infantiele ingesteldheid blindelings een pseudoreligieuze doctrine na die u ingelepeld werd door het gevestigd sciëntistisch priesterschap. U en consoorten zitten vol eigenwaan met uw illusie dat u de mensengeschiedenis zou kunnen herschrijven omdat universiteitsprofessorekes en hogepriesters van het sciëntisme zeggen dat u dat kunt. De narcistische navelstaarderij van rationalistische fanatici is bespottelijk.

        De zever die u over de Heilige Schrift verkoopt, denkt u misschien dat ik die nog nooit eerder gehoord heb? Neen, de H. Schrift spreekt zichzelf niet tegen, en neen, de katholieke literalistische exegese is niet “achterhaald”. De inerrantie van de H. Schrift is een dogma van het katholiek geloof, en de authenticiteit van het katholiek geloof is bewijsbaar met de geschiedenis, waarin de hand van God zichtbaar de goddelijke institutie van de katholieke Kerk aantoont. U maakt beweringen die u niet kunt bewijzen omdat zij vals zijn, maar die u gerechtvaardigd acht te verspreiden simpelweg omdat zij onderdeel zijn van de grondslagen waarop de moderne maatschappij gebouwd staat, een maatschappij van systematische leugens die ontworpen werd om de zonen van Adam van hun Schepper verwijderd te houden.

        Wat dacht u nu, An Desat, dat ik nog nooit van modernistische bijbelexegese gehoord had? Dat u in uw geestverduistering niet begrijpt hoe het mogelijk is dat iemand in de 21ste eeuw, terwijl hij op de hoogte is van dat exegetisch modernisme, hetzelfde afwijst en erop spuwt, dat is niet mijn schuld. Doe uw jarenlange hersenspoeling teniet; dan zult u gradueel de zonnestralen van een waarachtig rationeel denken gaan zien. Een prachtige, verfrissende ervaring; ik garandeer het u.

        1. ‘En ik ben tegen het heliocentrisme van Galileo en Copernicus zowel als tegen het evolutionisme van Darwin’. Wanneer iemand deze flauwe kul neerpent, is elk gesprek tevergeefs. Natuurlijk mag u daar tegen zijn: ‘vrijheid blijheid’ en dus kunnen wij enkel maar akte nemen van uw dwaasheid…

         1. Staf De Laet schreef: “Natuurlijk mag u daar tegen zijn: ‘vrijheid blijheid’ en dus kunnen wij enkel maar akte nemen van uw dwaasheid…”

          Zegt de man die denkt dat hij op een vliegende bol woont.

          1. Qua argument kan dat tellen, Theudmer! Ja, ik denk niet alleen dat de aarde rond de zon draait ik woon inderdaad, net als u op een vliegende bol. dit hebben de twee geleerden die u hekelt al heel lang geleden bewezen. Eén heeft het met de dood bekocht, maar werd later (veel te laat) door Rome in ere herstelt. Ik kan het ook niet helpen dat sommigen het licht van de zon niet erkennen. Maar zoals ik al schreef: ‘vrijheid blijheid’ En als u graag gelooft dat de zon rond de aarde draait, waarom niet als u zich daar goed bij voelt. en de mensheid is ook uit één mensenpaar ontstaan als u dat absoluut wilt geloven en ja, de wereld is in zeven dagen ontstaan en ik kan er zo nog wel enkele bedenken…

          2. Staf De Laet schreef: “Ja, ik denk niet alleen dat de aarde rond de zon draait ik woon inderdaad, net als u op een vliegende bol. dit hebben de twee geleerden die u hekelt al heel lang geleden bewezen.”

           Copernicus en Galileo hebben geenszins dergelijke krankzinnigheden bewezen.

           Staf De Laet schreef: “Eén heeft het met de dood bekocht, maar werd later (veel te laat) door Rome in ere herstelt.”

           Noch Copernicus, noch Galileo werd geëxecuteerd. U weet niet waarover u spreekt.

           Het heliocentrisme van Galileo werd door het Heilig Officie veroordeeld en latere pausen hadden niet het recht om dat heliocentrisme toe te laten, gezien het tegenstrijdig was met de Heilige Schrift en de Apostolische Traditie.

           Volgens de oude Hebreeuwse kosmologie daalt de zon in het westen en keert hij terug naar het oosten achter gigantische bergen in het noorden. Tijdens de zomerzonnewende bevindt de zon zich boven die bergen in het noorden waardoor hij des nachts gezien wordt door mensen die in het arctisch gebied wonen.

           Ik denk dat er een soort van elektromagnetisch systeem bestaat boven ons waarmee de zon, maan en sterren door de bediening van engelen in hun juiste koers gevaren worden boven het aardoppervlak.

 9. Vigano terecht aan de kant gezet. Het is een nestvervuiler. Symbool van de laatste stuiptrekkingen van de kerk die bleef stille staan.

 10. De kort-door-de-bocht-route wordt door Irma ook geprefereerd. Lees eens iets meer dan Kerk en leven aub

 11. Hallo beste An Desat, terug van weggeweest, met vol modernistisch vuur, nog altijd te zwaard tegen de Traditie. Maar waar staan die tegenstellingen die U in het Nieuwe Testament leest ? Zijnde kennelijk het gevolg van kritische ontdekkingen van bijbel wetenschappen in de laatste 4 eeuwen ? Op welke protestante of esoterische bron beroept U zich ? Heeft U zich wel eens afgevraagd, of bent U vergeten, waarom de laatste 4 eeuwen, de wereld onder gedompeld is geweest in zovele oorlogen, revoluties en crises ? Of nog actueel, waarom de slavernij juist in die periode van Verduistering, weer de kop op stak. O.a. Voltaire was een groot voorstander !
  Wij spreken niet over de donkere Middeleeuwen, maar over de Licht Eeuwen, hoogtepunt van beschaving. En daartegenover was de Verlichting, de grote Verduistering.
  Bent U hier niet aan het verkeerde adres, op dit voortreffelijke katholieke Forum ? Wij kennen die “ontdekkingen” niet. Integendeel wij bestrijden ieder modernisme, iedere leugen, te beginnen met de schurk filosoof Kant (evenals Luther), die ons wilde wijsmaken dat de waarheid niet bestaat, dat die niet kenbaar is, en dat er altijd een enerzijds en anderzijds is. Daarmee zijn de “wetenschap”, de universiteiten en andere fabeltjes instellingen, vergiftigd geraakt, en geëindigd in nihilisme. Uit die heilloze koker zijn voortgekomen de vrouwen studies, de gender studies, de politicologen studies, de psycho studies, de Europa studies, de literatuur studies, de communicatie studies, de sexualiteit studies, enz.. Eén punt hebben ze gemeen, meningen van één of andere zelfbenoemde, vaak goed betaalde goeroe. Ieder geestelijk of psychisch anker is in die denkwereld vernietigd. Alles is lood om oud ijzer, want een waarheid is er niet.
  Nou, beste An Desat, de katholieke Kerk is nog niet zover afgezakt dat zij op diezelfde puinhoop van geestelijke verval kan worden bij geveegd. Wat doet U hier nog ? Bent U hier om ons te vervelen met uw proza ? Of zoekt U ons op, op dit voortreffelijke katholieke Forum, om ons tot uw nihilisme te bekeren ? Let op, beste An Desat, ons denken begint met de Natuurlijke Orde van de Decaloog, (de 10 Geboden) aan St. Mozes gegeven op de Berg Sinaï (2500 jr. voor Chr.) en de Openbaring, dwz. de Heilige Schrift, waarin Christus zegt, “Ik ben de Weg de Waarheid en het Leven, en niemand komt tot de Vader dan door Mij”. Daarbovenop worden meegenomen, de Traditie, dwz. alle Dogmatische uitspraken en liturgische handelingen van Pausen en Concilies, vanaf het begin, de Apostolische tijd, 2000 jr. terug. En al die teksten zijn letterlijk te nemen, daar komt geen hokus pokus “expert” of “wetenschapper”, aan te pas. Weg met die oplichters. In die Heilige teksten ligt vervat de basis van de katholieke Waarheid van altijd. Zij heeft de Christelijke Europese beschaving vorm gegeven. Mensen als U, beste An Desat, zijn ter ondermijning, de “nuttige idioten” (Lenin) handlangers van Lucifer. Lucifers doel is om het gehele Christelijke bouwwerk van de aarde te laten verdwijnen. De Talmud baronnen en de vrijmetselarij met al zijn maatschappelijke tentakels, zijn de belangrijkste, ter destructie opgetuigde werktuigen. Als ik U was, beste An Desat, zou ik een ander Forum als klankbord kiezen.

  1. Beste Jules
   Ik kan u alvast geruststellen: ik zit hier zeker niet om mijn waarheid te willen verkondigen en uiteraard al zeker niet om u (en ‘clubgenoot’ Theudmer) te willen bekeren. Daar is eerder een mirakel voor nodig en die gave heb ik niet. 😉

   Neen, het boeit me gewoon om te weten waarom u beiden de grote levensvragen, zeg maar finale waarheid, zo overtuigend en zelfzeker wél zien, wél kent, wél weet, en klaarblijkelijk ontdekt heeft,
   Dit alles in tegenstelling tot mezelf die uw wijsheden en opvattingen totaal niet kan plaatsen.
   In alle nederigheid denk ik soms: wat mis ik toch, waarom dringt die goddelijke ingeving niet bij mij door?
   Dat we op de dit forum van mening verschillen over ‘de grote waarheid’ mag u mij niet kwalijk nemen. Als ik alleen al maar lees hoe hier de meningen verschillen over ‘interne Katholieke huisregels’ zoals bijvoorbeeld het VC2, dan kom ik er met mijn ketterse ideeën eigenlijk nog goed van af 😉
   Maar de argumenten van u (en Theudmer) worden me ondertussen wel wat ééntonig.
   Ik vat ze samen in één slotsom: nl dat de wetenschappers, de universiteiten, de pers, de politiek, mag ik stellen een groot deel van de wereldbevolking,… allemaal geïndoctrineerd, misleid en op wereldschaal gemanipuleerd worden? Dan weer door de leugens van de vrijmetselarij, dan weer door de Joden en Talmud baronnen en uiteraard passen Lucifer en Satan ook perfect in dit hallucinant plaatje,… en ik ontdek hier zelfs nieuwe ‘demonen’ zoals De Rozenkruisersekte (nooit van gehoord en ja ik weet het dringend andere lectuur gaan aanschaffen).
   Top of the bill: dat zelfs de huidige paus (Zijne Heiligheid zelve) dus, volgens adepten hier deel uitmaakt van een universeel groot complot. En ik die dacht dat met de komst van Bergolio eindelijk eens een beetje een ‘moderne Jezus -figuur’ op het christelijk toneel verschenen was. Niet dus.
   Swat, één grote universele samenzwering die er enkel op uit is om het christelijk bouwwerk te doen instorten.
   Kan u een beetje begrijpen dat dit wereldbeeld moeilijk in mijn koker kan binnendringen?
   Ik vrees dat zelfs de meest erbarmelijke Bollywood scenarist dit nooit zou kunnen bedenken, laat staan verfilmd krijgen.
   Moest er toch ook maar eens één teken, één wetenschappelijk onbetwistbaar signaal zijn,… ik zal de eerste zijn om te erkennen; ik zat fout, want nu zie ik het pas. Trouwens de meeste deontologisch-verantwoorde wetenschappers zouden dat ook doen trouwens.
   Maar waarom zie ik ze niet? Waarom zien de de wetenschappers ze niet?
   Uw hokus-pokus wetenschap kende vooral succes in de middeleeuwen, maar in de 21e eeuw pakt dit niet meer, vermits men verbonden is een globaal direct hanteerbaar en betwistbaar kennisnetwerk van miljoenen wetenschappers, die enkel op zoek zijn naar de waarheid.

   Kortom ik geraak wat betreft mijn geloofsovertuiging met jullie argumenten geen stap verder. Als ik het allemaal hier lees lijken me het geheel uwer beide visies me eerder passen binnen de achterliggende gedachte van die schitterende quote van Etienne Vermeersch ( nochtans een gewezen Jezuïet, maar voor u beiden wellicht de zoveelste handlanger van Satan)
   hij zei: “Nooit is iemand zonder arm naar Lourdes gegaan en met een arm teruggekeerd”… denk er eens over na aub.

   Over argumentatie gesproken: Vermeersch haalde ook regelmatig deze uitspraak uit zijn binnenzak:
   “Iedere poging om uitspraken binnen het christendom te immuniseren tegen rationele kritiek loopt spaak op de vaststelling dat deze immunisatietechnieken evenzeer bruikbaar zijn om de uitspraken van andere godsdiensten en sekten te verdedigen, ook van de meest absurde. Ofwel heeft men criteria om aan het christendom en de bijbel geheel of gedeeltelijk een geprivilegieerd statuut toe te kennen; dan moet men in staat zijn die criteria voor te leggen; ofwel heeft men die criteria niet, maar dan zijn alle godsdiensten en sekten en hun Openbaringen op het gebied van waarheidsaanspraken evenveel waard.”

   Dus beste Jules en Theudmer, graag toch eens iets van rationele, tastbare criteria ; en liefst niet weer die wereldvreemde vrijmetselaars-saga, de Joden-story, de onzichtbare handlangers van duivelse Demonen, noch verwijzingen naar geschriften van meer dan 2000 jaar oud, opgesteld door mensen die van mening waren dat de aarde een platte schijf was.
   Dus als u Jules zegt; die liturgische handelingen en dogmatische uitspraken zijn letterlijk te nemen, punt. Dan vraag ik u namens Vermeersch: waarom dan de uwe wel en die van en al die andere godsdiensten niet?
   Hopelijk kan u mij een verlossend antwoord geven?

   1. Eindelijk iemand die mijn gevoelens en standpunten nog beter weet te verwoorden!

   2. An Desat,

    Iemand tot apostasie brengen is geen mirakel, maar een misdaad.

    De streken van de atheïstische vos ken ik allemaal. Met een tactiek zoals de bewering dat u het bestaan van God wel zou willen erkennen maar dat u het niet kunt moet u bij mij niet aankomen. Men wordt atheïst, niet omdat men overtuigd is van een niet-bestaan van God, maar omdat men Zijn wetten niet wil naleven. Het is dan ook geen toeval dat uw Etienne Vermeersch, naar wie keer op keer door atheïsten verwezen wordt alsof hij een groot licht zou geweest zijn, een pro-kindermoordfanaat was en dat u recentelijk nog op dit forum de radicaalste transhumanistische immoraliteit aan het verdedigen was. Men ontkent God omdat men Hem haat, niet omdat men Hem niet vindt. Atheïsten zijn in debatten voortdurend bezig over hoe oneens zij het zijn met Hem, over hoe God dit of dat in het Oud Testament gedaan heeft. Een atheïst is een misotheïst.

    Dat er een God moet bestaan is filosofisch, met het natuurlijk licht des verstands dus, kenbaar met absolute zekerheid; de causaliteit leidt bijvoorbeeld naar God omdat iets onmogelijk geproduceerd kan worden door niets, gezien niets niet iets is. Hoe klein u de eerste fysieke wezenheid ook wil maken met de variërende materialistische denksystemen over de aanvang van uw beweerde kosmische evolutie, u geraakt er nimmer omheen dat een primordiale materie niet door niets, de absentie van iets, kan teweeggebracht worden.

    Ik heb u er trouwens even geleden op gewezen dat u met uw atheïsme geen morele basis heeft om wandaden te verhinderen in de samenleving, gezien een moreel verbod een wet is, en een wet een wetgever moet hebben. Het atheïsme aanhangen impliceert dus dat ge letterlijk alle mogelijke daden als geoorloofd proclameert en dat ge bijgevolg afroept dat niemand verhinderd mag worden om, bijvoorbeeld, een bejaarde te onthoofden om zelf in zijn huis te gaan wonen.

    Zijn er daden, An Desat, waarvan u zegt dat zij verhinderd moeten worden in de samenleving? Indien wel, dan bent u inconsistent met uw atheïsme.

    Dat de katholieke religie van goddelijke institutie is kunt u zien aan de vervulling van de messiaanse profetieën. Volgens de Profetie van Daniël, waarvan het onbetwistbaar is dat die ouder is dan de Incarnatie van Gods Zoon, moest de Christus (de Gezalfde) geboren worden in die tijd waarin de aanvang van onze christelijke jaartelling zich bevindt, de tijd dus waarin Jezus van Nazareth uit het koninklijk geslacht van David, de hoogste adel op aarde, geboren werd, een Persoon Die de koers van de geschiedenis bepaald heeft op een manier die geen loutere mens kan gedaan krijgen. Twaalf mannen zonder wereldlijke macht hebben zonder wapens en zonder leger de Kerk nog tijdens hun levens gevestigd doorheen geheel het Romeins Rijk, met een schare van leden onder alle lagen van de bevolking. Dan gaat het nog over een religie die zelfverloochening en zelfdiscipline eist, en die oproept om strijd te voeren tegen de ongeordende neigingen van de gevallen menselijke natuur. Daarbij komt nog dat de veelvuldigheid der mirakelen, in die tijd veelvuldiger dan in latere tijden omdat de Kerk op korte tijd ver uitgebreid moest worden, een mathematische onmogelijkheid betreffende geschiedvervalsing met zich meebrengt, en veel van de mirakelen zijn publiekelijk geschied. Doorheen de gehele loop van de geschiedenis is de aanwezigheid van mirakelen gebleven, maar dan met mindere veelvuldigheid; Sint Franciscus Xaverius zijn reputatie als wonderdoener was zo groot dat zelfs protestanten, die toen nog veel agressiever waren jegens de katholieke godsdienst dan nu, de miraculeuze feiten erkenden. Het is onmogelijk om de gehele geschiedenis te vervalsen. Neen, het gaat hier niet om mensenwerk, maar om een werk van God.

    Wie hedendaagse mirakelen wil zien kan trouwens het Hostie-mirakel van Lanciano en de tilma van Sint Juan Diego bekijken.

    Er is maar één religie waarvoor God dergelijke mirakelen gewrocht heeft, en dat is de katholieke religie. Het is dan ook rationeel om de vinger Gods te erkennen en de rechte belijdenis aan te nemen.

    Neen, An Desat, uw kritiek, overgenomen van uw Vermeersch, heeft niks met rationaliteit te maken, maar wel met onwil. Het rationalisme is irrationeel.

    U schreef: “Als ik alleen al maar lees hoe hier de meningen verschillen over ‘interne Katholieke huisregels’ zoals bijvoorbeeld het VC2, dan kom ik er met mijn ketterse ideeën eigenlijk nog goed van af”

    Aan degenen die hier de Vaticanum II-revolutie verdedigen is het gemakkelijk te zien dat zij zich bewust verzetten tegen de katholieke doctrine; zij plaatsen zich categoriek en expliciet tegenover de oude doctrine van de katholieke Kerk. Het is perfect mogelijk om te weten wat de authentieke historische leer van de katholieke Kerk is.

    U schreef: “en ik ontdek hier zelfs nieuwe ‘demonen’ zoals De Rozenkruisersekte (nooit van gehoord en ja ik weet het dringend andere lectuur gaan aanschaffen).”

    U geeft zelf toe dat u onwetend bent betreffende het onderwerp van de historische judeo-gnostische conspiratie, maar u wimpelt hautain af wat ik hierover uitgelegd heb. U spot dus zonder kennis van zaken; dit is dus wat u bedoelt met “wetenschappelijk”.

    U schreef: “Top of the bill: dat zelfs de huidige paus (Zijne Heiligheid zelve) dus, volgens adepten hier deel uitmaakt van een universeel groot complot.”

    De feiten zijn de feiten. Waarom denkt u dat Franciscus de schoothond speelt van de VN? Om de psychopathische figuren daar tot Christus te bekeren?

    U schreef: “Trouwens de meeste deontologisch-verantwoorde wetenschappers zouden dat ook doen trouwens.
    Maar waarom zie ik ze niet? Waarom zien de de wetenschappers ze niet?”

    Dat ‘wetenschappers’ waarheidzoekers zouden zijn is uw ongefundeerde bewering. Dat zijn mensen die blindelings parrotteren wat zij in hun boeken bij de universiteit gelezen hebben en die de hand gehoorzamen waaruit zij brood eten. Het is achterlijk van mensen om, terwijl zij de politiekers, bankiers, televisie-industrie etc. een corrupte bende noemen, de ‘wetenschappers’ als immuun menen te moeten zien voor de uitgebreide systematische corruptie omdat zij met een doctoraat zwaaien, en dat dan nog terwijl die ‘wetenschappers’ in het gevestigd systeem van corruptie opgeleid worden.

    U schreef: “geschriften van meer dan 2000 jaar oud, opgesteld door mensen die van mening waren dat de aarde een platte schijf was.”

    Fout. De oude Hebreeuwse kosmologie hield een vierhoekige, ommuurde aarde in, overkoepeld door een tastbaar, ondoordringbaar firmament waarvoor de genoemde ommuring als fundamenten dienen. Het firmament houdt de hemeloceaan gescheiden van de waterdiepte onder de aarde, waardoor de aardse wereld een afgesloten domein is dat leefbaar is voor mensen en waarin zuurstof bestaat. De zon, maan en sterren zijn lokale objecten binnen de aardse regionen. De kosmos werd beschreven als een huiselijke structuur waarin de hemel der heiligen (de hemel boven de kosmische hemeloceaan) de bovenkamer is, de aardse wereld het gelijkvloers, en de Sjeool, de onderwereld dus, de kelder. Ik meen dat volgens die oude kosmologie de Troon van Christus in het oostelijk gedeelte van de hemel moet staan, en ik richt mij dan ook naar het oosten wanneer ik bid. De kardinale richtingen, noord, oost, zuid en west, zijn fysieke realiteiten en niet relatief. Voorbij de noordelijke, oostelijke, zuidelijke en westelijke zijden van de oceanus op de kaart is er meer land, land dat verborgen gehouden wordt voor de bevolking door de machthebbers. Boven is werkelijk boven, en onder is werkelijk onder.

    Neen, ik geloof niet dat de aarde een pythagoreaanse vliegende bol is in een uitdijend copernicaans universum, en ja, ik weet dat ik daarvoor door de meeste mensen als een zot beschouwd zal worden. Het deert mij niet. De aantallen van diegenen die de vliegende bol verwerpen zijn trouwens zeer vermeerderd in de recente jaren, maar de meesten nemen het incorrect model van Eric Dubay over, die dat substantieel overgenomen heeft van Samuel Rowbotham.

    De VN, met de hulp van NASA, houdt de bevolking gekneld in een artificiële leefwereld gebaseerd op leugens. De judeo-maçonnieke cryptocraten weten dat de aarde geen vliegende bol is; Albert Pike zei zijn leerlingen dat de aarde vierhoekig is, en de maçonnieke loge zelf is ingericht volgens een adaptatie van de oude Hebreeuwse kosmologie. De zitplaats van de grootmeester zetten ze in het oosten van de logetempel omdat de vrijmetselarij op de Troon van God wil gaan zitten. Geheel de maçonnieke leer is gericht op de blasfemische intentie om God te onttronen en de satan op Zijn Troon te brengen.

    1. Theudmer

     Waar moet ik eerst beginnen? u zegt: men wordt atheïst, niet omdat men overtuigd is van een niet-bestaan van God, maar omdat men Zijn wetten niet wil naleven? ik hou het bij het feit dat een Atheist gewoon af ziet van elke vorm van geloof of god(en) dus kan hij volgens mij niet veel last hebben van de eigenschappen van die God, laat staan hem haten. Iemand die niet gelooft in Ufo’s kan moeilijk beweren dat hij last heeft dat ze rond zijn kop vliegen, toch?
     Ik denk dat de belangrijkste reden waarom atheïsten niet geloven in het bestaan van god of goden, is dat er volgens hen geen enkele aanwijzing is voor hun bestaan. Zij argumenteren enkel dat je alleen in iets moet geloven als er ook aanwijzingen zijn dat datgene bestaat. Voor hen is het geloof in god net zo min aannemelijk als het geloof in Sinterklaas, de tandenfee of onzichtbare kaboutertjes. Als er geen aanwijzingen zijn voor het bestaan van goden, komt men automatisch uit op het a-theïsme, de afwezigheid van theïsme (geloof in god(en)). De atheïst hoeft dus niet het niet-bestaan van god(en) te bewijzen, hij hoeft slechts de argumenten voor het bestaan van god(en) te weerleggen en kan eventueel met nog talloze argumenten komen die het bestaan van deze god nog onwaarschijnlijker maken. De bewijslast ligt dan ook bij de gelovige die beweert dat god(en) bestaat. Pas als de gelovige een religieuze uitspraak doet, kan de atheïst hierop reageren.
     Omtrent je stelling dat het onmogelijk is dat er iets kan ontstaan door niets. Dat beweer ik ook nergens.
     ik hou het enkel op het feit dat voor zover we nu na kunnen gaan, is de ontstaansgeschiedenis van het universum een naturalistisch proces geweest. Alleen het meest prille begin vormt nog een groot raadsel voor wetenschappers. Om hier dan meteen als absolute zekerheid een ‘god-hypothese’ aan te koppelen (en waarom alleen jou God dan?) heeft voor mij geen enkele toegevoegde of verklarende waarde.
     Natuurlijk is het niet logisch uitgesloten dat God achter een naturalistisch proces als evolutie zit, maar evenmin is het logisch uitgesloten dat Poseidon achter plaattektoniek zit of Ra achter de kernfusie in de zon. Desondanks doen we geen beroep meer op deze goden als we spreken over aardbevingen of de zon. De zuinigheid aan hypothesen (het scheermes van Ockham) leidt ons daarom in dit geval tot atheïsme (eventuele andere argumenten voor het bestaan van god(en) worden hier buiten beschouwing gelaten).
     Ook het volgende filosofische probleem is dat van de vermeende teleologie, de doelmatigheid in de natuur, met de mens als kroon op de schepping. Evolutie is namelijk een gigantisch langzaam, verspillend, meedogenloos en wreed proces, hetgeen, eufemistisch uitgedrukt, niet het meest elegante scheppingsproces is voor een doelgerichte, almachtige en liefdevolle Schepper. Als het uiteindelijke doel van de schepping de mens is, waarom heeft het ruim 3,5 miljard (3.500.000.000!) jaar geduurd sinds het ontstaan van leven voordat de mens ten tonele is verschenen? Deze vraag is nog verder uit te breiden met de leeftijd van het universum: waar zijn al die 13,7 miljard jaar voor nodig geweest? Dat u deze wetenschappelijk kennis en meteen alle wetenschappers in de gehele wereld afdoet als “blinde volgelingen van één of ander complot”, aanzie ik louter als een hopeloos en puur machtsargument, (een argumentum ad baculum) zeg maar een eerder zielig dreigement. iets als: “Als je Jezus niet aanneemt als redder zult je eeuwig branden in de hel!”. Kortom niet echt een hoogstaande overtuigingsvorm in mijn ogen.

     Omtrent het feit dat er enkel een moraal kan zijn als er een god is. Daarover zijn ook reeds duizenden boeken geschreven. Ik stel echter enkel vast dat ook ongelovigen moreel handelen en wat dat betreft zeker niet slechter presteren dan gelovigen. Ook blijkt dat er al ethische systemen waren ver voordat de drie abrahamitische religies (jodendom, christendom en islam) ontstaan zijn (denk bijvoorbeeld aan de Egyptenaren) of dat ethische systemen onafhankelijk daarvan ontstaan zijn (zoals in de oude Chinese cultuur). Het argument dat moraal door God ingeschapen is in de mens, houdt ook weinig stand. Er zijn immers culturen (geweest) waarin bepaalde gebruiken als normaal of zelfs wenselijk worden beschouwd, terwijl andere culturen die sterk afkeuren (bijvoorbeeld genitale verminking, kinderoffers of slavernij). Er is dus simpelweg geen eenduidige menselijke moraal, deze is grotendeels afhankelijk van de tijdgeest. Ook komt moraal in meer of mindere mate voor bij veel andere dieren, vooral bij andere mensapen

     Over je hedendaagse mirakelen:
     Over het algemeen lijken de natuurwetten bikkelhard, alles moet onvermijdelijk aan hen gehoorzamen. Hoe moeten we dan omgaan met iemand die bijvoorbeeld beweert dat hij een hostie omhoog heeft zien zweven? Geen enkel weldenkend mens zou dit zomaar geloven. Het is veel waarschijnlijker dat de betreffende persoon niet de waarheid spreekt, ook al doet hij dit waarschijnlijk niet opzettelijk. Het zou bijvoorbeeld veel waarschijnlijker zijn dat hij zich de omhoog vallende hostie heeft verbeeld. Over het algemeen geldt dat we minder waarde moeten hechten aan een bewering naarmate die onwaarschijnlijker is. Pas als er buitengewoon goede aanwijzingen zijn om zo’n onwaarschijnlijke claim te geloven, moeten we er (na empirisch objectief onderzoek) waarde aan hechten, Extraordinary claims require extraordinary evidence, zoals Carl Sagan ooit eens schreef.
     Ook bij de historische wonderverhalen zijn er allerlei redenen om te twijfelen aan de echtheid van deze gebeurtenissen. Het is hierbij bijvoorbeeld zeer belangrijk om naar de culturele context waarin de verhalen ontstaan zijn te kijken. Dit soort verhalen komen altijd uit de tijd van bijgeloof, de tijd waarin men weinig kennis had van de werking van de natuur (inclusief het menselijk lichaam) en de wetenschappelijke methode nog niet bestond. Wonderverhalen waren aan de orde van de dag en een kritische houding ten opzichte van deze verhalen was zeer uitzonderlijk. De meeste mensen waren niet opgeleid en analfabeet. Het was normaal om wonderverhalen te gebruiken om overtuigingen kracht bij te zetten. Er waren nog geen camera’s, verslaggevers, kranten, rechercheurs. Daarnaast komen de verhalen meestal uit kleine afgelegen gebieden waardoor de kans op een groot aantal onafhankelijke getuigen klein is. Het is dus niet gek dat er in die tijd veel ‘wonderen’ plaatsvonden, van gespleten zeeën tot opstanding uit de dood. De grote filosoof David Hume vroeg zich dan ook, terecht, af waarom dit soort dingen tegenwoordig (zelfs met de miljarenden camera’s in gsm’s) niet meer gebeuren.

     Over je laatste stelling (dat de aarde niet rond is en de Nasa ons allemaal flink bij de neus heeft ), ga ik geen tegenpleidooi meer houden. Ik probeer het vriendelijk af te ronden, maar ik vrees dat je met deze laatste bewering teveel eenzijdige ‘kennis’ heb opgesnoven en daardoor in een hopeloze tunnelvisie bent terechtgekomen.

     Zo we hebben weer eens van gedachten kunnen wisselen.

     1. Ik lees: “Daarnaast komen de verhalen meestal uit kleine afgelegen gebieden waardoor de kans op een groot aantal onafhankelijke getuigen klein is. Het is dus niet gek dat er in die tijd veel ‘wonderen’ plaatsvonden, van gespleten zeeën tot opstanding uit de dood.” Dat laatste stukje zegt alles. Als U de opstanding uit de doden en de verrijzenis van Christus niet gelooft, loochent dus, stop dan met uzelf Christen of Katholiek te noemen. En stop dan met mensen die nog wél geloven met uw wereldse bagger te willen overtuigen.

      Uw voorgaande verhaal klinkt me oeverloos afgezaagd, ik heb u in een vorige reactie al eens aangeraden om een aantal boeken te lezen. Echt voedsel deze keer, geen atheïstische junkfoodlectuur zoals een Hariri…

      Ik vraag me oprecht af wat je hier op dit forum komt zoeken als je zo overtuigd bent van de waanzin van de pijlers van dit geloof…

     2. U schreef: “Omtrent je stelling dat het onmogelijk is dat er iets kan ontstaan door niets. Dat beweer ik ook nergens.”

      Gezien het onmogelijk is dat niets iets op eigen kracht (alleen iets heeft kracht) voortbrengt moet er een externe factor geweest zijn die de materie uit het niets teweegbracht, een factor die de eigenschap van eeuwige existentie heeft, zonder begin. In de natuur zien wij dat het inferieure niet het superieure voortbrengt, maar het superieure het inferieure; de Auteur van de fysieke wereld moet dus een intelligente Wezenheid zijn, want wij, die voortgebracht zijn, zijn intelligente wezens. Met het natuurlijk licht des verstands zien wij ook dat eenheid superieur is aan verdeeldheid, dus moet de Auteur van de schepping Eén zijn, gezien Hij als Eerste Beweger het meest superieur Wezen moet zijn. Geen polytheïsme (“Zeus”, “Poseidon” etc.) dus. Met het natuurlijk licht van het verstand zien wij dat volmaaktheid superieur is aan onvolmaaktheid; in de Eerste Beweger moet dus de hoogste, oneindige perfectie bestaan.

      U schreef: “ik hou het enkel op het feit dat voor zover we nu na kunnen gaan, is de ontstaansgeschiedenis van het universum een naturalistisch proces geweest.”

      Dat is uw bewering die u niet als waar gezien heeft in de natuurrealiteit en die u slechts in boeken gelezen heeft. U heeft nog nooit een atoom gezien met uw eigen ogen (elektronische beelden tellen niet), maar toch neemt u het bestaan daarvan blindelings aan, terwijl dit concept afkomstig is uit het oud Grieks heidendom; de oude Grieken hadden, zoals uzelf, nooit “atomen” gezien; het was een filosofisch verzinsel uit de denkwereld van het pantheïsme (het was trouwens een filosoof die het in het modern denken geïntroduceerd heeft). Het atomisme beweert immers dat alle fysieke dingen in essentie uit dezelfde bouwstenen gemaakt zijn. Het sciëntisme is een esoterische, pantheïstische religie. Wat de gnostici “het pleroom” noemen, noemen sciëntisten “het kwantum-niveau van de materie”; het bestaat niet, maar het wordt blindelings aangenomen omdat het sciëntistisch priesterschap het verkondigt. Francis Crick, een LSD-liefhebber, beweerde dat hij in levende organismen iets ontdekt had wat in feite een hermetisch-alchemistisch symbool is, de “caduceus van Hermes”, en de wereld nam het aan. Dat het copernicaans zonnestelsel in motie afgebeeld wordt als datzelfde caduceus-symbool, gaat u dat “toeval” noemen?

      U schreef: “De zuinigheid aan hypothesen (het scheermes van Ockham) leidt ons daarom in dit geval tot atheïsme (eventuele andere argumenten voor het bestaan van god(en) worden hier buiten beschouwing gelaten).”

      Het atheïsme is tegenstrijdig met de rationele noodzakelijkheid en absolute zekerheid van het bestaan van een intelligente Eerste Beweger, en moet dus verworpen worden. Daarbij komt dat God Zich op onmiskenbare wijze geopenbaard heeft ter bevestiging van de katholieke religie, zoals eerder aangetoond.

      U schreef: “Ook het volgende filosofische probleem is dat van de vermeende teleologie, de doelmatigheid in de natuur, met de mens als kroon op de schepping. Evolutie is namelijk een gigantisch langzaam, verspillend, meedogenloos en wreed proces, hetgeen, eufemistisch uitgedrukt, niet het meest elegante scheppingsproces is voor een doelgerichte, almachtige en liefdevolle Schepper. Als het uiteindelijke doel van de schepping de mens is, waarom heeft het ruim 3,5 miljard (3.500.000.000!) jaar geduurd sinds het ontstaan van leven voordat de mens ten tonele is verschenen? Deze vraag is nog verder uit te breiden met de leeftijd van het universum: waar zijn al die 13,7 miljard jaar voor nodig geweest?”

      Ik wijs het evolutionisme af, en ook de bewering dat de hemelen en de aarde zo oud zijn als u zegt. U bouwt op uw eigen onbewezen premissen, premissen die uw tegenstander niet aanneemt. Kosmische evolutie is onderdeel van de esoterie die zegt dat fysieke materie ontstaan is als gevolg van een storing in “het pleroom”, en dat die materie dan onmiddellijk is begonnen met evolueren, en dat de materie zich blijft evolueren totdat zij wederom “het pleroom” bereikt heeft. Met “het pleroom” bedoelen esoterici een beweerde “godheid” die volgens hen latent aanwezig is in alle materie, en zij beweren dus dat alle materie essentieel “goddelijk” is (pantheïsme). Zij noemen “het pleroom” een dieper bewustzijnsniveau en zeggen dat degenen die het bereiken “vergoddelijkt” worden (de oude satanische belofte van het serpent in de Hof van Eden). Uit die gedachtegang komt het dat ‘wetenschappers’ zeggen dat zij het “kwantum-niveau” willen exploiteren om hun “bewustzijn” in computers op te slaan, wat zij eeuwig leven of onsterfelijkheid noemen. Het concept van “ruimtevaart” komt uit diezelfde gedachtegang; elke “planeet” vertegenwoordigt volgens het esoterisme een hoger bewustzijnsniveau. De betrokkenheid van Jack Parsons, een occultist die lid is geweest bij de crowleyitische O. T. O. (“Ordo Templi Orientis”), in het propageren van het “ruimtevaart”-concept is geen toeval.

      U schreef: “Dat u deze wetenschappelijk kennis en meteen alle wetenschappers in de gehele wereld afdoet als “blinde volgelingen van één of ander complot”, aanzie ik louter als een hopeloos en puur machtsargument, (een argumentum ad baculum) zeg maar een eerder zielig dreigement.”

      Dat de moderne ‘wetenschap’ uit het esoterisme origineert, uit de oude Babylonische mysterie-religiën dus, is aantoonbaar. Het is een historisch feit dat geheel dat sciëntistisch paradigma haar grondslagen heeft in de hermetische alchemistennetwerken uit de Renaissance-tijd.

      U schreef: “iets als: “Als je Jezus niet aanneemt als redder zult je eeuwig branden in de hel!”. Kortom niet echt een hoogstaande overtuigingsvorm in mijn ogen.”

      Degenen die in onboetvaardigheid zullen sterven zullen zelf zien dat zij in de hel terechtkomen. Zoals reeds aangetoond is het katholiek geloof het authentiek geloof, en dat geloof zegt dat bekering tot Christus noodzakelijk is voor het heil.

      U schreef: “Omtrent het feit dat er enkel een moraal kan zijn als er een god is. Daarover zijn ook reeds duizenden boeken geschreven. Ik stel echter enkel vast dat ook ongelovigen moreel handelen en wat dat betreft zeker niet slechter presteren dan gelovigen.”

      U ontwijkt mijn argument. Ik heb gezegd dat uw atheïsme geen morele basis heeft om slechte daden te verhinderen in de samenleving. Dat een atheïst capabel is om te weigeren roofmoorden of bepaalde andere wandaden te plegen is irrelevant; het atheïsme geeft geen reden om die daden te mijden, want het impliceert dat alles geoorloofd is. Ik vraag u dus of er enige daden zijn die u fundamenteel ongeoorloofd acht te verrichten en waarvan u zegt dat zij fysiek verhinderd moeten worden in de samenleving. Wilt u dat de maatschappij toelaat dat staatsburgers zonder restricties kunnen moorden, plunderen en verkrachten, zonder dat hen het minste obstakel daartoe op het pad gelegd wordt? Indien u “neen” antwoordt bent u inconsistent met uw atheïsme.

      U schreef: “Ook blijkt dat er al ethische systemen waren ver voordat de drie abrahamitische religies (jodendom, christendom en islam) ontstaan zijn (denk bijvoorbeeld aan de Egyptenaren) of dat ethische systemen onafhankelijk daarvan ontstaan zijn (zoals in de oude Chinese cultuur).”

      Er is slechts één abrahamitische religie, en dat is het Christendom. De religie van Abraham was de religie van Adam, de eerste dus. Oude heidense religiën waren corrupties van de religie die onze vader Noë aan zijn kroost geleerd heeft. Dierenoffers aan God opgedragen die typologisch verwezen naar de toen nog niet gekomen Christus zijn bijvoorbeeld ontaard tot mensenoffers aan demonen, en het heidens concept van de “god-koning” was een corruptie van de messiaanse leer. Christus is God, Koning en Priester (Deus, Rex et Sacerdos); moderne kribbelaars beweren agenda-gedreven dat het christelijk begrip uit het heidens concept is ontstaan, maar in werkelijkheid was het heidens concept dus een ontaarding van de antieke religie van Noë.

      U schreef: “Het argument dat moraal door God ingeschapen is in de mens, houdt ook weinig stand. Er zijn immers culturen (geweest) waarin bepaalde gebruiken als normaal of zelfs wenselijk worden beschouwd, terwijl andere culturen die sterk afkeuren (bijvoorbeeld genitale verminking, kinderoffers of slavernij).”

      De natuurwet staat geschreven in de menselijke natuur; dat betekent niet dat iedereen volgens de natuurwetten leeft. De mens heeft een vrije wil omdat God hem als een geestelijk wezen heeft willen scheppen, en de vrije wil betekent dat men de macht maar niet het recht heeft om kwaad te bedrijven. Door de Erfzonde werken er slechte neigingen in de mens. Noch betekent de ingeschreven natuurwet dat alle zondaars dezelfde zonden gaan plegen en gaan zondigen met dezelfde gradaties. Variërende volkeren hebben variërende zwakheden en gradaties in zwakheden.

      Het feit dat een mens, zelfs wanneer hij nooit in zijn leven een andere mens ontmoet, sommige zaken goed noemt en andere zaken kwaad is bewijs dat de mens een ingeschapen moreel geweten heeft, geweten dat tot op een hoogte door de zonde verduisterd kan worden maar dat nooit uitgewist kan worden.

      U schreef: “Er is dus simpelweg geen eenduidige menselijke moraal, deze is grotendeels afhankelijk van de tijdgeest. Ook komt moraal in meer of mindere mate voor bij veel andere dieren, vooral bij andere mensapen”

      Ik heb nog nooit een “mensaap” gezien, hoewel ik gemakkelijk mensen kan vinden die zich gedragen alsof zij dergelijke wezens waren. Er zijn geen “mensapen”; er zijn mensen en er zijn apen. Het verschil tussen mensen en dieren is dat dieren louter instinctief handelen, terwijl mensen vanuit een rationele geest handelen waarvan emoties en instincten de dienaren moeten zijn. Een hond voedt haar kleinen omdat zij instinctief ingesteld is om dat te doen; een menselijke vrouw doet dat niet slechts instinctief, maar primair uit plichtsbesef en verstandelijke liefde voor haar kinderen. Dieren hebben geen schuldbesef, mensen wel.

      U reduceert moraal tot menselijke tijdsgeest-geïnspireerde bepalingen. U zegt dus dat kinderoffers intrinsiek geoorloofd zijn en bijgevolg dat de parlementaire regimes in Europa die hier sociaal aanvaard mogen maken en vervolgens offerpriesters mogen aanstellen om hen uit te voeren.

      U schreef: “Over je hedendaagse mirakelen:
      Over het algemeen lijken de natuurwetten bikkelhard, alles moet onvermijdelijk aan hen gehoorzamen. Hoe moeten we dan omgaan met iemand die bijvoorbeeld beweert dat hij een hostie omhoog heeft zien zweven?”

      U weet niet waarover u schrijft. Het Lanciano-mirakel en de tilma van St. Juan Diego kunt u letterlijk in het heden gaan bekijken.

      U schreef: “Ook bij de historische wonderverhalen zijn er allerlei redenen om te twijfelen aan de echtheid van deze gebeurtenissen. Het is hierbij bijvoorbeeld zeer belangrijk om naar de culturele context waarin de verhalen ontstaan zijn te kijken. Dit soort verhalen komen altijd uit de tijd van bijgeloof, de tijd waarin men weinig kennis had van de werking van de natuur (inclusief het menselijk lichaam) en de wetenschappelijke methode nog niet bestond. Wonderverhalen waren aan de orde van de dag en een kritische houding ten opzichte van deze verhalen was zeer uitzonderlijk. De meeste mensen waren niet opgeleid en analfabeet.”

      De arrogante bewering van moderne denkers dat mensen uit vroegere tijden volstrekte idioten en debielen waren is totaal ongegrond; het vloeit voort uit het anti-christelijk antagonisme dat in moderne tijden de samenleving in haar greep heeft en er is geen enkele bewijsvoering voor. Leest u eigenlijk ooit iets dat ouder is dan drie eeuwen? Dat de meeste mensen in de “middeleeuwen” analfabeten geweest zouden zijn is een hardnekkige mythe; in die tijd hield het begrip geletterdheid in dat ge Latijn verstond. Mensen die geen Latijn verstonden werden dus aanzien als ongeletterd, maar dat betekent niet dat zij niet in hun eigen volkstalen konden schrijven; velen van de paysannerie konden dat wel. Het kritisch vermogen in die tijd was verfijnder dan dat van de moderne mens die de meest absurde, krankzinnige zaken gelooft.

      Met “culturele context” en “bijgeloof” bedoelt u de christelijke maatschappij; ik noem daarentegen uw manier van denken bijgeloof, want u gelooft aan “atomen” en “vitaminen” die u met uw fysieke ogen niet kunt zien en waarvoor er geen bewijzen zijn.

      U schreef: “Het was normaal om wonderverhalen te gebruiken om overtuigingen kracht bij te zetten. Er waren nog geen camera’s, verslaggevers, kranten, rechercheurs.”

      Reeds in de dagen van de Romeinse martelaren bestond er een kerkelijk ambt (notarius) dat als opdracht had de handelingen van de christelijke martelaren te noteren terwijl zij aan het geschieden waren. Die martelaren werden publiekelijk gedood in de aanwezigheid van vele toeschouwers waaronder er zich zeer veel heidenen bevonden; vele mirakelen zijn op die momenten geschied. De vele miraculeuze feiten in die tijden werden universeel erkend, door christenen en heidenen, maar die laatsten schreven hen blasfemisch toe aan hekserij. Het was de waanzin van de achttiende-eeuwse Verduistering die de feiten is beginnen contesteren, meer dan duizend jaar na die feiten.

      Zoals ik al zei brengt de grote veelvuldigheid der christelijke mirakelen een onmogelijkheid met zich mee betreffende vervalsing. Het is onmogelijk om de gehele geschiedenis te vervalsen; leugens hebben limieten in hun succesvolle uitbreiding omdat de menselijke natuur neigt naar waarheid, en het is onmogelijk dat alle mensen van zoveel opeenvolgende eeuwen leugenaars geweest zijn.

      U plaatst de moderne media tegenover de vroegere methoden van informatieverspreiding, maar de moderne media worden bestuurd door een kleine groep mensen die zelf capabel zijn tot liegen, en zij hebben terecht de reputatie van schaamteloze leugenplatformen te zijn. Wie gelooft de moderne media nog? Het verspreiden van informatie van mond tot mond is betrouwbaarder dan de moderne media, want het betreft veel mensen, mensen die er geen geld voor ontvangen. En zoals ik al zei waren veel mirakelen van zeer publieke aard, waardoor er veel getuigen waren.

      U spreekt over “rechercheurs” maar bent blijkbaar niet op de hoogte van de rigide manier van onderzoeken die de Kerk historisch toegepast heeft in het onderzoeken van zaken of zij van bovennatuurlijke of natuurlijke aard waren.

      U schreef: “Daarnaast komen de verhalen meestal uit kleine afgelegen gebieden waardoor de kans op een groot aantal onafhankelijke getuigen klein is.”

      U verspreidt onwaarheden. Het is niet waar dat de meeste mirakelen in afgelegen gebieden geschiedden. Acht u de stad Rome misschien een afgelegen gebied?

      U schreef: “Over je laatste stelling (dat de aarde niet rond is en de Nasa ons allemaal flink bij de neus heeft ), ga ik geen tegenpleidooi meer houden.”

      Ik heb niet gevraagd om een “tegenpleidooi” over wat dan ook van uwentwege te horen. U heeft mij hier eerst geadresseerd, en ik heb geantwoord.

      De grote leugen over de aarde zal uitkomen wanneer de NWO omvergeworpen wordt; momenteel zijn de meeste mensen nog niet in staat om in te zien hoe vergaand het leugenapparaat in elkaar steekt.

      Wat ik zeg over de vorm van de aarde is trouwens nog geen door de Kerk gedefinieerde doctrine, dus ik ga hier geen lange gesprekken over voeren.

      In recente beelden van “SpaceX” zag men een rat lopen buiten op het oppervlak van het object waarvan ze zeiden dat ze het gelanceerd hadden. Gaan ‘wetenschappers’ nu een ‘studie’ publiceren waarin zij zeggen dat er volgens hun ‘bevindingen’ ratten in de copernicaanse ruimte kunnen overleven? Ze lachen de mensen in het gelaat uit.

      1. Correctie: “het vloeit voort uit het anti-christelijk antagonisme dat in moderne tijden de samenleving in zijn greep heeft”

       1. rat in Space …
        Oeps wat een blunder van de NASA; de kuisvrouw was vergeten vergeten de filmstudio af te sluiten waardoor een rat in de opnamestudio geraakt was…maar ze hebben het toch maar uitgezonden.

        Droom verder beste.

        1. Ik heb niet gezegd dat zoiets per ongeluk uitgezonden wordt; men doet dat opzettelijk om de mensen in open daglicht uit te lachen, wat men trouwens op ander gebied ook doet (de gehele cirque, momenteel, over het dragen van mondpampers is een voorbeeld).

         Wie was volgens u Neil Armstrong aan het filmen van op ‘de maan’ toen hij aan zijn ladderke hing om ‘de eerste stap’ te zetten? En, nota bene, Buzz Aldrin was een vrijmetselaar van de 33ste graad (lid bij de “Clear Lake Lodge No. 1417” van Seabrook, Texas); maçonnieke websites maken geen geheim van het maçonniek lidmaatschap van de beruchte ‘maanlanders’. De graeco-mythische figuur “Apollo” was gebaseerd op de historische persoon van Nimrod de Kushiet, die met het bouwen van de Toren van Babel de hemelen wilde doorkruisen en God wilde onttronen. De vrijmetselaars beschouwen Nimrod als hun geestelijke voorvader. Dat zoveel mensen geloven dat de vrijmetselaars hun kompanen werkelijk in een vliegende Nimrod-obelisk naar de maan gezonden zouden hebben om hen erop te laten rondwandelen is een spijtige zaak; het toont aan hoe bijgelovig men in deze tijden is. Wat op het magisch beeldscherm komt wordt zonder nadenken geloofd.

         De cryptocraten achten het amusant om duidelijke verwijzingen te geven via de filmindustrie. In “Blade Runner 2049” zit bijvoorbeeld een verwijzing naar het firmament.

         1. U begint echt lachwekkend te worden. Ik dacht dat ze niet bestonden. Maar hier hebben we echt een lunatic. Iemand die de status van aarde in twijfel trekt. U loopt waarschijnlijk ook de hele dag met een alu hoedje op. Ik leef met u mee. Achter elke boom zit wel een kwaadaardige vrijmetselaar.

          1. U lacht de ‘nar’ uit, maar de ‘nar’ lacht u uit.

           Was het volgens u een marsmanneke dat Armstrong aan het filmen was VAN OP DE ‘MAAN’ toen hij aan zijn ladderke hing om zijn ‘eerste stap’ te zetten?

           Ze gingen Amerika en Rusland verbinden via ‘de Beringstraat’ werd er gezegd. In 2020 nog steeds die verbinding niet te zien. Dat komt omdat er geen ‘Beringstraat’ bestaat. Ze doen alsof ze decennia geleden op de maan gewandeld hebben, maar tegelijkertijd zeggen ze dat een verbinding tussen Rusland en Amerika maken zo moeilijk is dat er in 2020 nog steeds geen is. Ware het geweest dat er een ‘Beringstraat’ bestond, dan zou dat sinds lang de meest gebruikte handelsroute tussen die twee werelddelen geweest zijn.

          2. Theudmer
           Ik beweer niet dat alle complotdenkers lijden aan een paranoïde persoonlijkheidsstoornis, maar ik adviseer: laat u toch eens testen.
           N.Armstrong werd gefilmd via een monitor gemonteerd op de voet van de maanlander.
           zie aub: https://en.wikipedia.org/wiki/Apollo_TV_camera
           of zie aub: https://www.lpi.usra.edu/lunar/missions/apollo/apollo_11/photography/
           Verwar je ook niet wat met de foto’s van de 2e astronaut die uitstapte? (Buzz Aldrin) Hij werd deels vereeuwigd met de camera’s bevestigd aan Armstrong zelf.

           Wat de Beringstraat hier plots komt doen, snap ik niet.
           Ik zou zeggen beste: kijk eens op google-earth. Als je die wereldbol (ja ja bol) goed ronddraait zie je de B.straat zo liggen. Misschien hebben ze die op google-earth bedacht? Maar je kan ook bijna inzoomen tot je je eigen deurmat ziet liggen. Check eens of dat klopt. Of je bent misschien al eens aan de andere kant van die bol geweest, dan vind je makkelijk de locaties (kerk, hotel of zo) meteen zo terug.

           Die cryptocraten van u moeten wel straffe kerels geweest zijn om uw ‘vlakke wereld’ zo perfect op een bol geplaatst te krijgen, en waarom ze dit doen moet je me nog eens verduidelijken.

          3. An Desat schreef: “Ik beweer niet dat alle complotdenkers lijden aan een paranoïde persoonlijkheidsstoornis, maar ik adviseer: laat u toch eens testen.”

           “Laat u toch eens testen” zegt de vrouw die gelooft aan een magische zwaartekracht die oceanen tegen een vliegende bol geplakt houdt maar die tegelijkertijd toelaat dat vlinders ongestoord rondfladderen.

           An Desat schreef: “N.Armstrong werd gefilmd via een monitor gemonteerd op de voet van de maanlander.”

           Uw ‘uitleg’ komt niet overeen met de positie van waaruit gefilmd werd.

           Ware het dat de ‘maanlandingen’ echt geweest waren, dan zou men in die situatie de eigenlijke landing als prioriteit behandeld hebben en niet het koste wat kost hebben van camerabeelden van de eerste stap. Het tegendeel beweren is belachelijk.

           De beelden van dat wasmachien waarmee ze volgens NASA op de maan geland zijn zijn trouwens hilarisch.

           An Desat schreef: “Verwar je ook niet wat met de foto’s van de 2e astronaut die uitstapte?”

           Neen.

           An Desat schreef: “Wat de Beringstraat hier plots komt doen, snap ik niet.”

           Van het Amerikaans continent westwaarts naar Rusland gaan kan niet op de oude Hebreeuwse aarde.

           An Desat schreef: “Ik zou zeggen beste: kijk eens op google-earth. Als je die wereldbol (ja ja bol) goed ronddraait zie je de B.straat zo liggen.”

           Computerbeelden zijn geen bewijs dat iets bestaat.

           An Desat schreef: “Die cryptocraten van u moeten wel straffe kerels geweest zijn om uw ‘vlakke wereld’ zo perfect op een bol geplaatst te krijgen, en waarom ze dit doen moet je me nog eens verduidelijken.”

           Met een computer kan men de aarde variërende vormen geven; dat betekent niet dat men daarmee de realiteit weergeeft.

           De judeo-maçonnerie liegt over de aarde omdat de leiders ervan in rechtstreeks contact met de gevallen engelen staan en die gevallen engelen de auteurs zijn van de pythagoreaanse kosmologie. Die esoterische kosmologie is een eeuwenoude conspiratie van de gevallenen tegen God om de mens, Zijn schepsel, van Hem verwijderd te houden. Geheel het sociaal-atheïstisch denksysteem werd ontwikkeld in het kader van die esoterische kosmologie, en zij weten dat het gedaan zou zijn met het sociaal atheïsme indien de gehele mensheid de waarheid over de geschapen wereld zou inzien.

           Zij willen het sociaal atheïsme in stand houden als transitie-status naar het expliciet luciferianisme en zij zouden dat pas willen laten vallen wanneer een meerderheid van de bevolking dat luciferianisme omarmd zou hebben. Zij hadden geoordeeld dat het onmogelijk was om de mensen onmiddellijk van het Christendom of pseudochristelijke sekten naar het expliciet luciferianisme te brengen, en hebben dus het atheïsme bevorderd als tussenstap.

     3. An, het heeft totaal geen zin. De mensen die u aanhaalt lopen met zulke ooglappen op, dat ze zelfs hun eigen voeten niet meer zien. Dialoog is totaal niet aan hen besteed en het heeft dan ook geen zin om met ‘dit soort volk’ in gesprek te willen gaan. Dat is mijn vaststelling na al wat ik van hen lees. Iemand die ervan overtuigd is het ‘grote gelijk’ te hebben is voor geen enkel argument vatbaar. Jammer, maar helaas.

      1. Staf De Laet schreef: “Iemand die ervan overtuigd is het ‘grote gelijk’ te hebben is voor geen enkel argument vatbaar. Jammer, maar helaas.”

       Zegt de man zonder argumenten.

      2. Beste Staf
       U heeft gelijk, en ik ga ook reactie meer sturen, want dergelijke ‘argumenten’ zijn eerder een aanfluiting voor ieder weldenkend mens (gelovig of ongelovig). Wat is het volgende: de toverstaf van Merlijn de Tovenaar, het Zwaard van Excalibur,…
       Ik heb eerder medelijden met de man.
       Ik stel wel vast dat zelfs de meest absurde dingen hier waarheid worden als er maar in geloofd wordt. (Is dat niet een soort fidëisme?)
       Op zich is dat niet erg, zolang men het maar niet opdringt aan een ander of tenzij het soms gevaarlijk geloof wordt; want wat drijft bijvoorbeeld Jihadisten om hun waarheid tov van anders- of niet-gelovigen zo moorddadig te rechtvaardigen?
       Gelukkig kunnen we hier nog vrij van mening wisselen.

       1. Hoe minder ik uw atheïstisch breinrot hier tegenkom, hoe beter. Mensen zoals u klampen zich tegen alle rationaliteit in vast aan hun antropolatrische, sciëntistische sekte, en in uw reactie probeert u uw eigen irrationaliteit op uw tegenstander te projecteren.

        Fideïsme is een ketterse leer die beweert dat in de christelijke doctrine de rede geen plaats heeft terwijl de katholieke religie zegt dat het bovennatuurlijk geloof de natuurlijke rede verlicht, en dat de twee in perfecte harmonie zijn met elkaar. Ik onderschrijf de katholieke doctrine en ben dus geen fideïst. Het atheïsme, echter, is inherent irrationeel en u volgt blindelings de priesters van het sciëntisme, aannemend wat zij zeggen omdat zij het zeggen en niet omdat u die dingen bevestigd zou gezien hebben in de natuurrealiteit.

        1. ‘Hoe minder ik uw atheïstisch breinrot hier tegenkom, hoe beter’.
         Lieve lezers en lezeressen, geef toe dat Theudmer het toppunt va, beleefdheid is naar de andere leden van dit forum. Waarschijnlijk thuis nooit manieren geleerd?

 12. @ An Desat.
  Ik denk wel dat u oprecht bent in uw goddeloosheid. Maar religie is niet bedoeld als een wereldse of ‘wetenschappelijke’ categorie. Kijk bijvoorbeeld naar de nog weinige oorspronkelijke Boeddhistische monnikken (China heeft hun aantal op grove wijze gedecimeerd). Zij mediteren en be-leven een geestelijke dimensie. U kunt dat misschien belachelijk vinden omdat u misschien geen enkele geestelijke ervaring had totnogtoe. Maar het volstaat om zeer op eenvoudige wijze de uiterlijke wereld van u af te duwen en dan steeds meer te verinnerlijken. Het gevaar dat u dan onverwijld tegemoet gaat doordat u geen enkele referentie blijkt te kennen aangaande de geestelijke wereld waarin u dan terecht zult komen is dat eender welke natuurgeest u kan beetnemen op eender welke manier, en dit naar de aard van uw persoonlijke ziele-ingesteldheid.
  Daarom is het voor iedereen van primair belang Jezus te leren kennen, zij het uit geschriften, zij het door lering van wijze christenen, liefst van beide.
  Wanneer u dan er toe kunt komen om oprecht als een kind Jezus te leren aanspreken zult u beetje bij beetje gaan beseffen dat uw zieleleven zo ontzettend meer waarde en inhoud heeft dan de uiterlijke wereld u ooit zou kunnen bieden.
  Maar wanneer u willekeurig mediteert in verwachting van spectaculaire geestelijke ontdekkingen, of indien u Jezus aanspreekt alsof u iemand bent die alles wel beter zou weten, dan zult u gegrepen worden door duistere machten die in onze tijd (tijdelijk) zeer talrijk en groot zijn geworden.

 13. Welke religie is de Ware?
  Voor elke persoon is zijn of haar religie de Ware. Maar het GEZOND VERSTAND zegt dat slechts één de Ware kan zijn.
  Ik heb het dan niet over het verstand van een intellectueel (zoals Einstein), maar over het gezond verstand van een kind, of het verstand van iemand met het hart op de juiste plaats.
  Laat ons even met Einstein beginnen:
  Enerzijds zegt hij nederig: “the more I learn, the more I realize how much I don’t know” M.a.w intelligentie en domheid kunnen we best relativeren.
  Maar neen, zegt hij dan: domheid bestaat echt, en is zelfs oneindig: ”
  “Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I’m not sure about the former”
  OK, maar wat moeten we nu geloven: die ene citaat, of die andere?
  Consequent in zijn uitspraken was Einstein duidelijk niet. En wat zijn religie ook was, wij merken dat hij vooral zoekend was, maar wellicht niet gevonden heeft wat hij verlangde te vinden.
  Toch zal ik deze niet-Christelijke “genie” nooit veroordelen. In een zekere zin heb ik zelfs grote bewondering voor zijn intelligentie.

  Echter, om de Ware religie te kunnen ontdekken hebben we geen genie of intellectueel nodig, maar dus wel gezond verstand.

  WAT IS RELIGIE?
  Eigenlijk is elke mens religieus, zelfs een atheïst. Hij “gelooft” namelijk wat hijzelf zegt of schrijft. Dat is ook een vorm van geloof. Hij mag dan God negeren of ontkennen, zijn geloof is (zo zie ik het) vergelijkbaar met dat van een boeddhist, hindoe of moslim: even sterk (of zwak). Samen met zijn geestesgenoten voelt hij zich veilig en bevestigd.
  Het grote probleem met “religie” is dat ze moeilijk te definiëren is. De reden is duidelijk: Elke mens is uniek waardoor hij zijn religie net iets anders (of helemaal anders) ziet of beleeft dan zijn medegelovige. Dat zien we overduidelijk binnen de Katholieke Kerk.
  De vraag moet dus zijn: Wat is het Ware geloof?

  1: HET ATHEISME-PROBLEEM, Hoewel de atheïst alleen maar gelooft in de waarneembare werkelijkheid, heeft hij toch zijn eigen waarheid, nl. de Waarheid is dat God niet bestaat. Het probleem voor hem is natuurlijk dat dit
  niet-bestaan onmogelijk kan bewezen worden. Uiteraard zien we dan ook hun frustraties, en de vele twijfelaars onder hen: “Er zal wel “iets” zijn. Dat “iets” kunnen zij echter niet definiëren.
  Persoonlijk denk ik dat er twee vormen van “atheïsme” zijn:
  (1) De anti-christelijke atheïsten. Het Mysterieuze zien zij als een storend element is in hun leven. Zij negeren het, en hun diepste wens is wat zij onmogelijk kunnen, nl. een (wetenschappelijke) verklaring vinden voor… alles!
  (2) Zij die het mysterieuze als iets hoopvols zien: zij hebben het ware geloof in zich, maar beseffen het niet.

  2. HET JODENDOM-PROBLEEM: Joden denken consequent te zijn maar door Jezus niet te aanvaarden als Messias hebben zij een probleem, en dat weten ze maar al te goed. Jezus is en zal een doorn in hun oog blijven zolang zij zich niet tot Hem bekeren.

  3. HET ISLAM-PROBLEEM: De hele islam ruikt naar valsheid. Mohammed is geen Jezus. Dat weten we allemaal. Maar kijk eens naar de “Vader” van de moslims: Allah, met zijn 99 Schone Namen (….. ). Deze namen (of eigenschappen) zeggen niets over zijn ware aard. Wat vooral opvalt, is dat LIEFDE er niet in staat. De ware aard van Allah is dus GEEN LIEFDEVOLLE VADER, maar gewoonweg ondefinieerbaar. Als we dit “vriendelijk voorkomen” toch een naam willen geven, dan is de meest gepaste: Schijnheiligheid: Een Wolf in schaapskleren. In feite zegt het gezond verstand gewoonweg dat Allah uitgevonden is door de mens: een Kruisdood-ontkenner. Hiermee wil ik niet zeggen dat moslims slecht zijn (wordt maar eens geboren als moslim !!)
  Neen, ook moslims kunnen het Ware geloof in zich hebben, zonder het te
  beseffen, en dan heb ik het over de (goedaardige) moslims die twijfelen
  aan hun Allah.

  4 HET BOEDDHISME-PROBLEEM:
  Boeddha zag zichzelf NIET als Waarheid, maar eerder als voorbeeld. Het Boeddhisme is een levenshouding. Zij die het aanhangen kampen met het zelfde probleem als de atheïst: het probleem van het allerbegin. Het grote Mysterie, waar zij geen antwoorden op hebben.

  5 HET HINDOEISME-PROBLEEM:
  Ook hier kan hun Waarheid niet gedefinieerd worden.
  Net als het Boeddhisme geloven zij niet in de Liefde als enige Waarheid.

  Kortom: Een Jood, atheïst, moslim, boedhist of hindoe ziet zijn of haar geloof als Waarheid, maar hun Waarheid is ondefinieerbaar.

  Het BIJZONDERE aan CHRISTUS als Waarheid is dat deze wel DEFINIEERBAAR is: Christus heeft een Zelfbeeld dat uniek is (Weg-Waarheid-Leven). Hij staat in de geschiedenisboeken, en wij weten exact via getuigen wat hij gezegd en gedaan heeft. Zo weten wij ook dat Hij consequent is gebleven in Zijn woorden en daden, tot aan Zijn Kruisdood, zonder enige vorm van misdaad. Daarom zien wij Hem als de Liefde zelf, verenigd met de Levende God.

  Natuurlijk zijn er Jezus-ontkenners, en ontkenners van de Kruisdood. Maar zo zijn er ook Holocaustontkenners, of mensen die de Holocaust minimaliseren. Dat zijn mensen die de Waarheid niet aankunnen, en zichzelf daarom beschermen in hun eigen sprookje. Dat heeft een naam: cognitieve dissonantie.

  Wij zien dus duidelijk het onderscheid tussen (1) het Christendom en (2) alle andere religies. En het gezond verstand zegt: Het Ware geloof zit niet buiten maar binnen het Christendom.

  Het Ware geloof is het geloof in de Eeuwige Liefde, het geloof in Jezus die bewezen heeft Liefde te ZIJN. Liefde die uit Heiligheid komt, en niets anders. Moeder Maria is dus geen “zondige vrouw”
  Nogmaals, een mens kan het Ware geloof in zich hebben, maar het niet beseffen. Kleine kinderen geloven steeds hun eigen ouders, wat hun religie ook is. Hoe het kind zal evolueren hangt van verschillende factoren af.

  De atheïst die DENKT redelijk te zijn en met deze Waarheid LACHT (omdat hij dit pure waanzin vindt) heeft een probleem: want in feite lacht hij met de hele natuur, inclusief zichzelf,
Kijk maar eens van waar wij komen, biologisch gezien. Van een zaadcel die zich “verenigd” heeft met een eicel. Men mag zich dan als “winnaar” voelen, maar dat is slechts een ILLUSIE. In feite zijn wij als man, biologisch gezien, niet meer waard dan één van die ontelbaar vele andere zaadcellen die het niet zullen halen en sterven. Want wij lijken op hen. Wat wij verlangen krijgen we niet. In feite lopen we doelloos rond, omdat we niet tot liefde in staat zijn. Wat een waanzin!
  Gelukkig bracht Jezus REDDING. Hij was wel tot Liefde in staat. Daarom is Hij VERENIGD met de Liefde: God de Levende Vader die van iedereen houdt, als de enige echte Vader. TENZIJ we Hem niet willen. Maar de Schepper negeren is niet zonder gevolgen. Ik durf er niet aan denken wat de wereld te wachten staat.

  Voor zij die niet geloven in de wonderen van Jezus,
  zegt het GEZOND VERSTAND:
  Neen, Jezus was geen man van slechts woorden en geen daden.
  En neen, Jezus was evenmin “slechts” een pacifistische of strenge zedenmeester.
  HET GEZOND VERSTAND zegt dat het Christendom onmogelijk kan ontstaan zijn vanuit een totale mislukking. De ontelbaar vele Kerken, Kapellen en Kathedralen wereldwijd zijn het LOGISCH gevolg van het feit dat onze Schepper de mensen geraakt heeft in hun allerdiepste-zijn, dit via Jezus’ WONDEREN. Ook wetenschappers worden geconfronteerd met (kleine) wonderen en zouden zich geen vragen mogen stellen bij grotere wonderen of mirakelen. De Wetenschap stelt hoe langer hoe meer vast dat alles relatief blijkt te zijn, m.a.w mogelijk moet zijn.

  Jezus LEEFT, en HOUDT van elke mens. Voor diegenen die daar mee lachen, zegt HET GEZOND VERSTAND:
  Neen, Jezus hield niet van stervende lichamen, gehandicapte lichamen, verminkte lichamen, oude lichamen, kankergezwellen, huiduitslag, zweren, onverzorgdheid, en al wat ziek maakt. Het allerergste voor Jezus zijn de kindertranen. Net daarom is Hij op aarde gekomen om ons hiervan te redden. Jezus is verbonden met de hele Schepping, inclusief alle dieren.

  LEEF GRAF, VERRIJZENIS, HEMELVAART:
  Voor zij die daaraan twijfelen zegt het GEZOND VERSTAND: Waarom zouden we dit als een fabel zien, terwijl we het Grootste Mysterie, nl. “het Allerbegin” als normaal beschouwen?

  De wereld waarin wij leven is geen mooie wereld maar kan alleen maar een gruwel zijn in Gods ogen, een gruwel waar Hij “snel” een einde aan zal maken. Het geloof in de Liefde is nog NOOIT zo klein geweest, en de Zonde nog NOOIT zo groot. Een kind is niet eens geboren, en het staat al op een wachtlijst voor een crèche. NEEN, dit is geen Liefde. Dit is mishandeling.

  FOEI aan de mannen die streven naar geld en macht !!
  FOEI aan de vrouwen die alles willen zijn behalve huisvrouw !!
  FOEI aan (paus?) Franciscus die niet predikt wat hij moet prediken !!
  FOEI aan (paus) Benedictus die zwijgt !!
  FOEI aan de wereldvervuilers !!
  FOEI aan de dierenmishandelaars !!
  FOEI aan zij die kindertranen teweegbrengen !!

  Zij die wensen te reageren met “vergeet vooral niet te zeggen FOEI aan JEZELF mogen dat gerust doen. Welkom.

  Wij moeten vooral EERLIJK zijn, en schrijven wat we denken, vanuit het DIEPSTE van ons hart. Zo kunnen we onszelf testen, en nagaan in hoeverre we redelijk zijn of slechts emotionele zondige wezens.
  Ik wens het in elk geval iedereen toe: Geluk en Liefde!

 14. U maakt het ons moeilijk, beste An Desat ! We twijfelen niet aan uw wanhoop of uw oprechtheid, maar zien wel een roep om genade. Want zonder hemelse hulp lukt niks, niet in het geloof, noch in de kunst of wetenschappen, of welk andere creatieve inspanning dan ook. Al het goede komt van boven. Daartegenover staat het modernisme, dat de hemelse band vervangen heeft door een aards horizontale. Er is geen boven, alles is van beneden. De protestante theoloog Kuitert zei indertijd, “alles van boven komt van beneden.” Hij was een modernist ‘pur sang’, en is later afgevallen tot agnost. Uw ex-SJ pater Vermeersch klapt wellicht uit dezelfde school. De Heilige Pius X, verwoordde het modernisme als volgt : de samensmelting van alle ketterse stromingen, die de Kerk van altijd gekend heeft, 2000 jr. lang. De essentie daarbij ligt in het verlies, of de bestrijding, van het katholieke geloof. Geloof zonder voorbehoud, geloof met open armen, geloof zoals dat van kinderen. Bidt, beste An Desat, dat U dat gegeven wordt. Alleen in uw uppie kunt U dat niet aan. Anderen kunnen ook moeilijk helpen, zij kunnen wel de richting aangeven.

  In de huidige periode van binnen-kerkelijke ketterijen van hoog tot laag, is de situatie zelfs nog nijpender geworden. Ieder leergezag en iedere autoriteit in de V2 NOM Kerk, is teloor gegaan. Die vindt U enkel binnen de dissidentie, binnen de Traditie. Vele mensen weten niet meer wat geloof is, noch waar dat vandaan komt, of waar ze dat moeten zoeken. Velen komen van de regen in de drup, door ketterse “wolven in schaapskleren”. Velen praten alsof het te koop is, alsof ze het zelf te vinden à la carte in een supermarkt, of dat het, als vanzelf, komt aanwaaien. Hoogmoed is het grootste struikelblok, en is ook het meest voorkomende euvel tegen de drie hoofd deugden, “geloof, hoop en liefde.” Die komen niet aanwaaien.

  Sommigen hebben zich echter, met steun uit de hemel, aan het heersende, geestelijke vacuüm weten te onttrekken. De meesten echter hebben het geloof verloren. Paus JP II, sprak over ‘een geruisloze geloof afval’, van generaties. Maar hij onderzocht niet de oorzaak van die ramp. Persoonlijk heb ik er nooit last van gehad. Maar noch hij, noch andere V2 pausen, waren ooit aansprekend, noch de Lutherse V2 tafeldienst. Het kerkbeeld van mijn vroegste jeugd, als kleine misdienaar aan de voet van het altaar, met die prachtige momenten van hemelse presentie, zijn nooit uit mijn hoofd verdwenen geweest. En toen ik, bijna 20 jr. terug, hier in Zuid-Frankrijk, in Toulon, onverwacht geconfronteerd werd met het Heilig Misoffer van altijd, biggelden de tranen, als vanzelf, uit mijn ogen. Het was een nieuwe straal van boven.
  Pas toen werd ik me bewust van 35 jr. jaar, gigantisch V2 bedrog, en de wederrechtelijke diefstal door de hoogste clerus, van het aller heiligste moment van Gods ontmoeting, dat ons mensen gegeven is, het Heilig Misoffer van altijd, dat van Golgotha, telkens weer.

  Het gaat niet om discussies, beste An Desat, noch om kennis, noch om de echte Kerk geschiedenis, of die van de satanisch beheerste wereld van oorlogen, crises en revoluties, noch om theologische kwesties of ‘beter weten’ argumenten. Je wordt geraakt of niet. En voor ieder ligt dat anders.
  Maar als ik U was, beste An Desat, zoek een parochie van de Traditie, waar het Tridentijnse Heilig Misoffer van altijd wordt opgedragen, en waar U een traditionele pater kunt aanspreken, om U te verlossen van uw twijfels. Mocht U daarna meer willen weten van de echte Kerkgeschiedenis, koop dan het prachtige boek, een nieuwe uitgave, “2000 ans de complot contre l’Eglise”, van Maurice Pinay SJ, bij mijn uitgever, Editions Saint- Remi, in Zuid-Frankrijk.

  1. Beste Jules
   Ik geloof oprecht in je persoonlijke ervaring en dat dit gebeuren je geestelijk geraakt heeft.
   Soms hoop ik dat me zoiets overkomt, maar ik vrees het nooit te zullen mogen ervaren.
   Misschien komt het wel omdat ik mezelf bewust/onbewust niet wil noch kan openstellen voor zulke ervaringen?
   Ik blijf er mee worstelen maar denk dat mensen nu eenmaal willen dat er een liefdevolle god in de hemel zit, of dat er een leven na de dood is, (je zou je kind maar verliezen) maar er is voor mij geen enkele aanwijzing dan dat dit meer is dan wishful thinking.
   Hoop kan me hooguit de illusie van zekerheid geven.
   Ik vraag me ook af hoe kun je overtuigd zijn dat dingen die je niet ziet (of waarneemt in het algemeen) toch bestaan? Hoe is zoiets te onderscheiden van illusie of mythe?

   Vaak heb ik het gehoord dat gelovigen ‘weten’ of ‘voelen’ dat hun god bestaat. Wat hieronder precies verstaan wordt, zal per gelovige verschillen. Het probleem voor mij is dat gelovigen van verschillende geloven dit beweren. Dit zou dus het bewijs moeten zijn dat al deze goden bestaan, wat de grote monotheïstische godsdiensten (christendom, jodendom en de islam) uitsluiten.

   Een ander probleem is dat dit persoonlijk ervaren niet te onderscheiden is van illusie. Er zijn ook mensen die hebben ervaren dat ze door buitenaardse wezens ontvoerd zijn. Is dit dan het bewijs voor het bestaan van intelligent buitenaards leven? Ervaringen zijn het product van onze werkende hersenen en daardoor ook gevoelig voor invloeden hierop. Een ervaring van iets tussen de oren is voor mij helaas geen teken dat het daarbuiten ook bestaat.
   Ik denk dat de ervaring, waarvan gelovigen menen dat het een bewijs is voor het bestaan van hun god is, simpelweg iets menselijks is: iedereen heeft het. Het verschil zit dan ook in de interpretatie en verklaring van die ervaring. De ervaring van de schoonheid en complexiteit van de natuur bijvoorbeeld, zal een christen aan God toeschrijven, een moslim aan Allah en een aanhanger van een natuurgodsdienst diep in de jungle misschien weer aan een andere godheid.

   Dit doet echter niets af aan de echtheid en blijkbaar ook de heerlijkheid van zo’n ervaring!

   1. Hallo,

    misschien enkele hulpmiddelen voor de zoekende mens:

    1. Wetenschappelijk aangetoonde Eucharistische mirakelen:
    https://www.youtube.com/watch?v=pHI94b_cKc8&feature=emb_title
    Zie ook: https://eerherstelheiligsacrament.org/mirakel-van-legnica-polen/
    2. Waarom de evolutietheorie een onbewezen theorie is, die op losse schroeven staat:
    https://evolutietheorie-ontkracht.com/
    3. Godsbewijzen:
    http://www.godsbewijzen.net/
    4. Tijd om stil te staan bij uw leven:
    https://www.youtube.com/watch?v=bkenIy9ZHrE

    Mvg

    1. Deze dingen kennen we allemaal beste Dekee. De titels zijn misleidend. Wetenschappelijk aangetoonde mirakels. Als we het bijvoorbeeld hebben over het hostie mirakel. Weliswaar is aangetoond dat de hostie inderdaad vlees bevat en de wijn bloed.. Maar niet is aangetoond dat dat vooraf ook al niet zo was…..Dan was het wetenschappelijk bewijs geweest. Bovendien is de wetenschapper die het onderzoek uitvoerde een vermaard iemand, waar echter nooit iemand van gehoord had. Vervalsing is dus niet uitgesloten.

     Etc…

     1. Blabla… Bij alle mirakels die werden onderzocht door onafhankelijke wetenschappers (van het mirakel van Lanciano uit 750 tot het mirakel van Buenos Aires in 1995) is de conclusie steeds dezelfde: het is levend (!) weefsel van een hartspier van een man van in de 30 jaar, in doodsstrijd. Dr. Castañon die het mirakel van Buenos Aires onderzocht, heeft zich toen bekeerd (was een uitgesproken atheïst). Zie ook de website van wijlen Carlo Acutis: http://www.miracolieucaristici.org/galleria/en/galleria.html

      1. Zoals ik al zei… Er is niks aangetoond over de staat van de hostie vooraf… Dat lees ik in uw reactie nergens terug..

      2. Beste

       Wat ik telkens mis is bij al die mirakels is de toetsing aan empirisch onderzoek
       Historisch gezien begon de empirische wetenschapsbeoefening een grotere rol te spelen met Roger Bacon (1214-1294) net na de ‘Renaissance van de twaalfde eeuw’, op het snijvlak van hoge en late middeleeuwen. Bacon was, in een tijdperk van vooral speculatieve wetenschapsbeoefening, een vroege aanhanger van het empirisme, dat vanaf de Verlichting als enig aanvaarde natuurwetenschappelijke methode zou overblijven (na de zogenoemde wetenschappelijke revolutie).

       Het principe van het empirisme is de inductie.

       Men begint met waarnemingen
       Men formuleert op grond daarvan vervolgens een algemenere wetmatigheid (wet).
       Men stelt op grond van de geconstateerde wetmatigheid een hypothese op.
       Deze hypothese wordt getoetst door middel van een experiment, en men probeert zo de eerder geformuleerde wetmatigheid te verifiëren of te falsifiëren.

       Stel je even voor: morgen voldoet zich ergens op onze bol wél een mirakel dat hieraan wél voldoet.
       Wetenschappers van over heel de wereld stromen samen, de ene na de andere moet vaststellen dat het mirakel inderdaad volledig voldoet aan EO. Er is geen spelt tussen te krijgen.
       Stel je voor slechts één: dat zou schokkend wereldnieuws zijn, meer zelfs, dat zou de wereld en de wetenschap volledig op zijn kop zetten. en het religieus denken zal eindelijk komaf kunnen maken met al die ontkenners of twijfelaars, zoals ik ;-). Ik zal ook de eerste zijn om dan toe te geven; inderdaad er is ook zoiets als bovennatuurlijk, maar voorlopig lukt met dat om o.a. die reden niet.

       Ter afronding: de wetenschap staat echter nooit stil, zij komt steeds meer te weten en past regelmatig haar opvattingen aan (als nieuwe empirische gegevens daartoe dwingen). Iets waarvan men nu veronderstelt dat het een wonder is omdat het tegen de natuurwetten ingaat, zou in de toekomst heel goed verklaard kunnen worden door nieuwe inzichten in de werking van de natuur. Dit maakt wonderen voor mij toch altijd altijd wat relatief ten opzichte van onze huidige wetenschappelijke kennis.

       1. @ An Desat en Juuls.
        Misschien wil je wel je goed hartje tonen en nog eens lezen wat Michael schreef:
        –het is levend (!) weefsel
        –van een hartspier
        –van een man van in de 30 jaar
        –in doodsstrijd.
        Je kunt dus niet geloven omdat je verwacht dat de wereldse wetenschap de Geestelijke Wetenschap zal achterhalen ???
        Spijtig voor u, dat is onmogelijk. Trouwens “dat de wetenschap regelmatig haar opvattingen aanpast” valt ten zeerste te betwijfelen. Wetenschappers blijken meestal de allerhardste keikoppen, steenezels. Het echte Leven gaat volkomen aan hen voorbij. Werelds profijt is geen profijt maar af- en mis-leiding ten koste van je ziel.

        1. U ontwijkt mijn opmerking. U gaat ervan uit dat de hostie ooit een normale hostie was… En dat is en kan met een onderzoek niet aangetoond worden.

        2. Beste Eric
         Ik heb het nog eens gelezen maar het voldoet niet aan empirisch onderzoek. Jammer voor mij dat ik ook dit weer moet klasseren als ongeloofwaardig. Ook al zien we tegenwoordig minder en minder wonderen vroeg of laat moet er toch eens één wonder wel voldoen, niet? Er zijn zelfs grote sommen geld te verdienen voor wie (op een empirische wijze) iets bovennatuurlijk kan aantonen. Niet treuzelen zou ik zeggen.
         En het klopt, ik wil (zoals de wetenschap) vooral weten en geraak niet echt verder met enkel geloven. Voor u wellicht het omgekeerde? We zoeken elk onze ‘waarheid’ en daar is niets mis mee.
         Ik snap wel niet goed dat u zegt: ” dat het onmogelijk is dat de wereldse wetenschap de geestelijke wetenschap kan achterhalen”.

         Met permissie, maar de wetenschap heeft toch al gigantisch veel ‘geestelijke?’ wetenschap (geloof) achterhaald? Bvb zo werd dankzij de wetenschap de mens verlost van zijn geloofs-angst voor de ondertussen achterhaalde natuurgoden, of zo werd het bidden voor verlossing van vreselijke ziektes vervangen door wetenschappelijke medische oplossingen en zo kunnen we nog wel effe verder.
         Ik beeld me dikwijls in; moest ik morgen kunnen terugkeren naar de middeleeuwen en de mensen van die tijd tonen wat ik met een simpel gsm-toestel vandaag kan; ofwel belandde ik op de brandstapel ofwel werd ik een wereldberoemde ‘Marian de Tovenares’ want de menselijke geest van destijds zou het niet kunnen vatten. Nochtans komt er geen god aan te pas en is het louter ‘eenvoudige’ wetenschap.

         Tenslotte over wetenschappelijke koppigaards ach die zul je wel overal hebben, die vind ik hier op dit forum ook ;-). Wat ik nu zo waardevol vind aan wetenschap; dat als er morgen een andere wetenschapper een betere verklaring heeft voor iets, men dat algemeen wel zal aanvaarden. Bij geloof blijft men jammerlijk vasthouden aan zelfs totaal absurde achterhaalde feiten, er zijn er zelfs bij die nog beweren dat de aard vlak is. Toegegeven uitzonderlijk extreem.
         Mijn profijt zit misschien vooral in ‘het geloof’ van wat mens zelf kan en in de toekomst nog zal kunnen. Hoe ziet de wereld eruit binnen 500 jaar…?

        3. @ An Desat en aan Juuls:

         Het ontbreekt u beiden aan geloof. Hoeveel bloed-wenende beelden werden reeds grondig onderzocht? Hoeveel allerfijnste olie lekkende beelden? En toch meent men zich te kunnen distantieren van de feiten. Dan is er bijvoorbeeld het zonnewonder in Fatima in 1917. Het halucinante na-spel hiervan is nog steeds volop werkzaam! Mijn ongelovig geworden broer heeft als mening dat dit onverklaarbare wonder is veroorzaakt door aliens.

         Jezus empirisch onderzoeken lijkt misschien redelijk voor materialistische mensen maar dan moet u toch toegeven dat dit kan vergeleken worden met een persoon die zijn/haar partner op zodanig uiterst vormelijke wijze het hof maakt dat er geen sprake meer kan zijn van natuurlijke liefde. Het past hierbij op te merken dat erotiek niets heeft te maken met het zeer diepe begrip ‘liefde’. Liefde heeft een geestelijke oorsprong terwijl erotiek de ziel ziek maakt. Wanneer partners huwen omwille hun liefde voor elkaars erotiek wordt in de hemel door de engelen geweend. Het wekt ook de toorn van God op. Zo is de eenzijdig wereldse waarde van empirisch materialistisch onderzoek slechts aanleiding tot hartpijn van degenen die Jezus innerlijk tegemoetkomen.

         Bovendien gaat men liefdeloos te werk indien men a.h.w. achter God’s rug atomen wil splitsen op zoek naar de oorsprong van het leven, alsof het geloof niet veel meer kennis oplevert dan materialistische ‘wetenschappers’ ooit kunnen ontdekken met behulp van vele miljarden kostende instrumenten. In de ogen van gelovigen die de voorbije jaren een vruchtbaar geestelijk leven genoten bent u als kinderen die liever spelen totdat de maaltijd voorbij is en er niets meer voor u zal overblijven. Zoals de dwaze maagden verzuimdem olie voor hun lampem bij zich te dragen zodat zij uiteindelijk voor een gesloten deur stonden. Waar ga je nog geestelijke olie voor het geestelijk vuur in je zieltje vinden wanneer je aards leven voorbij is? Stop dus uw ombetaalbare empirische spelletjes en wordt eenvoudig en oprecht zoals bijvoorbeeld de drie kinderen in Fatima.

 15. staf De Laet, i.v.m. Uw reactie van 24 juni 2020 om 10:39 uur:
  Hierin schreef U:
  Ik heb waarschijnlijk iets gemist. Ik heb de jaren zestig zeer intens beleefd, maar voor zover ik weet vond er in 1962 geen revolutie plaats binnen de RK-kerk. Ik vind daarover evenmin iets terug in boeken over kerkgeschiedenis, noch in pauselijke of andere documenten. Meer dan waarschijnlijk had die zogenaamde revolutie enkel plaats in uw geest.
  Tot zover Uw reactie.

  MIJN reactie hierop:
  Dan is het ónmogelijk, dat U ófwel vóór 1962 ófwel ná 1962 ter kerke bent geweest.
  De enorme veranderingen waren zelfs voor ’n KIND overweldigend.

  Anders gezegd:
  U liegt (= willlens en wetens niet de waarheid verkondigen).

  1. Derks, u wordt elke keer driester in uw uitlatingen. Ik ontzeg u het recht om mij leugenaar te noemen. dit gaat alle perken te buiten. Ik weet dat u zich gewoonlijk zeer grof uitdrukt, maar dit is er totaal over. het minste dat ik van u verwacht is dat u uw verontschuldigingen voor die uitspraak aanbiedt. Aan het soort scheldpartijen dat u gratuit uitkraamt heeft niemand iets.

   1. De veranderingen begonnen bij ons in schooljaar 1962-63 en ik kon met de beste wil niet begrijpen hoe men tot zulke stompzinnige ‘moderniseringen’ kon overgaan. De priesterdirecteur en zijn twee priesterleraars in het college in Bilzen vonden het nochtans vanzelfsprekend!!! Schande! Ik voel nu nog steeds diezelfde hartpijn als toendertijd. Dat blijft knagen! En nu gaat het nog erger worden heeft ‘paus’ Bergoglio gezegd! Hebt u werkelijk geen enkel besef???

    1. eric-b-l, u spreekt van ‘stompzinnige moderniseringen’, maar u vermeldt er geen enkele concreet. woorden in de wind?

    2. Vermits het u aan kennis ontbreekt, ziehier enige toelichting:
     Iedereen die geboren is na 1954 kan niet weten wat er veranderde want vanaf 1960 begon de nieuwe wereld ideologie zich te manifesteren en vanaf 1963 veranderden de godsdienstlessen in een soort vage sociale ideologie waarbij af en toe iets over Jezus werd gezegd.

     U vraagt concrete woorden, welnu, een berg aan kennis van de voorbije 57 jaren is o.a. op dit forum uitgebreid besproken en het is niet mogelijk dat in het kort samen te vatten. Blader door de vorige jaren van dit forum. Het komt er op neer dat na paus Pius XII, dus vanaf 1958, de Kerk in handen van de vijand kwam en dat letterlijk alles veranderde en dat ‘paus’ Bergoglio nu meldt dat er nog eens zoveel zal veranderen.

     Een eenvoudige manier om de veranderingen te begrijpen zijn bijvoorbeeld de boeken of films “Animal Farm” en “1984” van George Orwell.
     Beter is de Tridentijnse heilige Mis iedere zondag ernstig bij te wonen gedurende ten minste een drietal maanden en dan zult u ongetwijfeld bemerken dat er een onoverbrugbare kloof bestaat tussen modern en Traditioneel.
     Een ander concreet punt is het schokkende feit dat alles wat ‘paus’ Franciscus tot heden schreef en sprak niet behoort tot het magisterium van de Kerk. Het komt er op neer dat sedert 1965 na het Tweede Vaticaans concilie er een zogenaamde socialistische “Kerk van Christus” werd opgebouwd binnen in het geraamte van de echte oorspronkelijke ware Apostolische Kerk waardoor onnadenkende mensen menen dat het modernisme katholiek zou zijn. Het modernisme is echter anti-katholiek, het wil de dogma’s en de hele Traditie vernietigen en is erger dan de Protestantse revolutie.

     1. Zoals An al schrijft, Eric, er zijn feiten en er is de interpretatie van feiten. In dat laatste blinkt u uit. Uw interpretatie van de feiten, is een persoonlijke en zeer subjectieve benaderingswijze van feiten. Uiteraard hebt u daar recht op, maar kom uw interpretatie niet als een objectieve benadering verkopen. Als ik het goed lees, is al wat na Pius XII (de oorlogspaus) gebeurd is, het werk van de Satan. U bent dus een ongelukkig man sedert 1958, of misschien al langer als u zo lang op deze wereld, die rond de zon draait rondloopt. Het zal mij wel aan kennis ontbreken, ik heb tenslotte, evenmin als u, de waarheid in pacht. Ik weet dat ik nog één en ander kan bijleren. Anderen, waaronder uzelf, weten dat niet. Mag ik u misschien een ideetje aan de hand doen: begin toch een eigen stichting, wanneer u zich zo ongelukkig voelt in het hedendaagse kerkbeeld. het kan u veel ergernis besparen. U hebt het over hen die ‘na 1954 geboren zijn’. Misschien hoort u daarbij. Ik in elk geval niet. Mijn bouwjaar is heel wat ouder. Verwijten zijn niet mooi, maar wat ik u en de uwen wel verwijt, is dat u op geen enkele manier openstaat voor gelovige mensen, die na veel studie en nadenken tot een andere opinie zijn gekomen. Wat ik u en de uwen verwijt is uw zelfgenoegzaamheid, uw grote gelijk, uw steeds in herhaling vallen, alsof u zichzelf wilt overtuigen van uw eigen grote gelijk.
      Dit forum draagt als titel: ‘ katholiek forum’. een forum is een plaats waar mensen met verschillende overtuiging mekaar kunnen ontmoeten. dat ontbreekt bij u en de uwen totaal. Misschien zou de initiatiefnemers van deze webstek beter een andere titel zoeken. zo weet iedereen dat hier maar plaats is voor één (vaak ongefundeerde) mening. En wanner het u en de uwen echt te warm wordt, gaat u over tot het kleineren van mensen. dan zet u mensen weg als onwetenden, communisten, of vrijmetselaars, dan wijst u op taalfouten of andere vormfoutjes, die niet ter zake en compleet naast de kwestie zijn.

 16. Helaas, beste An Desat, los van die andere gefrusteerde atheïsten reacties, Uw sciëntistisch pleidooi hierboven is niet meer te verkopen. Die tijd is sinds lang vervlogen, en ze komt ook niet meer terug. De termen “wetenschapper” en “expert” hebben alle geloofwaardigheid verloren, sinds het bedrog, de destructie en de miljoenen slachtoffers van het “wetenschappelijk socialisme/marxisme” van de joodse communisten, vrijmetselaars, Marx (+ 1883) , Lenin (+ 1922), Trotsky (+ 1940), en Stalin (+ 1952). Dat mega-bedrog hebben we zien uitrollen over de wereld, vooral dankzij al die zelf benoemde “wetenschappers” en “experts”, van de hoger onderwijs instellingen met hun fabeltjes faculteiten. Waren velen van hen niet de liegende herauten van de communistische heilstaat. Zelfs de hoogste katholieke clerus was geïnfecteerd tijdens dat vervloekte Vat. II concilie (1965), ondanks alle tegenmaatregelen van de Heilige Paus Pius X (1914). De metastasen van de “cultuur marxistische” kanker, zijn uitgezaaid als modernisme, nazisme, mondialisme, racisme, feminisme, oecumenisme, genderisme, lbgt propaganda, immigrationisme, de diversiteit utopie, de groene leugens, en ten slotte, de klimaat waanzin en de Chinese griep hysterie, zijn allen de uitvloeisels van die grote 19de eeuwse, kanker epidemie uitbraak. Ieder “…. isme” kent zijn liegende “expert” of “wetenschapper”, die niet van de buis te verdringen zijn. En daar is het niet bij gebleven. Het maçonnieke Anglo-Amerikaanse staats liberalisme van de grote, joods/vrijmetselaar aangestuurde monopolies van grootbanken en multinationals, is de andere kant van dezelfde ‘los van God’, materialistische medaille. De aanloop van die denkrichtingen werd aangereikt door de “filosoof” Kant (+ 1804), die God buitensloot en getracht heeft ons wijs te maken dat we de realiteit niet kunnen kennen, noch de waarheid, want die bestaat niet. De satanische Franse revolutie (1789) met het radicale gelijkheid denken, is over Kant heen gegaan. De marxistische, Franse filosoof Derrida (+ 2004), is er inmiddels in geslaagd met zijn ‘deconstructie leer’, om het Amerikaanse hoger onderwijs tot een hel te maken voor onderwijzend personeel. De gelijkheid waanzin vernietigd ieder onderscheid en iedere kwaliteit.
  U praat, beste An Desat, alsof U voor de klas staat van een fabeltjes faculteit, alsof U zelf heilig geloofd in de “wetenschap”, tegenover naïeve, ontwortelde, adolescente ja-knikkers.
  Helaas, U heeft kennelijk een zwarte vlek voor de desastreuze gevolgen sinds 1789.
  De realiteit is veel complexer dan U wilt waarnemen. De transcendente factor, die U afwijst, is echter onmisbaar voor het behoud van de Natuurlijke Orde (= de Decaloog), de kern van onze Christelijke beschaving. Daarbuiten is het institutionele chaos en leugens, met staats dwang, en onrecht. De leugen regeert contouren zijn al lange tijd steeds duidelijker zichtbaar. Dat zal U ook niet ontgaan zijn.

  1. “Je hebt recht op een eigen mening, niet op je eigen feiten” : zei Daniel Patrick Moynihan (Socioloog, 1927-2003)
   In theorie is het vrij simpel hoor Jules. Je hebt feiten en je hebt jouw complotverzinsels.
   Om te onderzoeken of een verzinsel (ook wel hypothese genoemd) waar is, hebben we de wetenschappelijke methode ontwikkeld.
   De wetenschap hier voorstellen als een soort van complotgeloof vol leugens, fabeltjes, mega-bedrog… aangestuurd door goddeloze zielen..is dat wel een discussie waard?.
   Kijk ofwel je hebt goede redenen en onderbouwde bewijzen en dan lees ik ze graag en anders heeft het voor mij weinig zin.
   De enige aanname die de wetenschapper hoeft te maken is: ‘laten we dingen niet zomaar aannemen omdat ze goed voelen en/of omdat Heilige Antonius het ooit gezegd heeft of omdat Jules VR tot die conclusie is gekomen.
   Enerzijds stelt u anno 2020 wetenschap hier voor als een kaartenhuis van institutionele chaos en leugens met staatsdwang, maar anderzijds maakt u gebruik van levensreddende scanners, satellietradars die vliegverkeer regelen en hoeft u uw mening niet meer via een postduif kenbaar te maken
   Kortom we hoeven die theorie niet altijd perfect te snappen om te zien dat ze toch echt werkt.

   Wetenschap is geen geloof of instituut, het is een zichzelf corrigerend proces: een manier om iets te weten te komen. Wetenschap stopt, waar geloof begint. Doet het dat niet dan is het geen wetenschap meer. En als er al een tegengif bestaat voor uw ongefundeerde geloofsels, veronderstellingen, aannamen, vermoedens en vooroordelen dan is het wetenschappelijk onderzoek. Daar is het spel op ontworpen. Het is gemaakt om fouten, valse verklaringen, belangen van onderzoekers en toevallig gewenste resultaten en onzin als de uwe weg te filteren. Dat moeilijke empirisch gedoe van wetenschappers met controlegroepen, dubbelblind onderzoek, statistische analyses, collegiale toetsing, reproduceerbaarheid, falsifieerbaarheid en discussies over mogelijke interpretaties van de resultaten is geen interessantdoenerij. Al deze beperkingen en regels zijn noodzakelijk opdat wetenschappers zichzelf niet voor de gek houden en zorgen dat ze het over hetzelfde hebben.
   ‘Wetenschap is vandaag een bolwerk dat de status quo wil handhaven en alternatieve verklaringen negeert.’ Complot-alert!
   Mensen zoals u verwarren wetenschap met bepaalde instituten zoals Big Pharma, het voedingscentrum, de mainstream media of de al dan niet vrijmetselaarsregering. Vaak zitten die allemaal ook nog eens in hetzelfde complot. Dit zijn slechts instituten die de voorlopige conclusies van onderzoeken al dan niet op een eerlijke of gerechtvaardigde manier vertolken.
   De wetenschap zelf is neutraal, de mensen die haar bedrijven of het beleid uitschrijven helaas soms niet. Mensen zijn mensen: ze maken fouten, ze zijn soms oneerlijk en hun eigen vooroordelen, voorkeuren en tegenstrijdige belangen. Dat vraagt om blijvende alertheid, kritiek en beter, objectiever vervolgonderzoek. Wetenschap teert juist op haar fouten.
   Wetenschap heeft geen vaste dogma’s of vaste vooronderstellingen die niet door beter onderzoek weggeblazen kunnen worden. Onenigheid en controverses horen erbij, maar uiteindelijk zijn nieuwe data die de discussie kunnen slechten.
   Wetenschappers worden gestimuleerd om elkaars (en hun eigen) onderzoek onderuit te halen. Daar valt namelijk zowel de vooruitgang als de eer te halen. Je scoort punten wanneer jouw onderzoek kan aantonen dat het onderzoek van een ander of jezelf niet deugt. Stevige discussies en het bedenken en uittesten van alternatieve verklaringen wordt hoog gewaardeerd binnen de wetenschappelijke gemeenschap.

   Dat heet vooruitgang. Geloof daarentegen blijft noodgedwongen hangen in zijn eigen verleden en eigen circulaire logica. (De Bijbel is waar omdat het Jezus’ woord is. Jezus is God omdat het in de Bijbel staat.) Geloof heeft voordelen – zoals zingeving en een gevoel van saamhorigheid – maar de werkelijkheid leer je er niet beter door kennen.

 17. Wetenschap beoefenen (en verdedigen) is GOD NEGEREN.

  GOD is immers een subjectief begrip en niets betekenends binnen de muren van de Wetenschap.

  Met God bedoel ik de Ware God van het Christendom: de Eeuwige Liefde, die zichtbaar was vóór en ná het KRUIS, en nog steeds zichtbaar is en blijft voor een ware gelovige.
  God negeren is niet hetzelfde als LIEFDELOOS zijn, of TEGEN GOD zijn.
  God negeren wil zeggen dat CHRISTUS zo goed als niets betekent.

  Men kan Jezus aanbidden, of Hem negeren.
  Christenen die de Ware aard van Jezus negeren staan het verst verwijderd van Hem, en zouden zichzelf moeten afvragen of ze vóór of tégen Hem zijn, willen zij consequent door het leven gaan.

  1. Wetenschap beoefenen is God negeren… maar u maakt er dagelijks gebruik van ?

   1. Beste!
    Klopt, omdat ik niet anders kan. Als ik ga winkelen zonder mondmasker word ik beboet. Ik doe dus mee met de wetenschap. De wereld is zoals ze is, en dat moeten we aanvaarden. Maar persoonlijk heb ik het liever anders.
    Een wereld zonder auto’s bijvoorbeeld (ik heb een fiets).
    En geef mij maar een wereld zonder mondmaskers, ook al betekent dit vroeger heengaan.
    Ik besef dat dit slechts woorden zijn, die je kunt geloven of niet geloven.
    DE vraag is vooral: Is het wel ”correct” om God (onze Schepper) te negeren? (zacht uitgedrukt). Nog zachter uitgedrukt: Is de wereld van vandaag nog NORMAAL?
    De medische wereld bijvoorbeeld:
    Met onze huidige medicalisering kunnen we ons afvragen of er nog “normale” mensen bestaan. Iedereen heeft minstens IETS waaraan een medische naam gegeven wordt, een diagnose. Een kind moet zich PERFECT gedragen, zoniet krijgt het een medische stempel. Niet met zijn echte naam, maar met zijn medische naam zal hij verder moeten. Is het NORMAAL iedereen als ABNORMAAL te bestempelen?”
    En dan zwijg ik nog over ons rijgedrag:
    Zelfs al zijn we sneller met de fiets, dan nog blijven we autorijden, wetende dat we daarmee onze longen aantasten.
    Of ons eetgedrag: “Als het maar lekker is”, maar ondertussen zijn de meesten zwaarlijvig en voelen zij zich ziek en futloos
    Of ons familiegedrag: We dumpen eigen kinderen in crèches, en eigen ouders in bejaardentehuizen, alsof ze daar aan hun noden zullen tegemoet komen.
    Of ons kuddegedrag: Als kuddedieren gehoorzamen wij de overheid die ons wijsmaakt dat covid19 de grootste terrorist is op aarde, terwijl het coronavirus niets anders kan zijn dan een WAARSCHUWING voor veel ergere dingen die ons te wachten staan, indien wij onze Schepper blijven negeren.

    De wereld waarin wij leven is niet normaal. Zij die denken dat we het nog nooit
    ”zo goed hebben gehad” maken zich de grootste illusies.

    Paus Franciscus, die zichzelf als zondig beschouwt, zal ons niet leiden naar het Rijk Gods, tenzij hij zich bekeert tot Christus.

    1. Jean Marie,
     “Of ons kuddegedrag: Als kuddedieren gehoorzamen wij de overheid die ons wijsmaakt dat covid19 de grootste terrorist is op aarde, terwijl het coronavirus niets anders kan zijn dan een WAARSCHUWING voor veel ergere dingen die ons te wachten staan, indien wij onze Schepper blijven negeren.”.
     Waarschuwing? Van wie? Van de Schepper? Hoe kom je daar erbij? Wij mensen hebben een vrije wil en je zult zélf wat aan onrecht moeten doen. Men kan vragen om hulp, maar dan moet men wel weten hoe te vragen.
     Als er misdadigers zijn die deze wereld verzieken dan zullen we daar zélf wat aan moeten doen. En de kracht krijgen wij, zegt de schrift. En de wijsheid. En het inzicht. Als we het boek maar goed bestuderen. Het woord.
     En pas op: er wordt een psychologische strijd geleverd door de usual suspects. Dus daar helpt niet zozeer alleen denken tegen. Wellicht wel mediteren (=bidden) op de wijsheid.
     Ik geef ook hier een linkje, ook al is die niet meteen van katholieke bron:
     https://vergadering.nu/wommack/wommack023het-woord-is-vlees-geworden-tape3-denk-het-woord.htm
     Denk niet teveel in schuld en boete. Wij zijn bevrijd daarvan.

     1. Dank voor uw reactie, Raphaël!
      Met ”waarschuwing” bedoelde ik dat er ergere dingen op ons kunnen afkomen als we met Gods Schepping (of de natuur rondom ons) blijven omgaan zoals we bezig zijn, nl. respectloos. Geen rechtstreekse waarschuwing van God, maar van ”de natuur” die zich niet laat doen. Covid19 is er niet zonder reden.

 18. Mijn conclusie, beste An Desat, weerlegt U niet met feiten. Uw staccato geloofsbelijdenis, blijft hangen in wensdromen, zoals het zou moeten zijn. Maar de mens is niet zijn eigen God, en dat sluit U in.
  Mijn conclusie luidt :
  “De transcendente factor, die U afwijst, is echter onmisbaar voor het behoud van de Natuurlijke Orde (= de Decaloog, de 10 Geboden), de kern van onze Christelijke beschaving. Daarbuiten is het institutionele chaos en leugens, met staatsdwang en onrecht. De leugen regeert contouren zijn al lange tijd steeds duidelijker zichtbaar. Dat zal U niet ontgaan zijn.”
  Dus de start van ons denken ligt op de Sinaï, door de handen van St. Mozes, zo’n 4500 jr. terug.
  Daartegenover, bent U een gelovige van “de wetenschap”, beste An Desat.
  U aanbidt de wetenschap alsof het een eigen, op zichzelf staande doelstelling kan zijn. Dit durft U ons nog te verkopen, ondanks de ellende van twee eeuwen oorlogen, revoluties en crises, begonnen in 1789 met de Franse revolutie. Al twee eeuwen wordt de wereld geteisterd door de kanker van dat dictaat, “wetenschappelijk socialisme”, met zijn ontelbare uitlopers. Het gaat U niet om een leefbare wereld, beste An Desat, noch om het welzijn van de volken, maar om een abstract begrip dat de mensheid onderwerpt.
  Velen zijn U daarin voorgegaan, zoals de atheïstische, vrijmetselaar en wereldverbeteraar Babeuf (+ 1797), de eerste communist. Hij was één van de leiders van de Franse revolutie (1789).
  Vòòr hem hebben de Encyclopedisten en schrijvers als Voltaire, in de tijd van de grote Verduistering (18de eeuw), de weg voorbereid. Zij hebben als eersten het primaat van God, vervangen door de “wetenschap”.
  Babeuf was zelfs bereid om de helft van de Franse bevolking af te slachten, voor het vervolmaken van de revolutionaire doelstellingen, een volledig gelijkgeschakelde, communistische maatschappij. Het startschot daartoe kwam van de revolutionairen Mirabeau, Robespierre en Danton. Zij waren allen atheïst en vrijmetselaar, en zij zijn allen (met Babeuf) door geweld om het leven gekomen (begin jaren 1790), de guillotine of vergiftigd. De grootste schurk van de Verduistering, Voltaire (+ 1778), stierf een afschuwelijke dood, machteloos, happend naar lucht, zonder verzorging, tierend en scheldend op zijn vrijmetselaar bewakers, die hem gevangen hielden. Zij wilden voorkomen dat hij op zijn sterfbed alsnog zou kunnen biechten en zich verzoenen met God. Zijn maat in het kwaad, Diderot, was enkele jaren later, hetzelfde lot beschoren. Uw probleem is, beste An Desat, dat U geen plaats inruimt voor onze Schepper. Wellicht nog erger, U geeft blijk dat U dat zelfs niet wil, zoals de grote Spaanse communiste, Dolores Ibarruri (+ 1989), alias ‘La Passionaria’, in haar strijd tegen de katholieke, en diep gelovige generaal Franco (+ 1975). In Schotland, het maçonnieke thuisland, staat ergens een vrijmetselaar standbeeld van haar. Hetzelfde gelovige staccato beluisterden we enige jaren terug van de Franse leidster van de communistische partij, Arlette Laguiller. Fervent atheïst, is zij blind gebleven voor de meer dan 100 miljoen slachtoffers van het communisme, over een periode van 80 jr.. Al die communistische leiders van het “wetenschappelijk socialisme” zijn gewelddadig gestorven, inclusief hun helper en financier, de joodse bankier, vrijmetselaar (graad 33) Amerikaanse president Roosevelt. Hij pleegde zelfmoord met zijn jachtgeweer, in het voorjaar van 1945.
  Als God geen plaats krijgt, beste An Desat, wordt de wereld een hel.

  1. Gefrustreerd en volledig verwrongen door vrijmetselaars en Joden. U vraagt om feiten en geeft vervolgens een geschiedenisles welke nergens op slaat. Alleen maar om weer vrijmetselaars zwart te maken. De Joden blijven buiten schot.
   Trouwens de miljoenen communistische doden kloppen niet. De heersers droegen naam communistisch te zijn maar u en ik weten dat dit geen communisten waren of communisme is. Communisme zoals het bedoeld is heeft nooit bestaan en zal nooit bestaan. De uitvoering ligt in mensenhanden. En daar zit het probleem. Net zo min socialisten. Het waren wrede tirannen.

  2. Jules, ik dacht dat ik even van mijn stoel viel, toen ik u Franco zag opvoeren als een ‘katholieke en diepgelovige’ man. U moet u toch echt eens verdiepen in de geschiedenis en niet in de hagiografie van één van de wreedaardigste en criminele kerels uit de 20ste eeuw. U moet maar eens rondlopen in de Catalaanse dorpen, waar met authentieke foto’s en teksten de levenswandel van dit misdadige sujet beschreven wordt. U moet het museum van de burgeroorlog in La Junquera, net over de Frans-Spaanse grens eens gaan bezoeken. U moet de geschiedenis van Guernica eens doornemen, waar Franco de hulp van de Nazi’s inriep om met een bombardement het dorp van de kaart te vegen. Maar waarschijnlijk zijn die Nazi’s in uw ogen ook goede katholieken. Op de koppel van de soldaten stond immers: ‘Gott mit uns’ geschreven. Uw reactie? Die is voorspelbaar. Tegen beter weten in gaat u mij vertellen dat het allemaal vervalsingen zijn, dat er rond Franco en zijn trawanten een complot van de Satan is geweven.

   1. Jazeker, beste staf de L., Franco was een diepgelovige katholiek, die Spanje gered heeft van de meest barbaarse dictatuur van door Moskou gesteunde communisten, anarchisten en vrijmetselaars. Die dictatuur begon al in 1931.
    In 1936, greep generaal Franco in, met een militaire invasie vanuit Spaans Marokko. Hij had begrepen wat er op het spel stond. De VS in die tijd onder Roosevelt, steunde de communisten en anarchisten via zijn vriend Uncle Joe (Stalin) in Moskou. Moskou leverde scheepsladingen wapens, te betalen met goud staven van de Spaanse Bank. Het Franse “Front Populair”, van communisten en socialisten in Parijs deden heimelijke wapenleveranties. Daar is veel over te melden, te veel voor dit voortreffelijke katholieke Forum. Misschien mag ik U verwijzen naar hfdst. 6, van mijn boek “Sluiproutes van de macht”. (overigens, dit geldt ook voor An Desat)
    Ik heb al eerder aangegeven dat ik uitsluitend katholieke bronnen gebruik. Daarom zal ik me hier hoofdzakelijk beperken tot de brief van de Spaanse bisschoppen. In 1937 hebben zij de balans opgemaakt. Ook de hierboven vermelde parlementariër, ‘La Passionaria’, heeft bloed aan haar handen, met o.a. het executeren van de parlementaire oppositie leider Sotelo, op 18 Julie 1936.

    [[ De bisschoppen schreven op 1 Julie 1937, dat zij de desinformatie campagne, vanaf 1930/1931, in de internationale pers ten diepste betreuren. Zij wijten de burgeroorlog aan de antiklerikale en internationale geheime netwerken, binnen en buiten Spanje. Zij zien Spanje als een proeftuin voor politieke experimenten. Zij hebben de oorlog niet gewild, en aantijgingen werpen zij van zich af. Vanaf 1931 hebben de atheïstische Spaanse regeringen getracht Spanje, van het katholieke karakter en haar geschiedenis te beroven. De rechten van God werden opgeheven en de Kerk werd vervolgd. Vanaf 1931, had de Atheïstische Liga verordonneerd om alle kerkelijke gebouwen te gebruiken als winkel, magazijn of badinrichting. De laïcistische grondwet van 1931, moest alles vernietigen dat in Spanje verwees naar God. Gelijktijdig stond de regering haar macht af aan de straat. ((o.a. gevangenen werden massaal vrijgelaten, ter vergroting van de terreur))
    De bisschoppen wezen op 411 vernietigde kerken en 3000 politieke aanslagen op de openbare orde. Het openbaar gezag werd geruïneerd, en werd gedomineerd door geheime netwerken. De bisschoppen betreuren de funeste invloed van het Russische communisme op de Spaanse massa en op de intellectuelen via theater en bioscoop. Op 26 Februari, bij de overwinning van de verkiezingen door het Volksfront, riep de communistische internationale, de Komintern, de revolutie uit. Zij financierde deze met exorbitante geldbedragen. Op 1 Mei 1936, eisten groepen jongeren de levering van dynamiet en pistolen voor de revolutie die voor de deur stond. Op 16 Mei 1936, gaf de ambassadeur van de Sovjet Unie in Valencia instructies aan politie functionarissen in Madrid om contrarevolutionaire , politieke en militaire ambtsdragers te elimineren. Tezelfdertijd arriveerden in Spanje 79 Russische revolutionairen, voor de organisatie van de revolutie. De bisschoppen getuigen dat, in die dagen, in Madrid, en tot in de uiterste uithoeken van het land, revolutionaire milities werden voorzien van veel wapens. Zij vormden een strijdmacht van 250.000 stormtroepen. Gestaafd met bewijzen toonden de bisschoppen aan dat het ging om een marxistische revolutie. Deze moest overal in het land uitbreken met de bedoeling om rechts georiënteerde burgers en de geestelijkheid te vermoorden, om de industrieën te collectiviseren en om het communisme in het zadel te helpen. Zij verwijzen naar de uitspraken van een leider van de anarchisten, die in Januari 1937, toegaf dat de contrarevolutionairen ((onder Franco)) hen te vroeg af waren geweest. De nationalisten hebben hen belet het voortouw te nemen voor het uitvoeren van hun plannen. Spanje had de keus ofwel ten onder te gaan in een communistische dictatuur, of met een enorme kracht inspanning, zich te ontdoen van een afschrikwekkende vijand van de Spaanse samenleving. De bisschoppen wijzen op de steun van het volk voor de contrarevolutie. In de boezem van het volk groeide een religieuze tegenreactie. De aanslag van communisten, en anarchisten, spleet Spanje doormidden.
    De bisschoppen wijzen op de enorme schade die de Kerk geleden heeft, in totaal 20.000 vernietigde of geplunderde kerken en 6000 vermoorde priesters ; onder de burgerbevolking 300.000 slachtoffers. In Madrid, dat in Republikeinse handen was, vielen in de eerste drie maanden van de burgeroorlog, 22.000 slachtoffers. De meesten van hen werden gemarteld op een afschuwelijke wijze, levend geamputeerd, de ogen uitgestoken, tongen uitgerukt, levend verbrand of begraven. De bisschoppen spreken van een barbaarse revolutie. Onder de vlag van de communistische internationale en met de leus, “leve Rusland”, werd er vernield en brand gesticht. Alle sacrale voorwerpen, schilderijen, kelken, en monstransen, die de communisten en anarchisten in handen vielen, werden vernietigd. Soms moesten de geestelijken dit zelf doen. Vele kunstwerken hebben de revolutie niet overleefd. De revolutie was vooral antichristelijk en diabolisch.
    Tegen deze achtergrond van het geweld tegen de natie en tegen het Christendom, waren de Nationalisten onder generaal Franco een teken van hoop voor geheel Spanje. De Nationalisten herstelden de maatschappelijke orde in de gebieden onder hun gezag. In Madrid en in de gebieden zonder kerkelijke aanwezigheid, gezag en rechtshandhaving, heerste honger, anarchie en ellende. Valse aantijgingen tegen de Kerk in de buitenlandse pers, zijn door de bisschoppen ontkracht op basis van feitelijkheden. Excessen in de strijd aan nationalistische kant worden niet ontkend, maar ze wezen op de systematisch georganiseerde geweld door de Republikeinen vanaf 1931, ruim voor het uitbreken van de burgeroorlog. ]]

    Tenslotte, beste staf de L., U ziet dat de bisschoppen aantijgingen uit het buitenland afwijzen. De media waren toen net zo verrot en corrupt als nu. Het anticommunisme was sterk verbreid en aanwezig in het Europa van voor WO II. De Spaanse Nationalisten werden daarom geholpen door de enige anticommunistische regeringen die er waren, in Italië, Duitsland en Japan. Beiden werden in die tijd gezien als de muur die het vreselijke communisme kon tegenhouden. Over WO II is de echte geschiedenis nog lang niet geschreven. Misschien komt die er nooit, omdat de joodse Anglo-Amerikaanse wereld machthebbers, dat ten koste van alles willen voorkomen. WO II, was een gigantische “reset”, ten koste van Europa.
    Maar desalniettemin, staf de L., U lijkt ook nu weer, selectief verontwaardigd. Helaas wekt U niet de indruk dat U intellectuele honger heeft. U geeft regelmatig blijk van een chronische arrogantie, behept met vooroordelen, spijtig genoeg. Waarom dat venijn ? Of is dat de onzekerheid van de klok en de klepel ?

    Nog dit, dat ik de lezers niet wil onthouden !
    Zoals bij de Russische revolutie in 1917, (aan de kant der Bolsjewieken), streden vele joodse vrijwilligers mee aan de kant van de Republikeinen in de zg. Rode Brigades. Deze telden 32.000 vrijwilligers, waaronder 8000 joden, afkomstig uit Europa en Noord-Amerika. De meeste politieke commissarissen; toegevoegd aan de lokale commandanten, waren joden. Er was zelfs een joods bataljon, “Compagnie Botwin”, en de voertaal voor allen was Yiddish. Dit was het grootste contingent buitenlandse vrijwilligers.

    1. Beste Jules
     Van de wetenschap naar de Spaanse Burgeroorlog, het zijn wat rare bokkensprongen hier. Maar wel opmerkelijk en ik leest het toch goed dat u enkel en uitsluitend Katholieke bronnen gebruikt?
     Loopt u daarbij niet het risico om in een tunnelvisie behept met vooroordelen verzeild te geraken? Heeft u deze in mijn ogen toch wel naar partijdigheid ruikende ‘onderzoeksmethode’ omtrent deze burgeroorlog ook zo toegepast tijdens de totstandkoming van uw geschiedkundig boek?
     Immers wie een beetje googled en diverse bronnen raadpleegt krijgt toch alleen maar een meer objectievere kijk op een van de bloedigste periodes van Spanje.
     Genoeg hierover te raadplegen op het web en voor zover ik die nu kan inschatten; de meest neutrale bronnen concluderen al vrij snel dat beide partijen (Nationalisten olv Franco versus de Republikeinen) niet veel voor elkanders wreedheden moesten onderdoen.
     De Generalisimo Franco himself mag dan weliswaar een diepgelovig Katholiek geweest zijn, maar na zijn overwinning in 1939 bleven zijn de gruweldaden op zijn onderdanen en landgenoten nog 30 jaren verder duren via een dictatoriaal schrikbewind
     Niet echt een toonbeeld van een diepgelovig vergevingsgezind Christelijk geïnspireerde leider. En het zoveelste geschiedkundig bewijs waartoe godsdienst kan leiden?

     Hieronder enkele uittreksels geplukt van diverse digitale bronnen:

     Grote zuiveringen volgden; duizenden mannen die in de Republikeinse legers hadden gevochten, werden in de daaropvolgende jaren geëxecuteerd. De historicus Antony Beevor schatte dat het aantal dodelijke slachtoffers van Franco na de burgeroorlog boven de 200 000.[36] In Franco-Spanje werden er ongeveer 190 gevangenkampen opgezet, waartussen 367 000 en een half miljoen gevangenen waren geïnterneerd.[36] Volgens de officiële cijfers van het nationalistische regime waren er 270 719 politieke gevangenen in het begin van 1940. In 1941 werden 12 043 kinderen bij hun republikeinse ouders weggehaald en gegeven aan weeshuizen, katholieke instituten en nationalistische echtparen.[37]
     Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaanse_Burgeroorlog

     Preston schat het aantal doden op een half miljoen tijdens en nog veel meer na de oorlog toen executiepelotons honderden mensen per jaar ombrachten. Ook nu vinden archeologen nog geregeld massagraven met soms 1.000 à 2.000 doden.
     Tot 1947 waren er concentratiekampen, waar in totaal 400.000 mensen mishandeld zijn en dwangarbeid verricht hebben.
     In Duitse werkkampen sneuvelden tienduizenden gevluchte Spanjaarden. De Catalaanse bevolking leefde nog tien jaar in honger, repressie en angst. Maar er is nog steeds geen landelijke telling van het aantal doden. De regeringen hebben er nooit werk van gemaakt. Massa’s archieven werden in de jaren ’40 – ’70 bewust vernietigd. En publicaties van rechtse historici, die de executies goedkeuren, halen de bestsellerlijsten
     Bron: https://www.geschiedenis.nl/nieuws/artikel/1144/de-spaanse-burgeroorlog

     W. Blockmans geeft de volgende aantallen doden aan beide zijden aan:[38]
     Nationalisten (Franco): 246.000 (60.000 door executies en lynchpartijen)
     Republikeinen: 387.000 (waarvan 70.000 door executies en lp)
     Tot nu toe worden nog steeds 114 000 republikeinen vermist, waar de onderzoeksrechter Garzon onderzoek naar probeert te doen.
     Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaanse_Burgeroorlog

     “Excessen in de strijd aan nationalistische kant worden niet ontkend, maar ze wezen op de systematisch georganiseerde geweld door de Republikeinen
     Bron: Jules VR op Katholiek forum 😉

     De Spaans Burgeroorlog kan moeilijk gezien worden als een strijd tussen fascisme en communisme. Het Italiaanse en Duitse fascisme, ontstaan in de twintiger en dertiger jaren van de vorige eeuw, bestonden nauwelijks in Spanje. Ook de communisten, verenigd in de PCE (Partido Communista de España), hadden destijds maar weinig aanhang. Arme arbeiders voelden zich veel meer aangetrokken tot het anarchisme en het gedachtegoed van de revolutionaire vleugel van de socialistische partij PSOE (Partido Socialista Obrero Español). In de kern was de Spaanse Burgeroorlog een botsing tussen enerzijds zeer traditionele opvattingen van monarchisten en militairen en anderzijds links-revolutionaire krachten die met het verleden wilden afrekenen.
     Bron:https://historiek.net/de-spaanse-burgeroorlog-samenvatting/71004/

     Bovendien ziet Beevor de oorlog niet alleen als een strijd tussen links en rechts, maar ook tussen Madrileens staatscentralisme en regionale autonomie, tussen autoritarisme en individuele vrijheid. Het gebrek aan parlementaire traditie en burgerlijke ondernemingszin, de diepe kloof tussen een profiterende bovenlaag en een arm proletariaat, tussen een agrarisch katholicisme en een onberekenbaar anarchisme waren allemaal factoren die bijdroegen tot het gewapende conflict.
     De republikeinen worstelden met onderlinge tegenstellingen, wantrouwen, communisten die centralistisch en autoritair waren versus regionalisten en vrijdenkers, die eerder anarchistisch dachten.
     In hun propagandaoorlog beweerden de nationalisten dat zij de christelijke waarden, de orde, de westerse beschaving verdedigden tegen het “Aziatische” communisme, dat massamoorden pleegde op priesters, nonnen, kerken en kunstschatten (Beevor, 253).

     De republikeinen verweerden zich met het argument dat de wettig gekozen regering in februari 1936 aangevallen was door reactionaire generaals en door de Europese Asmogendheden en dat het de taak van links was waarden zoals democratie, vrijheid en verlichting te verdedigen tegen de gevaren van een autoritaire vijand.
     Bron: https://www.geschiedenis.nl/nieuws/artikel/1144/de-spaanse-burgeroorlog

     Grote winnaar was natuurlijk de Generalísimo Francisco Franco. Na de Burgeroorlog was hij niet alleen staatshoofd, maar ook premier, chef van de enig toegestane partij die hij zelf had gecreëerd en kapitein-generaal van de strijdkrachten. Hij had net zoveel macht als Mussolini of Hitler en bijna net zoveel als de Spaanse koningen uit de vijftiende en zestiende eeuw.
     Een tweede overwinnaar die niet onvermeld mag blijven was de rooms-katholieke kerk. Bedreigd door links tijdens de Tweede Republiek hervond zij onder Franco weer de status die zij eeuwen had bezeten. Het felicitatietelegram van het Vaticaan na Franco’s zege getuigde van diepe dankbaarheid jegens de man die menig keer gezegd had dat de Burgeroorlog geen oorlog was, maar een kruistocht.
     Bron https://historiek.net/de-spaanse-burgeroorlog-samenvatting/71004/

     Zijn barbaars optreden in decennia erna, was voor het Vaticaan precies niet meteen de grootste zorg; immers God en de Kerk waren gered van een barbaarse revolutie.

    2. Beste Jules
     Van de wetenschap naar de Spaanse Burgeroorlog, het zijn wat rare bokkensprongen hier. Maar wel opmerkelijk (en ik leest het toch goed?) dat u enkel en uitsluitend Katholieke bronnen gebruikt?
     Loopt u daarbij niet het risico om in een tunnelvisie behept met vooroordelen verzeild te geraken? Heeft u deze in mijn ogen toch wel naar partijdigheid ruikende ‘onderzoeksmethode’ omtrent deze burgeroorlog ook zo toegepast tijdens de totstandkoming van uw geschiedkundig boek?
     Immers wie een beetje googled en diverse bronnen raadpleegt krijgt toch alleen maar een meer objectievere kijk op een van de bloedigste periodes van Spanje.
     Genoeg hierover te raadplegen op het web en voor zover ik die nu kan inschatten; de meest neutrale bronnen concluderen al vrij snel dat BEIDE partijen (Nationalisten olv Franco versus de Republikeinen) niet veel voor elkanders wreedheden moesten onderdoen.
     De Generalisimo Franco himself mag dan weliswaar een diepgelovig Katholiek geweest zijn, maar na zijn overwinning in 1939 bleven zijn de gruweldaden op zijn onderdanen en landgenoten nog 30 jaren verder duren via een dictatoriaal schrikbewind
     Niet echt een toonbeeld van een diepgelovig vergevingsgezind Christelijk geïnspireerde leider. En het zoveelste geschiedkundig bewijs waartoe godsdienst kan leiden?
     Hieronder enkele uittreksels geplukt van diverse digitale bronnen:

     Grote zuiveringen volgden; duizenden mannen die in de Republikeinse legers hadden gevochten, werden in de daaropvolgende jaren geëxecuteerd. De historicus Antony Beevor schatte dat het aantal dodelijke slachtoffers van Franco na de burgeroorlog boven de 200 000.[36] In Franco-Spanje werden er ongeveer 190 gevangenkampen opgezet, waartussen 367 000 en een half miljoen gevangenen waren geïnterneerd.[36] Volgens de officiële cijfers van het nationalistische regime waren er 270 719 politieke gevangenen in het begin van 1940. In 1941 werden 12 043 kinderen bij hun republikeinse ouders weggehaald en gegeven aan weeshuizen, katholieke instituten en nationalistische echtparen.[37]
     Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaanse_Burgeroorlog

     Preston schat het aantal doden op een half miljoen tijdens en nog veel meer na de oorlog toen executiepelotons honderden mensen per jaar ombrachten. Ook nu vinden archeologen nog geregeld massagraven met soms 1.000 à 2.000 doden.
     Tot 1947 waren er concentratiekampen, waar in totaal 400.000 mensen mishandeld zijn en dwangarbeid verricht hebben.
     In Duitse werkkampen sneuvelden tienduizenden gevluchte Spanjaarden. De Catalaanse bevolking leefde nog tien jaar in honger, repressie en angst. Maar er is nog steeds geen landelijke telling van het aantal doden. De regeringen hebben er nooit werk van gemaakt. Massa’s archieven werden in de jaren ’40 – ’70 bewust vernietigd. En publicaties van rechtse historici, die de executies goedkeuren, halen de bestsellerlijsten
     Bron: https://www.geschiedenis.nl/nieuws/artikel/1144/de-spaanse-burgeroorlog

     W. Blockmans geeft de volgende aantallen doden aan beide zijden aan:[38]
     Nationalisten (Franco): 246.000 (60.000 door executies en lynchpartijen)
     Republikeinen: 387.000 (waarvan 70.000 door executies en lp)
     Tot nu toe worden nog steeds 114 000 republikeinen vermist, waar de onderzoeksrechter Garzon onderzoek naar probeert te doen.
     Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaanse_Burgeroorlog

     “Excessen in de strijd aan nationalistische kant worden niet ontkend, maar ze wezen op de systematisch georganiseerde geweld door de Republikeinen
     Bron: Jules VR op Katholiek forum 😉

     De Spaans Burgeroorlog kan moeilijk gezien worden als een strijd tussen fascisme en communisme. Het Italiaanse en Duitse fascisme, ontstaan in de twintiger en dertiger jaren van de vorige eeuw, bestonden nauwelijks in Spanje. Ook de communisten, verenigd in de PCE (Partido Communista de España), hadden destijds maar weinig aanhang. Arme arbeiders voelden zich veel meer aangetrokken tot het anarchisme en het gedachtegoed van de revolutionaire vleugel van de socialistische partij PSOE (Partido Socialista Obrero Español). In de kern was de Spaanse Burgeroorlog een botsing tussen enerzijds zeer traditionele opvattingen van monarchisten en militairen en anderzijds links-revolutionaire krachten die met het verleden wilden afrekenen.
     Bron:https://historiek.net/de-spaanse-burgeroorlog-samenvatting/71004/

     Bovendien ziet Beevor de oorlog niet alleen als een strijd tussen links en rechts, maar ook tussen Madrileens staatscentralisme en regionale autonomie, tussen autoritarisme en individuele vrijheid. Het gebrek aan parlementaire traditie en burgerlijke ondernemingszin, de diepe kloof tussen een profiterende bovenlaag en een arm proletariaat, tussen een agrarisch katholicisme en een onberekenbaar anarchisme waren allemaal factoren die bijdroegen tot het gewapende conflict.
     De republikeinen worstelden met onderlinge tegenstellingen, wantrouwen, communisten die centralistisch en autoritair waren versus regionalisten en vrijdenkers, die eerder anarchistisch dachten.
     In hun propagandaoorlog beweerden de nationalisten dat zij de christelijke waarden, de orde, de westerse beschaving verdedigden tegen het “Aziatische” communisme, dat massamoorden pleegde op priesters, nonnen, kerken en kunstschatten (Beevor, 253).
     De republikeinen verweerden zich met het argument dat de wettig gekozen regering in februari 1936 aangevallen was door reactionaire generaals en door de Europese Asmogendheden en dat het de taak van links was waarden zoals democratie, vrijheid en verlichting te verdedigen tegen de gevaren van een autoritaire vijand.
     Bron: https://www.geschiedenis.nl/nieuws/artikel/1144/de-spaanse-burgeroorlog

     Grote winnaar was natuurlijk de Generalísimo Francisco Franco. Na de Burgeroorlog was hij niet alleen staatshoofd, maar ook premier, chef van de enig toegestane partij die hij zelf had gecreëerd en kapitein-generaal van de strijdkrachten. Hij had net zoveel macht als Mussolini of Hitler en bijna net zoveel als de Spaanse koningen uit de vijftiende en zestiende eeuw.
     Een tweede overwinnaar die niet onvermeld mag blijven was de rooms-katholieke kerk. Bedreigd door links tijdens de Tweede Republiek hervond zij onder Franco weer de status die zij eeuwen had bezeten. Het felicitatietelegram van het Vaticaan na Franco’s zege getuigde van diepe dankbaarheid jegens de man die menig keer gezegd had dat de Burgeroorlog geen oorlog was, maar een kruistocht.
     Bron https://historiek.net/de-spaanse-burgeroorlog-samenvatting/71004/

     Zijn barbaars optreden in decennia na de broederstrijd, was voor het Vaticaan precies niet meteen de grootste zorg; immers God en de Kerk waren gered van een barbaarse revolutie.

    3. Jules, wanneer u, zoals u zegt, zeer selectief bronnen gebruikt, in casu ‘enkel katholieke bronnen’, dan zijn objectiviteit, bronnenkritiek en wetenschappelijk inzicht ver weg. Dat wil niet noodzakelijk zeggen dat in katholieke bronnen geen waarheid kan zitten, maar geschiedenis wordt zeker niet geschreven met hagiografische werken. U kunt onmogelijk voorbij aan de moordpartijen die de Spaanse dictator Franco op zijn geweten heeft. Als het optreden van Franco en zijn trawanten voor u het voorbeeld is van katholiciteit, moet u toch eens intens het Nieuwe Testament lezen.

     1. Iedere oorlog leidt tot verschrikkingen en moordpartijen, beste staf de L. ; daarom is de vraag vereist, wie startte de oorlog ??
      Eenmaal losgebarsten is er vaak geen houden meer aan. De bisschoppen erkennen ook de verschrikkingen gepleegd aan beide zijden. Dat verdoezelen ze niet. Maar de top leiders hebben niet alles in handen, tenzij de opdracht tot misdaden wordt gegeven. Dat is gebeurd met de communistische Sovjet troepen, tijdens de eind oorlog in Duitsland en Polen. Zij kregen o.a. de opdracht om alle vrouwen te verkrachten, te roven en te plunderen. De geallieerde troepen in het westen kenden niet dat soort opdrachten, maar vele steden Noord-Frankrijk werden met de grond gelijk gemaakt, en ongeveer 20.000 vrouwen werden door geallieerde soldaten misbruikt. Dat gebeurt in iedere oorlog. Het Duitse leger deed dat niet, ook niet in NL. Wel waren er represailles op aanslagen. Verschrikkingen zijn inherent aan militaire oorlog operaties. Als het een verdediging oorlog is, zoals in Spanje, is het een rechtvaardige oorlog. Ook voor katholieken, dus ook voor Franco. Hij stond aan de goede kant. De bisschoppen erkenden die harde realiteit.
      Franco was de strategisch, politieke top generaal, die de militaire operaties door ondergeschikte generaals liet uitvoeren, en die hadden weer lagere commandanten onder bevel. Hij zal van de verschrikkingen geweten hebben, maar niet erop hebben aangestuurd. De zeer populaire VS generaal Patton was ook een gelovig en praktizerend katholiek. Maar daarom niet minder robuust met zijn militaire operaties met tank divisies in Noord-West Frankrijk, en later in Duitsland. Hij had respect voor het Duitse leger en koesterde het idee, met het Duitse leger vrede te sluiten en samen naar Moskou op te trekken om de communisten te verslaan. Daar was de ultieme vijand. En was dat maar gebeurd. Echter zijn baas, generaal Eisenhower vertrouwde hem niet. Patton had ook een goede band met de pers, en was populair in de VS. Hij had het publiek kunnen inlichten over de verborgen na-oorlogse plannen, waar hij het niet mee eens was. Eisenhower daarentegen was de pion van de joodse bankier president Roosevelt. Deze wilde de wereld met zijn joodse vriend “Uncle Joe” Stalin, opdelen in twee blokken, Oost en West. De generaal Eisenhower heeft dit geweten. Maar generaal Patton zat in de weg. “Ze” namen geen risico, hij werd dus vermoord door de geheime dienst middels een “auto ongeluk”.
      De VS minister van Defensie James Forrestal, onder de joodse president Truman, wist ook te veel. Deze katholieke patriot was van plan een boek te schrijven over WO II. Hij werd vermoord in het ziekenhuis, in het voorjaar van 1949.

      1. Beste Jules
       ook hier omvat uw repliek weer zoveel elementen door elkaar, is dat afleiding van de oorspronkelijke vragen?
       Terwijl Staf het o.a. ook heeft over het feit dat u enkel en uitsluitend Katholieke bronnen gebruikt. Heeft u deze toch wel naar partijdigheid ruikende ‘onderzoeksmethode’ ook toegepast tijdens de totstandkoming van uw geschiedkundig boek?
       Loopt u daarbij niet het risico in een tunnelvisie te belanden of is het om de lezer bevooroordeeld te krijgen omtrent uw visie rond hoe slecht de Communisten, Joden, Vrijmetselaars wel niet zijn?
       Immers wie een beetje googled en diverse bronnen raadpleegt krijgt algauw een meer objectieve kijk op een van de bloedigste periodes van Spanje.
       De meeste objectieve historische bronnen concluderen dat beide partijen (Nationalisten olv Franco versus de Republikeinen) niet veel voor elkanders wreedheden moesten onderdoen.
       De Generalisimo Franco mag dan weliswaar een diepgelovig Katholiek geweest zijn, maar zoals Staf aanhaalt, na zijn overwinning in Barcelona bleven zijn gruweldaden op zijn onderdanen en landgenoten nog 30 jaren verder duren via een dictatoriaal schrikbewind vanaf 1939 tot 1975.
       Dus niet echt een toonbeeld van een vergevingsgezind Christelijk geïnspireerd leider. Het verschrikkelijke hoge aantal slachtoffers tot 12.000 kinderen toe onder zijn heerschappij verneemt de lezer niet. U vindt de cijfers hierover in overvloed via google.
       De Historicus Beevor ziet de oorlog niet alleen als een strijd tussen links en rechts, maar ook tussen Madrileens staatscentralisme en regionale autonomie, tussen autoritarisme en individuele vrijheid. Het gebrek aan parlementaire traditie en burgerlijke ondernemingszin, de diepe kloof tussen een profiterende bovenlaag en een arm proletariaat, tussen een agrarisch rijk katholicisme en een onberekenbaar anarchisme waren allemaal factoren die bijdroegen tot het gewapende conflict.
       De republikeinen worstelden met onderlinge tegenstellingen, wantrouwen, communisten die centralistisch en autoritair waren versus regionalisten en vrijdenkers, die eerder anarchistisch dachten.
       In hun propagandaoorlog beweerden de nationalisten dat zij de christelijke waarden, de orde, de westerse beschaving verdedigden tegen het “Aziatische” communisme, dat massamoorden pleegde op priesters, nonnen, kerken en kunstschatten (Beevor, 253).
       De republikeinen verweerden zich met het argument dat de wettig gekozen regering in februari 1936 aangevallen was door reactionaire generaals en door de Europese Asmogendheden en dat het de taak van links was waarden zoals democratie, vrijheid en verlichting te verdedigen tegen de gevaren van een autoritaire vijand.

       Bron: https://www.geschiedenis.nl/nieuws/artikel/1144/de-spaanse-burgeroorlog

       Dus Jules om vrijgepleit te worden van enige partijdigheid had u dus ook naast de brief van de Spaanse bisschoppen misschien een noodkreet van de arme boeren kunnen aanhalen. Oorlogen start men niet zomaar… kunnen het in dit geval ook sukkelaars geweest zijn die het beu waren dat er meer centen gingen naar de kerken en hun leiders dan naar fatsoenlijk eten?
       Een Spaanse versie van “Daens”?

       1. Wat een fijne conclusie. Jules is geobserdeerd door samenzwerings theorieen en complotten. En ondersteund dat altijd met een enkel boek wat geschreven is. Gedreven door een haat voor Joden, Communisten en Vrijmetselaars. Eigenlijk alles wat niet katholiek is en in zijn ogen gericht op de vernietiging van de katholieken.
        Nu zelfs koppelt hij grootse kunstenaars aan het Christendom. Alsof het een christelijke verdienste is dat mensen als Bach en Rembrandt bestaan hebben.

        In die tijd was de macht van de kerk zeer groot. Atheisten bestonden nauwelijks, tenminste niet als ‘uit de kast’ zijnde. De Kerk was almachtig. Vele componisten hadden hun baan via de kerk. Maar doen alsof het voortbrengen van grootse kunstenaars een Christelijke verdienste is gaat me toch echt veel te ver..
        De logica van van Rooijen is er een van door fantaseren. Hij noemt een historisch feit en strooit dan zand in de ogen . Slim maar echt heel weinig mensen geloven dat gelukkig.

       2. Vergeten we ook niet dat het Franquisme tot op de dag van vandaag verder leeft in de Partido Popular. Eén ding is zeker: mijn Catalaanse vrienden (de meeste goede katholieken) zijn de wreedheden van de Caudillo Franco nog altijd niet vergeten.

    4. Beste Jules
     Van de wetenschap naar de Spaanse Burgeroorlog, het zijn wat rare bokkensprongen hier. Maar wel opmerkelijk en ik leest het toch goed: dat u enkel en uitsluitend Katholieke bronnen gebruikt?
     Loopt u daarbij niet het risico om in een tunnelvisie behept met vooroordelen verzeild te geraken? Heeft u deze in mijn ogen toch wel naar partijdigheid ruikende ‘onderzoeksmethode’ omtrent deze burgeroorlog ook zo toegepast tijdens de totstandkoming van uw geschiedkundig boek?
     Immers wie een beetje googled en diverse bronnen raadpleegt krijgt toch alleen maar een meer objectievere kijk op een van de bloedigste periodes van Spanje.
     Genoeg hierover te raadplegen op het web en voor zover ik die nu kan inschatten; de meest neutrale bronnen concluderen al vrij snel dat beide partijen (Nationalisten olv Franco versus de Republikeinen) niet veel voor elkanders wreedheden moesten onderdoen.
     De Generalisimo Franco himself mag dan weliswaar een diepgelovig Katholiek geweest zijn, maar na zijn overwinning in 1939 bleven zijn de gruweldaden op zijn onderdanen en landgenoten nog 30 jaren verder duren via een dictatoriaal schrikbewind
     Niet echt een toonbeeld van een diepgelovig vergevingsgezind Christelijk geïnspireerde leider. En het zoveelste geschiedkundig bewijs waartoe godsdienst kan leiden?
     Hieronder enkele uittreksels geplukt van diverse digitale bronnen:

     Grote zuiveringen volgden; duizenden mannen die in de Republikeinse legers hadden gevochten, werden in de daaropvolgende jaren geëxecuteerd. De historicus Antony Beevor schatte dat het aantal dodelijke slachtoffers van Franco na de burgeroorlog boven de 200 000.[36] In Franco-Spanje werden er ongeveer 190 gevangenkampen opgezet, waartussen 367 000 en een half miljoen gevangenen waren geïnterneerd.[36] Volgens de officiële cijfers van het nationalistische regime waren er 270 719 politieke gevangenen in het begin van 1940. In 1941 werden 12 043 kinderen bij hun republikeinse ouders weggehaald en gegeven aan weeshuizen, katholieke instituten en nationalistische echtparen.[37]
     Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaanse_Burgeroorlog
     Preston schat het aantal doden op een half miljoen tijdens en nog veel meer na de oorlog toen executiepelotons honderden mensen per jaar ombrachten. Ook nu vinden archeologen nog geregeld massagraven met soms 1.000 à 2.000 doden.
     Tot 1947 waren er concentratiekampen, waar in totaal 400.000 mensen mishandeld zijn en dwangarbeid verricht hebben.
     In Duitse werkkampen sneuvelden tienduizenden gevluchte Spanjaarden. De Catalaanse bevolking leefde nog tien jaar in honger, repressie en angst. Maar er is nog steeds geen landelijke telling van het aantal doden. De regeringen hebben er nooit werk van gemaakt. Massa’s archieven werden in de jaren ’40 – ’70 bewust vernietigd. En publicaties van rechtse historici, die de executies goedkeuren, halen de bestsellerlijsten
     Bron: https://www.geschiedenis.nl/nieuws/artikel/1144/de-spaanse-burgeroorlog

     W. Blockmans geeft de volgende aantallen doden aan beide zijden aan:[38]
     Nationalisten (Franco): 246.000 (60.000 door executies en lynchpartijen)
     Republikeinen: 387.000 (waarvan 70.000 door executies en lp)
     Tot nu toe worden nog steeds 114 000 republikeinen vermist, waar de onderzoeksrechter Garzon onderzoek naar probeert te doen.
     Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaanse_Burgeroorlog

     “Excessen in de strijd aan nationalistische kant worden niet ontkend, maar ze wezen op de systematisch georganiseerde geweld door de Republikeinen
     Bron: Jules VR op Katholiek forum 😉

     De Spaans Burgeroorlog kan moeilijk gezien worden als een strijd tussen fascisme en communisme. Het Italiaanse en Duitse fascisme, ontstaan in de twintiger en dertiger jaren van de vorige eeuw, bestonden nauwelijks in Spanje. Ook de communisten, verenigd in de PCE (Partido Communista de España), hadden destijds maar weinig aanhang. Arme arbeiders voelden zich veel meer aangetrokken tot het anarchisme en het gedachtegoed van de revolutionaire vleugel van de socialistische partij PSOE (Partido Socialista Obrero Español). In de kern was de Spaanse Burgeroorlog een botsing tussen enerzijds zeer traditionele opvattingen van monarchisten en militairen en anderzijds links-revolutionaire krachten die met het verleden wilden afrekenen.
     Bron:https://historiek.net/de-spaanse-burgeroorlog-samenvatting/71004/

     Bovendien ziet Beevor de oorlog niet alleen als een strijd tussen links en rechts, maar ook tussen Madrileens staatscentralisme en regionale autonomie, tussen autoritarisme en individuele vrijheid. Het gebrek aan parlementaire traditie en burgerlijke ondernemingszin, de diepe kloof tussen een profiterende bovenlaag en een arm proletariaat, tussen een agrarisch katholicisme en een onberekenbaar anarchisme waren allemaal factoren die bijdroegen tot het gewapende conflict.
     De republikeinen worstelden met onderlinge tegenstellingen, wantrouwen, communisten die centralistisch en autoritair waren versus regionalisten en vrijdenkers, die eerder anarchistisch dachten.
     In hun propagandaoorlog beweerden de nationalisten dat zij de christelijke waarden, de orde, de westerse beschaving verdedigden tegen het “Aziatische” communisme, dat massamoorden pleegde op priesters, nonnen, kerken en kunstschatten (Beevor, 253).
     De republikeinen verweerden zich met het argument dat de wettig gekozen regering in februari 1936 aangevallen was door reactionaire generaals en door de Europese Asmogendheden en dat het de taak van links was waarden zoals democratie, vrijheid en verlichting te verdedigen tegen de gevaren van een autoritaire vijand.
     Bron: https://www.geschiedenis.nl/nieuws/artikel/1144/de-spaanse-burgeroorlog

     Grote winnaar was natuurlijk de Generalísimo Francisco Franco. Na de Burgeroorlog was hij niet alleen staatshoofd, maar ook premier, chef van de enig toegestane partij die hij zelf had gecreëerd en kapitein-generaal van de strijdkrachten. Hij had net zoveel macht als Mussolini of Hitler en bijna net zoveel als de Spaanse koningen uit de vijftiende en zestiende eeuw.
     Een tweede overwinnaar die niet onvermeld mag blijven was de rooms-katholieke kerk. Bedreigd door links tijdens de Tweede Republiek hervond zij onder Franco weer de status die zij eeuwen had bezeten. Het felicitatietelegram van het Vaticaan na Franco’s zege getuigde van diepe dankbaarheid jegens de man die menig keer gezegd had dat de Burgeroorlog geen oorlog was, maar een kruistocht.
     Bron https://historiek.net/de-spaanse-burgeroorlog-samenvatting/71004/

     Zijn barbaars optreden in decennia erna, was voor het Vaticaan niet meteen de grootste zorg; immers God en de Kerk waren gered van een barbaarse revolutie.

  3. Beste Jules
   Ik vind in uw argumenten (veelal historische gebeurtenissen) weinig verband met mijn mening dat dankzij de wetenschap er mateloos werd aangetoond dat veel geloofsbeweringen niet langer meer houdbaar blijven en we geloof en wetenschap best goed uit elkaar houden.
   Mij in die context een ‘gelovige van de wetenschap’ noemen is dan wel eerder een grappige contradictie.
   Of doelt u op het feit dat de wetenschappelijke technologie het communisme, socialisme of het nazisme heeft gemaakt? Technologie is toch louter maar een hulpmiddel dat ten goede en ten kwade kan worden gebruikt, niet?
   Laat ons met het kind het badwater niet weggooien en ernstig nadenken over de positieve gevolgen van wetenschap en hoe we die kunnen stimuleren, maar ook hoe we kunnen anticiperen op de negatieve gevolgen.

   Een aanhangend en onbetwistbaar feit is wel dat in dit derde millennium de mensheid deels via de wetenschap bevrijd is van geloofsonderdrukking, deels zelf ontwaak is waardoor er alsmaar meer mensen (door oa globale kennisdatabanken) God als een misvatting zullen gaan concluderen.
   De strijd tussen geloof en kennis (ook de geschiedkundige kennis) zet zich door in de wetenschap. Telkens als de menselijke kennis een stap vooruit zet, sneuvelen er een paar religieuze zekerheden.

   Geen probleem voor mij als uw huidige beschavingsnormen en denken vandaag nog steeds gebaseerd is op religieuze mythes van zelfs 4500 jaar geleden, maar neemt u er dan ook de weerzinwekkendheid wreedheid en gekte van het Oude Testament bij? Alsook de vele Bijbelse mandaten voor mensenhandel, etnische zuiveringen, slavernij, bruidsschatten en slachtpartijen van mannen vrouwen en zelfs kinderen?. Of wordt het dan plots weer voor deze zoveelste keer ‘cherry picking’ om de mythes en legendes nog verkoopbaar te houden?

   Zolang uw dogmatiek buiten het wetenschappelijke domein blijft en zolang de moraaltheologie niet pretendeert normen te stellen die ook voor niet-gelovige gelden, dan berokkent mij dat geen enkele last. U mag uw waarheid verkondigen maar als ze in strijd is met de wetenschappelijke consensus, dan wil ik mijn medemensen daar op wijzen. Wetenschap afdoen als één grote leugen, (bewijzen graag) is een haast kinderlijke argumentatie. Of bent u ook een aanhanger van de vlakke-aarde-theorie?
   Wetenschappelijke feiten en zekerheden zouden vandaag een democratisch basisrecht moeten zijn voor elke nieuwe boorling, ongeacht welke ouderlijk geloof of niet-geloof.
   Wetenschappelijk feiten niet openbaren in het onderwijs zou strafbaar moeten zijn. Want zou u het goed vinden als de geschiedenisboeken de holocaust zouden ontkennen omdat dit het een of andere overheidsregime goed zou uitkomen?
   U gaat alvast met uw talloze onbewezen geschiedkundige hypothesen, en complotverzinsels de wetenschappelijk geschiedkundige schoolboeken grondig moeten herschrijven. Alsook deze (terug) moeten gaan baseren uw Goddelijke metafoor met -op geen enkel wetenschappelijk feit berustend- absurde regels en wetten.

   Niet te vergeten dit alles gekoppeld aan een verschrikkelijke letterlijke helse lotsbestemming voor elke aardbewoner die uw Goddelijke dogma’s niet volgt? U zegt het mooi beste Jules en het ergste is u meent het nog: “als God geen plaats krijgt, wordt de wereld een hel”. Zelfs al zou Hij bestaan, ik volg Hem nog niet.
   Hoeveel weldenkende mensen gaat u zonder bomaanslagen, banvloeken, fysieke martelingen en dreigementen nog meekrijgen in uw 4500- jarig Exodus-verhaal? Hoe wereldvreemd bent u toch?
   Welke maat staat er op uw God-met-een-plan. Welke regels heeft jouw God gegeven die je ook aan mij onverbiddelijk zult opleggen?
   Wilt U echt terug naar zo een ‘beschaving’? Vreest u niet dat we met elkaar snel in aanvaring gaan komen? Want iedere godsdienst of overtuiging koestert zowat zijn eigen regels. Vreest u niet opnieuw de zoveelste bloederige religieuze oorlog, of fanatiek religieus terreuraanslag, in naam van… heeft de geschiedenis nog niet genoeg aangetoond? Hoe ziet u die nieuwe christelijke revolutie dan juist?

   Voor mij mag religie blijven zolang het persoonlijke positieve elementen voor ieder individu creëert:
   hoop, (naaste)liefde, samenhorigheid, vrijheid, vrede, empathie,… kortom die leiden tot een menselijk bestaan voor iedereen én met respect voor iedere overtuiging.
   Maar als ik moet kiezen tussen een atheïst die uit zichzelf het goede nastreeft of iemand die het doet uit angst omdat hij anders niet in de hemel komt, is mijn keuze gauw gemaakt.

   1. Via de omweg van historische gebeurtenissen, beste An Desat, heb ik U willen aantonen de normloosheid van “de wetenschap”. Zij kent geen onderscheid tussen goed en kwaad, noch heeft de wetenschap de waarheid in pacht. De “wetenschap” is een middel tot, en heeft op zichzelf geen inherente betekenis voor de inrichting van het menselijk bestaan. Al eerder gezegd, de “wetenschap”, is een abstract, steriel begrip. Goed en kwaad kunnen ook niet ontleend worden aan “mensenrechten”, een typische, vage, waarheid loze Talmud uitdrukking afkomstig uit de Franse revolutie (1789), waar eenieder van alles aan kan ophangen, zoals de talloze uitzaaiingen van het “wetenschappelijk socialisme”, hierboven genoemd.
    Het tweede historisch gebonden feit, beste An Desat, is de menselijke geneigdheid tot het kwade. Door haar normloosheid kan “de wetenschap”, ons hier niet van bevrijden. Voor “de wetenschap” moet alles gerealiseerd kunnen worden, dat mogelijk is. Het onderscheid tussen goed en kwaad, speelt daarin geen rol. Vandaar de chaos en het recht van de sterkste in de goddeloze, antieke —, en de huidige, ondermijnde, moderne wereld. Dat onderscheid tussen goed en kwaad is ons door God aangereikt met de Decaloog, de Tien Geboden op de Stenen Tafelen, via St. Mozes, op de berg Sinaï, zoals beschreven in het Oude Testament. Dit geschiedenis boek van het oorspronkelijke Joodse volk, is vol eindigt. Sinds Golgotha is het een afgesloten boek. Voor ons Christenen telt enkel het Nieuwe Testament, de Openbaring. Het brengt de letterlijk te nemen Waarheid van Christus. Beiden, de Natuurlijke Orde van de Decaloog, en de Openbaring, vormen samen de basis van onze, unieke beschaving, gedragen door de blanke Europese volken en overal uitgezaaid in de wereld. Daar waar zij zich niet hebben kunnen inplanten, heerst normloosheid, barbarij en tirannie.
    De Christenheid is het nieuwe Uitverkoren volk. Rome is het Nieuwe Jeruzalem. Geen beschaving in de wereld kan zich meten aan de Christenheid. Enkel daar gedijt de echte kunst en schoonheid. Nergens ter wereld wordt deze geëvenaard. De katholieke volken en landen springen er uit. Zij hebben de grootste kunstenaars voortgebracht, allen katholieken. Bach en Rembrandt zijn de uitzonderingen die die regel bevestigt. Ook de positie van de vrouw, komt enkel binnen het Christendom volledig tot zijn recht. Enkel de Christelijke beschaving plaatst de vrouw op een voetstuk. Het Christelijk huwelijk is van een ongeëvenaarde schoonheid, van harmonie, geluk en continuïteit met nageslacht. Enkel binnen het Christendom bloeit het gezin als de hoeksteen van de maatschappij. Hoe denkt U, beste An Desat, tegenover die ongeëvenaarde prestaties van beschaving, “de wetenschap” als vervangmiddel tegenover te kunnen stellen ??

    1. Beste Jules
     U verandert van onderwerp als een kameleon van kleur; uw antwoorden lijken me beter te passen in het vraagstuk of (een) God nodig is als basis voor een moraal?
     Ik had het over het feit dat de ‘onttovering’ door wetenschap meer en meer de overtuigingskracht van het geloof heeft ondermijnd: evolutie versus schepping, de ouderdom van de aarde, miraculeuze claims, vernieuwde astronomie, de nieuwe visie op het menselijke lichaam, de genezing van ziektes, hersenonderzoek, het weerleggen van bovennatuurlijke claims, bliksem komt niet van de duivel, engelen sturen de zon niet aan en heksen hoeven we niet meer te testen op hun toverkracht,..enz.
     Waarin spreekt wetenschap zich hier uit over goed of kwaad, of waar bepaalt zij morele normen?
     En ik leer bij; ik wist niet dat enkel het Nieuw Testament voor Christenen telt? Dus het Oude mogen we dan afdoen als een mythisch sprookjesboek?. Want dat zou voor mij al veel misverstanden oplossen.
     Ik zie echter in onze huidige Europese westerse maatschappij niet veel meer van ‘de Christenheid’ we kunnen precies de voorbije 50 jaren best zonder God en Gebod?. Voorlopig vervallen we nog niet in barbarij, normloosheid of tirannie, toch?

     Ik hou het simpel: hoe meer we met zekerheid weten, hoe beter we ons leven en onze maatschappij kunnen inrichten. Als je bv heil zoekt in gebedsgenezers, duiveluitdrijvers, vertrouw je eigenlijk op een methode waarvan de doeltreffendheid niet is bewezen. Dat is juist immoreel: mensen de verkeerde richting uitsturen. Er zijn gelovigen die weigeren hun kind te laten inenten tegen kinderverlamming. Dat vind ik misdadig, want het kind loopt daardoor het risico voor de rest van zijn leven gehandicapt te zijn.

     De rest van uw betoog is ook weer flink naast de kwestie; mijn geloof is het beste, het ware, het schoonste… dat doen alle godsdiensten. Ik wacht nog altijd op een antwoord waarom uw geloof wel en al de 3000 anderen niet? Wellicht komt u niet verder dan ’tis een gevoel, een roeping, de spiritus ‘? Ook goed dan.

 19. @ An Desat
  “De strijd tussen geloof en kennis (ook de geschiedkundige kennis) zet zich door in de wetenschap. Telkens als de menselijke kennis een stap vooruit zet, sneuvelen er een paar religieuze zekerheden.”

  Nadenkertje:

  “De televisie geraakte snel en onvermijdelijk afgestemd op de smaak van de meerderheid. Zij overbelichtte de oppervlakkige of onbenullige maar spectaculaire gebeurtenissen, ten nadele van wat belangrijk en waardevol is. De ‘populaire’ programma’s kregen het overwicht en vertoonden een neiging tot vulgariteit die de aanvankelijke beoogde culturele verfijning verloochende.”
  — citaat Karel van Isacker — Mijn land in de kering (deel 2)

  Sedertdien moet men helaas zeggen dat men een peil van domheid bereikt heeft dat nauwelijks nog te kan begrepen worden in zijn totale absurditeit.

  Hetzelfde geldt voor de gevolgen van alle wetenschappelijke uitvindingen. Oorspronkelijk (misschien) goed bedoeld maar uiteindelijk leidt alles tot verderf van de zielen. UNO, politiek, WHO, cultuur, godsdienst, zelfs liturgie, alles staat nu ten dienste van geestelijke dood en verderf.

  1. Beste Eric
   ik zei toch dat:
   “Technologie is toch louter maar een hulpmiddel dat ten goede en ten kwade kan worden gebruikt, niet? Laat ons met het kind het badwater niet weggooien en ernstig nadenken over de positieve gevolgen van wetenschap en hoe we die kunnen stimuleren, maar ook hoe we kunnen anticiperen op de negatieve gevolgen.”
   Onze kennis van atomen gaf ons de atoombom, maar ook de mogelijkheid om vroegtijdig kanker op te sporen en ervan te genezen.
   Het is toch niet omdat omwille van bepaalde misbruiken we alle enorme voordelen van het wetenschappelijk denken overboord moeten gooien, dat vind ik verwerpelijk.

   Net zoals we religie niet moeten afschaffen omdat er priesters kinderen misbruiken. Zolang geloof persoonlijke positieve elementen voor ieder individu creëert: hoop, (naaste)liefde, samenhorigheid, vrijheid, vrede, empathie,… kortom elementen die leiden tot een menselijk bestaan voor iedereen én met respect voor iedere overtuiging en (LGBT)identiteit.

   Imagine there’s no heaven
   It’s easy if you try
   No hell below us
   Above us only sky
   Imagine all the people living for today

   Song; John Lenon

   1. An Desat,
    “Het is toch niet omdat omwille van bepaalde misbruiken we alle enorme voordelen van het wetenschappelijk denken overboord moeten gooien, dat vind ik verwerpelijk.”, schrijf je.
    Nou nou, enorme voordelen? Dat val wel mee hoor. Je overdrijft dus een beetje en maakt wat mij betreft reclame voor die ‘wetenschap’, zoals die nu is.
    Ik durf te stellen dat wij zonder die ‘wetenschap’ (en dus techniek) véél gelukkiger zouden zijn. Ik denk dat ik je in een communicatie zal kunnen overtuigen op zuiver eerlijk ware argumenten, maar daar is hier de tijd en plaats niet voor.
    We hebben miljoenen jaren, schat ik, zonder die zogenaamde wetenschap geleefd. Denkt iemand nu echt dat we toen minder gelukkig waren? Ik denk het dus niet, en dat we toen ook gelukkig waren, zoals je wel zult begrijpen.
    Het woord ‘wetenschap’ is trouwens véél te ruim om in een discussie te gebruiken. Laten we het het ontspoorde semi-wetenschappelijk denken en doen noemen. Zoals de raket-wetenschap of de wapenwetenschap, of de kernenergie-wetenschap, of de zgn klimaat-wetenschap, maar ook de zgn medische wetenschap of de elektrische wetenschap. Veelal ontspoort en als een ongeleide raket gebruikt door vaak slechte mensen. Zonder wapens bijvoorbeeld, zouden er al heel wat minder een hoge toon durven aanslaan en jou dwingen hun ‘systeem’ te accepteren.
    Ik ben zeker wetenschappelijk ingesteld, maar dan zoals bedoeld door de ouden van vroeger. Zie en test, experimenteer, maar vergeet niet de andere 7 schone kunsten die ook bij het beoefenen van wetenschap horen.
    Als u uw wetenschappelijke ogen open zou doen, maar dan meer als een wetenschapsfilosoof, (maar wie is zulk talent gegeven en bij wie is dat talent ontwikkeld?) dan zult u zien dat de ‘wetenschap’ (nu) vaker tegen de mensen werkt, dan voor. Maar, dit is zéér moeilijk waar te nemen, dat zeg ik er bij. Wie overziet alle speelvelden, de talloze aspecten, de duivelse complotten, mogelijk gemaakt door de vreselijk ontaarde technische mogelijkheden, etcetera.
    En John Lennon? Wist u dat op de LP Sargent Pepper Crowley afgebeeld staat. Zou hij niet bij ‘de club’ behoord hebben? https://www.google.nl/search?q=sergeant+pepper+aleister+crowley&client=opera&hs=TZJ&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=wrAdD1EROr21EM%252Cvz7LZVTzUgNzqM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRphDQYnpo1m1VpVLLRWCHb9-Sw2w&sa=X&ved=2ahUKEwi8mIDVtuPqAhUpsKQKHQwXCm0Q9QEwBHoECAkQIA&biw=1048&bih=662#imgrc=wrAdD1EROr21EM
    Eén ding denk ik te weten, en dat is dat de muziekindustrie niet is wat het lijkt.

    En tenslotte proef ik in je zinnen dat je ook voor een beschaafde intelligente liefdevolle moraal bent. Doe een ander niet … Wie zich houdt aan die wet, die zal niet door nare wetenschap of slimme trucjes met muziek verleid worden om de eigen zakken en ego te spekken ten koste van iemand anders. De wet van één mens geldt dan, niet die van ‘democratie’, de tirannie van het volk, of de wet van e.o.a. tyran of sommige duistere clubjes, zoals we nu kunnen waarnemen. Dus is er één mens tegen een wet, dan gaat die níet door, bijvoorbeeld. Christendom is zo bezien uiterst beschaafd. En als de mens het niet alleen afkan wegens zijn tekortkomingen. dan is daar de hulp van Hem. Als derde dimensie in en van het dualistisch leven. Als baken van Licht.

    1. Beste Raphaël

     U lijkt me een warm en eerlijk filosofisch mens.
     U stelt alvast een voor mij zeer fundamentele vraag; zijn we inderdaad ook echt gelukkig geworden met die wetenschappelijke evoluties? Wat is geluk en hoe meten we dat?
     Was Neil Armstrong, wiens voetafdruk nog steeds te zien is op de windloze maan, gelukkiger dan de naamloze jager-verzamelaar die dertigduizend jaren geleden zijn handafdruk achterliet op een rotswand in de grot van Chauvet?
     Indien niet, wat was dan het nut van de ontwikkeling van landbouw, steden, het schrijft, wereldrijken, wetenschap en industrie?
     Historici en wetenschappers hebben de geschiedenis van vrijwel alles bestudeerd; politiek, maatschappij, economie, ziekte, sekse, voedsel, kleding, vrije tijd, maar toch hebben ze zich maar heel zelden afgevraagd hoe die dingen het levensgeluk van mensen heeft beïnvloed,…
     Er moet inderdaad terecht gewezen worden op de negatieve correlatie tussen menselijke vaardigheden en levensgeluk. Er zijn inderdaad genoeg uitvindingen te bedenken waardoor we eerder weer een kilometer verder verwijdert raken van de Hof van Eden.
     Misschien is de romantische hardnekkigheid om achter elke uitvinding een donkere wolk te zien, net zo dogmatisch als het geloof in het geluk van de wetenschappelijke vooruitgang?

     De laatste twee eeuwen heeft geneeskunde gezorgd dat de kindersterfte van 33 procent naar minder dan 5% is gekelderd. en heeft dat een enorme bijdrage geleverd aan het geluk van die kinderen en hun familie en vrienden. De triomfen van de moderne geneeskunde zijn maar een voorbeeld. Er zijn nog meer unieke succes, zoals het feit dat er veel minder geweld in de wereld is, internationale oorlogen zeer sterk zijn gedaald en grootschalige hongersnood grotendeels verleden tijd zijn.
     Maar we moeten inderdaad opletten: de laatste 30 jaar zijn een ongekende (weliswaar in korte) gouden tijd voor de mensheid gebleken, maar in diezelfde zeer kortstondige periode zijn we het ecologische evenwicht gaan verstoren en de hooggewaardeerde materiële rijkdom die ons tevens behoedt voor ziekte en honger is grotendeels ook vergaard ten kosten van labo-aapjes, en zien we in de moderne industriële landbouw de grootste dierlijke misdaden zoals loopbandkippen.

     Over “geluk meten” zegt Prof.dr Yuval Harari hierover het volgende:
     “Als we het geluk van de wereldbevolking willen beoordelen dan is het verkeerd om alleen het geluk te tellen van de elite van Europeanen of mannen, of zelfs alleen maar het geluk vd mens”
     “Volgens vele traditionele filosofieën en religies zoals het boeddhisme, liggen de sleutels van het geluk juist in de kennis van jezelf, een goed begrip van wie of wat je werkelijk bent.” “Wetenschappers doen nog maar vrij recent onderzoek naar de geschiedenis van het geluk en we zijn nog steeds bezig met het opstellen van hypothesen en het zoeken naar geschikte onderzoeksmethoden. Het is nog veel te vroeg om vastomlijnde conclusies te formuleren en een discussie af te sluiten, die nog maar nauwelijks begonnen is.”
     De meeste geschiedenisboeken zijn gericht op de ideeën van grote denkers, de dapperheid van grote krijgers, de barmhartigheid van heiligen, en de creativiteit van kunstenaars. Ze vertellen van alles over het ontstaan en verval van sociale structuren, over de opkomst en ondergang van wereldrijken, over de ontdekking en verspreiding van technologie. Maar ze vertellen niet hoe dit alles het individuele geluk en ongeluk van mensen beïnvloedde. Dat is de grootste lacune in onze historische kennis. Het wordt hoog tijd dat we die eens gaan invullen.” Einde citaat.

     Ik kan hem geen ongelijk geven.

     1. An Desat,
      Een enkel citaat uit uw commentaar laat al zien dat we het voorlopig niet eens zullen en dus ook niet kunnen worden. U stelt: (bijvoorbeeld)
      “De laatste twee eeuwen heeft geneeskunde gezorgd dat de kindersterfte van 33 procent naar minder dan 5% is gekelderd. en heeft dat een enorme bijdrage geleverd aan het geluk van die kinderen en hun familie en vrienden.”
      Ik zie dat toch wat anders:
      Het was naar mijn mening eerder de hygiëne, niet de geneeskunde, die de kindersterfte deed afnemen. Of verbeterde leefomstandigheden. Aangezien u alleen dat voorgaande meent, en u ook nog de ‘maanlanding’ aanhaalt als vaststaand gegeven, iets dat nooit gebeurd kan zijn zoals als men ons – weten we nu – op de televisie heeft trachten wijs te maken, kan ik u zeggen: wij komen, vrees ik, niet meteen verder op dat gebied. Dan wordt het een ja/nee spelletje. En daar passen wij voor.
      Ik stel voor dat u zich eerst beter informeert als u tenminste geldige argumenten wilt gebruiken.

      1. herstel: En daar pas ik voor.
       ipv
       “En daar passen wij voor.”

       1. Jammer dat we het niet eens zijn.
        Wat een vreemde denkpiste over geneeskunde
        Een “slechte” hygiëne (gebrek aan zuiver drinkwater bvb) is vaak een onderliggende oorzaak voor ziektes, maar bv Malaria (parasiet) en de mazelen bof pokken ebola (virussen) is dat niet..
        Ook al verblijft u in de meest gunstige leefomstandigheden. Daar helpt alleen een geneeskundig vaccin tegen.

        De maandlanding fake, u dus ook al. Bijna 400.000 mensen werkten hier aan mee. Het is wetenschappelijk gezien moeilijker die allemaal binnen één geheim complot te houden dan de landing zelf. Ik zal me nog eens goed informeren over de nep^-maanlanding.

        Wat ik hier toch ook weer mis is een totaal gebrek aan kritisch kunnen denken.
        Wie zich de principes van kritisch denken eigen maakt, leert beter om de mate van waarschijnlijkheid van een bewering in te schatten. Het is belangrijk na te denken over het denken zelf.
        Hoe verwerven kennis? Kunnen we onze psychologische mechanismen wel vertrouwen? Levert ons geheugen ons een realistisch beeld van het verleden? Wie zich niet bewust is van de kwetsbaarheid van onze waarneming en de cognitieve valkuilen van ons brein riskeert het slachtoffer te worden van zelfbedrog. Bovendien zijn we in grote mate aangewezen op anderen om betrouwbare kennis over de wereld te vergaren. Als we niet zelf leren(maar ook onze kinderen) hoe een kwalitatieve inschatting te maken van oa de gigantische hoeveelheid van internet bronnen, riskeren we foute of minderwaardige informatie te verwerven. Getuigen kunnen zich vergissen of liegen meestal uit eigen belang en stigmata kunnen vals zijn.
        Zeker ook in het onderwijs en onze opvoeding verdient de vaardigheid om kritisch te leren veel aandacht. Een leerling moet niet alleen over parate kennis beschikken, hij moet ook weten hoe we die kennis verworven hebben. Dat zal hem misschien in staat stellen om beter te begrijpen waarom sommige mensen een opvatting amper in vraag stellen, terwijl anderen diezelfde opvatting afdoen als pure onzin.
        Hoe kunnen we desinformatie opsporen en ondeugdelijke argumenten doorprikken? Hoe herkennen we tegenstrijdige beweringen? Hoeveel afwijkende feiten volstaan om een theorie onderuit te halen? Hoe kunnen we sommige onwaarschijnlijke opvattingen onmiddellijk van tafel vegen? Of moeten we net elke nieuwe bewering evenzeer onderzoeken, hoezeer die ook indruist tegen alles wat we vandaag (denken te) weten ?
        Beweringen zoals: huilende Madonna’s, zonnewonderen, zwevende hosties, reuze-skelet opgravingen, kunnen we controleren op hun empirische betrouwbaarheid, maar ook op hun logische geldigheid en coherentie.
        De wereld wordt steeds complexer en we staan voor grote uitdagingen en problemen: klimaatcrisis, bevolkingstoename, samenleven van meerdere culturen, energieproblematiek… Sommigen hier zien de oorzaak van dit alles in een Satanistisch of Communistisch of Cryptocratisch plan en zoeken hun heil in bidden, of overdonderen medemensen met apocalyptische voorspellingen (de zoveelste in de rij) over dood en verderf.
        Maar om dergelijke problemen het hoofd te bieden zal er echter meer nodig zijn dan rozenkransen en dreigende banvloeken en net daarom is kritisch denken van essentieel belang.
        Kritisch denken kan je leren, mag ik je daarom deze sites aanbevelen:
        http://www.ongelovigethomas.be/#node-64
        https://skepp.be/

      2. Je had gerust ‘wij’ mogen laten staan hoor.

       Maar wat een vreemde denkpiste over de evolutie in de geneeskunde
       Een “slechte” hygiëne (gebrek aan zuiver drinkwater bvb) is vaak een onderliggende oorzaak voor ziektes, maar bv Malaria (parasiet) en de mazelen bof pokken ebola (virussen) is dat niet..
       Ook al verblijft u in de meest gunstige leefomstandigheden. Daar helpt alleen een geneeskundig vaccin tegen.

       Over wat moet ik mij beter informeren? de fake maanlanding? Tip?

       1. Tip:
        Ja hoor: er zijn veel youtubes te zien waarin de televisiebeelden van vroeger herhaalt worden en we nu, met de inzichten van nu – ook op fotografisch gebied bijvoorbeeld – opnieuw (beter) kunnen zien wat we toen, als we er toen waren, konden zien op de televisie.
        (Er zijn tal van analyses op youtube, teveel om op te noemen. Het voorbeeld van youtube is is dat je het beeld kunt stop zetten, herhalen, versnellen, vertragen. Dat kon met tv niet.)
        Mijn tip zou dus zijn: zoek eens op youtube: fake moonlanding. En kijk dan wat (ook) anderen vinden aan niet kloppende zaken. En trek dan de eigen conclusies.

   2. An Desat schreef: “Zolang geloof persoonlijke positieve elementen voor ieder individu creëert: hoop, (naaste)liefde, samenhorigheid, vrijheid, vrede, empathie,… kortom elementen die leiden tot een menselijk bestaan voor iedereen én met respect voor iedere overtuiging en (LGBT)identiteit.”

    Ik ben niet voor het respecteren van sodomie, valse religiën etc., maar ik neem nog maar eens de gelegenheid om u er op te wijzen dat uw atheïsme geen enkele basis biedt die iemand zou aanzetten om wat of wie dan ook te respecteren. De leer van uw religie beweert dat er geen morele wet bestaat; volgens die leer zou ik dan niet kunnen spreken over een verplichting tot veroordeling van sodomie, maar noch zou u tot mij kunnen spreken over een verplichting om de zonde van sodomie te respecteren.

    De gevolgtrekking van de leer van uw religie is dat alles, elke daad die een mens kan bedenken, toegestaan zou zijn, en dat niets fundamenteel verboden zou zijn. Als de regeringen van de Europese landen het ongehinderd en zonder restricties doden en kannibaliseren van medeburgers van elke leeftijd gaan invoeren en als dat dan sociaal aanvaard wordt, dan veroordeelt uw atheïstische religie dit niet. Wanneer beruchte politici minderjarigen ritueel verkrachten in de Bohemian Grove in Californië ter verering van de uil-afgod Minerva die daar door de machthebbers aanbeden wordt, dan veroordeelt uw atheïstische religie dit niet.

    U weet zelf wel dat dergelijke gruweldaden ontoelaatbaar zijn, en u weet dat omdat er een morele wet in uw menselijke geest geschreven staat, een wet die bij u ingeschapen is door een Wetgever. De mens is capax Dei en is bij machte om bepaalde dingen met absolute zekerheid te weten vanuit het natuurlijk licht zijner verstand. Wij weten bijvoorbeeld dat waarheid goed is en leugen slecht, en wij hoeven daar geen woordelijk betoog over te houden omdat dit op zelf-evidente wijze zichtbaar is in het geestelijk component van onze natuur.

    1. Theudemer
     U kan uw andersdenkende medeburgers (zelfs niet binnen dit Katholiek forum) respecteren, omdat u zich moet houden aan de onverbiddelijke spelregels van uw straffende God.
     Daarom heb ik medelijden met je, want je moet handelen volgens een zekere baatzuchtige onderworpenheid.
     Ten eerste moet ik herhalen dat atheïsme geen leer, geen religie of doctrine is en zelfs geen groep is, evenmin als diegenen die niet in elfjes of tarotkaarten geloven een groep vormen.
     Uit atheïsme volgt op ethisch vlak niets. In de letterlijke zin van het woord, ben u zelfs een atheïst want als er 3000 goden bestaan, gelooft u niet in 2999 ervan 😉 maar laat ons er geen woordspelletje van maken.

     U zegt: ‘Mijn’ leer beweert dat er geen morele wet bestaat en daardoor veroordeelt diezelfde leer zelfs niet het doden, verkrachten en kannibaliseren van medeburgers.
     Jongen toch, ga eens hulp vragen want kan het nog gekker.

     Wellicht bent u flink geïndoctrineerd met gedachte dat maatschappijen zonder een God (die beloont of straft), niet zouden functioneren? Dat wordt echter door de dagelijkse feiten volop geloochend. Zelfs het Griekse volk en het vol Israël had geen geloof in een dergelijke God en toch waren er daar zeer morele mensen.
     Mag ik het omkeren; is het feit dat inquisiteurs tijdens de middeleeuwen in staat waren tot folteren en het vermoorden van onschuldige mensen dan het bewijs dat God niet bestaat?
     Of het feit dat tot op vandaag religieuzen elkaar nog uitmoorden en verkrachten omdat ze nauwelijks nog weten waarover ze het dogmatisch oneens zijn.
     Onze samenleving is de voorbije eeuw niet alleen multicultureler maar vooral ook multireligieuzer geworden. Net daarom zijn we het eens geworden met de Universele Verklaringen van de Rechten van de Mens. Daar is geen God aan te pas gekomen, waarmee ik niet zeg dat atheïsme als basis gediend heeft. Onze grondwet die tevens bol staat van moraal hebben we opgesteld en opgelegd zonder daarover godsdiensten te raadplegen. En zie het werkt! Het maakt het mogelijk dat we ondanks verschillen redelijk veilig en goed kunnen samenleven, en moorden en verkrachten rechterlijk en menselijk wordt bestraft.
     Als u nog andere morele normen wilt hanteren die niet in strijd zijn met die mensenrechten, of onze grondwet dan is dat geen enkel probleem. Als een Katholiek vindt dat hij dan wekelijks naar de mis moet gaan of een Moslim vindt dat hij 5 keer per dag moet bidden, dan is dat hun zaak.
     Individuen mogen eigen geloofsovertuiging hebben en zich aansluiten in geloofsgroepen, maar staten die de mensenrechten respecteren, mogen geen exclusieve positie ten aanzien van een Godsdienst aannemen. Vandaar enkel grondrechten als scheiding van geloof en staat, de gelijkwaardigheid van man en vrouw (ook LGBT), het recht op zelfbeschikking enz…
     De mensenrechten zouden door alle staten in de wereld als basisconsensus moeten aanvaard worden.

     Trouwens mij lijkt het afwijzen van moord hoogstaander als dit gebaseerd is op een autonoom inzicht van de mens in plaats van op een goddelijk bevel.
     De voornaamste morele normen en waarden die we in het Westen nu erkennen, zijn waarden van de Verlichting: de afschaffing van de slavernij, de dekolonisatie, de emancipatie van de vrouw, het streven naar sociale rechtvaardigheid, de strijd tegen Apartheid in Z-Afrik, de Burgerrechten in de VS ze vloeien allemaal voort uit de Verlichtingsidealen.

     Fundamentele gelovigen zoals u kunnen een gevaar zijn voor de maatschappij vermits ze vroeg of laat toch ingaan tegen (de evolutie) naar een universele moraal.
     und willst du nicht mein bruder sein so schlag ich dir den schädel ein.

     Toch nog een goed weekend gewenst.

     1. Correctie: belangrijk woordje vergeten.

      U kan uw andersdenkende medeburgers NIET respecteren (zelfs niet binnen dit Katholiek forum) omdat u zich moet houden aan de onverbiddelijke spelregels van uw straffende God.

     2. Zijn er volgens u daden die slecht zijn en verhinderd moeten worden in de samenleving?

      Indien u “ja” antwoordt: Waarom zijn volgens u die daden slecht en waarom moeten die volgens u verhinderd worden in de samenleving?

      Indien bij de maçonnieke “Universele Verklaring van de Rechten van de Mens” expliciet vrije, ongehinderde roofmoord zonder restricties toegevoegd zou worden, zou u het dan acceptabel achten? Indien u “neen” antwoordt: Waarom niet?

      1. 1. Ja, want…
       Je mag niet stelen want dan zou zelfs het begrip eigendom geen betekenis meer hebben en handel zou onmogelijk worden en zonder die regel is een maatschappij niet leefbaar. In het oude Egypte had men dat al door en ook vandaag ziet men in dat die regel nuttig is. Als lid van een maatschappij sluit ik me aan bij die regel (wet) omdat ik daar zelf ook van overtuigd ben dat die ook vandaag nog bijzonder functioneel is.

       2. Neen, want
       “onschuldige doden is tegen de conventie in onze maatschappij en tegen de mensenrechten die ik ondersteun en omdat ik zelf een grote afkeer heb van het zien toebrengen van pijn aan andere mensen en dieren. Dat gevoel is deel biologisch bepaald, deels meegegeven in mijn opvoeding.

       De opvatting dat wat een God wilt per definitie de moraal is, lijkt me onzinniger.
       Het ontwikkelen van persoonlijke moraal en het streven naar een moraal (wet) voor de hele samenleving is een vrij ingewikkeld interactieproces tussen de studie van feiten, spontane directe beleving en dan het verder extrapoleren en redeneren om zo tot algemeen aanvaardbare regels voor iedereen te komen.
       Door de rede kunnen we immers zonder enige dwang het eens worden, met alle redelijke mensen van welke cultuur of nationaliteit ook.
       Morele normen zijn moeilijk te rechtvaardigen door een beroep te doen op een instantie buiten de eigen vrije wil in interactie met de gemeenschap.
       De Filosoof Kant liet al uitschijnen dat een God geen morele wetgever kan zijn voor de mens. Mensen moeten het kwaad laten, niet omdat ze ervoor gestraft kunnen worden of goed doen, omdat ze ervoor beloond worden, maar gewoon omdat ze mens zijn.

       Mag ik u ook een vraag stellen?
       Neem bijvoorbeeld de God die tegen de Israëlieten zegt dat ze in Kanaän alle mannen en vrouwen en kinderen moeten vermoorden,… is dat een ethiek waar u achter staat?
       Want die God is dan voor mij overbodig, ofwel minstens heel al heel bedenkelijk.

       1. An, u hebt volkomen gelijk. een religie of geloof herleiden tot ‘moraal’ is complete onzin. Wanneer geloof enkel zou bestaan in het volgen van een aantal morele regeltjes (uit overtuiging of uit vrees voor de godheid) is er iets grondig mis me de persoon die dit verkondigt. Hij heeft er dan niks van begrepen.

       2. An Desat schreef: “Je mag niet stelen want dan zou zelfs het begrip eigendom geen betekenis meer hebben en handel zou onmogelijk worden en zonder die regel is een maatschappij niet leefbaar.”

        Waarom moet volgens u een maatschappij leefbaar zijn?

        An Desat schreef: “Als lid van een maatschappij sluit ik me aan bij die regel (wet) omdat ik daar zelf ook van overtuigd ben dat die ook vandaag nog bijzonder functioneel is.”

        Als de maatschappij diefstal zonder restricties invoert, zult u zich dan aanpassen aan die nieuwe status quo? Waarom moet volgens u een maatschappij “functioneel” zijn? Wat is volgens u een fundamenteel rationale achter de dingen die u toelaatbaar en te verhinderen acht?

        An Desat schreef: “Neen, want
        “onschuldige doden is tegen de conventie in onze maatschappij en tegen de mensenrechten die ik ondersteun en omdat ik zelf een grote afkeer heb van het zien toebrengen van pijn aan andere mensen en dieren. Dat gevoel is deel biologisch bepaald, deels meegegeven in mijn opvoeding.”

        Indien het doden van onschuldigen van alle leeftijden zonder restricties sociaal aanvaard wordt in de maatschappij, zult u zich dan aanpassen daaraan? Waarom is volgens u wat u een “mensenrecht” noemt een recht? Waar origineert volgens u een “recht”, en wat is volgens u een fundamenteel rationale dat uw beweerde oorsprong van recht een recht geeft om iets tot “recht” te proclameren?

        Er bestaan mensen die het plezant achten om voorbijgangers op straat af te slachten om hen te zien lijden en sterven. Waarom moet volgens u de maatschappij u volgen en niet die genoemde mensen, die we psychopaten noemen? Indien die psychopaten een democratische meerderheid behalen in uw land, zult u zich dan aanpassen? Indien u “neen” antwoordt: Waarom niet?

        Volgens een atheïst is een mens een geestloze massa van bestanddelen; waarom mogen volgens u psychopaten geen slachtpartij aanrichten onder mensen die volgens het atheïsme als een geestloze massa en niemands eigendom moeten beschouwd worden? U heeft er een afkeer van, anderen achten het plezant.

        An Desat schreef: “Door de rede kunnen we immers zonder enige dwang het eens worden, met alle redelijke mensen van welke cultuur of nationaliteit ook.”

        Waarom moeten volgens u bepaalde dingen rationeel genoemd worden en andere dingen irrationeel? Wat zijn volgens u fundamentele criteria volgens dewelke iets redelijk of onredelijk genoemd moet worden? De ipse-dixits van multinationale organisaties, internationale verdragen etc. veranderen gedurende de loop der tijd. Mensen hebben de mensheid en de wereld niet geschapen, en bijgevolg is er geen enkele basis om de mensen te beschouwen als de auteurs van “rede” en “recht”.

        An Desat schreef: “Mensen moeten het kwaad laten, niet omdat ze ervoor gestraft kunnen worden of goed doen, omdat ze ervoor beloond worden, maar gewoon omdat ze mens zijn.”

        Wat zijn volgens u fundamentele criteria volgens dewelke iets “goed” of “kwaad” genoemd moet worden? Wat u “goed” noemt wordt door anderen “kwaad” genoemd en wat u “kwaad” noemt wordt door anderen “goed” genoemd.

        De katholieke doctrine zegt dat iets intrinsiek kwaad is omdat het tegen de Wezenheid Zelf van God indruist; een voorbeeld van een intrinsiek kwade daad is een schepsel het leven ontnemen zonder goddelijk mandaat. Sodomie is een ander voorbeeld.

        De islamieten schrijven aan hun afgod een totale willekeur toe; zij zeggen dat hij bij machte is om alles wat te bedenken is als geoorloofd te decreteren indien hij dat zou willen. Dit is niet zo bij de christelijke God; God kan niet tegenstrijdig met Zijn eigen Wezenheid handelen, wat niet tegenstrijdig is met Zijn almacht omdat handelen tegen de goddelijke Wezenheid geen kracht is, maar zwakheid.

        An Desat schreef: “Neem bijvoorbeeld de God die tegen de Israëlieten zegt dat ze in Kanaän alle mannen en vrouwen en kinderen moeten vermoorden,… is dat een ethiek waar u achter staat?”

        Ik denk dat de Kanaänieten in Palestina nefilim waren, gezien zij als reuzen beschreven werden zoals de ante-diluviaanse nefilim; het gaat dan over hybridewezens, gedeeltelijk menselijk, gedeeltelijk angelisch, waarvan de kinderen reeds bij de geboorte het gebruik van hun verstand hadden, konden spreken, en met het vuigste kwaad bezig waren. Ik denk dat Antichrist er zo één zal zijn. Volgens die exegese hebben de dochters van Kanaän gedaan wat de dochters van Kaïn voor de Zondvloed gedaan hebben. De Grieken herinnerden zich de ante-diluviaanse reuzengeslachten als de “titanen”.

        Ik wil echter bij één onderwerp tegelijkertijd blijven, want anders kost mij deze woordenstrijd meer tijd dan die ik wil steken in internetgesprekken zoals dit.

        1. Correctie: “Wat is volgens u een fundamenteel rationale achter het onderscheid dat u maakt tussen de dingen die u toelaatbaar en te verhinderen acht?”

        2. Neen beste
         Gezien je antwoord van hierboven, heb ik nu al spijt hier tijd in gestoken te hebben met je. Mijn antwoorden op je 2 vragen zijn voor ieder redelijk mens vrij simpel en duidelijk.

         Ik ga niet meedoen aan je spel om woorddefinities te moeten gaan argumenteren; wat is recht, wat is leefbaarheid, wat is goed, wat is kwaad…
         zie de mensenrechten, zie de grondwet… wat is dit voor een spel?
         U probeert me te misleidt en te manipuleert om te komen tot een duidelijk antwoord op de vragen:
         1. Staat u achter de mensenrechten, en achter onze grondwet, Indien neen waarom niet?
         2. Staat u achter een God dit het bevel tot doden oplegt. Indien Ja waarom dan wel?

         Dat u nu ook al in hybride reuzen gelooft was geen antwoord op mijn vraag, maar noopt eerder naar hulp van een zielenknijper.

         Ik zeg niet dat het zo is maar uit veel van je antwoorden hier op dit forum begin je toch aardig in de buurt te komen van iemand die lijdt aan machiavellisme.
         Dit is in de psychologie een persoonlijkheidstrek en -stoornis die zich kenmerkt door de bereidheid om manipulatie en misleiding te gebruiken om vooral een geïsoleerd eigenbelang te dienen en gaat gepaard met een cynisch wereldbeeld.
         Een machiavellist is goed in staat tot emotionele en morele ontkoppeling. Morele ontkoppeling of morele onthechting is de rechtvaardiging van gedrag dat niet aansluit bij de (eigen) ethische standaard van waarden en normen. Bron:
         https://nl.wikipedia.org/wiki/Machiavellisme_(psychologie)

         1. correctie:
          U probeert mij of de lezer te misleiden of af te leiden om zelf niet te moeten komen tot een duidelijk antwoord op de kerninhoud van mijn reactie op uw twee vragen. Dus graag een antwoord to the point:
          1. Staat u achter de mensenrechten, en achter onze grondwet? Indien neen waarom niet?
          2. Staat u achter een God dit het bevel tot doden oplegt? Indien Ja waarom dan wel?

         2. An Desat,
          Die hybride reuzen is geen fantasie heur. E.e.a. is goed gedocumenteerd. Er worden soms reuzen-skeletten gevonden. https://www.google.nl/search?q=giant+skeletons+found+in+greece+wikipedia&client=opera&hs=uCT&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Zuq1psHoI30w2M%252CmpJ8s-q3q0ym2M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSso-omuzYDmkxOH1fWpKK6Q4K9mQ&sa=X&ved=2ahUKEwjf6LDL6ObqAhVR3qQKHQogA8YQ9QEwAHoECAoQBA&biw=1048&bih=662&dpr=1.38#imgrc=Zuq1psHoI30w2M
          Allemaal fake?
          Als we wat meer van biologie, de aarde en haar geschiedenis zouden weten, dan zouden we toch moeten inzien dat het het wel degelijk mogelijk is (geweest?) dat er rare dingen geweest zijn in het verleden en nu nog (?) waar wij weinig weet van hebben.

          1. Er zijn ook hele leuke filmpjes over: https://www.youtube.com/watch?v=nyR_MaZGhEY
           En er zijn er nog véél meer.
           Maar zoekt u zelf maar verder.
           Echter, om nu iemand naar een ‘zieleknijper’ te verwijzen die blijk geeft van kennis hieromtrent, doet me een weinig vermoeden dat we niet verder komen hiermee.

          2. En ja, het is wellicht niet erg ‘wetenschappelijk’ dat ‘bewijs’ voor die grote skeletten en sommige filmpjes zijn ‘vals’, ook die ik aangaf, misschien. Het was een voorzetje. Ik keek veel documentaires over megalieten en de oer-oudheid en kreeg daar vaak goede argumenten om het idee van het bestaan van reuzen niet metéén weg te wuiven. Integendeel zelfs.
           Ik zal eens zien of er in de wetenschappelijke hoek al wat verder gekeken is. Misschien is het taboe (dat er op lag, meen ik) wat ‘verzacht’? Kijk bijvoorbeeld naar Egyptologie en wat geleerde critici daar over te melden hebben.
           Ergo, er zijn ook aanwijzingen die niet meteen direct te zien zijn, maar ook indirect.
           Maar ook nogmaals: er zijn, naar mijn weten wel degelijk andere wezens op aarde geweest. Denk ook aan hele kleine paardjes van zo een 30 cm groot. De wereld heeft sterk andere klimaten, atmosfeer, luchtdruk, aantrekkingskracht, maanstanden, zonnesterkte enzovoorts enzovoorts gehad. Alleen die gegevens al zeggen zoveel dat het leven er toen zeker anders uitgezien moet hebben.

          3. Beste Raphaël
           Iemand naar een zielenknijper doorverwijzen is toegegeven een zwak argument. Hou het bij een woordelijke opwelling. Want waar ik me ondanks onze enorme wetenschappelijke sprongen vaak aan erger is een totaal gebrek aan kritisch kunnen denken.
           Wie zich de principes van kritisch denken eigen maakt, leert beter om de mate van waarschijnlijkheid van een bewering in te schatten. Het is belangrijk na te denken over het denken zelf.
           Hoe verwerven kennis? Kunnen we onze psychologische mechanismen wel vertrouwen? Levert ons geheugen ons een realistisch beeld van het verleden? Wie zich niet bewust is van de kwetsbaarheid van onze waarneming en de cognitieve valkuilen van ons brein riskeert het slachtoffer te worden van zelfbedrog.
           Door de exponentiële groei van kennis zijn we bovendien we als maar meer aangewezen op anderen om betrouwbare kennis over de wereld te vergaren. Als we niet leren hoe een kwalitatieve inschatting te maken van oa de gigantische hoeveelheid van internet bronnen, riskeren we foute of minderwaardige informatie te verwerven.
           Getuigen kunnen zich vergissen of liegen en stigmata kunnen om verschillende reden vals zijn.
           Zeker ook in het onderwijs en onze opvoeding verdient de vaardigheid om kritisch te leren veel aandacht. Een leerling moet niet alleen over parate kennis beschikken, hij moet ook weten hoe we die kennis verworven hebben. Dat zal hem misschien in staat stellen om beter te begrijpen waarom sommige mensen een opvatting amper in vraag stellen, terwijl anderen diezelfde opvatting afdoen als pure onzin.
           Hoe kunnen we desinformatie opsporen en ondeugdelijke argumenten doorprikken? Hoe herkennen we tegenstrijdige beweringen? Hoeveel afwijkende feiten volstaan om een theorie onderuit te halen? Hoe kunnen we sommige onwaarschijnlijke opvattingen onmiddellijk van tafel vegen? Of moeten we net elke nieuwe bewering evenzeer onderzoeken, hoezeer die ook indruist tegen alles wat we vandaag (denken te) weten ?
           Beweringen (zoals die reuze-skelet opgravingen) kunnen we controleren op hun empirische betrouwbaarheid, maar ook op hun logische geldigheid en coherentie.

           De wereld wordt steeds complexer en we staan voor grote uitdagingen en problemen: klimaatcrisis, bevolkingstoename, samenleven van meerdere culturen, energieproblematiek… sommige zien hierin een Satanistisch plan en zoeken hun heil in bidden …
           Maar om dergelijke problemen het hoofd te bieden zal er echter meer nodig zijn dan rozenkransen en dreigende banvloeken en net daarom is kritisch denken van essentieel belang.

           Mag ik je deze sites aanbevelen:
           http://www.ongelovigethomas.be/#node-64
           https://skepp.be/

          4. Beste Raphaël
           Iemand naar een zielenknijper doorverwijzen is van mij een zwak argument.
           Hou bij een woordelijke opwelling. Want waar ik me ondanks onze enorme wetenschappelijke sprongen vaak aan erger is een totaal gebrek aan kritisch kunnen denken.
           Wie zich de principes van kritisch denken eigen maakt, leert beter om de mate van waarschijnlijkheid van een bewering in te schatten. Het is belangrijk na te denken over het denken zelf.
           Hoe verwerven kennis? Kunnen we onze psychologische mechanismen wel vertrouwen? Levert ons geheugen ons een realistisch beeld van het verleden? Wie zich niet bewust is van de kwetsbaarheid van onze waarneming en de cognitieve valkuilen van ons brein riskeert het slachtoffer te worden van zelfbedrog. Bovendien zijn we in grote mate aangewezen op anderen om betrouwbare kennis over de wereld te vergaren. Als we niet leren hoe een kwalitatieve inschatting te maken van oa de gigantische hoeveelheid van internet bronnen, riskeren we foute of minderwaardige informatie te verwerven. Getuigen kunnen zich vergissen of liegen en stigmata kunnen vals zijn.
           Zeker ook in het onderwijs en onze opvoeding verdient de vaardigheid om kritisch te leren veel aandacht. Een leerling moet niet alleen over parate kennis beschikken, hij moet ook weten hoe we die kennis verworven hebben. Dat zal hem misschien in staat stellen om beter te begrijpen waarom sommige mensen een opvatting amper in vraag stellen, terwijl anderen diezelfde opvatting afdoen als pure onzin.
           Hoe kunnen we desinformatie opsporen en ondeugdelijke argumenten doorprikken? Hoe herkennen we tegenstrijdige beweringen? Hoeveel afwijkende feiten volstaan om een theorie onderuit te halen? Hoe kunnen we sommige onwaarschijnlijke opvattingen onmiddellijk van tafel vegen? Of moeten we net elke nieuwe bewering evenzeer onderzoeken, hoezeer die ook indruist tegen alles wat we vandaag (denken te) weten ?
           Beweringen (zoals die reuze-skelet opgravingen) kunnen we controleren op hun empirische betrouwbaarheid, maar ook op hun logische geldigheid en coherentie.
           De wereld wordt steeds complexer en we staan voor grote uitdagingen en problemen: klimaatcrisis, bevolkingstoename, samenleven van meerdere culturen, energieproblematiek… sommige zien hierin s een Satanistisch en zoeken hun heil in bidden …
           Maar om dergelijke problemen het hoofd te bieden zal er echter meer nodig zijn dan rozenkransen en dreigende banvloeken en net daarom is kritisch denken van essentieel belang.
           Mag ik je deze sites aanbevelen:
           http://www.ongelovigethomas.be/#node-64
           https://skepp.be/

  2. Ik lees op dit forum dat sommigen het enorm moeilijk hebben met ‘de wetenschap’
   Ik verwijs naar het citaat: “De strijd tussen geloof en kennis (ook de geschiedkundige kennis) zet zich door in de wetenschap. Telkens als de menselijke kennis een stap vooruit zet, sneuvelen er een paar religieuze zekerheden.”
   Het is mij niet direct duidelijk wie dit citaat inbracht, maar de strijd tussen ‘geloof’ enerzijds en ‘kennis’ of ‘wetenschap’ anderzijds is een achterhoedegevecht dat vooral voortvloeit uit het feit dan men de verkeerde vragen stelt, zowel aan wetenschap als aan het geloof.

   Zo moet in de bijbel niet gezocht worden naar een correct wereldbeeld, dat ook vandaag nog geldig zou zijn. De wereld is niet in zeven dagen geschapen en de mens stamt niet af van één mensenpaar: Adam en Eva, voor wie daar nog aan twijfelt. De bijbel gebruikt een eigen taal, een eigen literair genre om over God en de mens te spreken.
   Binnen de gelovige (katholieke) gemeenschap heeft men veel te lang stilgestaan bij de overtuiging dat de bijbel in alles en altijd een correct wereldbeeld geeft.
   De bijbel is geen traktaat over aardrijkskunde, biologie of van welke moderne wetenschap dan ook.
   Het heeft (te) lang geduurd voor dat men in de kerk tot die overtuiging kwam. In de geschiedenis van de mensheid heeft men veel te lang vastgehouden aan het feit dat de wetenschap ‘de vijand’ was. De evolutie van de positieve wetenschappen kwam niet overeen met wat in de bijbel staat en dus was de wetenschap ‘des duivels’.

   Ik lees op dit forum dat paus Pius XIIde de laatste echte paus was. Hij moet dan wel een onverdachte bron zijn. Laat het nu net Pius XIIde zijn die in september 1943 (!) de encycliek Divino Afflante Spiritu uitbracht. Deze encycliek geldt als het beginpunt van de modernisering van de katholieke Bijbelwetenschap. De encycliek bood ook aansporingen om de Schriften te lezen in de context van de literaire en culturele gebruiken van de tijd waarin zij ontstonden.

   Zoals men aan de bijbel niet de verkeerde vragen moet stellen, kan de wetenschap evenmin iets zinnigs zeggen over ‘geloven’. Dat is niet haar terrein.
   An schrijft terecht ‘we zouden geloof en wetenschap best goed uit elkaar houden.’
   Geloof en wetenschap hebben elk hun eigen terrein, hun eigen waarheid, zoals de waarheid van de poëet ook niet dezelfde is als die van de chemicus.

   Wanneer we in paniek slaan bij alweer een nieuwe ontwikkeling van de wetenschap en daarin een bedreiging van God zien, zijn we echt verkeerd bezig. Op de duur staat de gelovige dan met lege handen en kan hij niet anders dan in opstand komen omdat de wetenschap -zogezegd- zijn god afpakt.
   Gelovige mensen zouden in tegendeel blij moeten zijn met de ontwikkeling van de wetenschappen. Geloven zij niet (meer) in de menselijke opdracht om de wereld bewoonbaar te maken.

   Hebben we niet genoeg aan het bijbels verhaal hoe God met zijn volk optrekt in het eerste of oude testament? Hebben we niet genoeg aan de historische Jezus, God onder de mensen die gelovigen voorhoudt dat het de moeite waard is om Hem na te volgen.
   Dat dit gebeurt met heel veel vallen en opstaan is de logica van ons mens-zijn zelf.
   En waar halen wij als gelovigen het recht om anderen (vrijmetselaars, ongelovigen, atheïsten en meer van dat moois zoals ze op dit forum genoemd worden) te verketteren, alsof zij alleen de waarheid in pacht hebben??

  3. @ An Desat
   U neemt het leven wel heel erg losjes.
   Ik hield van de Beatle-muziek zolang ik geen Engels begreep, maar sedert enkele jaren kan ik die zeverteksten niet meer verdragen. Die luxe-hippies doen het moedwillig, wetende dat de meeste zielen in diepe slaap vertoeven en alleen gewoon onbewust lekker met de muziek meeglijden, helemaal zoals met de TV.

   “Imagine there’s no heaven” zegt iedereen dat er geen hemel bestaat!
   Op grond van welke kennis?
   Op grond van welke Geestelijke ervaringen?
   Op grond van welke profeten?

   Concreet: An, wat ga je ondernemen om UNO, politiek, WHO, cultuur, godsdienst, zelfs liturgie terug op een degelijk en recht spoor te krijgen?
   Dat is niet meer mogelijk!

   Eerst komt de nieuwe zondvloed, deze keer in de vorm van vuur uit de lucht, zoals sedert jaren werd voorzegd door profeten die hun geloofwaardigheid ruimschoots bewezen hebben.

   Er zal geen wetenschaper overblijven, uitgezonderd de weinigen die nog in God geloven en werkelijk oprecht nederig zijn, niet de grote industriele succes-nummers dus.

   1. Hey Eric
    Probeer het eens te bekijken in deze context: we duiken in het jaar 1960, (60 jaren geleden hé man) en treffen er 4 jong-volwassen muzikanten opgevoed in een zeer strenge katholieke Liverpoolse achterbuurt die gedirigeerd wordt door “God en gebod”.
    Nog voor ze echt bekend waren protesteerden Mc Cartney en Lenon al tegen de kerkelijke dogma’s. In die tijd nog eens flink aangemoedigd door de mainstream “sixties sexual revolution and liberation” Hun hele jonge leven was gedomineerd door een religieuze doctrine; u zult niet dit, u mag niet dat, u moet dit gebod of dit verbod…
    Mensen zingen vaak over hun gevoelens, hun problemen, frustraties, willen een boodschap meegeven; zo ging het ook met deze wereldsong Imagine.
    In zijn biografie zei Mc Cartney; “we waren geen filosofen maar John en ik stelde het ons aan de bar hangende gewoon voor: een wereld zonder al die van bovenaf opgelegde verplichtingen, … een wereld zonder religie”, een wereld zonder God, zonder hel of hemel… beeld het je in: hoe zou het zijn ?
    In amper drie coupletten maakt zij zich een voorstelling van een ideale staat van broederschap tussen mensen, A brotherhood of man.
    In het refrein verdedigt vooral Lenon zijn droom tegen de hoon van de schijnbare realiteit:
    Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/John_Lennon

    De wereldhit sprak niet alleen de jeugd maar vooral een pacifistisch wereldpubliek aan.
    Nu een achterhaalde opinie toen een gewaagd statement, want de song Imagine werd regelmatig gecensureerd omwille van de in die tijdsgeest zeer “anti-katholieke gedachten”.
    Nochtans was Lenon een groot vredesactivist.
    Dus Eric zoek misschien aub niet te ver.

    Omtrent je zondvloed-boodschap ben ik niet mee: dat er veel niet goed loopt in de wereld kan ik me best inbeelden, (alles kan altijd beter) maar welk schuldverzuim ik daar aan heb, is me vreemd? Maar laat me eens horen waar de wereld voor jou vooral ontspoort.

    Kan je me nog wel minstens een tip geven wanneer die nieuwe zondvloed mijn “zondig lichaam ” tot as zal herleiden, misschien kan ik toch nog redding zoeken in mijn schuilkelder, wanhopig schuilend terwijl uit de geluidsboxen Imagine een laatste keer weergalmt….

 20. staf De Laet,
  Natuurlijk is wetenschap op zich niet verkeerd, het -op zich- bestaat niet eens, naar ik weet of denk. Maar ‘wetenschappelijke ontdekkingen’ kunnen ook tégen de mens gebruikt worden. Er is geen commissie die zegt “stop, dit is absoluut taboe, dat mogen we niet onderzoeken, daar mogen we niet verder mee gaan.”. Want zo een commissie kán er niet zijn alleen al omdat er 10.000 papers per jaar uitkomen, schat ik, en om die allemaal bij te houden is niet te doen. Bovendien waar is de morele wegwijzer op gebaseerd? Op afspraken van ellendelingen soms?
  De kennis loopt dus altijd achter wat dat betreft en de moraal is haast onzichtbaar.
  Daarom pleit ik voor absolute terughoudendheid in de wetenschap. Stop met nadenken over nano-chips, biotechnologie, transhumanisme, virustechnologie en dat soort zaken. Wat hebben we in hemelsnaam aan raketten bijvoorbeeld? Probeer je alleen bezig te houden met zaken die nú iets bijdragen aan oplossingen voor bijvoorbeeld armoede, honger, wapengekletter, misdaad, slecht eten, vergiften en dat soort zaken. En mocht je dan als wetenschapper uitkomen bij het absurde slechte, dóe daar dan wat aan. Zoek oplossingen voor het kwaad in de wereld en bestendig het goede.
  Want nu wordt ‘de wetenschap’ soms verkocht aan de hoogste bieder die die dan in staat stelt om vreselijke dingen te doen met die kennis.
  Daarom zou de wetenschapper de eed van de goedheid af moeten leggen alvorens te beginnen aan het intellectuele werk. Het hoofd moet zuiver, fris en zo ongeconditioneerd als mogelijk zijn. Maar de ziel moet zuiver zijn en de intenties dus ook. Dat denk ik onder andere. En als niet voldaan is aan de integriteitseis, dan maar niet. Dan maar geen leuke dingen als het ook veel narigheid oplevert.
  “Wanneer we in paniek slaan bij alweer een nieuwe ontwikkeling van de wetenschap en daarin een bedreiging van God zien, zijn we echt verkeerd bezig.”
  Je ziet het allemaal veel te rooskleurig, lijkt me. Maar ja, je kunt niet alles weten, hè?
  Soms is de wetenschap wel degelijk een bedreiging voor de mens. En dat moeten we niet willen met z’n allen.

  En geloof, meen ik, is één van de krachten en wijsheden die er zijn ons te steunen in onze beslissingen in en over zaken betreffende goed en/of kwaad, gezondheid en/of ziekte, liefde en/of haat, vergeving en/of bitterheid, hoop en wanhoop.

  Tenminste het geloof in de wijsheid en in de waarheid van de woorden van Jezus. Een vriendelijke mooie ethische boodschap. Geen geweld, maar nederigheid, geen al te groot ego, maar Hem als wegwijzer accepteren. Niet uit geloof alleen, maar ook uit wetenschap. De hoogste Wetenschap. Met een hoofdletter ‘W’.

  1. Raphaël, wetenschap op zich is een neutraal gegeven. Het is juist dat mensen de kennis die de wetenschap meebrengt verkeerd kan gebruiken, maar daar is de wetenschap niet verantwoordelijk voor en uiteindelijk was dit ook niet het voorwerp van mijn betoog. Dat er geen remmen op het gebruik van die wetenschap staat, is niet correct. Ik weet dat er bij de KUL (en waarschijnlijk bij andere universiteiten ook) een ethische commissie bestaat die zeker wat de bio-ethiek betreft eerst een grondige afweging maakt over wat kan en niet kan. Het is ook niet uit vrees voor eventuele misbruiken, een bepaalde ontwikkeling zomaar stopgezet kan worden. We weten allemaal dat elke vorm van mobiliteit gevaren met zich meebrengt. Moeten dan die vormen van mobiliteit stoppen, of moet de mens, de gebruiker opgevoed worden om er verantwoordelijk mee om te gaan? en zoals ik schreef: geloof en wetenschap sluiten mekaar niet uit, integendeel. Ze hebben echter allebei hun eigenheid en hun eigen domein. Mijn reactie is dan ook vooral gericht tegen de opvatting dat geloof en wetenschap mekaars vijanden zijn.

   1. Ja, dat is zo, beste staf de L.; geloof en wetenschap vullen elkaar aan. En die ethische KUL commissie gebruikt dus wel een norm, die de wetenschap niet uit zichzelf voort kan brengen. Tenzij de commissie geïnfiltreerd is, hopelijk de katholieke norm. Onze discussie ging over dit punt, en dan aangevuld met de historische voorbeelden hoe het in de wereld absoluut fout kan aflopen. De mens heeft niet de waarheid in pacht. Die moet van boven komen, ook al blijven sommigen hier dat ontkennen. Zelf bent U ook niet duidelijk, U laat dat heikele punt in het midden. Uit uw reacties blijkt niet duidelijk dat U katholiek bent.
    Die hemelse aanreiking van de waarheid is in de geschiedenis twee keer gebeurd, op de berg Sinaï met St. Mozes, en op Golgotha met de kruisiging van onze Heer Jezus Christus en Zijn wederopstanding met Pasen.

    1. Jules, of de commissie geïnfiltreerd is, veronderstel ik niet. ik zie niet zo vlug complotten in onze samenleving. Of die waarheid van boven moet komen, zoals u het stelt, durf ik betwijfelen. In een ver verleden heeft de mensheid de verantwoordelijkheid gekregen om deze, onze aarde, bewoonbaar en leefbaar te maken. dat is onze eigen verantwoordelijkheid. en zoals ik hoger schreef, gebeurt dit met veel vallen en opstaan, op alle niveaus in onze samenleving. Ik dacht dat u uit mijn bovenstaande uiteenzetting duidelijk kan opmaken dat ik gelovig ben. Maar zeker niet in de fundamentalistische zin die ik in heel wat reacties op dit forum lees. Het is immers niet omdat iemand gelovig is dat hij zijn denkvermogen en verantwoordelijkheid moet loslaten. Wel integendeel. Het is trouwens eigen aan het christelijk geloof dat de laatste, beslissende norm in het leven ons eigen geweten is. U schrijft dat ik niet duidelijk ben, dat u niet kunt uitmaken of ik katholiek ben. Ik heb mijn geloofsbelijdenis, zo u wilt, hierboven in mijn langere bijdrage beschreven. Ik weet waar ik sta en ik sta recht in mijn schoenen en wat anderen daarover denken, daar lig ik niet van wakker.

     1. wie zich de principes van kritisch denken eigen maakt, leert beter om de mate van waarschijnlijkheid van een bewering in te schatten. Het is belangrijk na te denken over het denken zelf.
      Hoe verwerven kennis? Kunnen we onze psychologische mechanismen wel vertrouwen? Levert ons geheugen ons een realistisch beeld van het verleden? Wie zich niet bewust is van de kwetsbaarheid van onze waarneming en de cognitieve valkuilen van ons brein riskeert het slachtoffer te worden van zelfbedrog. Bovendien zijn we in grote mate aangewezen op anderen om betrouwbare kennis over de wereld te vergaren. Als we niet zelf leren(maar ook onze kinderen) hoe een kwalitatieve inschatting te maken van oa de gigantische hoeveelheid van internet bronnen, riskeren we foute of minderwaardige informatie te verwerven. Getuigen kunnen zich vergissen of liegen meestal uit eigen belang en stigmata kunnen vals zijn.
      Zeker ook in het onderwijs en onze opvoeding verdient de vaardigheid om kritisch te leren veel aandacht. Een leerling moet niet alleen over parate kennis beschikken, hij moet ook weten hoe we die kennis verworven hebben. Dat zal hem misschien in staat stellen om beter te begrijpen waarom sommige mensen een opvatting amper in vraag stellen, terwijl anderen diezelfde opvatting afdoen als pure onzin.
      Hoe kunnen we desinformatie opsporen en ondeugdelijke argumenten doorprikken? Hoe herkennen we tegenstrijdige beweringen? Hoeveel afwijkende feiten volstaan om een theorie onderuit te halen? Hoe kunnen we sommige onwaarschijnlijke opvattingen onmiddellijk van tafel vegen? Of moeten we net elke nieuwe bewering evenzeer onderzoeken, hoezeer die ook indruist tegen alles wat we vandaag (denken te) weten ?
      Beweringen zoals: huilende Madonna’s, zonnewonderen, zwevende hosties, reuze-skelet opgravingen, kunnen we controleren op hun empirische betrouwbaarheid, maar ook op hun logische geldigheid en coherentie.
      De wereld wordt steeds complexer en we staan voor grote uitdagingen en problemen: klimaatcrisis, bevolkingstoename, samenleven van meerdere culturen, energieproblematiek… Sommigen hier zien de oorzaak van dit alles in een Satanistisch of Communistisch of Cryptocratisch plan en zoeken hun heil in bidden, of overdonderen medemensen met apocalyptische voorspellingen (de zoveelste in de rij) over dood en verderf.
      Maar om dergelijke problemen het hoofd te bieden zal er echter meer nodig zijn dan rozenkransen en dreigende banvloeken en net daarom is kritisch denken van essentieel belang.
      Kritisch denken kan je leren, mag ik je daarom deze sites aanbevelen:
      http://www.ongelovigethomas.be/#node-64
      https://skepp.be/

   2. Beste Jules van Rooyen, tot mijn verbazing kan ik dit keer niet met je akkoord gaan.
    Voorzichtigheid zou mijns inziens eerder aanzetten tot deze woorden: geloof en wereldse wetenschap zouden elkaar kunnen aanvullen. Echter dat kan volgens mij alleen door zeer wijze en zeer bedachtzame mensen. Die zijn er nauwelijks nog, zij werden tientallen jaren geleden al de mond gesnoerd en/of misleid door het nieuwe communisme.

    En dan nog: zouden we niet beter alle wereldse wetenschap relativeren ten voordele van de echt waardevolle Geestelijke Wetenschap? Want daarmede kan de wereldse wetenschap zich nooit en nimmer meten.

    Wat de KUL betreft en al haar tentakels: vergeet het, het is nog slechts een leeg geraamte, een totaal geestelijk dode zombi waarvan men niets meer kan verwachten.

    1. Jules, hierbij een kort vervolg op wat ik daarnet neerschreef. Dat oordelen en veroordelen, daar krijg ik de kots van. Ik lees de woorden van Eric: Er zijn nauwelijks nog bedachtzame mensen (ik wil mij daar zelf niet bijrekenen). Hoe weet zo’n man dat? Houdt hij dat ergens in de boeken bij? Die bedachtzamen werden aan de kant gezet door de communisten. Hoe kan dat? Er zijn in ons land nauwelijks communisten. En wat dan nog? Een oordeel over de KUL heeft Eric ook al direct klaar. Opnieuw, hoe weet hij dat? Heel vriendelijk noemt hij de KUL een leeg geraamte, een dode zombi. Waarop baseert E. zijn kennis? E. heeft het over geestelijke wetenschap. wat is dat? Als dat de norm is om katholiek te zijn, ben ik dat zeker niet.

 21. Aan An Desat en aan staf De Laet:

  De norm om Katholiek te zijn is allereerst de Geestelijke Wetenschap te omhelzen, dat is Christus en God de Vader en de H.Geest, Hun oorspronkelijke Waarheid want er is geen andere waarheid, Hun Licht dat de uitstraling is van de Waarheid en Hun Geestelijke Liefde dat het goddelijk Licht is dat in de ziel komt, door Christus onze enige Heer en enige ware Koning en ons’aller Moeder Maria. En dat betekent ook de bereidheid om de doctrine’s van de Traditie-gezinde Kerk te aanvaarden en er over te mediteren, ook indien men daardoor tegen de maatschappelijke vloedstroom moet roeien.

  Niet alleen alle staatsinstellingen liggen plat op hun buik voor het nieuwe communisme maar uiterst spijtig genoeg ook de meeste geestelijken van alle godsdiensten ter wereld. Daardoor kan bijvoorbeeld de KUL onmogelijk nog zijn wat zij tracht te pretenderen. Zo hebben we nu een paus die nog slechts in titel paus is, die de ware Katholieken verjaagt terwijl juist daardoor talrijke christenen van meestal protestantse afkomst de ware Katholieke Kerk ontdekken en ook in andere godsdiensten ontdekken de waarachtig zoekenden hoe de Oorspronkelijke Kerk de enige waarachtige is. Het volstaat de reeds ernstig vervolgde Katholieke media te aanhoren en te bekijken en te ontdekken welke grote wonderen nu haast dagelijkse kost werden.

  De passieve consumptie van de huidige media, TV, kranten en tijdschriften en zelfs parochieblad leidt tot vernietiging van het vrije zieleleven. Actief volgen van de media betekent ieder gesproken of geschreven woord grondig te overdenken en te toetsen aan God’s Woord en aan de doctrine’s van onze Moeder de heilige Katholieke Kerk en het is nu meer dan ooit zichtbaar dat Zij de enige is die ondanks de grote afbraak van de voorbije jaren in staat bleek Haar kern van Waarheid te behouden door Christus onze enige Heer en ware Koning en daarom noemen wij Haar nu de RestKerk.

  De waarschuwende woorden van Maria in o.a. Fatima in 1917, over het communisme, zijn blijkbaar nog slechts gekend binnen de RestKerk, maar zij zijn levendiger dan ooit en het is heden onmogelijk de verschrikkelijke alomtegenwoordigheid van dat communisme te ontkennen.

  1. ‘Actief volgen van de media betekent ieder gesproken of geschreven woord grondig te overdenken’ Met deze uitspraak ben ik het volkomen eens. Mensen moeten op alle vlakken kritisch in het leven staan. Op alle vlakken. Steeds moeten mensen zich afvragen of wat er gezegd of geschreven wordt waardevol is, of het overeenkomt met menswaardigheid, of het overeenkomt met mijn eigen visie op het leven en de werkelijkheid. Kritisch zijn is niet hetzelfde als alles afbreken, het is geen negatief begrip. Maar, ik herhaal het dit geldt voor alles, ook voor twijfelachtige kerkelijke uitspraken. U weet even goed als ik dat voor een gelovige in laatste instantie zijn eigen geweten de doorslag geeft. U raakt even het wonder van Fatima aan. Voor zover ik weet geen dogma, geen punt van het geloof. Of dat nu wel of niet gebeurd is en op die wijze, daar zal ik niet wakker van liggen. Ik was één keer in Fatima en ik moet u eerlijk zeggen, ik voelde mij daar absoluut niet thuis. Dat bombastische, triomfalistische, mensen die honderden meter op hun blote knieën voortschuifelen, dat is een vorm van geloofsbeleving die niet voor mij is. Waarmee ik niet gezegd heb dat mensen die zich daar goed bij voelen moeten ophouden met deze vorm van geloofsbeleving.

   1. Ik begrijp Staf,
    Eric,
    wie zich de principes van kritisch denken eigen maakt, leert beter om de mate van waarschijnlijkheid van een bewering in te schatten. Het is belangrijk na te denken over het denken zelf.
    Hoe verwerven kennis? Kunnen we onze psychologische mechanismen wel vertrouwen? Levert ons geheugen ons een realistisch beeld van het verleden? Wie zich niet bewust is van de kwetsbaarheid van onze waarneming en de cognitieve valkuilen van ons brein riskeert het slachtoffer te worden van zelfbedrog. Bovendien zijn we in grote mate aangewezen op anderen om betrouwbare kennis over de wereld te vergaren. Als we niet zelf leren(maar ook onze kinderen) hoe een kwalitatieve inschatting te maken van oa de gigantische hoeveelheid van internet bronnen, riskeren we foute of minderwaardige informatie te verwerven. Getuigen kunnen zich vergissen of liegen meestal uit eigen belang en stigmata kunnen vals zijn.
    Zeker ook in het onderwijs en onze opvoeding verdient de vaardigheid om kritisch te leren veel aandacht. Een leerling moet niet alleen over parate kennis beschikken, hij moet ook weten hoe we die kennis verworven hebben. Dat zal hem misschien in staat stellen om beter te begrijpen waarom sommige mensen een opvatting amper in vraag stellen, terwijl anderen diezelfde opvatting afdoen als pure onzin.
    Hoe kunnen we desinformatie opsporen en ondeugdelijke argumenten doorprikken? Hoe herkennen we tegenstrijdige beweringen? Hoeveel afwijkende feiten volstaan om een theorie onderuit te halen? Hoe kunnen we sommige onwaarschijnlijke opvattingen onmiddellijk van tafel vegen? Of moeten we net elke nieuwe bewering evenzeer onderzoeken, hoezeer die ook indruist tegen alles wat we vandaag (denken te) weten ?
    Beweringen zoals: huilende Madonna’s, zonnewonderen, zwevende hosties, reuze-skelet opgravingen, kunnen we controleren op hun empirische betrouwbaarheid, maar ook op hun logische geldigheid en coherentie.
    De wereld wordt steeds complexer en we staan voor grote uitdagingen en problemen: klimaatcrisis, bevolkingstoename, samenleven van meerdere culturen, energieproblematiek… Sommigen hier zien de oorzaak van dit alles in een Satanistisch of Communistisch of Cryptocratisch plan en zoeken hun heil in bidden, of overdonderen medemensen met apocalyptische voorspellingen (de zoveelste in de rij) over dood en verderf.
    Maar om dergelijke problemen het hoofd te bieden zal er echter meer nodig zijn dan rozenkransen en dreigende banvloeken en net daarom is kritisch denken van essentieel belang.
    Kritisch denken kan je leren, mag ik je daarom deze sites aanbevelen:
    http://www.ongelovigethomas.be/#node-64
    https://skepp.be/

  2. U vergat wellicht dat het hogerop ging over geloof en wereldse wetenschap en men drukte voorkeur uit over wereldse wetenschap, daarom wilde ik de Geestelijke Wetenschap benadrukken want dat is de norm, zelfs straal recht tegenover wereldse wetenschap. Alle woonhuizen zitten stapelvol met wereldse dingen en toestanden en dat alles ten koste van het zieleleven.

   Onze Lieve Vrouw heeft talrijke keren gesproken, en heden nog steeds, over communisme en degenen die er verantwoordelijk voor zijn. Dat communisme kan ouderwets lijken, alle duivelse verschijningen stralen ouderwetsheid uit, dat is geen toeval, de leugens van duivels zijn erg oud en altijd dezelfde. Verscheidene pausen in vorige eeuwen moesten strijden tegen het modernisme en in La Salette in 1846 waarschuwde onze bezorgde Moeder dat Rome het geloof zou verliezen en in Fatima 1947 werd duidelijk gemaakt dat Rome zal verwoest worden.

   Wel, de verschrikkelijke drama’s van vandaag zijn echt en concreet en de gevolgen zijn heel goed gekend.

   Maria is de allerbelangrijkste middelares tussen mensen en Jezus en je kan Haar niet zomaar eventjes aan de kant schuiven omdat het zonnewonder geen dogma is, dat kon niet gebeuren buiten God om, het is een vingerwijzing, niet mis te verstaan. Blijkbaar kijkt u niet goed om u heen want Maria’s woorden zijn werkelijkheid geworden.

   https://restkerk.net/derde-geheim-van-fatima/

   1. Ik vind geen antwoord op mijn vraag wat ‘geestelijke wetenschap’ dan inhoudt. Op dat vlak ben ik volkomen analfabeet. Help mij dus even om het uit te leggen. Dank bij voorbaat!

 22. Eric…,’De norm om Katholiek te zijn is allereerst de Geestelijke Wetenschap te omhelzen, dat is Christus en God de Vader en de H.Geest’. schrijft u. Het spijt me maar u bent er glad naast. Geloven is zeker niet in eerste instantie een boel waarheden (halve waarheden of onwaarheden) aanhangen en verkondigen. Geloven is eerst en vooral pogen met de menselijke mogelijkheden die we hebben Jezus na te volgen omdat iemand dat de moeite waard is. U zult het -hopelijk -met het citaat eens zijn dat geloof zonder de werken dood is, onbestaande is. Niet wie Heer, Heer roept zal het Rijk van god binnengaan. Weet u, de herhalingen steeds maar weer over vrijmetselaars, communisten en zionisten klinken zeer hol, zonder enige inhoud zijn ze. de terminologie die u hanteert is niet alleen vals en ouderwets (!), ze heeft ook geen enkel voor wie anders gelooft of niet in een God gelooft. dat is volgens mij uw ware ziekte

 23. We gaan misschien leven in een technocratie waarin de mens misschien een slaaf wordt ‘in’ en van de computer. Onze vrijheid staat op het spel, denk ik.
  De tijd is wat kort om op de ontwikkelingen te anticiperen, maar ik roep u op om naar de nuchtere feiten te kijken, want wat ons te wachten staat kan echt vreselijk worden.
  Zie bijvoorbeeld deze site (Als hij te bereiken is, tenminste. Hier was het lastig.)
  youtube: https://www.youtube.com/watch?v=eTb1tdTr1ZE
  site: https://www.technocracy.news/pandemic-panic-to-usher-in-the-uns-2030-agenda-ten-years-early/
  We zouden moeten ophouden met over details te zeuren.
  De grote lijn is is dat er een groep bezig is de wereld te veroveren. Met behulp van computers. En dat is niet leuk. Helemaal niet.

 24. We gaan misschien leven in een technocratie waarin de mens misschien een slaaf wordt ‘in’ en van de computer. Onze vrijheid staat op het spel, denk ik.
  De tijd is wat kort om op de ontwikkelingen te anticiperen, maar ik roep u op om naar de nuchtere feiten te kijken, want wat ons te wachten staat kan echt vreselijk worden.
  Zie bijvoorbeeld deze site (Als hij te bereiken is, tenminste. Hier was het lastig.)
  youtube: https://www.youtube.com/watch?v=eTb1tdTr1ZE

  We zouden moeten ophouden met over details te zeuren.
  De grote lijn is is dat er een groep bezig is de wereld te veroveren. Met behulp van computers. En dat is niet leuk. Helemaal niet.

  1. Raphaël, voor zover ik weet gebruikt dit forum en het internet om te communiceren. Al wie zijn mening op dit forum ventileert, doet dit met een computer, verbonden met het internet. men kan niet tegen iets zijn en er toch tegelijkertijd gebruik van maken. Dat sommige mensen slaaf worden van de computer is uiteraard niet de schuld van de computer. De mens beslist nog altijd zelf wanneer hij de knop wel of niet omdraait. Omdat sommigen geen maat kunnen houden, moet het instrument, in casu de computer, toch niet afgeschaft worden. uiteindelijk is het de verantwoordelijkheid van ieder van ons om met de instrumenten die ons ter beschikking staan in vrijheid om te gaan.

   1. staf De Laet,
    Luister liever eerst naar dat linkje of kijk hier eens naar https://www.technocracy.news/pandemic-panic-to-usher-in-the-uns-2030-agenda-ten-years-early/ alvorens te reageren.
    De tijd is kort. Te kort voor kleinigheden en flauwe vergelijkingen.
    Het is uw vak wel niet, maar luister naar een expert op dat gebied. Wellicht begrijpt u dan wat ons te wachten staat. Het is namelijk tamelijk ernstig, die situatie. Uw vak is wat u doet. Mijn vak is wat ik doe. En ik zeg u, het is tamelijk ernstig.

 25. @ An Desat en aan Staf De Laet

  Geestelijke Wetenschap staat lijnrecht tegenover wereldse wetenschap.

  Bidden is geestelijke arbeid omdat gebed u dwingt afstand te nemen van de wereld en zelfs van uw eigen wereldse verlangens, zoniet is uw gebed waardeloos.
  Ernstig bidden in waarheid maakt uw zieltje beetje bij beetje wakker.
  Dat is van zeer groot belang!

  Hart hebben voor mensen betekent niet alleen sociale activiteit, maar vooral zich oefenen in empathie: de naaste innerlijk trachten te begrijpen is de ware liefde!

  Maar de belangrijkste geestelijke arbeid is zich eerst en vooral te oefenen in empathie voor God de Vader, dus ook voor Jezus en Maria. Want het eerste gebod is en blijft eerst. Gelijk daaraan, maar toch na God, is het gebod de naaste lief te hebben.

  Ziedaar wat Geestelijke Wetenschap is, geen diploma’s of menselijke erkenning nodig.

  Hetgeen Raphaël schreef is waar en het is door computerliefhebbers al geruime tijd zeer goed geweten. In 1981 kocht ik mijn eerste computer en toen al werd uitgebreid gepalaverd over het inbouwen van een chip in hoofd of hand van ieder mens om hem te verbinden met de computer en met de toen nog simpele telefoonlijn!
  Dat zal zeer binnenkort realiteit worden, een der ergste miskleumen om God te beledigen!

  De tijd is inderdaad zeer kort: alleen de heilige Katholieke Traditie kan u nog helpen om de angst te overwinnen en om afstand te nemen van het soort wereldse wetenschappen dat de zielen wil opslokken.

  Uw computer uitsluitend voor nuttige dingen gebruiken is niet voldoende.
  Begin alvast de rozenkrans te bidden en bid het ‘oude’ OnzeVader: “leid ons niet in bekoring” en neem definitief afstand van alle vormen van modernisme want het zal u weldra de adem benemen.

  https://restkerk.net/derde-geheim-van-fatima/

  1. u spreekt herhaalde malen over geestelijke arbeid, maar ik ben geen stap dichter bij wat ‘geesrelijke wetenschap’ nu wel zou kunnen zijn. Daarom nogmaals wat is geestelijke wetenschap,

 26. Dat bidden is hoogst belangrijk, beste Eric, maar daar kan het niet bij blijven. Om terug te komen op het elkaar aanvullen van de twee, geestelijke wetenschap en “de wetenschap”, moet wel gedefinieerd worden wat de geestelijke wetenschap is. Allereerst, zij is de moeder van alle wetenschappen, met als kern de grootste denker ooit, St. Thomas. Hij heerst over het veld van de theologie. Sinds het begin van onze beschaving, dus sinds twee millennia, is de theologie beschouwd als de grootste wetenschap van allemaal. Echter de 18de eeuw van Verduistering met de vrijmetselaar Voltaire (zie hierboven) als voortrekker, en gesteund door de materialistische Encyclopedisten met hun idee van vooruitgang en economie, hebben de theologie van de troon willen stoten. Die vervloekte Franse revolutie (1789) was daarvoor de kers op de taart van geestelijke, morele en fysieke vernietiging. De hoogmoed van de mens heeft toen getriomfeerd, en de mensheid kwam daarmee van de regen in de drup, al twee eeuwen lang geplaagd door oorlogen, revoluties en crises. Enkel de terugkeer tot God, en de heerschappij van Christus Koningschap, kan ons uit het moeras trekken. Maar sommigen hier op dit voortreffelijke katholieke Forum, blijven blind. Zij zijn uit hetzelfde hout gesneden. Daarom noemt men hen “vrijdenkers”. Maar ondanks de vrijdenkers triomf van hoogmoed, zal zij ten val komen. Hoogmoed komt altijd voor de val.

  1. @Jules, Eric
   Onder sceptici en wetenschappers heerst behoorlijk wat discussie over de vraag of religieuze beweringen al dan niet tot hun wetenschappelijk onderzoeksgebied behoren.
   Volgens sommigen zijn dergelijke opvattingen een kwestie van persoonlijke keuze, of behoren ze tot een domein waarover wetenschap geen zeggenschap heeft.

   De Amerikaanse paleontoloog Stephen Jay Gould bijvoorbeeld meende dat religie en wetenschap twee afzonderlijke magisteria uitmaken, die in principe niet hoeven te conflicteren, zolang iedereen de grenzen van het eigen domein respecteert. Wetenschap houdt zich bezig met feitelijke uitspraken over de empirische werkelijkheid, terwijl religie over morele en spirituele aangelegenheden gaat.
   De doctrine van Gould staat bekend als de Niet-Overlappende Magisteria (NOMA):
   Het magisterium van de natuurwetenschap bestrijkt het empirische domein; waarvan is het universum gemaakt (Feit) en waarom functioneert het zoals het doet (Theorie).
   Het magisterium van religie bestrijkt kwesties zoals morele waarden en de zin van het bestaan.

   Tot zover Gould, waar ik wel wat in kan vinden zolang de religies de scheidslijn maar respecteren en zich enkel met morele aangelegenheden bezighouden.

   Want vele critici werpen de stelling van Gould echter tegen door zelf te stellen dat vrijwel elke religie op een of andere manier het domein van de wetenschap betreedt. In vb het Christendom treffen we zowel empirische, feitelijke uitspraken, als niet-empirische doctrines,
   Empirische opvattingen kunnen weldegelijk botsen met wetenschappelijke inzichten zoals de talloze mirakelverhalen, of het creationisme van sommige Christelijke strekkingen.
   Het gevleugeld paard van Mohamed is in principe vatbaar voor wetenschappelijk onderzoek.
   Niet-empirische opvattingen bijvoorbeeld opvattingen over de Heilige Drievuldigheid of de theodicee (het probleem van het kwaad) kunnen we niet experimenteel onderzoeken.
   Sommige antropologen wijzen dan weer op het belang van mirakels om bepaalde zaken te bewerkstelligen.
   Ik sta ook sterk achter een opvatting van de evolutiebioloog Richard Dawkins; “een universum met een bovennatuurlijke aanwezigheid, zou een fundamenteel en kwalitatief verschillend universum zijn. Dat verschil is onvermijdelijk wetenschappelijk van aard.

   Dat sommigen het hier moeilijk hebben dat wetenschap empirische religieuze stellingen onderuithaalt begrijp ik nog.
   Maar de correlatie met de vervloekte Franse revolutie (van Jules)…? Een revolutie die gezorgd heeft voor geestelijke, morele en fysieke vernietiging gaat er bij mij moeilijk in, en verschrikkelijke feiten valt de voorbije 50 jaren precies nog best mee. Hoeveel keren ga ik nog moeten lezen van de zoveelste zelfverklaarde profeet dat de apocalyps onderweg is?
   De voornaamste morele normen en waarden die we in het Westen nu erkennen, zijn net de waarden die voortvloeien uit de Verlichting: de afschaffing van de slavernij, de dekolonisatie, de emancipatie van de vrouw, het streven naar sociale rechtvaardigheid, de strijd tegen Apartheid in Z-Afrika, de Burgerrechten in de VS…
   Op zijn minst Jules kan je toch erkennen dat die historische gebeurtenissen veel menselijk leed hebben bespaard?
   Wilt u Jules dan terugkeren naar 18eeuwse maatschappij met een dogmatische autoriteitsgeloof, vol van bijgeloof, van misbruik van recht in kerk en staat (Daens ooit gezien?) een tijd vol van intolerantie naar wetenschap, intellectuele uitwisseling en het gelijkheidsbeginsel?

 27. De Geestelijke Wereld kan niet naar believen onderzocht worden.

  Eerst en vooral moet men Jezus werkelijk ontmoeten. Dat kun je niet programmeren. Jezus komt niet voordat je zieltje een minimale rijping vertoont en zelf kun je die rijping niet meten.
  Jezus komt als een heel klein broertje op een ogenblik dat je Hem niet verwacht maar dan overvalt Hij je met een genegenheid die moeilijk te beschrijven is.

  Ik doe een poging het te beschrijven. De heilige Franciscus, absolute tegenpool van ‘paus’ Franciscus, kon met de dieren spreken. Jaren lang probeerde ik me daar iets bij voor te stellen. Het begrip empathie moest ik eerst nog ontdekken. Zeer gelukkig zijn de mensen die het van hun ouders kregen, ik niet. Als je eenmaal weet wat empathie is ga je geleidelijk ontdekken hoe ontzettend belangrijk het is om in toestand van diepe innerlijke vrede te zijn. De meeste vogeltjes en andere angstige dieren vluchten dan niet meer voor je. Ik heb enkele malen onbeschrijfelijke dergelijke momenten kunnen beleven. Je moet alleen zijn en alle wereldse dingen van je afduwen. Dat is op zichzelf al een vorm van gebed. Lijkt eenvoudig? In wezen wel, maar wat je daarvoor over moet hebben willen de meeste mensen niet eens horen of overdenken. Gebed mag vormelijk beginnen, opwarmen, maar je moet als een kind worden. Daar moet je eigenlijk de hele wereldse beleving aan opofferen. Dat kost maanden van totale overgave. Ten zeerste beschamend in de ogen van wereldse mensen en ‘wetenschappers’. Ik hou van mensen maar meestal vlucht ik van hen weg.

  Maar voordat Hij komt wordt je ook grondig op de proef gesteld.

  1. Hagiografie kan toch zo mooi zijn En Franciscus was duidelijk een heilige en zoekende mens. Maar hagiografie is geen geschiedenis. Of hij met de beesten gesproken heeft, lijkt mij hoogst twijfelachtig, maar hagiografie is zeker geen positieve wetenschap. Ik gebruik hier met opzet het woord ‘positieve’ wetenschap omdat daarnaast ook andere wetenschapsvormen bestaan, zoals de menswetenschappen, zoals Bijbelse exegese die de kritische ontleding is van Bijbelse teksten, e.a.. Zoals ik hoger al schreef werd die exegese in 1943 door Pius XII niet alleen goedgekeurd, maar ook aangemoedigd

 28. Zelden zoveel onzin bijeen gezien, beste An Desat. Juist het tegendeel van hetgeen U beweert :
  ik citeer U :
  ………………”De voornaamste morele normen en waarden die we nu erkennen, zijn net de waarden die voortvloeien uit de Verlichting : de afschaffing van de slavernij, de dekolonisatie, de emancipatie van de vrouw, het streven naar sociale rechtvaardigheid, de strijd tegen de apartheid in Zuid-Afrika, de burgerrechten in de VS…”, (lees voor Verlichting, = de grote Verduistering)
  Hoe komt U erbij, of U bent onze professionele ‘agent provocateur’, of U bent zodanig gehersenspoeld dat U vast geroest zit in een aangeleerde maar totaal vervalste geschiedenis. U bent niet meer in staat die bij te stellen. Hier op dit voortreffelijke katholieke Forum, zijn al die punten plus nog veel meer, enkele malen aan bod gekomen. De slavernij bijvoorbeeld, is juist het gevolg geweest van de grote periode van Verduistering, de 18de eeuw. Voltaire en zijn kliek waren voorstander van de slavernij. Daarom maakte de slavernij in die tijd van de 18de eeuw, weer een opkomst door. Het eerste verzet tegen de slavernij, betrof de Portugezen die door Paus Pius II (+ 1464), streng werden veroordeeld (magnum sceles = grote misdaad) met de slaven handel op de Amerikaanse koloniën. Paus Paulus III veroordeelde ten scherpste met een ‘bulle’, de slavernij van welk mensen ras dan ook, in 1537. Paus Urbanus herhaalde dit verbod in 1639. Benedictus XIV in 1741, en Paus Gregorius XVI in 1839. Maar alles was tevergeefs. Met pauselijke steun veroordeelde de slavenhandel op het Congres van Wenen in 1815, dus na de Napoleontische oorlogen. Daarna kwam er schot in. Het verbod in de Europese koloniën, kwam voor Eng. in 1833, in FR 1848, in NL 1860 (Oost) en 1862 (West), de VS 1865. De handel ging nog lange tijd ondergronds door, in gebieden onder Arabische heerschappij. De Europese handel was een bijna monopolie van de grote Amerikaanse Talmud baronnen, in het Zuiden van de VS. Voorts, de dekolonisatie had niks met de 18de eeuwse Verduistering te maken. In die tijd kwam juist de kolonisatie op gang. Verder het zogenaamde ‘feminisme’ is een truc van de communisten op verdeeldheid te zaaien tussen man en vrouw, teneinde het huwelijk en gezin te kunnen vernietigen. De communistische staat houdt niet van gezinnen, hij wil alle macht, en het liefst over eenzame, alleenstaanden die hij naar zijn hand kan zetten. Het communisme, beste An Desat, is afkomstig uit de Franse revolutie (1789) de “moeder aller revoluties”, volgens de grootste communisten leider Lenin (+ 1922). En de Franse revolutie is het rechtstreekse product van de periode der grote, 18de eeuwse Verduistering van de radicale vrijmetselaar Voltaire. Apartheid en Zuid-Afrikaanse toestanden waren de formule om een multi-culti maatschappij levensvatbaar te houden. Door de te grote demografische onbalans tussen de blanke en zwarte bevolking groepen kon de Apartheid echter geen stand houden. Nu worden de blanke boeren massaal vermoord, en het rijke Zuid-Afrika staat op de rand van ineenstorting. In de VS dient de strijd voor burgerrechten in hetzelfde kader geplaatst worden. Beiden hebben niets te maken met de 18de eeuwse Verduistering, dwz. een maatschappij los van God.

 29. Hey Jules
  Een mooi staaltje van hoe je enkele historische ‘feiten ‘ wederom al ‘kersen-pikkend’ snel verzameld en deze in een stroman-drogreden (bewust of onbewust) probeert te herleiden naar algemeen aanvaarde wetenschappelijk-historische consensus.
  Ik had beter verwacht van een geschiedkundig auteur.
  Waren er pauzen die het wél inzagen dat Bijbelse slavernij niet langer houdbaar was? Ja.
  Waren er verlichtingsfilosofen zoals Voltaire die dubieuze opvatting hadden over slavernij? Ja.
  Maar voor elke zonderling heb ik er 10 anderen die het toch totaal anders zagen.
  Ik zou zeggen google effe, ‘kerk en slavernij’, “verlichting.”.. maar hou er rekening mee dat als ze niet kaderen in uw “empirisch” onderzoek, dit allemaal vervalste bronnen zijn, die tot doel hebben de rest van de wereld te hersenspoelen.

  Heel kort over de slavernij; waarom meldt u niet dat in de bul “In supremo apostolatus” van paus Gregorius VI uit 1839 er ook felle discussie was waarom Gregorius de slavernij in zijn geheel niet afwijst?
  Ik hoor u niets zeggen over zijn opvolger Paus Pius IX. die vrij snel in 1866 al schreef :
  ‘De slavernij zelf is, naar haar wezen, geheel niet strijdig met de natuurwet en de goddelijke wet, en er kunnen verschillende rechtmatige titels zijn voor slavernij en hiernaar verwijzen door ons goedgekeurde theologen en commentatoren van de heilige canons. Het druist niet in tegen de natuurwet of de goddelijke wet dat men een slaaf verkoopt, koopt, ruilt of wegschenkt.’
  In 1873 verwijs Heilige Leo naar de ‘vloek van Cham’, een van de belangrijkste racistische legitimaties voor het tot slaaf maken van Afrikanen. Want de zwarte aapmens werd gezien als nakomelingen van Cham.
  U had beter Paus Leo XIII aangehaald want die keurde in zijn “Catholicae ecclesiae” uit 1890 de slavernij wel af maar nam toch een vrij hypocriete houding aan, vermits hij niet (wou) uitlegt(gen), – waarom in de voorgaande DRIE EEUWEN slavernij in naam van God zulke misdadige vormen had kunnen aannemen.
  Ook negeerde hij doodgewoon – puur uit opportunistische reden om het Westerse wereldlijke gezag niet tegen hem te krijgen- de vele voorbeelden van pausen, bisschoppen en geestelijken die de slavernij en het kolonialisme wel gesteund hebben. Wél veroordeelde hij de moslims uit Egypte, Soedan en Zanzibar, die in 1888 de voornaamste nog bestaande slavenhandelaren waren.

  Nu zijn we aan het redetwisten over de slavernij, maar ik had het met u in eerste instantie over uw immer terugkerende “vervloekte” Franse Revolutie; ‘

  Ik zal mijn vragen daarom hierover aan u wat beter formuleren:
  Betwist u het dat de meeste verlichtingsdenkende filosofen uit de 17-18 eeuw zowel in Europa als op het Amerikaanse continent, denkers waren die het aandurfde om in die tijd hun afkeer te uiten van: blind geweld door de overheid en kerk, het zaaien van terreur, het inboezemen van angst, teneinde de maatschappelijke structuur in stand houden?
  Betwist u het dat menig verlichtingsdenker uit die “vervloekte” periode van mening waren dat religieuze onenigheid enkel geweld en onderdrukking uitlokte wat tot een afkeer van religieus dogmatisme en fanatisme leidde?
  Betwist u het dat er in die tijd reeds kritische redenaars waren die toen al inzagen dat er scheiding tussen wetgevende, rechterlijke en juridische macht moest komen?
  Betwist u het dat die filosofische helden zicht toen al (met gevaar van eigen leven) durfde af te zetten tegen despotisme en absolutisme en dat zij in het algemeen (godsdienst)oorlogen en slavernij afkeurde?

  Bent u het tenslotte eens met de kern van mijn betoog: dat al die verzameling van opvattingen uiteindelijk toen en in de daaropvolgende eeuwen ons sneller ertoe geleid hebben tot religieuze vrijheid als ook onderlinge verdraagzaamheid?
  Bent u het eens dat dit een grote invloed moet gehad hebben op de later democratische grondwetten, waaronder die ook van de Verenigde Staten (voltooid in 1787) en de Franse grondwet (1793).? of waren die volgens u gebaseerd op de decaloog?

  Bent u het trouwens hoegenaamd eens met die morele opvattingen van die revolutionaire gedachtenstroom?
  Graag hierop een duidelijk antwoord.

 30. Daar gaat U weer, beste An Desat, als een aangestuurde ‘agent provocateur’, googelt U maar wat U wilt. Dat daar meestal nonsens en leugens uitkomen is uw zaak. Na de sterk veroordelende ‘bulle’ uit 1537, was de slavernij een afgedane, geklasseerde en veroordeelde kwestie voor de Kerk van altijd. Daarop volgden verdere Pauselijke veroordelingen in 1639, 1741 en 1839. Met daar bovenop, als kers op de taart, de veroordeling, dank zij druk van de Paus, op het Congres van Wenen, in 1815. Geen enkele Paus kan daarvan afwijken. Hoe geloofwaardig bent U nog met uw gegoogel, beste An Desat.
  Over de satanische Franse revolutie (1789) verwijs ik U graag naar het boek (1797) van de ooggetuige, de Abbé SJ, Augustin Barruel (2 dln) (Mémoires pour servir à l’histoire du Jacobinisme). Hij is de Alexander Soljenitsyn van de Franse revolutie. Voor het satanische karakter kan ik U verwijzen naar de ongeveer 300.000 slachtoffers van de Terreur (1793-1795), inclusief de verschrikkingen in de Vendée. Niet meegerekend zijn de gesneuvelde soldaten tijdens de Napoleontische oorlogen. Het ging om een satanisch, revolutionair vrijmetselaar bewind, zoals dat van de joodse Bolsjewieken in 1917, in Rusland. Dat bewind had in Parijs besloten om alle 815.00 inwoners uit te roeien in de katholieke en monarchistische Vendée, (de provincie boven Bordeaux en Zuidelijk van Bretagne). Die genocide op het Vendée volk, lukte niet geheel. Ze kwamen niet verder dan ongeveer 120.000 slachtoffers, vrouwen, kinderen, mannen en geestelijken. Het moorden vergde te veel tijd, in bakkersovens, met de bajonet, de kogel of de ponton die in het water van de rivier bij Nantes werd afgezakt. Ook vergassingen van dorpen zijn geprobeerd, maar lukte technisch niet. De bewoners in Nantes konden echter niet tegen het geschreeuw en gereutel van de kinderen in doodstrijd. Maar het grootste struikelblok was het moreel van de FR leger troepen. Gebleken is dat een soldaat, persoonlijk, niet meer dan 8 of 9 moorden kan plegen. Daarna is hij als soldaat niet meer inzetbaar. Dus de bevelhebber generaal Turreau, zette de moordpartij niet door tot het eind. Het leger was wel zo verstandig om een kopie van de regering instructies, in het eigen archief op te bergen. Want het revolutionaire vrijmetselaar bewind in Parijs, heeft alle sporen willen uitwissen medio jaren 1790. Ook het verslag van generaal Turreau was in tweevoud !! Het satanische karakter werd ook door Alexis de Tocqueville (1805-1859) onderstreept. Hij zag de aanval op de Kerk en de geestelijkheid, als hoofddoel. De revolutie was een religieuze passie van een kleine minderheid, aangestuurd door de vrijmetselarij die in die tijd over honderden loges beschikte, verspreid over geheel Frankrijk. De belangrijkste leider in het begin, de vrijmetselaar Mirabeau (1749-1791) wilde het katholicisme “uit Frankrijk wegjagen”. Mirabeau is door vergiftiging vermoord. Bijna alle grote leiders bij de revolutie aanvang in 1789, kwamen gewelddadig om het leven. Fourcroye, lid van het Comité voor onderwijs, wilde de vernietiging van die “schandelijke religie”. Dat was het revolutionaire doel. Al diegenen waarnaar U verwijst zijn van dezelfde kant. Terreur was hun inzet en middel, om het doel te bereiken. Dus praat me niet over ethiek bij die schandelijke medestanders van het satanisme, Lucifer aanbidders in de geheime vrijmetselaar loges. Hopelijk behoort U niet tot deze abjecte sekte, beste An Desat. De scheiding der machten van Montesquieu (1689-1755) die U aanhaalt, beste An Desat, een farce, die nooit heeft plaats gevonden in die tijd. Zij is zelfs nu een sprookje geworden. De vrijmetselarij heeft overal zijn tentakels, vooral in de zittende en staande magistratuur, uitvoerder van een maçonnieke VVD en D666 regering.

  1. Ik ben omtrent de ‘kerk en slavernij’ maar zo geloofwaardig als bijvoorbeeld de Universiteit van Tilburg.
   voor de nieuwsgierigen hoe het nu juist zit met Kerk en Slavernij op dit vlak zie.
   https://www.lucepedia.nl/dossieritem/slavernij/de-kerk-en-slavernij
   Leest u wel effe na Jules en laat me weten wat hier historisch NIET klopt, want dan meld ik dit meteen aan de Unif-vorsers vermits ook de geschiedkundige wetenschap altijd voor verbetering vatbaar is.

   En, man ,man,…wat kan u naast de kwestie lullen.
   U komt hier af met een oorlogsverslag uit een boek (1797) van een vrijwel onbekende Jezuit die geloofde dat de Franse Revolutie gepland en uitgevoerd werd door geheime genootschappen(sekte) sekte… dus jaja hier zijn we weer… een complottheorie uit 1797 dus!
   Is uw boek daar op gebaseerd misschien?

   Dat er bloed gevloeid is voor Vrijheid, gelijkheid en broederschap (langs beide kanten) daar gaat het hier toch niet niet over?

   Ik vraag dus nogmaals een antwoord op toch wel een simpele vraag:
   Of al de voornaamste verlichtingsgedachten (door mij opgesomd) en die letterlijk te lezen zijn in de werken van grote Verlichtingsdenkers als: Spinoza, Rousseau, Kant, Locke, Montesquieu, Descartes, Diderot… bestaan die nu of bestaan niet, of waren hun “vervloekte” ideeën onderdeel van een groot mysterieus complot?
   Kort graag.

   Over de 2e vraag:
   of die morel waarden en ideeën (zoals de scheiding der machten, gelijkheidsbeginsel… ) ondermeer hebben bijgedragen in de totstandkoming van o.a. onze huidige grondwet of mensenrechten, hoeft u mij niet meer te antwoorden.
   Als ik hier al lees in uw antwoord dat de zelfs scheiding der machten nooit hebben plaatsgevonden, dan is de rest voor mij ook meteen duidelijk. Quel niveau ?

   Laat de 3e vraag; “staat u achter die voornaamste ideeën (opgesomd hierboven)?” ook maar zijn dan.

 31. @ An Desat
  U hebt geen andere referenties dan goddeloze filosofen en u veroordeelt alles wat geestelijk is vanuit goddeloosheid.
  U kunt ter gelegenheid van een uiterst belangrijke voetbalmatch midden op dat slagveld staan roepen dat u tegen voetbal bent maar de aggressie van het o zo sportieve publiek zal u spoedig de moed benemen en u zult moeten vluchten.
  Maar hier, in de Restkerk, tracht men u vriendelijk te woord te staan ondanks uw niet aflatende aanvallen en uw fanatiek ongeloof dat op niets anders dan leugens steunt.
  Gij wilt God niet in uw leven, gij duwt God met handen en voeten van u af. Ja, gij haat Hem zelfs want daartoe verschaffen goddeloze filosofen u handen vol drogredenen.

  Creedence Clearwater Revival – Long as I can see the light (LYRICS)
  https://www.metrolyrics.com/long-as-i-can-see-the-light-lyrics-creedence-clearwater-revival.html

  Put a candle in the window
  ‘Cause I feel I’ve got to move.
  Though I’m going, going
  I’ll be coming home soon
  Long as I can see the light.

  Pack my bag and let’s get movin’
  ‘Cause I’m bound to drift a while.
  When I’m gone, gone
  You don’t have to worry long
  Long as I can see the light.

  Guess I’ve got that old trav’lin’ bone
  ‘Cause this feelin’ won’t leave me alone.
  But I won’t, won’t
  Be losin’ my way, no, no

  Long as I can see the light.

  Yeah! Yeah! Yeah! Oh, yeah!
  Put a candle in the window
  ‘Cause I feel I’ve got to move.
  Though I’m going, going
  I’ll be coming home soon
  Long as I can see the light…

  An Desat, uw levensweg is totaal duister want goddelooos en uw ziel is in duisternis gehuld.
  That old trav’lin’ bone killed your soul and mind!

  Een christen zal nooit dat lichtje in het eigen zieltje verwaarlozen, hoe erg hij ook dwaalt.
  Uw enige en echte home is bij Jezus en Maria.
  Kom met spoed naar je eigen ziel, je ware thuis, want daar wacht Iemand op je.

  1. ‘Maar hier, in de Restkerk, tracht men u vriendelijk te woord te staan….’ Eric, u neemt mij niet kwalijk dat ik bij deze gezegende woorden een glimlach niet verstoppen.

 32. Beste Eric
  “De agressie van het publiek zal maken dat ik moet vluchten”
  De ‘Restkerk’ (?) mag mij dan vriendelijk te woord staan maar deze boodschap van u klink niet zo vredelievend.

  Waarom toch altijd zo kwaad worden omdat ik een andere mening heb over de zoveelste complottheorie van vb Jules? Wat heeft dit te maken met of ik nu wel of niet of op een andere mystieke manier God in mijn hart opneem? Maak je toch niet steeds zo druk over mijn dwaling, uw God zal dat wel rechtzetten.

  Complottheorieën duiken op dit forum hier jammerlijk ook op: de ‘fake maanlanding, flath-eart, het geheime vennootschap van de De Illuminatie, Judeo-maçonnerie, wellicht ook “de Protocollen van de wijzen van Zion”, wat volgt nog enz…
  Ik kan u en anderen hier alleen de boodschap over geven; probeer aub ook af en toe eens kritisch te denken. Dat kan je leren hoor.
  Stel je af en toe zelf de vraag: waarom iets voor vrijwel alle mensen ondertussen zo een vanzelfsprekendheid is geworden dat het eerder een bron van vermaak is, en waarom voor enkelen dit zelfde eerder bittere, soms angstaanjagende ernst is.

  Als we niet zelf leren en zeker onze kinderen niet aanleren hoe een kwalitatieve inschatting te maken van bvb de gigantische hoeveelheid van internet bronnen, riskeren we foute, misleidende of minderwaardige informatie te verwerven.
  In de psychologie is het complotdenken ook gekend als een aanzet die kan bijdragen tot pedagogische misleiding en verdwazing of tot collectieve illusies en onverantwoordelijk gedrag. Je kind zal in de klas plots maar beweren dat zijn papa zegt dat de aarde niet rond is…
  Nog erger is de rol die sommige theorieën gespeeld hebben in in genociden en oorlogen…zoals het Judeo-maconnerie (Jules weet daar veel van)
  check effe: https://nl.wikipedia.org/wiki/Judeo-ma%C3%A7onnerie

  Complottheorieën zullen nooit verdwijnen, maar dat mag geen argument zijn om ze niet intellectueel te bestrijden.
  Als je alleen maar leest wat je altijd al gelezen hebt, zal je alleen maar begrijpen wat je altijd al wist.
  Daarom is af en toe een kritische vingerwijzing naar jezelf toe, nog zo slecht niet.
  Als je graag sites hebt waar je kritisch denken kan aanleren, laat me weten.

 33. Bij al die denkers van de 18de eeuwse Verduistering, beste An Desat, gaat het niet om een betere wereld, maar om een God-loze wereld. Wat zij, uw filosofen, stuk voor stuk aandragen, zijn illusies, fabeltjes. Over de deïst Kant hebben we het al gehad, één van de wegbereiders van de satanische Franse revolutie (1789), evenals de joodse vrijmetselaar Rousseau (1712-1778). Hij was de voorloper van de beruchte joodse revolutionair Robespierre en de eerste grote communist Babeuf. Rousseau bepleitte een volledige terugkeer naar de natuur voor het herstel van radicale gelijkheid en vrijheid, ook tegenover God, en voor de afschaffing van het eigendom. De joodse Rousseau was de wegvoorbereider van de joodse Illuminaat Weishaupt (1748-1830), bijgenaamd Spartacus, die zich in 1782, wist op te werpen als topman van de toenmalige vrijmetselarij, tijdens het grote vrijmetselaar wereldcongres op het Rothschild kasteel in Wilhelmsbad, nabij Frankfurt. Een plakkaat op de muur in het stadje wijst nog op deze historische gebeurtenis. Vreemd dat U deze Weishaupt (ex-pater SJ) niet in uw lijstje heeft opgenomen, beste An Desat ? Of komt hij in uw agnostische universitaire kringen niet van pas, is hij soms te gênant ? Hij verordonneerde de moord op de Franse koning Louis XVI (+ Januari 1793), de Zweedse koning Gustaaf III (+ Maart 1792), en de Oostenrijkse keizer Leopold II (+ Maart 1792). Hij verordonneerde ook de start van de Franse revolutie, 7 jr. later, in 1789. De revolutionaire leider, de vrijmetselaar Mirabeau, was deelnemer aan dat beruchte, en beslissende vrijmetselaar congres op het Rothschild kasteel. Wellicht helpt de volgende link, die in kort bestek het judeo-maçonnieke master complot tegen de beschaving, deskundig bloot legt :
  https://ejbron.wordpress.com/2020/07/27/toenemende-macht-van-de-overheid-in-het-kielzog-van-de-eu-en-de-vn/#more-245149

  Voltaire hebben we al besproken. Uw overige 17de en 18de eeuwse filosofen, zoals de joodse filosoof Spinoza, voorts Descartes, Montesquieu, Diderot zijn allen atheïst of deïst zoals de Brit John Locke. Hun gemene deler is dat ofwel God ontkend wordt, ofwel het Goddelijk primaat plaats maakt voor het primaat van het menselijk verstand. Hij heeft zich aan te passen. Voorts, zij negeren de Natuurlijke Orde, (de Decaloog), zij ontkennen de Waarheid, zij ontkennen de van nature meegegeven inborst der Natuurlijke Orde in iedere mensen ziel, en tenslotte, zij koesteren de wil om ieder Gods idee op aarde uit te roeien, waartoe zij alle middelen geschikt achten. Wat moeten we aan met hun fabeltjes, beste An Desat ?
  Wilt U de God gegeven Natuurlijke Orde en de Openbaring, inruilen tegenover hun subversieve onzin ? Zij zijn, na de zelfmoordenaar Luther, de eerste slopers van onze Europese, Christelijke beschaving.

  Voorts uw verwijzing naar de rol van de Kerk van altijd, en de slavernij ; mijn standpunt blijft staan. Die van 1537, is cruciaal, zoals vermeld in uw aangeven link. In de vermelde opsomming zijn echter de jaren van de veroordelingen door de Pausen Urbanus (1639), Benedictus (1741), beiden herhalingen van 1537, niet meegenomen. Overige data betreffende St. Augustinus en St. Thomas ontbreken helaas. Latere Pauselijke citaten (van wat ??), kunnen uit hun verband zijn gerukt, en kunnen ook niet geplaatst worden in een context.
  Maar meer in het algemeen, het gevaar van uw link is het overplanten naar ons, tijd gebonden, Kerk en Wereldbeeld, vanaf de vroegste jaren van het Christendom, vanaf St. Augustinus (+ 430), en St. Thomas van Aquino (+ 1274), plus de latere eeuwen. Dit betreft ook het toen gangbare oorlogsrecht. Overigens de Oud-Testamentische Joden van Mozes, kenden joodse slaven, gebonden aan joodse regels. Maatschappelijke vergelijkingen met veel latere, andere tijden, is voor uw rekening.

  Tenslotte, het bovenstaande relaas over de genocide in de Vendée en de overige verschrikkingen en vernielingen, is niet enkel gedocumenteerd (in 1797) door Abbé Augustin Barruel SJ.. Deze woonde in Parijs en kon niet tot in detail, op de hoogte zijn van de revolutionaire burgeroorlog in de Vendée, gezien de geheimhouding en de enorme afstanden in die tijd. De gegevens zijn ontleend aan verschillende boeken, (1) Prudhomme (1752-1830) “Crimes de la Révolution” (1796), (2) Nesta Webster, “World Revolution, the plot against civilisation”, (herdruk 2010), (4) Ivan Gobry, “La Révolution Française et l’Eglise”, (1989), en tenslotte (4) dat van de Franse historicus Reynald Secher, toen werkzaam bij een universiteit. Zijn boek, “Vendée, du génocide au mémoricide” (2011) was in het geheim geschreven. Het werd bij de publieke uitgave, de aanleiding voor de universiteit om Reynald Secher te ontslaan. De Vendée is een taboe op Franse universiteiten. Waarschijnlijk elders ook. Dat zijn momenteel de politiek correcte toestanden binnen de universitaire wereld en wij, beste An Desat, moeten onze kinderen en kleinkinderen toevertrouwen aan een milieu van utopisten en bedriegers, met atheïstische, maffiose praktijken, vorstelijk gehonoreerd op fabeltjes faculteiten. Als U daar werkt, of als U daar een band mee heeft, vraag ik me af, wie denkt U dat U bent, om ons allen, schrijvende en lezende katholieken, op dit voortreffelijke katholieke Forum, de maat te kunnen nemen, op basis van wat ? Waar dient U nog toe, en waar dienen die faculteiten nog toe, als de leugen regeert ?

  1. Waar dienen de fabeltje faculteiten nog toe als de leugen regeert? ”
   Het is een typisch JVR-citaat
   Het zegt veel over Jules, maar weinig over zijn boodschap.
   U maakt van al die verlichtingsideeën uw eigen ideeën: u scheert ze allemaal over dezelfde kam; dat het louter strevers waren naar een god-loze wereld, met de wil om ieder Gods idee op aarde uit te roeien, waartoe zij alle middelen geschikt achten met als besluit dat zij geen betere wereld willen. Zie hier de samenvatting van de verlichting a la JVR. Zo zou u uw geschiedenis inderdaad willen indoctrineren aan leken.
   Ik lees blijkbaar toch andere bronnen die overal melden dat die denkers niet zozeer tegen (een) god waren maar vooral tegen het machtsmisbruik van de Kerkrechten, de waan van de zonnekoning, het recht voor ieder mens vrij te mogen geloven of niet te geloven/denken.
   Zij waren niet tegen geloof, noch tegen het Christendom, noch voor de afschaffing ervan (dat maakt u ervan).
   Zij waren wel voor vrijheid van godsdienst, en scheiding kerk en staat. U herleidt dit tot ‘fabeltjesideeën’ en illusies maar we passen die ideeën vandaag toe in onze wetgeving.
   Gelukkig maar, ook voor u, want anders had u misschien nu tot Allah moeten bidden.
   En wat is er fout aan Rousseau die inderdaad pleitte naast vrijheid (ook van God) en gelijkheid? Een man die pleitte voor soevereiniteit van het hele volk, een democratie waarvan ieder lid gelijke rechten bezit? Of hebben Christenen meer rechten, zijn zij meer gelijk dan een niet-gelovige?
   Inderdaad, ik was Adem Weishaupt uw zo gezegde ‘bende-leider’ vrijmetselaars’ van de Illuminatie nog vergeten.
   Deze hier vaak door jou aangehaalde mysterieuze geheime organisatie, waarvan er toen (en blijkbaar ook nog nu) veel vooraanstaande staatsleiders lid waren..( zo wil de legende tenminste).
   En vermits ook meteen allemaal aanhangers van het satanisme, meteen voldoende elementen voor een complottheorie.
   Ik zou toch voorzichtiger zijn met complotbronnen.
   Complottheoretici maken immers van de stippen van willekeurige gebeurtenissen betekenisvolle patronen en blazen er vervolgens hun intentioneel gedrag in.
   Hun ‘theorieën’ missen elke zelfkritische dynamiek, laat staan enige normhantering rond Empirische wetenschap ( het past perfect binnen uw fabeltjes wetenschap)
   Wil je deze bron over de Illuminatie ook eens doornemen en me laten weten of dat overeenkomt met jou bronnen.
   https://www.scientias.nl/de-illustere-illuminatie-feiten-fictie-en-symboliek/
   En tenslotte ook deze over uw herhaaldelijke Joodse samenzweringstheorie om de wereldmacht te grijpen.
   https://www.kwakzalverij.nl/encyclopedie/p/encyclopedie-protocollen-van-de-wijzen-van-zion/

  2. Deskundig blootlegt? Dat kan je niet menen…..Een verzameling aan elkaar gefabriceerde feiten met eigen uitleg en conclusies…Zoals jij zelf ook al steeds doet Jules… Je pakt een paar feiten en laat je anti vrijmetselaar, Joden en communisten zijn slecht fantasie er lekker op los. Incidenteel zal je best eens gelijk hebben. Maar dat alles wat op de wereld gebeurd onderdeel is van een groot plan… Ik geloof er werkelijk geen snars van. Daarnaast is er ook geen enkel bewijs voor.

   1. Klopt Juuls
    Waar dienen de fabeltje faculteiten nog toe als de leugen regeert? ”
    Het is een typisch JVR-citaat
    Het zegt veel over Jules, maar weinig over zijn boodschap.

    U maakt van al die verlichtingsideeën uw eigen ideeën: u scheert ze allemaal over dezelfde kam; dat het louter strevers waren naar een god-loze wereld, met de wil om ieder Gods idee op aarde uit te roeien, waartoe zij alle middelen geschikt achten met als besluit dat zij geen betere wereld willen. Zie hier de samenvatting van de verlichting a la JVR.
    Zo zou u uw geschiedenis inderdaad willen indoctrineren aan leken, maar de gescheidenis heeft haarrechten en er zijn voldoende bronnen die duidelijk maken dat die denkers niet zozeer tegen (een) god waren maar vooral tegen het machtsmisbruik van de Kerkrechten, de waan van de zonnekoning, het recht voor ieder mens vrij te mogen geloven of niet te geloven/denken.
    Zij waren niet tegen geloof, noch tegen het Christendom, noch voor de afschaffing ervan (dat maakt u ervan).
    Zij waren wel voor vrijheid van godsdienst, en scheiding kerk en staat. U herleidt dit tot ‘fabeltjesideeën’ en illusies maar we passen die ideeën vandaag toe in onze wetgeving.
    Gelukkig maar, ook voor u, want anders had u misschien nu tot Allah moeten bidden.
    En wat is er fout aan Rousseau die inderdaad pleitte naast vrijheid (ook van God) en gelijkheid? Een man die pleitte voor soevereiniteit van het hele volk, een democratie waarvan ieder lid gelijke rechten bezit? Of hebben Christenen meer rechten, zijn zij meer gelijk dan een niet-gelovige?

    1. Met U bedoel ik natuurlijk Jules en niet Juuls, maar dat had iedereen wel door hoop ik.

     En oh ja Jules
     Inderdaad, ik was Adem Weishaupt uw zo gezegde ‘bende-leider’ vrijmetselaars’ van de Illuminatie nog vergeten.
     Deze hier vaak door jou aangehaalde mysterieuze geheime organisatie, waarvan er toen (en blijkbaar ook nog nu) veel vooraanstaande staatsleiders lid waren..( zo wil de legende tenminste).
     En vermits ook meteen allemaal aanhangers van het satanisme, meteen voldoende elementen voor een complottheorie.
     Ik zou toch voorzichtiger zijn met complotbronnen.
     Complottheoretici maken immers van de stippen van willekeurige gebeurtenissen betekenisvolle patronen en blazen er vervolgens hun intentioneel gedrag in.
     Hun ‘theorieën’ missen elke zelfkritische dynamiek, laat staan enige normhantering rond Empirische wetenschap ( het past perfect binnen uw fabeltjes wetenschap)

     Wil je deze bron over de Illuminatie ook eens doornemen en me laten weten of dat overeenkomt met jou bronnen.
     https://www.scientias.nl/de-illustere-illuminatie-feiten-fictie-en-symboliek/
     En tenslotte ook deze over uw herhaaldelijke Joodse samenzweringstheorie om de wereldmacht te grijpen.
     https://www.kwakzalverij.nl/encyclopedie/p/encyclopedie-protocollen-van-de-wijzen-van-zion/

    2. Inderdaad, ik was Adem Weishaupt uw zo gezegde ‘bende-leider’ vrijmetselaars’ van de Illuminatie nog vergeten.Deze hier vaak door jou aangehaalde mysterieuze geheime organisatie, waarvan er toen (en blijkbaar ook nog nu) veel vooraanstaande staatsleiders lid waren..( zo wil de legende tenminste).
     En vermits ook meteen allemaal aanhangers van het satanisme, meteen voldoende elementen voor een complottheorie. Ik zou toch voorzichtiger zijn met complotbronnen.
     Complottheoretici maken immers van de stippen van willekeurige gebeurtenissen betekenisvolle patronen en blazen er vervolgens hun intentioneel gedrag in.
     Hun ‘theorieën’ missen elke zelfkritische dynamiek, laat staan enige normhantering rond Empirische wetenschap ( het past perfect binnen uw fabeltjes wetenschap)

  3. Jules
   Ik heb met effe ‘verdiept’ in die Vendée-oorlog, ik had er nog niet echt van gehoord. Ook waarom een historicus als Secher zou worden ontslagen op een universiteit en waarom hij in het geheim zou moeten schrijven over geschiedenis?
   Of hij ontslagen is vond ik niets maar misschien was er wel een aanleiding toe? (zie onder).
   Ik moest daarbij effe aan u denken.

   Historicus, archeoloog, Emile Picard analyseert op feilloze wijze standpunten omtrent deze oorlog om vervolgens tot een afgewogen oordeel te komen in zijn grondig en sublieme onderzoek van 2012.
   Hieronder enkele van zijn eindbesluiten van zijn diepgaand onderzoek (zijn talloze bronnen vindt u op de link)
   Zijn algemeen besluit:
   het Vendée-conflict heeft te kampen met een bronnenproblematiek. De authenticiteit van de essentiële bronnen voor deze historische periode is in het geding.
   Maar misschien kan u deze historicus wél helpen met uw bronnen?
   Al bij al een wellicht gruwelijke oorlog langs beide kanten met opnieuw God als inzet?

   Ik laat Picard nu effe aan het woord:
   Allerlei factoren bemoeilijken de discussie over de Vendée-oorlog. Ten eerste zijn daar de problemen met de bronnen. Veel documenten zijn tijdens de onlusten verdwenen en/of verloren. Daarbij bestaan nauwelijks statistische documenten over de Vendée en evenzo zijn de overgeleverde correspondenties tussen generaals en de republikeinse regering, evenals correspondenties tussen personen in het algemeen, schaars. Dit tekort aan documenten maakt het doen van onderzoek problematisch, soms slechts afgewogen giswerk, waardoor de geloofwaardigheid van historische analyses daalt.
   Een goed voorbeeld van het bronnendilemma is Secher. In zijn boek The Vendée: a French genocide (2003), presenteert hij talloze cijfers over de populatievermindering in de Vendée en het aantal huizen dat is verwoest gedurende het conflict. Secher beschikt echter niet over harde feiten. Zijn berekening van het aantal doden heeft hij verkregen door de bevolkingsregisters van voor de oorlog te vergelijken met de registers van 1803. Natuurlijk, in de registers van 1803 ontbreken de mensen die zijn omgekomen in de oorlog, als soldaat dan wel als burger, maar oorlogsslachtoffers is niet de enige variabele: mensen kunnen simpelweg door ouderdom zijn gestorven, of gevlucht voor al het oorlogsgeweld. In Sechers simpele berekening blijven deze andere factoren achterwege. Het is daarom niet verwonderlijk dat (onder andere) de historicus Hugh Gough van University College Dublin Secher beschuldigt van historisch revisionisme. In andere woorden: Secher probeert de geschiedenis voor te stellen op een manier die zijn ideeën en theorieën ondersteunt. Dit doet hij bijvoorbeeld door belastende informatie niet te vermelden in zijn werk.
   Een ander discussiepunt/probleem aangaande de bronnen is de authenticiteit van bepaalde
   Het Vendée-conflict heeft te kampen met een bronnenproblematiek. De authenticiteit van de essentiële bronnen voor deze historische periode is in het geding. Zo moet de cruciale brief van Westermann met het nodige wantrouwen worden benaderd. : waarom zou hij schrijven dat hij geen enkele gevangene in leven had gelaten? Daarbij zouden de moordpartijen tegen de wil ingaan van de republikeinse regering.Maar juist met dit document staat of valt immers de kwalificatie als genocide… Hierbij zijn veel andere bronnen verloren gegaan dan wel vernietigd tijdens het conflict. Dit heeft tot gevolg dat duidelijke cijfers over het aantal doden, gevangenen en vluchtelingen tijdens het conflict ontbreken. Hierdoor is het slecht gissen naar het daadwerkelijk aantal overledenen; zowel voor het complete conflict als voor de individuele executies en moordpartijen.
   Aldus Picard
   https://www.jhsg.nl/emiel-picard-de-vendee-oorlog/

   1. Heerlijk om te lezen dat u JVR de oren wast. Helaas ontbreekt mij het vermogen om dat zo op schrift te zetten.

 34. “Waar dienen de fabeltje faculteiten nog toe als de leugen regeert? ”
  Het is een typisch JVR-citaat
  Het zegt veel en tegelijk eigenlijk eigen niets.

  Het is wat te simpel Jules; al die verlichters simplement herleiden tot louter strevers naar een god-loze wereld, want dan hadden we nu geen vrijheid van godsdienst toch?…
  Ik lees blijkbaar toch andere boeken die overal melden dat die denkers vooral “tegen het Machtmisbruik van de Kerk en staat” waren, maar ook nog zoveel ander leed en misbruik?
  U bent toch niet voor machtsmisbruik zelfs niet door de kerk?
  Wat is er fout aan Rousseau die inderdaad pleitte naast vrijheid (ook van God) en gelijkheid, voor soevereiniteit van het hele volk, een democratie waarvan ieder lid gelijke rechten bezit? Of hebben Christenen meer rechten?

  Inderdaad, ik was Adem Weishaupt uw zo gezegde ‘bende-leider’ vrijmetselaars’ van de Illuminatie nog vergeten.
  Deze hier vaak door jou aangehaalde mysterieuze geheime organisatie, waarvan er toen (en blijkbaar ook nog nu) veel vooraanstaande staatsleiders lid waren..( zo wil de legende tenminste).
  En vermits ook meteen allemaal aanhangers van het satanisme, meteen voldoende elementen voor een complottheorie.
  Ik zou voorzichtiger zijn met complotbronnen.
  Complottheoretici makken immers van de stippen van willekeurige gebeurtenissen betekenisvolle patronen en blazen er vervolgens hun intentioneel gedrag in.
  Hun ‘Theorieën’ missen elke zelfkritische dynamiek lat staan enige norm naar Empirische wetenschap (sorry fabeltjes wetenschap)

  Wil je deze bron over de Illuminatie ook eens doornemen en me laten weten of dat overeenkomt met jou bronnen.
  https://www.scientias.nl/de-illustere-illuminatie-feiten-fictie-en-symboliek/

  En tenslotte ook deze over uw herhaaldelijke Joodse samenzweringstheorie om de wereldmacht te grijpen.
  https://www.kwakzalverij.nl/encyclopedie/p/encyclopedie-protocollen-van-de-wijzen-van-zion/

 35. Waar dienen de fabeltje faculteiten nog toe als de leugen regeert? ”
  Het is een typisch JVR-citaat
  Het zegt veel en tegelijk eigenlijk eigen niets.

  Het is wat te simpel Jules; al die verlichters simplement herleiden tot louter strevers naar een god-loze wereld, want dan hadden we nu geen vrijheid van godsdienst toch?…
  Ik lees blijkbaar toch andere boeken die overal melden dat die denkers vooral “tegen het Machtmisbruik van de Kerk en staat” waren, maar ook nog zoveel ander leed en misbruik?
  U bent toch niet voor machtsmisbruik zelfs niet door de kerk?
  Wat is er fout aan Rousseau die inderdaad pleitte naast vrijheid (ook van God) en gelijkheid, voor soevereiniteit van het hele volk, een democratie waarvan ieder lid gelijke rechten bezit? Of hebben Christenen meer rechten?

  Inderdaad, ik was Adem Weishaupt uw zo gezegde ‘bende-leider’ vrijmetselaars’ van de Illuminatie nog vergeten.
  Deze hier vaak door jou aangehaalde mysterieuze geheime organisatie, waarvan er toen (en blijkbaar ook nog nu) veel vooraanstaande staatsleiders lid waren..( zo wil de legende tenminste).
  En vermits ook meteen allemaal aanhangers van het satanisme, meteen voldoende elementen voor een complottheorie.
  Ik zou voorzichtiger zijn met complotbronnen.
  Complottheoretici makken immers van de stippen van willekeurige gebeurtenissen betekenisvolle patronen en blazen er vervolgens hun intentioneel gedrag in.
  Hun ‘Theorieën’ missen elke zelfkritische dynamiek lat staan enige norm naar Empirische wetenschap (sorry fabeltjes wetenschap)

  Wil je deze bron over de Illuminatie ook eens doornemen en me laten weten of dat overeenkomt met jou bronnen.
  https://www.scientias.nl/de-illustere-illuminatie-feiten-fictie-en-symboliek/

  En tenslotte ook deze over uw herhaaldelijke Joodse samenzweringstheorie om de wereldmacht te grijpen.
  https://www.kwakzalverij.nl/encyclopedie/p/encyclopedie-protocollen-van-de-wijzen-van-zion/

 36. Waar dienen de fabeltje faculteiten nog toe als de leugen regeert? ”
  Het is een typisch JVR-citaat
  Het zegt veel over Jules, maar weinig over zijn boodschap.
  U maakt van al die verlichtingsideeën uw eigen ideeën: u scheert ze allemaal over dezelfde kam; dat het louter strevers waren naar een god-loze wereld, met de wil om ieder Gods idee op aarde uit te roeien, waartoe zij alle middelen geschikt achten met als besluit dat zij geen betere wereld willen. Zie hier de samenvatting van de verlichting a la JVR. Zo zou u uw geschiedenis inderdaad willen indoctrineren aan leken.
  Ik lees blijkbaar toch andere bronnen die overal melden dat die denkers niet zozeer tegen (een) god waren maar vooral tegen het machtsmisbruik van de Kerkrechten, de waan van de zonnekoning, het recht voor ieder mens vrij te mogen geloven of niet te geloven/denken.
  Zij waren niet tegen geloof, noch tegen het Christendom, noch voor de afschaffing ervan (dat maakt u ervan).
  Zij waren wel voor vrijheid van godsdienst, en scheiding kerk en staat. U herleidt dit tot ‘fabeltjesideeën’ en illusies maar waar we passen die ideeën vandaag toe in onze wetgeving.
  Gelukkig maar, ook voor u, want anders had u misschien nu tot Allah moeten bidden.

  En wat is er fout aan Rousseau die inderdaad pleitte naast vrijheid (ook van God) en gelijkheid? Een man die pleitte voor soevereiniteit van het hele volk, een democratie waarvan ieder lid gelijke rechten bezit? Of hebben Christenen meer rechten, zijn zij meer gelijk dan een niet-gelovige?

  Inderdaad, ik was Adem Weishaupt uw zo gezegde ‘bende-leider’ vrijmetselaars’ van de Illuminatie nog vergeten.
  Deze hier vaak door jou aangehaalde mysterieuze geheime organisatie, waarvan er toen (en blijkbaar ook nog nu) veel vooraanstaande staatsleiders lid waren..( zo wil de legende tenminste).
  En vermits ook meteen allemaal aanhangers van het satanisme, meteen voldoende elementen voor een complottheorie.
  Ik zou toch voorzichtiger zijn met complotbronnen.
  Complottheoretici maken immers van de stippen van willekeurige gebeurtenissen betekenisvolle patronen en blazen er vervolgens hun intentioneel gedrag in.
  Hun ‘theorieën’ missen elke zelfkritische dynamiek, laat staan enige normhantering rond Empirische wetenschap ( het past perfect binnen uw fabeltjes wetenschap)

  Wil je deze bron over de Illuminatie ook eens doornemen en me laten weten of dat overeenkomt met jou bronnen.
  https://www.scientias.nl/de-illustere-illuminatie-feiten-fictie-en-symboliek/
  En tenslotte ook deze over uw herhaaldelijke Joodse samenzweringstheorie om de wereldmacht te grijpen.
  https://www.kwakzalverij.nl/encyclopedie/p/encyclopedie-protocollen-van-de-wijzen-van-zion/

 37. @ An Desat en aan Staf De Laet,

  gij vergeet altijd weer dat God Jezus gezonden heeft met alle gevolgen daarvan . . . men kan voor minder beginnen kijven, zeg nu zelf!

  We zijn allen zondaars, maar het verschil tussen spijt hebben over de eigen zondigheid of daarentegen blijven volharden in de mening dat God een soort ‘kerstmannetje’ is die ondanks alles blijmoedig geschenkjes blijft uitdelen, dat verschil toont duidelijk aan dat u het verkeerde pad bewandelt.

  Maar u rest nog slechts weinig tijd om resoluut tot innerlijke overgave te komen want God zal weldra tot een wereldwijd en beslissend oordeel overgaan. Omdat de tijd dringt moeten christenen dus sterk aandringen, er is geen andere mogelijkheid meer.
  De dreigingen van de grote machtige agressievelingen zijn het teken des tijds,
  en Jules van Rooyen is bepaald niet de enige die dat aantoont .

  Dat kan bij u pijnlijk overkomen maar dat komt bij ons juist nog veel pijnlijker over omdat God u zal moeten oordelen!

  Kijven is geen haat, dat weet ge immers goed genoeg!
  Het is pure bezorgdheid.

  1. @Eric
   Oprechte bezorgdheid Eric voor andere mensen zou veel leed in de wereld kunnen verlossen.
   Bezorgdheid echter is niet een terechtwijzing dat ik zondig ben, of een continue dreiging dat ik na mijn dood verschrikkelijk zal lijden omdat ik niet uw levenspad gevolgd heb.

   De voorbije eeuwen werd de ‘goddeloze’ mens niet alleen geïndoctrineerd dat hij na de dood gestraft zal worden maar ook tijdens het leven zelf. Daarom was net de verlichting (verlossing) een zeer moedige ingreep van een paar hyperbegaafde buitengewone mensen.
   Nu 300 jaar later zijn er nu nog altijd fundamentalisten die terug willen naar een dogmatische autocratie en niet open staan voor andere humane ideeën.

   Geen enkel probleem als uw geloof zich beroept op de ‘kennis’ over het nakende einde (de eschatologie) en onophoudelijk – ondanks de meetbare vooruitgang die we hebben geboekt – haar best blijft doet alles wat aards is weg te moffelen. Ik denk daar echter anders over en wil gerust daar over debatteren en rustig filosoferen. Iets wat ik hier toch mis.
   Kan u er mee leven dat ik niet geloof dat door in de juiste richting te bidden, hosties te eten, of een mes in kinderen hun geslachtsdelen te zetten, we zullen gered worden?
   Tevens wil ik niet een leven lang onderworpen en vernederd worden aan historische regels die er een soort genoegen in scheppen me op te zadelen met schuldbesef, angst, laat staan hoe ik seks moet ‘beleven’. U mag dat wel, ik zal u daar zeker niet op berispen.
   Neen, ik ben geen atheïst die religie wilt afschaffen er zitten ook positieve elementen in religie en het aardse leven op zich blijft voor mij iets mystiek behouden.

   Beste Eric,
   Er ligt vandaag een wereld van ontdekkingen en ophelderingen binnen ons blikveld en handbereik. Een wereld die je niet anders dan met veel plezier kunt bestuderen en die vandaag voor de gemiddelde persoon toegang verschaft tot inzichten waarover zelfs Darwin of Einstein niet konden beschikken.
   Laat ons vooral verder zoeken naar bijvoorbeeld bijna wonderlijke ontwikkelingen van genezingsprocessen, nieuwe brandstoffen, de verdere verkenning van het mystieke heelal maar ook samen oplossingen zoeken voor dreigementen zoals de klimaatopwarming en de (vreedzame) uitwisseling tussen verschillende culturen.

   Dat alleen al geeft veel zin aan mijn leven.

   1. Beste An Desat,
    U hebt een groot en helder verstand maar uw ziel is leeg en zonder licht.
    Heden moet men spreken over vakkundige afbraak van het geestelijk leven.
    Dit moet blijkbaar geschieden.
    Het leid in ieder geval tot verdeling tussen de geestelijk oprechten en degenen die ziel en hart afsluiten van God.
    U ook sluit zich af voor de waarheid.
    Ik durf te hopen dat u bijvoorbeeld op geen enkele wijze iets te maken hebt met abortus, ook niet door abortus aan te raden want dan bent u medeplichtig aan moord.

    1. Eric
     Opnieuw beledigt u mij door, zonder mij te kennen, weg te plaatsen als een leeg (zielloos) wezen.
     Maar ik vergeef het je, omdat ik weet dat je gevangen zit in een dogmatisch denken.
     Door het absoluut willen vasthouden aan onbetwistbare leerstellingen, kom je vroeg of laat echter met jezelf in de knoei.
     Want morgen word jij uit een brandend voertuig gered door een homoseksuele brandweer, of een vrouwelijke spoedarts die abortus heeft gepleegd, of word je gereanimeerd door een Joodse, Islamitische of atheïstische medeburger.
     Ik zal zelden een gelovig mens beledigen omdat hij gelovig is, maar bekritiseer wél de instellingen en bepaalde ideeën die hij aanhangt. Ik heb in mijn familiekring gelovige en ongelovige mensen uit verschillende culturen… het zijn allemaal mensen die door het vuur zouden gaan voor mij en omgekeerd ook.
     Het zal nog veel moeite kosten om mensen te doen inzien dat net fundamenteel geloof zal leiden tot verdeling.
     Je kan me niet omarmen Eric, omdat iemand je verteld heeft dat al “wie zijn hart en ziel van ‘de waarheid’ afsluit, je niet kan, erger nog, niet mag omarmen”.
     “Zalig de armen van geest’.

     Die geestelijke contradictie was in de 17 en 18 eeuw al een probleem voor veel filosofen. Deze denkers zagen toen al in dat humane tekorten in de autocratische kerkelijke rechten vroeg of laat altijd zou leiden tot oorlog. Bewijzen hadden ze genoeg vermits er heel wat ‘Ketters’ bloed gevloeid heeft. Verdeelde mensen waren er in alle soorten; manicheeërs; katharen, nestorianen, tempeliers, graalridders, wederdopers, alchemisten,… ook later vrijmetselaars, theosofen

     Stel je zelf ook soms de vraag waarom meer en meer mensen in snel tempo de fundamentele kerkleer van “zonde en verdoemenis van onderwerping en onderdrukking’ achter zich hebben gelaten? Daarom nog niet hun geloof.

     De felle kritiek naar ‘ dogmatische geestelijke oprechten’ hebben ze vooral aan zichzelf te wijten.
     Hoe zou jij Eric, reageren als ik jou ga dwingen om aan te sluiten in mijn geestelijk denken en jou letterlijk naar de verdoemenis zal wensen of je fysiek pijn zal doen als je dit niet doet?

     Het thema abortus is een mooi voorbeeld van dogmatische geestelijke zelfmoord; in een zin zet je elke vrouw die dit lijdzaam heeft moeten ondergaan als een moordenares weg. Opnieuw: omdat je niet mag nadenken over moeilijke ethische kwesties, dat denken wordt immers voor jou gedaan.
     Je mag zelfs niet eens – onder druk van je dogmatici – de vraag stellen waarom een abortus bij je dochter van zestien jaar verkracht door een psychopaat, soms wel gerechtvaardigd kan zijn.
     Kosmische zelfrelativering, Eric, probeer jezelf juist te plaatsen in het heelal en in de mensheid, het zal je meer innerlijke rust en vrede brengen in je dolgedraaid extreem geloof.

   2. An,
    Googelt U even op “NDE Hell”…
    De Hel bestaat wel degelijk, nogal wat mensen met een bijna dood ervaring spreken daarover…

    Ook Christus is heel duidelijk in de bijbel, en verwijst zeer dikwijls naar de Hel

    De bezorgdheid van Eric is terecht.

    1. De aartsvaders van het geloof leefden in een tijd van grote onwetendheid en angst.
     Augustinus( 354 NC) fabriceerde onder andere de waanzinnige wrede leerstelling dat de zielen van ongedoopte kinderen naar het voorportaal van de hel werden gestuurd. Het is eenvoudig weg onvoorstelbaar hoeveel ellende deze ziekelijke ‘theorie’ door de eeuwen heen bij miljoenen katholieke en zeker niet-katholieke ouders moet hebben veroorzaakt, tot de kerk dit dogma, nog niet zo lang geleden, met het schaamrood op de kaken en slechts gedeeltelijk herzag.
     Luther was doodsbang voor demonen, en geloofden dat zwakzinnigen het werk van de duivel was. Mohammed zou volgens zijn volgelingen gedacht hebben dat het in de woestijn wemelde van de djinns, ofwel boze geesten.
     Religie stamt uit de menselijke prehistorie, waarin niemand ook maar een flauw benul had, van wat er werkelijk aan de hand was. Kinderen van het lager onderwijs weten vandaag veel meer over de natuur dan dat welke aartsvader van welke religie ook, ooit geweten heeft. En alhoewel het verband niet is aan te tonen, denk ik graag dat kinderen om die reden niet de minste behoefte hebben hun medemens naar de hel te sturen.
     Hoe moeten we ooit kunnen weten hoeveel kinderen, ouderen, psychisch en fysiek, onherstelbaar zijn verminkt door het geloof in een hel dat er stelselmatig werd ingestampt?
     Men probeerde mensen te imponeren met een lang wellustig relaas van eeuwige straffen met de bedoeling angst aan te jagen.
     Andere door de mens verzonnen stupiditeiten en wreedheden van gelovigen zijn al net zo eenvoudig aan het licht te brengen. Het concept van marteling is net zo oud als de mensheid zelf. Wij zijn de enige soort die het voorstellingsvermogen heeft om te kunnen raden hoe het is om een ander eraan te onderwerpen. In musea barst het van instrumenten en werktuigen die door vrome mensen zijn ontworpen. Met behulp van pijn konden de inquisiteurs ketterij opsporen.
     De geestelijken die niet zo gelukkig waren zelf aan het autodafe (de daad uit het geloof, zoals de martelscene werd genoemd) deel te nemen, kregen de vrije hand alle denkbare nachtmerries te fantaseren, en die mondeling aan de kudde op te leggen, zodat de onwetenden dan toch in ieder geval in een permanente toestand van angst zouden verkeren. “Ach dat was vroeger”, zeg je?
     Vandaag tref je die geestelijke terreur in al zijn waanzin nog altijd aan;
     Ik citeer de redactie van de restkerk:
     Beeld u in: voor altijd dat gebrul en gehuil van al die zielen die in de Hel zitten, de verschrikkelijke stank, de enorme hitte van het vuur dat brandt in de ziel, de duisternis, de wanhoop, het steeds maar aanschouwen van de eigen zonden, en de constante aanwezigheid van demonen die hun wraak en woede loslaten op die zielen en ze de ergste folteringen toebrengen: veel, veel erger dan de ergste folteringen hier op aarde. Geen moment stilte of een moment dat men wat frisse lucht kan inademen. Neen, nooit. Nooit, voor immer en eeuwig. Altijd maar door… onophoudelijk! Er komt nooit meer een einde aan. Nooit krijgt men een tweede kans. Nooit komt men er nog uit.
     Einde citaat
     Bron: https://restkerk.net/2020/07/22/een-meditatie-over-de-eeuwige-hel/

     Waarbij ik me afvraag of deze diepgelovigen dit ook zo indoctrineren aan hun kinderen.
     Niets, beste Kurt, bewijst de mensenhand in religie zozeer als de zieke geest die de hel bedacht.

     1. To those who believe, no explanation is necessary. To those who do not believe, no explanation will satisfy…

      Ik had het zelfs niet eens over religieuze fanatici, zoals jij ze noemt. BDE’s van over de hele wereld van in de oudheid tot nu, over alle religies en culturen heen, maken gewag van zowel het bestaan van de Hemel als van een Hel. Diegenen die een reisje Hel kregen, (en een tweede kans kregen door terug te mogen keren), wisten telkens verbazend goed wat de oorzaak was, en maakten telkens een complete U-bocht toen ze terug tot leven kwamen. Dit zou je toch aan het denken moeten zetten. Zelfs compleet los van enige religie.

 38. @staf De Laet, in verband met Uw gezegde:
  “Ik heb de jaren zestig zeer intens beleefd, maar voor zover ik weet vond er in 1962 geen revolutie plaats binnen de RK-kerk. Ik vind daarover evenmin iets terug in boeken over kerkgeschiedenis, noch in pauselijke of andere documenten. Meer dan waarschijnlijk had die zogenaamde revolutie enkel plaats in uw geest.”:

  Mijn ietwat completere reactie:
  Ik heb echt wel wat anders te doen dan naar Uw geleuter te kijken.
  De veranderingen in de R.K. kerk jaren ’60 vonden ineens en plots plaats:
  1. Latijns werd Nederlands; zelfs de mooie Latijnse gezangen werden vervangen door liedjes van ex-priester en gescheiden Hub Oosterhuis
  2. priester met de rug naar tabernakel (= met gezicht naar gelovigen);
  3. handcommunie i.p.v tongcommunie; de communiebanken werden verwijderd;
  4. processies werden afgeschaft;
  5. Vele broeders + zusters + priesters: hadden seksuele omgang (zelf met gehuwde vrouwen) + huwden of gingen publiekelijk vreemd + traden massaal uit.
  6. de eerst overvolle kerken werden ineens nauwelijks meer bezocht.

  Ik kan nog vele ándere dingen opnoemen, welke mij als kind zwaar geraakt hebben.
  Doch U beweert, dat Uzelf de jaren zestig zeer intens beleefd heeft, maar er nooit in in de jaren ’60 een revolutie plaatsvond binnen de RK-kerk.

  Daarom blijf ik bij mijn reactie:
  Dan is het ónmogelijk, dat U ófwel vóór 1962 ófwel ná 1962 ter kerke bent geweest.
  De enorme veranderingen waren zelfs voor ‘n KIND overweldigend.

  Anders gezegd:
  U liegt (= willlens en wetens niet de waarheid verkondigen).

 39. Pauscriticus Viganò: Van nuntius tot afvallige

  Met zijn nieuwe kritiek en afwijzing van Vaticanum II plaatst de voormalige nuntius zich op een lijn met de Priesterbroederschap Sint-Pius X.
  Aartsbisschop Carlo Viganò, momenteel wellicht de felste criticus van paus Franciscus, was ooit de gerespecteerde vertegenwoordiger van de paus in de Verenigde Staten. Maar na zijn kritiek op de aanpak van het seksueel misbruik en zijn felle aanvallen op paus Franciscus lijkt hij steeds verder weg te drijven van Rome. De voorbije twee jaar haalde hij vooral het nieuws met zijn samenzweringstheorieën over de coronapandemie, de Mariaverschijningen in Fatima en het Tweede Vaticaans Concilie, en recentelijk nog met zijn lof voor en bijval bij de Amerikaanse president Trump.

  Zowel paus Franciscus als het Vaticaan deinsde er al die tijd voor terug zich openlijk uit te spreken over Viganò en zijn omstreden standpunten. Maar volgens Catholic News Agency (CNA) heeft de pauscriticus met zijn recente uitspraken over en zijn afwijzing van de belangrijkste besluiten van Vaticanum II een breekpunt bereikt. Nauwelijks een maand geleden omschreef hij dat Tweede Vaticaans Concilie als een sensationeel bedrog en recenter nog beweerde hij dat er met dat concilie een valse kerk naast de ware kerk in het leven werd geroepen. Met zijn bijbehorende afwijzing van de oecumene, de godsdienstvrijheid en de interreligieuze dialoog plaatst hij zich op een lijn met de Priesterbroederschap Sint-Pius X of andere traditionalistische groepen buiten de volledige gemeenschap van de kerk.

 40. @Jerome,
  U meldt onder andere: Viganò en zijn omstreden standpunten.
  U bedoelt: Viganò en zijn door ‘paus’ omstreden standpunten???

  Welnu: ik zeg ’t ánders: Vigano en de omstreden standpunten van ‘paus’ Franciscus.

  1. Komop zeg. Sowieso zijn coronastandpunt is zeer omstreden. Vigano is een rancuneuze geestelijke. Hij die zelf de Paus had willen zijn. En nu is hij het niet eens met de lijn van de Kerk. Hij sluit aan bij een broederschap waarbinnen ook jarenlang sexueel misbruik is verdoezelt.

 41. @Jerome,
  ‘paus’ Franciscus is de geprofeteerde valse profeet.

 42. Vigano is een echte nestvervuiler. Weg die man. Van mijn part mag hij zijn eigen kerk stichten. Mensen als hij kunnen we in de katholieke Kerk missen als de pest.

 43. @ An Desat,
  niet alleen Traditie-gezinde Katholieken, maar ook de nog steeds modern blijvende Katholieken die nog een gebedsleven hebben, vele ernstige Protestanten en zelfs de nog weinige Boedhisten die het communisme totnogtoe niet alleen lichamelijk maar vooral ook geestelijk overleefden, al deze zeer brave en vredelievende mensen kunnen uw ‘beledigdheid’ zeer goed begrijpen.

  U daarentegen schijnt nog steeds niet te begrijpen dat u voortdurend met elk van uw woorden demonstreert dat uw zieltje volkomen ledig is en geestelijk dus niets dan duisternis bevat.
  U hebt hoogdringend behoefte aan zelfonderzoek van uw duidelijk waarneembaar totaal verwaarloosd zieleleven.

  Geen van de bovengenoemde mensen met een actief geestelijke leven “zitten gevangen in dogmatisch denken” zoals u zomaar out of the blue beweert, o.a. in rekening genomen dat Boeddhisten beperkt zijn tot waarnemen van natuurgeesten in hun meditatie maar wel zeer gemakkelijk Jezus spontaan kunnen ontmoeten zodra zij kennis over Hem vernemen.
  Om Jezus te ontmoeten heb je geen dogma’s nodig, daarentegen hanteert Jezus zelf een ijzeren staf om de heidenen te regeren met wijze raad, voortdurend ontkent door diezelfde heidenen die van geen geestelijkk leven willen horen. Dat de ware Traditionele Rooms Katholieke Kerk dogma’s moest opstellen om aan uw ongebreidelde ongelovigheid en geesteliojke ontkenning paal en perk te stellen is zonder meer nuchtere noodzaak.

  U ontkent zondermeer niet alleen de levensbelangrijke waarde van Geestelijke Beleving, maar u ontkent daardoor ook alle manifestaties van de heilige Geest.

  Fundamenteel geloof in God kan en zal in alle tijden altijd verdeling brengen tussen gelovigen en ongelovigen.
  Het lijkt er dus ook sterk op dat u nog liever God zou wensen af te schaffen omwille van hetgeen u wereldse vrede durft te noemen! Schande!

  Want voortdurend zegt u tussen alle regels die u schrijft dat de Tien Geboden u geen barst kunnen schelen. Heel uw wezen drukt deze verachting uit. Bovendien zoekt u iedereen te verlokken tot goddeloosheid. U bent zoveel erger bezig dan Eva die aan God niet kon gehoorzamen over het plukken van een appeltje van een boom waarvan God duidelijk had gemeld dat zij er niet mocht aankomen. Er was in die tijd op aarde niets anders te beleven. Abortus was in die tijd totaal ondenkbaar en de eerste moord van de ene zoon op de andere moet toen wel heel erg schokkend zijn geweest wegens geen precedent.

  Na een geheel onoverdachte beschouwing over abortus haalt u er ook nog de Franse Vendée bij en u beschouwt de koningsgezinden als opstandelingen terwijl de republikeinen liefst zonder meer alle Katholieken hadden vermoord met of zonder toestemming van een tegen God en volk gerichte bende opstandigen die zichzelf tot wettige regeerders benoemden op dezelfde wijze als Napoleon zichzelf tot keizer ging kronen terwijl hij op alle mogelijke manieren de paus veelvoudig trachte te vernederen. Het is onmogelijk een paus te vernederen want als mens is hij een gewoon christen die altijd zal trachten u te vergeven en tegemoet te komen zolang u niet in blinde haat vervalt, en zelfs dan nog maar dan komt u wel in aanvaring met de Tien Geboden en riskeert u voor het Rooms Katholiek Gerechtshof te worden gedaagd, hetgeen niet meer dan redelijk is.

  Het is niet omdat een onwaardige bisschop die zich tot paus heeft laten verheffen heden tijdelijk de Kerk tracht te vernielen dat de Katholieke Kerk ooit zou kunnen ophouden te bestaan.

  Dat de Katholieke Kerk altijd zal pogen de goddeloosheid in de wereld te overheersen is niet meer dan billijk. Men moet waarlijk totaal blind zijn om te ontkennen hoe talrijker wordende helse duivels tegenwoordig dag en nacht feest vieren en het hoogtepunt van hun dronkenschap nog niet bereikt hebben! De poorten van de hel staan wagenwijd open. Dat is de voorbije jaren overduidelijk gebleken en we houden ons hart vast voor de onvermijdelijke grootste vervolging aller tijden die zich nu aan het opbouwen is en waarvan u zelf een klein maar vervaarlijk voorbeeld bent.

  1. Beste Eric
   Weer komen we geen stap verder en blijft u dezelfde plaat afspelen:
   Ik ontken de heilige Geest, ik ben daardoor een schande, veel erger dan Eva enz…
   Uw eigen woorden hierboven bevestigen tevens wat ik beweer: dat u niet kan in dialoog kan gaan met me.
   Het zijn uw uitspraken niet de mijne: fundamenteel geloof in God zal in alle tijden altijd verdeling brengen tussen gelovigen en ongelovigen
   De Katholieke Kerk zal altijd pogen om de goddeloosheid in de wereld te overheersen en dat is niet meer dan billijk.

   Zo denk u erover, dat is uw goed recht. Maar ik vind dat spijtig en ik denk dat dit de wereld niet kan beter maken en dat meer en meer mensen zich zullen afkeren tegen deze negatieve houding.

   Waarom kan ik wel met elk mens (welk geloof of idee dan ook), filosoferen, discussiëren, wisselen van ideeën, huilen, lachen, beminnen … ben ik dan toch niet een iets meer vrijer mens dan u?

   1. Merkwaardig maar ik krijg geen reacties meer geplaatste op die laatste reactie van jules onderaan. 29/07 16:38 en zijn Amerikaanse bronnen.
    dus probeer ik hier maar.

    @Jules
    Ik probeer serieus en beleefd te blijven maar het wordt toch heel moeilijk.
    Naast de gekte dat alles weer eindig in een Joodscomplot en u daardoor beweert dat
    die 6 ‘Amerikaanse (maar ook 7 Fransen?)’ bronnen niet kunnen meten aan uw 4 ‘Franse’ bronnen.
    Ik heb die van Fransen bronnen van u effe nader bekeken voor zover ik er iets van vond:

    1. Augustin Barruel (1741 – 1820) was een Franse publicist and Jesuit priester. Hij is vooral gekend als aanzetter van ‘the conspiracy theory’ van de vrijmetselaars maar hij lag ook in de clinch met Adam Westhaupt (stichter Illuminatie)
    Bron; https://en.wikipedia.org/wiki/Augustin_Barruel

    2. Nesta Helen Webster (1876 –1960) was an English far-right conspiracy theorist, who revived theories about the Illuminati. She claimed that the secret society’s members were occultists, plotting communist world domination, through a Jewish cabal, the Masons and Jesuits.
    Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Nesta_Helen_Webster

    3. Reynald Secher: De reeds in vorige reactie aangehaalde historicus die aldus volgens het onderzoek van Picard probeerde de geschiedenis voor te stellen op een manier die zijn ideeën en theorieën ondersteunt. Hij was vurig pleiter voor de Royalisten en verbeten Katholiek.

    4. Over Prudhomme (1752-1830) vind ik enkel dat hij een tijdsgenoot was van Barruel?

    Tot zover je objectief onderzoek en conclusies rond Westhaupt, Vendee, de Frans Revolutie
    Trouwens hoe zijn we tot bij de Vendée gekomen… ah, ik die gewoon beweerde dat de verlichtingsidealen aan de basis liggen van onze grondwet.
    Ik ben niet begonnen over de Vendée hé, en ik heb nergens een uitspraak gedaan over welke partij het gruwelijkst geweest is, maar dat doet u JVR overduidelijk wel.
    U gebruikt deze oorlog (was al naast het onderwerp) en pikt enkele gunstige elementen en draait enkele ‘feiten’ zo, om dan aan te tonen hoe gruwelijk de Katholieken wel niet worden behandeld.
    U past dat trucje ook toe bij de Spaanse Burgeroorlog waar u Franco nog probeert weg te zetten als een braaf en waar Katholiek.
    Dat doet u ook volop met Westhaupt (starter Vrijmetselarij) in uw boek en dat zal ik direct aantonen als ik dat nog mag?
    En inderdaad nu begrijp ik al beter waarom u zich alleen baseert op Katholieke (complot)bronnen of -mensen.

  1. P. derks:
   Wikipedia:
   In May 2020, Viganò led an appeal cricitizing restrictions that were enacted during the COVID-19 pandemic as being instituted for the purpose of “creating panic among the world’s population with the sole aim of permanently imposing unacceptable forms of restriction on freedoms.” It singles out the use of contact-tracing devices as well as mandatory vaccinations as infringments on people’s rights and cites “growing doubts … about the actual contagiousness, danger, and resistance of the virus.” In addition to Viganò, purported signatories included cardinals Robert Sarah, Gerhard Ludwig Müller, and Joseph Zen, Bishop Joseph Strickland, and numerous other clergy as well as journalists. Sarah later said that, although he agreed with some of the views expressed in the letter, he did not sign it and asked to have his name removed. Viganò insisted that he did sign it but agreed to remove his name.[106][107]
   Maar meneer maakt zich ook zeer druk (terecht, meen ik) over de ‘deep state’.

 44. Laat U niet uit dit veld slaan, beste P. Derks en beste Eric, onze dwarsligster An Desat overschreeuwt zich zelf met haar weerzin tegen de Decaloog, de Geopenbaarde Waarheid en de katholieke Kerk van altijd. Zij denkt als een vrouw, praat als een vrouw, en is gevangene van haar eigen leefwereld. Daarbinnen maakt zij haar eigen potpourri van relativisme, algemeenheden en ‘halve waarheden’, zonder er ook maar ooit in te slagen de ban te doorbreken, met voorbeelden aan te komen of feiten met feiten te weerleggen.

  Het drama van de Vendée genocide is, “nooit van gehoord”, maar ze denkt met “effe” te googelen, de kwestie af te kunnen doen met een NL scriptie tegenover de hierboven vermeld, authentieke Franse bronnen. De overigens zeer lezenswaardige NL studenten scriptie, of afstudeer scriptie uit 2014, van een zekere Emiel Picard, heeft een bronnen probleem. Wellicht het Frans minder machtig, op een enkele Franse bron na, heeft Emiel zich voornamelijk gebaseerd op Anglo-Amerikaanse bronnen. Bovendien kent Emiel niet het vermelde boek van Reynald Secher uit 2011, “Vendée, du génocide au mémoricide”. Secher’s eerdere boeken bleven kennelijk binnen de grenzen van de politiek correcte betamelijkheid. En dat laatste boek uit 2011, is juist het boek waar het om draait, want dat boek werd de aanleiding om Reynald Secher te ontslaan van de universiteit. Het boek kreeg veel aandacht in de Figaro pers. Ik heb het gelezen. Een vreselijk relaas. In de pers werd aangegeven dat juist zijn oorspronkelijke documenten onderzoek, grondig en vakkundig was uitgevoerd. Dat moest hij doen in het verborgene !

  Meer in het algemeen, ten aanzien van Anglo-Amerikaanse bronnen, nog het volgende. Voor wat betreft zijn laatste boek, er is geen uitgever te vinden om Soljenitsyn’s, “Deux siècles ensemble” (Fayard)(2 dln.), over de joodse hegemonie tijdens de Russchische Revolutie (1917) en in de Sovjet Unie tot aan 1989, in het Engels uit te geven. Zijn boek is enkel beschikbaar in het Frans of Duits, buiten het Russisch. Ze zijn nu te koop als antiquariaat, voor enkele honderden E.

  Maar U, lezer, zult zich afvragen waarom? Waarom zijn in de Anglo-Amerikaanse wereld, de uitgevers niet onafhankelijk, maar maken zij deel uit van het media systeem, dat in handen is van de Talmud baronnen van de City en Wallstreet. In de VS is het nog bonter, beroeps historici zijn verplicht om zich bij de nationale vakbond aan te sluiten, willen ze een baan krijgen als historicus. Het media systeem heeft de historici in de macht, omdat diegene die het verleden bepaalt, meester is over het heden en bepalend is voor de toekomst. Zonder lidmaatschap geen baan. Of zoals bij Secher gebeurd is, ontslag, als je niet voldoet aan de politiek correcte, officiële geschiedenis van de staat en/of het systeem. Dus de gebruikte Anglo-Amerikaanse bronnen van Emiel hierboven, over een Franse genocide die lange tijd verborgen is gehouden, zijn op zijn minst dubieus. Zij kunnen zich zeker niet meten met de hierboven vermelde Franse bronnen en vooral die van getuigen uit de jaren 1790, tijdens de Revolutie.

  1. Dus Emiel Picard, die maar liefst 13 bronnen (boeken) opgeeft en op basis daarvan besluit: dat Het Vendée-conflict te kampen heeft met een bronnenproblematiek en dat daardoor de authenticiteit van de essentiële bronnen alsook ongeloofwaardige brieven voor deze historische periode in het geding is, dat klasseert u zonder blozen als: ‘zijn bronnen zijn verkeerd’.
   Mag ik er toch van uitgaan dat Picard in zijn onderzoek geen belangen te verdedigen heeft of is hij misschien ook lid van de Illuminatie? Een bronnenprobleem omdat zijn bronnen uit de VS komen??
   Hieronder nog eens de link van 13 bronnen de helft zijn alvast geen Anglo-Amerikaans maar Frans!
   https://www.jhsg.nl/emiel-picard-de-vendee-oorlog/

   Dus voor de lezers: die auteurs (alleen van de VS dan?) moeten zich ook nog eens moeten schikken naar de Talmud Baronnen van Wallstreet en het Media systeem. Wan de Media die deze historici in haar greep heeft bepaalt immers, volgens Jules, wat ze wel of niet mogen publiceren. Allemaal netjes verpakt in één gedwongen complot van geschiedenisvervalsing? Waar heb ik dat nog gehoord?

   Ik probeer serieus te blijven maar het wordt toch heel moeilijk.

   Vergelijken we die 13 bronnen over de Vendée met jouw ‘onpartijdige’ bronnen

   1. Augustin Barruel (1741 – 1820) was een Franse publicist and Jesuit priester. Hij is vooral gekend als aanzetter van ‘the conspiracy theory’ van de vrijmetselaars maar hij lag ook in de clinch met Adam Westhaupt (stichter Illuminatie)
   Bron; https://en.wikipedia.org/wiki/Augustin_Barruel

   2. Nesta Helen Webster (1876 –1960) was an English far-right conspiracy theorist, who revived theories about the Illuminati. She claimed that the secret society’s members were occultists, plotting communist world domination, through a Jewish cabal, the Masons and Jesuits. She blamed the group for events including the French Revolution, 1848 Revolution, the First World War, and the Bolshevik Revolution.
   Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Nesta_Helen_Webster

   3. Reynald Secher: De reeds in vorige reactie aangehaalde historicus die aldus volgens het onderzoek van Picard probeerde de geschiedenis voor te stellen op een manier die zijn ideeën en theorieën ondersteunt. Hij was vorig pleiter voor de Royalist en verbeten Katholiek.

   4. Over Prudhomme (1752-1830) vind ik enkel dat hij een tijdsgenoot was van Barruel

   Tot zover je objectief onderzoek en conclusies rond Westhaupt, Vendée, de Frans Revolutie
   Trouwens hoe zijn we tot bij de Vendée gekomen… ah ik die beweerde dat de verlichtingsidealen aan de basis liggen van onze grondwet.
   Trouwens, ik ben niet begonnen over de Vendée hé en ik heb nergens een uitspraak gedaan over welke partij het gruwelijkst geweest is, maar dat doet u JVR overduidelijk wel.
   U gebruik deze oorlog en draait enkele ‘feiten’ zo om, tot ze aantonen hoe gruwelijk de Katholieken wel niet werden behandeld tijdens de Franse Revolutie .
   U past dat trucje ook toe bij de Spaanse Burgeroorlog waar u Franco nog probeert weg te zetten als een braaf Katholiek.
   Dat doet u ook in uw boek en dat zal ik nog wel aantonen.

   En inderdaad nu begrijp ik waarom u zich alleen baseert op Katholieke bronnen.

   1. Wil de redacteur mijn herhaalde reacties hieronder verwijderen, dat is uiteraard niet de bedoeling. thanks!

  2. Dus Emiel Picard, die maar liefst 13 bronnen (boeken) opgeeft en op basis daarvan besluit: dat Het Vendée-conflict te kampen heeft met een bronnenproblematiek en dat daardoor de authenticiteit van de essentiële bronnen alsook ongeloofwaardige brieven voor deze historische periode in het geding is, dat klasseert u zonder blozen als: ‘zijn bronnen zijn verkeerd’?
   Mag ik er toch van uitgaan dat Picard in zijn onderzoek geen belangen te verdedigen heeft of is hij misschien ook lid van de Illuminatie? Uw verklaring van dat bronnenprobleem is: omdat zijn bronnen uit de VS komen??
   Hieronder nog eens de link van 13 bronnen, de helft zijn alvast geen Anglo-Amerikaans maar Frans!
   https://www.jhsg.nl/emiel-picard-de-vendee-oorlog/

   Maar beste lezers, komt nog bij dat al die auteurs (of alleen van de VS dan?) zich moeten schikken naar de Talmud Baronnen van Wallstreet en het Media systeem. De Media die deze historici in haar greep heeft bepaalt immers volgens Jules wat ze wel of niet mogen publiceren. Allemaal in een gedwongen complot van geschiedenisvervalsing? Waar heb ik dat nog gehoord?

   Ik probeer serieus te blijven maar het wordt toch heel moeilijk.

   Vergelijken we ze met jouw ‘onpartijdige’ bronnen
   1. Augustin Barruel (1741 – 1820) was een Franse publicist and Jesuit priester. Hij is vooral gekend als aanzetter van ‘the conspiracy theory’ van de vrijmetselaars maar hij lag ook in de clinch met Adam Westhaupt (stichter Illuminatie)
   Bron; https://en.wikipedia.org/wiki/Augustin_Barruel

   2. Nesta Helen Webster (1876 –1960) was an English far-right conspiracy theorist, who revived theories about the Illuminati. She claimed that the secret society’s members were occultists, plotting communist world domination, through a Jewish cabal, the Masons and Jesuits. She blamed the group for events including the French Revolution, 1848 Revolution, the First World War, and the Bolshevik Revolution.
   Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Nesta_Helen_Webster

   3. Reynald Secher: De reeds in vorige reactie aangehaalde historicus die aldus volgens het onderzoek van Picard probeerde de geschiedenis voor te stellen op een manier die zijn ideeën en theorieën ondersteunt. Hij was vurig pleiter voor de Royalisten en verbeten Katholiek.

   4. Over Prudhomme (1752-1830) vind ik enkel dat hij een tijdsgenoot was van Barruel?

   Tot zover je objectief onderzoek en conclusies rond Westhaupt, Vendee, de Frans Revolutie
   Trouwens hoe zijn we tot bij de Vendée gekomen… ah ik die beweerde dat de verlichtingsidealen aan de basis liggen van onze grondwet.
   Trouwens, ik ben niet begonnen over de Vendée hé en ik heb nergens een uitspraak gedaan over welke partij het gruwelijkst geweest is, maar dat doet u JVR overduidelijk wel.
   U gebruik deze oorlog en draait enkele ‘feiten’ zo, om dan aan te tonen hoe gruwelijk de Katholieken wel niet werden behandeld tijdens de Franse Revolutie.
   U past dat truckje ook toe bij de Spaanse Burgeroorlog waar u Franco nog probeert weg te zetten als een braaf Katholiek.
   Dat doet u ook in uw boek en dat zal ik nog wel aantonen.

   En inderdaad nu begrijp ik waarom u zich alleen baseert op Katholieke bronnen.

  3. @Jules
   Dus Emiel Picard, die maar liefst 13 bronnen (boeken) opgeeft en op basis daarvan besluit: dat Het Vendée-conflict te kampen heeft met een bronnenproblematiek en dat daardoor de authenticiteit van de essentiële bronnen alsook ongeloofwaardige brieven voor deze historische periode in het geding is, dat klasseert u zonder blozen als: ‘zijn bronnen zijn verkeerd’?
   Mag ik er toch van uitgaan dat Picard in zijn onderzoek geen belangen te verdedigen heeft, of is hij misschien ook lid van de Illuminatie? Uw verklaring van zijn bronnenprobleem is: omdat zijn bronnen uit de VS komen??
   Hieronder nog eens de link van 13 bronnen, de helft zijn alvast geen Anglo-Amerikaans maar Frans!
   https://www.jhsg.nl/emiel-picard-de-vendee-oorlog/

   Maar beste lezers, komt nog bij dat al die auteurs (of alleen van de VS dan?) zich moeten schikken naar de Talmud Baronnen van Wallstreet en het Media systeem. De Media die deze historici in haar greep heeft bepaalt immers volgens Jules wat ze wel of niet mogen publiceren. Allemaal in een gedwongen complot van geschiedenisvervalsing? Waar heb ik dat nog gehoord?

   Ik probeer serieus te blijven maar het wordt toch heel moeilijk.

   Vergelijken we ze met jouw ‘onpartijdige’ bronnen
   1. Augustin Barruel (1741 – 1820) was een Franse publicist and Jesuit priester. Hij is vooral gekend als aanzetter van ‘the conspiracy theory’ van de vrijmetselaars maar hij lag ook in de clinch met Adam Westhaupt (stichter Illuminatie)
   Bron; https://en.wikipedia.org/wiki/Augustin_Barruel

   2. Nesta Helen Webster (1876 –1960) was an English far-right conspiracy theorist, who revived theories about the Illuminati. She claimed that the secret society’s members were occultists, plotting communist world domination, through a Jewish cabal, the Masons and Jesuits. She blamed the group for events including the French Revolution, 1848 Revolution, the First World War, and the Bolshevik Revolution.
   Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Nesta_Helen_Webster

   3. Reynald Secher: De reeds in vorige reactie aangehaalde historicus die aldus volgens het onderzoek van Picard probeerde de geschiedenis voor te stellen op een manier die zijn ideeën en theorieën ondersteunt. Hij was vurig pleiter voor de Royalisten en verbeten Katholiek.

   4. Over Prudhomme (1752-1830) vind ik enkel dat hij een tijdsgenoot was van Barruel?

   Tot zover je objectief onderzoek en conclusies rond Westhaupt, Vendee, de Frans Revolutie
   Trouwens hoe zijn we tot bij de Vendée gekomen… ah ik die beweerde dat de verlichtingsidealen aan de basis liggen van onze grondwet.
   Trouwens, ik ben niet begonnen over de Vendée hé en ik heb nergens een uitspraak gedaan over welke partij het gruwelijkst geweest is, maar dat doet u JVR overduidelijk wel.
   U gebruik deze oorlog en draait enkele ‘feiten’ zo, om dan aan te tonen hoe gruwelijk de Katholieken wel niet werden behandeld tijdens de Franse Revolutie.
   U past dat trucje ook toe bij de Spaanse Burgeroorlog waar u Franco nog probeert weg te zetten als een braaf Katholiek.
   Dat doet u ook in uw boek en dat zal ik nog wel aantonen.

   En inderdaad nu begrijp ik al beter waarom u zich alleen baseert op Katholieke (complot)bronnen of -mensen.

  4. Jules
   Dus Emiel Picard, die maar liefst 13 bronnen (boeken) in zijn onderzoek (Vendée) opgeeft en op basis daarvan gedeeltelijk besluit: dat Het conflict te kampen heeft met een bronnenproblematiek en dat daardoor de authenticiteit van de essentiële bronnen alsook ongeloofwaardige brieven voor deze historische periode in het geding is, dat klasseert u in een pennentrek en zonder blozen als zijde ‘verkeerde bronnen’?
   Mag ik er toch van uitgaan dat Picard in zijn onderzoek omtrent de Vendée geen belangen te verdedigen tenzij hij natuurlijk ook lid is van de Illuminatie? Uw verklaring van dat bronnenprobleem is: omdat zijn bronnen uit de VS komen??
   Hieronder nog eens de link van 13 bronnen, de helft zijn alvast geen Anglo-Amerikaans maar Franse!
   https://www.jhsg.nl/emiel-picard-de-vendee-oorlog/

   Maar beste lezers, dé stelling hier van Jules: al die auteurs (of alleen van de VS dan?) zijn fabeltjes want zij moeten zich schikken naar de Talmud Baronnen van Wallstreet alsook naar het Media systeem. dat deze historici in haar greep heeft en die bepalen wat ze wel of niet mogen publiceren. Kortom allemaal in een gedwongen complot van geschiedenisvervalsing? Waar heb ik dat nog gehoord?
   Ik probeer serieus en beleefd te blijven maar het wordt toch heel moeilijk.

   Neen deze bronnen zijn dubieus en ze zijn niet te meten met die van u.
   Ik heb ze eens nader bekeken:
   1. Augustin Barruel (1741 – 1820) was een Franse publicist and Jesuit priester. Hij is vooral gekend als aanzetter van ‘the conspiracy theory’ van de vrijmetselaars maar hij lag ook in de clinch met Adam Westhaupt (stichter Illuminatie)
   Bron; https://en.wikipedia.org/wiki/Augustin_Barruel

   2. Nesta Helen Webster (1876 –1960) was an English far-right conspiracy theorist, who revived theories about the Illuminati. She claimed that the secret society’s members were occultists, plotting communist world domination, through a Jewish cabal, the Masons and Jesuits. She blamed the group for events including the French Revolution, 1848 Revolution, the First World War, and the Bolshevik Revolution.
   Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Nesta_Helen_Webster

   3. Reynald Secher: De reeds in vorige reactie aangehaalde historicus die aldus volgens het onderzoek van Picard probeerde de geschiedenis voor te stellen op een manier die zijn ideeën en theorieën ondersteunt. Hij was vurig pleiter voor de Royalisten en verbeten Katholiek.

   4. Over Prudhomme (1752-1830) vind ik enkel dat hij een tijdsgenoot was van Barruel?

   Tot zover je objectief onderzoek en conclusies rond Westhaupt, Vendee, de Frans Revolutie
   Trouwens hoe zijn we tot bij de Vendée gekomen… ah ik die gewoon beweerde dat de verlichtingsidealen aan de basis liggen van onze grondwet en andere burgerrechten.
   Ik ben niet begonnen over de Vendée hé, en ik heb nergens een uitspraak gedaan over welke partij het gruwelijkst geweest is, maar dat doet u JVR overduidelijk wel.
   U gebruik deze oorlog (eigenlijk naast kwestie) en draait enkele ‘feiten’ zo, om dan aan te tonen hoe gruwelijk de Katholieken wel niet werden behandeld tijdens de Franse Revolutie.
   U past dat trucje ook toe bij de Spaanse Burgeroorlog waar u Franco nog probeert weg te zetten als een braaf en waar Katholiek.
   Dat doet u ook met Westhaupt in uw boek en dat zal ik direct aantonen.

   En inderdaad nu begrijp ik al beter waarom u zich alleen baseert op Katholieke (complot)bronnen of -mensen.

  5. @Jules
   Mag ik er toch van uitgaan dat Picard in zijn onderzoek omtrent de Vendée geen belangen te verdedigen heeft tenzij hij natuurlijk ook lid is van de Illuminatie? Uw verklaring van dat bronnenprobleem is: omdat zijn bronnen uit de VS komen??
   Hieronder nog eens de link van 13 bronnen, de helft zijn alvast geen Anglo-Amerikaans maar Frans!
   https://www.jhsg.nl/emiel-picard-de-vendee-oorlog/

   Maar beste lezers, dé stelling hier van Jules: al die auteurs (of alleen van de VS dan?) zijn fabeltjes want zij moeten schikken naar de Talmud Baronnen van Wallstreet alsook naar het Media systeem. dat deze historici in haar greep heeft en bepaalt wat ze wel of niet mogen publiceren. Kortom allemaal in een gedwongen complot van geschiedenisvervalsing? Waar heb ik dat nog gehoord?
   Ik probeer serieus en beleefd te blijven maar het wordt toch heel moeilijk.
   De bronnen van Picard kunnen niet op tegen uw bronnen:
   Ik heb ze effe nader bekeken
   1. Augustin Barruel (1741 – 1820) was een Franse publicist and Jesuit priester. Hij is vooral gekend als aanzetter van ‘the conspiracy theory’ van de vrijmetselaars maar hij lag ook in de clinch met Adam Westhaupt (stichter Illuminatie)
   Bron; https://en.wikipedia.org/wiki/Augustin_Barruel

   2. Nesta Helen Webster (1876 –1960) was an English far-right conspiracy theorist, who revived theories about the Illuminati. She claimed that the secret society’s members were occultists, plotting communist world domination, through a Jewish cabal, the Masons and Jesuits. She blamed the group for events including the French Revolution, 1848 Revolution, the First World War, and the Bolshevik Revolution.
   Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Nesta_Helen_Webster

   3. Reynald Secher: De reeds in vorige reactie aangehaalde historicus die aldus volgens het onderzoek van Picard probeerde de geschiedenis voor te stellen op een manier die zijn ideeën en theorieën ondersteunt. Hij was vurig pleiter voor de Royalisten en verbeten Katholiek.

   4. Over Prudhomme (1752-1830) vind ik enkel dat hij een tijdsgenoot was van Barruel?

   Tot zover je objectief onderzoek en conclusies rond Westhaupt, Vendee, de Frans Revolutie
   Trouwens hoe zijn we tot bij de Vendée gekomen… ah ik die gewoon beweerde dat de verlichtingsidealen aan de basis liggen van onze grondwet.
   Ik ben niet begonnen over de Vendée hé, en ik heb nergens een uitspraak gedaan over welke partij het gruwelijkst geweest is, maar dat doet u JVR overduidelijk wel.
   U gebruik deze oorlog (naast de kwestie trouwens) en draait enkele ‘feiten’ zo, om dan aan te tonen hoe gruwelijk de Katholieken wel niet werden behandeld tijdens de Franse Revolutie.
   U past dat trucje ook toe bij de Spaanse Burgeroorlog waar u Franco nog probeert weg te zetten als een braaf en waar Katholiek.
   Dat doet u ook met Westhaupt in uw boek en dat zal ik nog wel aantonen.
   En inderdaad nu begrijp ik al beter waarom u zich alleen baseert op Katholieke (complot)bronnen of -mensen.

  6. @Jules
   Ik probeer serieus en beleefd te blijven maar het wordt toch heel moeilijk.
   Naast de gekte dat alles weer eindig in een Joodscomplot en u daardoor beweert dat
   die 6 ‘Amerikaanse (maar ook 7 Fransen?)’ bronnen niet kunnen meten aan uw 4 ‘Franse’ bronnen.
   Ik heb die van Fransen bronnen van u effe nader bekeken voor zover ik er iets van vond:

   1. Augustin Barruel (1741 – 1820) was een Franse publicist and Jesuit priester. Hij is vooral gekend als aanzetter van ‘the conspiracy theory’ van de vrijmetselaars maar hij lag ook in de clinch met Adam Westhaupt (stichter Illuminatie)
   Bron; https://en.wikipedia.org/wiki/Augustin_Barruel

   2. Nesta Helen Webster (1876 –1960) was an English far-right conspiracy theorist, who revived theories about the Illuminati. She claimed that the secret society’s members were occultists, plotting communist world domination, through a Jewish cabal, the Masons and Jesuits.
   Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Nesta_Helen_Webster

   3. Reynald Secher: De reeds in vorige reactie aangehaalde historicus die aldus volgens het onderzoek van Picard probeerde de geschiedenis voor te stellen op een manier die zijn ideeën en theorieën ondersteunt. Hij was vurig pleiter voor de Royalisten en verbeten Katholiek.

   4. Over Prudhomme (1752-1830) vind ik enkel dat hij een tijdsgenoot was van Barruel?

   Tot zover je objectief onderzoek en conclusies rond Westhaupt, Vendee, de Frans Revolutie
   Trouwens hoe zijn we tot bij de Vendée gekomen… ah, ik die gewoon beweerde dat de verlichtingsidealen aan de basis liggen van onze grondwet.
   Ik ben niet begonnen over de Vendée hé, en ik heb nergens een uitspraak gedaan over welke partij het gruwelijkst geweest is, maar dat doet u JVR overduidelijk wel.
   U gebruikt deze oorlog (was al naast het onderwerp) en pikt enkele gunstige elementen en draait enkele ‘feiten’ zo, om dan aan te tonen hoe gruwelijk de Katholieken wel niet worden behandeld.
   U past dat trucje ook toe bij de Spaanse Burgeroorlog waar u Franco nog probeert weg te zetten als een braaf en waar Katholiek.
   Dat doet u ook met Westhaupt (starter Vrijmetselarij) in uw boek en dat zal ik direct aantonen.
   En inderdaad nu begrijp ik al beter waarom u zich alleen baseert op Katholieke (complot)bronnen of -mensen.

 45. @Jules van Rooyen,

  @An Desat + @staf De Laet + @Jerome + eventueel @Juuls maken volgens mij deel uit van dezelfde groepering.

  1. @Jules VR
   Dus Emiel Picard, die maar liefst 13 bronnen (boeken) opgeeft en op basis daarvan besluit: dat Het Vendée-conflict te kampen heeft met een bronnenproblematiek en dat daardoor de authenticiteit van de essentiële bronnen alsook ongeloofwaardige brieven voor deze historische periode in het geding is, dat klasseert u zonder blozen als: ‘zijn bronnen zijn verkeerd’?
   Mag ik er toch van uitgaan dat Picard in zijn onderzoek geen belangen te verdedigen heeft of is hij misschien ook lid van de Illuminatie? Uw verklaring van dat bronnenprobleem is: omdat zijn bronnen uit de VS komen??
   Hieronder nog eens de link van 13 bronnen, de helft zijn alvast geen Anglo-Amerikaans maar Frans!
   https://www.jhsg.nl/emiel-picard-de-vendee-oorlog/

   Maar beste lezers, komt nog bij dat al die auteurs (of alleen van de VS dan?) zich moeten schikken naar de Talmud Baronnen van Wallstreet en het Media systeem. De Media die deze historici in haar greep heeft bepaalt immers volgens Jules wat ze wel of niet mogen publiceren. Allemaal in een gedwongen complot van geschiedenisvervalsing? Waar heb ik dat nog gehoord?

   Ik probeer serieus te blijven maar het wordt toch heel moeilijk.

   Vergelijken we ze met jouw ‘onpartijdige’ bronnen
   1. Augustin Barruel (1741 – 1820) was een Franse publicist and Jesuit priester. Hij is vooral gekend als aanzetter van ‘the conspiracy theory’ van de vrijmetselaars maar hij lag ook in de clinch met Adam Westhaupt (stichter Illuminatie)
   Bron; https://en.wikipedia.org/wiki/Augustin_Barruel

   2. Nesta Helen Webster (1876 –1960) was an English far-right conspiracy theorist, who revived theories about the Illuminati. She claimed that the secret society’s members were occultists, plotting communist world domination, through a Jewish cabal, the Masons and Jesuits. She blamed the group for events including the French Revolution, 1848 Revolution, the First World War, and the Bolshevik Revolution.
   Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Nesta_Helen_Webster

   3. Reynald Secher: De reeds in vorige reactie aangehaalde historicus die aldus volgens het onderzoek van Picard probeerde de geschiedenis voor te stellen op een manier die zijn ideeën en theorieën ondersteunt. Hij was vurig pleiter voor de Royalisten en verbeten Katholiek.

   4. Over Prudhomme (1752-1830) vind ik enkel dat hij een tijdsgenoot was van Barruel?

   Tot zover je objectief onderzoek en conclusies rond Westhaupt, Vendee, de Frans Revolutie
   Trouwens hoe zijn we tot bij de Vendée gekomen… ah ik die beweerde dat de verlichtingsidealen aan de basis liggen van onze grondwet.
   Trouwens, ik ben niet begonnen over de Vendée hé en ik heb nergens een uitspraak gedaan over welke partij het gruwelijkst geweest is, maar dat doet u JVR overduidelijk wel.
   U gebruik deze oorlog en draait enkele ‘feiten’ zo, om dan aan te tonen hoe gruwelijk de Katholieken wel niet werden behandeld tijdens de Franse Revolutie.
   U past dat truckje ook toe bij de Spaanse Burgeroorlog waar u Franco nog probeert weg te zetten als een braaf Katholiek.
   Dat doet u ook in uw boek en dat zal ik nog wel aantonen.

   En inderdaad nu begrijp ik waarom u zich alleen baseert op Katholieke bronnen.

  2. @Jules
   Dus Emiel Picard, die maar liefst 13 bronnen (boeken) opgeeft en op basis daarvan besluit: dat Het Vendée-conflict te kampen heeft met een bronnenproblematiek en dat daardoor de authenticiteit van de essentiële bronnen alsook ongeloofwaardige brieven, voor deze historische periode in het geding is, dat klasseert u in één pennentrek en zonder blozen als zijde ‘ dubieuze en verkeerde bronnen’?
   Mag ik er toch van uitgaan dat Picard in zijn onderzoek omtrent de Vendée geen belangen te verdedigen tenzij hij natuurlijk ook lid is van de Illuminatie? Uw verklaring van dat bronnenprobleem is: omdat zijn bronnen uit de VS komen??
   Hieronder nog eens de link van 13 bronnen, de helft zijn alvast geen Anglo-Amerikaans maar Frans!
   https://www.jhsg.nl/emiel-picard-de-vendee-oorlog/

   Maar beste lezers, dé stelling hier van Jules: al die auteurs (of alleen van de VS dan?) zijn fabeltjes want zij moeten zich schikken naar de Talmud Baronnen van Wallstreet alsook naar het Media systeem. dat deze historici in haar greep heeft en die bepaalt wat ze wel of niet mogen publiceren. Kortom allemaal te herleiden tot één gedwongen complot van geschiedenisvervalsing? Waar heb ik dat nog gehoord?

   Ik probeer serieus en beleefd te blijven maar het wordt toch heel moeilijk.
   U sschrijft uw eigen bronnen kunnen niet meten aan uw ‘Franse’ Bronnen.
   Ik heb ze effe nader bekeken voor zover ik er iets van vond:

   1. Augustin Barruel (1741 – 1820) was een Franse publicist and Jesuit priester. Hij is vooral gekend als aanzetter van ‘the conspiracy theory’ van de vrijmetselaars maar hij lag ook in de clinch met Adam Westhaupt (stichter Illuminatie)
   Bron; https://en.wikipedia.org/wiki/Augustin_Barruel

   2. Nesta Helen Webster (1876 –1960) was an English far-right conspiracy theorist, who revived theories about the Illuminati. She claimed that the secret society’s members were occultists, plotting communist world domination, through a Jewish cabal, the Masons and Jesuits.
   Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Nesta_Helen_Webster

   3. Reynald Secher: De reeds in vorige reactie aangehaalde historicus die aldus volgens het onderzoek van Picard probeerde de geschiedenis voor te stellen op een manier die zijn ideeën en theorieën ondersteunt. Hij was vurig pleiter voor de Royalisten en verbeten Katholiek.

   4. Over Prudhomme (1752-1830) vind ik enkel dat hij een tijdsgenoot was van Barruel?

   Tot zover je objectief onderzoek en conclusies rond Westhaupt, Vendee, de Frans Revolutie
   Trouwens hoe zijn we tot bij de Vendée gekomen… ah, ik die gewoon beweerde dat de verlichtingsidealen aan de basis liggen van onze grondwet.
   Ik ben niet begonnen over de Vendée hé, en ik heb nergens een uitspraak gedaan over welke partij het gruwelijkst geweest is, maar dat doet u JVR overduidelijk wel.
   U gebruikt deze oorlog (was al naast het onderwerp) en pikt enkele gunstige elementen en draait enkele ‘feiten’ zo, om dan aan te tonen hoe gruwelijk de Katholieken wel niet worden behandeld.
   U past dat trucje ook toe bij de Spaanse Burgeroorlog waar u Franco nog probeert weg te zetten als een braaf en waar Katholiek.
   Dat doet u ook met Westhaupt (starter Vrijmetselarij) in uw boek en dat zal ik direct aantonen.

   En inderdaad nu begrijp ik al beter waarom u zich alleen baseert op Katholieke (complot)bronnen of -mensen.

 46. @Juels vR
  Dus Emiel Picard, die maar liefst 13 bronnen (boeken) opgeeft en op basis daarvan besluit: dat Het Vendée-conflict te kampen heeft met een bronnenproblematiek en dat daardoor de authenticiteit van de essentiële bronnen alsook ongeloofwaardige brieven voor deze historische periode in het geding is, dat klasseert u zonder blozen als: ‘zijn bronnen zijn verkeerd’?
  Mag ik er toch van uitgaan dat Picard in zijn onderzoek geen belangen te verdedigen heeft of is hij misschien ook lid van de Illuminatie? Uw verklaring van dat bronnenprobleem is: omdat zijn bronnen uit de VS komen??
  Hieronder nog eens de link van 13 bronnen, de helft zijn alvast geen Anglo-Amerikaans maar Frans!
  https://www.jhsg.nl/emiel-picard-de-vendee-oorlog/

  Maar beste lezers, komt nog bij dat al die auteurs (of alleen van de VS dan?) zich moeten schikken naar de Talmud Baronnen van Wallstreet en het Media systeem. De Media die deze historici in haar greep heeft bepaalt immers volgens Jules wat ze wel of niet mogen publiceren. Allemaal in een gedwongen complot van geschiedenisvervalsing? Waar heb ik dat nog gehoord?

  Ik probeer serieus te blijven maar het wordt toch heel moeilijk.

  Vergelijken we ze met jouw ‘onpartijdige’ bronnen
  1. Augustin Barruel (1741 – 1820) was een Franse publicist and Jesuit priester. Hij is vooral gekend als aanzetter van ‘the conspiracy theory’ van de vrijmetselaars maar hij lag ook in de clinch met Adam Westhaupt (stichter Illuminatie)
  Bron; https://en.wikipedia.org/wiki/Augustin_Barruel

  2. Nesta Helen Webster (1876 –1960) was an English far-right conspiracy theorist, who revived theories about the Illuminati. She claimed that the secret society’s members were occultists, plotting communist world domination, through a Jewish cabal, the Masons and Jesuits. She blamed the group for events including the French Revolution, 1848 Revolution, the First World War, and the Bolshevik Revolution.
  Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Nesta_Helen_Webster

  3. Reynald Secher: De reeds in vorige reactie aangehaalde historicus die aldus volgens het onderzoek van Picard probeerde de geschiedenis voor te stellen op een manier die zijn ideeën en theorieën ondersteunt. Hij was vurig pleiter voor de Royalisten en verbeten Katholiek.

  4. Over Prudhomme (1752-1830) vind ik enkel dat hij een tijdsgenoot was van Barruel?

  Tot zover je objectief onderzoek en conclusies rond Westhaupt, Vendee, de Frans Revolutie
  Hoe zijn we tot bij de Vendée gekomen…? ah ik die beweerde dat de verlichtingsidealen aan de basis liggen van onze grondwet.
  Trouwens, ik ben niet begonnen over de Vendée hé en ik heb nergens een uitspraak gedaan over welke partij het gruwelijkst geweest is, maar dat doet u JVR overduidelijk wel.
  U gebruik deze oorlog en draait enkele ‘feiten’ zo, om dan aan te tonen hoe gruwelijk de Katholieken wel niet werden behandeld tijdens de Franse Revolutie.
  U past dat trucje ook toe bij de Spaanse Burgeroorlog waar u Franco nog probeert weg te zetten als een braaf Katholiek.
  Dat doet u ook in uw boek en dat zal ik nog wel aantonen.

  En inderdaad nu begrijp ik al beter waarom u zich alleen baseert op Katholieke (complot)bronnen of -mensen.

 47. Helaas, beste An Desat, U googelt maar wat aan, zonder de boeken zelf te kennen !
  Ik vraag me af wie U met zoveel verve en anti-christelijke weerzin op pad stuurt.
  Op die vraag heeft U nog steeds niet geantwoord ?
  Hoe wijs waren de woorden van Christus, “…………..die niet vòòr Mij is, is tegen Mij………” .
  Enkele anderen kunnen zich dit ook aantrekken.

 48. Neen, neen Jules zo makkelijk bent u bent nog niet van mij af.
  Want ik heb ook eens gekeken naar uw boek. “De sluiproutes van de macht”.
  Waarin -zoals veelvuldig hier op dit forum- u oa beweert dat de wereld in handen is van een soort van samenzwerende Nieuwe Wereld Orde waar vooral de Joden en de vrijmetselaars de macht hebben.
  Daarin schildert u de Duitse Filosoof Weishaupt af als haast een goddeloos monster, waarbij ik me afvroeg waarvan komt dit toch?
  Ik citeer uit enkele blz (inleesexemplaar gevonden) uit uw boek:

  “De van Joodse origine Adam Weishaupt (grondlegger vd vrijmetselaar Illuminatie ) zijn doelstelling was: het opzetten van het meest ontwrichtende, antisociale en antireligieuze systeem dat de wereld ooit gezien had. Weishaupt wilde de welgestelden, de machthebbers en invloedrijken in palmen, teneinde het Christendom te vernietigen.
  Daar toe moesten de zeden geperverteerd worden door een universele ontucht.
  Verder was hij een satanist met de ambitie om de opperste Pontifex te worden van de cultus van Lucifer. Hij had een plan om de hele mensheid te kunnen leiden en om alles in vlammen te zetten.
  Weishaupts redenering was: om de mensen vrijheid en gelijkheid te geven moeten begonnen worden met de vernietiging van Godsdienst, de vernietiging van iedere maatschappelijke band of politieke organisatie en de afschaffing van het gezin en eigendom.
  Einde citaat:

  Elke leek-lezer moet op basis van die gegevens wel tot de conclusie komen dat Weishaupt niet meer een goddeloos vernielzuchtige man is.

  Hieronder echter twee andere bronnen; die de stichter vd vrijmetslaars Filosoof en Doktor in de rechten Weishaupt totaal anders omschrijven.

  National Geographic zegt:
  Weishaupt was not against religion itself, but rather the way in which it was practiced and imposed. His thinking, he wrote, offered freedom “from all religious prejudices; cultivates the social virtues; and animates them by a great, a feasible, and speedy prospect of universal happiness.” To achieve this, it was necessary to create “a state of liberty and moral equality, freed from the obstacles which subordination, rank, and riches, continually throw in our way.”

  Bron: https://www.nationalgeographic.com/history/magazine/2016/07-08/profile-adam-weishaupt-illuminati-secret-society/

  Wikipedia zegt:
  Ter verdediging schreef Weishaupt in 1787 een Kurze Rechtfertigung meiner Absichten (een korte motivering van mijn intenties). Dr. Tony Page heeft een vertaling gemaakt waarin hij schreef:

  “Weishaupts plan was om Illuminati-volgelingen op te leiden in de hoogste niveaus van menselijkheid en moraliteit (gebaseerd op zijn leringen op de suprematie van de Rede, verbonden met de geest van de Gouden Regel om anderen niet te doen wat men niet zelf zou willen doen), dus dat als Illuminati-alumni vervolgens posities van betekenis en macht zouden verwerven (zoals op het gebied van onderwijs en politiek), ze een welwillende en opbeurende invloed zouden kunnen uitoefenen op de samenleving als geheel. Zijn project was utopisch en naïef optimistisch, en hijzelf zeker niet. zonder gebreken in karakter – maar noch hij, noch zijn plan was op zichzelf slecht of gewelddadig.
  Het is een van de betreurenswaardige en tragische ironieën van de geschiedenis dat een man die deugd, filantropie, sociale rechtvaardigheid en moraliteit probeerde in te prenten, een van de grote haatfiguren geworden is in het ‘samenzwering’-denken van de 21e eeuw. “[26]

  Bron https://en.m.wikipedia.org/wiki/Adam_Weishaupt

  Ik bots hier als objectieve lezer in uw boek toch op historische feiten die elkaar radicaal tegenspreken.
  Heeft u daar een verklaring voor Jules?
  Wie of wat moet ik nu best geloven?

  Mag ik voor mezelf concluderen dat ik uw bron toch in twijfel trek temeer als ik zie dat uw ‘objectief’ onderzoek over Weishaupt komt van ene: Willam Carr en zijn boek: “Satan, Prince de ce monde”, ( alsook deels op de occulte priester Barrual)

  Wat vinden we over die man:
  Willam G. Carr (1895-1959 was een officier en complot theoreticus ‘He was described as “the most influential source in creating the American Illuminati demonology”, maar Carr werd ook beschuldigd van antisemitisme (Jodenhaat)
  https://en.wikipedia.org/wiki/William_Guy_Carr

  Ik laat de lezer zelf beslissen, welk soort mens er achter Weishaup en zijn ideeën zat maar de mijne staat vast.

 49. @Jules van Rooyen,
  Communicatie met @An Desat heeft geen enkele zin.

  Zij googelt met een zeer losse hand + komt létterlijk nooit ter zake (alleen maar wat onsamenhangend gebral). Dat zij op werkelijk onnavolgbare wijze iets neerschrijft, moet zij wel zeer welbewust doen. Dit, omdat mijns inziens uit haar schrijfwijze een normaal (tot hoog) intellect schuilt.
  Als je alleen maar naar DIT artikel kijkt, heeft @An Desat al een boek vol geschreven met haar onsamenhangend verhaal.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht