Aartsbisschop Viganò aan Trump: Covid-19 en rassenrellen door elite misbruikt

President Donald Trump, March for Life 2018 – Foto: wikipedia commons

De angstcampagne in Amerika en Europa rond de Covid 19-pandemie en rassenrellen is geen toeval en wordt eigenlijk in de hand gewerkt door de elitaire en maçonnieke aanhangers van de Nieuwe Wereldorde (New World Order), die de bevolking willen manipuleren om maatregelen en leiders te aanvaarden die de belangen van de elite het best dienen. Dit schreef Archbishop Carlo Maria Viganò, voormalige apostolische nuntius voor de Verenigde Staten, in een open brief aan President Donald Trump. 

Viganò kaartte hierbij een thema aan, dat in de meeste kringen als een complottheorie bestempeld zou worden. Als fervente criticus van Paus Franciscus staat Aartsbisschop Viganò echter bekend als een persoon die de controverse niet uit de weg gaat. In 2018 publiceerde hij onder andere een memorandum, waarin hij Franciscus beschuldigde van het in bescherming nemen van de pedofiele ex-aartsbisschop van Washington DC, Theodore McGarrick. Dit jaar lag Viganò eveneens aan de basis van een manifest, waarin de gevaren van de draconische Covid 19-maatregelen voor de basisvrijheden, waaronder de godsdienstvrijheid, werden benadrukt. 

Bijbelse tegenstellingen

In zijn open brief aan President Trump, benadrukte Aartsbisschop Viganò de steeds duidelijker wordende tweespalt van de maatschappij tussen de “kinderen van het licht en de kinderen van de duisternis”. “Deze twee zijden, die een bijbels karakter hebben,” aldus  Viganò, “volgen de duidelijke scheiding tussen de nakomelingen van de Vrouw en de nakomelingen van de Slang. Aan de ene kant zijn er mensen die… gemotiveerd zijn door het verlangen om goed te doen, om eerlijk te zijn, een gezin te stichten, te gaan werken, deel te nemen aan de welvaart van hun vaderland, de behoeftigen te helpen, en, om in een geest van gehoorzaamheid aan Gods wet het Koninkrijk der Hemelen te verdienen. Aan de andere kant zijn er mensen die zichzelf dienen, geen morele principes hebben, het gezin en de natie willen slopen, arbeiders willen uitbuiten om zichzelf buitensporig rijk te maken, interne verdeeldheid en oorlogen aanwakkeren en macht en geld vergaren.” Volgens Aartsbisschop Viganò zijn deze “kinderen van de duisternis” sterk vertegenwoordigd in de zogenaamde “deep state”, de schimmige schaduwregering van de VS, die achter de schermen aan de touwtjes van de wereldpolitiek trekt om de Nieuwe Wereldorde te concretiseren. 

Agenda achter Covid 19 en rassenrellen komt aan het licht

Deze “kinderen van de duisternis” doen almaar minder moeite om hun ware plannen te verbergen, aldus Viganò. Zonder hiervoor verder uit te weiden, sprak hij over “onderzoeken die al aan de gang zijn.” Deze “zullen de ware verantwoordelijkheid onthullen van degenen die de Covid-noodsituatie hebben beheerd, niet alleen op gebied van de gezondheidszorg, maar ook in de politiek, de economie en de media. We zullen waarschijnlijk ontdekken, dat er in deze kolossale operatie van social engineering, personen zijn, die zichzelf het recht hebben toegeëigend om te beslissen over het lot van de mensheid, tegen de wil van burgers en hun vertegenwoordigers in de nationale regeringen.” Hij voegde eraan toe, dat ook de huidige rassenrellen in de VS en Europa een deel zijn van het plan om sociale onrust te veroorzaken, nu de Covid 19-pandemie haar momentum aan het verliezen is. 

Kerkleiders onderworpen aan “deep state”

Aartsbisschop Viganò prees Donald Trump voor zijn deelname aan de Mars voor het Leven in Washington DC en zijn moed om de vervolging van Christenen wereldwijd aan te kaarten. Viganò vond eveneens, dat de kritiek naar aanleiding van Trumps controversieel bezoek aan het Nationaal Heiligdom van de H. Paus Johannes Paulus II in Washington DC in het midden van de rassenrellen op 2 juni, “deel uitmaakt van het georkestreerde mediaverhaal dat niet tracht racisme te bestrijden en sociale orde te brengen, maar de sfeer net te verergeren; niet om gerechtigheid te brengen, maar om geweld en misdaad te legitimeren; niet om de waarheid te dienen, maar om één politieke factie te begunstigen.” 

President Trump’s bezoek aan het Nationaal Heiligdom van de H. Johannes Paulus II kreeg onder andere scherpe kritiek van Aartsbisschop Wilton Gregory van Washington, omdat Trump “vreedzame betogers” met traangas zou hebben verjaagd voor een politiek geïnspireerde “fotosessie” op een kerkelijke site. Aartsbisschop Viganò noemde zulke kerkleiders “onderworpen aan de  ‘deep state’, aan het globalisme, aan het éénheidsdenken, aan de Nieuwe Wereldorde, die ze steeds vaker aanroepen in de naam van een universele broederschap, die niets Christelijks heeft, maar naar de maçonnieke idealen verwijst van zij die over de wereld willen heersen door God uit rechtbanken, scholen, gezinnen en misschien zelfs kerken te verdrijven.”

De “kinderen van de duisternis” zijn trouwens niet enkel aanwezig in wereldlijke kringen, aldus Viganò.  Naast een “deep state” (schaduwregering) is er ook sprake van een “deep church” (schaduwkerk), die aan haar ”verplichtingen tegenover God verzaakt.” Hij vergeleek deze kerkleiders met de slechte herders uit de Bijbel, die de kudde verwaarlozen zodat ze een makkelijke prooi worden voor wolven.

Warme respons van President Trump

Aartsbisschop Viganò concludeerde zijn brief met een oproep aan de “kinderen van het licht” om te ontwaken uit hun apathie en zich te verenigen in gebed. “Door de kracht van het gebed zullen de leugens van de kinderen van de duisternis instorten, zullen hun samenzweringen worden onthuld, zal hun verraad worden aangetoond, zal hun angstaanjagende macht in het niets verdwijnen en aan het licht gebracht worden voor wat het is: een hels bedrog.”  President Donald Trump tweette op 11 juni een woord van dank aan Aartsbisschop Viganò, waarbij hij allen uitnodigde om zijn open brief te lezen. 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

40 commentaren op “Aartsbisschop Viganò aan Trump: Covid-19 en rassenrellen door elite misbruikt

 1. We moeten oppassen om in termen de spreken van ‘ kinderen van de duisternis ‘ tegen ‘ kinderen van het licht’ want dat werkt verdeeldheid nog verder in de hand. De revolte van de zwarten komt natuurlijk van linkse hoek, waarbij m’n vooral de huidige president kwijt wil, dit terwijl de vroegere president Obama niets heeft gedaan voor de rechten van de zwarten. Beelden worden omvergeworpen, zwarte piet mag ook al niet meer, plots zijn de blanken de kolonisten en dit terwijl in Zuid-Afrika meer blanken worden vermoord door racistische zwarten. Men wil dus de VS verder verdelen en ook CNN doet daarbij zijn best, de media speelt hierin een vuile rol.

 2. Deze brief is als een lichtflits uit de hemel in deze duistere tijd. Laat ons hopen en bidden dat velen het licht zullen zien.

  1. Een lichtflits? Waarvoor nog steeds geen enkel bewijs is. Oh er zijn onderzoeken en die zullen de waarheid onthullen. Weet u waarschijnlijk zullen die onderzoeken ook niets bewijzen. En zal de zgn samenzweringskliek zich weer wentelen op gemanipuleer etc….Je zal mij niet horen zeggen dat alles klopt in de huidige wereld. Integendeel. Maar dat het in en onderdeel is van een NWO regie gaat mij veel te ver. Nogmaals er is geen enkel bewijs voor deze bewering. Het is nog bedenkelijker dat een hoge geestelijke dit soort brieven gaat schrijven. Waarschijnlijk een rancuneuze geestelijke die het niet eens is met de huidige lijn van de katholieke Kerk.

   1. Beste Juuls,

    Uw reactie is typisch voor iemand die niet akkoord gaat. “Laten we even de boodschapper aanvallen en zwartmaken”. Maar er is hoop. Want in de evolutie van feiten, waarmee de tegenstrever niet akkoord gaat, zijn er steeds drie stadia. Eén. Men negeert, men verzwijgt. Twee. Men lacht de boodschapper uit.
    Drie. Men bestrijdt.
    En daar zijn we eindelijk toe gekomen.
    Ik ben integendeel blij dat eindelijk iemand van betekenis zijn nek durft uitsteken.

    Guido

 3. Artikel uit Kerknet:
  Kritiek op complotdocument van aartsbisschop Viganò

  Philippe Keulemans
  GEPUBLICEERD OP MAANDAG 11 MEI 2020 – 11:21
  3 MINUTEN LEESTIJD

  In het document van aartsbisschop Carlo Maria Viganò worden allerlei samenzweringstheorieën verkondigd en wordt gewaarschuwd voor een wereldregering.
  Aartsbisschop Carlo Maria Viganò, voormalig apostolische nuntius in de VS (van 2011 tot 2016), krijgt opnieuw de wind van voor. De Italiaanse ex-diplomaat haalde eerder al het wereldnieuws met onder meer een oproep tot paus Franciscus om af te treden en zijn beschuldigingen over het bestaan van homoseksuele netwerken in Rome. In zijn nieuwe, drie pagina’s tellend document, worden allerhande complottheoriën zomaar, zonder controleerbare feiten of harde bewijzen naar voor geschoven, gecombineerd met platte rechts-populistische retoriek. Zo wordt de ernst en de impact van de coronapandemie geminimaliseerd en de stelling verkondigd dat de maatregelen tegen de snelle verspreiding van het virus een excuus zijn om onvervreemdbare rechten van burgers en fundamentele vrijheden onevenredig en ongerechtvaardigd te beperken, onder meer het recht op vrijheid van godsdienst, de vrije meningsuiting en bewegingsvrijheid. De pandemiecrisis zou ook gebruikt worden om een technocratische wereldregering te installeren, die de christelijke beschaving wil uitroeien.
  In het document wordt de feitelijke besmettelijkheid van het coronavirus in twijfel getrokken en wordt op zijn minst gesuggereerd dat er een coronahysterie heerst. We hebben redenen om aan te nemen dat er krachten zijn die geïnteresseerd zijn in het veroorzaken van paniek onder de wereldbevolking met als enige doel permanent onaanvaardbare vormen van beperking op te leggen aan vrijheden, om mensen te controleren en hun bewegingen te volgen. Het opleggen van deze onwettige maatregelen is een verontrustende opmaat naar de realisatie van een niet langer controleerbare wereldregering.
  Critici omschrijven enkele stellingen uit het document als ronduit verbijsterend. Mgr. Georg Bätzing, bisschop van het Duitse bisdom Limburg en voorzitter van de Duitse Bisschoppenconferentie (DBK), distantieerde zich zaterdagavond nadrukkelijk van de poging van populisten en andere complottheoretici om deze pandemie in eigen voordeel te misbruiken. Hij beklemtoonde dat beperkingen voor de beteugeling van de pandemie – ook voor eucharistiediensten – redelijk en verantwoord zijn, al merkt hij op dat het stilaan mogelijk moet zijn om die maatregelen verantwoordelijk en oordeelkundig te versoepelen.

  De oproep van Viganò, intussen omgedoopt tot het coronamanifest, werd ook ondertekend door twaalf kardinalen, bisschoppen en hulpbisschoppen, onder wie kardinaal Gerhard Ludwig Müller en kardinaal Joseph Zen Ze-kiun. Kardinaal Robert Sarah, de prefect van Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten, had de oproep in eerste instantie ondertekend, maar herriep zijn handtekening.

  Kardinaal Müller, de voormalige prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, blijft de Oproep voor Kerk en Wereld steunen. Volgens hem wordt de inhoud van de verklaring bewust verkeerd begrepen om verdeeldheid te zaaien: Iedereen die nog een afwijkend standpunt durft te verkondigen, wordt meteen als complottheoreticus weggezet. Cruciaal is volgens hem de passage: De staat heeft niet het recht om, om welke reden dan ook, zich te mengen in de soevereiniteit van de Kerk. Kerkelijke autoriteiten hebben nooit geweigerd met de staat samen te werken. Maar dergelijke samenwerking machtigt de burgerlijke overheden niet om enige vorm van verbod of beperking op te leggen aan de openbare eredienst of de uitoefening van het priesterambt. Hij verduidelijkte nog dat hij zijn handtekening heeft geplaatst uit ongenoegen over de gedeeltelijk ontoereikende kerkelijke reactie en haar onvermogen om het recht op godsdienstvrijheid en eredienst te verdedigen. Zo heeft het geloof zich tijdens deze crisis maatschappelijk laten uitrangeren door diegenen die de Kerk en het geloof als ondergeschikt beschouwen.

  Bron: KNA/Katholisch.de/Kirche und Leben

 4. Beste Juuls. Een kliek die de dienst uitmaakt is er altijd geweest. Om nu te denken dat zoiets in de huidige wereld niet bestaat is een keuze, lijkt me. Ik vermoed, ook wegens de voorspellingen van La Salette, Fatima, Garabandal en anderen, dat we in een beslissende tijd leven. Dat Vigano deze brief schreef omdat hij een appeltje te schillen zou hebben met Rome, gaat voorbij aan zijn intellect. Is toch erg kort door de bocht vind ik. Hij weet goed wat er speelt in het huidige “tijdsgewricht”(vreselijk woord, sorry). Velen met hem zien het ook, gezien publicaties op verschillende katholieke websites.

  1. Om dit te denken is geen keuze maar gewoon een kwestie van gezond verstand en in staat zijn het kaf van het koren te scheiden. En niet blind te varen op zgn MSM evenals het niet blindvaren op de haat voor de MSM. Sommigen zien graag complotten over een zogenaamde NWO en vrijmetselaarsloges.
   Nooit echt nooit zijn er bewijzen voor dergelijke theorieen hooguit incidenten door individuen. Zelfs met overweldigend bewijs zoals met deze pandemie blijft men steevast ontkennen en vast houden aan individuen die samenzweringstheorieen ondersteunen. Bewijs wordt zonder tegenbewijs als gemanipuleerd etc beschouwd. Het ergste is dat deze site als een dekmantel voor dergelijke samenzweerders wordt gebruikt. Veelal door lieden die zo verblind zijn in hun haat voor de vrijmetselarij dat ze enkele historische feiten gebruiken en dat bij elkaar concluderen tot zogenaamde bewijs.. Maar er is nog steeds geen enkel bewijs voor het bestaan van een op te richten NWO en dat daar al zogenaamde voorsorteringen op plaats vinden. Ik ga niet voorbij aan zijn intellect. Deze man is zo verblind door haat dat hij een open brief schrijft aan een persoon die uitermate ondeskundig is. Een narcist in hart en nieren. Deze man is het grootste gevaar voor de VS zelf. Hij weet lekker gebruik te maken van wat er speelt in het huidige tijdsgewricht. Onrust waarop hij zijn frustraties lekker kan laten gaan. Wat mij betreft een slecht verliezer! Nooit gedacht dat een dermate intellectuele man zich zo kan laten gaan in dit soort complottheorieen. Misschien gelooft hij het zelf ook nog.

   1. U verkoopt debiele praat; de NWO staat op alle dollarbiljetten die dagdagelijks door Amerikanen gebruikt worden door toedoen van President Roosevelt, vrijmetselaar van de 32ste graad. Acht u het normaal dat bekende internationalistische koppen jaarlijks een heidens ritueel voor een afgodsbeeld van Minerva, een afgod van de sekte van de Joodse Adam Weishaupt, gaan bijwonen in de Bohemian Grove in California? Acht u het normaal dat bekende koppen zich gingen bezondigen aan minderjarigen op het zonde-eiland (“Little Saint James Island”) van de Joodse zionist Jeffrey Epstein (die in zijn gevangenschap “gezelfmoord” werd om te voorkomen dat hij stront zou bovenhalen tegen bekende publieke figuren), waar er een tempel stond voor Minerva? Zowel van de Bohemian Grove en Epstein zijn eiland is er beeldmateriaal.

    Nog nooit gehoord van het onderzoek van voormalige senator John DeCamp betreffende de “Franklin Cover-up”, waarin ook weer de Bohemian Grove verschijnt? De zaak Dutroux al vergeten, waaromtrent een samenvatting van het politiedossier met de x-getuigen op de website van Wikileaks gepubliceerd staat waarin gesproken wordt over zwarte missen met participatie van bekende Belgische figuren (toen men de satanistische connectie aan het onderzoeken was werd het politieonderzoek plotseling in de doofpot geduwd)? Al eens gelezen wat Brussels parlementslid Albert Mahieu schreef over wat hij meemaakte in zijn gesprek met Kardinaal Danneels in connectie met de zaak Dutroux? Al gehoord over de connectie van NASA met de O. T. O. van Crowley (de occultist Jack Parsons is daar de verpersoonlijking van)? Niet op de hoogte van het feit dat Elio Di Rupo en Charles Michel, beiden voormalige eerste ministers van België, bekend staan als vrijmetselaars?

    Als u over deze dingen niets weet, dan moet u zwijgen.

    En, ja, ook Donald Trump is onderdeel van het NWO-systeem, gepositioneerd om het kritischer gedeelte van de bevolking te duperen. Wie wat tijd spendeert met het lezen over zijn verleden van voor zijn presidentscampagne van 2016 weet waarover ik spreek. Hij is momenteel schoothond nummer één van het Judaïsch antichrist-bewind in Tel Aviv, waar men hem een “nieuwe Cyrus” noemt, en hij wordt gesteund door de Joodse oligarch Sheldon Adelson.

    1. Waarom volgt u uw eigen voorbeeld niet? Als u niets weet moet je zwijgen. Het er lekker op los fantaseren. Dat er een symbool op dollarbiljetten staat is voor u aanleiding om te denken dat dit met NWO te maken heeft. Dat er bij Dutroux duistere rituelen gehouden zouden zijn zou duiden op een NWO? Vrijmetselaar zijn is volgens mij nergens verboden en dat daar vooraanstaande mensen lid van zijn is ook niet verboden. U laat de term vrijmetselaars vallen en vervalt onmiddelijk in een tieren. Nogmaals het heeft niets maar dan ook niets te maken met een zogenaamde NWO. Zoals veel katholieken elkaar steunen in opvattingen zullen dat leden van andere religies en genootschappen dat ook doen. Daar is niets raars aan. U doet er zelf ook weer aan. U zegt dat Di Rupo en Michel lid zijn van de vrijmetselaars. En dan verder niets. Geen bewijs dat zij vanuit dat lidmaatschap misbruik maken van issues om de NWO te steunen. U zegt dat in het Dutroux proces zaken zijn ondergeschoven. Kom met bewijs. Het is alweer een conclusies op basis van suggesties..Dat er zwarte missen zouden zijn gehouden en dan gaat de fantasie op gang. Dat het wel weer eens een vrijmetselaar cover up moet zijn geweest. Geen enkel bewijs voor het laatste. De katholieke kerk raakt verdorven onder deze wraakzuchtige rancuneuze personen. Zie dingen zoals ze zijn. Bij Dutroux een vies pedonetwerk. Waar misschien hooggeplaatste personen proberen zaken te verdoezelen. Punt. Jullie complotters doen allemaal hetzelfde noemen een paar feiten en stoppen dan. Bewijs nou eens dat die feiten echt een vooropgesteld paln of een cover up waren. Dat er bijeenkomsten zoals Bilderberg zijn bewijst niks als het over NWO gaat of cover ups…

     1. Juuls schreef: “Dat er een symbool op dollarbiljetten staat is voor u aanleiding om te denken dat dit met NWO te maken heeft.”

      Dat er “Novus Ordo Seclorum” met het judeo-maçonniek oog van Horus op dollarbiljetten staat heeft inderdaad te maken met de “Novus Ordo Seclorum”. Ook heeft de “New World Order”-toespraak van de oude Bush te maken met de NWO. Doe niet belachelijk.

      Juuls schreef: “Dat er bij Dutroux duistere rituelen gehouden zouden zijn zou duiden op een NWO? Vrijmetselaar zijn is volgens mij nergens verboden en dat daar vooraanstaande mensen lid van zijn is ook niet verboden.”

      Als u zelf geen onderzoek gedaan heeft, dan moet u mij geen verwijten maken omdat u de connecties niet ziet. Het is een historisch feit dat de zichtbare uitbreiding van het georganiseerd satanisme in het Westen gedurende de twintigste eeuw een resultaat was van de “spiritualistische beweging” van de maçonnieke loges en aanverwante esoterische sekten zoals de theosofisten, martinisten en rozenkruisers, één van de kopstukken zijnde Gérard Encausse. Eén van de hoofdfiguren, Alexandre Saint-Yves d’Alveydre, was de vader van het occult synarchisme, de NWO-arm die politieke constructen zoals het fascisme en het nationaal-socialisme creëerde als valse oppositie; het Thulegenootschap, La Cagoule, de Propaganda Due-loge waren voorbeelden van synarchistische netwerken. Eugène Schueller, stichter van L’oréal, steunde La Cagoule, en heden staat L’oréal bekend om de weishauptiaanse symboliek die het bedrijf hanteert.

      De Joodse sekte van Adam Weishaupt is gebaseerd op de kabbalistische sekte van Jacob Frank (Charles Novak schreef daarover in “Jacob Frank, le faux messie”), waarin zwarte missen als rituelen geïncorporeerd waren. Reeds de vrijmetselaar John Robison schreef over de overname van de maçonnieke loges door de sekte van Weishaupt in “Proofs of a Conspiracy” (18de eeuw). De Minerva-aanbidding van de wereldpolitieke machthebbers in de vorm van uilenbeeltenissen komt rechtstreeks uit de minervalistische sekte van Weishaupt; het is een kenmerk van de aanwezigheid van die sekte. Het is achterlijk om te beweren dat de machthebbers geen NWO-plannen hebben wanneer zij zelf de afgoden van de NWO-netwerken ritueel aanbidden.

      Het expliciet luciferianisme van de vrijmetselaar Albert Pike is het geheim van de vrijmetselarij dat voor de meeste logeleden verborgen gehouden wordt. Dat het de Gentse vrijmetselaars waren die de videotape met de satanisch-rituele moord in handen hadden waarover Albert Mahieu sprak is, Juuls, ook geen toeval, en dat weet iedereen die kennis van zaken heeft over de geschiedenis van de politieke machtsvestiging der judeo-maçonnieke sekten gedurende de recente eeuwen. Hoe wist volgens u de anti-maçonnieke priester-schrijver Mgr. Ernest Jouin dat de dood van Frans Ferdinand in de maçonnieke loges gedecreteerd werd voordat de moord geschied was? Voor de Tweede Wereldoorlog was het wijdverbreid gekend in de katholieke Kerk dat de Eerste Wereldoorlog door de framasonnen in gang gezet werd om de Habsburgtroon omver te werpen, de laatste min of meer sterke politieke en militaire verdediging die de Paus van Rome had tegen de judeo-maçonnieke krachten. Het artikel “Secret 1918 Vatican Archive Document Reveals Freemasonic Plot to Destroy Throne and Altar” van Maike Hickson (11 mei 2017) op “One Peter Five” gaat over de plannen van de vrijmetselarij in die tijd.

      Juuls schreef: “U zegt dat in het Dutroux proces zaken zijn ondergeschoven. Kom met bewijs. Het is alweer een conclusies op basis van suggesties.”

      Dat meerdere getuigen vermoord werden vooraleer zij konden getuigen, was dat volgens u maar voor de grap? Het “spaghetti-arrest”, waardoor Connerotte aan de kant geschoven werd, was dat volgens u maar om te lachen? Dat de zaak Dutroux in de doofpot gestoken werd is een feit waarvan de ontkenning niet serieus is; het is schrijnend dat er nog mensen zijn die proberen te doen alsof dat onzeker is. Als u uw verstand niet wil gebruiken moet u niet kwaad zijn op degenen die dat wel doen. De politie is in 1996 binnengevallen bij de satanische sekte van Desmedt en Kindermans, maar het politieonderzoek werd gesaboteerd van hogerop.

      Hetzelfde patroon van occulte rituele seksmagie wordt teruggevonden in machtskringen internationaal; de zaak Jimmy Savile in verband met het Engels koningshuis, Jeffrey Epstein, de zaak onderzocht door John DeCamp, de zaak Dutroux, al deze zaken tonen hetzelfde patroon; wie zelf onderzoek doet vindt steeds weer de internationale politieke connectie terug. In het huidig mondialistisch systeem staan de VS en lidstaten van de Europese Unie immers niet autonoom, maar zij werken steeds meer naar internationalisme, naar steeds meer centralistische blokvorming. Een machtig maffianetwerk in het één land staat niet in een onafhankelijk vacuüm tegenover het breder kader van de wereldpolitieke situatie. Geheel de wereldpolitiek is geconnecteerd. Wanneer u dus figuren zoals Henry Kissinger samen met andere bekende koppen aanbidding ziet geven aan een afgodsbeeld in California, dan kan u dat simpelweg niet in isolement beschouwen. Wat zij daar doen IS hun politieke agenda, de politieke agenda van het huidig wereldsysteem.

      U weigert om redelijk te zijn en wimpelt alles prima facie af, maar ik plaats deze reactie voor mogelijke andere lezers.

      1. Sinds wanneer is uw waarheid DE waarheid en DE redelijkheid? U verwijt mij dat ik niet redelijk ben en vervolgens blijft u uw verhaal maar afsteken. Nog steeds gebaseert op aannames. Een punt kan ik u teruggeven. Mijn bewering over Trump en de nobelprijs. Is puur een aanname.
       Voor de rest combineert u feiten met fictie. Daarnaast zullen er best mensen zijn in welke organisatie dan ook die het met elkaar eens zijn over hoe de wereld er uit zou moeten zien. Dat doet de katholieke kerk al eeuwen, dat doen politieke partijen al eeuwen. Daar is niks mis mee. U spreekt over een onderzoek wat van hoger hand gesaboteerd wordt. Dit is precies wat u en Jules van Rooyen steeds doen. Feitelijk klopt het onderzoek naar satanische rituelen etc. Het onderzoek is echter gestopt omdat er geen misdrijven zijn vastgesteld.
       U zegt dan vervolgens omdat dat van hogerhand zo bevolen is. Kom met bewijs daarvoor. U voert steeds weer bronnen aan die al zeker niet onafhankelijk zijn. Zoals bv Hickson Hier worden bronnen als deze opgeslurpt omdat ze de ‘waarheid’ beschrijven die men hier wil lezen en die beantwoord aan het diep gelovige katholieke gevoel.

       1. Juuls schreef: “Sinds wanneer is uw waarheid DE waarheid en DE redelijkheid? U verwijt mij dat ik niet redelijk ben en vervolgens blijft u uw verhaal maar afsteken. Nog steeds gebaseert op aannames.”

        Waarheid is objectief, en het gaat hier over feiten, niet over meningen.

        Juuls schreef: “Voor de rest combineert u feiten met fictie. Daarnaast zullen er best mensen zijn in welke organisatie dan ook die het met elkaar eens zijn over hoe de wereld er uit zou moeten zien.”

        Alleen zieke geesten zeggen dat er niks mis is met georganiseerde pogingen om Lucifer op de troon van de maatschappelijke wereld te plaatsen met een expliciete cultus aan hem gericht.

        Juuls schreef: “Dat doet de katholieke kerk al eeuwen, dat doen politieke partijen al eeuwen. Daar is niks mis mee.”

        De katholieke Kerk is het Koninkrijk van God en heeft doorheen de eeuwen, toegerust met een goddelijk mandaat, steeds geprobeerd de volkeren onderworpen te maken aan Zijn wetten. De synagoge van de satan heeft geen mandaat, geen recht, om te conspireren tegen God en te betrachten het Huis van Adam in de slavernij van demonencultussen te werpen zoals het was voor de Incarnatie van de Goddelijke Logos. Mens en maatschappij hebben het recht en de plicht om God te dienen en te beminnen, en het kwade te haten.

        Juuls schreef: “U spreekt over een onderzoek wat van hoger hand gesaboteerd wordt. Dit is precies wat u en Jules van Rooyen steeds doen. Feitelijk klopt het onderzoek naar satanische rituelen etc. Het onderzoek is echter gestopt omdat er geen misdrijven zijn vastgesteld.”

        Iedereen die de publiekelijk leesbare data bekijkt weet dat het onderzoek gesaboteerd werd. De Baets en anderen werden uit het politieonderzoek verwijderd omdat zij geloof hechtten aan het getuigenis van Regina Louf. En kom mij niet vertellen dat Louf zich slechts dingen ingebeeld had, want er waren dingen die zij niet had kunnen weten zonder getuige geweest te zijn (de moord op Christine van Hees bijvoorbeeld), en een groep psychologen van de KU Leuven bevestigde dat zij inderdaad perverse gruwelen ondergaan had als kind.

        U antwoordt niet op de vermelding van het “spaghetti-arrest” en de moord op getuigen om te verhinderen dat zij zouden getuigen. Wie zou er zo mentaal blind zijn dat hij zou denken dat Connerotte uit het onderzoek gekatapulteerd werd omdat hij spaghetti gegeten had? Dat hij sprak over hoe hij institutioneel tegengewerkt werd in zijn onderzoek, was dat volgens u maar voor de grap?

        Nihoul zei dat hij genoeg stront had over figuren in België om de regering te doen vallen, en geen kat die hem vanuit het staatsbestel durfde tegenspreken. Acht u dat normaal? Chantage via op beeld gezette morele perversiteit is hoe de NWO haar voetsoldaten in gezagsposities in haar gareel houdt. Jeffrey Epstein had in de VS dergelijk materiaal zoals Nihoul het hier in België had; Epstein werd vermoord in zijn gevangenschap om te voorkomen dat hij stront van bepaalde figuren naar buiten zou brengen.

        Uit het artikel “Belgium’s silent heart of darkness” van Olenka Frenkiel voor The Guardian, 5 mei 2002:

        “I met Nihoul in a restaurant in Brussels. ‘I am the Monster of Belgium,’ he roared at me by way of greeting. He is confident he will never come to trial and that the evidence against him will never be heard by any jury.”

        “He will never come to court, he said, because the information he has about important people in Belgium would bring the government down.”

        Ik herinner mij iets over een documentaire over rituele kinderschenderij die gepland geweest was ter uitzending in het buitenland, maar die geblokkeerd werd vlak voor de uitzending nadat de zender gecontacteerd en onder druk gezet werd. In recentere jaren werd de documentaire op YT geplaatst, maar ik herinner mij helaas de titel niet meer. Bekende televisiezenders laten zich niet zomaar door iedereen onder druk zetten; het gaat hier over machtige figuren die niet wilden dat die documentaire uitgezonden werd.

        Juuls schreef: “U voert steeds weer bronnen aan die al zeker niet onafhankelijk zijn. Zoals bv Hickson Hier worden bronnen als deze opgeslurpt omdat ze de ‘waarheid’ beschrijven die men hier wil lezen en die beantwoord aan het diep gelovige katholieke gevoel.”

        Er zijn geen onafhankelijke bronnen; iedereen wordt gedreven door wereldbeelden en leringen. Dat wil niet zeggen dat er geen objectieve feiten weergegeven kunnen worden. Ik twijfel er aan of u eigenlijk zelfs wel weet wat er in het artikel van Hickson staat; uw antwoord doet het lijken alsof u de naam “Maike Hickson” gezien heeft en meteen aan het schrijven van uw reactie begonnen bent zonder te weten waar u het over heeft. Ik vertrouw geen bekende mediaplatformen, en ik ben dus geen aanhanger van dit of dat mediaplatform, maar ik vermelde het artikel omdat erin geschreven werd over Michael Hesemann, een Duitse historicus, die een document in kerkelijke archieven vond betreffende de maçonnieke plannen in de twintigste eeuw.

        Dat de vrijmetselarij gedurende de twintigste eeuw steeds machtiger en machtiger geworden is wist vrijwel iedereen in de katholieke Kerk vroeger. Een oude vrouw heeft mij ooit verteld dat zij als kind bij de nonnen leerde over de gevaren van de vrijmetselaars en hun invloed op de politiek. Maar met het aantreden van Johannes XXIII als paus heeft occult Juda een nooit eerder geziene invloed uitgeoefend binnen de structuren van de heilige Kerk, en wat vroeger algemene kennis was binnen de Kerk is heden dus door de bevolking vergeten door de schuld van televisie-hersenspoeling met brood en spelen voor jong en oud en van het plichtsverzuim van de herders der kerkelijke schaapsstal.

        U heeft niet geantwoord op hetgeen ik zei over Leo XIII en “Humanum Genus”. Noemt u hem een zotte “complot-theorist”? Denkt u werkelijk dat deze paus zich baseerde op wazige geruchten en ongefundeerde “aannames” bij het schrijven van zijn encycliek? Nooit de “Permanente Instructie van de Alta Vendita” gelezen, een document van de occulte vijand dat in opdracht van de Paus van Rome gepubliceerd werd om de gelovigen te waarschuwen tegen de machinaties van de geheime sekten?

        1. Citaat uit mijn vorige reactie: “Er zijn geen onafhankelijke bronnen; iedereen wordt gedreven door wereldbeelden en leringen. Dat wil niet zeggen dat er geen objectieve feiten weergegeven kunnen worden.”

         Ik wil hier nog aan toevoegen dat de katholieke religie objectief de waarachtige religie is; het katholiek wereldbeeld neigt katholieke gelovigen dus naar het zeggen van waarheden, zowel van religieuze als van wereldlijke aard, want waarheid neigt haar kinderen tot het spreken van waarheid. Dat betekent niet dat gelovige katholieken altijd de waarheid zeggen, maar wel dat het katholiek wereldbeeld geen obstakel is voor objectieve feitenweergave, en dat het zelfs dergelijke weergave bevordert.

         1. Kijk daar past maar een vraag op. Is het een objectief en bewezen feit dat God bestaat?

          1. Juuls schreef: “Is het een objectief en bewezen feit dat God bestaat?”

           Ja.

        2. @ Theudmer

         Ik vermoed dat U er “boenk” opzit wat Nihoul betreft. Wat ik echter nooit begrepen heb, is waarom Dutroux nooit gesproken heeft. Ik vermoed dat hij zelf wel beseft dat hij nooit meer zal vrijkomen. Dus wat heeft hij te verliezen? Of denk je dat hij niet zoveel weet/wist als Nihoul? Ik heb me dit al lang afgevraagd…

         1. Dutroux heeft zelf gezegd dat hij voor een breder netwerk werkte. Hij lijkt te hopen vrijgelaten te worden, want we zien van tijd tot tijd zijn pogingen daartoe in het nieuws verschijnen. Hij is ook ongetwijfeld te narcistisch om te riskeren “gezelfmoord” te worden in zijn gevangenschap zoals Epstein door zijn mond open te doen.

          Ik denk dat ze hem nooit in de gevangenis zouden gestoken en gehouden hebben ware het niet dat ze de reactie van het volk vrezen. Het justitieapparaat is immers in de greep van diegenen die met dezelfde netwerken betrokken zijn als eertijds Dutroux.

          Oswald LeWinter schreef dat Dutroux een villa had in de Caraïben waar bekende politiekers van de VS zich aan minderjarigen kwamen bezondigen en dat Nihoul die voor hem beheerde. Opvallend is dat hij dat schreef toen het, voor zover ik weet, nog niet publiekelijk gekend was dat Jeffrey Epstein een oord van verderf in de Caraïben bestuurde waar dezelfde smeerlapperij plaatsvond als datgene waar Dutroux mee betrokken was. De vraag is dus: Had Dutroux een villa op het eiland van Epstein? De titel van het artikel van LeWinter: “Bush-Cheney Cabal: Pedophilia, Arms Dealing, Murder”.

          In de video “Jeffrey Epstein Private Island – Little St. James, U.S.V.I.” op het YT-kanaal “Varied Perspective Technologies, LLC” kan men drone-beelden zien van de afgodstempel van Epstein van toen de koepel en de Minerva-uilenbeelden er nog opstonden.

          Ik vraag u, Kurt, om te bidden tijdens deze dagen voor de uitdrijving van het satanisch kwaad in de maatschappij en voor de bescherming en bevrijding van de mensen die gevangen gehouden worden door de occulte netwerken, want op 21 juni ‘vieren’ de satanisten zonnewende en brengen zij mensenoffers.

          1. Ga ik zeker doen. Ik heb onlangs trouwens nog een oproep tot gebed gedaan voor ALLE slachtoffers van sexueel/pervert geweld. Of het nu gaat om jongens of meisjes, volwassen vrouwen… als slachtoffer van rituelen, als sexslaaf onder islam-terreur, in gedwongen prostitutie, in de porno-industrie…

           In feite is elke daad van sexueel/pervert geweld satanisch van aard. Ook al zijn de daders geen ‘satanisten’ an sich, ze worden wel gedreven door de duivel en door niemand anders. Het kwaad in hoogsteigen persoon.

           Het is niet omdat porno als ‘normaal’ wordt beschouwd dat het niet minder zondig en kwaadaardig is. Niet alleen zeer vele vrouwen die hier gedwongen (en zeer dikwijls gedrogeerd) aan meewerken zijn hier slachtoffer van, ook een hele generatie die niet meer wordt onderwezen wat zonde is, is hier (onwetend) het slachtoffer van. Hoeveel porno-verslaafden zijn verantwoordelijk voor gebroken gezinnen? Slaaf van hun eigen lusten en begeerten. Ik weet waarover ik spreek. Ik ben zelf jarenlang zo’n slaaf geweest…

           Wat je onlangs schreef over jouw generatie (immorele zombies) kan ik allen maar bevestigen. Losgeslagen, telkens onderweg naar de volgende bevrediging van hun zinnen. Ik ben 20 jaar ouder dan jij, en ik moet spijtig genoeg vaststellen dat het met mijn generatie niet erg veel beter is…

           De wereld heeft zoveel nood aan gebed. Laat er ons alvast aan beginnen!

          2. Kurt,

           De porno-industrie is ongetwijfeld een vernietigend kwaad. En er zijn al meer dan eens bepaalde soorten van gruwelen uitgekomen in dat milieu geschied. Sommigen zitten op vuile websites naar verkrachtingen te kijken zonder dat zij het beseffen.

           Die industrie wordt als wapen gebruikt tegen de volkeren van de vroegere West-Europese Christenheid. Onkuisheid verduistert het intellect, waardoor mannen er dom, beestelijk en serviel van worden, terwijl zij fysiek zwak worden; dat willen de machthebbers om de bevolking in hun gareel te houden en om opstanden tegen hun tiranniek bewind te voorkomen, want opstanden worden geleid door mannen. Van verslaafde scharminkels verwachten zij geen tegenstand, van weerbare mannen wel.

           Het klimaat van mannelijke ontaarding is een voedingsbodem voor het feminisme dat de vrouw mentaal ontwricht, en zo ziet ge een kettingreactie die als een spoor van verwoesting doorheen de componenten van de maatschappij loopt. De dikke, rijke woekerbankier kijkt toe met een glas wijn in zijn hand en een malicieuze grijns op zijn gezicht terwijl de wereld brandt.

           Verslaafden aan de vuige machine van westerse morele ontaarding moeten weten dat het nog niet te laat is voor hen om te veranderen, en zij kunnen dat met de bovennatuurlijke gratie die God aan eenieder beschikbaar stelt. Ons volk moet uit het moeras van verderf kruipen en opnieuw eervol wandelen, volgens de goddelijke wetten, onder het Licht van het Evangelie; dan zou het kwaad gelijk ratten wederom in zijn holen kruipen.

           Zelfs onze heidense Germaanse voorouders waren in bepaalde opzichten kuiser dan de huidige apostatische, antichristelijke westerlingen, want de heidense Germanen keken neer op het verliezen van de maagdelijkheid wanneer men onder de twintig was van leeftijd; zij waren van oordeel dat de spieren zich dan niet goed ontwikkelden en dat men bijgevolg geen sterke krijgsman werd, waar zij als krijgsvolk vooral naar streefden. Daartegenover staat dat er polygamie was, maar dat werd gepraktiseerd als statussymbool door vooraanstaande mannen.

           Kurt schreef: “De wereld heeft zoveel nood aan gebed. Laat er ons alvast aan beginnen!”

           De strijd is en blijft op de eerste plaats geestelijk; dat mogen we nooit vergeten. Katholieken die onwetend zijn betreffende de religie waar zij lid van zijn moeten het begrip geestelijke oorlogvoering herontdekken. Men onderschat de impact van het gebed; occultisten die zich met hekserij bezighouden zijn bevreesd om op een plaats te vertoeven waar intensief gebeden wordt door mensen die in staat van gratie zijn omdat zij daar de demonische macht voelen verzwakt worden. Het zijn vooral mensen in staat van doodzonde die geschaad worden door vloeken door occultisten uitgesproken; mensen in staat van gratie kunnen ze in de meeste gevallen niet schaden.

     2. Juuls schreef: “Vrijmetselaar zijn is volgens mij nergens verboden en dat daar vooraanstaande mensen lid van zijn is ook niet verboden.”

      Vrijmetselaar zijn is verboden door de goddelijke wet en is een doodzonde. De vrijmetselarij wil God onttronen en Hem vervangen met de satan, die zij “lichtdrager” noemen en “grote architect”. Het concept zelf van geheime genootschappen is trouwens in tegenstrijd met de natuurwet, want volgens de natuurwet staat alle menselijke organisatie ofwel binnen het domein van het temporaal gezag ofwel binnen het domein van het priesterlijk gezag; geheime genootschappen proberen hun leden te onttrekken aan de domeinen van beide door God ingestelde rechtsmachten.

     3. Zag volgens Juuls Paus Leo XIII waanspoken toen hij “Humanum Genus” liet publiceren? Noemt hij deze paus, die veel meer kennis van zaken had dan hij, een “complot-theorist”?

   2. Beste Juuls,
    Uw reactie op Bart is wel heel kort door de bocht.
    Met welke zekerheid kan u stellen dat deze Amerikaanse geestelijke zijn opponenten haat ?
    Waarom zou hij zijn nek uitsteken, wanneer hij persoonlijk niets te winnen heeft bij deze actie ?Als je een beetje intelligent bent, besef je maar al te goed al de bagger, die je over je kop zult krijgen. Mag ik me veroorloven te aan te raden nog eens goed al hetgene je op internet kunt terugvinden, opnieuw met “open mind” te lezen en erover na te denken ?
    Met welgemeende groet,

    Guido

    1. Leest u zelf eerst eens objectief alle informatie. En verwar mening, wensen etc niet met feiten. Schakel daarbij uw katholieke kompas even uit zodat u waarachtig tot een objectief oordeel komt.

     1. @ Juuls: ik lees:”Schakel daarbij uw katholieke kompas even uit”…

      Tja…

      Het is ook op die manier dat onze Katholieke scholen op een paar decennia compleet verdorven zijn en van de waarheid los. Dat onze jeugd niet meer te horen krijgt wat zondig is, meer nog, zonde bestaat niet meer. Nog nooit zoveel anti-depressiva. Nog nooit zoveel drugsgebruik. Nog nooit zoveel agressie tegen politie, medisch personeel, in het verkeer. Moreel verval stijgt ten top en een hele generatie wordt vooral aangemoedigd om met alles ’te experimenteren’. Nog nooit zoveel abortussen. Nog nooit zoveel gebroken gezinnen… Ik kan nog wel even doorgaan.

      Stuk voor stuk gevolgen van het uitschakelen van het Katholieke kompas…
      Ik denk dat het dringend tijd wordt dat onze maatschappij het Katholieke kompas terug gaat INSCHAKELEN.

      1. Beste Kurt. Ik sta u bij. Ik heb op dit forum zelden iemand zo weten zwammen als Juuls. Waar komt zijn objectiviteit vandaan als hij een “katholiek kompas” meent te moeten uitschakelen? Een katholiek kompas is niets anders dan Jezus’ weg, waarheid en leven. Hij heeft zo te lezen maar weinig waardering voor de bijdragen van bijvoorbeeld Theudmer en Jules, toch twee personen die schrijven vanuit gedegen onderzoek en zelfs persoonlijke ervaring. Nogal eigenwijs, toch.

     2. Beste Juuls,

      Nu doet u het opnieuw : de brenger van het bericht aanvallen ! Ik ga zeker niet beweren dat ik alle literatuur terzake gelezen heb. Niemand kan dat en u dus ook niet.
      Maar ik heb wel genoeg ondervonden om te zien wat er gebeurt in de wereld. En inzake het normenverderf met minderjarige kinderen heb ik op twee totaal verschillende ogenblikken (met verschillende jaren tussen) twee rechtstreekse getuigenissen gekregen over bepaalde feiten vanwege twee mensen, die elkaar niet kenden. En er zijn genoeg mensen die wel weten, maar niet spreken omdat ze niet durven.
      Nog een laatse opmerking : ik geloof wel in God, maar ik heb geen katholieke kompas, want ik ben niet katholiek.
      Ik hoop dat de wereld tot inzicht komt, ik hoop dat u tot inzicht komt.

 5. @Juuls. Ik weet niet hoe een zogenaamd complot in elkaar steekt en dat interesseert me weinig. Maar dat de weg van de wereld niet de weg van Jezus is moet ons Christenen toch duidelijk zijn. Zoals de Kerk, met al zijn mankementen toch het instrument van het goede is, bestaat er in deze wereld volgens mij ook een instrument van het kwaad, zijnde zij die de portomonee het liefst in hun eigen zak houden. Dezen zijn vrienden van elkaar, zoals Herodes en Pilatus, na Jezus’ veroordeling ook vrienden werden. Er is uiteraard een strijd tegen Jezus en zijn Kerk gaande, al vanaf den beginne. Ik denk dat het niet naïef is om te veronderstellen dat deze strijd een cruciaal punt nadert en dat de machten van de duisternis zich verzamelen tegen Jezus’ Kerk. Niet dat we nu bang in de kelder moeten gaan zitten, maar we mogen ons er wel bewust van zijn.
  En Trump? Een oelewapper van een vent, ja. Maar een narcist? Nee, een narcist bekommert zich er om hoe hij overkomt op het publiek. Trump interesseert dat geen bal. Het zou misschien wel eens kunnen zijn dat God deze kwibus voor het goede gebruikt. Veel gelovige Amerikanen beginnen toch in die richting te denken.

  1. Zeker is de kerk het instrument van het goede..Maar wat je dan weer bedenkt of concludeert is weer gebaseert op conclusies gebaseert op wantrouwen en complotdenken.

   Trump is zeker een narcist. Hij is 200% meer bezig als alle andere presidenten voor hem om zijn nalatenschap in de geschiedenisboeken zo goed mogelijk te laten zijn. Geloofd u mij maar dat hij op de achtergrond aan allerlei touwtjes trekt voor de Nobelprijs. En zijn opmerkelijke relatie met NoordKorea moet je daar niet los van zien. Narcist en Ijdeltuit

   1. Juuls schreef: “Maar wat je dan weer bedenkt of concludeert is weer gebaseert op conclusies gebaseert op wantrouwen en complotdenken.”

    Later, in dezelfde reactie, schreef hij: “Geloofd u mij maar dat hij op de achtergrond aan allerlei touwtjes trekt voor de Nobelprijs.”

    Nu bent u er toch mee aan het lachen, he Juuls?

    1. Theudmer,

     Ik vrees dat het paarlen voor de zijnen werpen is wat u doet. En pas op, straks draaien ze zich om en vertrappen je.
     Kijk, als iemand een bepaalde blik heeft, dan zijn argumenten die niet overeenkomen met die blik onwenselijk en worden geweerd. Dat is nu eenmaal het punt met kennis. Men ziet iets of niet.
     Neem nu die ‘corona-crisis’. Duidelijk (voor mij althans) is dat e.e.a. gehyped (meer van gemaakt dan het is) wordt dan het in wezen is.
     Zelfs sommige goedwillende artsen trappen in de hype.

     Het is waarschijnlijk precies de bedoeling van de complotsmeders om mensen tegen elkaar op te zetten. Sommige ingewijden spreken zelfs over puur fascisme wanneer de gezondheidskaart en de rassenkaart wordt getrokken. In het verleden zijn deze zaken vaker zo gebeurd, maar omdat onze geschiedenisboekjes niet volkomen zijn, weten we dit normaal niet.

     En het gebruik maken van slinkse technieken is nu eenmaal wat die ’topmensen’ doen. Daarvoor hoeft men enkel de wat betere geschiedenisboeken te raadplegen. Veel oorlogen zijn nare samenzweringen van wat toplui die het nodig vinden om weer eens te gaan vechten.

     En ja. Het doet pijn en verdriet wanneer je aangevallen wordt op pure kennis. Want, hoe kun je nu verantwoordelijk zijn voor de inhoud van die kennis? Maar ja. Zo gaat het. De samenzweerders maken nu eenmaal gebruik van de onwetendheid van het volk.
     En dan is het heel eenvoudig om zo een bisschop weg te zetten als complotdenker. Maar dat is het wrange: juist die kritische denkers hebben wij -het volk- nodig om beschermd te worden tegen de streken die de boeven uithalen. En toch zijn we met te weinig. De macht van de massamedia is zó onvoorstelbaar groot. En van de instellingen zoals scholen.
     En het kwaad en onrecht is zó wijdverbreid! Het zit in alles: van medicijnenleer tot psychiatrie, in kerken, ministeries, kamers. We zullen er dus mee moeten leren leven.
     Want de rijken kopen alles op en de armen worden steeds armer. De rijken bezitten straks op papier de aarde, de lucht en het water. Dat is het vervelende. Wettelijk worden ze weer eigenaar van het land en alles wat erop is. Net als in de tijd van de Egyptenaren toen de farao op Jozef’s advies en raad, het volk aan de bedelstaf bracht en toen voor een koopje al het land, en het vee, en het water en tenslotte ook de mensen opkocht. En toen waren ze slaaf. En dat presteren die bepaalde families en bendes steeds weer. Maak een land stuk en koop het goedkoop op. Als de aandeelhouders maar mee-snoepen uit de pot met geld.
     Sommige mensen schamen zich niet eens om te speculeren over de rug van miljoenen mensen. Ze begrijpen ze niet eens dat ze dat doen. Maar ja.

     1. Beste Raphaël,

      Ik ga volledig met je akkoord. Terecht schrijf je dat het kwaad wijd verspreid is. Ik vind zelfs dat je het nog heel gematigd schrijft. Zonder de bedoeling te hebben te zeggen dat er in de volgende sectoren geen mensen zijn dit het goed bedoelen, weet ik voor mezelf dat er geen enkele, ik herhaal, geen enkele sector in de wereld is die niet gecorrumpeerd is en waarvan de echte doelstellingen vaak totaal anders zijn dan deze die officieel naar buiten worden gebracht.
      Hopelijk krijgen we betere tijden !

   2. Misschien toch maar eens een snelcursusje “d” of “t” werkwoord-uitgang volgen vooraleer je je gaat uitspreken over wereldpolitiek?

    1. Kurt is er nog zo eentje die mensen pakt op hun taalfouten en op die manier zijn eigen grote gelijk wil halen. Kurt, u vormt een oordeel over mensen door kritiek te uiten op hun gebrek aan juiste spelling. Dit is niet alleen naast de kwestie, het is zeer laag, vooral omdat u door uw opmerking iemand zijn mening ontzegt omdat hij de spelling niet helemaal meester is. U trekt een persoon in het belachelijke omwille van redenen die NIETS te maken hebben met een gedachtewisseling. Iemands mening wordt belachelijk gemaakt omdat hij de spellingsregels niet kent. Voor dit soort praktijken past enkel de grootste minachting! Maar waarschijnlijk past dit in uw visie op het christendom!

     1. Neen hoor. Dit is de eerst keer dat ik iemand aanspreek op zijn taalfouten. daar is een reden voor. Als mensen denken “den intelligente” te moeten komen uithangen en daarna een hoop heiligschennende brol moeten komen uitkramen, daarbij ook nog eens menende dat ze alle wijsheid in pacht hebben… (Juuls dus)

      Welnu, als ze dan toch menen zo intelligent te zijn, dat ze dan inderdaad maar eens eerst zonder fouten leren typen.

      U snapt dus duidelijk ’the point’ niet. maar als ik jouw reacties lees op voorgaande artikelen hebt U daar wel meer last van.

      Goedenavond nog.

      1. het slotwoord van Kurt kan weer tellen: ‘ u snapt dus duidelijk ‘the point’ niet. maar als ik jouw reacties lees op voorgaande artikelen hebt U daar wel meer last van’. u hebt het over foutloos schrijven, verplicht voor intelligente mensen, zo schrijft u. U, als ongetwijfeld intelligent mens moet toch weten dat ‘u’ en ‘jou’ niet door mekaar kunnen gebruikt worden in dezelfde zin. Ik dacht ook dat het hier om een forum gaat in het Nederlands, of doet uw Engelse uitschuiver wat geleerder aan.
       Excuus voor de opmerking van een simpele jongen

       1. Ach, U preekt de barmhartigheid maar U vind het zo fijn om zélf mensen neer te halen.
        Ik ken uw soort door en door, er zitten ook in onze parochie zo’n kalibers.

        Preken over de barmhartigheid, de liefde, de zeemzoete lamme goedzak Christus… De hel bestaat niet en de duivel is een verzinsel. En als daar iemand anders over denkt DAN ZAL IK MIJN BARMHARTIGHEID WEL ES GOED IN UWE RUG STEKEN! Ik ken ze Ik ga dan ook verder geen energie meer verspillen aan reacties op uw wollig (maar zo verdomd schijnheilig) geleuter.

        Ik heb trouwens nooit beweerd ZELF intelligent te zijn. Opnieuw mist U compleet de boodschap. Maar dat zal ook deze keer ongetwijfeld aan mij liggen.

        Ajuus

 6. @Juuls. Wat Trump betreft weet ik het ook allemaal zo zeker niet. Ik ga maar af op wat ik lees op, volgens mij, betrouwbare katholieke nieuwssites in Amerika. Maar dat het kwaad in deze wereld zich evengoed organiseert kunnen we lezen in het Evangelie, dat heeft met complotdenkerij niets te maken.

 7. Bij mijn weten zijn er verschillende gradaties bij de vrijmetselarij en is de Franse of Parijse “Het grote Oosten ” een van de grootste antiklerikale werkplaatsen.

 8. Aan de andere kant zijn er mensen die zichzelf dienen, geen morele principes hebben, het gezin en de natie willen slopen, arbeiders willen uitbuiten om zichzelf buitensporig rijk te maken, interne verdeeldheid en oorlogen aanwakkeren en macht en geld vergaren.”

  Zelden een beknopter, duidelijker, en correctere samenvatting van de intenties van Donals Trump gelezen

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht