Ook priesters sterven door Coronavirus

Kisten staan te wachten in de kerk naast een kerkhof in Bergamo – Foto: Facebook

In Bergamo (Italië), de geboortestad van Paus Johannes XXIII, stierven 6 priesters aan het Coronavirus. 20 anderen liggen momenteel in het ziekenhuis. Dit werd bevestigd door Mgr.  Francesco Beschi van Bergamo, in een interview met het Italiaanse nieuwskanaal Rainews24. “Heel wat priesters hebben zich aan het virus blootgesteld, om hun gemeenschap nabij te blijven”, aldus Mgr. Beschi.

Met zijn 3,416 bevestigde zieken (ten opzichte van het totaal aantal Italiaanse Coronapatiënten: 21,157) is   Bergamo momenteel één van de epicentra van de Corona-pandemie in Italië. Dit is heel veel, aangezien Bergamo met zijn 120,000 inwoners slechts 0,2% van het totaal aantal inwoners van dit land vertegenwoordigt. 

Het aantal zieken zou in Bergamo exponentieel blijven stijgen, met niet minder dan 50 sterfgevallen per dag. De Kerk zou er het aantal uitvaarten, die nog steeds in beperkte kring en met de nodige “social distancing” worden gehouden, niet meer kunnen bijhouden. Doodskisten zouden zich opstapelen  omdat er geen tijd is om hen te begraven.

Tijdens zijn dagelijkse H. Mis op vrijdag in zijn residentie, het Hotel Santa Marta, bad Paus Franciscus voor de “priesters die de mensen begeleiden tijdens deze crisis.Moge de Heer hen de kracht en mogelijkheid geven om de beste manieren te vinden om te helpen.” Volgens de Paus zijn “drastische maatregelen zijn niet altijd goed.” “Laten we daarom bidden dat de Heilige Geest onze priesters het nodige onderscheidingsvermogen schenkt om het heilige, trouwe volk van God niet aan haar lot over te laten.”

Zou onze Kardinaal De Kesel dit laatste gehoord hebben? Christelijke gelovigen in Vlaanderen voelen zich tijdens deze Corona-pandemie namelijk aan hun lot overgelaten. Eucharistievieringen, kerkelijke huwelijken en doopsels werden zonder veel poespas afgelast.  Daarna kon er van onze Kardinaal nog net een open briefje op kerknet vanaf. Verdient het “trouwe volk van God” niet meer pastoraal van zijn kerkleiders op dit moment van beproeving? 

Bron: Crux News

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

20 commentaren op “Ook priesters sterven door Coronavirus

 1. De beslissing dat er geen religieuze plechtigheden mogen plaats vinden met uitzondering van uitvaarten is geen beslissing van de bisschoppen maar van de regering. Ook de Kerk is aan de wetten en besluiten van de regering onderworpen.

 2. In Nederland zijn de vieringen van Palmzondag, van de Goede Week en Pasen ook al verboden. Dat zal wellicht ook bij ons het geval zijn.

 3. Wie heeft het coronavirus gelanceerd? Het is Satan! Wie heeft de kerken gesloten voor de gelovigen? Het is Satan! Wie wil dat de Eucharistie en de werkelijke Aanwezigheid van Christus onder ons verdwijnt? Nogmaals Satan! Wie wil er een algemene paniek veroorzaken onder het volk? Satan!

  Wie wil de mensheid van de aardbodem wegvegen? Het is hij, de moordenaar die “rondzwerft als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden” (1Petr.5)

  Wie wil de mens ervan overtuigen dat God hem verlaten heeft? Nogmaals Satan, steeds jaloers op de mens! Wie heeft er ons een beschaving voorgespiegeld zonder God, waar aards welzijn het opperste geluk zou zijn. Hij, de prins van de leugen. Zo zou ik nog lang kunnen verder gaan. Maar meer dan ooit is de boodschap klaar: achter deze gemene afpersingen en deze angsten die de kinderen Gods nu moeten doorstaan, heeft God zijn plan.

  Hij alleen kan het goede uit het kwaad halen en Hij doet dat reeds.

  We applaudisseren voor hulpverleners, artsen, verzorgers en iedereen die anderen nu in deze tijden van nood helpen. Maar, daar horen geen bisschoppen en priesters bij. Ze zaten voor de crisis al in hun kot en nu tijdens de crisis zitten ze nog meer in hun kot. Wat ze voor de crisis al niet deden, dat zullen ze zeker ook niet doen tijdens een crisis.

  Laat ons bidden voor veel Heiligen priesters, want we hebben er geen!
  Heer, geef ons Heilige priesters!
  Heer, geef ons veel Heilige priesters!
  Heer, geef ons heel veel Heilige priesters!
  Amen.

 4. Deze priesters zijn de engelen die we nodig hebben, Jezus zei : niemand kan een groter offer brengen , dan hij die sterft voor zijn vrienden. We hebben meer engelen nodig, egoïsten hebben we in overvloed.

  1. G’d en Christus staan boven de natuur en haar eigen wetmatigheden: Zij horen tot onze geestelijke (spirituele) wereld waarin het gaat om de juiste wijze (Wijsbegeerte) waarop wij (de met rede begiftigde schepselen) zouden moeten omgaan met de natuurlijke wereld met het oog op ons voortbestaan, ons geluk en onze uiteindelijke roeping: onze zaligheid.

   Die twee werelden moeten we niet steeds met elkaar vermengen. Ze komen slechts samen in G’d (de Schepper) en in ons mensen die enige keuzevrijheid hebben gekregen.

   Alle wezens zullen door hun bestaan de stoffelijke natuur beïnvloeden, daar is geen ontkomen aan. Er is evenwel nergens empirisch aangetoond dat de geestelijke wereld de natuurlijke wereld beïnvloedt, anders dan via de levende wezens. (Ze ademen, eten, drinken, planten zich voort én doden, bedrijven landbouw en veeteelt, bouwen en breken af op eigen initiatief, enz.) En dat alles vanuit innerlijke aandrift plus eenmaal opgedane, tijd en cultuur gebonden kennis en overtuiging c.q. levensbeschouwing.

   Satan is derhalve ook geen zelfstandig fenomeen of entiteit buiten de geest van mensen. Het is de veronderstelde demon IN ons als we ons laten leiden door de verkeerde mentaliteit of geest. Een gebrek dus aan (zelf)discipline! Anders gezegd: datgene dat ons innerlijk afhoudt van het doen van het goede, van de liefde, compassie, afhoudt van eerlijk delen, en ons aanzet tot slecht gedrag en dat we traditioneel aanduiden met de Zeven Hoofdzonden: hoogmoed, gierigheid, nijd (afgunst), gramschap (toorn), onkuisheid, gulzigheid en lauwheid c.q. traagheid. M.a.w. mentale houdingen die de basis vormen van alle slecht gedrag. Die demon (satan) zit dus in ons en is alleen te bestrijden als we ons innerlijk of geestelijk leven op orde houden én onze medemensen helpen dat evenzeer te doen bij zichzelf!

   WIJ zijn dus hier aan zet; G’d en Christus kunnen én zullen onze demonen niet verdrijven of intomen. WIJ moeten dat zelf doen! (Zelf)discipline is dus gevraagd, zowel in ons denken als in ons gedrag.

   (Vraag blijft hier of we daarvoor en daarbij per se gewijde ambtsdragers c.q. priesters nodig hebben in de vorm van celibataire jongemannen, en of niet ook andere tot voorbeeld en coach kunnen dienen! Wordt de noodzakelijke (zelf)discipline door de hele samenleving gedragen, dan is die discipline moeilijker te negeren of af te wijzen dan dat ze uitsluitend of in hoofdzaak slechts gedragen wordt door een groep mensen met een buitengewoon, want celibatair levende groep van de hitte der dag vrijgestelde mannen aan de rand van de maatschappij,)

   Er zijn vele wegen die naar dit doel (beheersing van de demonen IN onszelf) kunnen leiden. Voor ons christenen is het enig werkende middel: G’d in Christus centraal stellen in ons leven én denken door Hem lief te hebben en ons liefdevol aan Hem over te geven, op Hem te vertrouwen, Hem dankbaar te zijn (voor zijn voorbeeldig leven en wijsheid), en dus ook door altijd blij te zijn en veel biddend met Hem onze dagen door te brengen, met de dingen die niet alleen gedaan moeten worden, maar ook goed (d.w.z. in overeenstemming met de natuurwetten en gericht op duurzaamheid/houdbaarheid).

   Een biddende ziel worden én blijven, dat zou ons doel moeten zijn. Bangmakerij past daar niet bij. G’d straft ons niet, maar roept ons op het beste dat Hij in ons heeft gelegd (het vermogen om lief te hebben en liefde te ervaren) 24/7 naar boven te laten komen. Hij zoekt ons altijd (p.p.t.: “Adam waar ben je?”) , en blijft dat doen, net als onze ouders dat deden en in wezen via ons gevormde geweten ook altijd blijven doen. Stellen we ons in daarop immer het goede antwoord te geven, dan komt alles goed ongeacht wat de natuur (pandemie of niet) voor ons in petto heeft.

   Wie met Christus gaat, heeft niets te vrezen, zelfs de lichamelijke dood niet! Dat laat echter onverlet dat we altijd onze hersenen moeten gebruiken om de wetmatigheden van de Natuur te leren kennen en te leren gebruiken tot ons aller voordeel op korte en lange termijn. Luisteren we daarom ook steeds naar onze meerderen in wetenschap (nu de virologie) en democratisch Bestuur!

   1. U gelooft kennelijk niet in de duivel, beste B minor, conform het citaat van Sint Petrus, zie hierboven, en het smeekgebed na afloop van het Heilig Misoffer van altijd, “Heilige Aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd, wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht doe gevoelen. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de Goddelijke kracht in de hel terug, Amen.”
    U ontkent de duivel. Waarom, beste B minor ?
    Het is al eerder gevraagd, maar bent U Rooms katholiek of niet ?

    1. Beste Jules van R., U had waarschijnlijk uw leesbril niet op toen U mijn bijdrage hier zag.
     Met uw welnemen zal ik daarom mezelf citeren:

     “Satan is derhalve ook geen zelfstandig fenomeen of entiteit buiten de geest van mensen. Het is de veronderstelde demon IN ons als we ons laten leiden door de verkeerde mentaliteit of geest. Een gebrek dus aan (zelf)discipline! Anders gezegd: datgene dat ons innerlijk afhoudt van het doen van het goede, van de liefde, compassie, afhoudt van eerlijk delen, en ons aanzet tot slecht gedrag en dat we traditioneel aanduiden met de Zeven Hoofdzonden: hoogmoed, gierigheid, nijd (afgunst), gramschap (toorn), onkuisheid, gulzigheid en lauwheid c.q. traagheid. M.a.w. mentale houdingen die de basis vormen van alle slecht gedrag. Die demon (satan) zit dus in ons en is alleen te bestrijden als we ons innerlijk of geestelijk leven op orde houden én onze medemensen helpen dat evenzeer te doen bij zichzelf!

     WIJ zijn dus hier aan zet; G’d en Christus kunnen én zullen onze demonen niet verdrijven of intomen. WIJ moeten dat zelf doen! (Zelf)discipline is dus gevraagd, zowel in ons denken als in ons gedrag.”

     Uw laatste vraag acht ik niet relevant. Ik sta voor niemand garant, noch voor een ‘club’. Ik heb slechts gekozen voor Jezus Christus als mijn toevlucht, redder en leidsman, van wie ik oprecht kan getuigen: ‘Gij hebt mij niet teleurgesteld.’ (Ps. 71)

     Overigens mag ik U misschien de tweede lezing van vandaag tijdens de Lezingendienst van het Getijdengebed aanbevelen. In die tekst spreekt de H. Ambrosius (bisschop van Milaan en leermeester van Augustinus) over de hoogste genieting, ons ware geluk: Zijn in de goede, ware God, in Christus onze toevlucht, enz. Van harte aanbevolen, ten minste als U het kunt opbrengen om verder te kijken dan de kale letter van de tekst, en U bereid bent om U zonder voorbehoud door de geest ervan te laten raken. Ik wens U veel geluk en vooral de vrede en rust des Heren! (Fil. 4, 4-7)

    2. Geachte heer Van Rooyen. Waarschijnlijk had U uw leesbril nog niet op toen U mijn bijdrage d.d. 19 maart 13:48u. bekeek, want U zag een essentieel onderdeel ervan over het hoofd. Voor uw gemak zal ik mezelf hier daarom citeren:

     “Satan is ( ) geen zelfstandig fenomeen of entiteit buiten de geest van mensen. Het is de veronderstelde demon IN ons als we ons laten leiden door de verkeerde mentaliteit of geest. Een gebrek dus aan (zelf)discipline! Anders gezegd: datgene dat ons innerlijk afhoudt van het doen van het goede, van de liefde, compassie, afhoudt van eerlijk delen, en ons aanzet tot slecht gedrag en dat we traditioneel aanduiden met de Zeven Hoofdzonden: hoogmoed, gierigheid, nijd (afgunst), gramschap (toorn), onkuisheid, gulzigheid en lauwheid c.q. traagheid. M.a.w. mentale houdingen die de basis vormen van alle slecht gedrag. Die demon (satan) zit dus in ons en is alleen te bestrijden als we ons innerlijk of geestelijk leven op orde houden én onze medemensen helpen dat evenzeer te doen bij zichzelf!

     WIJ (mensen) zijn dus hier aan zet; G’d en Christus kunnen én zullen onze demonen niet verdrijven of intomen. WIJ moeten dat zelf doen! (Zelf)discipline is dus gevraagd, zowel in ons denken als in ons gedrag.”

     Uw laatste vraag acht ik niet relevant. Ik ben geen lid van een ‘club’, sta ook niet garant voor een of meer mensen, voor wat zij denken, zeggen of doen. Ik beken me uitsluitend tot de Heer en Zijn Zoon Jezus Christus. Alleen van Hem kan ik oprecht getuigen: Gij hebt mij niet teleurgesteld, Gij hebt mij vaak gered, ondanks al mijn fouten en tekorten! Duizendmaal duizend keer Dank!

     Misschien mag ik U voor de gelegenheid verleiden tot overweging van de tweede lezing uit de Lezingendienst van het Getijdengebed van vandaag vrijdag in de derde week van de Veertigdagentijd. In die tekst uit de ‘Tractatus de fuge saeculi’ spreekt de H. Ambrosius (bisschop van Milaan en leermeester van Augustinus) over het smaken van het hoogste genot, het hoogste geluk voor hen die geloven in én vertrouwen op de Heer, namelijk de ongestoorde goddelijke vrede en rust als men ‘in/bij de Heer’ is met heel zijn ziel, hart en al zijn kracht. Want daar in God ontspringt de Bron die leven geeft!

 5. Laten we ons niet gek maken, met de Chinese griep, beste Katharina. Gezien de feitelijke cijfers, is er bij lange na, geen sprake van een pandemie, ook niet in Italië. In dat land is de gemiddelde leeftijd van de overledenen, 81 jr.. Het betreurenswaardige overlijden van zovele priesters in Bergamo, zou ook hier verband mee kunnen houden. Het gaat dan bij ouderen vaak ook nog om andere kwalen. Meer in het algemeen, bij overleden jongeren, is meestal sprake van verzwakking door drugs gebruik of anderszins. Het gaat om een complot. Luister naar de bijdrage van Jensen, hieronder met de link weergegeven. Neem er de tijd voor, hij zet het complot keurig uiteen. Laten we ook niet vergeten, beste Katharina, dat voor controle over de massa, “angst voor het onbekende, het beste middel is.” Dat is nu gebeurd. Onze maçonnieke regeringen hebben met behulp van de uitwassen van het mondialisme, kunnen inspelen op de Chinese (virus) griep. Het citaat is van de meest beruchte mondialist, de Talmud Jood Kissinger, ex-VS-minister van Buitenlandse zaken. We worden geregeerd door maçonnieke neo-communisten die ons allen in de klem willen krijgen voor een wereldregering. Dat gold indertijd voor de atoombom, de koude oorlog, de ebola paniek, Mexicaanse griep, groene leugens, de opwarming van de aarde en de stijging van de zee spiegel enz., en nu plotseling de Chinese griep van een communistisch bewind. Getals matig, qua besmettingen en slachtoffers, op de miljoenen bevolkingen in Europa maakt die Chinese griep niets uit. Het gaat statistisch, om vele nullen achter de komma. Dus er is geen sprake van een pandemie. Wel van een complot. In de winter van ’17/’18, vielen er in NL, 9144 slachtoffers te betreuren. Maar niemand schonk daar aandacht aan, dat was de natuur die zijn gang ging. Dat betrof vele verzwakte ouderen. En nu om een kleine fractie daarvan is het paniek, aangestuurd door de overheid en vooral de Lügenpresse media propaganda met verraderlijke “experts”, die onder maçonnieke controle staan.
  De EU regeringen zijn de vijand van het volk. Vertrouw ze niet, nooit !!

  1. Mijn God ze bestaan echt. Dit is een complot en luister en kijk naar Jensen. Ik zal een extra kaars opsteken zodat u zo snel mogelijk weer bij zinnen komt. Al denk ik niet dat u nog te redden bent.

 6. Voor de gewone mens is het onmogelijk om na te gaan wat de werkelijke cijfers zijn.

  VRIJDAG 20 MAART 2020
  BREAKING: De Corona-hysterie is de blunder van de eeuw!
  https://kavlaanderen.blogspot.com/2020/03/breaking-de-corona-hysterie-is-de.html

  Nochtans hadden sommigen al eerder melding gemaakt van de ware reden: men zal ons een vaccin opdringen dat zoals altijd vergift bevat en wee degene die dat vaccin durft te weigeren.

  In waarheid en oprechte eenvoud met Jezus en Maria verbonden blijven is nu meer dan ooit van het allergrootste belang om geestelijk overeind te blijven en afstand durven te nemen van de grote leugenaars!

  1. Die schreeuwlelijkaards van KAV hebben me niks te vertellen Eric. Schelden, tieren, roepen, brullen, oordelen en veroordelen… Een beschaafd gesprek is met die gasten zelfs niet mogelijk. Ik moet er werkelijk van kotsen. Dit doet de Katholieke zaak op GEEN ENKELE manier goed, integendeel.

   Een stel gefrustreerde “rotte tomaten smijters” aan de zijlijn.

   Die Wolfgang Wodart trouwens waar ze mee af komen… Een linkse rakker (SDP) die al meer nonsens heeft verteld in het verleden en die volgens mij meer bezorgd is over de verkoop van zijn linkse boekskes dan over volksgezondheid…
   Héél waarheidsgetrouw…

   Allemaal domme dokters en specialisten, alleen hij weet wat er aan de hand is…
   Héél geloofwaardig…

   Waar dit virus vandaan komt is voor ieder een raadsel, maar daarom hoeven we nog niet elke alternatieve pipo te geloven die op komt draven met (weer maar eens) een complot theorie.

   Ik sluit me bij deze trouwens volledig aan bij Willy. Stop met die onzin.

   1. Ook voor een sociaal democraat is het niet onmogelijk de waarheid te ontdekken. Sedert Trump’s presidentschap zijn sommige democraten overgestapt naar de andere zijde. De beloofde explosie van covid19 is nog steeds niet in zicht. Wie veroordeelt hier wie? Ik was ook extreem links want daar was niet aan te ontkomen maar een kwade heks die me al dertig jaren pest zegt me af en toe dat ik als een balletje niet onder water te houden ben ondanks al haar moeite. Dokter Wolfgang Wodarg plaatst zichzelf niet in een comfortabele positie. Velen worden wakker geschud, dat is het werk van de Hemelse Machten. Sociaal democratisch denken is juist erg oppervlakkig en alle vormen van vermeende neutraliteit worden heden vernietigd.

 7. Wat onnozele complothypotheses lees je hier weer, wat een onzin zeg, dit virus is geen complot maat eigen aan de mens, de mens is een viraal wezen en geeft dagelijks virussen door en gelukkig maken die ons altijd niet ziek, stop toch met die onzin.

 8. Trouwens, in plaats van complottheorieën te fabriceren, is er niemand die zich afvraagt of het toevallig is dat het virus net nu, tijdens de vasten over ons decadente westen raast?…

 9. De discipels van Adam Weishaupt willen de economie doen instorten om een scenario van chaos te creëren ter introductie van het luciferiaans wereldsysteem waartoe ook de eerste en de tweede wereldoorlog als stappen bedoeld waren. De eerste was bedoeld om de katholieke Habsburg-monarchie omver te werpen, en de tweede om het Heilig Land onder een zionistische joodse structuur te plaatsen. Het laatste cataclysme richting hun wereldsysteem willen zij doen uitmonden in een intronisatie van een joodse monarch in Jerusalem, de stad die zij tot hoofdzetel van hun wereldregering willen maken.

  Marie Julie Jahenny heeft gezegd dat de politiekers de mensen werkloos zouden maken om hen aan te zetten tot revolte. Een teken voorafgaand op het sociaal cataclysme dat zij geprofetiseerd heeft. Wat zien we met de huidige “lockdown”? De politiekers verbieden mensen om te gaan werken. Via de televisie bespeelt men de emoties van de bevolking met behulp van beelden, muziek etc. Marie Julie had de heilige stigmata en zij had de steun van haar bisschop, en zij heeft ook de islamisering voorzegd toen daar in Europa nog niets van te zien was.

  1. Uw uitleg klopt niet. mensen worden niet “verboden om te werken”. De mensen “worden niet werkloos gemaakt.”
   Het overgrote deel van de mensen is nog gewoon aan het werk. In de industrie, de zorg, de grootwarenhuizen en voedingwinkels, logistiek en transport (gigantisch belangrijke sector, nu nog meer), de vuilophalers en groendiensten allerhande, de bouwsector, de post, de banken, consulting, IT, en ik vergeet er nog wel een paar.

   En van de mensen die daadwerkelijk thuis zitten, is een groot deel toch nog aan het werk via telewerk. Mensen kunnen trouwens rekenen op economische werkloosheids steun. En zullen na de lockdown terug aan het werk gaan. Ze zullen trouwens meer dan nodig zijn om op veel plaatsen een gigantische achterstand weg te werken.

   Een heel aantal werkgevers heeft trouwens zelf, nog voor de lockdown, beslist om hun zaak te sluiten. Een heel aantal daarvan hadden niets met politiek te maken, of waren allerminst multinationals.

   Uw uitleg dat de politiekers de mensen werkloos zouden maken klopt niet in dit geval.

   Misschien is het een profetie die ooit nog waarheid kan worden, wie weet, maar om ze op dit scenario toe te passen is volgens mij niet correct.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht