COVID-19: Niets zal nog zoals vroeger zijn…

” Niets zal nog zoals vroeger zijn “, dat verklaarde vorige zondag Mgr Giancarlo Crepaldi, aartsbisschop van Triëst,  tijdens zijn homelie in de kathedraal over de impact van de corona-epidemie. Mgr Crepaldi behoort tot de weinige bisschoppen, die uit hun kathedralen gekomen zijn om hun steden te zegenen met het Heilig sacrament, nu de gelovigen niet meer de H.Mis kunnen bijwonen.

Hij heeft zijn analyse van de huidige dramatische situatie en van het post- coronavirus tijdperk nu gepubliceerd onder de titel ” Coronavirus, vandaag en morgen”. Mgr Crepaldi is één van de grootste deskundigen inzake de Sociale leer van de Kerk.

” De moraal zal moeten veranderen om opnieuw gegrond te zijn op iets anders dan op zichzelf en de maatschappij zal de zin van God en van de religie moeten terugvinden “, zo luidt zijn oproep om terug te komen tot waarheid en werkelijkheid.

In zijn betoog, zet hij enkele belangrijke bakens uit:

Het einde van het ideologisch naturalisme

Nog maar pas enkele weken geleden, was het al ” moeder aarde ” dat de klok sloeg. Tot in het Vaticaan, werd deze heidense religie en ideologie, met haar rituelen en afgodenbeeldjes op applaus onthaald. Paus Franciscus  zelf leek er van op te fleuren… De ophemeling van een zuivere en van oorsprong niet bezoedelde natuur, waarvan de mens de grote vervuiler zou zijn, werd al langer door velen als nonsens afgedaan ; vandaag heeft het corona-virus deze theorie de mokerslag geven. De alom bejubelde kind-profetes van de klimaatwaanzin, Greta Thunberg, moest wijken voor de realiteit.

“Het idee van een Moeder-aarde, van in het prille begin begiftigd met haar eigen harmonisch evenwicht, met wiens geest de mens zich moest verenigen om de gepaste relatie te vinden met de dingen en met zichezlf, is een onzin, die door deze corona-crisis wel eens de genadeslag zou kunnen krijgen. De natuur moet door de mens bestuurd worden en de nieuwe postmoderne pantheïstische ideologieën zijn onmenselijk. De natuur, in de naturalistische zin van het woord, brengt ook onevenwichten en ziekten voort en het is daarom, dat zij vermenselijkt moet worden.”

“De Openbaring leert ons dat de schepping onder de hoede van de mens geplaatst is. De mens heeft het recht, omdat hij er de plicht toe heeft, de materiële schepping te beheren en er uit te putten wat voor de mens noodzakelijk en nuttig is. De schepping werd door God aan de mens toevertrouwd; Hij is de regulator van de schepping, en niet het omgekeerde”, zo stelt de aartsbisschop. 

De twee betekenissen van het woord “Salus”

“Het woord ” Salus” betekent gezondheid, een sanitaire term, maar ook zieleheil, een religieus begrip. De huidige ervaringen die voortvloeien uit de epidemie van het coronavirus tonen aan dat de twee begrippen met elkaar vebonden zijn. De strijd tegen de besmetting vereist een moreel herstel van de maatschappij. Wij moeten de amorele uitwassen, op alle vlakken, grondig herbekijken. Soms zijn de natuurlijke rampen niet helemaal van natuurlijke oorsprong, maar worden zij uitgelokt dor moreel verwerpelijke gedragingen van de mens. De oorsprong van het COVID-19 virus is nog niet helemaal duidelijk; het zou zelfs om een niet-natuurlijke oorsprong kunnen gaan. Na het technische antwoord, zal de enorme crisis van het coronavirus de openbare moraal moeten doen herleven op een nieuwe stevige basis.”

Deelname aan het algemeen welzijn

“Zal de huidige ervaring met het coronavirus ertoe leiden dat het begrip van algemeen welzijn verdiept en uitgebreid wordt? Terwijl wij vechten om zoveel mogelijk levens te redden, worden de abortussen gewoon verder uitgevoerd ( in ons land wordt op aandringen van de vrijmetselarij en de daarmee verbonden partij zelfs een uitbreiding ervan tot 18 weken opgedrongen), wordt euthanasie op verzoek  bespreekbaar gemaakt, worden embryo’s als koopwaar aangeboden, enz…Als men opnieuw ontdekt wat het algemeen welzijn en de noodzaak van een gemeenschappelijke deelname betekent in de strijd tegen de epidemie, moet men ook de intellectuele moed en de wil hebben om dit begrip uit te breiden zo ver als de natuurwet dit vereist.”

De ondersteunende rol van het krediet  

“De coronacrisis onderstreept de ondersteunende rol van het krediet. Nu het stilleggen van de economie om de verspreiding van het virus tegen te gaan een economische crisis veroorzaakt, met verstrekkende gevolgen voor de liquiditeiten van bedrijven en huisgezinnen, met mogelijk zelfs een  crisis van productie en consumptie en een  massale werkloosheid tot gevolg, is de rol van het krediet fundamenteel.De financiële wereld zal verplicht zijn haar rol te herbekijken .”

Nationale zelfbeschikking en Mondialisering

In tegenstelling tot de huidige Paus,  steekt aartsbisschop Crepaldi zijn afkeer voor de mondialisering niet onder stoelen of banken.Hij gaat verder:

“Tot voor de corona-crisis,  wist de mondialisering zich voor te stellen als een perfect  draaiende technisch-functionele machine. De Staten en de naties werden afgedaan als oubollig en voorbijgestreefd en de ” open maatschappij ”  werd via allerlei media en organisaties verheven tot het absolute goed: één wereld, één religie, één zelfde universele moraal, één zelfde wereldvolk, één enkel wereldbestuur. Eén virus kan echter heel dit systeem omverwerpen, omdat alle niet globale verdedigingsniveaus  ontmanteld werden . De situatie die wij nu meemaken, wijst ons op de gevaren van zo’n ” open maatschappij “, omdat zij volledig in handen is van slechts enkele personen en omdat slechts enkele anderen in staat zijn dit soort  maatschappij als een kaartenhuisje in elkaar te doen storten.Dat betekent niet dat internationale samenwerking niet belangrijk is om een pandemie te bestrijden, maar deze samenwerking heeft niets te zien met  collectieve, mechanische , automatische en systemieke werldstructuren.”

De dood door coronavirus van de Europese Unie

“De corona-epidemie toont ons eens temeer een verdeeld en schimmig Europa. In plaats van samenwerking tussen de lidstaten, kregen egoïstische belangen de bovenhand. Italië bleef alleen en verweesd achter. De Europese commissie kwam laattijdig in gang  en de Europese Centrale Bank heeft slecht gereageerd. Geconfronteerd met de epidemie, werd elk land genoodzaakt maatregelen te nemen om zijn grenzen te sluiten.De maatregelen  nodig  om de crisis te bestrijden kunnen niet meer genomen worden door de autonome Italiaanse Staat, zoals dat vroeger kon met een devaluatie van de munt, maar hangen nu volledig af van de beslissingen van de Europese Unie, waarvoor zij een knieval moet maken.”

“Het coronavirus heeft het kunstmatige karakter van de Europese Unie definitief  bewezen, een Unie die niet in staat is om Staten met elkaar te doen samenwerken, waarover zij het opperste gezag verkregen heeft. Het gebrek aan een moreel bindmiddel werd niet gecompenseerd door een institutioneel en politiek bindmiddel. Dit betekent het zielige einde van de Europese Gemeenschap  omwille van coronavirus . Wij zijn er echter van overtuigd dat een samenwerking tussen de Europese Staten in de strijd voor de gezondheid ook heel goed mogelijk is buiten supranationale politieke instellingen.”

Tot zover de grote krijtlijnen van dit manifest van aartsbisschop Crepaldi. De corona-epidemie, met zoveel dramatische gevolgen voor Italië en zijn bevolking, zal zeker enorm veel teweegbrengen in alle Europese landen. Bidden wij dat dit tot loutering voert en tot een herbronning van de Europese volkeren aan hun geschiedenis en aan hun christelijke wortels.

Auteur:Veroon ter Zee

2 commentaren op “COVID-19: Niets zal nog zoals vroeger zijn…

  1. Toch al één bisschop met een duidelijke visie, die zich in deze moeilijke en verwarde tijden niet in stilzwijgen hult maar integendeel de moed bezit die visie te verkondigen. Proficiat Monsigneur, doe zo voort.

  2. Alleen maar een paar vragen aan Mgr. Crepaldi:
    Hoe moet ik het gebed van Jezus verstaan “opdat allen één zijn?” (Joh 17,21) en de woorden van Paulus in Efeziërs 2,14-22?
    Hoe denkt de bisschop oorlogen tussen Frankrijk en Duitsland te vermijden zonder Europese eenmaking?
    Van harte dank.
    Jo Fernandries

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht