Coronavirus: het fatale stilzwijgen van de Katholieke Kerk

Rome ligt er verlaten bij. Het Sint-Pietersplein is leeg. De Paus zwijgt. Hij heeft het wel nog gehad over de migranten uit de Syrische provincie Idlib, maar over de nooit geziene omvang die de corona-epidemie in Italië genomen heeft en het lijden van vele Italianen, daarover heeft hij slechts drie zinnetjes uit zijn mond kunnen krijgen. Verbijsterend!

Tot 3 april(voorlopig) zijn alle openbare religieuze plechtigheden en alle missen in Rome verboden. Het hart van de Christenheid ligt stil. God is eruit vertrokken.

Restaurants, bars en winkels blijven echter open. Onbegrijpelijk. Het bewijst de volledige onderwerping van de  Kerk aan de Staat. Geloven zij in Rome nog aan de kracht van het gebed? De grote angst voor het coronavirus heeft zo bereikt wat eeuwen van geloofsvervolging, de pestepidemies, de Islam, de laïcistische vijandigheid tegenover de katholieke godsdienst en grote natuurcatastrofes nooit hebben weten af te dwingen: de onmogelijkheid voor de leken om  deel te nemen aan het Offer dat de wereld redt en de poorten opent van de hemel voor de mensen die de barmhartigheid van God  verkrijgen en aanvaarden.

De angst is te begrijpen. In België en vooral dan in Vlaanderen, is het gevaar van deze gevaarlijke epidemie van het corona- of COVID-19 virus lange tijd verdoezeld en weggelachen. “Het is maar een griepje” , weet u. De minister van Volksgezondheid( en van Sociale Zaken, en van Asiel en Migratie…), Maggie De Block , heeft volledig gefaald in de aanpak van de ziekte. In een boertig en vulgair taaltje , minimaliseerde zij aanvankelijk de situatie.  Veel vroeger hadden er strenge quarantaine-maatregelen moeten genomen worden. De organisatie van ziekenhuizen met het oog op een massale uitbreiding van de ziekte, zoals dat reeds door verschillende virologen voorspeld was, werd amateuristisch aangepakt…gebrek aan beschermende maskers, onvoldoende ontsmettende gel, enz…Alle waarschuwingen werden als catastrofisme van de hand gedaan, tot…men plots voor het voldongen feit staat. Zelfs nu nog wordt er te laks gereageerd: alle bijeenkomsten van meer dan 1000 man werden “afgeraden”, daarna door andere instanties verboden…maar wat is duizend man ? Neen , onmiddellijk alle bijeenkomsten, festivals, evenementen , verbieden! Het gaat hier over leven en dood!  Voor zo’n gebrekkige aanpak, met alle funeste gevolgen van verspreiding van het virus, zou in andere landen een minister al lang zijn ontslag hebben moeten aanbieden. maar in dit landje, weet u…ook de media hebben lang getracht de ernst van de situatie voor de bevolking in hun berichtgeving af te zwakken. Vorige week nog slaagde de VRT erin in het radio 1 nieuws van 8 uur niets over de verspreiding van het virus te berichten. Alle voorrang werd gegeven aan de opening van de archieven van het Vaticaan,  met duiding uit vrijzinnige hoek, om toch maar te trachten Paus Pius XII in een slecht daglicht te stellen…

Dit terzijde…

De Katholieke Kerk faalt op alle vlakken. In Italië, maar zeker in België, waar het lijkt dat er helemaal geen Katholieke kerk meer bestaat. Hebt u al een oproep tot gebed gehoord als wapen om de epidemie te bestijden?

In Rome zijn de missen dus verboden. Al wat religieus is werd veboden, ook begrafenissen- zo zullen alle doden van Rome gedurende deze vastenmaand ter aarde besteld worden zonder enig openbaar gebed van hun diebaren. Kardinaal Angelo De Donatis, vicaris-generaal voor het diocees Rome heeft wel opgeroepen om te bidden ” voor al diegenen die besmet zijn en voor degenen die voor hen zorg dragen, alsook voor onze gemeenschappen , omdat zij getuigen zijn van geloof en hoop in deze periode”. Een banale boodschap, zoals wij die gewoon zijn. Er werd echter nergens opgeroepen om te bidden voor het einde van de epidemie. Zijn wij immers geen volwassen christenen, die de hulp van God niet meer afsmeken als de wereld door elkaar geschud wordt. Daarvoor hebben wij toch genoeg aan wetenschap en techniek…

Er wordt zelfs niet meer gesproken over het bidden voor de zielerust voor degenen die bezwijken aan het coronavirus of aan iets anders trouwens.

Vooral mag er zeker niet meer aan herinnerd worden dat epidemieën altijd door de Kerk beschouwd werden als een straf voor wat de mens als kwaad verrichte: niet de rechtstreekse straf van een of andere misdadiger, dat spreekt vanzelf, maar het gevolg van het omkeren van de orde van de Schepping door de fouten begaan door de mensheid. In onze maatschappij wordt het goede  als het kwade voorgesteld en het kwade wordt het goede. Het doden van het ongeboren kind wordt als een positieve daad voorgesteld, een recht van de vrouw…. Het doden van iemand die psychisch zou lijden wordt als een bevrijding voor die persoon voorgesteld… mannen en vrouwen die hun natuurlijke geslacht laten veranderen en die daarvoor bejubeld worden…mannen die een afkeer hebben voor vrouwen en een kind laten verwekken door een draagmoeder, het moet kunnen nietwaar…God is barmhartig, maar God is ook streng en rechtvaardig, dat laatste werd door de post-conciliaire Kerk weggemoffeld.  Is de dood niet de straf voor de erfzonde? En het lijden dat er het gevolg van is, kan vruchtbaar worden, voor zover het verbonden wordt met het meest verschrikkelijke en onrechtvaardige  lijden, dat van Christus op het kruis.

Tenslotte, wat opbeurend nieuws: er bestaan nog landen, waar de bisschoppen  katholiek zijn en zich weinig of niets aantrekken van de politiek- en religieus correcte oekazes van de Kerk van Bergoglio. Vorige dinsdag hebben de Poolse bisschoppen opgeroepen om meer H.missen op te dragen als antwoord op de epidemie van het coronavirus. Meer missen, om zo de aantallen gelovigen beter te spreiden.

De aartsbisschop  van Poznan heeft verklaard dat het voor de Poolse katholieken ondenkbaar is niet in hun kerken te bidden. Hij wijst erop dat het de taak van de Kerk is de ziekten van de ziel te behandelen, juist zoals hospitalen de ziekten van het lichaam behandelen.

Hij deed  volgende oproep:” Wij bidden voor het einde van de epidemie . In overeenstemming met de Traditie van de Kerk , spoor ik u in het bijzonder aan om het Trisagion, de smeekbede die tot God gericht wordt in tijden van onheil, te bidden”,

Volgens de Griekse traditie, werd Constantinopel tijdens het bewind van Theodorus II(408-450) getroffen door een zware aardbeving.De inwoners, de keizer en de patriarch smeekten God om hulp. Een kind werd ineens verheven in de lucht en riep met luide stem ” Kyrie eleison” Toen het kind terug op aarde neerdaalde, spoorde het iedereen aan om te bidden  met de volgende woorden:

Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke, Ontferm U over ons

Dat is het Trisagion.

Wordt het niet hoogtijd dat ook de Belgische bisschoppen in het openbaar dezelde oproep doen? Teveel gevraagd?

Auteur:Veroon ter Zee

25 commentaren op “Coronavirus: het fatale stilzwijgen van de Katholieke Kerk

 1. De Belgische Bisshoppen en/of priesters gaan nog een stapje verder.
  In Het Laatste Nieuws werd vandaag vermeld dat er in Knokke geen kerdiensten meer zouden plaats hebben tot eind april!
  Priesters, verzorgend personeel, artsen, die in naam van God handelen zullen niet besmet worden. Het verleden heeft ons dat geleerd.
  Bid, lieve gelovigen dat onze Priesters en Bisschoppen tot inkeer komen.

  1. “Priesters, verzorgend personeel, artsen, die in naam van God handelen zullen niet besmet worden. Het verleden heeft ons dat geleerd.”…
   Ik denk niet dat dat waar is, al zou ik het heel graag geloven… In Lombardije zijn ondertussen tenminste 28 priesters overleden ten gevolge van het corona-virus…

 2. Als er geen geloof is, kun je geen oproep verwachten van een kerk die in feite een lege doos is. trouwens mensen hebben schrik om in de kerk te komen, en dit terwijl de kerken leeglopen, dus veel kans om dat virus op te lopen is er niet. Wie schrik heeft krijgt ook slaag, misschien nu er minder vliegtuigen vliegen is dat goed voor ons klimaat, dus elk nadeel heeft ook een voordeel;

 3. De toekomst voor de katholieke kerk ligt in het omhelzen en bestuderen van haar traditie en leer, in de persoonlijke bekering en ook in de verkondiging en het opnieuw durven vermanen van de zondaars op hun weg naar bekering. Zolang de kerk zwijgt over hel en vagevuur, over zonde en doodzonde en over kindermoord in de moederschoot, verliest zij alle betekenis en bestaansrecht. Alles staat of valt of begint opnieuw bij het respect voor het onschuldig, ongeboren leven. Wanneer zullen onze bisschoppen en theologen dit beseffen en opnieuw bespreekbaar maken? Neen, niet met wollig taalgebruik, dat mensen in slaap wiegt, maar met een vlijmscherp woord dat reacties uitlokt maar mensen opnieuw aan het denken zet. Mensen hebben nood aan een ruggengraat die stevig is en een echte houvast. Hoe denkt men anders het geloof eerlijk te verkondigen en mensen terug te brengen naar de kerk. Nu is de tijd van crisis, nu is de tijd van keuzes. Hier bestaan geen grijszones, zoals de modernisten ons willen voorhouden. Moord is moord. Wie anders praat, verraadt het katholieke geloof, en dat in de dubbele betekenis van het woord. Natuurlijk veronderstelt dat ook een andere seksualiteitsbeleving en moraal. Kinderen moet in de eerste plaats de liefde van ouders voor hun kinderen worden bijgebracht, ten tweede seksualiteitsbeleving ten dienste van vruchtbaarheid en gezin, ten derde de lelijkheid van de abortusindustrie en al wie voor hen lobbyen, ten vierde de sluwe leugens in de campagnes van Sensoa ter promotie van anticonceptiva. Zolang wij hier niet ingrijpen en zolang wij de boel laten verzieken, kunnen we het tij niet keren. De ene ramp na de andere zal ons treffen. Die rampen komen niet van God. We roepen ze zelf over onszelf af. We verdienen niet beter.

  1. De tijd van kinderen bijbrengen dat masturbatie doof maakt is voorbij. Gelovigen lopen niet als makke blinde schapen achter hun herder aan. Het geloof eerlijk te verkondigen… Doe dat dan ook. En ga niet achter die domme strakke regels van eeuwen geleden staan. Die regels hebben niks met geloof te maken. Zogenaamde interpretaties van de bijbel. Het is wel typisch dat een club van ongetrouwde celibataire mannen moeten oordelen of seksualiteit en moraal. Kinderen moeten op de eerste plaats de liefde van ouders voor hun kinderen worden bijgebracht…Lekker makkelijk als je vader de vader is van je kind. Verwekt door een incestieuze verkrachting…Seks met alleen als doel voortplanting..over abortus kan je inderdaad van mening verschillen. Het moet geen supermarktartikel worden…De sluwe leugens van Sensoa?

   1. Beste Erik,
    Het komt mij voor dat je de Kerk wil beladen met de schuld van alles wat er fout gaat in deze wereld. Als ik het zo bekijk gaat er heel wat fout in de wereld, maar er is maar weinig dat ik kan linken aan enige verantwoordelijkheid/schuld van de Kerk. Of moeten we, bij gebrek aan andere onderwerpen, weer terug beginnen doordrammen over die 0,… % van de priesters die inderdaad (zwaar) in de fout zijn gegaan Ondertussen zwijgen we dan maar over het veel hogere foutenpercentage van dezelfde aard binnen de gezinnen, in sportverenigingen, enz.
    Zonder aarzelen kan gesteld worden dat ~95% van wat de Kerk doet goed is (er zijn behalve de afgezaagde problemen, nog wel andere dingen die beter kunnen). Ik wou dat mijn kind op school ook 95% haalde en ik zou hem niet publiekelijk ten schande maken omwille van een sterk uitvergrootte 5% foutenmarge.
    Ik zal de Kerk eindeloos dankbaar zijn om de geloofsschat die ze 2000 jaar voor mij, en voor vele anderen bewaard heeft. Ook al zullen er ALTIJD verschillende visies bestaan over het hoe van deze geloofsoverdracht.

  2. @ Erik.
   De ziel wordt doof, blind en stom door aanbidding van het vlees. Sommige christenen die in reïncarnatie geloven zijn er over het algemeen van overtuigd dat een ziel na een leven van teveel fysiek genot in haar volgend leven zodanig krachteloos wordt dat het lichaam dan door melaatsheid wordt verteerd.
   Ik wil niet zeuren over reïncarnatie maar men moet wel beseffen dat de meeste ziekten een geestelijke oorsprong hebben. De ‘dood van de ziel’ is een graduele geestelijke verduistering waaraan het lichaam niet kan ontkomen.

   Oppervlakkige ‘gelovigen’ die slechts uiterlijk meelopen met de kudde worden in werkelijkheid niet door de herder geleid, dat is voorbehouden aan degenen die een ware geestelijke beleving hebben.
   Het Offer van Christus is niet voor allen, slechts voor velen, maar iedereen wordt uitgenodigd om Jezus te begrijpen en in vrijheid liefdevol tot Hem te naderen en uiteindelijk ook deelgenoot te worden aan Zijn Offer.

   Al degenen die niet achter de strakke regels van de Tien Geboden staan bewijzen daarmede niet te geloven en dus God niet te respecteren. Zij riskeren dus te worden veroordeeld en zelfs gedood zoals die Joden in de woestijn aan de voet van de berg Sinai zich aan heidense rituelen overgaven omdat Mozes lang wegbleef. Heden worden steeds meer dergelijke straffen over de heidense aarde gestrooid… door mensen!

   Jezus haalde zelfs enkele gehuwde mannen weg uit hun huwelijk om Hem te volgen. Jezus volgen als apostolisch priester betekent dus klaar en duidelijk celibatair en vooral zuiver geestelijk leven.

   Kinderen moeten op de eerste plaats de liefde voor God worden bijgebracht, zoals het Eerste Gebod duidelijk maakt. Dat geldt eveneens voor de ouders.

   Seks met alleen als doel voortplanting… dat kan men zelfs niet eens seks noemen! Bestudeer de leringen van Katarina Emmerich over de verwekking van Maria.

   Erik, ook jij kan nog christen worden. Maar de tijd daarvoor begint nu wel erg te korten. Begin er alvast aan, talm niet!

   1. Ik ben en voel me ook Christen. De tien geboden dat zijn dan niet de eeuwenoude regels waar ik het over heb. Maar de wijze waarop de Heilige Mis moet worden gevierd, dat priesters celibatair moeten zijn etc… Ze staan in elk geval niet in de 10 geboden…Weer dat hautaine … ook jij kan christen worden… De aloude katholieke hoogmoed…Zoals het eerste gebod duidelijk maakt? Het wordt echt steeds erger. Een volstrekt foute interpretatie. het 1e gebod spreekt daar helemaal niet van. Die spreekt van gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben… Tenzij u ouders als andere Goden ziet….
    Dat Jezus gehuwde mannen tot zijn volgers maakte kan niet anders als signaal gelden dat iedereen zijn boodschap kan verkondigen. Dat het alleen ongehuwde mannen mogen zijn die ook nog eens celibatair moeten leven is een verzinsel van de Kerk.

 4. Katholieke Kerk schorst alle publieke liturgische samenkomsten
  Geert Lesage

  De bisschoppen schorsen alle openbare liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk vanaf komend weekend 14 & 15 maart tot vrijdag 3 april.
  Vanwege de huidige evolutie van de corona-epidemie beslist de Bisschoppenconferentie van België om alle publieke liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk in ons land te schorsen. De beslissing gaat in komend weekend (14 & 15 maart) en geldt alvast tot vrijdag 3 april.

  Doopsels, huwelijken en uitvaarten kunnen plaatsvinden in beperkte kring.
  Voor alle andere pastorale bijeenkomsten wordt maximale voorzichtigheid gevraagd.
  De kerkgebouwen blijven open voor persoonlijk gebed en bezinning.
  De bisschoppen roepen de gelovigen op deze periode van de vasten te beleven als een tijd van gebed, bekering, broederlijk delen en van grotere aandacht voor de medemens. De Schriftlezingen blijven ons individueel of in het gezin inspireren op weg naar Pasen. Kerknet, Cathobel, KTO, KERK & Leven, Dimanche, de vieringen op radio en tv, VRT en RTBF, en livestream kunnen daarbij helpen.

  De bisschoppen danken al diegenen die alles op alles zetten om de verspreiding van het virus Covid19 tegen te gaan en ook hen die de zieken met de grootste zorg omringen.

 5. Corona: katholieke Kerk in België schorst alle publieke liturgische samenkomsten

  Vanwege de huidige evolutie van de corona-epidemie nemen de bisschoppen de beslissing om alle publieke liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk in ons land te schorsen. Deze beslissing gaat in komend weekend (14-15 maart) en geldt alvast tot vrijdag 3 april.

  Doopsels, huwelijken en uitvaarten kunnen plaatsvinden in beperkte kring.

  Voor alle andere pastorale bijeenkomsten wordt maximale voorzichtigheid gevraagd.

 6. Corona: katholieke Kerk in België schorst alle publieke liturgische samenkomsten
  Vanwege de huidige evolutie van de corona-epidemie nemen de bisschoppen de beslissing om alle publieke liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk in ons land te schorsen. Deze beslissing gaat in komend weekend (14-15 maart) en geldt alvast tot vrijdag 3 april.
  Doopsels, huwelijken en uitvaarten kunnen plaatsvinden in beperkte kring.
  Voor alle andere pastorale bijeenkomsten wordt maximale voorzichtigheid gevraagd.

 7. Het coronavirus is niets anders dan ’n zeer milde griep met slechts enkele doden (meestal ouderen, die al ’n zwakke gezondheid hebben met ’n verzwakt immuunsysteem)

  Wikipedia:
  Wereldwijd wordt jaarlijks 5 tot 10 procent van de populatie geïnfecteerd met influenza. Bij kinderen is dat percentage nog hoger, namelijk 20 tot 30%. Hiervan vertoont de meerderheid geen ernstig ziektebeeld of verloopt de ziekte zelfs asymptomatisch. Toch veroorzaakt de griep jaarlijks 3 tot 5 miljoen ernstige zieken en 250.000 tot 500.000 doden.

  Het is ’n schandalig, dat de kerk zich laat meeslepen door de wereld. De kerk is wl IN de wereld, maar de kerk is niét VAN de wereld: de kerk = Jezus Christus – Zélf. En Jezus – de Redder van de wereld – zal NIMMER zijn volgelingen ziek of dood maken.
  Kerk: toon Uw vertrouwen in Uw geloof.

  Overigens: de paniek van onze overheden geldt NIÉT voor de gezondheid van de mensen, maar is puur en alleen gebaseerd op: geld (met een moeilijk woord: economie).
  Anders gezegd: de overheden zijn puur en alleen bezorgd dat wij minder zullen produceren.
  Daarom dat de EU besloten heeft om de sociaal-economische gevolgen van het coronavirus te lijf te gaan met subsidies. De overheden geven dus géén subsidies voor ziekenhuizen, artsen en zieken.
  (google bijvoorbeeld maar eens naar:
  (Wat te doen als de economie getroffen wordt door corona?

 8. toetje na:
  Tegenwoordig is men báng om dood te gaan.
  Maar waarvoor zou men bang moeten zijn: na onze aardse dood leven wij metéén verder: in het Koninkrijk van God de Vader.
  Men is bang, Men (ook onze kerkleiders, waaronder ‘onze’ ‘paus’) is dus het gelóóf verloren, het geloof dat God -Zelf ons gegeven heeft.
  Mede daarom dat de kerk moet tonen, dat zij een waar geloof bezitten Onze kerkleiders dienen ons te tonen, dat ons geloof écht waar is.

 9. Als kerkleiders zélf niet meer geloven wat zij anderen zeggen, dan is de kerk verloren.
  Maar, de kerken bestaan nog; er zijn dus nog échte priesters en échte gelovigen. Maar dat hebben wij uitdrukkelijk niet te danken aan ‘onze’ huidige ‘paus’ en ‘onze’ huidige bisschoppen. Dat is opgebouwd uit ééuwen van goede zorg en omdat ons geloof echt waar is en op feiten gebaseerd (zo is de bijbel niet zo maar ’n stapel verhaaltjes; de bijbel is gebaseerd op feiten en heeft werkelijk in élke zin ’n weergaloze, ongeëvenaarde diepgang). En … heel knap: er staat niet één overbodig woord in de bijbel vermeld. Zo weten wij veel van wat Jezus zei, maar weten wij bijvoorbeeld niét hoe Hij eruit zag en weten wij niét of het regende of dat de zon scheen. In de bijbel staat niet één woord teveel of te weinig. Met andere woorden: de bijbel is een waar gelóófsboek, een boek dat puur en alleen overtuigd geloof uitstraalt en die álle facetten van het leven bevat.
  Zo gaat de bijbel van liefdevolle verhalen tm werkelijk gruwelijke verhalen, van gruwelijke dood tm de geboorte van ’n kind, van homo’s tot gehuwden en alleenstaanden, van engelen tot overleden mensen enz, enz.
  Wij hebben dus geen God, Die niet weet wat het leven inhoudt; Hij heeft zelfs hier op aarde geleefd en heeft zich op gruwelijke wijze door ons laten vermoorden, terwijl Hij zielsveel van ons bleef (en blijft) houden. Wij hebben een Álleswetende + Álleskunnende + Alliefdevolle God, Die echter uitdrukkelijk niét gek is: ooit worden wij bij en door Hem ter verantwoording geroepen.

 10. God kán ons ook ter verantwoording roepen: Hij heeft ons 100% vrijheid gegeven. Daardoor zijn wij ook 100% persóónlijk verantwoordelijk voor onze wel/niet daden. Feitelijk komt het erop neer, dat wij te zijner tijd onszélf zullen (ver)oordelen,

 11. Mattheus 8:3: Jezus strekte zijn hand uit, raakte hem (de melaatse) aan en zei: “Ik wil het, word rein.”

  Er staat niet: Jezus vluchtte van de melaatse weg, hield een meter afstand en vermeed hem. Nee, er staat: Hij raakte hem aan.

  Als we Christus navolgen, zijn we niet bang voor onze (mogelijk) zieke medemensen, maar gaan we naar hen toe.

  1. U doet maar. Maar ga niet daarna anderen besmetten… Blijf vooral bij die Melaatse en wijk niet van zijn zijde…..

 12. P.Derks schrijft : Het coronavirus is niets anders dan ‘n zeer milde griep met slechts enkele doden (meestal ouderen, die al ‘n zwakke gezondheid hebben met ‘n verzwakt immuunsysteem)

  Wie zulke dingen schrijft is volkomen wereldvreemd.

 13. Hebben jullie ook de speciale Urbi et Orbi gezien ..wat een mooi gebaar van onze geliefde paus Franciscus..wat een bemoediging en getuigenis….het Allerheiligste bleef zeker 5 minuten onafgebroken in beeld…voor de hele wereld…Cristus vincit…Cristus regnat…Cristus imperat

  1. Wellicht krijgt U het door, beste Marie-Elisabeth, de mega manipulatie van de milde Chinese griep door vrijmetselaar regeringen en de onder maçonnieke controle opererende MSM media. De relatief weinig dodelijke slachtoffers, afgezet tegenover de totale bevolkingen, zijn de enige cijfers die er werkelijk toe doen omdat ze nauwkeurig te tellen zijn. En vergelijk ze dan met de vorige griep periodes, in voorgaande jaren. U schrikt van de enorme discrepanties (a), en vraagt zich af hoe heeft de bevolking zich zo kunnen laten belazeren. En waarom hebben die NOM bisschoppen niet de hakken in het zand gezet tegenover de mega manipulatie van hun vijand, de .:. regeringen. Waarom die lafheid ?? Vermoedelijk komt dat door gebrek aan ‘heilig vuur’, dat dominees ook kenmerkt. Ze zijn ‘van’ de wereld geworden, door die vervloekte NOM tafeldienst, die steriele mise en scène, die ‘viering’ van wat(?), zonder beroep op, en steun van de Heiligen van altijd. In de NOM zijn de Heiligen afgeschaft. Daarmee zijn NOM clerici afgesneden geraakt van de Traditie en de Overlevering, dus ook zonder de hemelse genade die naar beneden stroomt bij het Heilig Misoffer van altijd. Daarmee is het geloof verworden tot een theorie van bureaucraten, en de liturgie tot een tafeldienst, i.p.v. het Golgotha Kruisoffer telkens weer. Hun V2 Kerk is die van “barmhartigheid” zonder waarheid, zonder ingebed te zijn in de Traditie en in de Overlevering van 2000 jaar. Het handelen van de Kerk van altijd, dus van 2 millenia, doet er niet meer toe. Zij hebben een nieuwe Kerk en een nieuw geloof gecreëerd, zoals Luther. Traditie en Overlevering zijn afgeschaft, dus ook de heilige argwaan tegenover iedere wereldse ‘autoriteit’. Gebrek aan heilig geloof is de oorzaak van de ramp en het non-engagement der geestelijkheid, dat sinds Vaticaan 2, de Kerk van altijd getroffen heeft. De wereld is de Kerk gaan overheersen. En met de Chinese griep komt de aap uit de mouw, en betalen we de tol. De NOM Kerk gaat dicht voor meer dan 2 maanden. Gemeentes en politie dreigen zelfs parochie kerken binnen te vallen voor controle van de te handhaven overheid maatregelen. Te zot voor woorden. In plaat van de scheiding van Kerk en staat te gebruiken tegen hen, door de staat de toegang te weigeren, liggen clerici plat, en laten ze over zich heen lopen.
   Om terug te komen op de ‘cijfers’, beste Marie-Elisabeth, U vroeg daarom bij “De video van E.H. Bosch”. De overige cijfers van besmettingen, zijn niet nauwkeurig te meten, dat zijn schattingen, van zogenaamde “experts” met andere, dubbele agenda’s. De belangen van de bevolking zijn ondergeschikt. Geloof geen ‘expert’, in dienst van ‘het systeem’, die zich als zodanig aandient. Verreweg de meeste slachtoffers overlijden ‘met’ de Chinese griep, niet ‘door’ de Chinese griep. Dat betekent dat er al onderliggende ziekten waren die de weerstand hadden afgebroken, en de griep de laatste druppel in de emmer was ; of dat ze zonder de Chinese griep ook al waren overleden.

   (a) Zie mijn reacties in de draad van “De video van E.H. Bosch.”

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht