Paus Gregorius I, de pest en Castel Sant’ Angelo

Castel Sant’ Angelo. Foto: Wikimedia commons CC BY-SA 3.0

Momenteel wordt in de media veel aandacht besteed aan het zogenaamde coronavirus of Covid-19. Epidemieën en pandemieën werden in de geschiedenis steeds beschouwd als een Goddelijke kastijding, en de enige remedie die de Kerk aanwendde was gebed en boete. Dit gebeurde in Rome in het jaar 590 toen Gregorius van Anicia tot paus verkozen werd en de naam Gregorius I koos. Hij stierf in 604. 

Italië werd toen geteisterd door ziekten, hongersnood en sociale instabiliteit, en de vernietigende invasie van de Lombarden. Tussen 589 en 590 was er een gewelddadige uitbraak van de builenpest in Italië, nadat die eerst het Byzantijnse territorium in het oosten en het Frankische rijk had geteisterd. De ziekte brak ook uit in Rome. De Romeinse burgers zagen deze epidemie als een Goddelijke straf voor de verwording van de stad.

Het eerste slachtoffer van de pest in Rome was Paus Pelagius II, die op 5 februari 590 stierf en in de Sint-Pietersbasiliek werd begraven. De geestelijkheid en de Romeinse senaat kozen Gregorius als zijn opvolger. In een preek die hij gaf in de Kerk van Sint-Sabina, nodigde Gregorius de Romeinen het voorbeeld van Ninevé te volgen: “Kijk om u heen: zie Gods zwaard van toorn zwaaien over de hele bevolking. Een plotse dood neemt ons weg van deze wereld, ons amper tijd gevend. Op dat precieze ogenblik – o, hoeveel zijn er door het kwaad gegrepen hier rondom ons – niet in staat om zelfs maar aan berouw te denken.”

De Paus maande iedereen aan om hun ogen naar God te richten, die zo’n vreselijke straffen toelaat om zijn kinderen te corrigeren. De Paus beval dat er een “zevenvoudige litanie” zou georganiseerd worden, door een processie van de hele Romeinse bevolking. De stad gaf gehoor aan zijn oproep en ging biddend en zingend, barrevoets en met as op hun hoofd, van de ene kerk naar de andere richting de Vaticaanse basiliek. Tijdens deze processie vielen wel 80 mensen dood neer, ten gevolge van de pest. Gregorius maande de mensen aan niet op te houden te bidden. Hij stond erop dat de beeltenis van de H. Maagd die door St. Lucas was geschilderd, en in de Kerk van Santa Maria Maggiore werd bewaard, vooraan de processie zou gebracht worden.

Plots werd de lucht gezonder en de uitwaseming van de pest verdween, alsof het de aanwezigheid van de beeltenis niet kon verdragen. De processie bereikte de brug aan het Hadriaanse Mausoleum, toen beter bekend als Castellum Crescentti, toen men plots een koor van engelen “Regina Coeli, laetare, Alleluja – Quia quem meruisti portare, Alleluja – Resurrexit sicut dixit, Alleluja!” hoorde zingen Gregorius antwoordde met luide stem: “ora pro nobis rogamus, Alleluja!” En zo was het Regina Caeli geboren, de antifoon waarmee de Kerk de H. Maagd en Koningin groet in de Paastijd.

Na het zingen schaarden de engelen zich in een kring rond de beeltenis van Onze Lieve Vrouw, en Gregorius hief zijn ogen op en zag op de top van het kasteel een Engel die zijn zwaard, dat vol bloed hing, afdroogde en terug in de schede stak, als een teken dat de straf voorbij was.

Paus Gregorius I werd heilig verklaard en tot Kerkleraar uitgeroepen, en hij ging de geschiedenis in als Paus Gregorius de Grote. Na zijn dood begonnen de Romeinse burgers het Hadriaans Mausoleum “Castel Sant’ Angelo” te noemen, en ter gedachtenis aan het mirakel werd op de top van dit kasteel een beeld van de H. Michaël geplaatst. In het Capitoline Museum wordt nog steeds een steen bewaard met voetafdrukken, die volgens de overlevering achtergelaten zouden zijn door de Aartsengel, toen hij het einde van de plaag aankondigde.

Indien de Engel dankzij de smeekbede van Sint Gregorius zijn zwaard in de schede stak, betekent dit dat hij het eerst had getrokken om de zonden van Rome (en het toenmalige Europa) te straffen. De Engelen zijn in feite uitvoerders van de Goddelijke straffen op de mensen, zoals het dramatische visioen van het Derde Geheim van Fatima ons toont, door ons tot boete op te roepen:

“Na de twee delen die ik al heb uitgelegd, zagen we links van Onze Lieve Vrouw, en er een beetje boven, een Engel met een vlammend zwaard in zijn linkerhand; het flitste en gaf vlammen af die eruit zagen alsof ze de wereld in brand zouden zetten; maar ze doofden uit toen ze in contact kwamen met de schittering die Onze Lieve Vrouw naar hem uitstraalde van haar rechterhand. Naar de aarde wijzend met zijn rechterhand riep de Engel met een luide stem: “Boete, boete, boete!”

Het virus lijkt aan een opmars in Italië. Er zijn reeds berichten dat de supermarkten in Milaan leeg zijn, doordat mensen massaal voedsel inslaan. In het bisdom Milaan werden op bevel van de Aartsbisschop Mario Delphini alle H. Missen tot nader order opgeschort…En dit terwijl in het verleden, bij uitbraak van gevaarlijke ziekten, vele heiligen hun leven waagden om die zieken de HH. Sacramenten toe te dienen, inclusief de H. Communie.

Laten we maar de woorden van Sint Gregorius de Grote in acht nemen:

“Wat zullen we zeggen van de vreselijke gebeurtenissen waarvan we getuige zijn, zijn ze geen voorafbeeldingen van een toekomstige toorn? Denk dan, dierbaarste broeders, met extreme toewijding aan die dag: corrigeer jullie leven, verander jullie gewoonten, verslag met al jullie macht de bekoringen van het kwaad, doe met tranen boete voor de begane zonden.”

Wij christenen hoeven niet bang te zijn. Bid (de Rozenkrans), doe boete en bescherm uzelf met het scapulier, de Wonderdadige Medaille…

Bron: Rorate Caeli via Restkerk.net

identicon

Auteur:Jozef Ivo

Een katholiek die bezorgd is over wat er in de Kerk gebeurt.

9 commentaren op “Paus Gregorius I, de pest en Castel Sant’ Angelo

 1. Goed artikel, inderdaad allerlei ziektes hebben het katholieke Europa steeds geteisterd zoals de ‘ zwarte dood’ en velen zagen hierin de hand van God. Maar men kan zich ook afvragen dat de val van het Romeinse rijk ook andere indicatoren had zoals klimaatverandering en mislukte oogsten met ziektes tot gevolg.

 2. Ik sprak gisteren een offerziel uit Limburg aan. De offerziel zag de Heilige Maagd Maria 7 x. Ze kreeg ook 7 visioenen, die inmiddels werden neergeschreven. Een Indische priester, die nog verder studeert brengt de visioenen over aan de Bisschoppen, wel met een schuilnaam zodat de offerziel niet onmiddellijk herkend wordt.
  De offerziel sprak over het coronavirus (straf van God), alsook over de insectenplagen, die haast niet meer te verdelgen zijn, de hevige bosbranden. Er zullen nog veel meer plagen komen, alsook ziektes. Er komt veel meer op ons af, waarschuwde de offerziel.
  En ook zal er een tijd komen dat wij, Europeanen, Islamitische weeskinderen zullen moeten opnemen in huis.
  Satan zal het graag zien dat de Kerken in Italië gesloten worden, i.p.v. de deuren wagenwijd open te zetten en te bidden, de H, Hostie ontvangen, samen Eucharistie vieren, … en biechten.

 3. Het coronavirus is geen straf van God. Wie zoiets beweert is blijven steken in het geloof van zijn kindertijd. God is geen straffende God maar een liefhebbende God.

  1. Ik vind dat een lastige.
   Een kinderlijk geloof. Is dat nu niet juist wat veel gelovigen op hun weg naar volwassenheid en positivisme overboord hebben gegooid? Zou dat niet juist de reden kunnen zijn waarom we de tekenen van de tijd niet meer willen of kunnen verstaan? Geloven wij nog echt dat God heer en meester is van het heelal, dat zijn almacht de grenzen van de empirische wetenschap overstijgt?
   (Dat is wat anders dan aan elk wissewasje een eschatologische betekenis willen toekennen.)

   Nee, de Vredevorst (Jes 9:5) is zeker niet uit op wraak, maar Hij is ook geen doetje die de mensheid door zijn kruisdood vrijblijvend een levensdoel kwam bieden.
   Het visioen van de hel ‘waar de zielen van de zondaars terecht komen’, de aanzegging van WOII (‘maar als mensen niet ophouden God te beledigen zal er een ergere uitbreken tijdens het pontificaat van paus Pius XI’) en het derde geheim waar het Vaticaan (niettegenstaande de halfslachtige interpretatie van kard. Sodano) nog altijd met een grote boog omheen loopt, spreekt boekdelen. Steeds weer gaat het om de redding van de zielen. De kinderen van Fatima hebben de ernst van de oproep tot bekering zeer goed begrepen.

   Tegenwoordig lijkt het Vaticaan vooral aan mediagenieke symptoombestrijding te doen. De vraag is of dat het eigenlijke virus dat de Kerk en wereld aanvreet, überhaupt helen kan.

  2. Misschien eens terug het evangelie deftig doorlezen?? Het beeld van God en Christus als ‘Lamme Goedzak’ dat vooral in de jaren 70 is gecreëerd, vind ik nergens terug in het evangelie. Wél een kordate Christus voor wie ja ja is en nee nee. Geen compromissen, wél heel veel verwijzingen naar en waarschuwingen voor de duivel en de hel. Dit is geen kinderlijk geloof, dit is het evangelie.

   God is enerzijds barmhartig (de liefhebbende God), maar anderzijds ook gerechtigheid (de straffende God). het is niet omdat ze die laatste compleet willen doodzwijgen in onze modernistische kerk, dat Hij niet meer zou bestaan…

   Of is de hel en de duivel ook iets voor ‘wie blijven steken is in het geloof van zijn kindertijd??

  3. God is een liefhebbende God.
   1) Wat houdt liefhebben in?
   Een waargebeurd verhaal:
   Een getrouwd koppel. De man had de ongewone reactie om als hij een leuke vrouw ontmoette,
   hij in het weekeinde een koffer nam en naar die vrouw trok voor 2 dagen. Hij kwam altijd terug
   bij zijn vrouw die het hem vergaf. Eén keer, twee keer, drie keer, vier keer. Zoveel aanhoudende
   liefde
   Vóórdat de vijfde keer zou plaatsvinden, stond de man voor een dilemma: nog maar eens laten
   gebeuren en … het zou gedaan zijn tussen hem en zijn vrouw.
   Het gebeurde. De vrouw verliet haar man die terug bij zijn moeder introk. Enkele weken later
   nam hij te veel pillen …
   Liefde. Oneindige liefde? De echtgenote wou een oplossing en deed een beroep op DE GERECHTIGHEID. Men stopt er tegenwoordig rap mee met te zeggen dat God Liefde is maar men vergeet dat daarin ook gerechtigheid zit zoals dat in de Bijbel te lezen valt.
   2) De mensheid is in de laatste 50 jaar zo ver aan het gaan dat een rechtzetting, gerechtigheid jammer genoeg dringend en nakend is.
   Pedofilie? En God zag dat het goed was?
   Euthanasie meer en meer? En God zag dat het goed was?
   Abortus? Tot 18 maanden? Nog meer? En God zag dat het goed was?
   Een baarmoeder overplanten bij een man (zoals enkele maanden geleden door een Leuvense professor werd voorzegd)? En God zag dat het goed was?
   ……
   Kan dé mens de dingen nog onder controle houden? Of zal dé gelovige dat doen? Het Westen heeft een enorme vooruitgang geboekt maar … zonder God. Een ommekeer is dringend en nakend. God heeft in zijn Liefde het laatste woord om gerechtigheid te laten geschieden en ervoor te zorgen dat ook de ware gelovigen er niet aan ten onder gaan.
   Hugo, Kortrijk

 4. Ben het eens met wat Diana schrijft, de onkerklijking neemt bangelijke vormen aan, het Kruisbeeld symbool van onze bevrijding van de dood verdwijnt overal, zelfs…uit de handen van de Handen van de H.Rita ! In de Magdalenakerk in Brussel (tegen centraal station en de Kunstberg) is het Kruisbeeld weggenomen !! Een nieuwe afbeelding v d H Rita is verschenen op de kaarsen die brandend aan haar voeten staan, nl een afbeelding van een -icoon- waar ze helemaal niet op de herkennen is,vraag me zelfs af of het de H.Magdalena niet is ?
  De H Rita had een grote verering voor het H. Kruis, had zelfs een lidteken v d doornenkroon op haar voorhoofd- allemaal niet meer te zien- moeten wij dat accepteren ?
  Verschiet dan maar niet van Gods Toorn…
  Mariette.

 5. Coronavirus. Goddelijke kastijding. Wie weet.

  Maar zoals met claims van bovennatuurlijke wonderen en genezingen, moeten we eerst zoeken naar een normale verklaring voor de fenomenen om ons heen. Laat die er nou net zijn voor de virusaanval in China. Het blijkt namelijk het werk van Engelse vrijmetselaars, hetgeen tien jaar geleden is onthuld.

  The Anglo-Saxon Mission

  http://projectcamelot.org/anglo_saxon_mission.html

  https://www.youtube.com/watch?v=rw4z-rSwNjY

 6. @ Paul : zeer goed geschreven, het volgen van Jezus is niet vrijblijvend, ik had het niet beter kunnen schrijven.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht