Europees Hof van de Rechten van de Mens is een ideologisch machtsapparaat

Politieke beslissingen worden actief tegengewerkt door de rechters van het Europees Hof van de Rechten van de Mens(EHRM).Vooral als het gaat over migratie, is dit stilaan duidelijk voor iedereen die geen oogkleppen draagt.Uitwijzingen van criminele migranten worden verhinderd om allerlei spitsvondige ” humanitaire” redenen.

Zo werd Belgiê onlangs veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan een Tunesische crimineel. De Tunesiër werd na zijn veroordeling teruggestuurd naar zijn land van herkomst, maar dat was volgens het Europees Hof een ” inbreuk op de mensenrechten “…

Waarom deze onbegrijpelijke beslissingen? Het ECLJ( European Centre for Law & Justice) heeft hierover onlangs een explosief rapport voorgesteld, na jaren uitgebreid onderzoek . Gregor Puppinck, directeur van het Europese centrum en Delphine Loiseau , een juriste die onderzoek verricht naar de mistoestanden binnen het Europees hof zijn tot tot hallucinante bevindingen gekomen.De titel van het rapport luidt: ” De NGO’s en de rechters van het EHRM, 2009- 2019 “.

Hun enquête brengt de nauwe banden aan het licht tussen verschillende rechters van het Europese hof voor de rechten van de mens en de NGO’s die rond dit hof actief zijn.Tenminste 22 van de 100 permanente rechters die tussen 2009 en 2019 gezeteld hebben in het Europees hof, zijn vroegere verantwoordelijken of medewerkers van  de zeven NGO’s  die over-vertegenwoordigd zijn bij het EHRM. Niet minder dan 12 rechters zijn verbonden met het netwerk van de Open Society Foundation van de Joods-Hongaars-Amerikaanse miljardair en activist Geoge Soros, zeven met de Helsinki comités, vijf met de Internationale Commissie van Juristen, drie met Amnesty International, een met Human Rights watch, een met Interights en één met het A.I.R.E. Centre.

Sinds 2009 telt het rapport niet minder dan 185 rechtszaken, waarin één van deze zeven NGO’s officieel betrokken partij waren. In 88 gevallen hadden de rechters banden met deze NGO’s! Deze situatie is een aanfluiting van de onafhankelijkheid van het Hof en van de onpartijdigheid van de rechters; zij druist in tegen de regels die het EHRM aan de Staten oplegt.Vergeten wij niet dat de 47 landen die de Europese conventie van de rechten van de mens ondertekend hebben verplicht zijn hun nationale wetgevingen in overeenstemming te brengen met deze supranationale juridictie.

Van alle NGO’s onderscheidt de OSF of Open Society Foundation zich door het aantal rechters die er banden mee hebben en door het feit dat zij met pakken geld de andere zes organisaties, die in het rapport vernoemd worden, financiert. Op haar internet site, rechtvaardigt  de  OSF haar vrijgevigheid voor de andere NGO’s door haar wil om ” echte allianties tot stand te brengen, om zo de strategische doelstellingen van het open society programma te verwezenlijken ” .

Achter de OSF en haar bondgenoten, het brein: de multimiljardair George Soros, die in de OSF sinds 1984 niet minder dan 32 miljard dollars geïnvesteerd heeft.Deze ” filantroop” is de machtigste militant van een ” open maatschappij”, multiculturalistisch, actief bezig met het veroveren van “maatschappelijke bastions “. Concreet betekent dit het afschaffen van de grenzen, de promotie van de massa-immigratie en het homo-huwelijk, het doordrukken van euthanasie en abortus  of nog het depenaliseren van drugs.

Deze ideologie ligt aan de basis van talloze vonnissen van het EHRM tegen de landen die de conventie ondertekend hebben: tegen Oostenrijk, Griekenland en Italië, die verplicht werden de homo-huwelijken te legaliseren, tegen Polen, dat zich verplicht werd zijn abortus-wetgeving te versoepelen .Dit zijn slechts enkele voorbeelden.In vele andere gevallen, vernietigt het Hof beslissingen, die die door de politieke macht van een land soeverein genomen werden.

Het principe van het evenwicht van de machten is gebroken door het overwicht dat de rechterlijke macht nu steeds meer krijgt ten nadele van de uitvoerende en de wetgevende macht. Binnen het EHRM heeft dit onevenwicht een paroxysme bereikt, omdat de rechters zich het recht toe-eigenen hun keuzes aan de Staten op te dringen in de meest verschillende domeinen, zoals migratiepolitiek, opvoeding, familie-aangelegenheden, maatschappelijke keuzes,enz…Deze democratische breuk is de oorzaak van het groeiende wantrouwen van de volkeren tegenover de instanties van de Europese Gemeenschap.

Dit rapport is baanbrekend. Het is een bom, een aanklacht tegen het democratische deficiet van een instelling, die zich de macht toe-eigent om rechtmatige beslissingen van onafhankelijke landen te dwarsbomen, een instelling, die geïnfiltreerd is door groepen, die met heel veel geld anti-democratisch lobbywerk verrichten en wiens rechters voor een deel schatplichtig zijn aan die groepen.

Nu wachten op enkele grondige enquêtes van onze media, de VRT bv in Canvas of Terzake, enkele diepgaande beschouwingen in De Standaard of De Morgen…denkt u dat die er komen?…Gezien de ideologische verwantschap van deze mainstream -media met de bewuste NGO’s, heb ik daar mijn twijfels over…

Auteur:Veroon ter Zee

2 commentaren op “Europees Hof van de Rechten van de Mens is een ideologisch machtsapparaat

  1. Inderdaad, beste Veroon, de ware aard van het EHRM (Hof) is onacceptabel. Maar wat wilt U, in 2005 met de “EU Grondwet” kwam de aap uit de mouw. Toen bleek duidelijk dat het Hof naar eigen inzichten, alle wetten en regelingen in de EU- lidstaten, zou mogen gaan interpreteren, controleren en toetsen. In NL is dat verboden terrein voor rechters, zoals in de meeste Europese landen. Rechters kunnen dan wetten gaan maken zoals in de VS of in Engeland, dat zelfs geen grondwet kent. In de Europese continentale traditie mogen rechters enkel de wet toepassen en niets meer, niks interpreteren. In tegenstelling tot de Anglo-Amerikaanse gebruiken is in de continentale traditie voor ‘politieke rechters’ geen plaats. Wetten worden gemaakt door regering en parlement. NL rechters mogen alleen toetsen aan internationale verdragen. Dit dateert uit 1952, en kwam uit socialistische, maçonnieke hoek. En daar zit nu de kneep. Rechters in NL proberen deze scheve uitzondering situatie te misbruiken om wetten naar hun zin om te bouwen of af te schaffen. Via deze weg achterom, vaak in naam van dat vage idee van ‘mensenrechten’, proberen deze subversieve ongekozenen, de regeringen en parlementen te neutraliseren om zelf op de stoel van de wetgever te kunnen gaan zitten. Dit is strijdig met de scheiding der machten, het principe van de Franse staatsman, kardinaal Richelieu (+1642). In het VK en de VS ligt dat anders. Zij kennen de scheiding der machten van Richelieu niet. Rechters maken veelal de wet. Noch kennen deze landen politieke pluriformiteit. Zij hebben beide een twee partijen systeem dat te controleren is door de machtige sekte der vrijmetselarij in die landen, de ‘deep state’ macht achter de schermen. Met een meer partijen systeem zou dat niet lukken gezien de ontoereikende span kracht der sekte en te veel ongewisheden. Beide landen, het VK en de VS, zijn staatkundige creaties der vrijmetselarij, in dienst van het oppermachtige Talmud jodendom, dat via hun baronnen, regeert over Wallstreet en de City. Beide regeringen zijn als was in hun handen. De VS minister van Financiën komt altijd uit de Talmud hoek, en in het VK is het al niet anders. Daar is bovendien de minister van Binnenlandse zaken altijd een vrijmetselaar. Beide landen zijn van oudsher de thuis basis van dat machtigste geheime en subversieve .:. netwerk ter wereld. Verreweg de meeste Amerikaanse presidenten zijn en waren vrijmetselaar. De niet vrijmetselaars Kennedy (+1962) en Lincoln (+1865), zijn dan ook vermoord. Ook zonder de ‘EU-Grondwet’, probeert het EHRM Hof, de subversieve en maçonnieke EU macht in Brussel te versterken, om via een omweg, de souvereine lidstaten in de houtgreep te krijgen. Doel is en blijft het vernietigen van de Europese blanke volken en de natie staten. Het doel is, ontmanteling van de staat en de vernietiging van de volken met massa immigratie van islamieten en zwarten uit Afrika. Dat is de stand van zaken. Grote internationale organisaties (EU, Navo, IMF, VN, enz.), plus de grote supra nationale ondernemingen, monopolies en multinationals zijn daartoe bevorderd en in het leven geroepen. Zij dienen ertoe om het kleinbedrijf MKB, zelfstandige boeren vissers en middenstanders, uit te roeien.

  2. Nabrander.
    Correctie, beste lezers, lees voor de kardinaal Richelieu, de baron, schrijver en denker Montesquieu (1689-1755). In zijn beroemde boek, “Esprit des lois”, (1748), bepleit hij de trias politica, de scheiding der machten, in de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht