Coronavirus: schuldig verzuim van een progressieve paus

 

De snelle verspreiding van het corona-virus zorgt voor een (terechte) golf van paniek in italië .Bij ons wordt alles door de overheid zoveel mogelijk stilgehouden (in tegenstelling tot Frankrijk bv) en  wordt zelfs het aantal (laattijdig) bestelde  protectiemaskers niet vermeld…

Paus Franciscus heeft zich eens te meer van zijn slechtste kant laten zien. Bij een bezoek aan Bari, vorige zondag, heeft hij weer eens met fanatisme zijn obsessionele politieke thema’s op de toehoorders losgelaten : de grenzeloze opvang van alle migranten en de diabolisering van de ” populisten”, lees van al wie daar niet mee akkoord is. Voor de Italianen besmet door het corona virus had hij geen enkel bemoedigend woord.

Het is slechts op aswoensdag, tijdens de Algemene audiëntie, dat hij  met enkele vrijblijvende woorden  de epidemie vermeld heeft: ” Ik zou mijn medeleven willen uitdrukken tegenover de zieken van het coronavirus en aan de gezondheidswerkers die hen verzorgen, alsook aan de overheden en aan al diegenen, van welke oorsprong ook, die de patiënten bijstaan en die trachten de besmetting af te remmen”. Banaler kan het niet, zelfs onze bisschoppen zouden het waarschijnlijk niet kunnen. In het zinnetje, was geen enkele verwijzing naar God, noch naar een of ander gebed! 

De meeste Italiaanse bisschoppen hebben onmiddellijk gevolg gegeven aan de dringende vraag van de overheid om alle missen in het openbaar af te schaffen. Juist zoals Bergoglio, hebben zij zich vastgereden in platvloerse uitspraken, zonder enig verband met gebed of sacramenten en hebben zij aangetoond dat zij niet meer geloven in een God die in staat is te handelen buiten de aard van de gekende oorzaken. God kan volgens hen en volgens hun leermeester Karl Rahner slechts handelen binnen de mens en binnen de handelingen die de mens stelt. Mirakels zijn sprookjes voor hen . Zij zegenen in TV-missen de wetenschappers, die naar oplossingen zoeken, maar een smeekbede tot de Almachtige God komt niet over hun lippen…ondertussen ligt het Sint-Pietersplein er verlaten bij tijdens de wekelijke audiëntie van de Paus….Het is het beeld van een Kerk, die nog bestaat als façade, maar die in feite innerlijk dood is en waarvan de vertegenwoordigers de taal en de logica van de wereld aangenomen hebben.

Opmerkelijk is dat in vele steden van Noord-Italië,  gelovigen en priesters weigeren zich neer te leggen bij het verbod om nog in het openbaar missen op te dragen. Zij dragen dan maar de H.mis ondergronds op, in een soort schuilkerken, zoals tijdens de protestantse vervolging van de katholieken in Nederland tijdens de 18e eeuw. Degenen, die dus katholiek willen blijven en de H.eucharistie willen ontvangen, moeten dit dus in het geheim doen; de priesters lopen het risico gesuspendeerd te worden… Ongelofelijke toestanden, die werkelijkheid geworden zijn!

In Castiglione d’Adda, een stadje getroffen door de ziekte, heeft de plaatselijke priester, don Gabriele, een radio-boodschap tot zijn gelovigen gericht, waarin hij hen zegt dat hij zal blijven de mis opdragen en hen vanop het voorplein van de kerk elke dag zal zegenen met het Heilig Sacrament. Dit heeft de ronde gedaan op alle sociale media. Het is een teken van groot geloof, dat de onschatbare waarde van de mis benadrukt.

Welke Vlaamse of Belgische bisschop heeft de moed om openlijk tot God een smeekbede te richten om deze gevaarlijke corona-ziekte van ons af te wenden? Ik ben benieuwd. Lode, de nieuwe bisschop van Gent misschien?…

 

Auteur:Veroon ter Zee

17 commentaren op “Coronavirus: schuldig verzuim van een progressieve paus

 1. Welke Vlaamse of Belgische bisschop heeft de moed om openlijk tot God een smeekbede te richten om deze gevaarlijke corona-ziekte van ons af te wenden?
  zitten jullie in een dwangbuis ,nog steeds te hopen op een paar babyboomers ,help me heer met het zombie ras blanken

 2. Wat ik niet begrijp is dat niemand openlijk durft te zeggen dat Bergoglio slechts een uitvoerder is van taken, terwijl Benedictus XVI nog steeds de echte paus is.

  1. Eens te meer vinden enkele farizeeërs weer een stok om Paus Franciscus te slaan, op een moment dat hij ook niet in goede gezondheid verkeert. Zij die zich heiliger voelen dan de Paus, zouden beter eens de Katechismus lezen, punt 907, dat het nodige respect voor de leiders van de Kerk vraagt. Een beetje christelijke naastenliefde zou ook niet misstaan in plaats van de voortdurende slechte commentaren die enkel de negatieve mening van gelovigen zowel als ongelovigen versterken.

 3. Zelfs het coronavirus is de schuld van de Paus ! Hoe is het in Godsnaam mogelijk?
  Iemand HATEN is niet erg christelijk, weet u !

 4. Iemand haten is zondig, maar Bergoglio is vanaf het prilste begin nooit mijn paus geweest. Wel bid ik voor hem en zijn toekomstige zielerust.

 5. Wie wil, vindt altijd een stok om een hond te slaan. Dat is een oude volkswijsheid die ook hier weer opgaat tot schande voor de christenheid. Het gaat er immers niet om dat G’d zich zou moeten bekeren tot ons, maar dat wij ons bekeren tot Hem, door zijn Zoon en diens Woord lief te hebben boven alles, plus met de ons toevallende Genade mee te werken! De rest is bijgeloof, antropomorfisme ofwel het toekennen van menselijke eigenschappen aan niet- of bovenmenselijke zaken/dingen, uit angst en gebrek aan levenservaring, en derhalve te deculpabiliseren, maar niet te vergoeilijken waar het volwassen mensen met een normale intelligentie betreft. Geen enkele paus is G’d; een persoonsverheerlijking of -cult rond hem fabriceren is dus uit den boze. Het tegenovergestelde is ook verwerpelijk, want hij is niet de satan o.i.d. in eigen persoon, maar gewoon een zondig en sterfelijk mens die zijn best doet om antwoorden te geven in-commissie op vragen en moeilijkheden in kerk en wereld. Men kan en mag het met die antwoorden oneens zijn, maar om de paus dan systematisch te verketteren door de man rechtstreeks en suggestief systematisch in een kwaad daglicht te stellen is verwerpelijk en ook zeer onchristelijk om niet te zeggen bepaald ziekelijk. Eenieder staat het vrij om daar anders over te denken, maar ik zou het op prijs stellen als hier in ieder geval gestopt werd met het negativisme dat steeds de kop op steekt als het om paus Franciscus gaat. De nederigheid en het bewustzijn van eigen falen van de man, zou ook wel eens wat beter opgemerkt mogen worden, en zijn vraag om ons gebed voor hem die soms moeilijke beslissingen moet nemen. Zijn vraag om ons gebed voor hem, komt de paus niet voor niets over zijn lippen. Het zou ons tot nadenken en liefhebben moeten stemmen. Evenals het ‘niet mijn wil geschieden, maar Uw wil’! De vastentijd is een mooie gelegenheid om eens diep in de spiegel te kijken en ons eerlijke vragen te stellen over ons eigen gedrag. Wie zonder zonde is, die …..
  Moge de waarachtige vrede van Christus met U zijn, en niet slechts die van de eigen onderbuikspraak!.

 6. Artikelen als deze zorgen ervoor dat ik geen enkele steun wil verlenen aan deze zogenaamde “katholieke” groepering. Zij plaatsen zichzelf met anderhalf been uit de kerk door hun aanhoudende extreem negatieve commentaren op deze RECHTMATIG verkozen paus. Zij zijn geen haar beter dan al die “progressieve” katholieken die vroeger altijd kritiek hadden op Benedictus XVI of Johannes Paulus II.

  1. Daar heeft u gelijk in. Die farizeeërs zouden beter de Katechismus lezen en het kerkelijk recht over het leergezag van de Kerk in plaats van hun eigen meningen en samenzweringstheorieën boven het Magisterium te verheffen.

 7. Basilius minor, Bent U doof en blind? Benedictus heeft herhaalde keren benadrukt dat hij vrijwillig aftrad, dat zij aftreden geldig is enz … maar verandert niets aan het feit dat hij geen afstand deed van de Munus.
  Vandaar dat hij ook verder als “Zijne Heiligheid” wilde aangesproken worden, witte gewaden, het Pauselijk pectoraalkruis enz wilde blijven dragen, en het Pauselijk wapenschild wilde blijven gebruiken.
  Er kunnen geen twee pausen tegelijk zijn. Een “paus emeritus” volledig onbekend is in de Kerkgeschiedenis en benadrukt de canon dat een paus die zijn ambt verlaat, automatisch terugkeert tot de status die hij had voor zijn verkiezing, omdat het pausschap, in tegenstelling tot de bisschoppelijke wijding, geen sacrament is.

  Dan nog wat betreft vele(!) akatholieke en zelfs ketterse uitspraken van Bergoglio zoals: “Tijdens de Mis wordt Jezus brood.” Het is precies andersóm: Tijdens de H. Mis verandert het brood Jezus Christus.
  Die uitspraak geeft ons een verklaring voor het feit dat Bergoglio nooit knielt voor het Heilig Sacrament, terwijl hij wél kan knielen en dat meerdere malen heeft bewezen bij o.a. de voetwassing van moslims.
  enz. enz. Hij doet dit alles NIÉT per ongeluk, maar zéér welbewust. Ja, hij doet vele(!) ketterse uitspraken, die zelfs ’n leek niet zou doen. Bergoglio is absoluut ’n paus onwaardig. Dit doet hijzélf, dat doen niet WIJ. Geef ons dus a,u,b, dat wij ons te schande maken voor de christenheid. Het is juist Bergoglio-zélf die het christendom te schande maakt.

 8. rectificatie:
  Tijdens de H. Mis verandert het brood Jezus Christus moét zijn:
  Tijdens de H. Mis verandert het brood in Jezus Christus.

 9. nóg ’n rectificatie: nu van de laatste zin:
  Geef ons dus a,u,b, dat wij ons te schande maken voor de christenheid. Het is juist Bergoglio-zélf die het christendom te schande maakt. Dit moet zijn:

  Geef ons dus NIÉT ÓNZE schuld dat wij de christenheid te schande zouden maken. Het is juist Bergoglio-zélf die het christendom te schande maakt.

 10. Dirk Baeten, ook Ú verdraait de boel:
  Wij zouden het absoluut niet op prijs stellen, als mensen zoals U ’n katholieke groepering zou steunen.

 11. Sommige lezers hebben blijkbaar de grootste moeite om, betreffende de V2 pausen, de realiteit van bedrog, te aanvaarden en te leren daarmee om te gaan. Dat vergt hemelse genade, die moed geeft om er voor te willen gaan !! De V2 Tafeldienst helpt hen geen stuk verder. Kennelijk ligt hier het manco. Wanneer is voor hen, de maat vol ? Wat moet er nog meer aan afbraak gebeuren, dan,
  (A)vanaf de vrijmetselaar communist Roncalli, (J XXIII)(1958) die alle principes van zijn voorgangers over boord gooide, de kerk ramen naar de wereld open zette, de wereld binnen haalde, om een dialoog op te zetten met de vijanden van de Kerk van altijd, (1) de Moskouse, clerikale communisten, met de belofte dat het komende V2 Concilie (’62-’65) het communisme niet zou veroordelen, (2) de protestanten, de joodse vrijmetselaar Montini, (P VI), die het Heilig Misoffer van altijd afschafte en verving door een protestante Tafeldienst, zijn grootste crime, en voorts de Heilige Maagd op zolder zette, de heiligen afschafte en alle gebruiken en tradities van de Kerk van altijd op de kop zette, (3) de vrijmetselarij, Woytila, (JP II), die het primaat van de katholieke Waarheid afschafte en alle religies gelijkschakelde in Assisië, samen met de leiders van vele vijandige sektes en religies, en daar zelfs de Koran kustte, en tenslotte, (4) de vrijmetselarij, Ratzinger, (B XVI), die als Paus opstapte en “afstand” deed van de Petrus Stoel om plaats te maken voor een subversieve, vrijmetselaar opvolger, die niet in de transubstantiatie gelooft.
  Nogmaals, mijn vraag aan die V2 katholieken : wanneer is voor U de maat vol ?
  Wanneer vallen U de schellen van de ogen ?
  Wanneer gaat U in verzet tegen die gehele V2 kliek, die niks meer met de Kerk van altijd te maken wil hebben, echter wel de kerken bezet, maar het geloof mist ?
  Voor hen een duw over de streep, zie hieronder, de .:. achtergrond van Bergoglio, alias Paus Franciscus :

  https://johanlivernette.wordpress.com/2020/02/06/selon-lancien-chef-des-renseignements-argentins-du-vatican-bergoglio-est-un-franc-macon/

 12. lieve mensen allemaal, laten we stoppen met oorlog te voeren onder elkaar. Laten we ons vooral richten naar de Heer en bidden voor elkaar. We zijn allemaal één voor één grote zondaars en proberen we eerst onze eigen fouten te zien. God zal wel oordelen.

  1. Die reactie is wel begrijpelijk, beste Anja, maar met een ‘gutmensch’ oplossing komt de heling niet nabij, integendeel, de rot zet door. Na alle V2 Pausen hierboven gebrandmerkt te hebben, doet de zittende Paus Bergoglio de deur dicht. Wie had ooit kunnen vermoeden, enkele jaren terug, dat er een Paus zou komen die er openlijk voor uit komt de transubstantiatie niet serieus te nemen, hij gelooft er niet in, en die het celibaat voor de geestelijken denkt af te kunnen schaffen, om over zijn overige revolutionaire plannen maar te zwijgen. Maar hij past wel in de lijn van alle overige V2 Pausen, vòòr hem, zoals U hierboven hebt kunnen lezen. Voor heling is een diagnose onmisbaar, om herstel mogelijk te maken en bewustwording op gang te brengen. De heldhaftige Mgr. Vigano heeft als eerste prelaat op het hoogste niveau, de link gelegd tussen het V2 Concilie en de huidige diepe Kerk crisis, vergelijkbaar met het Arianisme, in de 2de en 3de eeuw. Vandaar zijn onderduiken, hij vreest voor zijn leven. Hij beseft dat het inderdaad oorlog is. (Zie ook mijn reactie op, “”Schriftuitleg van Zondag 16 februari 2020″”.) Momenteel ontbreekt de bewustwording van de oorzaak van de crisis. Men is blind voor het gegeven dat “aan de vruchten herkent men de boom” ; “een goede boom geeft goede vrucht, een slechte boom geeft slechte vrucht, en moet in het vuur worden geworpen”. (Matheus) Het V2 concilie was een ramp. De feiten worden door de clerus doodgezwegen, of anderzijds, bisschoppen en clerici zijn zelf modernisten en willen het V2 gedachtengoed voort zetten. Die zijn er ook, en in grotere aantallen dan menigeen denkt. Zij denken protestant. Je komt er enkel van af met duidelijkheid en met het verdwijnen van de taboes. Op het maatschappelijke vlak zien we hetzelfde beeld. in Duitsland is nooit een afrekening geweest over het (joodse) communisme en de DDR. Dus na de hereniging in 1989, na het vallen van de Muur, kon het communisme onderhuids en onder andere namen voortwoekeren. Het resultaat is een Bondskanselier, ex-kader communist, SED en STASI medewerkster. Zij heeft de Bondsrepubliek ingelijfd bij de vroegere DDR. In Turingen is nu zelfs mbv. verkiezingsfraude, een communist tot president van de deelstaat aangesteld. Alle moordenaars en medeplichtigen uit de tijd van de Muur, de schietende Vopo’s op vluchtelingen, de terreur politie, de terreur binnenlandse veiligheidsdienst SED en het DDR terreur leger, zijn nog steeds in dienst. Zij, wellicht duizenden, ondergraven de rechtsstaat Bondsrepubliek. Op Bundes niveau werkt dit door in politieke partijen als Die Linke en de Grünen, en op sleutelposten van het CDU . Zonder afrekening van het duivelse communisme, kom je er nooit van af.
   Die zogenaamde ex-communisten hebben dat ook nooit gevreesd, sinds 1989, omdat er nooit een tribunaal als in Neurenberg (1945), geweest is. Voor de katholieke Kerk geldt hetzelfde. De oorzaak van de crisis is het vervloekte V2 Concilie, en alles wat er daar geproduceerd is geweest. En als wij hier op dit voortreffelijke katholieke Forum, dat niet kunnen aankaarten en blootleggen, gebeurd er niks, vallen de schellen niet van de ogen, en gaat alles door op de oude voet, totdat de laatste gelovige het licht uit doet. Maar zo ver zal het niet komen, gezien Christus belofte, dat de “poorten van de hel haar niet zullen overweldigen.” Daar houden we ons aan vast.

 13. Aan @Dirk Baeten, @Basilius minor, @Mark:
  Jullie uitspraken zijn intussen door de realiteit ingehaald.
  Jullie verdedigen hier inderdaad een “ideologizeerd klerikalisme”, dat door Bergoglio in de séance van 13 maart in domus santa Marta luidkeels veroordeeld werd.
  En gisteren, 15 maart 2020, zi hij uitdrkkelijk dat “zijn(i.e. Bergoglio’s) waarheid te volgen is” , en wel niet een andere (lees: die van Onze Heer Jezus Christus).
  In de laatste 7 jaar werd genoeg gezeverd en gebruld im domus Santa Marta, waar bij vele uitspraken van Bergoglio niet meer duidelijk is, wat nu Bergoglio’s woord en Gods woord is.
  Er zijn meer als duidelijke aanwijzingen, dat Bergoglio zich voor God houdt- een bekend psychiatrisch fenomeen en door de daden, de diagnosen en de therapie van 1974 ff. zeer goed bevestigd.
  “Ipse harmonia est” is natuurlijk geen eigenschap van de Hl. Geest, ook niet van Onze Heer Jezus Christus (zie de evangelietekst van gisteren 3e zondag van de vasten (Lc IIb), maar natuurlijk van de demon, de mens als demiurg en opstandeling tegen God.
  Oudbakken neopaganisme, overigens vroeger in Belgiê zeer virulent (de huidige bastaardkerkers zijn er te dom voor)

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht