Schriftuitleg van zondag 16 februari 2020.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten:

Eerste lezing Jezus Sirach 15, 15-20
Wanneer gij wilt, kunt gij de geboden onderhouden, en het is ook verstandig te doen wat de Heer behaagt. Hij heeft vuur en water voor u neergezet: gij kunt uw hand uitstrekken naar wat ge verkiest. Vóór de mensen liggen het leven en de dood, en wat een mens behaagt, wordt hem gegeven. Want groot is de wijsheid van de Heer, zijn macht is geweldig en Hij ziet alles. Zijn ogen zijn gericht op wie Hem vrezen en iedere daad van de mens is Hem bekend. Hij heeft niemand bevolen te zondigen en aan niemand verlof gegeven om kwaad te doen.

Tweede lezing 1 Korintiërs 2, 6-10
Broeders en zusters, wij spreken onder de volmaakten over wijsheid, maar dat is niet de wijsheid van deze wereld of van de machten die deze wereld beheersen, waarvan de ondergang trouwens op handen is. Wij verkondigen een goddelijke wijsheid, die verborgen was, het geheime plan, door God van alle eeuwigheid ontworpen en bestemd voor onze verheerlijking. Geen van de machthebbers van deze wereld heeft ervan geweten. Als zij ervan geweten hadden, zouden zij de Heer der heerlijkheid niet gekruisigd heb¬ben. Dit zijn de dingen waarvan de Schrift zegt: ‘Geen oog heeft ze gezien, geen oor heeft ze gehoord, geen mens kan het zich voorstellen, al wat God bereid heeft voor die Hem liefhebben. Maar aan ons heeft God het geopenbaard door de Geest, want de Geest van God doorgrondt alles, zelfs de diepste geheimen van God.

Evangelielezing Mattheüs 5, 17-37 (of 20-22a.27-28.33- 34a.37)
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: (‘Denkt niet dat Ik gekomen ben om Wet of Profeten op te heffen. Ik ben niet gekomen om op te heffen, maar om de vervulling te bren¬gen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eerder nog zullen hemel en aarde vergaan, dan dat één jota of haaltje vergaat uit de Wet, voordat alles geschied is. Wie dus een van die voor¬schriften, zelfs het geringste, opheft en zo de mensen leert, zal de geringste geacht worden in het Rijk der hemelen, maar wie ze onderhoudt en leert zal groot geacht worden in het Rijk der hemelen.) Ik zeg u: Als uw gerechtigheid die van de schriftgeleerden en Farizeeën niet ver overtreft, zult gij zeker niet binnengaan in het Rijk der hemelen. Gij hebt gehoord dat tot onze voorouders is gezegd: Gij zult niet doden. Wie doodt zal strafbaar zijn voor het gerecht. Maar Ik zeg u: Al wie vertoornd is op zijn broeder, zal strafbaar zijn voor het gerecht. (En wie tot zijn broeder zegt: raka, zal strafbaar zijn voor het Sanhedrin; en wie zegt: dwaas, zal strafbaar zijn met het vuur van de hel. Als gij uw gave komt brengen naar het altaar en daar schiet u te binnen dat uw broeder iets tegen u heeft, laat dan uw gave voor het altaar achter, ga u eerst met uw broeder verzoenen en kom dan terug om uw gave aan te bieden. Haast u het eens te worden met uw tegenpartij, zolang ge nog met hem on-derweg zijt; anders zou uw tegenpartij u wel eens aan de rechter kunnen overleveren, en de rechter u aan de ge¬rechtsdienaar, en zoudt gij in de gevangenis worden geworpen. Voorwaar, Ik zeg u: Ge zult daar niet uitkomen, voordat ge tot de laatste penning hebt betaald.) Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Gij zult geen echtbreuk plegen. Maar ik zeg u: Al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd. (Indien uw rechteroog u tot zonde dreigt te brengen, ruk het uit en werp het van u weg; want het is beter voor u, dat één van uw lichaamsdelen verloren gaat dan dat heel uw lichaam in de hel wordt geworpen. En als uw rechterhand u tot zonde dreigt te brengen, hak ze af en werp ze van u weg; want het is beter voor u, dat één van uw lichaamsdelen verloren gaat dan dat heel uw lichaam in de hel terecht komt. Ook is er gezegd: Wie zijn vrouw verstoot, moet haar een scheidingsbrief geven. Maar Ik zeg u: Wie zijn vrouw verstoot, behalve in geval van ontucht, brengt haar ertoe echtbreekster te worden; en wie een verstoten vrouw huwt, begaat echtbreuk.) Eveneens hebt gij gehoord, dat tot onze voorouders gezegd is: Gij zult geen valse eed doen, maar gij zult voor de Heer uw eden houden. Maar Ik zeg u in het geheel niet te zweren; (noch bij de hemel, want dat is de troon van God; noch bij de aarde, want dat is zijn voetbank; noch bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote Koning. Ook bij uw hoofd moet gij niet zweren, want gij kunt niet één haar wit of zwart maken.) Maar uw ja moet ja zijn en uw neen, neen; en wat daar nog bij komt, is uit den boze’.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: ‘Vervulling van de Wet’. De vervulling van de Wet is Jezus Christus. Want Hij is op Aarde gekomen, niet om de Wet op te heffen, maar om te vervullen. De Wet, waar wij het hier over hebben, zijn de Tien Geboden, welke God aan Mozes voor alle mensen heeft gegeven. Deze Tien Geboden werden en worden vaak leteerlijk genomen, terwijl zij deels geestelijk zijn bedoeld. Niet dat zij niet in het natuurlijke leven ook gelden, maar zij hebben hun grootste werking in het geestelijke. Daarom ook heeft God in Jezus Christus deze Tien Geboden ook samengevoegd tot Zijn twee liefdesgeboden; heb God lief met geheel het hart, geheel de ziel, geheel het verstand en met alle krachten, die u ter beschikking staan, dus boven alles. En als tweede, gelijkwaardige Gebod, heb uw naasten lief, zoals u uzelf lief heeft. En kijk, dan wordt de geestelijke betekenis van deze Wet al veel duidelijker. Want zij betekenen dat alles, wat tegen de liefde tot God en de naasten ingaat, zonde is. En de zware zonden, doodzonden omdat zij de geestelijke dood brengen, indien er geen berouw over is, zijn in de Tien Geboden eruit gelicht. De eerste drie Geboden gaan over de liefde tot God, de overige zeven Geboden over de naastenliefde. Want wie God lief heeft zal geen afgoden vereren – en geen afbeelding maken en die vereren, in plaats van de levende God – ook zal hij de Naam van God niet oneerbiedig gebruiken of de dag van God niet ontheiligen. Waar hij staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. De dag van God is niet een bepaalde dag in de week, maar elke dag dat wij mensen aan andere mensen goed doen, dus daden van liefde voor anderen doen. Wie zijn naasten wil liefhebben, die vereert zijn ouders, want als iemand zijn ouders veracht, hoe kan hij dan wel anderen lief hebben? Immers zijn ouders zijn de reden dat hij geboren is! Wie liefde heeft zal een ander niet doden; niet letterlijk en ook niet geestelijk. Wie een ander mens lief heeft zal geen onkuisheid begaan, dus niet met iemand anders seks hebben door het lichaam van de ander te gebruiken voor het eigen genot. Daarom heeft God ook, door één man en één vrouw als begin van de mensheid te scheppen, het huwelijk ingesteld, waardoor man en vrouw God kunnen vragen om hun wederzijdse liefde te zegenen door een levende vruchten ervan; kinderen! Om die reden is verlangen naar een seksuele relatie, laat staan een seksuele relatie aangaan tegen zowel het negende als het zesde Gebod van deze Tien Geboden. Ga een huwelijk aan in wederzijdse liefde en, ongeacht de verdere omstandigheden, blijf elkaar trouw; dat is liefde! Al het andere, buiten het huwelijk, is zelfzucht. Het is ook verboden om te stelen, ongeacht of het volgens menselijke wetten mag, of niet mag. Want niemand voelt het een daad van liefde tegenover zijn persoon, als een ander ongevraagd wegneemt wat niet van hem zelf is, en daarom is dat een daad tegen de naastenliefde. Het is ook verboden om leugens te vetellen over een ander mens. Niet alleen voor een rechtbank, maar ook in roddel en achterklap, waar geen echte verdediging tegen mogelijk is, maar een ander mens zwaar kan beschadigen; daar zit geen liefde voor welke naaste dan ook in. Ook het begeren, dus jaloers zijn op wat een ander bezit is verboden; het is namelijk liefde voor de naaste om hem te gunnen wat van hem is. Het zelfzuchtig begeren wat u zelf niet heeft, is het begin van diefstal en/of moord, dus zelfs het verlangen naar de bezittingen van iemand anders is geen liefde voor die ander, maar pure zelfzucht, egoïsme. Wie dus de twee liefdesgeboden van God in Jezus Christus doet in zijn leven, die heeft de Wet – de Tien Geboden – en alles wat Gods profeten gezegd hebben in zichzelf vervuld en is daarmee een echte christen geworden, een ware volgeling van God in Jezus Christus. Toch zijn er materiële uitzonderingen op deze Geboden, ik noem er één. Het is verboden een medemens te doden, maar als een kwaadaardig mens probeert u, en/of de uwen, te doden en de enige manier om dit te voorkomen is de aanvaller te doden, dan geldt ook voor God het recht van zelfverdediging en bent u niet schuldig aan moord. Maar dat zijn de uitzonderingen die de algemene regel bevestigen en alleen in noodgevallen toepasbaar. En in tegenstelling tot ons mensen, weet God precies wat uw eigen schuld is en waar u, door de omstandigheden gedwongen, niets aan kunt doen. Want iedere daad van alle mensen is God bekend. Daarom heeft God ons mensen een vrije wil gegeven, maar wel water en vuur voor ons neergezet, maar wijzelf maken uit wat wij kiezen. Daar zijn wij vrij in. Wat wij kiezen maakt uit of wij verlangen naar het leven of naar de dood. Want God geeft ons mensen de vrijheid om te zondigen of niet te zondigen, maar Hij heeft niemand bevolen om te zondigen en aan niemand verlof gegeven om kwaad te doen. Wie dus zondigt, zal hiervoor zelf de gevolgen moeten dragen. Want wie alleen werelds wijs is, die kan in Gods ogen erg dom zijn. Want er zijn twee soorten van wijsheid; die van God en die van de wereld. De goddelijke wijsheid komt overeen met de liefde, de wereldse wijsheid meestal met de zelfzucht. Zo bestaan er ook twee soorten van volmaaktheid; volmaakt in God ogen, dus vol van liefde voor de naasten en voor God. En volmaakt in helse zin, dus volkomen zelfzuchtig en daardoor een volmaakte duivel. Met de eerste volmaaktheid – die in Gods ogen – komt ook de hemelse wijsheid, met de tweede volmaaktheid – een volmaakte duivel – komt veelal de wereldse wijsheid. En die leidt heel veel eerder naar de hel dan naar de hemel. Bedenk daarbij dat alles wat u op Aarde bent, heeft en bezit, verloren gaat met het overlijden van uw lichaam; alleen de liefde voor God en de naasten neemt u mee naar het hiernamaals. Want de Leer van God in Jezus Christus gaat nooit verloren en zal altijd blijven bestaan; ook als in de zeer verre toekomst de Aarde zal vergaan, dan nog blijft Zijn Woord, Zijn Leer bestaan. En alleen die mensen en mensenzielen die liefdevol zijn kunnen Gods kinderen worden. Maar vanuit de liefde komt ook de rechtvaardigheid als vrucht van de liefde voort. En die rechtvaardigheid overtreft die van vele kerkelijke leiders, in het verleden en in heden. Want wij gewone mensen krijgen soms de haat tegenover andersdenkenden met de paplepel ingegoten, maar elke vorm van haat komt uit de hel en niet uit de hemel. Daarom heb geen haat tegen uw broeder of zuster in God, wat elke naaste is. Maar heb hem lief, ook al is dat geen persoon waarmee u graag zou willen omgaan. Er bestaat een spreekwoord: ‘Wie goed met goed en kwaad met kwaad vergeld, is menselijk. Wie kwaad met goed vergeld, is hemels, gelijk de engelen Gods. Wie goed met kwaad vergeld, is hels, gelijk de duivels zijn’. Daarom vergeld altijd het kwade met het goede voor uw naasten, dan zal God u belonen met het eeuwige leven in de hemel. Wees liefdevol tegenover uw vrouw, ook al heeft u een andere mening dan zij; want zij is u door God gegeven om een volledig mens van uw beiden te maken. Immers God schiep eerst Adam en uit deze complete mensenziel schiep God ook Eva. Daarom vullen man en vrouw elkaar aan en worden samen één complete mensenziel in liefde, maar blijven wel twee personen; beiden geroepen om een waar kind van God te worden en te zijn. En dan ook samen in dezelfde hemel te wonen. Wellicht ook in de woning van onze hemelse Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal aantreffen.

Amen.

Cor Huizer.

Auteur:Cor Huizer

46 commentaren op “Schriftuitleg van zondag 16 februari 2020.

 1. Altijd goed om eens zo’n artikel te brengen, jezus is inderdaad wat we in de theologie soms noemen de nieuwe Thora of de levende Thora of de vervuller van de Thora.

 2. Wat jammer dat u zelf aan schrifuitleg gaat doen. Het is een wetenschap! Waarom laat u dat niet aan de mannen over die daarvoor gestudeerd hebben? Zoals abbé Jaqmin, la**********@gm***.com

 3. JMJ +
  Beste,
  Ge zegt niet te preken maar ge doet het dan toch. Want de uitleg van een perikoop is een homilie !
  Perikoop : een gedeelte uit het Evangelie.
  Homilie : een preek die een perikoop uitlegt (van de zondagsmis)
  Maar er is veel meer waar u mee in overgtreding bent :
  Het kanoniek recht verbiedt uitdrukkelijk elke publikatie waar geen (katholieke natuurlijk) bisschop of zijn afgevaardigde zijn goedkeuring aan gegeven heeft.
  Hier is een referentie in het Frans dat u zeker meester bent veronderstel ik, vermits u al Latijnse grondteksten kan begrijpen en uitleggen…zoniet zou u zich zeker niet wagen aan een H. Schrift-uitleg.

  Het spijt me dat ik geen Nederlandse vertaling heb gevonden.

  P.S. De getuigen van Jehova zijn zo begonnen : enige leken hebben zich verenigd en samen de Schrift beginnen lezen en er een eigen verklaring aan gegeven. Dat is de oorsprong van de Getuigen van Jehovah, die zich eerst ‘Schriftverklaarders’ noemden.

  1385
  p.1 Ne peuvent être édités, même par des laïques, sans être passés préalablement par la censure ecclésiastique :
  n1) Les livres de la sainte Ecriture ou leurs annotations et commentaires ;
  n2) Les livres qui concernent les divines Ecritures, la sainte théologie, l’histoire ecclésiastique, le droit canonique, la théologie naturelle, la morale et les autres disciplines de ce genre, religieuses et morales; les livres et brochures de prières, de dévotion, de doctrine ou de formation religieuse, morale, ascétique, mystique, ou autres ouvrages du même genre, même s’ils paraissent devoir favoriser la piété; et plus généralement tous les écrits dont le sujet touche à la religion ou à l’honnêteté des moeurs ;
  n3) Les images sacrées destinées à être imprimées de toutes façons, qu’elles comportent ou non des prières annexées.

  p.2 La permission d’éditer les livres et les images mentionnés au Par.1 peut être donnée par l’Ordinaire propre de l’auteur, par l’Ordinaire du lieu dans lequel les livres et les images sont édités, ou l’Ordinaire du lieu dans lequel ils sont imprimés, de telle sorte cependant que, si un des Ordinaires a refusé la permission, l’auteur ne puisse pas la demander à un autre Ordinaire sans lui avoir fait connaître le refus qu’il a rencontré précédemment.

  p.3 Les religieux doivent obtenir aussi la permission de leur supérieur majeur.

  1386
  p.1 Il est interdit aux clercs séculiers sans le consentement de leurs Ordinaires, aux religieux sans la permission de leur supérieur majeur et de l’Ordinaire du lieu, d’éditer aussi des livres qui traitent des choses profanes, de même que d’écrire dans les journaux, les feuilles ou brochures périodiques ou de les diriger.

  p.2 A moins que ce ne soit pour un motif juste et raisonnable approuvé par l’Ordinaire du lieu, les laïques catholiques ne doivent pas écrire dans les journaux, feuilles ou brochures périodiques qui ont coutume d’attaquer la religion ou les bonnes moeurs.

 4. Beste,
  U zegt een ongecensureerd platform te zijn. dat is door de Kerk scherp veroordeeld :

  In 1864 is er de uitvaardiging van de encycliek Quanta Cura, waarin Pius IX onder meer de vrijheid van meningsuiting (!!!!!!!) en godsdienstvrijheid scherp veroordeelde. Samen met de encycliek werd ook de Syllabus Errorum uitgebracht, een opsomming van – in de ogen van de Rooms-Katholieke Kerk – tachtig dwalingen. Pius IX riep alle katholieken op afstand te nemen van deze meningen en leerstellingen :
  “Bij een zo verregaande valsheid van averechtse meningen hebben wij, in het diepe besef van onze apostolische plicht en in onze grote bezorgdheid voor onze heilige godsdienst, voor de zuiverheid van de leer en voor het heil van de zielen, ons van Godswege toevertrouwd, en voor het welzijn ook van de menselijke samenleving, gemeend wederom onze apostolische stem te moeten verheffen. En daarom is het dan ook dat wij alle meningen en leerstellingen, zonder uitzondering, door ons in deze encycliek afzonderlijk vermeld, volgens ons apostolisch gezag afwijzen, verwerpen en veroordelen, en wij willen en bevelen dat zij door alle kinderen van de katholieke Kerk volstrekt als afgewezen, verworpen en veroordeeld beschouwd worden.”

  1. Deze reactie is zowel aan Paul van Isselt als aan Eric Jacqmin. Geachte Paul, ook ik heb theologie gestudeerd, en wel aan de toen nog Katholieke Universiteit Nijmegen, nu Radbout Universiteit. Ik ben dus wel degelijk op de hoogte van wat theologie inhoud. Dat op die universiteit vele professoren hun geloof hadden verloren is waar, vandaar dat zij nu geen katholieke universiteit meer zijn, maar allang voordat deze kwalificatie afgenomen was, al niet meer katholiek was. Daardoor heb ik mijn studie voortijdig afgebroken, omdat het in feite zinloos was om hun fantasieën, in plaats van Gods Openbaring vanuit de Bijbel, te leren.

   Priester Eric Jacqmin, ik ben de Franse taal niet machtig. Bovendien mis ik in uw commentaar de toetsing met de katholieke geloofsleer welke, naar mijn overtuiging, overeenkomt met de Leer van God in Jezus Christus. Zoals Petrus reeds opmerkte: ‘Wij moeten eerder God gehoorzamen dan de mensen’. Vroegere pausen hebben inderdaad uitleg door leken, in wat u een preek noemt, verboden. En inderdaad lijkt mijn uitleg op een preek, maar het is het niet. Want voor een preek heb ik toestemming nodig, zoals u reeds heeft opgemerkt, van de Rooms Katholieke Kerk, omdat ik een Rooms Katholiek ben. Daarom heb ik uitdrukkelijk mee gedeeld dat ik deze toestemming niet heb en dat dit daarom geen preek is, maar enkel een uitleg, maar wel binnen de geloofsleer van de R.K. Kerk, dus in overeenstemming met de Leer van Jezus Christus, die God is. Uw tweede reactie slaat daarom nergens op, want ik breng geen verwarring of valse uitleggingen hierbij in. Integendeel, omdat vele geestelijken in de katholieke Kerk, vanaf een eenvoudige priester tot in de hoogste regionen, valse leerstellingen aan de mensen verkondigen – ofwel doordat zij hun geloof hebben verloren, ofwel dat zij teveel angst hebben om de waarheid te verkondigen – is het noodzakelijk dat er een tegengeluid komt van mensen die, weliswaar geen gewijde personen zijn, maar wel gelovig en niet bang voor de waarheid, die de Leer van God in Jezus Christus daarom duidelijk uitleggen. Naast een gedegen kennis van deze Leer, vraag ik elke keer, als ik een uitleg schrijf, aan God om mij daarin te helpen, opdat ik niet mijn mening verkondig, maar opschrijf wat God wil dat ik opschrijf. Daarom zal ik gewoon doorgaan met deze uitleggingen; tenzij u kunt aantonen dat deze niet overeenkomen met de Leer van God in Jezus Christus.

   1. Beste Cor, om iedereen klaar en duidelijk te maken dat het geen preek is, is het wellicht beter om in plaats van de term “uitleg” de term “een persoonlijke bezinning” te gebruiken. Als ik iets schrijf op mijn persoonlijke blog over de Schrift, zet ik dat steeds onder de categorie “bezinning.” Het staat iedereen vrij om een bezinning neer te pennen. Als het iemand niet aan staat, dan moet die het maar niet lezen. Uw bezinningen zijn overigens veel diepgaander en katholieker dan vele “homilieën” van onze Vlaamse priesters.

    1. Allereerst bedankt voor uw compliment over de diepgang van mijn uitleg. Maar op mijn beurt dank ik daarvoor God, die mij helpt bij elke uitleg om op te schrijven wat Hij wil dat ik schrijf en niet vanuit mijn eigen ego, want dan zou mijn schrijven waardeloos zijn. U kunt misschien gelijk hebben dat ik dit een bezinning moet noemen, maar hierin verschil ik toch met u van mening. Want ik bedoel het als uitleg, niet als preek of bezinning. Ik vertegenwoordig geen enkele Kerk of groep mensen hierin, wat ik nadrukkelijk bij de inleiding heb vermeldt. Daarom schrijf ik onder mijn eigen naam, met Gods hulp, deze uitleggingen. Dit heb ik in de inleiding vermeldt, wie dat niet wil geloven, die gelooft het niet! Geloof kan ik niemand geven, wel kennis van Gods Leer, dankzij de genade die God mij geeft. Deze uitleggingen schrijf ik reeds meer dan twintig jaar en post ze altijd in de nieuwsgroep nl.religie en op mijn eigen website. En pas, voor de tweede keer, op deze website.

 5. Beste cor, laat je niet belachelijk maken door jaloerse mensen zelfs al zijn ze zogezegde priester, ga gewoon door met je artikels.

  1. Bedankt voor uw impliciete steun. Ik zal zeker doorgaan met posten, zolang ik het van de redactie mag. Sorry dat ik u gisteren heb overgeslagen.

 6. Ik hoop dat de redactie ingrijpt, en het terechte bezwaar van de Eerwaarde Pater Jacqmin, ter harte neemt. Hopelijk worden we dan niet meer geconfronteerd met volgende “epistels” van de stoorzender Cor Huizer. zoals we nu zien aan zijn reactie.

  1. Kortom u roept de redactie op censuur toe te passen. Meningen die niet passen dienen te worden geschrapt.

 7. Leken moeten niet het terrein van de geestelijkheid betreden, beste Erik !
  Uitleg van de H. Schrift in het openbaar is aan gewijde mannen Gods voorbehouden. God is de bron van geheel ons bestaan. Alles buiten God, is van Hem volkomen afhankelijk. Leken zijn geen gewijde mannen, en hebben de bevoegdheid van leraar niet van Hem gekregen. Dat heeft niks te maken met censuur op dit voortreffelijke katholieke Forum, maar alles met de zelfbeperking uit de katholieke praktijk en traditie van deemoed en nederigheid tegenover diegenen die als geestelijken boven ons zijn gesteld als leraar. De deemoedige vindt daarom in zichzelf geen reden zich te verheffen, wel om zich te vernederen in bescheidenheid, overtuigd als hij is, dat hij alles van God ontvangt en dat hij Gods gaven onwaardig is. Hoogmoed is des duivels oorkussen, beste Erik. Luther is daaraan ten onder gegaan, toen hij zich, na alle ellende die hij heeft veroorzaakt, zichzelf ophing aan zijn hemelbed, op 18 Februari 1546.

  1. Uw wens dat de redactie ingrijpt, acht ik erg klein. Want ik heb, voordat ik de eerste uitleg heb gepubliceerd, voor alle zekerheid gevraagd of dit binnen het profiel van deze website past en ik heb toestemming gekregen. U schrijft over de boven ons leken gestelde leraren, de priesters. Maar niet alle priesters, ook niet in de Rooms Katholiek Kerk zijn helaas door God aangesteld. Dat is in onze tijd te merken aan vele priester, van laag tot aan de hoogste regionen in de Kerk, die er duidelijk blijk van geven niet in God te geloven. Ook heel veel theologen zijn hun geloof in God kwijtgeraakt. Zijn deze mensen dan écht door God aangesteld? Ik meen van niet! Daarbij komt dat het ons mensen nooit heeft ontbroken aan profeten en zieners van God uit, waarvan de meesten geen priester waren en zijn, want ook heden heeft God ons niet in de steek gelaten en vele profeten/zieners aangesteld. Mogen die van u ook niet spreken om mensen naar God te brengen? Of maakt u daar een uitzondering op? God is de hoogste Geest en de gehele Schepping hangt van Hem af. Hij is dan ook volkomen vrij om aan te stellen wie Hij wil, zonder daarvoor verantwoording aan mensen af te hoeven leggen. En God in Jezus Christus heeft mij geroepen om priester te worden, maar Zijn dienaren in de Kerk wisten het beter dan Hij en hebben mij als priester geweigerd. Is het dan, in uw ogen, toegestaan dat God mij, nu ik geen priester mag zijn in Zijn Kerk, omdat mensen dit beletten, wel geroepen heeft om via internet mensen tot geloof op te roepen? Om mij in te zetten om zoveel als mogelijk, zoveel als dat mensen willen luisteren, hen te redden voor het eeuwige leven? Of moet God en Zijn kerk mij de mond snoeren, omdat Zijn Kerk mij ook niet wil hebben als priester? Mocht u hierop ‘ja’ antwoorden, laat mij u dan zeggen dat God doet wat Hij wil en niet wat mensen willen dat Hij doet. God is werkelijk en absoluut volkomen soeverein. Wij zijn van Hem afhankelijk, God niet en nooit van welk van Zijn schepselen dan ook.

   1. Beste Cor,

    Een bezinning op uw woorden

    “Wij zijn van Hem afhankelijk, God niet en nooit van welk van Zijn schepselen dan ook.”

    bracht mij tot volgende worden in de Heilige Schrift:

    `Is Jahwe soms niet machtig genoeg? Gij zult zien of inderdaad gebeurt wat Ik u gezegd heb.’ 24Mozes ging naar buiten en deelde het volk mee wat Jahwe gezegd had. Hij bracht zeventig van de oudsten van het volk bijeen en stelde hen op om de tent. 25Toen daalde Jahwe neer in een wolk, sprak tot hen en legde een deel van de geest die op Mozes rustte, op die zeventig oudsten. En toen de geest op hen rustte, profeteerden zij, maar later hebben zij het niet meer gedaan. 26Nu waren er twee mannen in het kamp gebleven. De een heette Eldad, de ander Medad. Ook op hen rustte de geest – zij stonden op de lijst al waren zij niet naar de tent gegaan – en zij profeteerden in het kamp. 27Een jongen ging het ijlings aan Mozes vertellen en zei: `Eldad en Medad zijn aan het profeteren in het kamp!’ 28Jozua, de zoon van Nun, die reeds als jongeman in Mozes’ dienst gekomen was, zei daarop tot Mozes: `Mijn heer, dat moet u hun verbieden.’ 29Mozes zei hem: `Waarom komt u voor mij op? Ik zou willen, dat heel het volk van Jahwe profeteerde en dat Jahwe zijn geest op hen legde.’ Numeri 11

    Een Woord van de Heer tot ons allen.

  2. De enige manier om ‘controle’ te houden. U houdt toch van complottheorien. Dit lijkt wel een schoolvoorbeeld. Nu is er een paus (door Gods hand geselecteerd en ook een gewijde priester) die afwijkt van de norm.. En heel de door God aangestelde schare begint de bleren. Waaorm is uitleg van de H. Schrift voorbehouden aan gewijde mannen? Die mogen de uitleg geven in preken. En DIE uitleg is dan DE uitleg. Tenzij anders door andere gewijde mensen wordt gepredikt. Wat een hoogmoed dat alleen priesters de Heilige Schift zouden kunnen interpreteren en uitleggen..
   Dat u ineens Luther erbij haalt zal wel nog van de onvervalste haat voor het protenstantisme zijn. De dood va Luther, tenminste de wijze waarop, is niet 100% zeker dat het op uw manier is gebeurd. Het kan een natuurlijke dood zijn geweest en misschien is hij wel door papisten om het leven gebracht. Dat laatste moet toch u als complot aanhanger toch wel aanspreken.

   1. T.a.v. Jules van Rooyen

    Hoe weet U toch zo zeker dat alleen degenen die de priesterwijding hebben ontvangen per definitie toegang hebben tot goddelijke wijsheid en de goddelijke bedoeling met Schriftteksten, want dát is hetgeen U in wezen beweert?

    Waren profeten en heiligen, christelijke mystici soms allemaal tot priester gewijd? Zijn priesters niet ook leerlingen van een theologische school met leraren die hun (altijd beperkte, gedateerde) kennis en inzicht overdragen met veel of weinig ruimte voor kritische reflectie?

    Toch heeft de Joods-christelijke geloofstraditie, de Kerk die profeten, mystici enz. vaak moeten en graag willen erkennen als ‘spreekbuizen’ van de ultieme waarheid, ja van God en zijn Liefde! Was die erkenning dan crimineel?

    Het is toch niet vol te houden dat een eens gesignaleerde (waargenomen én mondeling of schriftelijk doorgegeven) werkelijkheid geen interpretatie en verwoording is door historische figuren: mensen uit een bepaalde sociale, culturele Umwelt en Mitwelt, getekend door een unieke persoonlijke fysieke (cerebraal gedetermineerde) en psychologische, intellectuele plus morele ontwikkeling?! Wat zij langs orale en schriftelijke weg doorgaven is slechts hún interpretatie, en kon / kan ook alleen maar begrepen worden door historisch gedetermineerde mensen. Ook wat daaruit is voortgekomen c.q. komt, is én blijft dus interpretatie, altijd relatief en dus betwistbaar! Niets is bovendien wetenschappelijk bewijsbaar terug te voeren op direct afkomstig van een buitenaards wezen. (Want dat is God, in uw optiek.)

    Het Nieuwe Testament, m.n. Jezus zal U op dit punt ook tegenspreken. God is een Mysterie, kostbaar Geheim, waarvan we geen beeld zullen hebben [Ex. 20, 4] anders dan de NAAM: ‘Jahwe’, ofwel de verleden, tegenwoordige en toekomende tijd van het Hebreeuwse werkwoord ‘z i j n’, dus: ‘Ik was, ben en zal zijn’. Daarmee moeten wij het doen. Hij openbaart zich altijd via, door middel van iets of iemand, en is alleen zo door ons te ervaren. Het beste van de Joods-christelijke geloofstraditie getuigt daarvan, hoewel dat ‘beeld’ ook vaak – zo moet men toegeven – voor ons vertroebeld wordt in de Bijbel door meeliftende restanten uit eerdere religie- / geloofstaalontwikkelingen.

    Interpretatie van de Schriften kan dus niet zonder selectie: keuze op basis van …. (voor mij de liefde voor Gods zoon Jezus Christus, aan wie ik me geheel wens toe te vertrouwen; dat blijft natuurlijk altijd betwistbaar voor wie mijn selectiecriterium niet in dezelfde mate onderschrijft.) “Alles over boven komt van beneden” zei en schreef de theoloog prof. H. Kuitert dan ook terecht. Daar zullen we dus altijd rekening mee moeten houden. God begeestert dus mensen en spreekt via mensen die nu eenmaal historische wezens zijn, getekend door hun eigen tijd, hun ontwikkeling (smogelijkheden zoals intelligentie enz.) en hun (geloofs-)keuzen. Of je die Geest gewaar wordt, ligt aan je eigen mentale instelling en wat we genade noemen. Het te berde gebrachte doet (je) goed, of niet.

    Niets is derhalve de absolute waarheid. We kunnen die hoogstens meer of minder benaderen, erkennen of ontkennen in de mate waarin we er waarheid, goedheid, schoonheid in waarnemen, ervaren. Meestal geldt daarom:’we herkennen God en het goddelijke als we ons omdraaien en ons herinneren’! Is dat ook niet de essentie van wat de Jezuïeten “de onderscheiding der geesten” noemen? Een criterium waaraan zelfs de huidige paus blijft vasthouden!

    Moeten wij allen, geen priester zijnde, dus altijd zwijgen? Als Catharina van Siëna, om een voorbeeld te noemen, gewacht had tot priesters, ja pausen haar toestemming hadden gegeven om te spreken, dan hadden we haar sinds 1970 niet gekend als kerklerares. Is zij – in uw ogen – die kerkelijke erkenning soms nog steeds niet waard, omdat zij een gebrek aan nederigheid heeft getoond en hoogmoedig was door haar stem te verheffen? Schreef en sprak Sint Franciscus altoos onzin?

    Wie bent U dan overigens om welke paus, bisschop of priester nog te bekritiseren op hun uitspraken; U heeft die bevoegdheid als leek dan toch ook niet?! Krachtens het kerkrecht mogen christengelovigen slechts hun NODEN en “hun MENING over wat het welzijn van de Kerk aangaat aan de gewijde Herders kenbaar maken en deze, met behoud van de zuiverheid van geloof en zeden en van de eerbied jegens de Herders, en rekening houdend met het algemeen nut en de waardigheid van de personen, aan de overige christengelovigen bekend maken” zoals te lezen staat in Canon 212. Er is in de Kerk dus meer mogelijk dan U ons graag wil laten geloven!

    Tenslotte, als alleen de slager zijn eigen vlees mag keuren, wat is ’s mans kwaliteitsgarantie dan nog waard als we tevens weten dat hij een gewoon, zondigend mens is met openlijke en verborgen belangen, plus een wisselende mentale gezondheid, en dus net als elk ander mens bijwijlen corrupt kan én zal zijn bij zijn oordelen?

    Nee, het ontbreken van de scheiding der machten, coöptatie in het bestuur / functies en de intellectuele inteelt veroorzaken in beginsel de ondergang van de Kerk. De ‘klanten’ stemmen al vele decennia met de voeten en zorgen voor kerksluitingen en afnemende belangstelling voor de verschillende ambten. Dat zou toch aanleiding moeten zijn om eens flink achter de eigen oren te krabben als clerici en zich af te vragen: Wat doen WIJ nu eigenlijk niet goed? Mensen, gelovigen vragen niet dat de kerk wereld conform wordt, maar dat zij de realiteit onder ogen ziet! Maar als men zich kan blijven opsluiten in het eigen gelijk, en elke kritiek naast zich neer kan leggen, komt er van ruim zestig jaar geleden reeds kerkbreed verlangde Aggiornamento ook in de toekomst niets terecht. En dat is Zonde, voor de zaak van Jezus, en voor de mensheid op zoek naar het Rijk Gods en duurzame geborgenheid en geluk!

 8. Priesters zijn uitverkorenen. Niet iedereen kan priester worden.

  Catharina van Siëna handelde nooit zonder eerst grondig overleg met haar biechtvader. Men kan daar niet lichtzinnig overheen stappen.

  Wanneer een leek, zelfs een heilige, voor een publiek over het Woord van God spreekt, dan kan hij /zij maar beter vergezeld zijn van een heilige priester, zoniet wordt het een heikele zaak.

  Wel mag u een betoog geven waarbij u herhaaldelijk tot uitdrukking brengt dat het uw eigen mening is en dus niet de absolute waarheid.

  Benedictus, Franciscus, pater Pio, in hun jonge jaren, bleven innig verbonden met de Kerk en moesten bewijzen dat zij de Kerk gehoorzaamden. Heden kan alles zomaar, blijkbaar, maar we zitten nu ook in een afschuwelijke eindtijd zoals slechts zelden op aarde voorkomt, want het gaat nu niet om de beschaving van een enkel volk maar om de gehele aardse bevolking.

 9. Ja, beste Basilius Minor, ik vraag me af of U wel katholiek bent. Misschien bent U zelfs protestant en rebel tegen het katholieke Leergezag gebleven, of een bekeerling met niet meer door te snijden protestante wortels. Ik ken er meerderen die er niet in slagen de koers van denken te verleggen naar de katholieke praktijk, het Leergezag en de Traditie. Het is al eerder gezegd, maar U houdt vast aan een duidelijk protestante insteek, als U : (1) de praktische regels uit de Canon miskent (zie, de Eerwaarde Pater Jacqmin hierboven), (2) hoofdzakelijk verwijst naar het Oude Testament, terwijl dat een afgesloten boek is (Gal. 2 en 3), (3) de absolute waarheid ontkent, ondanks de duidelijkheid van Christus, “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”, en, “niemand komt tot de Vader dan door Mij”. Voorts, als U, typisch protestant, (4) vasthoudt aan de “interpretatie van de Schriften”, terwijl het gaat om de uitleg van de Heilige Schrift, (5) verwijst naar de agnost theoloog Kuitert, en (6) zelfs zijn beruchte uitspraak aanhaalt “…..alles van boven komt van beneden….”. Uw denken is daarvan doordrenkt, beste Basilius Minor. Dat protestante denken bezorgt koude rillingen. Hoe durft U op dit voortreffelijke katholieke Forum.
  Tenslotte, de Heilige Catharina van Siena (+1380), is geen Kerk lerares. Zij was lid van de Derde Orde van de Dominicanen, begaafd met enorme naastenliefde en ijver voor de bekering van de zondaars. Ook heeft zij met niet aflatende, publieke aansporingen, Paus Gregorius XI kunnen overhalen van Avignon terug te keren naar Rome. Vooral hierom, haar luide stem, heeft zij grote bekendheid gekregen.
  Aan allen hierboven die zich willen uitleven en inzetten, een goede raad voor een oplossing. Tracht bij uw lokale bisschop genoteerd te worden als een Categist. Dat is een formele kerkelijke functie, en een praktische oplossing voor de leken die heidenen en andersdenkenden willen bekeren. Katholieke missionarissen in de onderontwikkelde wereld, werden veelal door Catechisten bijgestaan. Maar ook in Frankrijk en in België was dit de praktijk in parochies. In Brussel en in Antwerpen was daarvoor scholing beschikbaar, en de bisschop is de eindverantwoordelijke.

  1. Beste Jules van Rooyen. U gaat op geen enkele van mijn bezwaren tegen uw denktrant in, maar speelt liever op de man (ad hominem) en probeert mij zwart te maken en aldus te diskwalificeren. Als christen zal ik dat over mijn kant laten gaan, omdat zulks meer welgevallig is in het oog van de Heer, dan terugslaan met vileine middelen, zoals ook H.H. Petrus en Paulus meermaals hebben betoond in hun geschriften. Het voert ook te ver om de vele ‘beren op de weg’ die U ziet in mijn eerdere betoog te gaan bestrijden. Laat me op één enkele misvatting wijzen. U stelt dat Catharina van Siëna geen Kerk lerares is. Dat is een onjuiste bewering die U zelf had kunnen, en nog kan controleren o.a. in uw “Getijdenboek – Gebeden voor elke dag” uitgegeven in 1990 door de Interdiocesane Commissie voor Liturgische zielzorg te Brussel en de Nationale Raad voor Liturgie te Zeist, en goedgekeurd is door de Belgische en Nederlandse Bisschoppenconferentie op 05 mei, resp. 28 april 1988, maar ook door de Congregatie voor de Eredienst en de Regeling van de sacramenten dd. 13 maart 1989, prot. nr. 633/88. Op pagina 1288 hiervan, waar de genoemde heilige kort wordt beschreven, staat:” H. Catharina van Siëna, maagd en kerklerares”. Hetzelfde geldt voor het bijbehorende “Lectionarium – Paastijd, Deel 3 – Jaar II” in 1990 uitgegeven door dezelfde instanties die ook het eerder genoemde “Getijdenboek” publiceerden, en wel op pagina 204; ook daar wordt Catharina van Siëna “maagd en kerklerares” genoemd! Wellicht nog overtuigender zal voor U zijn de vertaling van een toespraak van Paus Benedictus XVI, gehouden tijdens de Audiëntie ten Vaticane op 24 december 2010, welke vertaling te vinden is op de site van rkdocumenten.nl. Daar vindt U in alinea 4:”De leer van Catharina (van Siena, want daar gaat het hier over) is zo rijk dat de Dienaar Gods, Paulus VI, haar in 1970 tot Kerklerares uitriep”.
   Bedankt? In ieder geval tot uw dienst.
   Overigens, aan één lesbevoegdheid vanwege de Ned. R.-K. kerkprovincie (dd. 19 maart 1971) heb ik genoeg. Mijn spreken en schrijven heb ik bovendien nergens uitgegeven als gedaan namens de r.-k. kerk. Eenieder mag mij dus tegenspreken, maar dan wel graag met goede argumenten en zonder ad hominem constructies. Bij voorbaat bedankt.

 10. Beste Minor, als je beweert dat er geen absolute waarheid is, dan heb je nooit gelezen wat Jezus hierover zei: Ik ben de weg de waarheid en het leven, wie in mij gelooft zal leven, dus Jezus bezit de totale waarheid, de echte liefde, want die van de mens is vergankelijk die van Jezus onvergankelijk, daarom is de kerk ook heilig en in wezen in de waarheid.

  1. Beste Willy, de uitspraak van Jezus:’Ik ben de weg, de waarheid en het leven’ is geen letterlijk te nemen zin, maar een vingerwijzing naar een andere werkelijkheid: de goddelijke. Jezus kan die werkelijkheid alleen maar duiden in woorden uit onze wereld. Hij is dus geen zand-, klinker- of asfaltweg, maar de persoon en het Woord die en dat je bij God brengt als je Hem volgt, bemint, vertrouwt en dankbaar bent. Zo is Hij ook niet de waarheid in wereldse zin: voorwerp van onze waarneming. Hij is de Zoon van God, ja God, in wie de hele schepping is en voortkomt, maar dat kan alleen ‘gezien’, waargenomen worden met ons geestesoog: de liefde. De wereldse waarheid kan iedereen waarnemen mits begiftigd met gezonde zintuigen en redelijk ontwikkeld verstand. De goddelijke waarheid is slechts waarneembaar voor wie God zelf die kennis heeft bestemd. Een ander, nog niet door God begenadigde, kan die ultieme waarheid dus niet eens erkennen. (Mat. 11, 25 en 16, 16-17) In de wereld is alle waarheid die wij menen waar te nemen dus altijd relatief, want gemeten met een discutabele maat die niet altijd herkenbaar is, ofwel met behulp van vergelijking met wat anders vastgesteld. En over die verwoording van de aardse werkelijkheid / waarheid, daarover had ik het! Zou die in woorden te vatten zijn, dan zouden die woorden exact gelijk zijn aan de werkelijkheid en deze kunnen vervangen. Dat is echter onmogelijk, en dus zijn alle onze formuleringen ‘slechts’ probeersels, een vergelijking nimmer te boven komend, en dus altijd relatief en met een korrel zout te nemen. Absolute aardse waarheid bestaat er dus niet! Ja, ook alles wat we over ‘boven’ menen te kunnen zeggen, doen we slechts in aarzelende, poëtische termen. Verder komen we niet. Wat Hij U laat ‘zien’, laat Hij niet ook per se mij zien. We kunnen onze ervaringen slechts naast elkaar leggen en het hoofd buigen Bescheidenheid siert ons daarom in het spreken over God e.d. Vrede zij met U.

 11. Met verbazing las ik het commentaar op de schrijver van dit stuk. Het gaat niet eens over de inhoud als wel over of deze meneer het recht heeft om aan schriftuitleg te doen.
  Dit is je reinste kolder. Een ieder van ons maakt zich schuldig om zonder tot priester te zijn gewijd, zonder categeet te zijn, zonder op welke wijze dan ook te zijn aangewezen door welke bisschop dan ook, de schriften op eigen wijze uit te leggen. Als moeder las ik mijn kinderen voor uit de (kinder)Bijbel en vertelde ik hen mijn visie, als lid van een Bijbelstudiegroep leg ik op mijn eigen wijze uit, hoe ik het Bijbelgedeelte wat wij bespreken interpreteer. Is er veel verschil met wat ik doe en het stuk wat hier op internet verschijnt?
  Iedere dag als ik mijn Bijbel opensla en ik tot God bid of de Heilige Geest mij uitleg wil geven over het gedeelte wat ik heb gelezen dan maak ik mij al schuldig aan Schriftuitleg. Dat zelfde geldt als ik met mijn vrienden, buren, kennissen over een Bijbelgedeelte praat.
  Wat ik ook niet begrijp zijn de beschuldigingen naar elkaar over het wel of niet-katholiek zijn. Ik dacht dat katholiek algemeen betekende. Hier kom ik tot een totaal andere conclusie. Blijkbaar ben ik alleen katholiek wanneer ik aan bepaalde voorwaarden voldoe. Het probleem is dat deze voorwaarden aan slechts enkelen bekend zijn gemaakt. Deze mensen kunnen dus voor mij bepalen of ik katholiek ben. Dat vind ik een gevaarlijke ontwikkeling.

  1. Beste Francien, Cor Huizer mag gerust doorgaan met zijn uitleggingen, voor mij hoeft hij het niet te laten.

   Op mijn twaalfde in 1962 werd door de priesterdirecteur van het college mijn missaal figuurlijk uit handen genomen en bovendien kregen wij in onze parochie een extreem progressieve kapelaan. Pas vanaf 2012 kon ik terug katholiek worden. Ik ben een halve eeuw lang door een hel gegaan, werd achtervolgd door vrouwelijke en door mannelijke heksen en ik moet een berg occultisme en protestantisme van me af zien te wassen.

   Sedertdien lees ik nooit meer Schriftuitleggingen gegeven door leken. Wel lees ik gretig de oude en de huidige katholieke profeten want deze mensen krijgen verschijningen van Jezus en van Onze Lieve Vrouw.
   Bijvoorbeeld: http://www.bloggen.be/levend_geloof9/ — Claudia is als een engel, toch zal ik nooit haar persoonlijke uitleggingen in acht nemen.

   De achterdocht is zeer groot geworden. Socialisme en occultisme zijn overal in terug te vinden. De tentakels van katholieke vrijmetselarij en van zionistische vrijmetselarij zijn overal aanwezig.

 12. Beste eric-b-l, dank voor uw verhaal. Wat u overkomen is, is ronduit schandalig. Zo horen een priesterdirecteur en kapelaan niet met jongeren om te gaan. Verandering kost tijd, dat gaat niet van het ene op het andere moment.
  Dat u niet alles leest, gelooft en wantrouwig bent voor bepaalde uitlatingen vind ik verstandig. Paulus zegt ook onderzoekt alle dingen en behoudt het goede. Wat het protestantisme betreft: daar hoeft u niet bang voor te zijn. Er zijn en blijven verschillen, maar het geloof in de drieeenheid is hetzelfde. Het wordt enkel op een andere manier gebracht. Wat ik zeg wordt vast bestreden door de “echte” katholieken, ik kom vanwege mijn werk nog wel eens in een protestantse dienst. Ik leef niet op een eiland met allemaal gelijkgestemden om mij heen.

  1. Beste Francien, contact houden met andere christenen moet kunnen. Ik zal nooit vergeten hoe protestanten me uit diepe wanhoop haalden in de tijd dat ik van mening was dat de gemoderniseerde katholiele kerk niet meer ernstig te nemen was (en nu zelfs nog erger wordt).
   Maar toen de Tridentijnse heilige Mis terug in zicht kwam begreep ik ook dat protestanten en moderne katholieken over het algemeen zich ver van de heilige Moederkerk van Jezus en Maria verwijderd hebben.
   Sociaal zijn is nodig maar nu wordt socialisme als de enige ware godsdienst gepredikt.

   Als u veel heiligenlevens leest komt u tot de ontdekking dat velen van hen zich zoveel mogelijk uit het maatschappelijk leven terugtrokken. Dat is niet hetzelfde als op een eilandje leven. De bedoeling is niet alleen van weg te blijven uit de zinloze chaos maar om des te inniger een geestelijke beleving op te bouwen.
   Sommige protestanten en zelfs enkele moderne katholieken neigen wel daartoe. Maar juist daarom kan ik niet begrijpen dat zij protestant of modern katholiek willen blijven.
   Daarom volg ik ook geen kranten en TV meer, ze lijken wel zot geworden.
   Des te meer men tracht te verinnerlijken en zich op Jezus en Maria te concentreren, des te meer wordt men door duivels geplaagd en misleid. Tegenwoordig is dat wel heel erg geworden. Hebt u dat al eens overdacht?

 13. Beste medegelovigen,
  Met verbazing heb ik de kritiek gelezen op de ‘uitleg’ van één van onze ‘katholieken’, met de beste bedoelingen geschreven om anderen te helpen te leven zoals God het ons vraagt en onder leiding van de Heilige Geest. Ongelooflijk hoe dit leidt tot haarkloverijen! Niemand, dan alleen God, kan iemand verbieden te spreken om het geloof te verkondigen.
  “In die tijd zei Johannes tot Jezus: ‘Meester, we hebben iemand die ons niet volgt, in uw naam duivels zien uitdrijven, en we hebben getracht het hem te beletten omdat hij geen volgeling van ons was.’ Maar Jezus zei: ‘Belet het hem niet, want iemand die een wonder doet in mijn Naam zal niet zo grif ongunstig over Mij spreken. Wie niet tegen ons is, is voor ons.'”
  Marcus 9,38-40
  Jammer genoeg zijn er zeer velen door de Kerk aangesteld om te ‘mogen’ (s)preken, maar die niet meer de katholieke leer verkondigen, die zelfs ronduit tegen de katholieke leer ingaan. Hoe dikwijls verlaten wij de kerk na de H.Mis te hebben bijgewoond en denken we: ‘Was dit werkelijk een Mis met al die veranderde teksten? Wat hebben we vandaag bijgeleerd om ons leven werkelijk op God en de naaste te kunnen richten?’ Er is zoveel chaos en ongeremd verkondigen van eigen waarheden dat men als zoekende werkelijk niets meer vindt waar je je kan aan vasthouden en men het dus ofwel ergens anders gaat zoeken of anders voortaan gewoon thuisblijft. Daarom stuit het mij enorm tegen de borst dat goede katholieken zo onder elkaar zitten te bekvechten. Diegene die daar echt boodschap aan heeft is de duivel. Hij verkneukelt zich over al dit gebakkelei en doet ondertussen lustig verder met zijn werk.
  Mijn oudste broer ging jaren geleden naar verschillende priesters om hem te helpen klaarheid te zien in zijn zoeken naar God. Hij was in contact gekomen met de getuigen van Jehova en wilde wel eens weten wat de katholieke kerk daarover te zeggen had. Allen lieten hem in de steek. Ze hadden geen wederwoord. Hij werd getuige van Jehova doordat de door de Kerk aangestelde priesters hem niet konden of wilden helpen. Zegt dat genoeg?
  Door zijn geloofsstrijd werden wij verplicht om in ons eigen katholieke geloof te duiken, in onze bijbel te gaan lezen en sterk te gaan staan in ons geloof. Ik was toen 15 jaar. Ik moet zeggen dat dit een zegen voor ons is geweest. We zijn hierdoor veel dichter bij God gekomen en weten waarom we wat geloven.
  Later is hij bij de Getuigen buitengezet, wat op zijn beurt hem dan ook weer dichter bij God heeft gebracht. Hij is ondertussen reeds 18 jaar overleden aan een hersentumor, na het (katholieke) sacrament van de zieken te hebben ontvangen. Dit getuigenis vonden we in zijn agenda na zijn dood: ‘Wie was Jezus?
  De man die ons is voorgegaan en het gordijn heeft gescheurd en ons mensen naar God heeft geleid als zijnde God’
  “Jezus zei: ‘Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij’ en ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal ook zelf de werken doen die Ik doe. Ja, grotere dan die zal hij doen, omdat Ik naar de Vader ga.'”
  Johannes 14,6-12
  Iedere christen is verplicht getuigenis af te leggen van zijn geloof en Jezus belooft ons zelfs dat er grotere dingen dan diegene die Hij deed, zouden gebeuren als we écht in Hem geloven.
  Daaraan heb ik niets toe te voegen!

  1. Beste Anne, U stoort zich aan haarkloverijen onder katholieken. Toch, die zijn juist nodig om tot een beter verstaan te komen van Zijn Woord en de overige werkelijkheid. Het komt daarbij zeer aan op de betekenis van bepaalde woorden en formuleringen. Misverstanden door andersoortige interpretatie zijn er het gevolg van, je ziet dat overal, van huiskamer tot kerk en van de media tot de politiek. Niets nieuws dus, en ook niets om bang voor te zijn. Wat we vandaag niet goed begrijpen, zien we wellicht morgen, of anders volgend jaar beter. We moeten dus zowel geduld hebben met onszelf, alsook met anderen: heel veel geduld! De ene mens is belezen en heeft daardoor een ruime opvatting van bepaalde uitdrukkingen of formuleringen, en legt bovendien meer en andere verbanden dan iemand die nauwelijks geletterd is. Dat verschil is niet erg. Er kan echter alleen verbetering komen in het persoonlijk begrip als degenen die meer hebben, ook meer geven van de kennis en het inzicht dat hen gegeven is, en we elkaar zo verder trachten te brengen in het verstaan van teksten. (Je moet woordbetekenissen en zinswendingen leren kennen; dus “goed leren lezen en leeskilometers maken”, schreef een ervaren onderwijzeres van ’n basisschool onlangs. En dat geldt niet alleen voor tweetalige leerlingen, maar ook voor mensen die Nederlands als moedertaal hebben en al op leeftijd zijn. Ons leren mag nooit stoppen!)

   U schreef ook.:”Iedere christen is verplicht getuigenis af te leggen van zijn geloof”. Op het eerste gezicht is daar weinig tegen in te brengen, maar bij nader inzien roept dat toch vragen op. Immers, wie kan van zichzelf zeggen dat hij een christen is, niemand voldoet immers perfect aan de normen die Jezus heeft gesteld en waarvan de Schrift (NT) getuigt. Is het dus terecht dat iedere gedoopte mens zich christen noemt? En dus ook moet getuigen van zijn christen-zijn? Om een extreem voorbeeld te noemen: was Adolf H. een christen; hij was gedoopt (op 22-04-1889 te Braunau am Inn, vlg. de katholieke ritus zoals zijn Taufschein vermeldt) en zijn beide, katholiek opgevoede ouders zullen A. beslist ook rk hebben opgevoed. A. heeft ook zeker van zijn persoonlijke geloof getuigenis afgelegd via zijn gruwelijke misdaden tussen 1933 en 1945, maar dat barbaarse geloofsgetuigenis kan toch met geen mogelijkheid een christelijk getuigenis genoemd worden. Sommige christenen (in naam) kunnen dus beter geen getuigenis van hun geloof afgeven! En als ze het toch doen, dan kunnen andere christenen weinig meer doen dan zich van zo’n getuigenis distantiëren. We zijn dus genoodzaakt om in dialoog te gaan met zo’n getuigenis. De onderscheiding der geesten (getuigt het van de Geest van Liefde, of niet?) is dus altijd onmisbaar!

   Maar wie bepaalt dan wat een goed christelijk geloof is? De bisschop, pastoor en kapelaan die bijvoorbeeld vrouwen (moeders ook van kinderen) aanspoort om onbeschermd gemeenschap te hebben met hun promiscue echtgenoot die lijdt aan HIV, vrouwen zo willens en wetens blootstellend aan het aids-virus en dientengevolge aan een zekere dood? (Gebeurde in Afrika. Hoge Ned. geestelijken weigerden deze misstand een halt toe te roepen!) De geestelijke misschien die echtparen aanspoort om zoveel mogelijk kinderen te verwekken, in de waan dat “als God mensen veel kinderen schenkt, Hij er ook voor zal zorgen zij ze kunnen onderhouden”, maar daarbij vergeet óók nadruk te leggen op de persoonlijke verantwoordelijkheid voor het geestelijk en materieel welzijn van zichzelf én de reeds bestaande kinderen in ons soort overgeorganiseerde maatschappijen? (Is nog tot in de jaren zestig van de 20e eeuw gebeurd in België en Nederland! Het gevolg was o.a. het van generatie op generatie doorgeven van armoede door veel grote gezinnen in vergelijking tot de verdiencapaciteit der ouders, hoge kindersterfte ook en ouders die veel te vroeg stierven met volle weeshuizen enz. enz. als gevolg daar weer van.) Ook nog maar een eeuw geleden streed een gewijd familielid in de Kempen, met de toog aan en de bonnet op het hoofd tegen arbeiders die zich ter leniging van hun nood wilden verenigen in vakbond en coöperatie omdat zij (vaak zelfs als tweeverdieners!) bij de bestaande lonen en stijgende prijs van o.a. brood enz. hun gezinnen niet konden voeden. Monopolys móesten worden doorbroken om mensen een menswaardig bestaan te bieden, maar (een deel van) de geestelijkheid zag dat niet. Hun standsbewustzijn en godsbeeld zat hen m.i. in de weg! Was én is het soms christelijk om het lot van mensen te laten bepalen door de wetten van wild kapitalisme en egoïstische, geldgierige ondernemers die liever een nieuwe machine kopen dan hun medewerkers redelijk betalen? (De wereldvreemde eerwaarde werd uiteindelijk weggepromoveerd, en tot liturg, ofwel rector benoemd van een nonnenklooster.)

   Het antwoord op wat goed christelijk is, is niet altijd makkelijk te geven. De onderscheiding der geesten (getuigt het van de Geest van Liefde, of niet?) blijft steeds onmisbaar! Schipperen met normen is daarom altijd de praktijk geweest, ook onder christenen; wat je kunt verbeteren voor mensen moet je verbeteren, maar wat buiten je macht ligt moet je accepteren en (waar nodig en mogelijk) pogen te aanvaarden of omzeilen, daarbij in het oog houdend zo min mogelijk schade te veroorzaken. Je mag, ja moet voor jezelf en je kinderen enz. opkomen, maar wel met mate. (Zelfdiscipline, matiging en andere deugden moet hen niet allen theoretisch maar ook praktisch bijgebracht worden!) Er ook ruimte zijn én blijven in je hoofd, hart en hand voor onze medemensen hier en elders op onze materieel beperkte aardbol, anders wordt de wereld onleefbaar!

   Wij allen zijn dus hooguit christenen ‘in statu nascendi’, ofwel: in staat van wording. Dat dwingt weldenkende mensen tot bescheidenheid, de priester die zichzelf goed kent evenzeer als de gewone gelovige die zelf nadenkt. Al te sterke nadruk leggen op het eigen zeker weten, is dus altijd verdacht als komend van iemand die óf zichzelf en de aardse werkelijkheid niet goed kent, óf de portee van het Woord van Jezus / God nog maar half doorheeft.

   We zijn dus veroordeeld tot dialoog met de Schrift en elkaar. Niemand heeft bij voorbaat alle waarheid en of wijsheid in pacht; we zijn allemaal veroordeeld om op de tast te werk te gaan en de verschillende stemmen / meningen / opvattingen die er tot ons komen te (be)proeven. Dat we het daarbij soms moeilijk hebben omdat onze vermeende zekerheden onder druk komen te staan, dat moeten we eenvoudig uithouden. Het is niet anders én kan niet anders als we de leeftijdsverschillen, de verschillen in opvoedingsmilieu en doorgemaakte intellectuele ontwikkeling in onze overwegingen betrekken. (Fysiek en of geestelijk groeien gaat bovendien altijd van au!)

   En die geestelijke en emotionele moeilijkheden op ons levenspad kunnen we zeker verdragen …… als we maar voor ogen houden dat de Heer leeft, met ons meetrekt en ons slechts een lichte last op de schouders legt, namelijk: Hou van Mij, geef je onbaatzuchtig over aan Mij, vertrouw Mij, lees Mij, ben mij dankbaar, en leg je verdriet en moeilijkheden maar voor mijn voeten, want dan kan én zal Ik die last verlichten, je rust geven. (Mat. 11, 28-30)

   (TIP: Zoek de stilte in en om je heen. Kijk in gedachten liefdevol naar Jezus / Maria, ontspan je gezichtsspieren, trek je mondhoeken iets omhoog, laat innerlijk alles los en je zult hier en nu al iets goddelijks / verwarmends ervaren, of misschien zelfs dat Hij jou bemint, al van den beginne!)
   In mijn gebeden straks zal ik je gedenken.

   1. Bedankt voor uw gebed voor mij. (Ik waardeer dit echt) Maar ik denk dat u niet begrepen heeft wat ik wilde zeggen. Dat bevestigt wat ik eigenlijk wilde duidelijk maken: Discussiëren helpt meestal niet omdat ieder met zijn eigen standpunten bezig is en niet echt luistert wat de ander wil zeggen en/of er niet voor openstaat. Alleen Gods Heilige Geest kan eenheid brengen en inzicht, niet een hopeloos over en weer gepraat om ons eigen standpunt proberen duidelijk te maken. Jezus heeft nooit gezegd dat we eerst volmaakt moeten zijn om Zijn Woord te verkondigen, maar wel dat als we de H. Geest vragen, deze ons zeker zal gegeven worden. We moeten uiteraard altijd bereid zijn om iemand die vragen heeft over ons geloof, een antwoord te geven. Daarom is het raadzaam te bidden en te rekenen op Gods hulp daarbij. Dat we niet onze mening verkondigen, maar de Zijne. De uitleg die u geeft over mensen die gedoopt waren en niet als gelovigen leefden, heeft totaal niets te zien met de kritiek die hier gegeven wordt op de schrijver van de uitleg bij de zondagslezingen en die dit ook doet onder leiding van de H. Geest. Ik kan dit alleen maar toejuichen dat het op deze manier gebeurt. Mochten alle predikanten dit doen, dan zou het er al helemaal anders uitzien in onze Katholieke Kerk.

    1. Beste Anne, U heeft helaas ook niet begrepen wat ik U wilde zeggen. Het zij zo. Wij allen zijn zondaars en geen heiligen in de zin van “zonder zonde, rein en volmaakt”. Niemand kan zich terecht vrij wanen van on- en onderbewuste invloeden (die puur aards zijn!) in de veronderstelling dat God of Jezus via hem of haar spreekt als hij of zij dat wil. Dat noopt elk weldenkend mens tot bescheidenheid. Zelfs een paus moet veel bidden en mediteren c.q. biddend overwegen alvorens hij een onfeilbare uitspraak doet. Hij doet die dan ook zelden, juist omdat hij zich een zondaar weet als mens. God is met ons, maar wij zijn nooit automatisch met of “in God” of “in Jezus”. Ik hoop en wens dat U dus voorzichtig zult zijn met uw eventuele waarheidsclaim. Ik laat het daarbij. Een andere keer beter, blijf ik hopen. Het ga U goed. Uw dienaar in Christo.

 14. Voor mij volkomen nieuw, beste Basilius, dat de H. Catharina van Siëna (+1380) een Kerklerares is. Mijn katholieke naslagwerken vermelden dit niet. Als Paus Paulus VI haar daartoe verheven heeft, zij dat zo. Ik neem dat graag van U aan. Haar feest is op 30 April. Jammer echter dat de titel haar is toegekend door een subversieve joodse vrijmetselaar paus en praktizerend homosexueel. Paus Paulus VI (+1978), was de belangrijkste vernietiger van de Kerk van altijd. Hij was de gangmaker van het ketterse Vaticaan II Concilie en hij schafte de Traditionele liturgie af. Het Heilig Misoffer van altijd werd vervangen door een protestante tafeldienst. Paradoxaal, dat zo’n heldhaftige vrouwelijke Heilige die pal stond voor de Traditie, en een eind wist te maken aan de Avignon paus, en Gregorius XI terug bracht naar Rome, de pauselijke zetel van altijd, het Nieuwe Jeruzalem, 700 jaar later, door de grootste gemijterde schurk uit de moderne tijd, de titel is verleend.
  Voor het overige, beste Basilius, helaas de sensus catholicus ontbreekt. Uw bemerking, ….. “”In de wereld is alle waarheid die wij menen waar te nemen dus altijd relatief.”” ……komt regelrecht van één van die zwaar gesubsidieerde fabeltjes faculteiten waar intelligente jongeren worden gehersenspoeld met modernistische utopieën van bedriegers als de ‘filosofen’ Kant, en de joden Rousseau en Marx. Na de ‘filosoof’ Descartes (+1650), die de Rede nog vrij baan gaf binnen de grenzen van de Natuurlijke Orde en de Openbaring, kwam de latere ‘filosoof’ Kant (+ 1804) met de ontkoppeling. Hij plaatste het geloof in God zelfs binnen de regels van het weten. Buiten dat weten is God afwezig. Hij verklaarde mens en wereld enkel vanuit het verstand. Hij zette God buiten spel zonder Hem af te zetten. De Rede werd autonoom en alleenheerser. Zij is niet meer enkel beschouwend maar bevordert de mens ook tot “meester en bezitter van de natuur”. Begrijpen werd ook domineren. De Schepping van God degradeerde tot de schepping van de mens.
  Het is altijd die eeuwige neiging tot het kwade, beste Basilius, die duivelse opstand tegen de Allerhoogste, die de mens en de mensheid in twist, revolutie en oorlog stort.
  Na Kant werd de wereld het product van zijn eigen weten. Voortaan moest de werkelijkheid zich aanpassen aan de abstracte bedenksels van het verstand, de verbeelding en de wilskracht. De utopie was niet meer een denkspel maar promoveerde tot realiteit. Met Kant kwam de joodse Rousseau (+1778) naar voren. Met zijn gevoelsfilosofie van de volstrekt onbedorven mens en de uitsluiting van zijn bovennatuurlijke bestemming, werd de basis gelegd voor alle moderne utopieën. Hij bedacht de nuttige mens, en wilde via hun hart naar een economische en politieke bestemming. Met zijn “contrat social”, wilde Rousseau volk en individu ombouwen, ter versterking van de totalitaire Staat. Die niet wilde werd buitengesloten. Hij was de wegvoorbereider van de satanische Franse Revolutie(1789), en later de DDR, het Derde Rijk van Hitler, of de Sovjet Unie van de joden Lenin en Stalin. De Franse Revolutie, de ‘Moeder aller revoluties’, (Lenin) stond model voor de communistische, Russische revolutie (1917). Deze heeft de wereld nog steeds in de greep, op het vlak van de economie, met het wegvallen der grenzen, en met het ultra liberalisme van de super monopolies der grootste bedrijven en tenslotte, met het cultuur marxisme waarbinnen het feminisme als de grootste bedreiging voor het voortbestaan van de mensheid moet worden beschouwd. Binnen de Kerk van altijd, leidde dit cultuur marxisme tot het radicale oecumenisme van het 2de Vaticaans Concilie, dat de grondslag legde voor de opzet van een wereldgodsdienst.
  Als U de Waarheid van Christus afgeschaft, beste Basilius, zoals U zelf zegt, en met de vergulde pil van zoete woorden eromheen, pleegt U ketters bedrog.
  De Natuurlijke Orde en de Openbaring zijn de enige bakens van absolute Waarheid, de mensheid door God’s Zoon, ons gegeven, waaraan zij zich kan vasthouden om te kunnen overleven en om de aanvallen van het Grote Kwaad en allerlei utopisten te kunnen weerstaan. Zonder haar is er geen toekomst, noch voor ons, noch voor onze kinderen en kleinkinderen. Utopisten brengen niets anders dan twist, dictatuur, revolutie en oorlog. Zonder Waarheid is er geen Gerechtigheid en Vrijheid, beste Basilius. Waarheid, brengt Gerechtigheid en Vrijheid ; zij zijn in marmer gebeiteld.
  Uw vergulde pil, beste Basilius, slikken we niet op dit voortreffelijke katholieke Forum.

  1. Meneer van Rooyen, weet u dan niet dat roddel en achterklap zware zonden zijn? Waar het achtste Gebod van de Tien Geboden, welke Mozes van God heeft gekregen, over gaat? Waarom probeert u andere mensen dan wijs te maken dat paus Paulus VI een Vrij Metselaar was, die in plaats van God Satan aanbad? Of denkt u soms echt dat de paus, die de sublieme encycliek Humane Vitae schreef dat in opdracht van Satan deed? Deze encycliek immers verdedigde het Rooms Katholieke geloof en voorspelde de verwording van deze tijd door het gebruikt van voorbehoedsmiddelen. Hij voorspelde hiermee ook dat de zogenaamde seksuele revolutie op een volkomen zedeloze wereld zou uitdraaien. Want ook abortus provocatus is het logische gevolg van de zedeloze praktijken, die mogelijk werden door het gebruik van voorbehoedsmiddelen, En ook euthanasie komt van de verachting van mensenlevens uit deze zedenverwildering volledig voort. En dat zou hij als vrijmetselaar, dus duivelaanbidder hebben gedaan?

   Dat er veel is misgelopen in het tweede Vaticaans concilie is waar. Maar niet paus Paulus VI heeft dit concilie geopend, maar zijn voorganger paus Johannes XXIII. Deze paus heeft weliswaar op zijn sterfbed gezegd dat zijn opvolger het concilie moest sluiten, omdat het volkomen de verkeerde kant op ging, maar deze boodschap is nooit bij paus Paulus VI aangekomen; het is voor hem verzwegen. Hij kreeg dus een erfenis, die moeilijk te sturen was; een paus is geen dictator, niet alles kon hij stoppen. Maar dat maakt van deze goede paus beslist geen ‘schurk’. Integendeel, paus Paulus VI heeft gedaan wat in zijn vermogen lag om de verwording van de Kerk te stoppen of in ieder geval te vertragen. Zoals ook zijn opvolgers, de pausen Johannes Paulus I en II en paus Benedictie XVI hebben gedaan. Maar de Apocalyps moest uitgevoerd worden en nu zitten wij in een tijd van zuivering vlak voor het officiële schisma – want onofficieel is er reeds een scheuring – tussen een ketterse Kerk en de Kerk van God in Jezus Christus, welke de poorten van de hel niet zullen overwinnen.

   Met de rest wat u heeft geschreven ben ik het ook niet helemaal eens, maar vind ik te onbelangrijk om op te reageren.

 15. Beste redactie,

  Ik stel met treurnis vast dat u een uitdrukkelijk verbod van de Katholieke Kerk naast u neerlegt :

  “Het kanoniek recht verbiedt uitdrukkelijk elke publicatie waar geen (katholieke natuurlijk) bisschop of zijn afgevaardigde zijn goedkeuring aan gegeven heeft.”

  Ik bid voor uw bekering.
  Priester Eric Jacqmin+

 16. Er zijn meer commentaren van ‘gutmenschen’ op dit voortreffelijke katholieke Forum te lezen geweest, beste Cor Huizer, die de duivelse, maçonnieke invloed vanuit het Vaticaan ter vernietiging van de katholieke Kerk van altijd, niet willen of kunnen inzien. Dat is alleszins begrijpelijk. Ikzelf heb ook moeten leren om de feiten te accepteren, zowel van de verborgen joodse talmud motor, als van de vrijmetselarij sekte, de meest subversieve sekte in het Westen. Maar de gemijterde schurk Montini, alias Paus Paus Paulus VI, was wel degelijk vrijmetselaar, evenals de communist .:. Roncalli, alias Paus Johannes XXIII, en dan nu de te boek staande .:. Bergoglio, alias Paus Franciscus.
  De eerste twee dus, J XXIII en P VI, staan als vrijmetselaar te boek op blz. 620, van het naslagwerk “Maçonnerie et sectes secrètes : le côté caché de l’histoire”, uitgegeven door, “Courrier de Rome”, “nouvelle édition 2005.” Voorts staat P VI als zodanig gebrandmerkt door de priester schrijver en geheim agent van kardinaal Ottaviani, Abbé Luigi Villa, Docteur en Théologie, in zijn boek “Paul VI bien heureux ?”, uitgegeven door mijn uitgever Editions Saint-Remi (ESR), blz. 133 – 141. Op blz. 139, leest U b.v. het citaat over P VI, van de bekende vrijmetselaar en ex- Minister van Staat in Frankrijk, naar aanleiding van dat vervloekte Vaticaan 2 (V2) concilie, “On peut vraiment parler d’une Révolution, qui, partie de nos loges maçonniques, c’est étendue magnifiquement jusqu’ au- dessus de la Basilique Saint Pierre.”

  1. Dat in publicaties/boeken van het duivelse Vrijmetselaarscollege de pausen Johannes XIII en Paulus VI in voorkomen, zegt helemaal niets. De vrijmetselaars leven van misleiding en leugens. Maar kijk naar het feit dat paus Paulus VI de encycliek Humane Vitae heeft geschreven, wat een profetisch werk was en de Katholieke Leer volledig verdedigde. In het boek van pater Daniël Maes; Hoe een paus gelijk kreeg, met als ondertiteling: Nieuwe perspectieven na een halve eeuw contraceptie, staat duidelijk dat paus Paulus VI voorzag wat een ellende er zou komen van voorbehoedsmiddelen en hoe wij mensen ons geloof zouden kwijtraken. Dit boek gaat namelijk over de encycliek Humane Vitae. De uitgever is De Blauwe Tijger. Het boek is niet duur, maar als u het heeft gelezen, dan zult u begrijpen dat uw mening over, in ieder geval paus Paulus VI volkomen onjuist is. Want deze wijsheid in genoemde encycliek komt gegarandeerd van God, niet van Satan. Had dit van Satan gekomen, dan was de wereld enthousiast geweest; nu absoluut niet en heeft de wereld deze paus verketterd. Zoals ook u, onterecht, doet, want deze encycliek kan onmogelijk door een duivel aanbiddende vrijmetselaar zijn geschreven.

   Uw mening over Bergoglio is juist, de andere twee pausen die u noemt, absoluut niet! Ik zelf ben geen ‘gutmensch’, die blind is voor de werkelijkheid. Maar ik geloof ook niet in alle sprookjes, die vijanden van het geloof in God in Jezus Christus verspreiden, om de leiders van de Katholieke Kerk zwart te maken en daarmee deze Kerk van Christus te beschadigen.

 17. Ik raadpleeg enkel katholieke bronnen. Ik spui niet mijn “meningen”, maar confronteer U enkel met feiten. Als dat niet kan, zwijg ik. Het genoemde naslagwerk “Maçonnerie et sectes secrètes”, (797 blz.) is een standaardwerk over de vrijmetselarij met talloze gebeurtenissen, namen en omstandigheden. Abbé Luigi Villa, aangesteld door kardinaal Ottaviani om de kerkelijke vrijmetselarij te bestrijden, toont in zijn hierboven vermelde boek, met foto’s en gebeurtenissen, welk een revolutionaire, joodse schurk Montini was. Hij tooide zich zelfs als Paus met de Iphad, (in plaats van het borstkruis) het juweel dat hoge rabbijnen dragen. Bij zijn bezoek aan de VN, vertegenwoordigde hij niet de Kerk van altijd, maar verkondigde hij de godsdienst van de mens, en prees de “mensenrechten” cultuur. Hij was ook de architect van de “Ost-politik”, dwz. de kerkelijke collaboratie met de communisten in Oost Europa en Moskou. In dat kader pleegde hij verraad aan kardinaal Mindzentie, de Hongaarse verzet held en aan het Poolse episcopaat dat niks van Montini wilde weten. Voorts heeft Abbé Luigi Villa, ook het boek geschreven over de joodse JP II Paus, en zijn revolutionaire wandaden. Hij was geen vrijmetselaar maar sympathiseerde met het communisme, evenals zijn voorganger Montini, en daarvoor de communist Roncalli, die zijn uitverkiezing stal van kardinaal Siri. Ik stop ermee, om nog meer wandaden op te sommen, beste Cor Huizer. Maar U kunt dat niet wegschuiven met de encykliek Humanae Vitae. Abortus en contraceptie zijn aan elkaar verbonden en inderdaad desastreus. Dat weten we al bijna een halve eeuw. De straf is de invasie van Islamieten en Afrikanen, die ons opzadelen met Zuid-Afrikaanse toestanden van onveiligheid. Maar deze gemijterde schurken op de hoogste niveaus, wassen hun lijst schoon met het opwekken van valse indrukken, als camouflage, voor de licht gelovige ‘gutmenschen’ onder ons. Ze trappen er nog in ook, naar nu blijkt.
  We kunnen daar niet omheen, beste Cor Huizer. U kunt ook mijn boek lezen, “Les Traverses du Pouvoir”, bij de uitgever Saint-Remi. Of mijn boek in NL, “Sluiproutes van de macht”, maar dit heeft niet het hoofdstuk over de Kerk, hfdst. 10 in de FR uitgave. Ik kan wel voor de NL vertaling zorgen.

  1. Jezus Christus zei dat aan een goede boom geen slechte vruchten waren en aan een slechte boom geen goede vruchten. Ik heb u gewezen op een goede vrucht van paus Paulus VI, maar u schuift dat terzijde. Als u dan ook paus Johannes Paulus II beschuldigt van communisme, terwijl hij juist, mede, een einde maakte aan het communisme in Polen en de rest van het Oostblok, dan denk ik nog steeds dat u op de verkeerde weg bent. Maar laten wij deze discussie maar sluiten, want wij komen toch niet tot elkaar.

 18. U denkt maar wat U wilt, beste Cor Huizer, maar de oorzaak en het gevolg van rampzalige feiten van de crisis verdwijnen niet. De verdienste van de encykliek Humanae Vitae weegt niet op tegen de gewilde vernietiging van de Kerk van altijd, door Montini, alias Paus Paulus VI, beste Cor Huizer. Uw blindheid voor de crisis van de Kerk, is enkel verklaarbaar uit het modernisten gedachtegoed, van een neo-protestante sekte. Montini zette alles op de kop in de Kerk van altijd, en schafte af het Heilig Misoffer van altijd, om deze te vervangen door een protestante Tafeldienst. U ziet de gevolgen, in NL en elders in Europa, lege kerken, massaal verkochte kerken, en een ongekende leegloop, erger nog dan tijdens de Reformatie in de 16de en 17de eeuw. De nu ondergedoken Mgr. Vigano legde de link tussen de Kerk crisis en het 2de Vat. Concilie, van de twee gemijterde schurken Roncalli en Montini. Tenslotte, Montini verkocht zelfs de Tiara op een veiling in New York. Hij loste daarmee in de wens van de vrijmetselarij indertijd, tijdens de satanische Franse Revolutie (1789), dat na de val van de monarchie en Lodewijk’s troon (Lodewijk XVI), die op de guillotine zijn hoofd verloor in 1792, de Tiara zou volgen. Ze .:. hadden daarvoor een eeuw uitgetrokken, maar dat lukte na anderhalve eeuw. Tenslotte, beste Cor Huizer, neem de hierboven vermelde boeken ter hand, vooral, “”Karol Wojtyla, Bienheureux ? ……..Jamais !! “” , inclusief de schandelijke reeks foto’s. (Abbé Luigi Villa, ed. ESR)

  1. Ik vind het nog steeds zo ontzettend laag. De teruglopende kerkbezoeken toeschrijven aan VAII. Ik denk en vind dat het helemaal niet klopt. Waar ik vroeger tot kerkbezoek werd gedwongen door mijn ouders en waarin door kerkgangers in de gaten werd gehouden wie wel naar de kerk ging en wie niet. Kerkbezoekers hebben zich bevrijd van die verplichtingsdeken … eindelijk vrij,… vrij om te kiezen voor wel of geen kerkbezoek…Of een dienst in de moedertaal wordt gedaan …of een dienst met de rug naar de kerkbezoekers…Ik heb afgelopen zaterdag een katholieke uitvaartsmis bezocht waar ik me helemaal in kon vinden. Een beetje losser met aandacht voor de overledene en ook aandacht voor de Liturgie… Daar kan de verantwoordelijke kapelaan al hier nog een puntje aan zuigen. Die alleen maar door regeltjes wordt geleid. En geen enkele aandacht heeft voor overledene en familie…
   Daarnaast is Vigano een gefrustreerde bisschop. Er is geen enkel bewijs voor zijn beweringen.

  2. De inhoud va mijn uitleggingen van de Schriftteksten spreken uw bewering dat ik ‘modernistisch’ ben en een ‘neo protestante sekte aanhang’ volledig tegen. En ook dat ik blind zou zijn voor de ontwikkelingen in de R.K. Kerk. Verder heb ik u niets meer te melden. Wij zijn klaar met deze discussie, want het is een debat geworden, zonder een echte mogelijkheid om te bewegen naar de waarheid toe.

 19. Beste Erik en Cor,
  ook al heeft Cor een talent om Christelijke uitleggingen te schrijven dan betekent dat niet dat je de verwarring in de Kerk mag helpen vergroten of in stand houden door het modernisme te prediken.

  Omdat je dat zo nadrukkelijk doet begint het er op te lijken dat Cor nog erger zou kunnen zijn dan twee voormalige commentaarschrijvers die maandenlang hardnekkig de heilige Traditie bleven bestrijden voordat het erg duidelijk werd dat zij niet op deze website thuishoorden.

  Erik en Cor,
  dringend verzoek om A.U.B. de volgende boodschap van Maria te lezen en grondig te overdenken:
  http://www.bloggen.be/levend_geloof9/archief.php?ID=3208069
  29/2/2020 Boodschap van Onze Lieve Vrouw: Geliefde kinderen van Mijn Onbevlekt Hart.

  In de hoop dat u beiden eindelijk zult begrijpen hoe vernietigend het modernisme te werk gaat, ben ik er van overtuigd dat u zich ernstig zult bezinnen.

  1. Ik zou, volgens u, modernistische opvattingen verkondigen? Ik zou daarmee dus ingaan tegen de Leer van God in Jezus Christus, want dat doen modernisten, toch? Ik ben van mening dat ik de gehele Leer van Jezus Christus, dus de geloofsleer van de R.K. Kerk juist uitleg. Daarom, leg eens even uit hoe u er bij komt dat ik een modernist ben, want ik ben mij van geen kwaad bewust. Gaarne dan wel citaten uit mijn uitleggingen van de Schrift en van welke datum, met wat daar dan modernistisch aan is Want dan kan ik mij, en de Leer van Jezus Christus, verdedigen..

  2. – Indien u zich aan de zijde van Paulus VI plaatst dan staat u immers ook aan de zijde van de Belgische bisschoppen want Paulus VI staat enkel ten dienste van modernistische misleiding. Het is zeer goed mogelijk de waarheid te misbruiken om tweedracht te veroorzaken en dat heeft Paulus VI ruimschoots bewezen met zijn moderne mis vol leugens waarbij schriftteksten enkel dienen om te misleiden.
   – Bovendien merk ik dat het ook voor een Tradionele priester niet gemakkelijk is om een schriftuitlegging te geven tijdens de preek op zondag na lezing van het evangelie.
   – De Schrift be-grijpen, vastgrijpen, innerlijk opnemen, is realistisch oorlog voeren tegen duistere geesten en dat kan niet anders dan door tijdconsumerende innerlijke arbeid die een van de beste vormen van gebed is waarbij duivels u nooit gerust zullen laten.
   – Duivels zijn als virussen, zij hechten zich vol overgave aan volgelingen van Paulus VI. Met verschrikkelijke gevolgen.

   1. Dus, enkel omdat ik paus Paulus VI (en ook de pausen Johannes XIII en Johannes Paulus II) als echte pausen zie, vanwege zijn(/hun) daden, ben ik in uw ogen een modernist? Zoiets zot heb ik nog maar weinig gehoord en al helemaal niet over mijzelf. Ik heb veel bagger naar mijn hoofd geslingerd gekregen, maar wat u beweert, nog nooit. Weet u wel wat een modernist is? Dat is iemand die de Leer van God in Jezus Christus aan de eigen tijd en cultuur wil aanpassen. Ik doe het tegendeel; ik wil onze tijd aanpassen aan de ware Leer van God in Jezus Christus. Daarvan zijn al mijn denken, spreken, schrijven en doen en laten op gericht.

    Het probleem met vele huidige priesters is, en wat u vergoelijkt, dat zij de Leer van Jezus Christus, om welke reden dan ook, niet meer durven te prediken. Zij prediken een slap aftreksel van deze Leer. Dat duivels in de weg zitten van iedereen, die Gods Leer wil doen, is mij uit ervaring bekend. Maar God is altijd sterker dan welke duivel dan ook. En inderdaad, dagelijks gebed, vanuit het hart, zorgt ervoor dat duivels op de vlucht slaan. Niet als de lippen God eren, maar het hart is ver van Hem; dan is een mens in de macht van de hel, niet van de hemel. Kijk, voordat u verder oordeelt, eens naar de inhoud van mijn schrijven en oordeel niet vanuit een onterecht vooroordeel over een paus ( of meerdere pausen).

 20. Het enige dat voor U pleit, beste Cor Huizer, is uw verontwaardigde onschuld. Misleiding leidt niet naar de hel. Maar pas op, U had beter kunnen weten, en dat geldt voor iedere lezer. De onschuld stopt als men geconfronteerd is geweest met de feiten, die hier van diverse zijden, in duidelijke schrift, langs komen. ‘Onderzoekt alles en behoudt het goede’, maar weest consequent, telt dubbel op dit voortreffelijke katholieke Forum.
  Het modernisme, de ziekte van onze tijd, de cultus van de mens, woekert al sinds het einde van de 19de eeuw. De mens staat centraal en niet God, zoals de joodse vrijmetselaar Montini, alias Paus Paulus VI, tijdens zijn bezoek aan de VN heeft onderstreept. Hij zag het als zijn taak om, met het V2 Concilie, de cultus van de mens in de Kerk te introduceren en om deze te harmoniseren met het wereldse liberalisme. December 1965, schreef hij aan de regeringen een concilie boodschap : “”Wat vraagt zij van U, die Kerk, na weldra 2000 jaar wederwaardigheden van allerlei aard in haar relaties met U, de machten van de aarde ? Wat vraagt zij vandaag van U ? Ze heeft het U gezegd in één van de belangrijkste teksten van dit Concilie : zij vraagt van U alleen maar de vrijheid.””
  Hij zag dus af van de eeuwen oude claim op het katholieke primaat van de waarheid, en de plicht van de Staat die waarheid te verdedigen en te beschermen. Hij zag af van het principe van de katholieke Staat. Met zijn maatregelen werd de Kerk van altijd afgeschaft, de heiligen werden afgeschaft, de Heilige Maagd Maria werd op zolder bijgezet, en het Heilig Misoffer werd vervangen door een protestante Tafeldienst. De Kerk ging de revolutionair Luther achterna, die zich in 1546, uit wroeging ophing aan zijn hemelbed. “Vaticaan 2 heeft het probleem van de liberale principes geassimileerd”, zei indertijd de kardinaal Ratzinger. Lang vòòr het Concilie, waren prominente katholieken hem al voor gegaan, zoals de Franse senator Marcel Prelot (+ jaren 1970) en de ex-minister Lamenais (+1854). Zij verkondigden publiekelijk, “Alle vrienden van de godsdienst moeten slechts één ding begrijpen die zij nodig heeft, de vrijheid.”
  “Uitsluitend de vrijheid.” Dus geen privilege meer voor de waarheid, voor Onze Heer Jezus Christus, voor de katholieke Kerk. Neen, dezelfde vrijheid voor allen : zowel voor de dwaling als voor de waarheid, dezelfde voor Mohammed als voor Jezus Christus. Dit komt overeen met wat de bekende graad 33 vrijmetselaar (de hoogste graad) Yves Marsaudon (+ jaren 1970) schreef in zijn boek, “L’Oecumenisme vu par un francmaçon de tradition”. “Toch zullen de Christenen niet moeten vergeten, dat elke weg naar God leidt. Ze zullen moeten vasthouden aan dat moedige begrip van de vrijheid van denken. We mogen daarover nu spreken als een revolutie, die uit onze vrijmetselaar loges is voortgekomen en die zich luisterrijk heeft uitgespreid boven de koepel van de Sint Pieter.”
  Het V2 Concilie en de nieuwe NOM Mis, beste Cor Huizer, zijn doordrenkt van deze liberale uitgangspunten, getuige de documenten, ‘Gaudium et Spes’, ‘Dignitatis Humanae’ en ‘Nostra Aetate’, het meest kwalijke van de drie. U gaat daarin mee. U collaboreert. Het gaat niet over de Heilige Schrift, maar over een basishouding, over diepe eerbied, over een attitude, over deemoed tegenover de Allerhoogste en Zijn Kerk van altijd en het Heilig Misoffer, over Zijn rechten, en over Zijn wens en over ons doel, het ‘Christus Koningschap’ op aarde te bewerkstelligen. De modernistische V2 Kerk heeft dit allemaal opgegeven, zij heeft gecapituleerd. Zij denkt het geneesmiddel gevonden te hebben in dialoog en in de ‘barmhartigheid’ van een ‘gutmensch’, in plaats van, ‘in navolging van Christus’, zich te wapenen met Zijn waarheid, met oordeel en gestrengheid, tegenover een wereld die haar wil vernietigen.

  1. Laat ik beginnen met dat ik geen ‘verontwaardigde onschuld’ heb. Ik ben mijn hele leven een waarheidszoeker geweest en ben dat nog. Ik heb daarbij wel degelijk dwaalwegen bewandeld en ben daarvan terug gekomen. Nu volg ik, reeds vele jaren, nog maar één Heer: God in Jezus Christus. In liefde en waarheid, zonder over andere mensen te oordelen, want dat laat ik aan God over. De rest van uw commentaar geef ik geen antwoord meer op, want het verder zetten van deze discussie heeft geen enkele zin. Onze standpunten kunnen enkel nog verharden, maar niet meer bij elkaar komen. Het moge u in alle opzichten goed gaan!

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht