De mokerslag van Vigano

Carlo Maria Vigano, aartsbisschop van Ulpiana en voormalig apostolisch nuntius, heeft een mokerslag toegediend aan paus Franciscus. Vorige donderdag om 14 uur publiceerde Corrispondenza romana een vier paginas lange aanklacht van de moedige bisschop Vigano, die ondergedoken moet leven uit angst voor de woede van Bergoglio.

In zijn brief klaagt hij in detail het wanbeleid en de spirituele afbraakpolitiek aan , waarin deze paus de Kerk stort. Ik heb voor u enkele essentiële passages ervan samengevat. Dit is geen wanhoopskreet, het is een frontale aanval op een despoot die de Kerk in de vernietiging stort.

” De tragische parabool van dit Pontificaat zet zich verder, met een opeenvolging van gerichte ” coups de théatre “, zo stelt aartsbisschop Vigano. Er gaat geen dag voorbij of  Bergoglio breekt weer een steen af van de Zetel van Petrus. Hij gebruikt en misbruikt het opperste gezag, niet om te getuigen, maar om te loochenen; niet om in het geloof te bevestigen, maar om te misleiden; niet om eenheid te brengen, maar om verdeeldheid te zaaien; niet om op te bouwen, maar om af te breken.”

” Zes jaar lang reeds, worden wij vergiftigd door een vals magisterium, een soort synthese van alle foutieve conciliaire ideeën en post-conciliaire misvattingen die zich op giftige wijze verspreid hebben, zonder dat de meesten onder ons dit bemerkten. Dit is mogelijk geworden omdat Vaticanum II niet alleen de doos van Pandora heeft geopend, maar ook het venster van Overton, en dit op een zo geleidelijke manier, dat niemand zich rekenschap heeft gegeven van de omwentelingen die plaatsvonden en van hun dramatische gevolgen.Wij hebben er zelfs niet aan gedacht achterdocht te koesteren tegen degene die werkelijk aan het roer stond van deze gigantische subversieve operatie, die de modernistische kardinaal Suenens het ” 1789 van de katholieke Kerk ” noemde.”

” De jongste decennia heeft het Mystiek lichaam al zijn bloed verloren, een bloeding die niemand kon stelpen. De Schat van het geloof werd verkwist, de dogma’s afgezwakt, de eredienst werd geseculariseerd en geleidelijk aan van zijn sacraal karakter ontdaan, de moraal werd vernietigd, het priesterschap belasterd, het eucharistisch offer werd geprotestantiseerd en omgevormd tot een vrolijke maaltijd…”

“Met paus Bergoglio is het onmogelijk-zoals met alle modernisten trouwens-  naar klaarheid te zoeken, omdat het kenmerk van de modernistische ketterij juist de huichelarij is. Als meesters in het bedrog en experten in  de kunst van het misleiden, proberen zij om te doen aanvaarden wat dubbelzinnig is, door steeds eerst de onschadelijke kant voor te stellen, die als paspoort zal dienen om daarna de gevaarlijke kant ingang te doen vinden, die in het begin verborgen werd gehouden. Zo wordt de leugen, die hardnekking en obsessioneel herhaald wordt uiteindelijk door de meerderheid als waarheid aanvaard.”

“Een andere modernistische taktiek is ook het schijnbaar verdedigen van wat men wil venietigen, door wollige en onduidelijke begrippen te gebruiken, door het foutieve af te zwakken, zonder dit ooit helder te verwoorden. Dat is nu juist wat Bergoglio doet, met zijn amorfisme dat de geloofsmysteries oplost, met zijn doelbewuste doctrinale wazigheid, waardoor hij de meest heilige dogma’s laat verwateren en uiteindelijk vernietigt, zoals hij nog heel onlangs gedaan heeft met de mariale dogma’s.”

De aartsbisschop heeft het ook nog over de leugens van Bergoglio in verband met de afschuwelijke pachamama afgodenbeeldjes die in de Tiber werden gegooid en zogezegd door de Romeinse carabinieri werden teruggevonden en opgevist. Waarom zijn daar eigenlijk nooit beelden over verschenen, zo vraagt hij zich af…Zo’n spectaculaire daad moet toch gefilmd geweest zijn , al was het maar door voorbijgangers…

“Nog recenter zo gaat hij verder, ter gelegenheid van de viering van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe, heeft Bergoglio zich schamper uitgelaten over De Maagd Maria, die hij herleidt tot ” de buurvrouw ” of “de vluchtende migrante”( wij kennen zijn obsessionele, bijna ziekelijke voorkeur voor “de migrant”) of nog de leek of de leerling, die ons eigenlijk niets te vertellen heeft. Erger  nog, juist zoals de Duitse feministen en hun beweging “Maria 2.0 ” die Maria willen moderniseren en er een schertsfiguur willen van maken naar hun beeld en gelijkenis, spreekt Bergoglio over een een vrouw die zich ” tot halfbloed met de mensheid gemaakt heeft en God zelf tot halfbloed gemaakt heeft .”

Aartsbisschop Vigano sluit af met een oproep tot ons:

“De komst van de antichrist is onvermijdelijk.Hij maakt deel uit van het einde van de Heilsgeschiedenis. Maar wij weten ook dat dit het begin inluidt van de universele triomf van Christus en van zijn glorievolle Bruid”.

” Nu is het aan ons om te handelen. Zonder dubbelzinnigheid, zonder ons te laten verjagen uit een Kerk, waarvan wij de wettige kinderen zijn en waarin wij het heilige recht hebben om ons thuis te voelen, zonder dat de haatdragende horde van de vijanden van Christus erin slaagt ons gemarginaliseerd, schismatiek of geëxcommuniceerd te laten voelen.”

“De Kerk is omhuld door de duisternis van het modernisme,  maar de overwinning behoort toe aan Christus en aan zijn Bruid. Wij willen blijven getuigen van het eeuwige geloof van de Kerk tegenover het gebulder van het Kwaad die haar belegert. Wij willen waken met haar en met Jezus, in dit nieuwe Gethsemani van het einde der tijden, om te bidden en boete te doen als eerherstel voor de talloze  beledigingn die hun worden aangedaan.”

Is dit uiteindelijk niet de strijd tussen goed en kwaad, tussen David Vigano  en Goliath Bergoglio? In welk kamp staan wij?

 

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

59 commentaren op “De mokerslag van Vigano

 1. Wat is er dan veranderd met het Eucharistisch gebed en de Eucharistie? En is het nog wel geldig?

 2. De Eucharistie gaat nog vervangen worden: de woorden zullen hun geldigheid niet meer hebben.( zie MDM) Wat er bedoeld wordt in het artikel is het feit dat de Eucharistie verprotestants is geworden door het alleen als een maaltijd te zien om Hem te gedenken en niet meer gezien wordt als transsubstantiatie. De modernisten volgen het eerste ,de traditionelen het laatste. Er zijn nog goede priesters die helaas niet zien dat Bergoglio de sluwe vos is, zij zien kritiek op hem als laster. Dan vrees ik dat zij niet in de gaten krijgen dat de waarde van de consecratiewoorden zo sluw wordt veranderd,dat het nauwelijks of niet opvalt. Bergoglio zal dat op de hem geniepige wijze doorvoeren. Priesters hebben ons gebed hard nodig dat ze zien zoals het is.

 3. De eerste regel voor reacties luidt als volgt: ‘haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan’. Mooi. Maar dat geldt klaarblijkelijk niet voor aartsbisschop Vigano. ‘De mokerslag van Vigano’ is ermee gevuld.

  1. Mokerslag = harde slag = koppen met nagels slaan = hard slaan, hard, niet omwille van de haat, maar omwille van de waarheid.

  2. Voor GUST ADRIAENSEN, in principe heb je gelijk, maar als je op de hoogte bent van al wat deze paus al stilzwijgend naar zijn hand heeft gezet deze laatste 6 jaar, van alles wat hij dictatoriaal veranderd heeft zonder kritiek te dulden, van al zijn scheldpartijen naar trouwe katholieken toe, van zijn hardnekkig zwijgen naar de kritische kardinalen en katholieke denkers toe, die hem terechte vragen stellen over wat hij zonder tegenspraak te dulden, veranderd heeft en het nu als “leergezag” beschouwt, en vooral van zijn plannen om de Kerk een vooraanstaande rol te laten spelen in de richting van de Nieuwe Wereld Orde (let op wat er op 14 mei 2020 gaat gebeuren vanuit zijn initiatief…), dan kan je alleen maar dankbaar zijn dat er nog kardinalen en bisschoppen als Vigano zijn die voor de waarheid staan… ik ben zelf als behoudsgezinde katholiek ook behoorlijk kwaad voor al wat hij kapot heeft gemaakt en waarmee hij onverminderd doorgaat…

 4. Vigano heeft het nog altijd niet verteerd dat hij aan de kant werd gezet. Laat hem maar fulmineren. Het zal niets uithalen.

  1. Robbe, over Vigano ben je duidelijk niet op de hoogte… je praat alleen na wat de sensatiepers over hem geschreven heeft

 5. Aartsbisschop Vigano. ‘De mokerslag van Vigano’ is ermee gevuld.
  De waarheid is geen leugen, niet in het minste. De Waarheid is de Heer Jezus Christus, met alles wat Hij ons voorhoudt te geloven in de Heilige Roomse Katholieke Kerk VAN ALTIJD. Dus geen Vaticanum II onzin.

 6. Bedoelt mgr Vigano paus Paulus VI met “Wij hebben er zelfs niet aan gedacht achterdocht te koesteren tegen degene die werkelijk aan het roer stond van deze gigantische subversieve operatie, die de modernistische kardinaal Suenens het ” 1789 van de katholieke Kerk ” noemde.”” ? Van Suenens heb ik gelezen dat hij een vrijmetselaar was….?

 7. E I N D E L I J K is er een bisschop mans genoeg om duidelijk voor ons dierbaar geloof uit te komen. Wij, de gewone gelovigen, moeten ons geloof gehéél alleen (uit)dragen sinds Vaticanum II.
  Anders gezegd: de gewone gelovigen zijn sinds 1965 gedwóngen een halve soort missionaris te zijn (want er was al die tijd nauwelijks ’n priester of bisschop te vinden die ons R K. geloof uitdroeg.

 8. Voor GUST ADRIAENSEN, in principe heb je gelijk, maar als je op de hoogte bent van al wat deze paus al stilzwijgend naar zijn hand heeft gezet deze laatste 6 jaar, van alles wat hij dictatoriaal veranderd heeft zonder kritiek te dulden, van al zijn scheldpartijen naar trouwe katholieken toe, van zijn hardnekkig zwijgen naar de kritische kardinalen en katholieke denkers toe, die hem terechte vragen stellen over wat hij zonder tegenspraak te dulden, veranderd heeft en het nu als “leergezag” beschouwt, en vooral van zijn plannen om te Kerk een vooraanstaande rol te laten spelen in de richting van de Nieuwe Wereld Orde (let op wat er op 14 mei 2020 gaat gebeuren vanuit zijn initiatief…), dan kan je alleen maar dankbaar zijn dat er nog kardinalen en bisschoppen als Vigano zijn die oor de waarheid staan… ik ben zelf als behoudsgezinde katholiek ook behoorlijk kwaad voor al wat hij kapot heeft gemaakt en waarmee hij onverminderd doorgaat…

 9. De auteur van dit artikel moet zelf de Katechismus nog eens lezen. Katechismus 907 zegt duidelijk: Naargelang van de kennis, de deskundigheid en het aanzien dat zij genieten, hebben zij het recht, zelfs ook soms de plicht, hun mening over wat het welzijn van de kerk aangaat aan de gewijde Herders kenbaar te maken en deze, met behoud van de zuiverheid van geloof en zeden en van de eerbied jegens de Herders, en rekening houdend met het algemeen nut en de waardigheid van de personen, aan de overige christengelovigen bekend te maken (CIC, can. 212, § 3). Eerbied! De Heilige Vader moet dan ook respectvol worden aangesproken, niet Bergoglio maar Paus Franciscus! Wat wordt trouwens bedoeld met “foute conciliaire ideeën”?? Probeert men zijn eigen mening boven een oecumenisch concilie te stellen, dat werd bijgewoond door meer dan tweeduizend prelaten met geloof en theologische kennis? Jazeker, sommige praktische uitwerkingen van de besluiten Van Vaticaan II kunnen worden bekritiseerd maar dat doet niets af aan de geldigheid van het concilie. Het misoffer blijft geldig zowel in de Latijnse Mis als in de Novus Ordo zolang het maar met de nodige eerbied wordt gecelebreerd. Verbondenheid met de Heilige Stoel is een noodzakelijke voorwaarde om Katholiek te zijn, anders is men schismatiek.

 10. Mark, Vaticanum II is inderdaad ’n geldig concilie. Daarover bestaat geen onenigheid.
  Echter, denk aan de woorden van de zalige paus Paulus VI uit 1972 dat “de rook van Satan” in Gods tempel was binnengedrongen,
  En inderdaad: het concilie werd zeer welbewust verdraaid:
  denk aan de handcommunie (was verboden in het concilie), waaruit een disrespect (= oneerbiedigheid, gebrek aan respect) voor God blijkt.
  Dat disrespect voor God bleek vrijwel ogenblikkelijk in Nederland (en vervolgens in België, waarna de wereld snel volgde):
  vele priesters die het toen algemene seksuele moraal volgden, met gevolg dat vele priesters, broeders en zusters uittraden en huwden; processies vonden zij niet meer nodig en zelfs ongewenst (één uitspraak van ’n parochiepastoor blijft mij bij: “ik ben toch geen sinterklaas”).
  Dit alles bleef niet zonder negatief resultaat: binnen ’n paar weken (ja, zó snel) waren de eerst overvolle kerkdiensten bijna leeg.
  Dit zijn FEITEN en in het geheel niet overdreven; ik heb ze zelf met eigen ogen gezien.

  1. ☩JMJ☩

   Het kwaad zat in de concilieteksten zelf, P. Derks. Tijdens het “pastoraal concilie” werd geen enkele conciliaire uitspraak ex cathedra gemaakt, en geen enkel van de slechte documenten werd door alle bisschoppen van de Kerk aanvaard, dus op geen enkele wijze staat de nieuwe leer onder de onfeilbaarheid van de Kerk. Men sprak tijdens dat concilie op het niveau dat “obsequium religiosum” (“godsdienstige gehoorzaamheid”) vereist op voorwaarde dat er niets gezegd wordt dat in manifeste tegenstrijd met de gekende doctrine is, en dat laatste was welzeker het geval in de concilieteksten van Vaticanum II; verzet is dus legitiem en verplicht. Er is bij de revolutionaire concilieteksten van het Tweede Vaticaans Concilie geen sprake van de absolute onderwerping zonder reserves die een uitspraak ex cathedra, hetzij vanwege de Paus afzonderlijk, hetzij vanwege een algemeen concilie, van de gelovigen vereist.

   Mgr. Viganò, een clericus bekend om zijn strijd tegen de destructieve agenda van de kwaadaardige Paus Franciscus, durft de nefaste stilte hierover breken. Zou hij misschien het instrument zijn waarmee God het tij zal doen keren binnen de katholieke Kerk? Franciscus probeert het college van kardinalen vol te proppen met zijn benoemingen vooraleer hij sterft, met de bedoeling om zijn revolutie te consolideren, maar niet alle kardinalen die hij benoemt zijn vrijmetselaars; we kunnen ons dus afvragen hoezeer deze aartsbisschop, die ondergedoken leeft om aanslagen op zijn leven te vermijden, de kardinalen tijdens het volgende conclaaf zal beïnvloeden door wat hij heden aan het doen is.

 11. Vaticanum II werd gehouden van 11 oktober 1962 tot 8 december 1965.
  De uitspraak van de zalige paus Paulus VI werd gedaan in 1972, dus nádat wij al hadden gezien hoe Vaticanum II zeer welbewust fout werd uitgelegd en iedereen met eigen ogen zag wat de desastreuze gevolgen van die uitleg waren: zeer snelle en bijna complete afbraak van het geloof (met logisch gevolg tegenwoordig dan de afbraak van vele kerken, waardoor vele generaties na ons niet meer onderricht worden in het R.K. geloof).

  De snelle afbraak van het geloof heeft dus niéts te maken met de woelige en innovatieve tijden van toen (er was toen veel onrust en er werden vele ontdekkingen gedaan). Die snelle afbraak werd puur en alleen veroorzaakt door de kerkelijke leiding (lees: bisschoppen en geestelijken).

  Tegenwoordig wordt echter nog stééds ontkend dat de ontkerkelijking veroorzaakt is de de kerkelijke leiding-zélf, maar zoals élk bedrijf: als het bij een bedrijf verkeerd gaat, dan ligt dat normaliter aan de léiders)

 12. Benjamin, U was mij wat snel af, maar het komt door de door U vermelde redenen dat de Latijnse missen nog steeds toegestaan zijn, hetgeen Heilige Paus Johannes Paulus II bevestigd is.
  Latijnse missen zijn véél meer doordrongen van H. Geest, terwijl de H. Missen in de landstaal véél meer doorspekt zijn van “begrijpen wat er gezegd wordt”.
  Dus beide Missen hebben zowel stevige voordelen als stevige nadelen.

  Welke concilieteksten van Vaticanum II zijn in strijd met het verleden? Kunt U mij enige voorbeelden geven?
  Mij is alleen bekend, dat het concilie bewúst verkeerd uitgelegd is door de geestelijkheid.

  1. ☩JMJ☩

   Citaat P. Derks: “Welke concilieteksten van Vaticanum II zijn in strijd met het verleden? Kunt U mij enige voorbeelden geven?”

   Een voorbeeld is “Dignitatis Humanae”; dat document beweert dat de temporale macht geen dwang mag uitoefenen tegen de uitoefening van valse religiën in de res publica. De katholieke leer is dat de temporale macht pseudoreligiën moet bestrijden, inclusief door het gebruik van dwang; het ceremonieel zwaard dat eertijds de bisschop aan de Franse vorst gaf bij de koningszalving symboliseerde zijn roeping als chevalier van Christus en de Kerk om zijn rijk te verdedigen tegen ketterij en heidendom. “DH” is in tegenstrijd met het Sociaal Koningschap van Christus en was dus een poging om een vals principe van de vrijgeesterij (“gelijke vrijheid van religiën”) te “kerstenen”, een schandelijk verraad jegens de strijd die de negentiende-eeuwse pausen gevoerd hebben. De islamieten verwerpen die “gelijke religiënvrijheid” en maken gebruik van de zelfvernietigende pluralistische houding van het Westen om hun eigen macht hier uit te breiden en te consolideren.

   Nog een voorbeeld is “Nostra Aetate” dat blasfemisch beweert dat de woestijnduivel van de islamieten de God van Abraham zou zijn.

   Het kost teveel tijd om hier uitvoeriger over het onderwerp van Vaticanum II te schrijven, maar dit zijn enkele voorbeelden zoals u vraagt.

 13. Islam = de grootste vijand van alle diep-christenen en Rooms-Katholieken, daar zie ik of lees ik niets over ?!?

 14. Zelfs al wordt een concilaire uitspraak niet van anathema’s voorzien, zelfs indien het geen deel zou uitmaken van het buitengewone Magisterium, dan geldt nog steeds de kracht van het gewone Magisterium zoals bepaald in de Codex Iuris Canonici, 752: Weliswaar geen geloofsinstemming maar wel een religieuze volgzaamheid van verstand en wil moet betracht worden ten overstaan van een leer die hetzij de Paus hetzij het Bisschoppencollege inzake geloof of zeden naar voren brengen, wanneer zij hun authentiek leergezag uitoefenen, ook al hebben zij niet de bedoeling deze bij definitieve act af te kondigen; bijgevolg dienen Christengelovigen ervoor te zorgen om te mijden wat met deze leer niet strookt.
  De beslissing van tweeduizend bisschoppen afdoen als revolutionair is wel al te gemakkelijk. In zijn encycliek Mystici Corporis Christi, 49, zegt Paus Pius XII dat “Hij (Christus) is het eindelijk die, ofschoon onzichtbaar, de concilies der Kerk voorzit en voorlicht. ” De praktische uitwerking van concilies kan wel bekritiseerd worden. Dat een minderheid een andere mening heeft mag best gezegd worden, maar met het nodige respect en nederigheid, en niet het grote gelijk opeisen.
  Dat een paus het college van kardinalen probeert vol te stoppen met eigen benoemingen is niet nieuw. De Heilige Geest werkt echter hoe Hij wil. Onverwachte pauskeuzes komen ook voor. .

 15. Op Kerknet van 27 augustus 2018 is te lezen hoe het Amerikaanse weekblad ‘National Catholic Reporter’, beschuldigingen van de aartsbisschop aan het adres van de paus weerlegt. Het weekblad heeft gefundeerde vragen bij de geloofwaardigheid en de bedoelingen van de aartsbisschop en deelt zware ‘mokerslagen’ uit aan Vigano. Zo zie je maar, een medaille heeft altijd twee kanten.

  1. “National Catholic reporter” heeft een totaal andere kijk op wat er zich in de Kerk afspeelt dan bvb. “National Catholic Register” of “Lifesitenews” of “One Peter Five”…die juist Vigano vanaf eind augustus 2018 meteen zijn bijgetreden, juist omdat hij een heel oprecht en gewaardeerde nuntius was in Amerika. Als je zelf zijn eerste open brief hebt gelezen, dan valt zijn oprechtheid meteen op in zijn motivatie… Als je de waarheid wil kennen, zijn er zelfs meer dan twee zijden aan een medaille… dan moet je vele facetten bekijken.

 16. Benjamin, U gebruikt zódanig moeilijke woorden, dat ik ’t woordenboek moet gebruiken + U gebruikt een zódanige taal, dat ik nog steeds niet weet wat U zeggen wil.
  Volgens mij bedoelt U het volgende:
  Volgens de R.K. leer mag dwang gebruikt worden om andere religies te dwingen.
  Volgens Vaticanum II mag géén dwang uitgeoefend worden.

  MIJN reactie daarop: Het is mij volledig onbekend dat volgens de R.K. leer ons geloof afgedwongen mag worden. Wél is mij ter ore gekomen, dat velen (waaronder ook R.K. mensen) in het verleden hebben geprobeerd hun geloof af te dwingen.
  Naar mijn overtuiging is geloof: iets voor waar aannemen zonder dat je daarvoor bewijs (nodig) hebt.

  Welnu, het is 100% zeker, dat andere mensen mij met vele zaken kunnen dwingen, maar ik ben en BLIJF de baas over mijn gedachtes, ik acht dus iedereen 100% vrij in wat ie denkt, dus ook inzake wel/niet gelooft in de waarheid van het R.K. geloof. Ik acht dwang 100% tegen het R.K. geloof, zeker als je bedenkt, dat ook God-Zelf ons 100% vrij laat om wel/niet zondigen tegen geboden/wensen van Jezus Christus.

  Kort gezegd: als Vaticanum II meldt tegen dwang te zijn, dan ben ik het daar gehéél (= 100%) mee eens.

 17. Wegens incorrect Nederlands taalgebruik, volgt een correctie van de laatste twee alinea’s:

  Welnu, het is absoluut zeker zeker, dat andere mensen mij met vele zaken kunnen dwingen, maar ik ben en BLIJF de baas over mijn eigen gedachtes. Ook acht ik iedereen 100% vrij in wat ie denkt, dus ook inzake wel/niet gelooft in de waarheid van het R.K. geloof.
  God-Zelf laat ons toch óók 100% vrij om wel/niet te zondigen tegen geboden/wensen van Jezus Christus. Dit sterkt mij in de gedachte, dat dwang 100% tegen het R.K. geloof ingaat.
  God laat ons toch óók volledig vrij (kijk om U heen en … U ziet vele zondes en vele zondaars). Wie zijn WIJ dan om iemand te DWINGEN?

  Kort gezegd: als Vaticanum II meldt tegen dwang te zijn, dan ben ik het daar gehéél (= 100%) mee eens.

 18. En maar afgeven op Vaticanum II. De helft van dit concilie is nog steeds niet gerealiseerd. Wat gaan jullie dan zeggen?

 19. firmin, dan zeg ik: 90% van de toenmalige gelovigen hebben nú al de kerk verlaten (en zich eventueel uit laten schrijven).
  De R.K. kerk zou niet dúrven om de andere helft in te voeren, want dan dreigt de resterende 10% gelovigen óók de kerk te verlaten.

  1. U heeft een aantal vragen gesteld hierboven, beste P. Derks. Vwb. dat vervloekte Vaticaan 2 Concilie (1965), gestart door de communistische vrijmetselaar Roncalli, alias Paus Johannes XXIII, en vervoleindigt door de praktizerend homosexuele, joodse vrijmetselaar Montini, alias Paus Paulus VI, heeft documenten nagelaten die haaks staan op de Natuurlijke Orde (=de Decaloog), de Openbaring en de Traditie van de Kerk van altijd. Daar zijn vele boeken over geschreven. Niet enkel de vrijmetselaar Suenens heeft dit hierboven al aangegeven met te verwijzen naar de Revolutie van 1789, enkele andere kardinalen hebben in dezelfde richting gewezen. De vrijmetselaar kardinaal Liénart, (.:. graad 33, de hoogste) zei op zijn sterfbed, dat “menselijkerwijs de Kerk het Concilie niet kan overleven”. Een rij anderen waren joods en/of vrijmetselaar, waaronder Alfrink, en een vijftal was lid van de beruchte en verboden P 2 loge, wier voorzitter Luigi Celli tot 18 jr gevangenis is veroordeeld geweest. U vroeg ook naar voorbeelden in de V2 documenten, beste P. Derks. Welnu, het meest beruchte document is Nostra Aetate, lees het erop na. In dit document wordt naar andere godsdiensten verwezen als zijnde door God gewild en een “straal van waarheid”, bezittend. In document La Sainte Liturgie, wordt de Transubstantiatie niet genoemd, maar vermeld dat het Heilig Misoffer gaat om een “banquet pascal”. (pt. 47) Tenslotte, in het document Kerk en wereld, staat vermeld, dat “de menselijke persoon het begin, het centrum en het doel is, van alles op aarde”. (gegevens ontleend, “Vatican II”, uitg. Fides, Montréal, Paris) (wordt vervolgd)

   1. ☩JMJ☩

    Citaat Jules van Rooyen: “P 2 loge, wier voorzitter Luigi Celli”

    U bedoelt uiteraard Licio Gelli.

    De P2-loge had ongetwijfeld een arm in het Vaticaan, en die loge toonde ook aan wat er achter de pseudorechtse gedachtegangen (valse oppositie) van de twintigste eeuw schuilde; figuren zoals Adolf Hitler werden als afgoden vereerd in die loge. Maar vanuit het katholiek oer-rechts oogpunt was den Dolf dan ook een typisch linkse sanskulot, zoon van de Franse Revolutie.

 20. Jules van Rooyen, mij vielen inderdaad dingen op vanaf paus H. Johannes XXIII, welke dingen mij niet bevielen.
  Maar, U komt met een hoop insinuaties, veronderstellingen die nóóit bewezen zijn. En U doet die insinuaties met een fanatisme die mij doet gruwen en die mij aan de protestanten doet denken.
  Daar pas ik voor. Blijf a.u.b. bij ter zake doende feiten.

 21. (Vervolg)
  Wat hebben we nu, beste P. Derks, ik vertel nergens insinuaties of veronderstellingen die niet bewezen zijn. Het gaat om feiten en als U dat niet bevalt, of beter weet, geef dat dan ook aan ? De man achter het ketterse document, Nostra Aetate, was de homosexuele joodse pater Gregory Baum. Hij was de penvoerder van Nostra Aetate, en rechterhand van de joodse vrijmetselaar kardinaal Bea (alias Behar), Vaticaanse staf man van Paulus VI, die op zijn beurt gesecondeerd werd door de NL vrijmetselaar bisschop Willebrands. De marraan Pater Baum verliet later de Kerk als priester, en trouwde met een Shirley Flynn, die hem als zodanig accepteerde. In de jaren 1980, werd hij de levensgezel van een homosexuele, uitgetreden priester. Later werd hij een advocaat van de LGBT rechten van homosexuelen en andere psychiatrische, sexuele afwijkingen. Baum stierf in 2017.
  Dat vervloekte V2 concilie dreef op dit soort liedens, vrijmetselaars, marranen, communisten en homosexuelen. Bea was de loopjongen van de joodse vrijmetselaar loge in New York, de B’nai B’rith. Na het V2 Concilie kreeg hij van die joodse loge het Kruis van Verdienste.
  Beste P. Derks, ik weet dat U geschokt kunt zijn, dat zijn de meesten van ons geweest toen het verraad ontdekt werd, maar de Heilige Geest heeft niets met V2 te maken gehad. De duivel kreeg vrij spel met een compleet verrotte top van onze Heilige Moederkerk van altijd. En de joodse Paus JP II, heeft daaraan niets willen veranderen, hoewel hij in de gelegenheid was om het roer om te gooien, teneinde bv. het Heilig Misoffer van altijd, in ere kunnen herstellen. Maar de NOM mis was vrij gemaakt van wat joden noemen, “antisemitisme”, dus gezuiverd op de (kerk)geschiedenis met de vermelding van gerenommeerde heiligen en het Heilig Misoffer, het overdoen van Golgotha, telkens weer, was vervangen door een maaltijd, ter herinnering aan, dus geen overdoen van het Kruisoffer, telkens weer. De joodse Wojtila was de man van de communistische partij in Polen, indertijd binnen het joods gedomineerde Sovjet Rijk. Hij bezocht regelmatig zijn joodse compaan Paus Paulus VI, en hij had niets te vrezen van het communistische regime in Polen. Hij kon vrij in en uit reizen. Voorts, zowel Roncalli (J XXIII) als Montini (P VI) waren vrijmetselaar, zoals vermeld op blz. 620, in “Maçonnerie et sectes secretes”, door Epiphanius, uitg. Courrier de Rome, 2005. Als ik me goed herinner zijn zij door de Franse President Coty in de jaren 1950, in een Parijse loge ingewijd.
  Tenslotte, de aanklacht van de Aartsbisschop Vigano is een doorbraak. Voor het eerst heeft een hooggeplaatste Bisschop de link gelegd tussen het Vaticaan II Concilie en de huidige kerkcrisis. Wellicht een diepgaander crisis dan het Arianisme dat was in de 3de t/m de 5de eeuw. Nogmaals, we kunnen enkel de Rozenkrans bidden, en de Heilige Maagd aanroepen, om het einde van de crisis te bespoedigen. Het lijkt erop dat, met Mgr. Vigano, de start van de contra-revolutie gemaakt is.

 22. Nog een nabrander op bovenstaande tekst, beste Ward.
  Zoals reeds vermeld is de NOM mis gecensureerd op wat de joden noemen “antisemitisme”. en dat is niet enkel beperkt tot het reeds geschrevene hierboven, maar ook op de teksten van de lezingen uit de Heilige Schrift. Ik heb dat uitgeplozen in de voorbereiding van hfdst. 10, van “Les Traverses du Pouvoir”. Dus de lezingen uit het Romeins missaal vergeleken met die van het NOM missaal. De aantallen lezingen van St. Paulus zijn ongeveer gelijk gebleven, maar de Evangelies en Epistels zijn van aard veranderd. Lezingen met verwijten, terechtwijzingen en aanklachten tegen de Farizeeën, door onze Heer Jezus Christus, zijn allemaal verdwenen. Al die jaren door, vanaf mijn jeugd jaren en die plotselinge, onverwachte invoering van de NOM medio jaren 1960 (in NL), heb ik me daarover verbaasd met de retorische vraag, ” waar zijn de Farizeeërs gebleven ? ”
  Ook als Hij zich richtte tegen “hen” of “de joden” in algemene zin, is dat vervangen door iets algemeens, als “Hij richtte zich tot de menigte”, of “tot het volk”. De 4 Lijdensverhalen zijn gereduceerd tot 2 in de Goede week, die van St. Matheus en St. Johannes, in verkorte vorm. Door deze manipulaties is iedere notie van historische vijandigheid door “de joden”, tegen de Christenheid en met name de katholieken en de Kerk van altijd, uit de hoofden van het grote katholieke volk wereldwijd, verdwenen. Zij die dit memoreren, zelfs in eigen kring, moeten dit verduidelijken. Maar gelukkigerwijs, dat laatste kost geen enkele moeite gezien de actualiteit.
  Ik ken zelfs een geval van een moedige pastoor die verwees naar de “Synagoge van satan” (Ap. 2:9,3:9). Hij werd bij de bisschop op het matje geroepen, ter verantwoording. Hij was aangegeven. Maar het bleef bij een vriendschappelijk gesprek, want de bisschop was ook bekend met de Apocalyps van St. Johannes.

  1. Einige aufschlussreiche Ausschnitte einer päpstlichen Ansprache in Rom am 21. Dezember 2019:
   “In Anbetracht von so viel Wohlwollen und Liebe ist der Austausch der Weihnachtsglückwünsche ebenso eine Gelegenheit, um sein Gebot neu aufzunehmen: »Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt einander! Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid: wenn ihr einander liebt« (Joh 13,34-35). Hier bittet uns Jesus nämlich nicht, ihn in Antwort auf seine Liebe zu uns zu lieben; er verlangt von uns vielmehr, einander mit eben seiner Liebe zu lieben. Mit anderen Worten, er ersucht uns, ihm ähnlich zu sein, weil er selbst sich uns ähnlich gemacht hat. Weihnachten, so ruft uns der heilige Kardinal Newman auf, möge also »uns ihm, der zu dieser Zeit um unseretwillen ein kleines Kind wurde, mehr und mehr ähnlich finden, schlichter also und demütiger, heiliger, liebevoller, ergebener, glücklicher, gotterfüllter«. Und er fügt hinzu: »[Weihnachten] ist eine Zeit der Unschuld, der Reinheit, der Sanftmut, der Milde, der Genügsamkeit und des Friedens.«

   Der Name Newman erinnert uns auch an eine wohlbekannte Aussage von ihm, fast einen Sinnspruch, aus seinem Werk Über die Entwicklung der christlichen Lehre, das zeitlich und geistlich an der Wegkreuzung seines Eintritts in die katholische Kirche steht. Er sagt dies: »Hier auf der Erde bedeutet leben sich verändern, und die Vollkommenheit ist das Ergebnis vieler Veränderungen.« Es geht freilich nicht darum, die Veränderung um der Veränderung willen zu suchen, oder dem Zeitgeschmack zu folgen, sondern überzeugt davon zu sein, dass Entwicklung und Wachstum das Wesensmerkmal des irdischen und menschlichen Lebens sind, während in der Perspektive des Glaubenden im Mittelpunkt von allem die Beständigkeit Gottes steht.

   Für Newman war die Veränderung eine Bekehrung, also eine innere Verwandlung. Das christliche Leben ist in Wirklichkeit ein Weg, eine Pilgerschaft. Die biblische Geschichte ist insgesamt ein Weg, der von Anfängen und erneuten Aufbrüchen gezeichnet ist; so wie für Abram; wie für diejenigen, die sich vor zweitausend Jahren in Galiläa auf den Weg machten, um Jesus zu folgen, ( )

   Von da an ist die Geschichte des Volkes Gottes – die Geschichte der Kirche – immer von Aufbrüchen, Umzügen, Veränderungen gekennzeichnet. Der Weg ist natürlich nicht rein geografisch, sondern vor allem symbolisch: Er ist eine Einladung, die Bewegung des Herzens zu entdecken, die es paradoxerweise nötig hat, aufzubrechen, um zu bleiben, sich zu ändern, um treu zu sein. ( )

   es geht also um große Herausforderungen und um notwendige Ausgewogenheit. Diese ist oft nicht leicht zu verwirklichen, aus dem einfachen Grund, dass in der Spannung zwischen einer glorreichen Vergangenheit und einer gestalterischen Zukunft, die in Bewegung ist, die Gegenwart liegt, in der es Menschen gibt, die notwendigerweise Zeit zum Reifen brauchen ( )

   In Verbindung mit diesem schwierigen geschichtlichen Prozess besteht immer die Versuchung, sich auf die Vergangenheit zurückzuziehen (selbst unter Verwendung neuer Formulierungen), weil diese beruhigender, vertrauter und sicherlich weniger konfliktgeladen ist. ( )

   Hier muss man vor der Versuchung warnen, eine Haltung der Starrheit anzunehmen. Die Starrheit kommt von der Angst vor Veränderung und übersät am Ende den Boden des Gemeinwohls mit Pflöcken und Hindernissen und macht ihn so zu einem Minenfeld der Kontaktunfähigkeit und des Hasses. Denken wir immer daran, dass hinter jeder Starrheit irgendeine Unausgeglichenheit liegt. Die Starrheit und die Unausgeglichenheit nähren sich gegenseitig in einem Teufelskreis. Und heute ist diese Versuchung zur Starrheit sehr aktuell. ( )

   In seinem letzten Interview wenige Tage vor seinem Tod sprach Kardinal Martini Worte, die uns nachdenken lassen: »Die Kirche ist zweihundert Jahre lang stehen geblieben. Warum bewegt sie sich nicht? Haben wir Angst? Angst statt Mut? Wo doch der Glaube das Fundament der Kirche ist. Der Glaube, das Vertrauen, der Mut. […] Nur die Liebe überwindet die Müdigkeit.«”

 23. ☩JMJ☩

  Op Sceptr verscheen een artikel genaamd “België begint met eerste imamopleiding” door Carl Deconinck (26 december 2019) over hoe de “Katholieke Universiteit Leuven” van plan is om imams op te leiden.

  Een “katholieke” universiteit die islamitische imams gaat opleiden; een daad van apostasie die hoogstwaarschijnlijk weeral geen tegenstand zal ondervinden vanwege de Belgische bisschoppen. De Turk en de Ismaëliet, die gesteund door Jiddisch sorosgeld hun intrede maken in westerse landen, beroepen zich op “religiënvrijheid” om hun sekten hier te consolideren op Europese bodem, en het Vaticanum II-document bevordert deze situatie door katholieken aan te zetten tot een liberalistische houding jegens de verhouding tussen de priesterlijke macht en de temporale macht.

  De traditionele leer is dat het katholicisme erkend moet worden als de religie van de staat, dat niet-katholieke sekten geen wettige status kunnen genieten in de res publica, en dat de soevereine macht de uitvoering van valse cultussen door die sekten moet bestrijden. De som van landen op een gegeven moment in de geschiedenis waar deze leer erkend werd wordt historisch de christenheid genoemd, de christianitas.

  Vrijzinnige krachten binnen de clerus van de Kerk zijn dus mede verantwoordelijk voor het “Kalifaat Molenbeek” in het hart van België.

  De toekomst brengt religieuze en raciale strijd, en die zal woeden tussen “extremistische” (lees: rechtbelijdende) katholieken, islamitische veroveraars en traditionele paganisten (die twee laatste groepen beiden gestuurd door de occulte judeo-maçonnerie), en tegen die tijd zal het atheïstisch (in de zin waarin dat woord tegenwoordig gebruikt wordt) en vrijzinnig conservatisme bijna volledig uit de politieke arena verdwenen zijn, want dat kan geen stand houden tegenover het militantisme van een pseudoreligieuze kracht zoals de islamieten omdat dergelijke rituele, pseudo-theocratische afgodencultus zoals de islam gepaard gaat met een min of meer vastberaden bereidheid in de aanhangers ervan om zich de dood in te jagen voor de uitbreiding ervan, iets wat het vrijzinnig sociaal atheïsme met haar totale gerichtheid op kortstondig vuig plezier en fysiek gemak niet inboezemt in zijn aanhangers. Het atheïstisch liberaal-nationalistisch conservatisme zal dus wegkwijnen en verschrompelen in het naderen van de onheilspellende drommen der sultan voor de poorten van Europa, en alleen met een rituele, georganiseerde cultus en een religieuze discipline zal zij weerstand kunnen bieden tegen de veroveraar. Europa heeft, echter, de godsdienstige en morele plicht om de enige ware religieuze cultus te kiezen, en het orthodox katholicisme van de Roomse Kerk is die ware cultus, de enige die onsterfelijke zielen naar de hemel der gezegenden leidt, waar onze rechtvaardige voorvaderen de dappere strijders onder ons volk opwachten, tezamen met de rangen der heilige engelen.

  1. Correctie: “en het Vaticanum II-document “Dignitatis Humanae” bevordert”

  2. KU Leuven begeleidt de kandidaat imams en organiseert geen imam opleiding. Dixit decaan De Tavernier van de faculteit Theologie.

 24. Hierboven, “………..Daran werden alle erkennen dass Ihr meine Jünger seid : wenne Ihr einander liebt…..”. Dat is precies één van de kenmerken van alle traditionele parochies die ik ken, in Leiden, in Toulon en in Tulsa (VS). Dat gaat helemaal vanzelf. Merk dus ook op dat Christus woorden beperkt zijn tot “seine Jünger”, en dus niet Jan en alleman, zoals “gutmenschen” dat plegen te doen, beste Basilius. In de NOM parochies is, helaas, dat, als vanzelfsprekende kenmerk, verdwenen. “Een slechte boom draagt slechte vrucht.” (Mt.)
  Uw “religiënvrijheid”, beste Benjamin, is het gevolg van het Vaticaan II document, “Dignitatis Humanae”. Mgr. Lefèbvre is daar duidelijk in geweest. (“Ze hebben Hem onttroond”, en “Sermons”, I, II, III, ed. ESR) Dat V2 document is de sleutel tot het begrijpen van waarom het Kerkelijk verzet uitblijft, tegen de dreigende immigranten islamisering. De islamisering benut de geboden vrijheid om zich vrijelijk in te planten, terwijl omgekeerd iedere kerk of missionering binnen de islam wereld, wordt afgestraft. Denk ook aan de Franse Trappisten klooster paters martelaren die, jaren terug, in Algerije, werden gekeeld. Een vreselijk verhaal, en in sommige kringen wordt zelfs beweerd dat het Algerijnse leger hierbij betrokken zou zijn geweest.
  Volgens het Vaticaan II document heeft de menselijke persoon krachtens ZIJN WAARDIGHEID, en uit respect voor zijn geweten, het recht om zowel privé als in het openbaar, naar keuze, iedere godsdienst te belijden. Dus islamieten, bezet onze straten om er te bidden en bouw uw minaretten naast onze kerk torens. Ook kunnen ze ongelovigen ritueel de keel afsnijden en andere wandaden plegen, vanuit de talloze opdrachten uit de koran, hun godsdienst. Ze worden nergens tegen gehouden, en dat geldt ook voor boeddhisten en hindoes. Zonder beroep te doen op een of andere verdraagzaamheid geeft dat V2 Concilie zonder meer een natuurlijk recht op ONSCHENDBAARHEID. Het recht om niet gehinderd te worden bij het beoefenen van een godsdienst, welke dan ook. Na veel wikken en wegen is die slimmigheid bedacht als eufemisme voor een recht van dwaalleren, om vrij te zijn van elke tegendraadse dwang, inclusief de verkondiging in het openbaar, mondeling of schriftelijk. Hiermee werd de objectief, Hemels aangereikte geloof schat, de Natuurlijke Orde (Decaloog) en de Openbaring, verlaagd tot een subjectieve overtuiging van een persoon. Op hetzelfde niveau kwam dus ruimte voor de fantasieën van bedriegers als Mohammed, Luther, of zelfs Marx. Het Goddelijk gezag werd met het V2 Concilie verlaagd tot het niveau van ketterijen en niet – Christelijke godsdienstige overtuigingen, ontsprongen in de hoofden van een menselijk personen en de waan idee zich te kunnen beroepen op goddelijke ingevingen, terwijl het alleen maar gaat om een menselijke overtuiging. Indertijd heeft de NL regering in Ned. Indië, bv. het koppensnellen van de Dajaks, verboden. De Eng. regering deed dat in India met de weduwen verbranding. Beide heiden volken volgden hun geloof overtuigingen en het “geweten”, zoals islamieten de keel door kunnen snijden van niet-islamieten.
  Maar de V2 modernisten waren en blijven blind voor de onhoudbaarheid van hun stellingen. Indertijd veronderstelden zij dat aanhangers van andere godsdiensten, desalniettemin, door het belijden van hun godsdienst, in verbinding worden gebracht met God (zie Nostra Aetate) en dat dat contact dus vrij moet zijn van elke vorm van dwang die daar tegenin zou kunnen gaan. De valsheid van die beweringen is duidelijk. Menselijke uitbroedsels kunnen geen goddelijke ingeving hebben, noch de status, want zij zijn en blijven producten van de menselijke geest. Tegenover het subjectivisme van modernisten en liberalen, staat de onloochenbare Openbaring van het Christelijk geloof, bevestigd door Christus met Zijn Opstanding met Pasen.

  1. ☩JMJ☩

   Citaat Jules van Rooyen: “Uw “religiënvrijheid”, beste Benjamin, is het gevolg van het Vaticaan II document, “Dignitatis Humanae”.”

   Het is niet “mijn” “religiënvrijheid”, gezien ik dergelijke valse vrijheid afwijs. Het is een vals principe dat door de antiklerikalen gepropageerd werd om de macht van het priesterschap in de maatschappij steeds meer en meer te ontmantelen, en met “Dignitatis Humanae” hebben de subversieve concilievaders van Vaticanum II dat vals beginsel willen “kerstenen”.

   Katholieken die mentaal gevangen blijven in het liberalisme van “DH” zijn dus tandeloos tegenover diegenen die de grond vanonder hun voeten wegslepen. De “DH”-aanhangers toeteren hun “respect” voor de “rechten” van de islamieten in het rond, terwijl die laatsten ongehinderd hun demografische omwenteling verderzetten en terwijl iedere nieuwe moskee die gebouwd wordt de verlaten kerkgebouwen in Europa weer wat meer overwoekert. Dergelijke serviele schoenzool-likkers hebben geen toekomst in een scenario waar de bom ontploft zal zijn. Het zullen vechters zijn die zullen overleven in de cataclysmische toestanden die zich onvermijdelijk zullen ontplooien.

   Gezien de katholieke Kerk van goddelijke institutie is zal de nodige ommekeer bij haar hoogste bisschopszetel zeker komen; het is onvermijdelijk, en de arm van God is niet te kort om dat te bewerkstelligen. Mensen maken plannen en strategieën, maar God zal hun boze werken vernietigen, want Hij is de Bruidegom van de Kerk.

  2. Wij gedoopte en gevormde gelovigen delen alle in het ‘gemeenschappelijk priesterschap’ en de zending van Christus, en ook van ons wordt verwacht dat we niet bang zijn, en leven volgens de Geest van Christus, d.w.z. de Gods Geest die Geest van Liefde is. Ook wij moeten dus staan voor de verkondiging van de Blijde Boodschap. Wat Jezus tegen zijn leerlingen zei, geldt dus mutatis mutandis vaak ook voor ons c.q. mogen ook wij ons aantrekken, zoals: Mt. 16, 22b-23 noteert n.a.v. Petrus lieve maar onjuiste in reactie op Jezus aankondiging van zijn gevangenschap, dood en verrijzenis: ‘Dat verhoed God, Heer! Zoiets mag U nooit overkomen1.’ Maar Hij keerde zich om en zei tot Petrus:’Ga weg satan, terug! Gij zijt Mij een aanstoot, want gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil.’
   Wat zijn we anders voor christenen als we niet in de liefde geloven op het moment het ons wat gaat kosten en pijn gaat doen? Wat voor getuigenis geven we af als we ons niet houden aan een eenmaal gegeven woord; dan staan we toch voor de Wet van de jungle, ofwel Het recht van de sterkste? Maar: ‘allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen’, zegt de Heer! (Mt. 26, 52)
   Nergens worden we door Jezus opgeroepen om een oorlogshouding aan te nemen en de keiharde confrontatie te kiezen; dat staat immers nog onder het Oude Verbond: ‘Oog om oog, tand om tand’! Met Jezus begint iets nieuws: spreken en luisteren met open hart en verstand; de liefdevol oproepen tot bekering; overtuigen door uitleg, argumenteren etc.; barmhartig omgaan met alle mensen i.c. alle niet of anders gelovigen in wie God ook reeds aanwezig is ofschoon ze het vaak zelf niet beseffen: dus God in de ander medemens blijven zien én eerbiedigen.
   Overtuigen dus i.p.v. geweld toepassen (waarbij soms het harde woord weliswaar niet geschuwd hoeft te worden, zoals tegen de ‘witgepleisterde graven’ c.q. hardleerse Farizeeën en Schriftgeleerden die met hun gesofisticeerde leer en hardvochtige eisen eenvoudige mensen beletten het Rijk Gods te betreden). Dat alles vergt geen ander wapen dan nederigheid en het Woord (de dialoog), en waar men niet wil of kan luisteren, dat men het stof van de voeten klopt, zich omdraait en weggaat. (Mt. 10, 14) Als we dat niet meer willen, waarom zouden we dan nog in de kerk blijven en ons christen noemen?

 25. Uw citaat beste Jules van Rooyen: “Uw “religiënvrijheid”, beste Benjamin, is het gevolg van het Vaticaan II document, “Dignitatis Humanae”.” is nog maar één herhaling van de zovele afschuwelijke “documenten” van het Vaticanum II satanische “concilie”.
  De conclusie is dat er in de geschiedenis van de Ware Roomse Katholieke en Apostolische Kerk NOOIT een dergelijk “concilie” heeft plaats gehad die zovele “brave” maar luie zielen hebben misleid en weggevoerd naar de eeuwige verdoemenis.
  Uw misleidende beschuldigingen Benjamin aan o.a. Mijn adres zoals “leegzetterij”, “ketter”, “ongehoorzaam” enz… raken mij helemaal niet. Niet nu en nooit.
  Ik schrijf altijd de waarheid en niets anders voor de hogere Glorie van God, De Vader, De Zoon en de Heilige Geest.
  Geen modernist is ooit de Hemel binnengetreden en zal ook nooit binnengetreden in de Hemel, waar de WAARHEID in Alles moet zijn, of er is GEEN WAARHEID.
  Het ganse satanische Vaticanum II circus MOET door iedereen afgezworen worden!!! Nu er nog tijd voor is!
  Vlucht het Vaticanum II circus, met alles wat het inhoud, valse documenten, valse leiders, valse conclusies, valse “leeringen” enz… ALLES wat VatII is ontvlucht het, nu!!!
  Natuurlijk schrijft en predikt Mgr. Lefebvre “Ze hebben Hem onttroond”. ZE is dat afschuwelijk misleidend VAT II “concilie” dat er geen is maar wel niets anders dan misleiding.
  Jullie hebben de leer van de Ware Roomse Katholieke en Apostolische Kerk van ALTIJD. Bestudeer deze en verwerp ALLES van Vaticunum II. Ja ALLES! En ga naar een Heilig Misoffer waar Jezus Christus wordt opgedragen aan de Eeuwige Vader volgens de voorschriften van de Paus Pius V, EN GEEN ANDERE!!! Met een GELDIG geweide Priester die dit O ZO HOOG OFFER KAN OPDRAGEN.
  Indien jij Benjamin aan deze en andere zogenaamde “Pausen” uw hart brengt, hen verdedigt hen aanprijst en aanbeveelt staat u BUITEN de Katholieke Kerk van Atijd. Dit is de Waarheid en niets anders.
  Onvlucht het VaticanumII circus en hou u aan de voorschriften van de Ware Rooms Katholieke en Apostolische Kerk van ALTIJD. Volg de Heilige Pausen zoals de Heilige Pius X en LEES.
  Onttroon HEM (Jezus Chrustus) niet meer met een zogenaamde moderne mis of Eucharistie of wat ze het ook mogen noemen. Jezus Christus is de Hoogheilige Naam voor wie IEDERE KNIE zich zal buigen, in de Hemel, op aarde en eronder.
  Zo is het en het zal zo blijven.

  Indien, Benjamin, het zo is dat God u schrijft dat “Gezien de katholieke Kerk van goddelijke institutie is zal de nodige ommekeer bij haar hoogste bisschopszetel zeker komen; het is onvermijdelijk, en de arm van God is niet te kort om dat te bewerkstelligen. Mensen maken plannen en strategieën, maar God zal hun boze werken vernietigen, want Hij is de Bruidegom van de Kerk. “
  dan is het door het feit dat ik hier (en zovele andere malen) heb aangehaald.
  Door het waardig Heilig Priesterschap van Christus Jezus aa het Altaar IEDERE DAG opnieuw. En dat is het ENIGE ware verhaal dat zal gebeuren. Al het andere, met inbegrip van het Vaticanum II circus, waarvan de islam deel van uit maakt zullen verdwijnen.
  Dat is de keus waar éénieder NU voorstaat.
  Jurisdictie in een valse kerk bestaat NIET!

  1. ☩JMJ☩

   Citaat “Ward”: “Indien jij Benjamin aan deze en andere zogenaamde “Pausen” uw hart brengt, hen verdedigt hen aanprijst en aanbeveelt staat u BUITEN de Katholieke Kerk van Atijd.”

   U verkoopt zever. Bevestigen dat men Paus Franciscus als de wettige Paus erkent, niettegenstaande het feit dat hij een rotzak is, staat niet gelijk met het “aanprijzen” van zijn private persoon. U moet leren onderscheid maken tussen de mens en het gezag waarmee hij ingekleed is. Koning Filip is ook geen heilige, en zijn connectie met Bilderberg is gekend; de gelovigen erkennen hem niettemin als het wettig staatshoofd, en zij doen dat niet omdat zij “fan” zijn van hem of omdat zij zijn gedrag als staatshoofd “aanprijzen”. Hij is eenvoudigweg het wettig staatshoofd van België.

   Wat uw woorden “BUITEN de Katholieke Kerk van Atijd” betreft: Volgens u is de “Kerk van Altijd” er niet meer, want volgens u heeft de Kerk zich buiten de Kerk gezet.

   Welke levende personen behoren volgens u tot de jurisdictionele apostolische hiërarchie die volgens de katholieke dogmatische leer op ieder moment moet blijven bestaan tot aan de Wederkomst van Christus? Geef concrete namen. U blijft dit ontwijken omdat u weet dat u hier op de ketterse aard van uw sedevacantistische ecclesiologie stoot. Het is aan u om te erkennen dat u daar niets tegenin kunt brengen; uw geraas en getier kunnen uw gebrek aan argumenten niet wegwerken. Het katholiek geloof aanvaardt geen contradicties; het is irrationeel om te beweren dat de kerkelijke hiërarchie bestaat zonder te bestaan.

   Welke levende personen hebben volgens u het recht om een “paus” te kiezen, “Ward”? De katholieke Kerk behoudt tijdens een sedisvacatie van de pauselijke bisschopszetel altijd het recht om een nieuwe paus te kiezen.

 26. Zo gaat dat niet langer, beste Benjamin. Ik heb het sterke vermoeden dat U een jurist bent, een casus denker, met alle wereldvreemdheden en aanmatigende toonzettingen van dien. De aanval is de beste verdediging, een kwestie van opgedane training, maar die wel de ontmaskering, de nuance, het dilemma en de onzekerheden, uitsluit. Die realiteit is echter te complex om in de gietvorm van regels en wetten, te kunnen passen. Dat lukt niet. Ronkende oplossingen zijn er niet. Die komen met vallen en opstaan. Dilemma’s en onzekerheden zijn niet te vangen in paragrafen, en die kenmerken de situatie van onze heilige Moederkerk van altijd. Mgr. Vigano ontmaskert de conciliaire leugens vanaf 1965. Maar de weg naar een oplossing staat erbuiten.
  U en Ward zijn twee antagonisten. Twee wereldbeelden die tegen elkaar stuiteren. De jurist tegenover de mysticus, wiens doel op de horizon ligt, zonder bekommernis over de beslommering onderweg. En dit laatste houdt U gevangen, zonder erboven uit te kunnen stijgen om zicht te krijgen op het geheel, zicht op de horizon. Ter illustratie, een tijd terug hebben we zo’n jurist als minister van Justitie gehad. Hirsch Ballin dacht en sprak zich in het openbaar bedachtzaam uit, als ware zijn spinsels, gegoten in regels en wetteksten. Hier was duidelijk sprake van een “déformation professionelle”. Maar, hier ga ik niet zover. Als ik me goed herinner was hij zelfs hoogleraar in de juristerij. Soms was zijn optreden komiek. Hij heeft het niet lang volgehouden, dat ministerschap. De huidige bezetter van de Stoel van Petrus staat ook aan het eind van zijn rit. Hij tracht zelfs nog over zijn graf heen te kunnen regeren, maar de echte baas hierboven waakt over Zijn Heilige Kerk van altijd. “De poorten van de hel zullen haar niet overweldigen”. Met de rozenkrans in de hand en de hulp van de Heilige Maagd is het einde van de crisis in zicht gekomen, getuige de link die Mgr. Vigano legt tussen de crisis en dat vervloekte Vaticaan 2 Concilie van 1965.

  1. ☩JMJ☩

   Mr. van Rooyen,

   Zonder het recht geloof kan er geen sprake zijn van authentieke spiritualiteit; uw ingebeelde tegenstelling tussen doctrine en geestelijk leven is modernistische onzin. Het geloof is niet in tegenstrijd met de rede, en bijgevolg kunnen er geen contradicties in de katholieke religie zijn. U moet niet doen alsof u niet bij machte bent om te begrijpen dat een gepretendeerd uitsterven van de apostolische opvolgers in tegenstrijd is met het katholiek dogma dat er altijd levende apostolische opvolgers zullen zijn op aarde tot aan de Wederkomst van Christus. “Ward” is een ketter, en hem in zijn ketterij aanmoedigen is een inbreuk op de wet van de naastenliefde, want ketterij leidt onsterfelijke zielen naar de eeuwige verdoemenis.

   Het Eerste Vaticaans Concilie (constitutie “Pastor Aeternus”) onder Pius IX over het christelijk dogma dat er “pastores” en “doctores” (traditionele ecclesiastieke woorden voor diocesane bisschoppen) moeten zijn op aarde tot aan de Parousie: “Quemadmodum igitur Apostolos, quos sibi de mundo elegerat, misit, sicut ipse missus erat a Patre [Io 20, 21]: ita in Ecclesia sua pastores et doctores usque ad consummationem saeculi esse voluit.”

   Uw anti-intellectuele houding is typisch protestants. In theologisch debat moet men zich niet laten leiden door “gevoelens”, maar door de geopenbaarde doctrine; datgene wat daarmee in tegenstrijd is, is niet katholiek. Het zijn de modernisten die hun “gevoel” tot criterium verheffen voor hun religieuze belijdenis.

   Trouwens, het sedevacantisme is waarschijnlijk rechtstreeks gelanceerd geweest door de occulte wereld om na het Concilie de weerbaarheid tegen de roncallo-montiniaanse revolutie te verzwakken door schismata te creëren als valse reactie. Hierbij kan opgemerkt worden het feit van de presentie van Rama Coomaraswamy in de kleine wereld van Thuc-bisschoppen; hij was een zoon van Ananda Coomaraswamy, samen met René Guénon één van de stichters van de “traditionalistische school” in het occultisme (Julius Evola was ook bij die strekking). Volgens Mexicaanse FSSPXers zijn sedevacantisten in Mexico geconnecteerd met de “Tecos” (een geheime sekte) in Guadalajara, die zelf gestuurd zouden worden door de familie Rockefeller via de “John Birch Society” om “extreem-rechtse groepen” te infiltreren. Joaquín Sáenz y Arriaga zou ook met die “Tecos” geconnecteerd geweest zijn. Tot sinds kort was er dan ook nog een website beheerd door een gnostische “Orde van Sion” die beweert dat Thuc één van haar “grootmeesters” was. Na jaren op het internet te hebben gestaan is die website er recentelijk afgehaald, misschien omdat “Tradition in Action” die sekte enkele maanden geleden weer ter sprake bracht.

   Reeds voor het Concilie waren westerse autocefale sekten terrein van poortwachters voor vrijmetselaarsloges, gnostische kerken etc. Met het post-conciliair sedevacantisme is dat niet anders.

 27. Het punt is, beste Benjamin, dat ik niet heb kunnen bespeuren dat,
  “”….een gepretendeerd uitsterven van de apostolische opvolgers……””, hier, op dit voortreffelijke katholieke Forum, ooit, door wie dan ook, ter sprake is gebracht of verdedigd. Wel praten we mbt. de V2 pausen over “bezetters” van de Petrus Stoel, of “piraten”. En dat is al erg genoeg. De stelling van zogenaamd sedevacantisme onderschrijf ik niet.
  De vermoedens in uw laatste alinea zijn alleszins plausibel.

  1. ☩JMJ☩

   “Ward” beweert dat de pausen sinds de dood van Pius XII leken geweest zijn zonder het pontificaal gezag (dat is wat hij bedoelt met de volgende van zijn woorden: “Jurisdictie in een valse kerk bestaat NIET!”), hetgeen de centrale stelling is van het sedevacantisme. In dat ingebeeld en in de realiteit onmogelijk scenario zijn er geen diocesane bisschoppen meer en kunnen er ook geen nieuwe meer gecreëerd worden. Alleen een wettige paus kan leegstaande bisschopszetels opvullen met apostolische opvolgers, maar alle diocesane bisschoppen die voor de dood van Pius XII aangesteld werden zijn overleden, waardoor het sedevacantisme dus de stelling impliceert dat de apostolische successie uitgestorven is op aarde, wat manifest tegenstrijdig is met de dogmatische leer van de Kerk die uitgedrukt staat in het citaat van Vaticanum I in mijn voorgaande reactie.

   Zonder de lokale clerus van Rome zou er, verder, geen wettige paus meer gekozen kunnen worden, en dat is tegenstrijdig met het christelijk dogma, plechtig afgekondigd tijdens Vaticanum I, dat Petrus perpetueel opvolgers heeft in het Romeins opperpriesterschap. De lokale Kerk van Rome is onverwoestbaar en zal altijd geïncardineerde clerici behouden die ten tijde van een sedisvacatie een nieuwe paus kunnen kiezen; zo blijft de successie ongebroken.

   Wanneer ik hem de vraag “Welke concrete personen zijn volgens u diocesane bisschoppen?” stel, dan antwoordt hij daar niet op, en dat komt omdat hij niet gelooft dat er nog zichtbaar identificeerbare diocesane bisschoppen bestaan.

   Het sedevacantisme is in tegenstrijd met de katholieke ecclesiologie. Het is heretisch.

 28. Ongetwijfeld gedijt al of niet geheim slangengebroed goed in het dode kreupelhout waarin ook Dante verzeilde voordat Vergilius op het toneel verscheen. Wanneer God zich schijnbaar terugtrekt en wegblijft, zoals Mozes op de berg, dan blijft toch nog de engelbewaarder. Ik zou die engel geen naam durven geven, niet Vergilius, niet Beatrice, of eender welke naam die opzien baart en tot applaus aanleiding geeft. Maar de zielen die nog voldoende groen hout bevatten krijgen via de engelbewaarder toch altijd weer aanwijzingen. Het enige gevaar is dat men die aanwijzingen als product van eigen kunnen zou aanzien. Alle zielen gaan over de zeef en de geheel verdorde afvalligen verdwijnen door de mazen. Hoe kan men inzicht hebben over mogelijke bekeringsprocessen die zelfs de grootste vijanden ondergaan? Ieder ontmoet ooit de Engel en kan Hem vroeg of laat gewaar worden ondanks poortwachters, loges en sekten. Misschien, waarschijnlijk, moeten sommigen bepaalde afwijkende organisaties leren kennen om met des te meer overgave de waarheid te kunnen omhelzen.
  Mokerslagen uitdelen heeft ook tot gevolg dat de vijanden hetzelfde ondernemen.
  https://www.vaticancatholic.com
  https://www.mostholyfamilymonastery.com
  Regelrechte bedreigingen.
  Gewoon menselijk bekeringswerk kan slechts door geduldig volgehouden persoonlijk cocntact op zeer kleine schaal ofwel door een bijzonder begenadigd persoon op grote schaal.

 29. Besef dat de secularisatie al lang voor Vaticanum II begon en dat zich die nog zal doorzetten. Wij katholieken zijn een kleine minderheid geworden en zullen nog kleiner worden. De Kerk zal nog meer moeten sterven om opnieuw tot bloei te komen. Het zal een andere Kerk zijn dan de Kerk van het verleden. De Heilige Geest doet zijn werk. Gelukkig maar.

 30. Het sedevacantisme is in tegenstrijd met de katholieke ecclesiologie. Het is heretisch.

  O ja, is dat zo???
  Hoe gepast schreef wijlen artsbisschop Marcel Lefebvre ter gelegenheid van zijn schorsing Suspension a divinis door Paul VI de volgende reflectie op 29 juni 1976:

      “Dat de verzoenende kerk een schismatische kerk is, omdat ze breekt met de katholieke kerk die er altijd is geweest. Het heeft zijn nieuwe dogma’s, zijn nieuwe priesterschap, zijn nieuwe instellingen, zijn nieuwe aanbidding, allemaal al veroordeeld door de Kerk in menig document, officieel en definitief.

      “Deze verzoenende kerk is schismatisch, omdat ze als basis heeft genomen voor de actualisering van principes die tegengesteld zijn aan die van de katholieke kerk, zoals het nieuwe concept van de mis, uitgedrukt in nummer 5 van het voorwoord bij (het decreet) Missale Romanum en 7 van het eerste hoofdstuk, dat de vergadering een priesterlijke rol geeft die zij niet kan uitoefenen; zo ook als het natuurlijke – dat wil zeggen goddelijke – recht van elke persoon en van elke groep personen op godsdienstvrijheid.

      “Dit recht op godsdienstvrijheid is godslastering, want het schrijft toe aan doeleinden van God die zijn majesteit, zijn glorie, zijn koningschap vernietigen. Dit recht impliceert gewetensvrijheid, vrijheid van gedachte en alle vrijmetselaarsvrijheid.

      ‘De kerk die dergelijke fouten bevestigt, is tegelijk schismatisch en ketters. Deze verzoenende kerk is daarom niet katholiek. In welke mate paus, bisschoppen, priesters of gelovigen zich ook aan deze nieuwe kerk houden, ze scheiden zich af van de katholieke kerk. ‘

  1. ☩JMJ☩

   U antwoordt niet op de argumentatie, “Ward”.

   Voor de zoveelste keer: Welke concrete personen zijn volgens u diocesane bisschoppen? Geef namen. Volgens Vaticanum I blijven er, zoals aangetoond, “pastores” en “doctores” (diocesane bisschoppen) bestaan tot aan de Parousie; dit is een dogma dat steeds door de Kerk onderricht is geweest doorheen de eeuwen, door, jawel, de “Kerk van Altijd”.

   1. De Kerk van Altijd is niet het Vaticanum II circus maar wel de Katholieke Kerk die Paus Pius X en andere rechtmatige en ware Pausen altijd hebben verdedigd. De parosie is de situatie waarin de showkerk namelijk Vaticanum II ons geleid heeft. De actuele situatie vanaf 1958. Dat is de waarheid en er is geen andere.
    Er zijn geen “diocesane bisscoppen” actueel. Kom nog later terug hierop om dit alles te bewijzen!!!

    1. ☩JMJ☩

     Citaat “Ward”: “De parosie is de situatie waarin de showkerk namelijk Vaticanum II ons geleid heeft.”

     De Parousie is de Wederkomst van Christus. U weet niet waarover u spreekt.

     Citaat “Ward”: “Er zijn geen “diocesane bisscoppen” actueel.”

     U loochent de apostoliciteit van de Kerk, één van haar vier kentekenen zoals beleden in het Credo van Nicea (één, heilig, katholiek en apostolisch). De apostoliciteit bevat de apostoliciteit van successie, en de diocesane bisschoppen zijn die successie. Er moeten dus altijd diocesane bisschoppen op aarde bestaan, zoals ook vermeld staat in hetgeen ik eerder citeerde uit Vaticanum I. U bent een ketter.

     Zelfs gedurende de tirannie van Antichrist zullen er volgens het geloof bisschoppen met territoriaal gezag bestaan, zoals zij ook bestonden in de tijden van de Romeinse Catacomben.

 31. Hierboven wordt gesproken over de Kerk van na het Vaticaan 2 Concilie, met alle uitwassen van dien. Het oordeel van Mgr. Lefèbvre is treffend. De officiële Roomse Kerk van altijd is niet meer, zij is omgeduwd met de V2 revolutie en vervolgens omgebouwd. Dat was en is de situatie, “”….een schismatieke Kerk.””. Dat slaat op de leer en de liturgie. Maar de Monseigneur zegt niks over de kwaliteit van de clerici, van hoog tot laag. Gemijterde schurken, zijn schurken, maar blijven wel gemijterden in functie. Daar verandert niks aan. Dat hun legitimiteit ter discussie staat doet daar niets aan af. De “de jure” status is onaangetast. Daar hebben we nooit aan getwijfeld. Die generatie van toen heeft de geldige wijdingen gehad en op hun beurt, de volgende generaties gewijd, ook al kunnen daar twijfels over rijzen. Maar “doen, wat de Kerk doet”, is welgedaan. De Monseigneur rekt zijn vernietigend oordeel dus niet verder op naar de volgende generaties clerici. Hijzelf is gewijd, jaren 1920, door de Kardinaal Liénard, een graad 33 vrijmetselaar !! Hij heeft dit geweten, maar zijn eigen wijding overdoen achtte hij niet nodig. Mgr. Lefèbvre heeft zeker nagedacht over de kwestie van de wijdingen, maar dit ter discussie stellen en maatregelen treffen, heeft hij achterwege gelaten. De breuk in de successie is er dus niet. De strijd gaat om het herstel van de Leer, de Overlevering, de Traditie en de liturgie, dus om herstel van het twee duizend jarige Kerkelijke bouwwerk van Concilies, Tradities en leerstellige Pauselijke uitspraken,

  1. Als jij en anderen graag een ander plaatje horen, dan draai je dat maar voor jezelf.

 32. “Benjamin” je waant jezelf een ware leraar in de “eschatologie”. Maar ik zal je bewijzen dat het niet zo is.
  Heel binnenkort!!!

 33. In 1980 overleed de 17 jarige Matthew Ward in een accident. 14 jaar later heeft hij via telepatisch weg, terug contact opgenomen met zijn moeder. In één van zijn channelingen van 5 januari 2014 geeft hij meer details over één van zijn vorige incarnaties als zijnde Mattheus de evangelist-en leerling van Jezus, toen deze onze planeet bewandelde 2000 jaar geleden. http://galacticchannelings.com/nederlands/matthew05-01-14.html .
  Hierin maakt hij ons aan de hand van een aantal voorbeelden duidelijk, op welke manier diverse feiten uit diens leven compleet werden verdraaid bij het ter schrift stellen . Hij heeft het hier dus ook over wat wij als ‘het laatste avondmaal’ kennen.
  Een fragment : ” Maar alles in mijn dagboeken wat de autoriteit van de corrupte leiders kon ondermijnen werd uit het evangelie van de heilige Mattheus weggelaten en het meeste dat in dat evangelie zit kwam niet uit mijn noteringen. Ik heb Jezus nooit horen zeggen dat iemand “… bedreigd zal worden door hellevuur” of “… wie haar ook zal huwen die gescheiden is, bedrijft overspel. Hij sprak over : goddelijke gedachten en daden die levens voordeel brengen, geen “schandelijk” gedrag – dat zou oordelend zijn geweest en tegengesteld tot wat hij wél vertelde aan de mensen : “Oordeelt niet, zodat ge zelf niet wordt geoordeeld.” Ik hoorde hem nooit praten over zonden die vergeven werden – hij zei “zonde” was een vergissing in waardes of in daden en hij vertelde luisteraars vaak over het belang van hun vergeving aan anderen. Hij heeft niet gezegd: “denk niet dat ik kom om vrede te brengen op aarde: ik kwam niet om vrede te brengen maar een zwaard”- dat was in conflict met alles uit zijn leringen.” ….

  Ook zeker verhelderend is de channeling van anderhalf jaar geleden van Emanuelle McIntosch met Jezus zelf. Ook hij laat een ‘parallelle kijk ‘ op het redactionele werk bij de samenstelling van de bijbel horen. https://www.youtube.com/watch?v=M11tcz_tk_Y

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht