ONDERWORPEN

Waarschijnlijk hebt u ook de roman Soumission( in het Nederlands vertaald onder de titel  Onderworpen)van de bekende Franse auteur Michel Houellebecq gelezen. Indien niet, dan raad ik u de lectuur ervan ten zeerste aan  Hij beschrijft in die roman de geleidelijke onderwerping van de Franse maatschappij aan de islam.

Ook de Katholieke Kerk, onder Bergoglio een stuurloos schip geworden, is op weg om zich aan de islam te onderwerpen. Zo werd onlangs op het jaarlijkse “armenmaal”, dat te Rome georganiseerd  wordt en waarop Bergoglio steevast aanwezig is, varkensvlees uit het menu verbannen, om de aanwezige moslims niet te kwetsen.

Dit is niet zomaar een anecdote. Naast een knieval voor de islam, betekent het een ideologische verloochening van alles wat onze kultuur kenmerkt .Het is tekenend voor de zelfhaat van het Westen, waarvoor Benedictus XVI gewaarschuwd heeft. Mgr Rino Fisichella, die de maaltijd organiseerde, legde het zo uit: ” Hier is geen varkensvlees, zelfs de andere genodigden kunnen rustig van alles eten”. De armen(katholieken, ongelovigen, atheïsten) die nu eens vlees konden eten( varkensvlees) , werden gestraft . Het trukje van Bergoglio kan samengevat worden in de slogan: moslims eerst.

Een soortgelijk geval deed zich twee maanden geleden voor in Bologna, waar de Kerkelijke overheid tortellinis ” zonder varken ” uitvond,  juist om dezelfde reden.Een klap in het gezicht van de Italianen…Wat is immers Italië  zonder parmaham, zonder wijn of parmezaanse kaas?

Ook bij ons is de onderwerping aan de wetten van de islam volop bezig. Op hypocriete wijze, zonder voorafgaandelijk overleg met de ouders, stellen vele scholen voor hun maaltijden menus samen zonder varkensvlees, om de moslims niet voor de borst te stoten . Nochtans maakt ook in Vlaanderen varkensvlees deel uit van onze eetkultuur, juist zoals bier of frietjes.

Het draait echter om veel meer dan alleen maar eetkultuur. Voor de Kerk van Franciscus lijkt het  een fundamentele en beslissende keuze te zijn. Er bestaat een voelbare tendens om het katholicisme op te lossen in een vaag en vrijblijvend concept, een soort ngo te worden, geënt op de modieuze thema’s die door de Verenigde Naties worden opgedrongen, zoals migratie en milieu. Een voorbeeld bij ons: de eerste woorden van de nieuw gekozen bisschop van Gent gingen over het probleem van de migranten en de milieuthematiek, niet over de plaats van de christenen in de huidige agnostische maatschappij…zielig!

Sinds jaren  is er op wereldvlak een doorstoot bezig van een ” ethische ideologie “, gebaseerd op de “rechten van de mens” en waaruit pacifisme, ecologisme, genderideologie en al wat men als een globale ” gutmensch ” ideologie kan bestempelen, voortvloeien. Internationele organisaties en bewegingen stimuleren dit met alle mogelijke middellen. Dit alles heeft de Kerk voor een volledig nieuwe uitdaging geplaatst, omdat voortaan een moraal, die eveneens universeel is , naturalistisch getint en volledig los van het religieuze, haar rol betwist.

De Kerk van Bergoglio tracht een antwoord te bieden op dit fenomeen door alle kenmerken van haar historische identiteit weg te wissen. Al wat te zeer lijkt af te wijken van de principes van het ethisch-mondialistische “evangelie” wordt door Bergoglio en zijn entourage uitgezuiverd. De Katholieke Kerk geeft zich over, zij onderwerpt zich aan de nieuwe wereldse dogma’s. Een suïcidale overgave aan de multiculturele ideologie, die ertoe leidt alles te verwerpen wat christelijk of westers is, om zich te onderwerpen aan andere, vijandige kulturen, zoals de islam of de heidense pachamama kultus.

Paus Benedictus , die deze evolutie maar al te goed inzag( en daardoor wellicht tot aftreden werd gedwongen ), verwoordde het aldus :

“Er is in het Westen een haat ontstaan  voor zichzelf, die moeilijk te begrijpen valt en die slechts als ziekelijk kan beschouwd worden. Het Westen wil zich volledig open stellen voor andere kulturen, maar het houdt niet meer van zichzelf. Van heel zijn geschiedenis, onthoudt het alleen maar de schaduwzijden en het is blind voor het grootse en het zuivere ervan. Indien Europa wil overleven, moet het zichzelf opnieuw leren aanvaarden. De multiculturele ideologie, die voordurend op een passionele manier aangemoedigd en bevoordeeld wordt, is dikwijls niets meer dan  het verwerpen en ontkennen van wat ons eigen is, de vlucht voor zijn  eigen identiteit “.

Dag en nacht verschil met het discours in de huidige Kerk, waar de onderwerping aan andere kulturen  met de paplepel wordt ingegeven. In vele Vlaamse kerken wordt alleen nog over de heilige migrant gesproken. De weinige gelovigen, die nog naar dat eentonige en eenzijdige verhaal luisteren, ondergaan dit lijdzaam, maar denken wel het hunne erover. En ondertussen gaat de geloofsafval met een sneltreinvaart verder.

Worden wij de Kerk van de onderworpenen? Het ligt aan ons om dit niet te laten gebeuren.

Auteur:Veroon ter Zee

20 commentaren op “ONDERWORPEN

 1. Wij hebben nood aan leken van het kaliber van Alexander Tschugguel. Hij durfde het aan de afgodsbeelden van Pachamama in de Tiber te werpen en protesteerde met een gebedsactie tegen de desacralisatie van de kathedraal van Wenen door kardinaal Schönborn. Bij beide acties kreeg hij de volle steun van apostolisch nuntius Vigano die de homofilieschandalen in het Vaticaan aan het licht bracht. Voor de geïnteresseerden: een interview in het Engels met Taylor Marshall.

  https://www.youtube.com/watch?v=HMkZTUO1pGs

 2. Voor hindoes is het eten van een koe absoluut verwerpelijk.
  Voor veganisten zijn kip en eieren eten hartstikke fout.
  Voor Aziaten is melk onmogelijk.
  De oceanen worden overbevist.
  Het tropisch regenwoud wordt gekapt voor palmolie.
  Soja en mais zijn genetisch gemanipuleerd.
  En Peru kan de vraag naar Quinoa niet meer aan.

  Maar varkensvlees wordt van het menu gehaald.

  De knieval is heel selectief. Het heeft dan ook niets met openheid, respect, diversiteit of tolerantie te maken. Maar het gaat juist om het bevorderen van de meest verderflijke en gewelddadige ideologie van de wereld, in de hoop dat het met de hulp van deze laatste ooit lukt de Christelijke beschaving definitief te vernietigen.

  1. Is de modernistische katholieke kerk een verlengstuk geworden van de VN, van Agenda 21 en van ongelovige globalisten à la Soros die met hun teveel aan geld god op aarde spelen? Waarom weigert deze kerk die zich meer en meer afwendt van de traditie, in zijn officiële media-organen elke zelfkritiek… Zal deze modernistische kerk van binnenuit instorten of van buiten uit worden geëlimineerd? Of zijn beide processen al lang bezig en worden de meeste mensen, die gelovig zijn en blijven zoeken, nu pas echt wakker?

 3. Zeer goed artikel dat alle pijnpunten blootlegt van de EU . Ze willen de grote moeder zijn voor de migranten, en duwen de inheemse bevolking verder in de armoede, het christelijk geloof waarop Europa is gebouwd bestaat al lang niet meer, en er dreigt dan ook burgeroorlog , want ik zal mij nooit laten onderwerpen aan de islam.

 4. Wat hierboven gesteld wordt, getuigt van veel te geringe kennis van de Schrift, m.n. van het Nieuwe Testament. Twee schriftteksten uit de Willibrordvertaling 1975 zal ik U daarom hier aanreiken om nu eens grondig biddend te lezen en overwegen alvorens U verdergaat.

  Lucas 10, 1-9 (Zending van de 72 leerlingen)
  “Hierna wees de Heer (twee-en) zeventig anderen aan en zond hen twee voor twee voor zich uit naar alle steden en plaatsen, waarheen Hijzelf van plan was te gaan. Hij sprak tot hen: ‘De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten. Gaat dan, maar zie, Ik zend u als lammeren tussen wolven. Neemt geen beurs mee, geen reiszak, geen schoeisel; en groet niemand onderweg. Laat in welk huis gij ook binnengaat uw eerste woord zijn: Vrede aan dit huis! Woont daar een vredelievend mens, dan zal uw vrede op hem rusten; zo niet, dan zal hij op u terugkeren. Blijft in dat huis en eet en drinkt wat zij u aanbieden; want de arbeider is zijn loon waard. Gaat niet van het ene huis naar het andere. In elke stad waar ge binnengaat en ontvangen wordt, eet wat u wordt voorgezet, geneest de zieken die er zijn en zegt tot hen: Het Rijk Gods is u nabij.”

  Romeinen 14, 1-23 (Verdraagzaamheid)
  “Stoot de zwakke in het geloof niet af door zijn meningen te betwisten. De een is ervan overtuigd dat hij alles mag eten, terwijl de ander zich angstvallig beperkt tot plantaardig voedsel. Laat hem die gewoon eet de ander niet geringschatten, en laat hem die niet eet de ander niet veroordelen; want God zelf heeft die ander als de zijne aangenomen. Wie zijt gij wel, dat gij u een oordeel aanmatigt over de knecht van een ander? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn meester aan. Hij zal trouwens staande blijven, want zijn Heer is bij machte hem staande te houden. De een maakt onderscheid tussen de dagen, voor de ander zijn ze alle gelijk. Gun ieder zijn eigen overtuiging. Wie aan een bepaalde dag waarde hecht, doet het ter ere van de Heer, en wie eet, eet ter ere van de Heer, want hij dankt God; wie niet eet, laat het ter ere van de Heer, en ook hij dankt God. Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, niemand sterft voor zichzelf alleen. Zolang wij leven, leven wij voor de Heer, en sterven wij, dan sterven wij voor de Heer: of wij leven of sterven, Hem behoren wij toe. Daarvoor is Christus gestorven en weer levend geworden: om Heer te zijn over doden en levenden. Met welk recht veroordeelt gij uw broeder? En gij, waarom kleineert gij uw broeder? Allen zullen wij verschijnen voor de rechterstoel van God. Want er staat geschreven: Zowaar Ik leef, zegt de Heer, voor Mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God lofprijzen. Zo zal dan ieder van ons rekenschap moeten afleggen voor zichzelf.
  (Geef geen aanstoot)
  Laten wij dus voortaan elkander niet veroordelen, maakt liever het voornemen uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven. Ik ben er vast van overtuigd, voor het aanschijn van onze Heer Jezus, dat geen enkel ding onrein is uit zichzelf. Iets wordt alleen onrein voor hem die het als zodanig beschouwt. Maar als gij uw broeder grieft door een bepaalde spijs te gebruiken, handelt gij niet meer volgens de liefde. Christus is voor hem gestorven, breng zijn heil niet in gevaar met uw eten. Bezorgt uw goede zaak geen slechte naam. Het koninkrijk van God is geen kwestie van spijs en drank, maar is gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest. Wie op deze wijze Christus dient, is door God aanvaard en geacht bij de mensen. Wij streven dus naar dat wat de vrede en de opbouw van onze gemeenschap bevordert. Breekt Gods werk niet af ter wille van spijs. Zeker, alles is rein, maar voor hem die het niet kan eten zonder aanstoot te nemen wordt het slecht. Het is goed geen vlees te gebruiken, geen wijn of wat ook, wanneer uw broeder daardoor geërgerd wordt. Behoud gij intussen uw eigen overtuiging voor het aanschijn van God. Gelukkig is hij die zich bij zijn beslissing niets heeft te verwijten. Wie twijfelt en toch eet, is al veroordeeld, omdat hij niet volgens zijn overtuiging handelt. Alles wat strijdt met de overtuiging van het geweten is zondig.”

 5. ☩JMJ☩

  Het gevolg van een systematische omvolkingspolitiek zoals degene die heden door Jiddisch geld op Europese bodem doorgevoerd wordt is oorlog, en dat weten de daders van deze grootschalige criminele operatie zelf. Hun tactiek is chaos zaaien om daaruit hun gewilde “orde” te vormen; de twee wereldoorlogen van de vorige eeuw werden ook met die bedoeling geïnstigeerd.

  De cryptocraten willen het blank ras uitdelgen in het Westen omdat zij weten dat het gemakkelijker is om een negroïde bevolking onder het slavenjuk te houden dan een blanke bevolking. De door modern jargon geïnfecteerde geesten krijgen spreekwoordelijke krampen bij een dergelijke uitspraak, maar het is de waarheid, en de architecten achter de huidige maatschappelijke chaos weten het. De voortdurende aanklachten van “racisme” (een woord zonder vaste definitie) hebben dan ook geen enkele betekenis, maar het betreft slechts een irrationele bewapening van de taal om verzet te doen verstommen. De raciale realiteit erkennen heeft in zichzelf niets te maken met rassenhaat.

  Het plan van de cryptocraten is dus om een wereldsysteem op te bouwen waarin zij als heersende klasse het nordisch raciaal type in zich preserveren door de westerse vrouwen van de zuiverste nordische bloedlijnen als “broedvrouwen” te houden om kinderen te verwekken ter instandhouding van de heersende laag, terwijl bij de slavenbevolking het nordisch type meer en meer verdwijnt door negroïde overspoeling vanuit het Afrikaans continent. Een blanke joodse heerschappij dus over een internationaal negervolk.

  Het theosofisch Hitler-regime in Duitsland was duidelijk een experimentele fase gericht op de constructie van dergelijk wereldsysteem van meesters en slaven. Adolf Hitler, met zijn obsessie met het nordisch type, blijkt zelf joods geweest te zijn, en kleinzoon van Salomon Mayer Rothschild in Wenen. Hierbij moet opgemerkt worden dat via “Operation Paperclip” “nazi-wetenschappers” naar de VS gebracht werden om hen daar ten dienste te stellen van de Anglo-Amerikaanse vrijmetselarij, resulterend in instituties zoals “NASA”, de “CIA” etc. De VS is sinds de Tweede Wereldoorlog de hegemonische grootmacht geweest in de wereld.

  Hun bedoeling was en is de vernietiging en verdwijning van het Katholiek Geloof en de manifeste, openbare vestiging van hun luciferianisme in zijn meest expliciete expressie als internationale cultus en internationaal systeem. De raciale destructie en de islamisering van het Westen willen zij als instrument daartoe hanteren.

  Blanke Europeanen, met vooraan die van het nordisch type, moeten hun verstand gebruiken en selectief binnen hun eigen raciaal type huwen. Men moet, bovenal, kinderen werkelijk Katholiek opvoeden, want de echte strijd is geestelijk van aard. Wij moeten ter verdediging opstaan van onze Nederfrankische stam en van het Heilig Rooms Geloof dat door vijanden binnen de clerus zelf onder aanval staat.

 6. Helaas schrijft U onder pseudoniem, beste Basilius, maar een dergelijk hypocriete, “gut menschen” interpretatie van de Heilige Schrift, en miskenning van 2000 jr. Kerkgeschiedenis, kom je weinig tegen. Denkt U nu heus dat de Christelijke volken zich hadden kunnen handhaven en met succes ontplooien, zonder strijd, tegenover de barbaren en tegenover het Romeinse heidendom onder invloed van joodse top infiltranten rond de Romeinse keizer, in de begin tijd van onze geschiedenis ?
  Met uw hypocriete invulling was alles vernietigd geweest in twee millenia strijd.
  Als koning Clovis de slag bij Soisson (486), niet gewonnen had door zijn aanroep van “de God van Ste. Clothilde”, zijn vrouw, als daarvòòr keizer Constantijn met eenzelfde aanroep een eeuw eerder, de strijd tegen zijn concurrent Maxentius, niet gewonnen had door het “Kruis dat hij in de hemel zag”, dan was de opkomst van het katholieke Frankenrijk als opvolger van het decadente Romeinse Rijk, in de kiem gesmoord geweest.
  Als Karel de Grote (8ste eeuw) geen strijd geleverd had tegen de barbaren in het Zuiden, over de Pyreneeën, en in het Oosten tegenover de heidense Saksen en Alemanen, dan was het katholieke Franken Rijk als kern van het Middeleeuwse Europa, nooit tot bloei gekomen.
  Als de Heilige Jeanne d’Arc, de God gegeven engel met het zwaard, geen strijd op leven en dood geleverd had tegen de invallende en later protestantiserende Engelsen, om de troon van de katholieke koning Lodewijk te redden en zijn kroning met heilige zalf van Christus, in Reims te bewerkstelligen, dan was het katholieke Frankrijk als kern van het na-Middeleeuwse Europa, verloren gegaan. Dit geldt ook voor de koningin regentesse, Marie de Medicis, met haar snelle daadkracht tegenover de protestanten in de 16de eeuw, met de moord op 10.000 protestante complotteurs onder de adel in de Bartholomeus nacht, in Parijs, dan was het katholieke Franse koningshuis voor Europa verloren gegaan, en was de satanische Franse Revolutie (1789), twee eeuwen vroeger gestart geweest.
  En tenslotte, als ver daarvoor, in 1492, Isabelle La Catholique, de verraderlijke, anti- katholieke joden die een staat in de staat vormden, niet uit Spanje verdreven had, dan was het Iberisch schiereiland in zijn totaliteit geïslamiseerd geweest, en was geheel Zuid- en Midden- Amerika in het bloedige heidendom blijven steken, en voor het katholieke geloof verloren gegaan.

  1. Basilius minor schreef:
   4 december 2019 om 13:22
   (Geef geen aanstoot)
   Laten wij dus voortaan elkander niet veroordelen, maakt liever het voornemen uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven.
   De Heilige Paulus richt zich hier aan de gemeenschap van Christenen te Rome.
   Het onderwerp van deze brief aan de Romeinen is deze: (en gaat tot 14: 32) en niet tot 14:
   Rom 1:16 Voor het Evangelie toch schaam ik me niet. Immers het is een goddelijke kracht ter zaligheid voor iedereen, die gelooft; eerst voor den Jood en dan voor den Griek.
   Rom 1:17 Want in het Evangelie openbaart zich de gerechtigheid Gods, verkregen door een steeds groeiend geloof; zoals geschreven staat: “Wie rechtvaardig is door het geloof, hij zal leven”.

   Mat_10:42 En wie slechts een beker koud water te drinken geeft aan een dezer kleinen, omdat hij een leerling is, voorwaar, Ik zeg u: hem zal zijn loon niet ontgaan.
   Mat_11:25 In die tijd nam Jesus het woord, en sprak: Ik dank U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen en aan kleinen geopenbaard.
   Mat_18:6 Maar wie ergernis geeft aan een van deze kleinen, die in Mij geloven, het ware hem beter, dat hem een zware molensteen om de hals werd gehangen, en hij in de diepte der zee werd verdronken.
   Mat_18:14 Zó is het ook de wil van uw Vader, die in de hemel is, dat géén van deze kleinen verloren gaat.
   Mar_9:42 (9-41) Wie ergernis geeft aan een van deze kleinen, die in Mij geloven, het ware hem beter, dat hem een zware molensteen om de hals werd gehangen, en hij zo in de zee werd geworpen.
   Luk_10:21 Toen jubelde Hij het uit in den Heiligen Geest, en sprak: Ik dank U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, en aan kleinen geopenbaard. Ja, Vader, zó is uw welbehagen geweest.
   De Heilige Paulus richt zich hier aan de gemeenschap van Christenen te Rome.

   Heb 8:1 Hoofdzaak echter van wat gesproken wordt, is het volgende: Een zo groot Hogepriester hebben we, dat Hij gezeten is ter rechterzijde van de troon der Majesteit in de hemelen,
   Heb 8:2 en dat Hij Bedienaar is van het Heiligdom en van het ware Tabernakel, dat de Heer heeft opgericht, en niet een mens.
   Heb 8:3 Want iedere hogepriester is aangesteld, om gaven en offers te brengen; daarom moet ook Hij iets hebben, om te offeren.
   Heb 8:4 Welnu, indien Hij op aarde was, dan zou Hij zelfs niet eens priester zijn. Want daar zijn offeraars volgens de Wet,
   Heb 8:5 en deze verrichten de dienst bij het afbeeldsel, de schaduw der hemelse dingen; zoals dit aan Moses, toen hij het tabernakel wilde vervaardigen, door een godsspraak werd duidelijk gemaakt, daar Hij sprak: “Zorg er voor, dat ge alles vervaardigt naar het model, dat u op de berg is getoond.”
   Heb 8:6 Maar thans heeft Hij een veel voortreffelijker bediening ontvangen, naarmate het Verbond, waarvan Hij Middelaar werd, volmaakter is, en op volmaaktere beloften rust.
   Heb 8:7 Want zo het eerste zonder gebrek was geweest, dan zou er geen plaats zijn gezocht voor een tweede.
   Heb 8:8 Maar Hij zegt, om hen te berispen: Ziet, de dagen komen, Spreekt de Heer, Dat Ik met het huis van Israël En met het huis van Juda Een nieuw Verbond zal sluiten.
   Heb 8:9 Niet als het verbond, dat Ik met hun vaderen sloot, Toen Ik ze bij de hand heb gevat, Om ze uit het land van Egypte te leiden. Want zij deden mijn verbond niet gestand, En Ik bekommerde Mij niet over hen, Spreekt de Heer.
   Heb 8:10 Maar dit is het Verbond, dat Ik sluit Met Israëls huis na deze dagen, spreekt de Heer. Mijn wetten zal Ik prenten in hun verstand, Ik zal ze schrijven op hun hart; En Ik zal hun God, Zij zullen mijn volk zijn!
   Heb 8:11 Dan behoeven ze elkander niet meer te leren, De een tot den ander niet te zeggen: Leert den Heer kennen. Neen, dan zullen zij allen Mij kennen, Kleinen en groten;
   Heb 8:12 Want dan zal Ik hun ongerechtigheden genadig zijn, Hun zonden niet langer gedenken.
   Heb 8:13 Door van een nieuw Verbond te spreken, heeft Hij het vroegere verouderd verklaard; welnu, wat verouderd is en afgeleefd, is zijn opheffing nabij.

   Zo het gaat hier niet om ‘verdraagzaamheid’ en ‘geen aanstoot geven’ aan de heidenen, deze die zich moeten bekeren indien ze het eeuwige leven willen verwerven. Het gaat hier zoals de Heilige Paulus steeds weer herhaalt in zijn Apostolische brieven, om de BEKERING tot Jezus Christus in de Rooms Katholieke Kerk en om niets anders.

   Het is zoals Jules Van Rooyen schreef. Wij moeten zoals de Heilige Paulus de waarheid in Christus Jezus verdedigen en rechtvaardigen door de middelen die de Heer ons geeft en niet de afgodsdiensten en goddelozen vergoelijken. Of wie is er beschaamd om Jezus Christus te verkondigen als enige redder van de mensen???
   En ja, de oogst is groot maar: Mat_9:37 Toen zei Hij tot zijn leerlingen: De oogst is groot, maar werklieden zijn er weinig.
   En ook nog : Mat 28:19 Gaat dus heen; onderwijst alle volken, doopt ze in de naam van den Vader en van den Zoon en van den Heiligen Geest,
   Mat 28:20 en leert ze onderhouden al wat Ik u heb geboden. Ziet, Ik blijf altijd bij u, tot aan het einde der wereld.

   1. ‘N Paar opmerkingen slechts:
    – De rooms katholieke kerk bestond nog niet in Jezus’ tijd en dus kon en kan zij ook geen doel van de gewenste bekering zijn!
    – Heb. 8 heb ik nergens aangehaald;
    – Wie de apostel Paulus leest, kan niet anders concluderen dat zijn spreken zich allereerst richt tot een christelijke gemeente doch qua impact van hetgeen hij stelt niet exclusief bedoeld is, en dus niet beperkt zou moeten blijven tot die ‘club’ die immers door hun gedrag wervend zouden moeten zijn in de richting van heidenen enz.

  2. Beste Jules, U gaat ervan uit dat Jezus allereerst een specifieke katholieke cultuur wilde vestigen. Dat is een misverstand. Hij heeft geen culturele, politieke of economische omwenteling geïnitieerd. Zijn koninkrijk was én is niet van deze wereld! (Joh. 18, 36) Hij cureerde aan de basis van de wereldorde: de mentale gesteldheid van de mens, die de maatschappij, de cultuur, de economie en het bestuur gestalte geeft. Alleen de liefde maakt je vrij én waarachtig mens, zo wist Jezus uit ervaring! Hij wil daarom dat mensen (alle volken, zowel Grieken, Romeinen, Joden zowel als heidenen) zich – net als Hij – bekeren tot leven vanuit hun ‘ware zelf’, ofwel vanuit het gezochte en gevonden ‘rijk der hemelen’ in henzelf. Hij werkte daarom middels correctie, bevestiging en veel overdrachtelijk c.q. metaforisch bedoelde voorbeelden aan ’s mensen mentale, psychologische c.q. spirituele houding of gesteldheid. (Zie de norm in Mt. 6, 33. De houding die je bij onbedorven kinderen ziet. Zie ook Mt. 11, 25 en 18, 3) Tegenwoordig noemt men dat ‘ware zelf’ vaak: je ‘innerlijke grond’ of je ‘dragende grond’. Ofwel: je ultieme roeping als mens, dat is: je diepste innerlijke gerichtheid op beminnen en bemind worden, voorbij aan alle reserves. Zij zijn hetzelfde: een mentale gerichtheid die – soms even – aan het daglicht treedt als je tot volkomen onthechte, liefdevolle, dankbare overgave, ja zelfgave komt aan (iemand buiten jezelf, i.c.) de meest betrouwbare persoon, de Godmens Jezus Christus (zie de kluizenaars/monniken der eerste eeuwen: de Woestijnvaders en -moeders, heiligen en mystici) Daarvoor sterven als martelaar is eeuwenlang voor christenen hét ideaal geweest!
   Daar kunt U schamper over doen, maar Jezus Christus – zijn Persoon; Hem en zijn woord liefhebben en onderhouden is de ‘Enge Poort’ c.q. de ‘smalle weg’ (Mt. 7, 13-14) – moet ook voor katholieken uiteindelijk de Norm zijn, en niet een eenmaal gegroeide hiërarchie noch uiterlijke traditie, geen liturgische gebruiken, sacrosanct geachte formulieren en rituelen, Byzantijnse pomp, fundamentalistische letterknechterij of gelijkhebberij o.i.d. Het gaat om de Spirit die ons zou moeten begeesteren!
   Hoe kom je daar? Door radicale onthechting (soms even – maar bij herhaling – in gebed, meditatie, contemplatie) aan je Ego (je verlangens en materiële belangen) en liefdevolle over- c.q. zelfgave aan de Geliefde. (zie Franciscus, Joh. van het Kruis e.a.). Zie ook Mt. 10, 37-39.
   Is dat een gemakkelijke weg? Niemand met enige ervaring met het christen willen zijn zal dat beweren. Geloven en Christus volgen in denken, spreken en handelen is dus niets voor bange mensen die lijfsbehoud het belangrijkste vinden! ‘Voor een kameel is het genmakkelijker door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke in het Koninkrijk Gods te komen’, zei Jezus. (Mt. 19, 24) Een ware christusvolger kan dat niet zomaar buiten de orde verklaren. ‘Gij laat U leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil’, zou Jezus gezegd hebben! (Mc. 8, 33b)
   M.vr.gr.

   1. ☩JMJ☩

    Het valt op hoe, wanneer één of meerdere modernisten dit forum verlaten, er bijna onmiddellijk een andere opstaat. Het zou kunnen dat het alleen de duivel is die hen influistert en uitstuurt, maar ik vraag mij toch af of deze website niet onderworpen is aan gecoördineerde aanvallen vanwege een bepaalde groep van mensen, vooral gezien dergelijke subversieve activiteit schering en inslag is op het internet; er worden zelfs mensen betaald om zich daarmee bezig te houden.

    En wie denkt dat dit paranoïde is weet niet veel over hoe de moderne wereld in elkaar steekt.

    1. Dit viel mij ook op.
     Meneer B. verwerpt de door Jezus zelf ingestelde Eucharistie (“geen liturgische gebruiken, sacrosanct geachte formulieren en rituelen”).
     Ook gelooft hij niet in de erfzonde (“bekeren tot leven vanuit hun ‘ware zelf’”).
     Een protestantse gnosticus dus.
     Hij zou prima in de loge passen.

     Sint Nicolaas, Sint Nicolaas!
     Breng ons vanavond een bezoek!
     En gooi dan de ketters
     In d’een of d’and’re hoek!

 7. Basilius, ik denk dat ik u wel begrijp, zich als spontaan kinderlijk broertje innerlijk overgeven aan de ander die nochtans van geen God wil weten. Als een geestelijke bevestiging kan men bij zulk moment een langdurige geur van bloemen ontvangen. Dat stemt inderdaad tot nadenken over het machtige instituut RKK. Voorheen las ik een hele reeks ideologische christelijk onkatholieke schrijvers.

  Maar wanneer dan enkele jaren later diezelfde goddeloze persoon tot bevreemdende conclusies komt t.a.v. een ouderling, vader of moeder die hij verkiest naar een tehuis te brengen i.p.v. die zelf te ondersteunen ten koste van eigen maatschappelijk welzijn, dan is men toch verplicht naar de Katholieke levensweg te verwijzen, naar de Kruisweg en de Tridentijnse Mis bijvoorbeeld, want hoe kan men anders die persoon richting geven tot praktische beleving?
  Voor hem bleef het slechts theorie, ik steunde de (gemoderniseerde) ouderling en ik weet hoe onbeschrijfelijk hard dat kan zijn.

  Wanneer die persoon blijft aandringen wordt men herinnerd aan Hitlertoestanden en dat mag men dan ook wel eens duidelijk stellen: Hitler kon niet overweg met katholieken.
  Indien men die Katholieke beleving niet heeft blijft uiteindelijk slechts de verwijzing naar het Hitlerregime, zoals heden weer te voorschijn komt, waarbij de ene spreekt over de vermeende rechtse dictator en de andere over links. Dood aan ongeborenen, ongewensten en ouderlingen. Laag bij de grond, spijtig.

  U kan gemakkelijk verwijzen naar vroegere kluizenaars, in de praktijk is dat lijfelijk keihard. Een (gemoderniseerde) ouderling zelf helpen is tegen de hele wereld in roeien. Eenvoudigweg niet te doen zonder Katholiek geaard geestelijk leven.
  Het lijkt me duidelijk dat u nog nooit tegenover een duivel stond, deze geest leidt niet tot bloemengeur. Een tocht door een verduisterde wereld, schijnbaar zonder hoop. Ik geloof dus dat ongeborenen, ongewensten en ouderlingen niet toevallig door God a.h.w. tot ons gezonden werden.

  Basilius, smeek God om praktijk! Heerlijk vernederend, en keiharde woestijn verzekerd.

 8. Het lijkt erop, beste Basilius, dat Benjamin en Silvanus hierboven, U al ontmaskert hebben als een modernistische infiltrant, of nog erger. Ik heb daar niets aan toe te voegen, en neem een andere weg om U te ontmaskeren. Afgaand op uw “gut menschen” betoog, bent U vermoedelijk een modernist, wellicht zelfs een geestelijke van de NOM kerk, of een protestant. Het verschil tussen deze twee is miniem geworden sinds de V2 revolutie van 1965. Het meest frappante in uw betoog is het totaal ontbreken van het woord “Waarheid”. Toch gaat het daarom, zoals Christus zelf gezegd heeft met Zijn beroemde woorden, “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”, en verder voegde Hij eraan toe, “niemand komt tot de Vader dan door Mij.” De modernisten willen niets daarvan weten. Zij zijn de nieuwe protestanten, soms met Romeinse col, de valse leraren uit de Openbaring, de herders als “wolven verkleed in schaapskleren”. Zij geloven ook niet meer in de Natuurlijke Orde (de Decaloog), die sneuvelde tijdens de V2 revolutie, met name het eerste gebod. Maar de Kerk van altijd en de wereldse, katholieke vorsten die ik hierboven vermeld heb, begrepen des te beter de Christelijke opdracht van “gaat en onderwijst alle volken”. Daartoe begrepen zij ook het doel, en de maatschappelijke impact van de vestiging van Christus Koningschap. Zij beseften dat die onverenigbaar is met de valse leer van wie dan ook. Immers de sociale cohesie staat en valt met de godsdienst. Daarom hielden zij vast aan hun principes, en verdedigden hun opdracht ; immers in de Openbaring 19-16, staat geschreven, “”En op zijn kleed en op zijn heup draagt Hij de Naam geschreven : ‘Koning der koningen, en Heer der heren’. “” Zij namen die opdracht serieus, en streden voor Zijn recht op de maatschappelijke implicatie van Christus Koningschap. Dit is allereerst gebaseerd op de Waarheid, die enkel te vinden is in de Katholieke kerk van altijd, “de rots, op wie Ik Mijn Kerk zal bouwen.” Daartoe heeft Paus Pius XI het Feest van Jezus Christus Koning, ingesteld op de laatste Zondag van Oktober. Maar sinds het V2 concilie, is dit alles op losse schroeven komen te staan, vooral met het leugen document Nostra Aetate, dat valse godsdiensten gewild acht door God, en zelfs een “straal van waarheid” toekent. Alle V2 Pausen handelen daarnaar, en de aberraties van paus Bergoglio zijn een extreem voortvloeisel van de handelingen en uitspraken van zijn voorgangers. Hun denken is horizontaal beperkt. Misschien geloofden zij zelfs niet meer in de Christus Godmens. De hemels gerichte, verticale band is met het V2 concilie doorgesneden en de liturgie is afgestemd op de zelfverheerlijking van de mens. Zelfs de moderne Katholieke Staat, wordt niet meer door Rome gesteund. Diverse landen hebben indertijd daarvoor de tol betaald. De vrijmetselarij en ketterse sekten kregen vrij spel. De heldhaftige strijder en anti-communist, Generaal Franco van Spanje, begreep niets daarvan in zijn tijd. Hij verafschuwde dat V2 concilie, evenals de latere Franse president Pompidou. Deze legde het verband van de Parijse chaos van Mei 1968, met dat vervloekte concilie enkele jaren daarvoor.
  In vroeger tijden, wilden de machthebbers van hierboven, niets van weten van chaos door een valse leer. Vooral de Heilige Engel met het Zwaard, Jeanne d’Arc, verlangde van de vorsten het Kruis in de nationale vaandels en vlaggen, met name in die van de krijgsmacht. Zij zag de vorst nog als “Gods Luitenant” op aarde. Maar de Franse koningen prefereerden de lelies, hetgeen hen duur is komen te staan in 1789, ondanks de waarschuwingen van een enkele heilige, na de heilige Jeanne. U bouwt op los zand, beste Basilius, want zonder de Waarheid van Christus, en zonder het onfeilbare Leergezag van de Kerk van altijd, is uw NOM construct tot falen gedoemd. De enorme vergrijzing en de talloze kerksluitingen zijn daarvan de voorbode. “Een slechte boom, draagt slechte vrucht, en aan de goede vrucht herkent men de goede boom. ” (Mt. 7 : 16)

 9. Infiltrant.? Wat nu? Is dit forum alleen voorbehouden aan zielsverwanten die elkaar versterken in hun mening? Steevast worden haakse meningen (niet alleen op deze site) afgedaan als trollerig gedrag. Het lijkt wel of men tegenwoordig geen kritiek of een andere mening meer kan verdragen. Alles is deel van een vooropgezet plan…. etc etc…

  Het is triest gesteld met het respecteren van elkaars meningen….

 10. Toch blijf ik van mening dat Basilius oprecht zou kunnen zijn en slechts modernistische vooroordelen heeft tegen de RKK omdat hij, net als ik en velen voorheen, misleid werd.
  Misschien hoeft hij slechts te begrijpen welke machtige groepen al eeuwen de RKK vijandig bestoken op alle denkbare manieren en dit feit op zich zegt al genoeg over de geestelijke grootheid en de waarheidsliefde van de Traditionele RKK.

 11. Uw reactie, beste Erik, is alleszins begrijpelijk, maar blind voor de realiteit van de huidige kerkelijke burgeroorlog. Hier op dit voortreffelijke katholieke Forum zou Basilius de 4de modernistische (of erger) infiltrant kunnen zijn ter verstoring van de Traditionele inbreng. Benjamin hierboven heeft gelijk. Lees zijn eerste regel. De Traditionelen zijn klaar wakker, zij hebben gevoelige antennes, en hier leveren zij strijd. Zij laten zich niet meer wegjagen, noch imponeren door modernistisch gehuichel. Zij hebben decennia lang tegen de stroom op moeten roeien, en zij zijn jarenlang achtergesteld en gediscrimineerd geweest.
  Het begon met de Traditionele priesters die na het concilie (1965) weigerden de NOM tafeldienst uit te voeren. Zij werden op non actief gesteld, door hun bisschop, en zonder dak en brood op straat gezet. Die had daartoe zelfs niet het recht. Maar het gebeurde. De NL kardinaal Alfrink indertijd, een vrijmetselaar, net zo verraderlijk en fanatiek anti-katholiek als zijn 120 bekende collega’s, leden van de beruchte P2 vrijmetselaar loge in Italië, stuurde boodschappers langs de kloosters en katholieke instellingen ter afschaffing van het habijt. Ook Pastoors werden door hem de katholieke school uitgejaagd. Vele, vele tienduizenden geestelijken en kloosterzusters verlieten de conciliaire Kerk en de V2 bisschoppen hielden zich schuil, op een enkeling na. Zij kwamen niet meer in de parochies, en vertoonden zich niet meer publiekelijk. In NL was de revolutie na drie maanden voltooid. Als een pudding zakte het gehele kerkelijk maatschappelijke construct, in elkaar. Maar nu, beste Erik, is de wind gedraaid en de NOM revolutionairen staan met de rug tegen de muur. De dodelijke vergrijzing bij de NOM clerus en de gelovigen, slaat toe. Desondanks, in Brussel is een Traditionele religieuze orde, wederrechtelijk ontbonden, ondanks de protesten van gelovigen, door een modernistische nieuwe bisschop, opvolger van Mgr. Léonard. Beschikbare Traditionele priesters zijn nergens gewenst. Ook niet in Den Haag in de chique diplomaten kerk St. Jacobus, wier gelovigen er wel open voor staan, maar wiens komst door de heersende clerus geblokkeerd wordt. Deze feiten zijn niet beperkt tot NL en België. Dit speelt overal, behalve, voor zover ik weet, in het bisdom Toulon/Fréjus, dat beschikt over een Traditioneel seminarie. De bisschop plaatst zijn piepjonge, Traditionele priesters overal in het bisdom. Tegen een enkel protest zegt hij dat er geen anderen meer beschikbaar zijn. Het NOM aanbod droogt op in geheel Frankrijk, terwijl de Traditionele seminaries en parochies groeien. Deze laatsten door opvallend jonge, kinderrijke gezinnen. Over enkele jaren zullen er in Frankrijk meer Heilige Misoffers worden opgedragen dan NOM tafeldiensten worden “gevierd”.

 12. @ Basilius, Wat u aanhaalt is niet het probleem in deze. Als de een geen varkensvlees wil eten is aan die persoon. Daar gaat het niet over. Wel wat er achter zit. Namelijk dat het islamfascisme, (het liefdeloze, hatende, wrede godsdienst. Wat eerder ene kwaadaardige ideologie is) het de ander WEL wil opleggen wat zij willen. Niet alleen dat. Zij willen het kalifaat over de wereld veroveren. Goedschiks dan wel kwaadschiks. De Joden, christenen en de niet-moslims zijn minderwaardig en onrein. Daarom wanen islamieten zich superieur. Daarom worden zij (de eerder genoemden) vervolgd, vernederd en/of vermoord. Christenen met 245 miljoen de grootste groep wereldwijd dat wordt vervolgd door hen. In islamistische landen zijn christenen op z’n best tweederangs mensen en over geleverd aan de grillen van de moslims. Als zij uit zijn op egoistische, hatende motieven en op macht belagen ze de christenen die het soms met de dood moeten bekopen. Het Vaticaan c.s. had een keuze kunnen maken. Zodat zij die geen varkensvlees willen eten dat kunnen maar de ander het wel kan doen. Joden leggen het de ander niet op. De Islam daar en tegen wel. Dat strookt niet wat Paulus bedoelt met de vrijheid geven wat de ander (de niet-jood) wil eten. De islam is het kwaad en ellende voor de mensheid. Precies wat staat geschreven dat het Vaticaan met Paus Franciscus een NGO aan het verworden is. Zij moeten zich niet als een politicus opstellen of politiek correct wezen maar juist het verschil tussen het Wereldse en het Geestelijke (Jezus, die zegt; “Ik Ben de Weg, de Waarheid en het Leven) duidelijk maken aan de wereld. Waar het laatste een doorlopende weg is wat liefde en vrede in het hart.

  1. Gert schreef:
   9 december 2019 om 13:37

   U schrijft: “ Namelijk dat het islamfascisme, …(het liefdeloze, hatende, wrede godsdienst. Wat eerder ene kwaadaardige ideologie is) ” “ Daarom wanen islamieten zich superieur. “ In islamistische landen zijn christenen op z’n best tweederangs mensen en over geleverd aan de grillen van de moslims. “
   “ Het Vaticaan c.s. had een keuze kunnen maken. Zodat zij die geen varkensvlees willen eten dat kunnen maar de ander het wel kan doen. “
   “(Jezus, die zegt; “Ik Ben de Weg, de Waarheid en het Leven) “
   “De Islam daar en tegen wel. Dat strookt niet wat Paulus bedoelt met de vrijheid geven wat de ander (de niet-jood) wil eten. “

   Het is niet alleen het ‘ islamfascisme’ dat het kwaad in de wereld vertegenwoordigt. Ook de Joden, Protestanten, Boedisten en zovele anderen pseudogodsiensten, of liever afgodsdiensten vertegenwoordigen dat. Men is pas Katholiek als men leeft gelijk het de Katholieke Kerk van altijd het voorschrijft, of ander bent u buiten de Kerk. Buiten de Katholieke Kerk geen heil.
   Dit Dogma is voor iedereen op aarde, die niet Katholiek is. Joden, Islamieten Boedisten, Protestanten, modernistische ‘katholieken’ (die de leer van de Katholieke Kerk van altijd verwerpen, modernisten m.a.w. )
   Er is maar één weg en daarom zegt Jezus Christus, zoals u verwoordt (Jezus, die zegt; “Ik Ben de Weg, de Waarheid en het Leven) .
   “Al de anderen wanen zich superieur. Joden leggen het de ander niet op. De Islam daar en tegen wel.” zo schrijft u.
   Weet dan dat zowel voor de Joden als voor de Islamieten en anderen wij geen “gelovigen” zijn. DUS …
   De H. Paulus schrijft niet voor de Joden maar voor de Christenen. De Joden en andere pseudogodsdiensten (lees afgodsdiensten) aanvaarden Jezus Christus niet als Waarachtig God en Waarachtig Mens die gekomen is om ons te verlossen.
   Joh_14:6 Jesus sprak tot hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot den Vader, dan door Mij.
   “… het Vaticaan met Paus Franciscus een NGO aan het verworden is. “ zo schrijft u ook. Wel weet dan dat “uw Paus Fr..” met al die genen in het Vaticaan die het ware geloof hebben verworpen GEEN Katholieken zijn, maar zich BUITEN de K. Kerk bevinden.

   Er is maar EEN Weg, Waarheid en Leven, … het staat hierboven. Begrijpen diegene die het begrijpen wil.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht