Jezus was “helemaal geen God”…

Jezus was helemaal geen God”… dat is volgens Eugenio Scalfari, de atheïstische oprichter van de linkse Italiaanse krant La Republicca en vriend van Paus Franciscus,  wat deze hem persoonlijk gezegd heeft! Hij bevestigt dit in het hoofdartikel van de krant, gepubliceerd op 8 oktober.

In deze voor de katholieke Kerk chaotische tijd, met een surrealistische en vrijwel heidense openingsceremonie van de synode voor Amazonië, met een stuntelige  poging van kardinaal Hummes om het priestercelibaat op te heffen en met de niets ontziende lef van bisschop Erwin Kraütler – een van de sleutelfiguren van deze synode-, die openlijk de benoeming van vrouwelijke priesters bepleit, had het artikel van Scalfari het effect van een bom. De verwarring, die toch al groot was, werd er nog door versterkt.

Wat schrijft Scalfari, de man die als een soort vertrouwenspersoon van Bergoglio mag beschouwd worden? Hieronder volgt de beruchte passage uit het artikel:

“Al wie, zoals ik, meermaals het voorrecht gehad heeft hem (de Paus) te ontmoeten en met hem te spreken in onderling vertrouwen, weet dat Paus Franciscus Christus beschouwt als Jezus van Nazareth, mens en geen mensgeworden God. Eens mens geworden, houdt Jezus op een God te zijn en wordt hij een mens tot aan zijn dood op het kruis. Het bewijs, dat deze werkelijkheid bevestigt en dat een Kerk instelt die volledig verschilt van de andere, wordt geleverd door verschillende gebeurtenissen, waarop de nadruk moet gelegd worden.

De eerste speelt zich af in de Hof van Olijven, waarheen Jezus zich na het Laatste avondmaal begaf. De apostelen waren maar enkele meters van hem verwijderd en hoorden hem tot God bidden met de woorden die door Simon Petrus zelf werden overgeleverd: “Vader, zegt Jezus, als Gij wilt, laat deze beker aan Mij voorbijgaan. Maar toch niet mijn wil, maar uw wil geschiede.” Hij werd gevangen genomen door de soldaten van Pilatus van zodra hij de tuin verliet.

Een andere gekende episode vond plaats toen Jezus reeds gekruisigd was en eens temeer werden de woorden die hij uitsprak gehoord door de apostelen en door de vrouwen die aan de voet van het kruis neergeknield waren: “Heer, Gij hebt mij verlaten.”

Toen ik de kans kreeg over deze zinnen met Paus Franciscus te spreken, zei hij mij: “Zij zijn het bewijs, dat Jezus van Nazareth, eens mens geworden, slechts een uitzonderlijk deugdzaam mens was. Hij was in werkelijkheid geen God.”

Dat zou Bergolio hem in vertrouwen gezegd hebben, zo beweert althans Eugenio Scalfari. De persdienst van het Vaticaan ontkent intussen, dat de Paus dit op deze manier zou gezegd hebben….Bergoglio zelf zwijgt intussen in alle talen…

Is het niet aan hem zelf om in zo een ernstige zaak  plechtig te verklaren dat “de Heilige Vader  ten stelligste ontkent dat hij dit ooit zou gezegd hebben?” Zolang hij dit niet doet, zal er ernstige twijfel blijven bestaan. Franciscus weigert  halsstarrig  om te antwoorden op de “dubia”, die hem heel terecht werden gesteld, een houding die bij veel katholieken op onbegrip wordt onthaald. Hij surft op de golf van kunstmatige populariteit in de vrijzinnige en de  progressieve  “katholieke” media, die van hem een revolutionair beeld ophangen. Voor hoelang nog?

Auteur:Veroon ter Zee

21 commentaren op “Jezus was “helemaal geen God”…

 1. Deze anti-paus ontkent al het woord |bekoring| in het Onze Vader.. door Jezus Christus zelf uitgesproken.. dus het bovenstaande hoeft ons niet te verbazen. Radio Maria is ook al zo’n massa meeloper en begrijpt niet dat -beproeving- dat zij in het Onze Vader gebruiken noodzakelijk is voor heiliging.. het –en leidt ons niet in beproeving– behoort dus niet in het Onze Vader.

  Waarschijnlijk geeft –bekoring– zijn context in 2Thess.2 vers 11 en 12… Maar er zijn hier eerder al andere goede opmerkingen over gemaakt.. herhaling is geen overbodige luxe.
  …..

 2. Het is niet de eerste keer dat Scalfari iets beweert dat het vaticaan vervolgens in bedekte termen, vaag ontkent. Als Scalfari dan zo’n kletsmajoor is, waarom staat Bergoglio hem dan toch telkens een interview toe? Omdat hij de waarheid spreekt waarschijnlijk en omdat Bergoglio om de een of andere reden deze “waarheid” de wereld in wil laten slingeren. Waarom? Omdat hij een gevaarlijk verwarde geest heeft denk ik.

 3. 2 Korinthe 6:14: ‘Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis?’
  Moet de paus deze raadgeving niet opvolgen ? Of is hij zelf een ongelovige ? Je kan geen vriend van de wereld zijn en tevens God dienen, een van beiden zal je vijand zijn !

 4. Aan Bart..

  De usurpator paus is geen verwarde geest, hij is wel meer dan gevaarlijk en “gewoon” kwaadwillig en kwaadaardig.
  Hij is een van HEN die de komst van de valse profeet maitreya voorbereiden. De nep-paus is NIET zelf de valse profeet zoals in het boek der waarheid is te lezen.

  Hij kan wel de valse profeet voor de katholieken zijn.. zo stelt Jezus Christus hem daar ook voor.
  Jezus Christus noemt maitreya ook de antichrist, terwijl hij de valse profeet is, maar de valse profeet is eigenlijk ook een “andere” antichrist.. dat wordt waarschijnlijk gedaan is omdat veel katholieken te weinig inzicht in de h.Schrift hebben.

  Maitreya wordt ook in het 6e zegel aan het begin van de Waarschuwing gedood, Jesaja 66:17..Jesaja 11:4 en Daniël 7:11, de antichrist wordt pas later gedood, ten tijde van het laatste oordeel.

 5. Als atheïst heeft Scalfari er voordeel bij verwarring bij de katholieke te zaaien, o.a. door van alles te beweren over de paus, ook als dat niet klopt. Het is dan wel zeer onverstandig deze atheïst als vriend te houden.

 6. Aan Bart..

  In het volgende kon je wel eens gelijk in hebben en is zeer waarschijnlijk..
  *Omdat hij de waarheid spreekt waarschijnlijk en omdat Bergoglio om de een of andere reden DEZE “waarheid” de wereld in wil laten slingeren*.

  Ook de volgende passage uit het bovenstaande artikel spreekt voor zich:: en met hem te spreken in ONDERLING VERTROUWEN.

  En als het waar is “wat” 😱 😂 Stinus met het volgen zegt:: –Het is dan wel zeer onverstandig deze atheïst als vriend te houden– en hier het met |in ONDERLING VERTROUWEN| op toepast ..het inder-daad een vriendendienst was.. waarvoor dank aan Stinus voor zijn evoluti-onaire overdenkende gedachte.

 7. “Jezus was helemaal geen God “…dat is volgens Eugenio Scalfari, de atheïstische oprichter van de linkse Italiaanse krant La Republicca en vriend van Paus Franciscus,  wat deze hem persoonlijk gezegd heeft! Hij bevestigt dit in het hoofdartikel van de krant, gepubliceerd op 8 october.

  Scalfari’s tweede interview gepubliceerd op 8 october 2019, is een dubbele ontkenning van de Godheid van Jezus wat zou zijn uitgesproken door Bergoglio in het Vaticaan.
  Als dit niet de waarheid is zoals de persdienst van het Vaticaan dat beweert, is het heel eenvoudig om dat te weerleggen. Verkondig vanaf het balkon op het Sint Pietersplein af en bervestig voor altijd dat Jezus Christus waarachtig God is en waarachtig Mens en onafscheidelijk is voor alle tijden. Zo is het dan klaar voor alle Katholieken en de Katholieke Kerk.
  Maar indien dat niet zo gebeurt is er een rede voor. Dewelke dan?
  Heel eenvoudig. De geschriften en uitspraken van dat VatII concilie i.v.m. andere valse godsdiensten die de ware Jezus Christus niet aanvaarden, zoals Judaïsme, Moslims, Boudisten, Taoïsten enz… en die VatII geschriften op de zelfde hoogte eerbied geven en zelfs beweren dat zij dezelfde God aanbidden, vallen allen in het niets.
  Zo is dan het VatII concilie dood en begraven, en dat zal de uitspraken en handelingen van de valse ‘pausen’ van VatII doen uitschijnen als bedriegers.
  Zodus een klaar en duidelijke bevestiging dat er maar één Verlosser is, waarachtig God en Waarachtig Mens voor de menigte en de wereld afgekondigd vanaf het balkon op Sint Pietersplein, zal nooit gebeuren voor zolang als het satanisch Vat II complot in leven wordt gehouden.
  Dat zou de ontmaskering ervan betekenen.

  1. Ward,
   Het Tweede Vaticaans Concilie is niet dood en begraven, en de teksten ervan blijven gelden, of jij dat nu wil of niet. Misschien moet je jezelf eens wat beter inlichten over dat laatste oecumenisch concilie.

 8. ☩JMJ☩

  Ik breng hier even ter attentie de zaak, momenteel in het nieuws, omtrent Domenico Giani en de Vaticaanse gendarmerie. Hebben/heeft de “Cosa Nostra” en/of de “‘Ndrangheta” hier iets mee te maken (het is gekend dat de Italiaanse maffia, door en door maçonniek, een rol speelt in het beveiligen van het Vaticaan)?

  Er vinden schimmige dingen plaats in het Vaticaan…

  1. Het lijkt er op dat de bovengenoemde zaak een machtsstrijd binnen het Vaticaan betreft tussen het sodomitisch netwerk van Paus Franciscus (mogelijk leden van de “Ordo Templi Orientis”/”Ecclesia Gnostica Catholica” van Aleister Crowley) en de “oude garde” van Italiaanse vrijmetselaars in de clerus, geconnecteerd met de maçonnieke Calabrische maffia (“‘Ndrangheta”), mogelijk vertegenwoordigd door Kardinaal Parolin (die vorig jaar nog Bilderberg bijwoonde). De gevangenschap van Kardinaal Pell in Australië (hetgeen duidelijk een manoeuvre geweest is ter verhindering van zijn hervormingen betreffende de Vaticaanse bank) zou ook het werk geweest zijn van de “‘Ndrangheta”, die een sterke presentie in dat land zouden hebben.

   Blijkbaar zijn de booswichten dus elkander aan het bevechten.

 9. Ja, Benjamin , er vinden schimmige dingen in het Vaticaan ! en ik kan het niet beter verwoorden dan wat www. pro liturgia ( actualités) meedeelt:

  * * * NOUVEAU Mardi, 15 octobre 2019. Un bataillon de prélats déconnectés des vérités de la foi marche en rangs serrés derrière un pape persuadé qu’il a eu de l’Esprit Saint la mission d’édifier une Eglise new look réunissant les élucubrations de tous les gourous de la terre. Et voici le galimatias que réussissent à produire ces pères synodaux qui, de toute évidence, ne savent plus ni où ils en sont, ni qui ils sont, ni ce qu’est l’Eglise qu’il prétendent servir. Ne nous privons pas de goûter à quelques fruits de leur verbomanie :

  ” Le synode est un Kairos, un temps de grâce : l’Église écoute, dans une attitude empathique et marche aux côtés des peuples de la forêt.
  Ces périphéries géographiques et existentielles ont reçu le don de contempler quotidiennement le « Fiat », la première parole de Dieu. La création est en fait une Bible verte qui révèle le Créateur et l’engagement écologique trouve son fondement le plus profond dans la célébration des sacrements.”

  1. ☩JMJ☩

   Het is krankzinnig wat er gaande is, André, maar gelukkig wordt de Pachamama-afgodscultus van Paus Franciscus door velen afgewezen en wordt hij er wereldwijd om uitgelachen; door deze seniele stunt gaat er weer een significant aantal van Katholieken zich aansluiten bij de tridentijnse Ritus. Wie luistert met een strak gelaat naar de uitgestrekte verbale diarree over “nieuwe paden naar een integrale ecologie als antwoord op de existentiële roep van het regenwoud” (geen citaat, maar dit is hun manier van praten)? Universitair geïndoctrineerde gauchards en hippies die hun jeugdfantasieën over Indianen in de praktijk willen brengen omarmen met een morbide enthousiasme wat die debielen in Rome aan het doen zijn, maar iedere Katholiek die iets of wat van ernst in zich heeft duwt het met afschuw van zich weg. Het is voor de revolutionairen gemakkelijker geweest om Katholieken voor de subtielere vormen van het nefast liberaalkatholicisme te winnen dan om hen heden bereid te maken het ruw, expliciet paganisme van de Amazonesynode te aanvaarden.

   Ondertussen heeft Bisschop Athanasius Schneider een toespraak gegeven bij de lancering van zijn recentste boek te Rome, die beluisterd kan worden in de video van Michael Matt van The Remnant TV op YouTube (15 oktober 2019): “HUGE SIGN OF HOPE: Schneider, Burke Speak in Rome”. In zijn toespraak veroordeelt Bisschop Schneider de collaboratie van boosaardige kerkvorsten met de vrijmetselarij.

 10. NIEUW Dinsdag 15 oktober 2019. Een bataljon prelaten losgekoppeld van de waarheden van het geloof loopt in nauwe rijen achter een paus die ervan overtuigd is dat hij de missie van de Heilige Geest had om een ​​kerk met een nieuw uiterlijk te bouwen die de razernij van alle samenbrengt Goeroes van de aarde. En hier is de gal die erin slaagt deze synodale vaders voort te brengen die duidelijk niet weten waar ze zijn, wie ze zijn, of wat de kerk ze beweren te dienen. Ontneem ons niet dat u wat vruchten van hun verbomania proeft: “De synode is een Kairos, een tijd van genade: de kerk luistert, in een empathische houding en loopt langs de volkeren van het bos. Deze geografische en existentiële periferie hebben de gave ontvangen van dagelijkse beschouwing van de “Fiat”, het eerste woord van God. De schepping is in feite een groene bijbel die de Schepper onthult en ecologische toewijding vindt zijn diepste basis in de viering van de sacramenten. “

  1. Dank je zeer wel Piet voor de vertaling !
   Intriestig wat er heden gebeurt…een Vaticaan die op hol slaat…
   Met er bovenop een maatschappij die alles tolereert : abortussen, euthanasies, ongebreidelde vermaak, agressie, sex en genot in Tv series en films allerhande ; verandering van geslacht á volonté, idolatrie, schaamteloos grof geldgewin van groepen / enkelingen in alle geledingen van de maatschappij.
   Een maatschappij gebaseerd op juridisme zonder christelijk moraal en zeker al niet op de katholieke moraal. “Want dat zou niet goed zijn, hoor”

   1. Andre,
    Gisteren een film gezien hoe Duitsland er in 1933 en de jaren erna verloederd bij lag. Het moreel verval in Duitsland was bijna van zo een orde als jij hier beschrijft. Heel erg dus. Belijn was het dieptepunt van geestelijk verval.
    Men heeft de moraal weten om te buigen.
    Maar ja. Deze geschiedenis is zo vreselijk ‘besmet’ dat men er welhaast niet kritisch over kan of mag spreken. (En dus geen verbanden tussen de aangelegenheden kan maken.)

    Algemeen:
    Het is misschien gewoon de bedoeling om over de paus te roddelen. Dat wíl men misschien juist graag. Het schijnt dat de paus de kerk wil ontmythologiseren. Ik las dat tenminste ergens op een -in mijn ogen- redelijk goede site. Het schijnt trouwens dat op veel seminaries men ook niet meer bepaald het geloof leert. Dus het wordt misschien nog allemaal veel erger met die moraal en de wereld.

    Maar snapt u: U wordt volgens mij gewoon gebruikt als u op alle roddels ingaat: Dat wíllen ze juist, waarschijnlijk, als ik me niet vergis. Dat u er over praat! Zo ook met de roddel over de hel van overste Sosa.
    (Ik probeer te denken vanuit de top. Wát zou die doen? Wat is zijn doel? Welke psychologische middelen gebruikt hij? (Denk aan Roddelaars, websites, proefballonnetjes e.d.)
    De boom herkent men aan zijn vruchten. De vruchten zijn de daden.

    Ik vind het uitermate kwalijk om de heilzame liefdevolle Christelijke moraal te moeten inleveren voor de kapitalistische, hebzuchtige, domme, egoïstische moraal van een stelletje rovers en bandieten.
    En dan geloof heb ik het niet eens zozeer over geloof. Ik heb het over de vaste grond onder de voeten, ik heb het over vergevingsgezindheid, vertrouwen, het delen van schoonheid en waarheid, het beleven van het goede van het leven. Ik heb het over het beteugelen van stompzinnige hebzucht ten koste van alles en iedereen!
    Dát is de anti-Christ: hij die egoïsme laat voorgaan boven eerlijk delen en respect voor al dat leeft.
    God schiep de mens naar zijn beeld.
    On-goddelijkheid is ook liefdeloosheid en domme razernij. Maar ook het uitvoeren van abjecte plannen en het manipuleren van een volk dat zich niet verweren kan omdat men de Wet heeft.
    Wij staan niet meer onder de wet, zegt Paulus. Wij zijn VRIJ.

 11. Aan André…

  Via GoogleChroom krijg je automatisch vertaling wel niet 💯% maar beter dan niets.. was dus geen moeite.
  En wat het vaticaan betreft.. het ergste moet nog komen.. de usurpator paus kan de echte “kwa-liteiten” van de valse profeet evenaren.. kijk maar zelf in Openb.13:12- Zijn naam is maitreya, maar daar heb ik al het een en ander over geschreven, deze maitreya is niet de antichrist want die komt pas na het tijdperk van Vrede, dat begint met de Waarschuwing, wat tegelijk de geboorte is van de bijbelse Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde, Isaias 65:[20].

 12. Aan André ..

  Correctie ..de “paus” kan –NIET– dat had ik vergeten ..de valse profeet maitreya evenaren.. een wezenlijk verschil.

 13. Ondertussen werd de bewering van Scalfari door het Vaticaan tegengesproken.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht