Leiders van katholieke lekenorganisaties komen bijeen in Rome: Franciscus en zijn bondgenoten creëren een ‘globalistische organisatie’ met een ‘Katholiek-uitziend gezicht’

Aan de vooravond van de Amazonesynode zijn verschillende katholieke lekenleiders samengekomen in Rome om hun bezorgdheden te uiten omtrent deze synode, hoe het de Kerk dreigt te “protestantiseren.” De titel van de bijeenkomst luidde: “Onze Kerk – hervormd of misvormd?”

Ze beschreven de meervoudige diabolische bedreiging tegenover de Katholieke Kerk die uitgaat van de Amazonesynode. Hun woordkeuze weerspiegelde het gevaar die ze allen inzien: dat wat na de synode zal ontstaan, niet langer de Katholieke Kerk zal zijn.

John-Henry Westen, medestichter en hoofdredacteur van LifeSiteNews: “Deze week zal de Amazonesynode onderweg zijn. Het wordt verwacht dat dit de meest erge calamiteit voor het geloof zal zijn die de Kerk ooit heeft gekend, en laten we bidden dat het niet zo erg zal zijn zoals het eruit ziet.”

“Enkele kardinalen hebben gewaarschuwd voor apostasie en ketterij in het werkdocument dat voorbereid werd voor de synode, maar de meesten zijn stil gebleven. Wij, de gelovigen, kunnen niet stil blijven want het is het geloof van onze kinderen dat bedreigd wordt. Het is ons recht als Katholieken om het geloof van Jezus Christus getrouw doorgegeven te krijgen door onze priesters en bisschoppen en in het bijzonder de Paus.”

Professor Roberto de Mattei: “Er zijn op dit moment twee religies binnen de Katholieke Kerk. De eerste is het traditionele Katholicisme, de religie van diegenen die in de huidige verwarring, trouw blijven aan het onveranderlijke Magisterium van de Kerk. De tweede, was tot enkele maanden geleden zonder naam, maar nu heeft het een naam: het is de Amazonereligie, want, zoals verklaard door de persoon die momenteel de Kerk regeert, is er een plan om de Kerk een “Amazonegezicht” te geven. Twee religies kunnen niet bestaan binnen dezelfde Kerk.”

“Met alle respect voor de kerkelijke autoriteiten, beschuldig ik diegenen die het Instrumentum Laboris hebben goedgekeurd of zullen goedkeuren, van polytheïsme en meer specifiek van polydemonisme, want: ‘Alle goden van de heidenen zijn demonen; onze Heer heeft in plaats daarvan de hemelen geschapen’ (Ps. 95).”

Michael Matt, uitgever van The Remnant: “Zullen we op de Pan-Amazonesynode de Kerk haar Goddelijke opdracht overboord zien gooien om alle naties te bekeren en te dopen?” Matt vroeg zich af: “Zal het Vaticaan bepaalde inheemse theologie zegenen en goedkeuren, wiens bezielende beginsel in essentie heidens is? Zal de Kerk leren dat heidense culturen op zich van God afkomstig zijn, omdat het tegenovergestelde beweren zou neerkomen op een soort van religieuze suprematie die het Christendom als de enige ware religie ziet?”

“Nu zien we een bisschoppensynode onder ogen die belooft om inheemse theologie te omarmen, die in essentie de missionaire pogingen van de Kerk helemaal zou opgeven, terwijl een eco-theologie wordt omarmd die missionarissen van klimaatverandering zou uitzenden om alle naties te leren luisteren naar de schreeuw van Moeder Aarde,” aldus Matt. “Alstublieft, bid God dat dit niet zal doorgaan, want als het doorgaat, zal dit voorzeker de formele overgave van de Katholieke Kerk aan de wereld en aan niet enkel de tijdsgeest, maar ook de geest van de jungle betekenen.”

José Antonio Ureta, een leider van de internationale TFP beweging (Traditie, Familie en Eigendom) in Frankrijk, waarschuwde dat indien de synodevaders en Bergoglio de maatregel in het Instrumentum Laboris om oudere gehuwde mannen tot priester te wijden, het “neo-Lutheranisme het Concilie van Trente zal verslagen hebben.” Maar, zo zegt Ureta, “zo’n nieuwe kerkelijke structuur gebaseerd op een niet-ministerieel en niet-hiërarchisch priesterschap zal niet langer de Katholieke Kerk zijn.”

Michael Voris van Church Militant: “Paus Franciscus en zijn kerkelijke bondgenoten creëren een globalistische organisatie met een Katholiek uitziend gezicht. Wat verschijnt is niet Katholiek. De façade zou neergelaten moeten worden en de waarheid zou eens en voor altijd moeten zegevieren.”

Dr. Taylor Marshall, auteur: “De Katholieke Kerk werd geïnfiltreerd, en deze infiltratie gaat terug tot tenminste het pontificaat van Paus Pius IX. Het [de Amazonesynode] is een aanval op het bovennatuurlijke geloof, de mirakels, de goddelijke openbaring en de oorsprong van onze schepping: Gods identiteit van mannelijk en vrouwelijk; de instelling van het menselijk huwelijk, en de natuurlijke wet die voorschrijft om vruchtbaar te zijn en zich door het huwelijk te vermenigvuldigen. Meer nog, het is een herrijzenis van het heidendom, dat je een god kan worden.”

Westen besloot: “Je hebt geen theoloog nodig om te zien dat het geloof verwrongen word. Wij zullen de Kerk niet verlaten; het is de Ene Ware Kerk en er is geen andere. We zullen strijden voor Christus’ Waarheid in de Kerk want we zijn bereid om te sterven voor dit geloof.” Hij riep iedereen ook op om te bidden voor de bekering van paus Franciscus.

Bron: LifeSiteNews via Restkerk.net

identicon

Auteur:Jozef Ivo

Een katholiek die bezorgd is over wat er in de Kerk gebeurt.

3 commentaren op “Leiders van katholieke lekenorganisaties komen bijeen in Rome: Franciscus en zijn bondgenoten creëren een ‘globalistische organisatie’ met een ‘Katholiek-uitziend gezicht’

 1. De huidige kerk heeft nog weinig te maken met de oorspronkelijke leer, en zijn die nog volgens deze tradities willen leven en werken worden weggepest.

 2. Algemene inleiding / H .Evangelie / Mgr Jo.Th. Beelen (hoogleraar Leuven ) / Mgr Gustavus Josephus ( Bisschop van Brugge )/ 15 april 1926 :

  Nadat God voorheen vele malen gesproken heeft door de Profeten, heeft hij ten laatste, in deze dagen, tot ons gesproken door den Zoon, den Godmens Jezus Christus, het eeuwig Woord des Vaders en het evenbeeld zijn wezens, God van God; die mens geworden zijnde als Godmens, door het bloed zijnes kruises, de schuld van het zondig mensdom voldeed aan de goddelijke gerechtigheid , en door zijne plaatsvervangende genoegdoening de wereld uit de macht der duisternis verloste en met God verzoende.
  En omdat hij, voor allen gestorven zijnde, ook aan allen de vruchten van zijn zoenoffer wilde doen toekomen, daarom stichtte hij zijne Heilige Kerk, ten einde OVERAL en TEN ALLEN TIJDE zijnde goddelijke leer te verkondigen.
  —-
  Het is DUIDELIJK dat de huidige kerk weinig te maken heeft met de oorspronkelijke leer. ” alle religies zijn gewild door God” is een echte ketterij.
  De amazonesynode zal verderfelijke conclusies teweegbrengen en veel onrust zaaien!
  Daarom is het goed dat leiders van katholieke lekenorganisaties weerstand bieden.
  Maar alleen het gebed in offergave en boete MET en AAN Maria, Moeder Gods zal helpen om weerstand en onderscheidingsvermogen te verkrijgen. Tegen alle stroom in. En ook de nederigheid vragen ( gebed Kardinaal Merry del Val )

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht