Marxistische voetafdruk op de synode voor Amazonië

Er is al veel gesproken en geschreven over de komende synode over Amazonië en over het voorbereidende werkdocument Instrumentum Laboris. Voor een deel van het establishment van de Katholieke Kerk is deze synode slechts een voorwendsel om haar verregaande progressieve denkbeelden door te drukken, met de hulp van verschillende machtige lobby’s.

Er komt echter reactie, veel reactie. Op 5 oktober, vlak voor de opening van de synode, wordt in Rome een belangrijke internationale conferentie georganiseerd door het befaamde instituut Plino Correa de Oliveira, genoemd naar de gelijknamige Braziliaanse katholieke intellectueel, schrijver en politicus, Plino Correa de Oliveira. De moderator van de conferentie, de Italiaanse katholieke schrijver Julio Loredo, beschuldigt de organisatoren van de synode ervan de intentie te hebben een nieuwe Kerk te willen oprichten en daarvoor actief samen te werken met de klimaatlobby’s, die in deze synode een ideaal propagandamiddel zien om hun doelstellingen kracht bij te zetten. In een interview met LifeSiteNews legt hij in detail uit welke strijd achter de façade van de synode gevoerd wordt.

Julio Loredo informeert het vaak onwetende en eenzijdig geïnformeerde publiek over de echte achtergrond van het verhaal. Hij benadrukt het belang van de conferentie van 5 oktober te Rome, omdat zij de mechanismen blootlegt, die de synode in een welbewuste richting sturen.

Allereerst is er de werkelijke situatie in het Amazonegebied. De synode, juist zoals de encycliek Laudato si, die er de inspiratiebron van is, baseert zich eenzijdig op pseudo-wetenschappelijke gegevens die verspreid worden door machtige milieulobby’s.

Op de conferentie zal een belangrijk indiaans stamhoofd aanwezig zijn, Jonas Marcuxi de Souza. Hij komt naar Rome om er de stem van de echte Indianen van Amazonië te laten horen, en niet die van de valse, die door onze militante media vertoond worden. Wie weet in Vlaanderen dat een groot deel en wellicht zelfs alle “inheemse leiders” die in het mediacircuit voorkomen, in feite slechts woordvoerders zijn van bepaalde drukkingsgroepen ? Zij worden met privé-vliegtuigen naar hier gehaald en ontvangen door Europese politici zoals Macron en… door Paus Franciscus…

Er is echter meer… De organisatoren en de promotoren van de synode stellen uitdrukkelijk dat zij de Kerk willen “heruitvinden”, zoals de bevrijdingstheoloog Leonardo Boff, een van de belangrijkste architecten achter Laudato si, het uitdrukte. De synode wil de Kerk ab imis fundamentis vernieuwen, door haar een “amazonisch gelaat” te geven. Met andere woorden, de synode wil heel de Kerk – haar leer, haar liturgie, haar sacramenten, haar organisatie – hervertalen in “amazonisch” perspectief.

De voorbereidende documenten en Instrumentum Laboris stellen een nieuw soort Openbaring voorop, waarin transcendentie plaats maakt voor immanentisme. Een nieuw Kerkmodel wordt voorgesteld, niet meer hiërarchisch, maar gemeenschapsgebonden (protestants model). Er is een nieuwe theologie van de sacramenten, die geen tekenen meer zijn die de genade doorgeven, maar daden die de goddelijke immanentie doorgeven. Een nieuw “ambt” wordt uitgevonden, waarin ook amazonische tovenaars hun plaats hebben…

Het kan op het eerste zicht verbijsterend klinken dat de stammenmaatschappij aan de Europeanen als model wordt voorgehouden en dat de amazonische toverij als nieuw paradigma voor de theologie wordt voorgesteld. Voor degene die die de geschiedenis van het revolutionaire proces heeft bestudeerd, is dat echter heel logisch. In De oorsprong van de privé eigendom, van de familie en van de Staat, stelt Friedrich Engels dat het tribalisme het uiteindelijke doel is van het communisme. Na de dictatuur van het proletariaat en een overgangsfase van socialistisch zelfbeheer, zou de ultieme communistische maatschappij – “het socialisme op een hoger vlak”– eruitzien als een stam, waar geen enkel privé-bezit, geen familie, geen Staat meer bestaat. De marxisische denkers beschouwden het tribalisme als “het oorspronkelijke communisme”, waartoe de geschiedenis tenslotte zal terugkeren, om zo haar evolutieve cyclus te vervolleindigen.

Daarom heeft het communisme het tribalisme altijd als middel gezien om in Latijns-Amerika de revolutie te verwezenlijken. Alle denkers en leiders van de inheemse bewegingen van de twintigste eeuw waren lid van communistische of socialistische partijen. Later is de marxistisch geïnspireerde bevrijdingstheologie ermee begonnen de indianen als een “onderdrukte” klasse voor te stellen, die “bevrijd” moest worden. Vandaar het ontstaan van de “inheemse ” theologie, die wat later door verschillende Latijns-Amerikaanse bisschoppen werd aangenomen, vooral dan in Brazilië. Het is in dat perspectief dat de “heruitgevonden Kerk” moet gezien worden.

Sommige naïevelingen zeggen dat de synode alleen maar enkele uitzonderingen wil toestaan, zoals de wijding van getrouwde mannen en de toegang tot het diaconaat voor vrouwen, op een duidelijk omschreven grondgebied, Amazonië, om zo een antwoord te bieden op welbepaalde pastorale noden… Degenen onder ons die de tijd na het Tweede Vaticaans concilie gekend hebben, weten maar al te goed hoe het spel gespeeld wordt: er wordt een uitzondering gemaakt om tegemoet te komen aan een specifieke behoefte en in een volgende stap wordt het als een algemene regel opgelegd aan heel de Kerk. Denk maar aan het omdraaien van de altaren, de handcommunie, de “buitengewone” bedienaars van de Eucharistie, de “algemene” biechtpraktijk ( ondertussen volledig in mekaar gestort), enz…

Julio Loredo beëindigt zijn boeiend betoog met een oproep tot hoop en vertrouwen. “De Heilige Kerk maakt moeilijke tijden mee, die niet met de huidige Paus begonnen zijn, maar die zeker met hem naar een hoogtepunt gaan,” zo stelt hij.

Het is een kreet vol zorg en liefde voor de Katholieke Kerk, die onsterfelijk is en geroepen is om te schitteren in heiligheid.

Auteur:Veroon ter Zee

1 commentaar op “Marxistische voetafdruk op de synode voor Amazonië

  1. ☩JMJ☩

    Een samenleving zonder wet en gezag, zonder erkenning van familiebanden en zonder privaat eigendom is wat reeds de joodse Adam Weishaupt propageerde met zijn joodse frankistensekte (wat hij er niet bij zei was dat die gewilde ondermijning van alle sociale en natuurlijke orde bedoeld was om de toenmalige Christenheid te vervangen met een internationale joodse heerschappij met een centrale hoofdzetel te Jerusalem), waarvoor Pater Augustin Barruel SJ reeds waarschuwde; die sekte bestaat verder in de personen van de oligarchische figuren die heden in de wereld heersen. Wie een beschrijving leest van de rituelen die jaarlijks plaatsvinden in de Bohemian Grove in Californië weet onmiddellijk waarover de Amazonesynode en de ecologistische politieke propaganda gaat.

    De vrijmetselaars en hun occulte voorgangers doorheen de eeuwen van het Christendom zijn de bewaarders geweest van het oud heidendom die dat heidendom tot op heden gepreserveerd hebben in hun geheime sekten sinds de Katholieke Kerk het eertijds overwonnen had op maatschappelijk niveau. Zij hebben het bewaard met de bedoeling om voortdurend te conspireren tegen de Katholieke Kerk en uiteindelijk de heerschappij van dat oud heidendom wederom internationaal te vestigen. Dát is het mysterium iniquitatis waarover de Apostel St. Paulus sprak en dat reeds aan het werk was in de dagen van de Heilige Apostelen die strijd voerden tegen de gnostici van die tijd (de Samaritaanse Simon Magus, de joods besneden Cerinthus, de Nikolaïeten).

    Men kan niet én Christus én de afgod Gaia dienen; de prelaten van de Kerk staan voor de keuze of zij priesters van Christus willen zijn of sjamanen van de afgod Gaia.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht