Het Christendom aan vernietigen toe?

Op het forum Doorbraak bracht hoofdredacteur Pieter Bauwens het voorstel ten berde, vanwege N-VA en VLD om de uren godsdienst in het onderwijs te halveren. Dit is duidelijk een bijkomende poging om het Christendom uit de hoofden en de samenleving te verbannen.

Halveren N-VA en Open Vld aantal uren godsdienst in secundair onderwijs?

De reacties daarop van hun lezers tonen een hoofdzakelijk geseculariseerd publiek, dat eigenlijk in niet veel meer gelooft. De evolutie om het ware Geloof uit de hoofden van de mensheid te krijgen is allang bezig. In mijn jongerengroep (veertig jaren geleden), was ik degene die nog naar de H.Mis ging; niet de godsdienst-leraren. Een groot aantal onder hen; weliswaar zijn er flagrante uitzonderingen, is eigenlijk niet gelovig te noemen. In die zin heeft de passus betrekking op de stelling in de N-VA, dat het vooral gutmenschen zijn, die de trouwste steun aan het Christen-hatende Groen leveren.

Als rechtgelovig Katholiek, beschouw ik het gelovig zijn als volgt. Men moet geloven in de transcendente aard van het geloof; nl. dat God in een niet-materieel opzicht aan ons bestaan verbonden is; dat Jezus Christus als zoon van God ons verlost heeft aan het Kruis. Tevens moet men in de anti-these geloven, nl. het bestaan van de duivel ; en eerbied en verering voor de H.Maria en de engelen. Voor vele godsdienst-leraren is/was God een soort veredelde linkse vrijheidsstrijder en tegenwoordig is hij een milieu- en vluchtelingen-activist.

Als trouw gelovige staat men nu in een positie van onderdrukking langs twee kanten. Nooit regeerde de satan zo triomfantelijk deze wereld. Hij beschikt als werktuig over quasi alle politieke en maatschappelijke krachten. Dit wordt gecoördineerd vanuit de Loge. Het sleutelbegrip dat men overal ziet opduiken is : we moeten ons integraal aan de Verlichting conformeren (de mens is norm en einddoel van alle dingen). Aan de andere kant worden we ingesloten door het grootste deel van de clerus en de parochie-medewerkers. Ze heulen met de moderne krachten; zodat hun inzet lijkt op een openlijke steun aan Groen en de lobby voor het binnenhalen van moslims.

Los van het eigenlijk milieu-vraagstuk, is de partij Groen en de aansluitende milieu-groepen behekst door een radicale godsdienst-haat. Ze brengen niet enkel voorstellen omdat dit in hun partij-streven staat; ze willen steeds uitbreiding van abortus, euthanasie, vroegsexualisering, genderisering en afbraak van de familie, om de nog overblijvende gelovigen in hun hart te raken. Zo heeft de satanische D66 in Nederland zopas het voorstel in de Kamer gedaan, om abortus toe te laten de volledige 9 maanden van de zwangerschap.

Pieter Bauwens vraagt zich in zijn artikel af, of we dan ook geen eigen politieke partij moeten beginnen. Zowel de CD&V als de VLD zijn volkomen overbodig geworden. CD&V omdat ze niet Christelijk meer is; de VLD omdat er een veel sterkere neo-liberale partij is(N-VA), en deze liberalen vooral bestaan om via haar macht hun satanische agenda door te voeren.

In een samenleving, waarin het uiten van Christelijke/Katholieke symbolen wordt beschouwd, hetzij als provocatie; hetzij als uiting van idiotie, moeten we in het verzet. Dit kunnen we niet meer tijdig inhalen met het opbouwen van partij-structuren. We moeten op de ons meest gunstig-gezinde delen van de beleidmakers maximale pressie uitoefenen en verenigde, door de H.Geest gesteunde, druk uitoefenen. Het begin moet zijn dat noch het communisme, noch het neo-liberalisme (die aan de top samenwerken) nog op enige nuancering mag rekenen in onze strijd.

Het doel, waarover we ons moeten beraden, is een, in de nieuwste media, meer uitgebreid onderricht en duiding over de vergeten Waarheden van ons Geloof.

Jos Wouters, BOOM

Auteur:Jos Wouters

19 commentaren op “Het Christendom aan vernietigen toe?

 1. Nieuwe politieke partijen oprichten, beste Jos, is een lijdensweg, zonder uitzicht. Rechtstreekse politieke actie biedt beperkte mogelijkheden. Onze groep van serieuze katholieken is te klein geworden om ook maar enig uitzicht op effect te kunnen verwachten. Zij zullen hun eigen weg moeten blijven gaan van trouw kerkbezoek, bidden en het ontvangen van de sacramenten en voorts het leven tegemoet treden met de rozenkrans in de hand en nooit de moed opgeven. Maar buiten die kring leven tallozen aan de rand of erbuiten, die de huidige verloedering, de totalitaire trekken van de overheid, het verraad van de top in het Vaticaan, de decadentie van de NOM Kerk, het verraad van de msm media, de islamisering , de ecologie religie, de klimaat hysterie, de vernietiging van huwelijk, gezin en familie, en nog veel meer, ook spuugzat zijn. Hen moeten we kunnen bereiken en winnen. Dat betreft vooral jongeren.
  De spagaat in Kerk en maatschappij, biedt ons kansen die we moeten benutten. Dit voortreffelijke forum is daarvoor een prachtige uitkomst, aangevuurd door een uitzonderlijke redactie.
  De contra-revolutie waar we midden in zitten kan, in dit stadium, niets meer doen dan ontmaskeren. Ontmaskeren met feitelijkheden, ontmaskeren van modernistische fabeltjes en ideologieën ? Deze laatsten, hoe aanstekelijk ook voor sommigen, ja, nog steeds, brengen ons van de regen in de drup.
  Dus ontmaskering met katholieke bronnen in de hand die zich bewezen hebben, ontmaskering van man en paard, ontmaskering van de officiële geschiedenis van Kerk en wereld, ontmaskering en benoemen van de theologische leugens en contra-dicties in strijd met de Traditie en het katholieke denken van altijd, en tenslotte, het benoemen van de revolutionaire architecten en de subversieve krachten, vroeger en nu, die U zelf ook genoemd heeft, beste Jos.

 2. Indien het vullen van de kerken de bedoeling zou zijn van dit forum, dan is elke poging bij voorbaat al tot mislukken gedoemd. Het probleem ligt in eerste instantie bij de priesters en de bisschoppen, die leiding weigeren te geven en die met hun levensstijl nu niet echt tot navolging inspireren. Verder moet men nu ook eens eindelijk kunnen toegeven, dat het Tweede Vaticaans Concilie een torpedo was die de Kerk beneden de waterlijn heeft getroffen. De makke reactie van een Mgr. Lefebvre of een Kardinaal Ottaviani is achteraf beschouwd onverklaarbaar. Ook het feit, dat de gelovige massa zich zonder slag of stoot van de Tridentijnse Mis heeft laten beroven, net zoals we nu recentelijk ook weer gezien hebben met de vervalsing van het Onze-Vader door de Vlaamse en Nederlandse bisschoppen, doet ons besluiten, dat de gelovige massa, die nog maar 3% is van die in de jaren ’60, het geen fluit kan schelen. Ook de bizarre omschakeling van bijvoorbeeld begraving naar crematie toont aan dat de gelovige massa aan niets geïnteresseerd is. Zij is bereid om elke traditie overboord te gooien als het de gemakzucht maar ten goede komt.

 3. Goed artikel, inderdaad men is het christendom aan het vernietigen, hoe kan men nog over Jezus iets leren, dat de scholen wat zedenleer, filosofie en maatschappij leer geven, daarom slikken veel jongeren kalmeermiddelen en krijgen ze een zenuwinzinking, Het lijkt wel dat men voor de tweede maal Jezus aan het kruis hangt.

 4. ☩JMJ☩

  Het feit dat we een vuig gedrocht als paus hebben belemmert de bekering van velen. De toestand van het Pausdom heeft een omvangrijke impact op de ontvankelijkheid van de bevolking voor de Christelijke doctrine. Zie bijvoorbeeld het lijdend voorbeeld van Pius VI, die oud en ziek als gevangene meegevoerd werd door de sansculotten en tijdens dat gevangenschap in gelijkvormigheid met Christus stierf; door zijn zeer Christelijk voorbeeld hebben toen veel protestanten zich bekeerd. Zeer slechte pausen hebben een tegenovergestelde impact die een obstructie vormt voor bekeringen. Wie zijn verstand gebruikt bekeert zich, ondanks een slechte paus in het Vaticaan, omdat hij weet dat de Katholieke Religie de ware is, maar dat doen de meeste mensen nu eenmaal niet.

  Ziende de neo-paganistische aanloop naar de Amazonesynode wordt het vermoeden in mij gewekt dat in oktober de eindstrijd gaat beginnen van de post-conciliaire tijd. Het artikel “Radical liberation theologians push for overthrow of Catholic doctrine at Amazon synod” op LifeSiteNews (3 september 2019, Maike Hickson en Matthew Cullinan Hoffman) toont aan wat voor figuren er allemaal betrokken zijn bij de voorbereiding van Bergoglio zijn synode. Indien Bergoglio zo expliciet het syncretisch neo-paganisme gaat afkondigen via een post-synodaal kerkdocument als het reeds geëxprimeerd werd in het voorbereidend werk, en indien hij een novus-ordo-ritus 2.0 gaat lanceren zonder consecratie, als symbool voor “menselijke ervaring”, gaan dan de slappe bisschoppen even zwijgzaam toekijken zoals het geweest is met “Amoris Laetitia”, of zal er deze keer scherper conflict komen?

  Het Bogota-document dat besproken wordt in het genoemd artikel wil dat er gebeden wordt tot een “Vader-Moeder”, een “Schepper-Schepster” en wil het heidens concept van vrouwelijke clerici invoeren; beide zaken zijn afkomstig uit het gnosticisme, hetgeen over een “mannelijk goddelijk element” en een “vrouwelijk goddelijk element” spreekt, en die esoterische valse doctrine symboliseren de gnostische kerken door naast gnostische bisschoppen ook vrouwen als gnostische clerici te laten optreden die zij “Sophia’s” noemen. Vanuit de gnostische kerken gesticht in de negentiende eeuw werd het concept van “vrouwelijke clerici” verspreid onder de protestanten in de twintigste eeuw, en nu probeert men het in de kerkgebouwen van de Katholieke Kerk in te voeren. Het heidens parodiëren van het Katholiek Altaarsacrament (het Bogota-document definieert “liturgie” als een symbool voor een “ervaring van mensen” en een “pad van de gemeenschap”) is ook typisch gnostisch, en het gnosticisme wordt, niet toevallig, bij name genoemd in het Bogota-document.

  Zal via de Amazonesynode de climax bereikt worden van het bergogliaans pontificaat? Het kwaad heeft als gevolg goddelijke straffen, en soms zijn die straffen ook temporaal; zelfs een paus, de Stadhouder van Christus, wordt daar niet van gespaard, want bij God is er geen aanzien des persoons in het bestraffen van onrecht.

  De Europese volkeren zullen zich pas bekeren onder een toekomstige paus die zijn ambt waardig zal dragen; in de tussentijd moeten serieuze Katholieken zich afzonderen van de systeempolitiek en ook van de systeemeducatie, want in het “Katholiek Onderwijs” wordt het Katholicisme niet onderricht tijdens de “godsdienstlessen”, maar apostasie. De weinige ernstige Katholieken moeten samenspannen en manieren zoeken om netwerken voor thuisonderwijs te vormen. Wie zijn gelovige kinderen naar systeemscholen stuurt zal hen ongelovig en moreel gedegenereerd terugkrijgen.

  1. Correctie: “Het Bogota-document dat besproken wordt in het genoemd artikel wil dat er gebeden wordt tot een “Vader-Moeder”, een “Schepper-Schepster”, en wil het heidens concept van vrouwelijke clerici invoeren”

 5. Waarom zou je wel Christelijk onderricht moeten hebben maar geen Islamitisch onderwijs?
  Waarom moeten we kinderen brainwashen? Laat ze zelf die keuze maken!

  1. @ Erik, Onderwijs heeft niets met brainwashing te maken, maar alles met kennis. Hoe zouden kinderen tussen het Katholieke Geloof en de politieke islam kunnen ‘kiezen’ wanneer we niet weten waar het over gaat? Dat het Katholieke Geloof ‘hetzelfde’ zou zijn als de islam is een dwaasheid die al genoeg herhaald werd door onwetende en oerdomme politici.

   1. Kennismaken met verschillende geloven is nooit slecht. Maar dat is wat anders dan katholiek onderwijs. Daarnaast zeg ik (staat er ook niet) niet dat onderwijs brainwashing is. Katholiek onderwijs wel. Catechismus heb ik uitgebreid gehad en daarnaast was er nauwelijks aandacht voor andere geloven. En wat had je te kiezen vroeger…. Je wordt zonder inspraak verwekt, zonder inspraak gedoopt…(omdat het zo hoort)… De eerste communie is een plicht omdat je anders ‘buiten’ de gemeenschap werd geplaatst en als apart wordt gezien… Allemaal ‘vrije’ keuzes die ouders maken
    @Stinus… betrouwbare kennis? Overdrachtelijke kennis zal u bedoelen.

    1. Een beetje kennis is funest. En specialistische kennis hebben en het geheel uit het oog verliezen ook. [Dat zie je aan dit forum.] Je kunt beter helemaal geen kennis hebben – behalve dat van je vak (!) – en alleen de catechismus van de katholieke Kerk kennen (inclusief de deugden).

 6. Helemaal akkoord met Bas Houben.

  Beste Erik, christelijke catechese is geen brainwashing, maar overdracht van betrouwbare kennis in verband met de transcendente God waarmee we in Jezus hebben mogen kennismaken. De islam met zijn koran voldoet niet.

  1. Waarom betrouwbare kennis? Daarnaast ziet u brainwashing gelijk als een negatieve uiting.. Waarom? Een kind wat op basisschoolleeftijd alleen maar ‘kennismaakt’ met het katholieke geloof…zoals te doen gebruikelijke in de vorige eeuw… 6 jaar catechismus en 1 week overige geloven…. U noemt dat objectieve informatie?

 7. Beste Jos Wouters,
  het is eigenlijk erg laat, zoniet te laat, om nu nog trachten blok te vormen.

  Ik keek al jaren uit naar een gelegenheid om het volgende te schrijven:

  Volgens mij zijn er slechts twee mogelijkheden.

  1. gewoon zoals nu in de eigen plaats blijven en dan zal gelden hetgeen Mattheus schrijft: twee zijn op het veld, de ene wordt opgenomen en de andere blijft achter.

  2. alle Katholieke en waarheidslievende Vlamingen (Belgen) verkopen al hun bezittingen en we kopen samen een leegstaand klooster, liefst met een voldoende tuinbouw- en lanbouwgrond en drinkwaterput of bron voor gehele zelfvoorziening. Vandaaruit kunnen we met regelmaat parochies bestoken met het Woord.
  >>> Grote voordelen zoals dagelijkse vroegmis, getijden en vespers en eindelijk een vaste biechtvader. Dan kunnen we ook gemakkelijk elkaar aanmoedigen om bekoringen te overwinnen en samen te vasten.

  Volgens mij is het nu of nooit.

  Eenmaal de chipinplant wordt opgelegd is niets meer mogelijk. Ons rest dus slechts weinig tijd! Straks zullen de meesten geen ware H.Mis meer kunnen bijwonen.

  Paniekreactie mag geen aanleiding zijn.

 8. Blokvorming hier en nu, van serieuze katholieken is niet haalbaar, beste Jos. De groep is te klein, en de bisschoppen te verdeeld. Ontmaskering van het systeem van leugens waarop de NOM Kerk en wereld gebouwd zijn, is het enige dat ons rest. Het systeem staat op de lemen voeten van ontkoppeling van de realiteit.
  In het joodse Sovjet imperium, was dat ook het geval, de terreur groot (één op de 8 burgers lijdend) en de onderlinge communicatie gering, enkel met Samizdat vlugschriften. De Kerk was ondergronds, de clerus nagenoeg geheel vermoord. Polen was een uitzondering met een burcht Kerk. Maar in alle andere streken van het imperium, hadden gelovigen enkel nog de klassieke kunst, met name muziek, om zich in groepjes te kunnen hervinden in waarheid en schoonheid. Verder was het 70 jr. afwachten voor de systeem crisis. Die situatie herhaalt zich in het Westen, met dezelfde geldmacht van de judeo-maçonnieke masters aan de touwtjes. Maar de onderlinge communicatie mogelijkheden kunnen in het Westen het verval bespoedigen. Daar liggen de kansen op dit voortreffelijke forum. Velen hebben dat begrepen.
  Soljenitsyn wees op de alomtegenwoordige en alles overheersende leugens als kenmerk van de socialistische realiteit in de voormalige Sovjet Unie. De leugen beheerste het verleden, het heden en de toekomst. Zij regeerde de dagelijkse werkelijkheid en de maatschappelijke orde. Het taalgebruik was eendimensionaal en werd doorspekt met politiek correcte standaard begrippen. Zij stond los van de feiten, van de realiteit van het bestaan en van de gegevens van de wetenschap. Het taalgebruik verkrachtte het inzicht, het gezonde verstand en het geweten van ieder mens. De leugen was een vorm van bestaan en het gevolg van een radicale weigering om de realiteit in al zijn schakeringen te accepteren. Soljenitsyn kenmerkte de leugen als het hart van de communistische ideologie en willekeur was de kern van de terreur.
  Een parallel met het denkklimaat in het Westen dringt zich op. De grote leugens over het verleden, en in het heden, zijn op dit voortreffelijke forum bekend gemaakt, de afgelopen maanden en jaren. (o.a. Luther’s zelfmoord, de joodse aard van de Sovjet Unie, de Churchill start van WO 2, de klimaat hysterie, de V2 ketterijen en de heresie in de Vaticaanse top)
  De Belgische, katholieke filosoof Marcel de Corte (1905-1994) wees al op de verdwazing van het modernisme, dat de mens op Gods troon zet. Het verstaan van de werkelijkheid heeft plaats gemaakt voor het denkbeeldige, voor de dorst naar nieuwheid. (voor “change” van Obama en Macron) Waarheid heeft plaats gemaakt voor een pseudo doelmatige handeling. Het verstand hangt niet meer af van wat is, maar van het wenselijke. Daarmee is iedere objectieve zekerheid verloren gegaan en de moraliteit verliest een aanknopingspunt als richtinggevend baken. De werkelijkheid moet zich aanpassen aan de abstracties van het verstand om een nieuwe orde te scheppen en om te kunnen heersen. De moderne mens heeft zichzelf vol geblazen met hoogmoed, waardoor zijn band met de werkelijkheid is verbroken. De Corte sombert dat de moderne mens het nadenken niet meer praktizeert en dat zijn inzicht stervende is.
  Door het in stand houden van een voortdurend klimaat van onzekerheid over goed en fout, hield het Sovjet systeem, het volk in een permanente houtgreep.
  Zover is het in het Westen nog niet gekomen, maar dat het die richting uitgaat is te voorzien aan het wangedrag van Bergoglio, de machtshonger van de Brusselse EUSSR, de diabolisering van “populisten” als Wilders, Baudet, Orban, Salvini en geestverwanten, de pogingen tot internet censuur van Franse presidenten en Merkel, de talloze groene leugens enz. enz..

 9. Enige manier om dit voorstel weg te krijgen, is deze politieke partijen, nl. NV-A en VLD niet meer steunen met uw stem! Van VLD wisten we toch al lang, dat zij er alles aan doen om “Kerk en Staat ” te scheiden.
  Zij hebben toch ook geen zendtijd meer gegeven aan “Radio Maria” ! Dit hebben we te danken aan de VLD-minister Sven Gadts. .. en er zijn nog meerdere voorbeelden.
  Hoe lang nog zal er op zondag ,een H. Mis uitgezonden worden op de radio ?
  Maar dat de NV-A , die vele Vlaamse stemmen hebben gekregen, dit voorstel ook zouden steunen, is voor mij onbegrijpelijk. De enige manier om de politici te bewegen is : hun angst voor de stemmen te verliezen ….Dus, laat weten dat u niet akkoord bent , en zeg hen, niet meer voor die partij te stemmen indien ze van dit voorstel een wet willen maken!

  1. Zal niet lukken, Treesje. De massa wordt door de media gemanipuleerd. Van de week is bijvoorbeeld aangetoond dat Google een ‘very dramatic bias’ in de search resultaten heeft ingebouwd. Ik pak er maar wat uit, want de media-matrix is volledig manipulatief. Daarom is democratie zo’n uitstekend middel voor de internationale geldadel om de mensen het idee te geven dat ze vrij zijn. En voorts zijn er nog maar hooguit tien duizend echte katholieken in Nederland (schatting van mijn vorige pastoor).

 10. De onlogica tegenover “de klimaatverandering” …
  Als er een fundamentele fout optreedt in een product gaat men naar de fabrikant voor verantwoording, niet naar de verkoper of de aandeelhouders.
  Maar bij de meeste discussies over het klimaat gaat men niet naar HEM die het klimaat heeft gemaakt.
  De Schepper laat men buiten het verhaal, dan kunnen we vele uitwegen zoeken om “ergens ” de verantwoordelijkheid neer te leggen.
  Dat Jezus in de boodschappen ( het Boek der Waarheid ) sinds 2010 heeft gezegd: “het is de Vinger Gods” Dat laten we graag buiten ons gezichtsveld … anders moeten wij Zijn bestaan en onze hoogmoed erkennen.
  Maar de waarheid en nederig gebed zal ons bevrijden …

  Marc VDS

  1. @ Marc van der Steen

   …. ….. en de daarbij behorende ‘werken’ (dat is het katholieke geloof)

 11. Goed artikel en ben daar mee eens. Juist de (RK) kerk zou daar onderscheid in moeten maken. Dan doe je niet mee aan het huidige cultuurmarxisme van Joden en christenen bashen en het islamfascisme de hand boven het hoofd houden. D.w.z. Joden, christenen kunnen en mogen beledigd en bespot worden maar (terechte) kritiek op de islamhaat enz. mag dan niet. Verder door niet politiek correct of (linkse) politiek te bedrijven maar juist laat zien waar het evangelie over gaat. Er boven te staan. Dat is het verschil laten zien tussen het wereldse, het Kwaad, (zoals zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid en Pronkstuk) wat vroeg of laat een doodlopende weg is en het Geestelijke, het Goede, een doorlopende weg, waar je de Heer boven alles stelt, niet aan afgoderij doet en de ander lief hebt, gelijk jezelf. Dat geeft vrede en liefde. Zoals Jezus zei; “Ik sta wel in deze wereld, maar ben niet van deze wereld”. Dan ben je gericht op “boven” en niet op het Wereldse. Door Hem te loven, eren en prijzen. Dan heb je geduld, ben je relax en ontspannen als christen door hoop en vertrouwen op God en volg je Zijn weg, niet het wereldse. (niet door ageren maar weten wat belangrijk is. Zoals een ethisch mens weet van de moraal heeft maar niet naar handelt, maar een moraal mens daar vanzelf naar handelt.) Dat doe je door introspectie (naar jezelf kijken, Jezus hield de mensen steeds een spiegel voor), dat doe je door regelmatig te bidden, kerkgang en uit de Bijbel te lezen. Zo kom je Jezus op het spoor en word je geïnspireerd. Nogmaals goed artikel. Geef die lessen en laat de kerk dat voorhouden.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht