Vrijmetselaars van België, uw “Verlichting” is niets anders dan duisternis, barbaarsheid en deprimerende ellende

Goede Vrienden,

Met grote belangstelling las ik een mij toegestuurd artikel met commentaar over de “Crisis in België” als een bijzonder project van de vrijmetselarij. Ik wil mij niet mengen in de historische verhoudingen tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden en Wallonië. Evenmin moei ik me met de mogelijke politieke oplossingen voor ons land.

Ik wil de onderliggende toon van dit artikel bevestigen: wij leven, naar mijn overtuiging, nog volop in de geest van de eeuw van de zogenaamde “Verlichting”. Om de geschiedenis grondig te vervalsen wordt nog steeds de voorgaande periode bestempeld als “duistere middeleeuwen”. Toch gaf deze periode ons de rijkdom van de Europese beschaving: wetenschap, universiteiten, landbouw, technische ontwikkeling, economie, kunst, liefdadigheid. En de grote drijfveren waren het christelijk geloof en de katholieke Kerk.

De Franse Revolutie echter moeten we vereren als de moeder van de rechten van de mens en als de bevrijding van het “duistere” geloof door het licht van de “Rede”. In werkelijkheid was het een terugkeer naar een barbaarse oertijd van massamoorden en verwoestingen van nagenoeg de hele cultuurschat in Frankrijk en Europa. Troon en altaar werden omvergeworpen om de dictatuur van een nieuwe “godsdienst” in te voeren, de grenzeloze aanbidding van de “godin” van de rede. Dat is nog steeds de geest waarin ons volk dag na dag ondergedompeld wordt.

Geloof, Evangelie van Jezus Christus, Kerk moeten als duistere elementen vervangen worden door de “bevrijding” van pure vrijzinnigheid en materialisme vanuit een zuiver menselijke rede. Alle christelijke waarden moeten afgeschaft worden en vervangen door menselijke manipulatie: abortus, euthanasie, onbeperkte kunstmatige bevruchting en oeverloze manipulatie met het menselijk leven. Neen, de mens mag geen beeld Gods meer zijn maar een fabrieksproduct, gemonteerd met vervangstukken en de handelaars in onderdelen doen er gouden zaken mee terwijl ze de mensen zelf in de diepste depressie achter laten.

Welk kind zal spontaan blij zijn wanneer het zijn papa nr 1 en papa nr 2 of mama nr 1 en mama nr 2 als waanzinnigen ziet springen en kronkelen op een voorbijrijdende praalwagen van een gay parade?

Vrijmetselaars van België, geduchte heersers van ons volk, geef ons de vreugde terug over het wonder van het leven zoals God het ons gaf, de rijkdom van de huwelijksliefde tussen man en vrouw, de geborgenheid van een gezin met kinderen en de eerbied voor het menselijk leven vanaf de conceptie tot aan de natuurlijke dood. Stook uw tempels af, als je wil. Rook die nesten vol addergebroed uit, maar houd uw handen af van de kostbaarste heiligdommen van de westerse beschaving zoals de Notre Dame van Parijs en zovele andere. Uw “Verlichting” is niets anders dan duisternis, barbaarsheid en deprimerende ellende. Als jullie zelf daarin willen leven, geef tenminste het volk zijn katholiek geloof en het Evangelie van Jezus Christus terug, opdat het vrij en vol vreugde kan belijden: “Ik dank U voor het wonder van mijn leven, voor alle wonderwerken die Gij hebt gemaakt” (psalm 139, 14). Voor een gelukkig volk en een vrij land! Voor een België, bevrijd van de verstikkende duisternis van de maçonnieke verlichting! (Bedoeld artikel: www.katholiekforum.net/2019/07/04/maconnieke-staat-belgie/)

Crisis in België: de haters van het ware katholicisme slapen niet!

We geven uitvoerig nieuws vanuit de gemeenschap met een verslag over ramptoerisme, (erg) heet van de naald. Deze keer geen uitleg over de oorlog maar wel een uitgebreid beeldverslag. Uit de bijgevoegde info en video’s kun je zelf voldoende “oorlogsverslagen” vinden. P. Daniel

XIV/29

Vrijdag 26 juli 2019

Viering van de profeet Elia en meer

Elia was de grote profeet en zelfs de “vader” van de profeten in de tijd van koning Achaz en Izebel in de 9e eeuw voor Christus. Rableh, behorend tot ons  bisdom Homs aan de Libanese grens,  heeft  een groot heiligdom ter ere van deze profeet en een miraculeuze icoon. Zijn  feest wordt op 20 juli in de byzantijnse  liturgie gevierd. Op de vooravond zou onze bisschop voorgaan in de feestelijke eucharistie en nodigde onze gemeenschap uit daaraan deel te nemen. Hij wenste ook dat ik met eigen witte kazuifel mee zou concelebreren.  Vrijdag in de late namiddag reden we met gans de  gemeenschap naar Rableh. Alle leden van de  gemeenschap waren voor deze gelegenheid voorzien van hun grote  witte mantel. Vanaf Qousseir tot Rableh is het zicht langs beide kanten van de  weg bijzonder droevig. Huizen en gebouwen, allemaal herleid tot hopen puin van steen en beton, weliswaar afgewisseld met  boomgaarden en groene velden. Tussen en op het puin stonden soldaten  en er waren wat meer controleposten dan we voorzien hadden. Overal autobussen, auto’s,  motoren en  groepen mensen die optrokken naar het heiligdom. We  kwamen vlak voor het evangelie toe, wat voor Syrische normen in deze omstandigheden nog  op tijd is. Ik deed mijn witte kazuifel aan en baande me een weg naar het podium, waar de bisschop me  nog een lege stoel  aanwees zodat ik me bij de 17 concelebranten kon voegen. We zagen een zee van mensen in verschillende  richtingen. De zang van het koor weerklonk over heel het terrein langs grote luidsprekers. De bisschop droeg een schitterend  groen gewaad en de meeste priesters waren in mooie witte gewaden. Deze viering was tevens een dankzegging voor de terugkeer van de mensen van Qousseir. De bisschop drukte zijn vreugde uit omdat de mensen hier terug in veiligheid en orde kunnen leven, dank zij de standvastigheid van het volk en de heldhaftigheid  van het leger. Hij bleef herhalen: God leeft! Na de mis werd de miraculeuze icoon van Elia in processie overgebracht naar het kleine heiligdom, voorafgegaan door een indrukwekkend muziekkorps van scouts met trommels en trompetten. De  gouverneur van Homs sprak  zijn dankbaarheid uit over de eensgezinde  strijd tegen het terrorisme, waarbij hij de bisschop en de christenen  dankte en gelukwenste.  Het muziekkorps bleef nog lange tijd spelen, waarna een uitgebreid kleurrijk vuurwerk boven de massa uiteenspatte. In drommen gingen de mensen  het kleine heiligdom binnen om de miraculeuze icoon van de heilige Elias te vereren, waarvoor ze eerbiedig zich van hun  schoeisel ontdeden. Over heel het terrein verspreid lagen groepen mensen op een tapijt of op matrassen terwijl ze koffie of thee dronken met een versnapering. En allen wensten elkaar een zalige feestdag van de heilige Elias. Voortdurend kwamen mensen naar ons toe om te vragen of ze met ons of met de zusters op de foto mochten staan.  Dikwijls wilden ze dat we voor hen baden en hun kinderen zegenden. De bisschop had de priesters en onze gemeenschap uitgenodigd voor een avondmaal  in een van de gebouwen op het terrein. Het was overvloedig  maar ook eenvoudig. Nadat wij gegeten en gedronken hadden, maakten we plaats voor de leden van het muziekkorps en daarna kwamen weer anderen aan de  beurt. En zo namen we deel aan een echt volksfeest van Syrische christenen. Voor mij was deze vrijdagavond 19 juli een blijde en geheel onverwachte verrassing voor de 55e verjaardag van mijn  priesterwijding. En hierop volgde nog een door mij onvoorziene  wending. Zaterdagavond zongen we plechtig de vespers in onze kleine kapel van de nieuwbouw. Daarna  kondigde Moeder Agnes-Mariam aan dat deze kapel voortaan naar de profeet Daniel zou genoemd worden, naar aanleiding van mijn  wijdingsjubileum en vroeg of ik de aanwezigen wilde zegenen. Op het grote terras was gebak voorzien zoals op een verjaardag gebruikelijk is. Het werd bovendien een bijzondere avond omdat de kinderen spontaan hun vroegste (erg dramatische) herinneringen begonnen  te vertellen alsook de manier waarop ze toen hier opgevangen werden. We luisterden allen met gespannen aandacht. En zo werd het zonder dat we het beseften middernacht… En zondagmorgen vertrokken we al vroeg om in Qâra de eucharistie mee te vieren n.a.v. de 40e dag van het overlijden van de  vader van Ibrahim, onze ongehuwde ingenieur, eindverantwoordelijke voor het terrein. Daarna trokken abouna Georges, onze Libanese orthodoxe diaken en ik weer op ziekenbezoek. Als je in Qâra de wegen bekijkt en de huizen langs de weg, kun je  de indruk krijgen dat je in een Afrikaans dorp bent. Wanneer je dan een huis binnen gaat, ben je soms stom verbaasd over de pracht van de woning en  de mooie binnentuin met zwembad en prieeltje!

Ramptoerisme

We hebben goede vrienden op bezoek gehad, o.m. Daniel Solymani en zijn vriend uit Hongarije, verantwoordelijk voor het buitenlands beleid van de ridders van Malta. Samen met moeder Agnes-Mariam en zr. Carmel hebben ze deze week in de buurt van Aleppo een ziekenhuis ingehuldigd. Tot voor kort waren daar nog tienduizenden mensen verstoken van iedere medische hulp in de buurt. MSJM (Monastery Saint James the Mutilated) heeft daar een klein ziekenhuis ingericht en deze ridders van Malta hebben nu voor de uitbreiding gezorgd. Met deze Hongaren is het altijd heel aangenaam van gedachten te wisselen over de dynamische en moedige politiek, vooral gezinspolitiek van Hongarije. Toen iemand hem vroeg hoeveel procent moslims de Hongaarse bevolking kent, wat zijn antwoord erg duidelijk: 0!

Onverwacht werden we donderdagmiddag echter het middelpunt van ramptoerisme. De ruimte die wij “médicinale” noemen, grenst enerzijds aan de garages en de winkel, anderzijds aan de keuken en het klooster. Deze ruimte heeft een dak en zijwanden van plastiek. Het is daar overdag in de zomer ondraaglijk warm. Er worden allerlei kruiden en vruchten gedroogd en kaarsen, zalven, thee, zeep … gemaakt. Iemand had gemerkt dat er verdacht veel rook uit die ruimte kwam.  Toen allen kwamen toegelopen was er in een hoek juist vuur ontstaan dat zich razend snel met al dat kurkdroog materiaal uitbreidde. Indien we tien minuten later gekomen waren, zou de hele ruimte in lichte laaie gestaan hebben en mogelijk overgeslagen zijn naar de kaarsenmakerij en het klooster. Er hing zulk een verstikkende rook dat men maar heel even een emmer water kon uitgieten en naar buiten vluchten. Toch werd het vuur zo ongeveer bedwongen.  De  brandweer arriveerde  met twee oude wagens en het nodige materiaal. Ze moesten  nog maar heel even spuiten en met hun groot zuigmachine was de ruimte meteen rookvrij. Ondertussen waren veel mensen toegestroomd die wilden helpen. De vuile smurrie gutste langs een buis op het voorplein, dat vorige week grondig was gepoetst. De brandweerlui hielpen alles proper maken. Ook wanneer heel de “médicinale” ontruimd was, lieten ze met plezier de kleine Firaaz  de hele ruimte (zichzelf en de anderen kinderen incluis) proper spuiten… Er was echter nog veel werk. Het vele materiaal dat gespaard gebleven was, moest gecontroleerd, proper gemaakt  en geordend worden. Hiermee worden immers de geneeskrachtige kruiden, dranken, zalven… gemaakt. Vermits de noodzaak geen wet kent, zoals het hier heet,(wij zeggen: nood breekt wet), werd vanavond nog lang verder gewerkt. De eucharistie en de wekelijkse nachtaanbidding worden verschoven naar de volgende dag. Tenslotte werden de besluiten getrokken: hoe kunnen we de veiligheid verhogen en bij groot gevaar de  bestrijding efficiënter organiseren?

En dit nog

Rableh, op weg naar het podium (rechts het beeld van de profeet Elia)
Links het heiligdom met verlicht kruis, met miraculeuze icoon
Rableh, menigte voor het podium

 

Onze Grieks-Melchitische (= katholieke) bisschop van Homs, Hama en Yabroed: Jean Abdo Arbach

 

 

Families zitten samen op tapijt of matrassen
Toewijding kleine kapel nieuwbouw aan de profeet Daniel

 

Binnentuin van een mooie woning in Qâra (wat je aan de voorkant helemaal niet kunt vermoeden)
(neen, de vlek heeft niets met de brand te maken, het is een beschadiging op de lens van mijn oude camera en het lukt niet altijd een donkere plek te vinden in het beeld!)

De smurrie loopt op het voorplein
Na de zuivering van de lucht door de brandweer
De wagens van de brandweer van de gemeente Qâra met alles wat nodig is (wie zeurt er nu om een kapotte voorruit!)
Firaaz spuit met plezier de ruimte proper
De meisjes zorgen voor de afwerking

Rommel opstoken en nog kostbaar materiaal nakijken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Daniel XIV/29 Vrijdag 26 juli 2019

identicon

Auteur:Pater Daniel Maes

Pater Daniel Maes is de proost van het Katholiek Forum. De Vlaamse pater Daniël Maes (°1938) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Pater Daniel aanvaardt het gezag van de huidige Syrische president die in 2021 massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtsperiode van 7 jaar en daarna in heel het land ook spontaan werd gevierd. Verder aanvaardt hij dat een land het recht heeft bevriende naties ter hulp te roepen om het buitenlands terrorisme tegen zijn volk te bestrijden.

10 commentaren op “Vrijmetselaars van België, uw “Verlichting” is niets anders dan duisternis, barbaarsheid en deprimerende ellende

 1. Vrijmetselaars zijn inderdaad te haters van het Roomse rijk, niet van de islam.

 2. Beste Willy, vrijmetselaars minachten zeker het Katholicisme en ook de islam maar zeker niet het protestantisme en het jodendom. Als er in België een regering komt (NVA-PS), zullen ze er de hand in hebben. Antwerpen en Luik werken al een tijd samen. Ethias (fief van de Luikse PS) belegt in Antwerpse hoogbouw (bv. aan de oude tunnel). Antwerpse vastgoedspeculanten hebben zeer goed verdiend tijdens het voorbije gemeentebestuur met dank o.m aan Luikse investeerders. Ons kent ons in de vrijmetselarij, over de taalgrenzen heen.

 3. ☩JMJ☩

  Zeer verheugd dat de Eerwaarde Pater Altaar en Troon durft vernoemen; die belangrijke contra-revolutionaire doctrine moet terug meer in de aandacht komen.

 4. Hetgeen we nog steeds ‘Belgie’ noemen gelijkt al vele jaren eerder een soort reusachtige verlaten fabriekshal waar de machines nog draaien op zielloze Artificial Intelligence, Geestelijk echter volledig uitgehold, gestrand ruimteschip als een ter aarde neergeslagen Titanic, gebarsten en gebroken, daarop wappert dan ook nog een vlag van een vreemde mogendheid! Indien Vlamingen, Walen, Duitsers en Brusselaars niet bereid zijn tot nederig knielen voor God zal binnenkort niemand meer overblijven van deze volksgroepen.
  Tenzij enkele nog in verlaten hoekjes overlevende Christenen, getekend door het Kruis.
  Alleen God kan hen nog in leven houden, nooit of te nimmer dat totaal vreemde en vervreemdende ‘Belgie’ of het net zo vervreemdende nutteloze gemoderniseerde neo-nep-katholiscisme van http://www.kerknet.be!

 5. Als ik deze reacties lees kan ik mij niet van de indruk ontdoen dat ik met gefrustreerde katholieken te doen heb. Alles afbreken, niets opbouwen. Jezus heeft opgeroepen tot eenheid, niet tot verdeeldheid.

  1. Zo zo, beste Dario, U beweert nogal wat, maar de onderbouwing ontbreekt. Misschien komt U nog met argumenten ? Op deze voortreffelijke webstek wordt gediscussieerd over kwesties die U nergens anders leest. De lezers en scribenten zijn geen gutmenschen of relativisten cq modernisten, wel merendeels traditionelen, dus de vasthouders van de liturgie en de Kerk van altijd. Zij hebben nog de katholieke weerbaarheid, vrucht van de genade, ontvangen bij het Heilig Misoffer van altijd. Zonder heilig vuur houden zij de strijd niet vol.

 6. Vergeleken met het artikel “valle de los Caidos” vond ikhet artikel hier over de vrijmetselaars van België nogal ontgoochelend. Het beperkt zich tot enkele emotionele uitlatingen. Van Katholiek Forum verwachte ik meer onderbouwde artikelen, met beschrijving van feiten, of diepgaande, rake filosofische argumenten.

  Binnen de vrijmetselarij heb je bovendien zeer uiteenlopende strekkingen. Dit goed om te vermelden, om simplistische clichés te voorkomen.

  1. ☩JMJ☩

   Tussen de Katholieke Kerk en de vrijmetselarij (in al haar strekkingen) zal er altijd vijandschap zijn, want de vrijmetselarij, tezamen met de andere occulte sekten, is het georganiseerd vehikel van de anti-goddelijke plannen van de demonen; de Heer van de Katholieke Kerk, Jezus Christus, duidde in de Apocalyps de joden en de gnostici als Zijn vijanden aan, en doorheen de Kerkgeschiedenis is de verhouding tussen die twee groepen steeds het instrument geweest waarmee de onderwereld Zijn Rijk op aarde belegerd heeft; de essentie van de vrijmetselarij is die verhouding tussen de deicidale joden en hun gnostische knechten onder de “goyim”. Het onderwerp van de machinaties van de loges ter sprake brengen heeft niets te maken met irrationele, louter emotionele uitlatingen; een polemische toon hoort nu eenmaal bij het veroordelen van het kwaad. Verder gaat het hier om een nieuwsbrief (hetgeen de structuur van het artikel ook zeer duidelijk aantoont), en niet om een theologische, filosofische of geschiedkundige uiteenzetting; in een nieuwsbrief gaat men doorgaans niet zo uitgebreid te werk gaan.

 7. ☩JMJ☩

  Het is erg gesteld in ons land, maar Katholieken hebben een gebrek aan strategie voor het bevorderen van de contra-revolutie. Ik ga even een denkbeeldig scenario schetsen: Stel u voor dat de Hertogin van Brabant (troonopvolgster), die binnenkort 18 wordt, door een onverwachte wending van omstandigheden het besluit zou maken om te breken met de bilderbergse, schimmige traditie van haar vader en grootvader, en zich zou aansluiten bij de Katholieke contra-revolutie. Indien dat zou gebeuren zouden contra-revolutionaire Katholieken propaganda kunnen verspreiden om, wanneer zij de troon zou erven, de eigenlijke macht via de dissolutie van het parlement naar de vorstin over te dragen; we zouden zo een effectieve manier hebben om het land te redden uit haar geestelijke en stoffelijke miserie.

  De flandro-nationalisten willen geen Belgische monarchie, maar de Katholieken onder hen kunnen, zelfs vanuit hun paradigma van onafhankelijkheid voor het “Vlaamse Gewest”, daar op pragmatische basis niet tegen zijn, want wat willen zij het liefste: Een maçonniek bestuurde Belgische staat zoals zij heden is, of een integraal Katholieke Belgische monarchie die vanuit de hoogste temporale gezagspositie van het land aan het front staat van de strijd tegen de goddeloze moderniteit?

  In een dynastische familie kan het dikwijls gebeuren dat een kind wegbreekt van de traditie van de vader en een andere weg gaat bewandelen, dus wat ik zeg is echt niet onrealistisch, ofschoon er momenteel uiteraard nog geen signalen te zien zijn dat de Hertogin daartoe bereid zou zijn. Indien Katholieken er in zouden slagen om haar te doen gevoelen dat zij steun zou vinden indien zij het integraal Katholicisme zou omarmen, dan zouden we ook al een stap verder staan.

  Nu heb ik dan ook enkele vragen: Heeft er hier iemand informatie betreffende Hertog Paul von Oldenburg? Over de Amerikaanse TFP worden bepaalde bizarre dingen gezegd, maar ik ben er niet van op de hoogte of dat ook het geval is met de Europese TFP. Indien Hertog von Oldenburg geen gestuurde agent is van de vijand om doelbewust valse oppositie te creëren, zou het dan niet mogelijk zijn voor hem om op actieve wijze te betrachten de Hertogin van Brabant te beïnvloeden ten gunste van Katholieke politiek-theologische doctrine, gezien hij een neef van haar vader is?

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht