Crisis in België: de haters van het ware katholicisme slapen niet!

De verkiezingen, die een opmerkelijk resultaat hadden, liggen al even achter ons.  Iedereen voorziet een langdurig beraad; voor er regeringen gevormd worden.

Het grote doel is het bestendigen van het beleid, zoals dat in de traditie van 190 jaren Belgie gevoerd is.  Vele traditionelen in het geloof, zijn m.i. ten onrechte grote verdedigers van deze staat Belgie.  Deze is ontstaan uit een door Frankrijk en de revolutionairen geleide opstand en de bedoeling was in deze staat het Nederlandstalige element volledig uit te roeien. Ze moest en zou een nieuw experiment van de “Jacobijnse” krachten worden!  Gedurende nu bijna twee eeuwen wordt deze staat nu geleid in een gewaagd evenwicht van liberale, staatskatholieke en linkse krachten.

De crisis in België is dan ook niet zozeer het gebrek aan wil om deze staat naar aloud recept verder te besturen.  Men wil de resultaten van de voorbije verkiezingen volledig neutraliseren; en in deze gaat het verder dan enkel de overwinning van één bepaalde partij, het Vlaams belang.  Men wil het onmogelijke waarmaken : primordiaal het bijkomend financieren van de Waals-marxistische staat; vervolgens het tevreden stellen van de werkelijke machten aan de top van de staat; nl. de “haute finance”, in samenwerking met het Hof, de Franse belangen en de vrijzinnigheid.

Zoals ik in een vorig artikel reeds liet doorschemeren;  zijn onze zgn. oer-Vlaamse politieke krachten behoorlijk geïnfiltreerd.  Daarvoor kan men het boek “Over identiteit” van Bart De Wever analyseren.  Het komt er op neer dat de idealen van de Verlichting onverkort moeten toegepast worden in Vlaanderen.  Daarbij inbegrepen het openstaan voor desnoods de meest radicale veranderingen op ethisch vlak.  Op blz. 122 zegt hij o.a. :

Met welk recht zeggen wij dat een individu maar met één ander individu mag trouwen?….Wat dus eens ondenkbaar was, kan een eeuw later de gangbare praktijk zijn.  Waarom zou dat niet kunnen voor polygamie?”

Bart De Wever ‘Over identiteit’

Een grote andere dissonant hebben wij gehoord bij het Vlaams Belang, bij het verloochenen van hun vroegere principes over abortus en euthanasie.  Zowat de stijl van : voor een deelname aan regering(en) offeren we ongeboren leven en waardeloze oude mensen op.

Deze kritiek zullen bepaalde “belgicisten” onder de lezers graag horen. Ze vergissen zich.  De grootste wanstaat is Belgie, die voortdurend geleid wordt door maçonnieke krachten achter de schermen.  Men heeft twee informateurs aangesteld, Vandelanotte en Reynders, die beiden behoren tot de grootste “Verbrecher” (het verwoesten van het wettelijk systeem) van dit land.

Vandelanotte heeft deze staat miljarden gekost met al zijn mislukte projecten (zonder dat er heden een haan naar kraait) en Reynders heeft in zijn ultra-liberalisme de Belastingsdiensten zo goed als ontmanteld; zodat daar een permanente crisis heerst.

Maar ondanks al deze mankementen in hun funktioneren, blijft met boegbeeld Laurette Onkelinx de strijd tegen wat er nog over blijft van waarachtig Geloof, aktueel.  Ondanks het feit dat deze pionnen van de occulte parallelle macht, zogezegd de politiek verlaten, stellen ze de ontwerpen op om hier een radicale lekenstaat in te voeren.  Als men alle dissidente stemmen in dit land bijeenvoegt  (ook de niet-stemmers) vertegenwoordigen  deze militante vrijzinnigen slechts een minderheid.  Toch hebben ze de constellatie van dit land; als een voortzetting van twee eeuwen Belgie; weer flink in hun houdgreep.

We beleven dan ook een uiterste degradatie van elk waarachtige getuigenis van de kracht van ons Geloofs-systeem.  De media maken ons systematisch af; waarbij ze elke dag nieuwe aanleidingen vinden (vandaag bv. de pensionering van priester Alliet van de Begijnhofkerk en de uittreding van de priester die nog in “De Mol” optrad).  De hoofdredenen zijn vooral het ontbreken van moed om van Onze Heer te getuigen en het verzuimen om de diepe liefde voor God in de weegschaal te leggen.

De volgelingen van Christus leven in de wereld, maar zijn niet van deze wereld.  Wij beroepen ons op de transcendente wereld, die ons maar ter hulp komt, als wij  ook onderling  in waarachtigheid standhouden.  Daartoe is onderscheidings-vermogen nodig; vooral om te beseffen dat we de werkelijke dam tegen het marxisme, neo-liberalisme en satanisme vormen.

Vooral ook in dit land lijkt Baphomet te triomferen; het beeld van de grote leugenaar is overal en op concerten, in de media en door huichelaars allerhande klinkt zijn spottende lach door.

Maar wie volhardt teneinde, zal gered worden.  Dat geloven wij.

Daarom zullen we de komende maanden dit drekkig systeem moeten aanvallen, dat één verkondiging is van alle afwijkende perverse en sexuele systemen.  Men wil in dit land verbieden, nog vragen te stellen bij de gedachte-dictatuur, die ons nageslacht volkomen wil verloederen.

Het moet toegelaten blijven zich vragen te stellen bij de homo-, trangender lobby en tegelijk de lobbys voor islamitische seksuele afwijkingen (zoals vroeghuwelijken, besnijdenissen,  burka’s en polygamie).

Het Katholiek Forum moet blijven staan zoals de rots van de Kerk van Petrus.

Jos Wouters, Boom


U las zonet wat de censuurdrift van globalistische elites u wil verzwijgen. Ontdek hier waarom inschrijving op onze nieuwsbrief u aan de juiste kant van de geschiedenis plaatst:

Nieuwsbrief – Katholiekforum.net

WWW.KATHOLIEKFORUM.NET
Volg ons op Twitter!
Ons tóch nog volgen op Facebook? Voeg dan Edri Florka toe als vriend! 😉
Lid worden van het Katholiek Forum? www.katholiekforum.net/lidworden

Wij zijn een VZW, zonder subsidies. De goede werking van onze vereniging is afhankelijk van uw financiële steun. Doneer daarom vandaag nog een gift op ons rekeningnummer BE16 7330 7330 7374 | Op naam van: Rooms-Katholiek Lekenforum VZW | Vermelding: Gift
Alvast bedankt en moge God u zegenen!

Auteur:Jos Wouters

6 commentaren op “Crisis in België: de haters van het ware katholicisme slapen niet!

 1. Men is het geloof aan het vernietigen, dat zien we aan de jeugd, bijeenkomen in een bosje om drugs te gebruiken in hun nihilistisch bestaan is meer dan een feit, en God ? Die is aan het oplossen, God zal worden doodgezwegen, en wie nog over God spreekt is een simpele ziel !!

 2. Het is algemeen geweten dat vele politici , machthebbers ( ja ook in de religies ) die top functies bekleden tot de vrijmetselarij behoren.
  Politiek en publiekelijk gezien kunnen politici elkaars ‘ vijanden’ lijken, maar achter de schermen kunnen diezelfde politici ware vrienden-logebroeders zijn om dan achter de schermen gezamenlijke strategieën uit te stippelen om dan uiteindelijk alles naar hun hand te zetten. Door deze gezamenlijke ‘ samenkomsten’ verraden / bedriegen ze als het ware hun eigen programma s en zijn er niet trouw aan. Niet integer en authentiek zijn, is dan het resultaat.
  Het fenomeen is niet alleen in Belgieland maar ….. overal, ja over de gehele wereld.
  Het is dus een menselijk gegeven.
  De echte harmonie vrede op onze planeet Aarde zal er helaas nooit komen, omdat ELKE mens een zondaar is en ‘behept ‘ kan zijn met bijvoorbeeld liegen, stelen, bedriegen, hebberig zijn , je zelfs tot het doden van de medemens toe.

  Onze Lieve Heer heeft het – smartelijk genoeg ( maar redemptorisch = omwille van ons heil) zelf ondergaan omdat Hij gezegd ( en getoond heeft ) heeft dat Hij de Zoon is van God. En Hij heeft dat spectaculair getoond door zijn verrijzenis. De Heilige Geest voltooit Zijn voortzetting.

  Wij gelovigen , weten hoe wij ons in ons geloof kunnen verlossen: door de biecht en wij weten dat wij in Hem verder kunnen gaan.

  Tijdens de grote Paris – Chartres bedevaart ( 20.000 deelnemende mensen dit jaar ) werd het dikwijls genoeg gezegd en herhaald tijdens de prachtige en eensluidende liturgieën : om tot de Heilige communie te gaan moet men 1) katholiek gedoopt zijn 2) recente zonden gebiecht hebben 3) een uur voor de communie niet gegeten hebben 4) Jezus in zijn Eucharistie geknield en op de tong ontvangen.

  Nota bene: OLVrouw heeft het zelf gezegd: ‘uiteindelijk zal mijn Onbevlekt Hart overwinnen’ . Goed moed dus, gelovigen.

 3. ☩JMJ☩

  Het Belgisch politiek systeem dat in de negentiende eeuw opgericht werd is ongetwijfeld maçonniek van origine, en Leopold I was zelf een vrijmetselaar en vriend aan huis bij Nathan Rothschild, die via het Dictaat van Calais ons land de facto opgekocht had om er de staatsvorm aan te geven die hij wilde.

  Het land dat we “België” noemen is echter grofweg de Zuidelijke Nederlanden, en het bestond reeds lang voordat het bovengenoemd systeem opgericht werd; het is gradueel doorheen de eeuwen organischerwijze gegroeid, en de strijd voor het Katholiek Geloof tegen de protestanten van de Noordelijke Nederlanden heeft zijn zegel gedrukt op het Zuid-Nederlands volk als sociale en politieke cohesie. De Basiliek van Scherpenheuvel is het zichtbaar teken van het pact tussen God en de Zuid-Nederlandse bevolking als eertijds bolwerk tegen de calvinisten uit het noorden die later geëvolueerd zijn tot de orangistische vrijmetselarij (maçonnieke strekking die hier voortgezet wordt in het Vlaams separatisme) onder de sefardisch-joodse invloeden vanuit Amsterdam. Onze afzondering van het noorden was noodzakelijk voor ons ongestoord bestaan als Katholiek volk en om onze trouw ongehinderd te kunnen uiten aan onze toenmalige legitieme soeverein, de Koning van Spanje, en was dan ook een werk van God. De trouw aan een Katholieke kroon was ook zeer belangrijk op geopolitiek domein om als volk een bijdrage te betekenen aan de verdediging van de Res Publica Christiana (het blok van Katholieke staten) tegen het blok van de protestantse revolutionaire krachten. De naam “België” komt zelf slechts uit de Latijnse benaming voor de Nederlanden; daarom kunnen de Noordelijke Nederlanden (grofweg het huidig officieel “Nederland”) en de Zuidelijke Nederlanden (grofweg het huidig officieel “België”) respectievelijk de Noordelijke en de Zuidelijke Belgiën genoemd worden.

  Het huidig “Vlaams gewest”, daarentegen, is een uiting van dezelfde soort van jakobijns-centraliserende, bureaucratische fictie als de “belgicistische” strekking die in minachting voor geschiedenis en traditie de Nederlandstalige bevolking trachtte geforceerd te verfransen in taal. Het echte, historische Vlaanderen bestond uit de huidige provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen, Frans-Vlaanderen (inclusief Waals-Vlaanderen dus!) en Zeeuws-Vlaanderen; Brabant en Limburg waren niet Vlaams maar vertegenwoordigden hun eigen geschiedenissen, ofschoon die gezien de geografische ligging nauw verweven waren met die van het Graafschap Vlaanderen.

  Ik kan dus niet als “belgicist” geklasseerd worden, gezien mijn staatskundige standpunten op historische authenticiteit gevestigd zijn en ik dus niet participeer in het momenteel gebruikt jargon van het modern, gecontroleerd communautair conflict. Ik ben trouwens tegen de Belgische driekleur vanwege de revolutionaire, republikanistische connotaties daarvan. Mijn vlag is de gulden Leeuw van Brabant, zonder unionistische slogan.

  Het is lofwaardig dat u zich verzet tegen de maçonnieke kakistocratie van immorele politicards en postenverdelers, Mr. Wouters, en tegen het subversief politiek systeem dat hen tot vehikel dient om verder te parasiteren op de bevolking die door hen religieus, moreel en fysiek steeds meer ontwricht wordt, maar met uw verlangen om het “Vlaams gewest” tot een soevereine staat te verheffen ben ik het niet eens. Het kwaad dat onze contreien teistert ligt niet in een politieke eenheid van de Zuidelijke Nederlanden, maar in het anti-christelijk en anti-traditioneel, jakobijns-centralistisch systeem dat cryptisch bestuurd wordt door de geheime sekten. “Scheiding van Kerk en Staat” is één van de grote euvels die inherent zijn aan dat systeem; het wil dat de Kerk een slavin van de Staat is die haar doctrine voortdurend volgens de ongebreidelde wil van ongelovige politici altereert. De school van “scheiding van Kerk en Staat” heeft ook de anti-katholieke, verwijfde bisschoppen geproduceerd die heden op de Belgische bisschopszetels zitten, fanatieke secularisten en democraten als zij zijn.

 4. Nog een aanvulling op het bovenstaande.
  Merkwaardigerwijs is dit niet bekend in Vlaanderen, maar de politicus Bart de Wever is zelf lid der vrijmetselarij, hoewel zijn kinderen naar de katholieke school gingen. Dankzij de loge schoot hij plotsklaps omhoog, vermagerde hij enorm in korte tijd, en werd burgemeester van Antwerpen, om het Vlaams Blok te blokkeren. Zijn ogenschijnlijk tegenstrijdigheid, bleek een prachtige camouflage truc geweest te zijn, daar zovele naïeven er in zijn gestonken.

 5. Hallo beste mensen,
  Wat jammer toch dat jullie zovele vijanden ontwaren, overal in binnen-en buitenland. De paus wordt door jullie vaak niet als Paus Franciscus aangeduid, maar alleen maar met zijn familienaam. Is het niet de Heilige Geest die de pauskeuze door de kardinalen heeft bewerkstelligd? Was God dan fout? De bisschoppen deugen ook niet volgens jullie.
  De arme vluchtelingen worden door jullie niet in barmhartigheid opgenomen, terwijl het voorbeeld door Jezus zelf werd aangebracht in de parabel van de barmhartige Samaritaan en terwijl in de katholieke traditie er zeven werken van barmhartigheid zijn. Andersdenkenden en andersgelovigen worden als gevaarlijke vijanden gezien, ernstige wetenschappers worden als domoren bestempeld. Waar is het erbarmen en de nederigheid van Jezus gebleven? Is dit het Aanschijn van de Heer dat jullie aan de wereld laten zien?
  Misschien-en dat wens ik jullie van harte-zouden jullie meer tijd, energie en geloof moeten steken in het liefhebben van uw vijanden en niet in het schrijven van vaak bittergiftige berichtjes en meningen die jullie wederzijds bevrediging lijken te schenken. Is dit waarvoor Jezus gepredikt en geleden heeft en gestorven is? Het raakt me diep.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht