Prof. De Mattei: “Zullen de bisschoppen zwijgen?”

Foto: robertodemattei.it

“Zullen de bisschoppen, de opvolgers van de apostelen zwijgen? Zullen de kardinalen, de adviseurs van de paus bij het bestuur van de Kerk, zwijgen bij het zien van dit politiek-religieus manifest dat de leer en de praktijk van het Mystieke Lichaam van Christus verdraait?” Artikel door Vaticaankenner Prof. Dr. Roberto de Mattei.

In de eerste reacties op het Instrumentum Laboris voor de Amazonesynode waren gefocust op de opening naar het gehuwd priesterschap en de opname van vrouwen in de sacramentele wijdingen van de Kerk. Maar het Instrumentum Laboris is meer: het is een manifest voor de eco- bevrijdingstheologie die een pantheïstische, egalitaire “cosmovisie” presenteert, die voor een katholiek onaanvaardbaar is. De poorten van het Leergezag zijn, zoals José Antonio Ureta zeer juist heeft gesteld, wijd open gezet “voor Indiaanse theologie en ecotheologie, twee Latijns-Amerikaanse afgeleiden van de Bevrijdingstheologie. Na de ineenstorting van de Sovjetunie en het mislukken van het “reëel socialisme”, kennen de voorstanders van de Bevrijdingstheologie, in marxistische stijl, de historische rol van de revolutionaire kracht toe aan de inheemse volken en aan de natuur.”

In het document, door de Heilige Stoel gepubliceerd op 17 juni “ontploft” de Amazone in het leven van de Kerk als een “een nieuwe entiteit”(n. 2). Maar wat is de Amazone? Het is niet slechts een fysieke plaatsen een “complexe biosfeer” (nr. 10) maar ook een “werkelijkheid vol leven en wijsheid” (nr. 5) dat verheven wordt tot een conceptueel paradigma en dat ons oproept tot een “pastorale, ecologische en synodale” ommekeer (n. 5). Om haar profetische rol te vervullen moet de Kerk gehoor geven aan de “Amazone volkeren” (n. 7). Deze volken zijn in staat te leven in “wederzijdse communicatie” met de hele kosmos (n. 12) maar hun rechten worden bedreigd door de economische belangen van de multinationals, die zoals de inboorlingen van Guaviare (Colombia) zeggen “de aders van onze Moeder Aarde hebben doorgesneden” (n. 17).

De Kerk luistert naar de “kreet, zowel van het volk als van de aarde”, want in de Amazone “is het land een locus theologicus waardoor het geloof wordt beleefd. Het is ook een unieke bron van Gods openbaring” (n. 21). Zo wordt er dus een derde bron van openbaring toegevoegd aan de Schrift en de Traditie: de Amazone, het land waar “alles verbonden is” (n. 20), alles “constitutief met elkaar verbonden is en een levend geheel vormt” (n. 21). In de Amazone is het ideaal van het communisme vervuld, gegeven dat in het collectivisme van de stam “alles wordt gedeeld en privé-ruimte – typisch voor de moderniteit – minimaal is.”

De inheemse volken zijn bevrijd van het monotheïsme en hebben animisme en polytheïsme teruggebracht. Inderdaad zoals er staat geschreven in nr 25: “Het leven van de Amazonegemeenschap is nog niet beïnvloed door de Westerse beschaving. Dit heeft zijn weerslag in hun gelovige opvattingen en hun rituelen ten aanzien van het handelen van geesten en van de godheid – die op verschillende manieren genoemd wordt – met en in het territorium, met in relatie tot de natuur. Deze cosmovisie wordt samengevat in de ‘mantra’ van Franciscus’: ‘alles is met elkaar verbonden’.”

Het document legt de nadruk op de bewering dat de “cosmovisie” van de Amazone “voorvaderlijke wijsheid, een levend reservoir van spiritualiteit en inheemse cultuur” bevat. (n. 26) Dus: “de inheemse bevolking van de Amazone kan ons veel leren (…). De nieuwe wegen van de evangelisatie moeten gelegd worden in dialoog met deze voorvaderlijke wijsheid waarin de zaden van het Woord worden geopenbaard” (n. 29).

De rijkdom van de Amazone is dus geen monocultuur maar een “multi-etnische, multiculturele en multireligieuze wereld” (n. 36) waarmee we in dialoog moeten treden. De volken van de Amazone “herinneren ons aan het verleden en aan de wonden die zij opgelopen hebben tijdens lange periodes van kolonisatie. Daarvoor heeft paus Franciscus ‘nederig om vergeving gevraagd, niet slechts voor de misdaden van zijn eigen Kerk maar voor de misdrijven tegen de inheemse bevolkingen tijdens de zogenaamde verovering van Amerika’. In het verleden is de Kerk soms een medeplichtige van de kolonisatoren geweest en dit heeft de profetische geest van het evangelie verstikt”(n. 38).

“Integrale ecologie” houdt in “de overdracht van de voorvaderlijke ervaring, cosmologieën, spiritualiteit van de inheemse volken, in de zorg voor het Gemeenschappelijk Thuis” (n. 50). “In de wijsheid van hun voorouders hebben deze volken de overtuiging ontwikkeld dat heel de schepping onderling verbonden is, dat zij onze eerbied verdient en onze verantwoordelijkheid. De Amazonecultuur, die de mens opneemt in de natuur, wordt een referentiepunt voor de opbouw van een nieuw paradigma van een integrale ecologie” (n. 56).

De Kerk moet zichzelf ontdoen van haar Romeinse identiteit een en een “Amazoons gezicht” aannemen. “Het Amazoonse gezicht van de Kerk vindt zijn uitdrukking in de veelvormigheid van haar volkeren, culturen en ecosystemen. Deze diversiteit vraagt om een optie voor naar buiten gerichte en missionaire Kerk, die in al haar activiteiten, uitdrukkingen en talen incarneert” (n. 107).  “Een Kerk met een Amazoons gezicht laat een neokoloniale, monoculturele, klerikale en dominante traditie achter zich en weet hoe ze zonder angst de diverse culturele uitingen van de volken moet onderscheiden en aanvaarden” (n. 110).

De pantheïstische geest die de Amazonecultuur bezielt is een leidmotief van het document. “De Schepper Geest die het heelal vervult (vgl Wijsh. 1, 7) is de Geest die eeuwenlang de spiritualiteit van deze volken heeft gevoed zelf vóór de verkondiging van het evangelie en spoort hen aan het evangelie te aanvaarden vanuit hun eigen culturen en tradities” (n. 120). Daarom “moeten wij leren begrijpen wat de Geest van de Heer deze volken in de loop der eeuwen heeft geleerd: geloof in God, Vader-Moeder-Schepper; de betekenis van gemeenschap en harmonie met de aarde; de betekenis van solidariteit met hun medemensen; het project van het “goed leven”; de wijsheid van een duizend jaar oude beschaving, die de oudsten bezitten en die invloed heeft op de gezondheid, partnerrelaties, opvoeding en bewerken van het land; de relatie met de natuur en met Moeder Aarde; het weerstandsvermogen en de veerkracht van vrouwen in het bijzonder; de uitgesproken godsdienstige rituelen; de relatie tot hun voorouders; hun beschouwende houding en hun gevoel van gratuïteit; de viering en de feestelijkheid en de gewijde betekenis van het land” (121)

Opnieuw “vragen de gemeenschappen in het licht van een “gezonde decentralisatie dat de bisschoppenconferenties de ritus van de eucharistie aan hun culturen aanpassen” “De Kerk moet zich incarneren in de Amazoneculturen die een groot gevoel voor gemeenschap, gelijkheid en solidariteit bezitten; en dus wordt klerikalisme in zijn diverse vormen niet geaccepteerd. De inheemse bevolkingen bezitten een rijke traditie van sociale organisatie, waar gezag rouleert en de diepe betekenis van dienst heeft. Op basis van deze ervaring in organisatie, zou het goed zijn het idee te heroverwegen dat de uitoefening van de jurisdictie (bestuursmacht) op alle gebieden (sacramenteel, qua rechtspraak, bestuurlijk) en op een blijvende manier verbonden zou moeten zijn met het sacrament van de wijding” (n. 127)

Gebaseerd op het uitgangspunt dat “het celibaat een gave aan de Kerk is” is het verzoek gedaan dat “voor de meest afgelegen gebieden in de regio de mogelijkheid zou worden onderzocht van een priesterwijding voor oudere mensen, bij voorkeur inboorlingen, die gerespecteerd en geaccepteerd worden in hun gemeenschappen – zelfs als zij reeds een gevestigd en stabiel gezinsleven  hebben – als middel om de sacramenten te kunnen garanderen die het christelijk leven vergezellen en ondersteunen” ( n. 129). Verder hebben wij nodig: “om leiderschap  voor vrouwen  te garanderen naast meer en belangrijker ruimte op het terrein van vorming: theologie, catechese, liturgie en scholen voor geloof en politiek” en “moeten we het soort officiële dienstwerk bepalen dat aan vrouwen gegeven kan worden vanuit de gedachte dat zij nu een centrale rol spelen in de Kerk van Amazone”.

Wat moet hier nog meer aan worden toegevoegd? Zullen de bisschoppen, de opvolgers van de apostelen zwijgen? Zullen de kardinalen, de adviseurs van de paus bij het bestuur van de Kerk, zwijgen bij het zien van dit politiek-religieus manifest dat de leer en de praktijk van het Mystieke Lichaam van Christus verdraait?

Bron: Fortes In Fide


U las zonet wat de censuurdrift van globalistische elites u wil verzwijgen. Ontdek hier waarom inschrijving op onze nieuwsbrief u aan de juiste kant van de geschiedenis plaatst:

Nieuwsbrief – Katholiekforum.net

WWW.KATHOLIEKFORUM.NET
Volg ons op Twitter!
Ons tóch nog volgen op Facebook? Voeg dan Edri Florka toe als vriend! 😉
Lid worden van het Katholiek Forum? www.katholiekforum.net/lidworden

Wij zijn een VZW, zonder subsidies. De goede werking van onze vereniging is afhankelijk van uw financiële steun. Doneer daarom vandaag nog een gift op ons rekeningnummer BE16 7330 7330 7374 | Op naam van: Rooms-Katholiek Lekenforum VZW | Vermelding: Gift
Alvast bedankt en moge God u zegenen!

identicon

Auteur:Jozef Ivo

Een katholiek die bezorgd is over wat er in de Kerk gebeurt.

2 commentaren op “Prof. De Mattei: “Zullen de bisschoppen zwijgen?”

  1. Zullen de bisschoppen zwijgen ? Ik denk het wel, ze denken aan hun baan.

  2. Ik ben verbouwereerd ! Dit is werkelijk het startsein van een nieuwe duivelse religie en heeft hoegenaamd niets te maken met de heilige Kerk van het Heilig Hart van Jezus – met de lans doorboord – en van het Smartvolle en Onbevlekt Hart van Maria – die ons zo beminnen en die zo vurig verlangen ons te redden.
    Een oprechte DAGELIJKSE, PERSOONLIJKE toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria zal NODIG zijn om te overleven in deze nieuwe godsdienstige verwoestende TSUNAMI – DIE KOMEN ZAL.
    Vele zielen gaan verloren gaan door dit godsdienstig bedrog.!
    Veel bidden en allerlei offertjes brengen ( ingegeven door onze eigen goede engelbewaarder ) voor alle mensen ( zeker voor diegenen die we kennen ) en niet vergeten te bidden voor de overleden zielen in het vagevuur.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht