Kardinaal Brandmüller bestempelt werkdocument van Amazonesynode als ‘ketters’ – moet volgens hem ‘met alle daadkracht verworpen worden’

Foto: LifeSiteNews

Kardinaal Brandmüller, één van de twee overblijvende van de vier dubiakardinalen, heeft scherpe kritiek geuit op het werkdocument van de aanstaande Amazonesynode. Hij zei dat het ketters is, en dat het een geloofsafval van de Goddelijke Openbaring inhoudt, en dat het met alle daadkracht moet verworpen worden.

De reeds 90-jarige Kardinaal Brandmüller zei over het document dat “aangezien zelfs het feit van de Goddelijke Openbaring hier in vraag gesteld of misverstaan wordt, men bovendien nu ook moet spreken van apostasie.” “Het moet nu met nadruk gezegd worden dat het Instrumentum Laboris de bindende leer van de Kerk tegenspreekt op beslissende punten en dus als ketters moet betiteld worden.”

De Kardinaal zei dat de focus op het houden van een synode voor een regio met een relatief kleine populatie, de helft van Mexico-stad, “een oorzaak is voor argwaan tegenover de ware intenties achter de ontmoeting van de bisschoppen.” 

De kardinaal nam aanstoot aan de “zeer positieve beoordeling” in het werkdocument “van natuurreligies, inclusief inheemse geneespraktijken en aanverwanten, zelfs mythisch-religieuze praktijken en cultusvormen,” en hij voegde eraan toe dat de “notie van “inculturatie in het document geperverteerd wordt. Hij vroeg zich af waarom bijna 3/4 van de onderwerpen slechts in zeer kleine mate gerelateerd zijn aan het Evangelie en de Kerk.

Hij bekritiseerde het document ook voor het streven naar “de afschaffing van het celibaat” en de “introductie van een weg naar het vrouwelijk priesterschap.” “Het is onmogelijk om te verhullen dat de synode als doel heeft twee van de meest gekoesterde projecten, die tot nog toe nooit werden ten uitvoer gebracht, te helpen introduceren: de afschaffing van het celibaat en de introductie van het vrouwelijk priesterschap – eerst beginnend met vrouwelijke diakens. Hoe dan ook gaat het over het ‘aanvaarden van de rol, het leiderschap van de vrouw in de Kerk (129a3). Op een gelijkaardige wijze worden er nu ‘nieuwe ruimten geopend voor de vorming van nieuwe ambten, zoals dit historisch moment hiertoe oproept. Het is tijd om te luisteren naar de stem van de Amazoneregio…’ (nr. 43).”

Brandmüller bracht in herinnering hoe Paus Johannes Paulus II “reeds met de hoogste magistrale autoriteit heeft verklaard (in zijn Apostolische brief Ordinatio Sacerdotalis van 1994) dat het niet in de macht van de Kerk ligt om het Sacrament van de Heilige Wijding aan vrouwen toe te dienen.”

Verder bekritiseerde hij het werkdocument voor diens “directe aanval op de hiërarchisch-sacramentele constitutie (grondwet) van de Kerk, wanneer wordt gevraagd of het niet de gelegenheid zou zijn om ‘de notie te heroverwegen dat de uitoefening van macht van bestuur in alle gebieden moet verbonden zijn (sacramenteel, juridisch, administratief) en op een permanente manier aan het Sacrament van de H. Wijding’ (nr. 127).”

Kardinaal Brandmüller stelde dat we in dit document getuige zijn van een “nieuwe vorm van het klassieke Modernisme van de vroege 20ste eeuw”, die gelinkt is aan een verkeerd begrip van de ontwikkeling van dogma, dat “sterk tegengesteld is aan het authentieke Katholieke oordeel.” Bepaalde aspecten van het document moeten daarom of als “ketters” of als een “vorm van apostasie” beschouwd worden. “Het Instrumentum Laboris voor de Amazonesynode vormt een aanval op de fundamenten van het Geloof, en op een wijze die tot nu toe nog niet voor mogelijk werd geacht. Daarom moet het verworpen worden met de grootste daadkracht.

Bron: LifeSiteNews via Restkerk.net


U las zonet wat de censuurdrift van globalistische elites u wil verzwijgen. Ontdek hier waarom inschrijving op onze nieuwsbrief u aan de juiste kant van de geschiedenis plaatst:

Nieuwsbrief – Katholiekforum.net

WWW.KATHOLIEKFORUM.NET
Volg ons op Twitter!
Ons tóch nog volgen op Facebook? Voeg dan Edri Florka toe als vriend! 😉
Lid worden van het Katholiek Forum? www.katholiekforum.net/lidworden

Wij zijn een VZW, zonder subsidies. De goede werking van onze vereniging is afhankelijk van uw financiële steun. Doneer daarom vandaag nog een gift op ons rekeningnummer BE16 7330 7330 7374 | Op naam van: Rooms-Katholiek Lekenforum VZW | Vermelding: Gift
Alvast bedankt en moge God u zegenen!

identicon

Auteur:Jozef Ivo

Een katholiek die bezorgd is over wat er in de Kerk gebeurt.

6 commentaren op “Kardinaal Brandmüller bestempelt werkdocument van Amazonesynode als ‘ketters’ – moet volgens hem ‘met alle daadkracht verworpen worden’

 1. Brandmüller is al lang wakker, het is nog maar de vraag of er genoeg anderen wakker zijn. Als die oerwoudgrap doorgaat en er geen schisma ontstaat kunnen we onze eigen schuilkapellen beginnen maken.

 2. De kardinaal strijdt al enkele jaren tegen de protestantisering, en de vernietiging van de Liturgie en de Kerk van altijd. Hij wordt daarin gesteund door kardinaal Burke en de Duitse bisschop Schneider. Deze hebben recent herhaald de kardinale punten van de katholieke geloofsinhoud, het katholieke monopolie op de Geopenbaarde Waarheid en de pastorale aanpak tegenover anders denkenden, heidenen, protestanten en joden. In tegenstelling tot de hypocriete tekst van het Nostra Aetate document, is “het licht van de waarheid” enkel te vinden binnen de muren van het katholieke fort. Multiculti is wezensvreemd aan de Traditie. Zij hebben zich te bekeren. De algehele verwarring op enkele kardinale punten, veroorzaakt door dat vervloekte Vaticaan II concilie, werd hen te gortig. Best lezers, U kunt dat nalezen op de webstek van de Pius X, La Porte Latine. Bemoedigend voor de meesten onder ons. Het modernisme van de huidige piraten top der gemijterde schurken in Rome, loopt de spuigaten uit. Luther is terug, maar manifesteert zich nu binnen de Kerk, op de hoogste niveaus. Als U rechts onder in de sterk verbeterde lay out van dit voortreffelijke Forum, intypt — Luther —- vindt U het spannende debat dat gevoerd werd in het najaar van 2017, en waar Luther ontmaskerd werd als de belangrijkste revolutionair van de afgelopen 5 eeuwen, en dat hij zich tevens heeft verhangen aan zij hemelbed op in 1546.

 3. ☩JMJ☩

  Naast het twintigste-eeuws modernisme ter sprake te brengen vernoemt Kardinaal Brandmüller in zijn tekst ook het onzinnig denkbeeld van de ‘noble sauvage’ van Rousseau als oorzaak van de obsessieve aandacht in het huidig bergogliaans discours voor de Amazonebevolking. Het is een omarming van het natuurpantheïsme van de daar wonende stammen in verachting voor het eertijds Christelijk Europa. Voor degenen wier ogen nog gesloten zijn voor het feit van de gnostische infiltratie binnen de Katholieke clerus is het hoog tijd dat zij hen open doen. Gedenk dat hooggeplaatste figuren ieder jaar in de redwood-bossen (Bohemian Grove) van San Francisco de natuur gaan aanbidden, en dat reeds de achttiende-eeuwse jakobijnen in Frankrijk een “cultus van de natuur” ingesteld hadden ter vervanging van het Katholicisme. Dergelijke figuren dragen heden mijters binnen de Katholieke Kerk.

  Terwijl Bergoglio in plaats van de H. Geest te gehoorzamen naar de ‘stem van het oerwoud’ gaat luisteren om te ‘herbronnen’ voor zijn oorlog tegen het Christendom, worden Katholieken doorheen de wereld vervolgd omwille van hun trouw aan de Naam van Christus.

  En dan veinzen sommigen nog verontwaardiging omdat we onze walging uiten voor de eerloze machinaties van die satanist.

  De novus ordo tirannie binnen de Kerk zal echter zichzelf verwoesten; indien men met gehuwde priesters en ‘priesteressen’ gaat afkomen, dan wordt dat proces slechts versneld. Het zullen traditionele kloosters en traditionele priesters zijn die de verdedigingsmuren van de Kerk zullen heropbouwen. We moeten intensief bidden dat God de prelaat zal doen opstaan over wie Onze Lieve Vrouw profetisch sprak in Quito (kerkelijk erkende Verschijning), die de geest van Zijn priesters zal herstellen.

 4. ☩JMJ☩

  Ik wijk even af van het onderwerp, maar ik wil hier gebed vragen voor de gehandicapte Fransman, Vincent Lambert; zijn vijanden zijn verbeten in hun bloeddorst om hem te vermoorden, en zij hebben de steun van de krombank. Mogelijk zijn zij nu reeds begonnen hem uit te hongeren en uit te drogen. Wraakroepend.

  Wil Onze Lieve Vrouw bidden opdat door haar voorspraak zijn leven gered mag worden van de moordpogingen zijner vijanden, en voor zijn ziel.

  1. Ik ga Jezus van Nazareth , de Verezene en Onze Hemelse
   Moeder bidden Benjamin, opdat zijn leven gered mag worden. In welke barbaarse maatschappij leven wij toch! Ook bidden voor Julian Assange aub

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht