Een chemicus antwoordt op de CO2-hysterie

1° Is er veel CO2 in de lucht?
Amper 0,03 à 0,04%. Droge lucht bevat 78% N2, 21% O2 en +_ 1%Ar

2° Verhoogt het CO2-gehalte?
Practisch niet, wegens een omkeerbare chemische reactie met Ca-rotsen :
CO2 + H2O +CaCO3 = Ca(HCO3)2
Bewijs : In Athene werd de zone rond de Acropolis auto-vrij gemaakt, omdat de CO2-uitstoot van de auto’s afbrokkeling veroorzaakte aan het monument.

3° Is CO2 schadelijk?
Integendeel, CO2 is nodig voor de bladgroen-of foto-sintese in de natuur. Onder invloed van zonlicht en bladgroen of chlorofyl wordt CO2 met H2O omgezet in het monosaccharide glucose (C6H12O6) en polysacchariden cellulose en zetmeel, beiden formule (C6H10O5)n en ook O2.
6CO2 + 6H2O = C6H12O6 + 6O2
Dit gebeurt vnl. in lente en zomer. Het CO2-gehalte is dus afhankelijk van de seizoenen.

4°  Ademt de mens ook CO2 uit?
Ja. Bewijs:
a) blaas via een buisje in een heldere Ca(OH)2-oplossing; die wordt troebel doorCaCO3-vorming : CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3 + H2O
b) een slaapkamer wordt ’s morgens verlucht om CO2 buiten en verse O2 binnen te laten
c) opsporen van illegalen in vrachtwagens met CO2-meter

5° Wat is het belang van de CO2-emissie in België?
Amper 0,3% van alle CO2-emissie op onze aardbol (vnl. China)

6° Kan de mens de natuurelementen wijzigen?
Wat een hoogmoed! De natuur en het weer is grillig. De menselijke invloed is +- nihil.
Rond 1970 waarschuwden de natuurwetenschappers voor een nieuwe … ijstijd. Nu voor een klimaatopwarming. Er zijn in onze streken afwisselend ijstijden en hittegolven geweest. In 1303 stonden de Rijn, Loire en Seine droog van de extreme hitte, en toen waren er nog géén vuile auto’s of vliegtuigen met veel CO2-uitstoot.

Besluit : Als men meer extra-belastingen heft op CO2-uitstoot, heeft dit geen invloed op het klimaat.
Het is wel nadelig voor de industrie en de naïeve belastingbetaler.
Het zal de werkloosheid en de armoede in de hand werken.
Laat u dus niet beetnemen door de klimaat-alarmisten!…

Foto: VITO

Auteur:Mark Waterinckx

lector chemie hogeschool

5 commentaren op “Een chemicus antwoordt op de CO2-hysterie

 1. Als analytisch chemicus kan ik dit hele verhaal slechts bevestigen als zijnde juist.

  Verder is inmiddels aangetoond dat de relatie CO2-wereldtemperatuur omgekeerd is t.o.v. wat destijds werd gesuggereerd.
  De gemiddelde wereldtemperatuur stuurt het CO2 gehalte in de atmosfeer doordat de oplosbaarheid van CO2 in de wereldzeeën lager wordt bij hogere temperatuur. Deze relatie is bewezen en ligt daarmee vast.

  Als de omgekeerde relatie die nog steeds gesuggereerd wordt ook zou bestaan dan zou dat betekenen dat het klimaat zich als een bom gedraagt, want hogere temperatuur leidt tot meer CO2 en vervolgens zou meer CO2 dan tot een hogere temperatuur leiden wat vervolgens weer tot meer CO2 zou leiden. Etc… Boem dus.

  Daar uit onderzoek blijkt dat het wereldklimaat zich in miljoenen jaren juist vrij stabiel heeft gedragen is het tevens aanwezig zijn van de omgekeerde relatie van CO2 die de temperatuur stuurt dus uitgesloten.

  Dit is dus indirect bewijs dat het CO2-klimaat verhaal van de overheid inderdaad niet meer dan een sprookje is.

 2. Ik geloof ook niet het volledige verhaal van de klimaat opwarming. Wat ik wel weet,en ik ben geen professor ,is dat tijdens een warme zomerdag de smog van de wagens en vrachtwagen niet te harden is. Het is één grote kankerboel langs de snelwegen. Dit fenomeen heeft wel invloed op de gezondheid van de mensen.
  Mijn kennis van meteo is vrij goed omdat ik en opleiding gevolgd heb als piloot. Ik geloof niet dat CO2 de directe boosdoener is van een temperatuurstijging . Wat ik wel weet is dat het gat in de ozonlaag het grootst is boven Australië en dat zelfs de koeien daar kanker krijgen.
  Er is zeker werk aan de winkel om het leven iets aangenamer te maken op deze bol maar ze zullen altijd iets uitvinden om de mensen te doen betalen.

 3. Er bestaat een verschil tussen luchttemperatuur en oceaantemperatuur.

  Het is juist dat CO2 vrijkomt als de temperatuur van het water van de oceaan stijgt.
  Maar is die temperatuur al gestegen? Enkel zeer oppervlakkig in ondiepe wateren, die een heel klein percentage uitmaken van het totale watervolume.
  De thermische inertie van de oceaan is heel wat groter dan die van de artmosfeer en van de buitenste lagen van de aardkorst. Indien je verkoeling zoekt aan zee is het juist daarom.

  Die grotere inertie beschermt ons voorlopig van te grote klimaateffecten. We spreken daar van tijdsconstanten van duizenden jaren.

  Op die tijdsschaal zou het mogelijk zijn dat opwarming de CO2 toename stuurt en voorafgaat. We hebben nog wat tijd nodig om dat te verifiêren.

  De huidige toename is echter opmerkelijk veel sneller. Geen zinnige wetenschapper die die toename niet aan het verbranden van de steenkool en oliereserves toeschrijft. Waar zijn de wetenschappelijke artikelen die het tegendeel beweren?

  Zijn het niet stilaan de “ontkenners” die zich mogen afvragen of zij “al de anderen” wel als leden van een kwaadaardige sekte mogen voorstellen?

  Nog enkele gegevens als “eye” opener

  Ten eerste:
  Die CO2 wordt vooral opgeslagen in de ongeveer koudste (meestal) diepste wateren op een 4 ° C. Op 4 ° C is water inderdaad het zwaarst.
  CO2 kan daar zelfs opgeslagen worden onder de vorm van kristallen (hydraten) .
  Het is een van de methoden die onderzocht worden om meer CO2 te stockeren in de diepte van de zeeën en oceanen.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12953884
  CO2 hydrate composite for ocean carbon sequestration.
  Het zijn geen hysterische klimaataanbidders die daar hun geld in steken, maar keiharde businessmen.

  Als ze zouden geloven dat de snelle toename van de CO2 in de lucht het resultaat is van opwarming van de oceaan dan is het toch gekkenwerk omp te proberen tegen de wetten van de fysica in daar nog meer CO2 in op te slaan? Die zou er toch binn,en de kortste keren weer uit verdampen?

  Ten tweede:;
  Moest de oceaan 1 °C warmer worden dan steeg het peil met 12 meter, louter door uitzetting.
  Als de temperatuur van de oceaan de CO2 concentratie snel zou sturen dan zou dan ere grote samenhang zijn tussen de temperatuur van de oceaan, het peil van de zee en het CO2 gehalte in de lucht
  Het peil van de zee stijgt maar niet eerder lineair. Enige versnelling (zoals de expontiële stijging van de CO2 concentratie) werd nog niet opgemerkt.

  Het niveau van de oceaan zal veel eerder stijgen door het smelten van ijskappen op Groenland (nu al volop aan gang) en later in Antarctica, dan door uitzetting van het water.
  Dat een versnelling er zit aan te komen of nog niet daar zou je de modellen en observaties ter plaatse moeten voor consulteren.
  Ik las echter nog geen artiklen die niet spreken over een versneld smelten van het ijs in Groenland.

  JosDuchâtelet
  Polytechnisch Ir

 4. Niemand spreekt tegen dat de mens meer CO2 in de atmosfeer stuurt. Dat kan ook niet anders.
  Om nog geen 3 eeuwen tijd is de wereldbevolking vertienvoudigd. Maar CO2 en alle broeikasgassen
  (en dat zijn ALLE gassen in de atmosfeer (zie onder) jaagt de temperaturen NIET op, integendeel:
  ze middelen de diurnale dag- en nachttemperaturen uit en brengt ze dichtert bij elkaar, terwijl
  hun gemiddelde ongewijzigd blijft. Dit gemiddelde kan enkel stijgen of dalen onder invloed van
  parameters uit de kosmos , dus onafhankelijk van de mens. https://www.academia.edu/38863671/The_Greenhouse_Gases_and_Infrared_Radiation_Misconceived_by_Thermoelectric_Transducers?fbclid=IwAR0h4nrMQi9iYrzfkILaBItFGf-BBdEfeH3ZNzcr6V_ToD8FZDNTAjk-Nag

 5. De meeste kiezers hebben voorts geen ervaring met het theoretisch modelleren van complexe fenomenen (zoals bijvoorbeeld het verschijnsel van de opwarming van de aarde). Ze hebben daardoor geen idee van de (subjectieve) keuzemomenten in de fase van het modelleren. En ze hebben evenmin (voldoende) kennis van de diverse, intergerelateerde variabelen die een rol spelen in de totstandkoming van de temperatuur van de aarde. Al deze kennisleemten speelt de meeste kiezers parten in het vormen van een geïnformeerd oordeel over de klimaatproblematiek, in ieder geval wat betreft de kwestie van de antropogene CO2 uitstoot (die beweerdelijk de wereldwijde opwarming van de aarde zou veroorzaken). Het grote publiek bemerkt bijgevolg niet dat in de ‘war on C02’ de belangrijker rollen van (a) H2O, (b) de zon, (c) de diepere aardlagen (met name de asthenosfeer), (d) de variaties in de scheefheid van de aardas, (e) de beweging van de aarde als een tol en (f) de baanvariaties van de aarde, naar de achtergrond verdwijnen. De meeste mensen beseffen door hun kennisleemten onvoldoende dat het praten over zogenaamde ‘feiten’ de facto neerkomt op (a) het praten over de uitkomsten van modellen inclusief hun aannames (bijvoorbeeld de zelfoverschatting dat het aardse klimaat ‘maakbaar’ is), alsmede (b) de door de ontwerpers van het model ingevoerde subjectieve onzekerheden. De burger wordt daarbij de informatie onthouden dat de voorspellingen op basis van deze theoretische modellen stelselmatig niet in overeenstemming zijn met de metingen. Door dit alles kunnen de meeste kiezers moeilijk differentiëren tussen natuurwetenschappelijke claims en puur activisme. Bovendien wordt de meeste kiezers (en politici!) wijsgemaakt dat er maar één model is (het antropogene CO2 model) en dat alléén klimaatwetenschappers een say hebben in dit gesprek (dus economen, kosmologen en aardwetenschappers niet), quod non, want complexe fenomenen kunnen alleen interdisciplinair opgelost worden. Bij al het voorgaande komt uiteraard ook nog de vaststelling dat de klimaatveranderingen er al waren voordat de mens er was. En er is geen enkele aanwijzing dat de grote natuurkrachten die al miljoenen jaren verantwoordelijk zijn voor dramatische klimaatveranderingen nu niet meer actief zouden zijn.

  Precies omdat de opwarming van de aarde zo complex is (van de meeste aandrijvers van het klimaat snappen de geleerden nog maar bitter weinig), is het uitgesloten dat er op dit punt een ‘communis opinio’ zou kunnen bestaan. Zo’n communis opinio bestaat dan ook niet. Nog geen twee weken na het uitkomen van de klimaatbrochure van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen vroeg een breed samengestelde groep wetenschappers en klimaatonderzoekers om terugtrekking daarvan. En zelfs als zo’n communis opinio zou bestaan, dan nog is dat wetenschappelijk niet beslissend. Wetenschap, immers, is geen kwestie van democratie maar van gevolgtrekkingen op basis van experimenten. Toen Koch proefondervindelijk de tuberculose-bacil ontdekte werd hij voor gek verklaard en op congressen buitengesloten. En Galileo Gallilei, niet te vergeten, heeft ons in deze ooit ook eens een serieuze les geleerd. Wantrouw daarom de ‘groupthink’ uitkomsten van VN-panel IPCC, een club die volgens insiders zeer geleerde klimaatsceptici systematisch buiten de deur houdt en zichzelf zo berooft van de in iedere wetenschap noodzakelijke contra-informatie, al was het alleen maar om het debat creatiever te laten verlopen. Waarom, trouwens, hoor je zo weinig over de opinies van betrouwbare, niet alarmistische instituten als – bijvoorbeeld – het Max Planck instituut?
  En dan is er nog iets, namelijk het onderscheid tussen investeringen en kosten. Dat onderscheid heeft uiteraard alleen maar zin als je verwacht dat je investeringen wat opleveren. Maar mocht de hoogmoedige aanname dat het aardse klimaat maakbaar is t.z.t. gefalsificeerd worden, dan zal er geen sprake zijn geweest van investeringen maar van weggegooid geld. Dit zal hoe dan ook de uitkomst zijn wanneer t.z.t. de temperatuur van de aarde weer zal gaan dalen (de temperatuur van de aarde gaat immers op en neer). Want in het geval van enige afkoeling van de aarde redden we het bij lange na niet met zon- en windenergie. [Deze alternatieven hebben een dramatisch lagere EROI (= Energy Return on Investment) dan fossiele energiebronnen!] Helaas zal Nederland, als klimaatplannen doorgaan (die vooral de laagstbetaalden zal treffen), dan niet meer over onze huidige, door de tijd geteste energie-infrastructuur beschikken. Wat dat betreft zou men beter alle geld kunnen steken in de kernenergie, maar nu op basis van thorium (geen afval) in plaats van uranium (wel afval). We zouden dan het gekissebis over het klimaat kunnen laten voor wat het is: een eerste aanzet tot kwantitatief denken over het aardse klimaat. Opvallend is in ieder geval dat Duitsland en China op het punt staan akkoord te gaan met het aanleggen van een gaspijp vanuit Rusland. En even opvallend is dat China momenteel voor ligt in de ontwikkeling van kernenergie op basis van thorium.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht