Paus Franciscus: ” Jeanne d’Arc is een model voor de hedendaagse jeugd “

Wij zijn gewoon geraakt aan de wispelturigheid , ik zou bijna durven zeggen aan de schizofrenie van Paus Franciscus. Enerzijds spreekt hij over politiek en maatschappij als een volleerde Zuid-Amerikaanse soft-marxist en aanhanger van de bevrijdingstheologie, anderzijds verrast hij op religieus en moreel vlak door standpunten, die ook door” conservatieve “katholieken kunnen bijgetreden worden. Hij die een hekel heeft aan politici die de identiteit en het onvervangbaar karakter van de Europese volkeren verdedigen tegen het suïcidale open-grenzenbeleid van de Europese oligarchie, geeft nu als model aan de hedendaagse jeugd een Franse heilige die een bloedige oorlog gevoerd heeft om de “bezetter” te verjagen en zo de identiteit van het volk te vrijwaren.

In de lang verwachte post-synodale apostolische exhortatie Christus Vivit, verschenen op 2 april j.l., stelt hij  onverwachts de Franse heilige Jeanne d’Arc voor als model voor de jeugd van vandaag, naast de Zalige Marcel Callo en de Zalige Charles de Foucauld. Men had verwacht dat hij eerder Frédéric Ozanam of Vincentius a Paulo zou gekozen hebben, maar hij heeft dat dus niet gedaan.Hij heeft heiligen gekozen, die hij gewoonlijk niet vernoemt .Zij belichamen opwindende idealen voor de jeugd van het derde millenium: inzet, zelf-overgave en liefde tot de naaste.

” Hun voorbeelden tonen ons waartoe jongeren in staat zijn wanneer zij zich openstellen voor de ontmoeting met Christus”, zo schrijft de Paus. Wanneer zij “open staan voor de ontmoeting met Christus”, zijn deze jonge heiligen in staat om hun leven te geven. Dat is het geval voor Jeanne d’Arc, deze heilige die tot de brandstapel werd veroordeeld toen zij twintig jaar oud was en nu de tweede patroonheilige is van Frankrijk. Ondanks haar jeugd, heeft zij grootse dingen verricht.Wellicht had zij zonder de durf en de vurigheid eigen aan haar leeftijd, die geest van verovering niet gehad. Het was een boerenmeisje, dat ondanks haar jonge leeftijd, gestreden heeft om Frankrijk van de bezetters te bevrijden” , zo stelt paus Bergoglio.(Misschien moeten wij ook nu al bidden om dergelijke heiligen , die ons van nieuwe bezetters zullen moeten komen bevrijden…!).Jeanne wordt geboren in een eeuw die door de Honderdjarige oorlog geteisterd wordt. Reeds als zij dertien jaar oud is, krijgt zij van haar “stemmen” een historische opdracht: ” de Engelsen uit Frankrijk verdrijven” en koning Karel in Reims kronen. Allereerst bevreesd, zal zij zich vier jaar beraden, vooraleer een beslissing te nemen. Eens zij de koning ontmoet heeft, vormt zij een leger en wordt er de aanvoerster van, gekleed als man. Op afbeeldingen zien wij haar geharnast, te paard, zwaaiend met de banier met de Franse lelie waarop Christus wordt voorgesteld, omringd door de aartsengelen Gabriël en Michaël .Zij is dan 19 jaar oud.

Met Christus en de Heilige Maagd, is de overwinning een zekerheid voor degene die de bijnaam krijgt van ” de maagd van Orleans “. Jeanne d’Arc  is dan aan het summum van haar roem: haar goddelijke opdracht is volbracht.Dat zal echter niet duren:” Onbegrepen omwille van haar manier van zijn en van haar geloof te beleven, sterft zij op de brandstapel”, zo leest men in de apostolische exhortatie.

Zij wordt inderdaad gevangen genomen en wordt na een lang proces, te Rouen levend verbrand .Jeanne d’Arc is het boegbeeld geworden van heel traditioneel en nationalistisch Frankrijk.Voor de Paus gaat haar uitstraling waarschijnlijk nog iets verder.Vermetel, dapper en volhardend, is de heilige Jeanne d’Arc ongetwijfeld voor de hedendaagse jeugd ook een voorbeeld van overgave aan de goddelijke wil.

De tweede Gelukzalige die als voorbeeld wordt gekozen, is Marcel Callo.Deze Bretoen stierf in 1945, vierentwintig jaar oud.” Hij was gevangene in een concentratiekamp in Oostenrijk, waar hij in harde werkomstandigheden, zijn medegevangenen sterkte in het geloof “.Ongetwijfeld een voorbeeld van broederlijkheid, van welwillendheid en van aandacht voor de naaste.

De derde Gelukzalige, die als model wordt voorgesteld is de Zalige Charles de Foucauld, die in Algerië tussen de moslims ging leven om hen te bekeren, maar door een van hen werd vermoord. Het is niet daarom dat hij als voorbeeld voor de jongeren moet dienen, maar wel om zijn levenskeuze, een gezond evenwicht tussen gebed en werk. Volgens de Paus heeft hij ” het begrip werk in al zijn volheid en zijn rijkdom ontwikkeld”. Het werk is het middelpunt van het christelijk leven, zo stelt hij: “Het werk is een noodzaak, het maakt deel uit van het leven op deze aarde, een weg naar rijpheid, menselijke ontwikkeling en opbouw van de persoonlijkheid”.

Ongetwijfeld zijn dit voorbeelden , die jongeren kunnen aanspreken en hen tot nadenken brengen.Wellicht kan het voorbeeld van Jeanne d’Arc sommigen in onze contreien aanzetten om hun materialistische levenswijze om te zetten in een engagement ten dienste van hun volk , tegen de valse waarden en gedragspatronen, die hen door de bubbel van zelfbenoemde cultuurgoeroes, linkse politici en de leugenfabriek van de media worden opgedrongen.

Auteur:Veroon ter Zee

60 commentaren op “Paus Franciscus: ” Jeanne d’Arc is een model voor de hedendaagse jeugd “

 1. Jeanne d’Arc is inderdaad een goed voorbeeld voor onze jeugd. Ten onrechte wordt ze soms voorgesteld als iemand die gewoon heilig verklaard is om de natie Frankrijk ter wille te zijn. Men moet zich realiseren dat Jeanne zeer godsdienstig was, en effectief een goddelijke opdracht had gekregen.

 2. Er komt een andere Jeanne d’Arc …ik zie in het aanschijn van degene die door iedereen werd ontkend de wereld bezwijken en instorten, een vrouw heeft hem gered een vrouw volgt hem. Een dienaar van de Allerhoogste ondersteunt hem. Deze dienaar werd onlangs met de heilige olie gezalfd. God is met hen. Ziehier Uw koning.
  Twee koningen ..een tijdens het tijdperk van Vrede en de andere, de laatste ten tijde van de antichrist..voor de Wederkomst.

 3. ☩JMJ☩

  Sinte Jehanne d’Arc incarneert de goddelijke zending van Frankrijk en de Frankische stam waartoe ook de Frankische Belgen behoren. Als leden van de Frankische stam hebben we een geestelijke band met het historisch Frans Koningschap en moeten we bidden voor de komst van de heilige Franse Koning die aangekondigd geweest is door uitverkoren zielen en die een cruciale plaats zal hebben in het herstellen van de Europese Christenheid, tot meerdere glorie van God en het heil van de eeuwige zielen.

 4. Niet Frankrijk of een Franse koning, maar Christus zal de wereld redden.

  1. ☩JMJ☩

   God werkt doorheen de gehele geschiedenis via mensen. Christus heeft eeuwen geleden een jonge maagd gezonden om Karel VII met zijn Frans leger naar Reims te leiden opdat hij daar met het heilig chrisma tot Koning gezalfd en gekroond kon worden om de Franse monarchie te continueren; het Frans sacraal Koningschap is dus zeer belangrijk in de ogen van God.

   In de zeventiende eeuw heeft God Zijn wil gemanifesteerd dat de Koning van Frankrijk zich zou toewijden aan Zijn Heilig Hart, doch de vorst heeft de goddelijke wil genegeerd en honderd jaren later kwamen de gevolgen ervan in de vorm van de Franse Revolutie, wanneer Lodewijk XVI door de vrijmetselaars opgesloten werd in de Temple-Prison te Parijs, een oud hoofdkwartier van hun geestelijke voorvaderen, de albigenzisch-gnostische tempeliers, waarna hij onthoofd werd in wraak om de dood van Jacques de Molay, leider van de tempeliers, die eeuwen daarvoor terecht het doodvonnis kreeg van Koning Filips van Frankrijk voor satanisme. Een occulte wraakmoord uit haat jegens de Franse Troon dus.

   Sprekende tot Zuster Lucia van Fatima, in de context van de door de Moeder Gods gewilde toewijding van Rusland aan haar Onbevlekt Hart, klaagde den Heer Jezus Christus over het feit dat de pausen van Rome het voorbeeld van ongehoorzaamheid van de Koning van Frankrijk gingen volgen, weigerend de Toewijding te voltrekken zoals de Allerheiligste Maria gewild heeft. Er bestaat dus een nauwe band tussen het Frans Koningschap, geboren uit het verbond van de God van Ste. Chlothilde met Koning Chlodovech en de Frankische stam te Reims, en de Mariale Verschijningen te Fatima. De Koningsprofetieën die een heilige telg van de Frankische koningen aankondigen die de Christelijke temporale orde en de koninklijke tradities herstelt zijn trouwens talrijker dan de profetieën die eertijds de komst van Ste. Jehanne, de Maagd van Orléans, aangekondigd hebben.

   1. Paus Franciscus????????
    Die man die door de afschuwelijke wereld en de wereldse satanskerk vat II geëerd wordt is niets. Hij is zelfs geen katholiek. Waarom steeds komen aandraven op dit forum met uitspraken van deze ketter?
    Ik negeer gewoon die man.
    Veroom ter Zee, haal gewoon de waarheid naar voren, gebaseerd op de onveranderbare leer van de Katholieke Kerk van 2000 jaar, als uw ziel u dierbaar is.
    1Co_11:31 Zo we onszelf naar waarheid hadden beoordeeld, zouden we niet geoordeeld worden.
    Laus tibi Christe+
    Ave Maria+

    1. Peter,

     Ik ben helemaal akkoord met jou. Maar diene Bergoglio pretendeert toch dat hij Paus is. En velen clerici steunen hem openlijk , o.a. de laffe vlug benoemde ‘ kardinaal ‘ De Kesel.
     Het is dus belangrijk voor de gelovigen deze Bergoglio en de nefaste gevolgen van Vat II te ontmaskeren.

     1. Beste Andre, U schrijft:” Het is dus belangrijk voor de gelovigen deze Bergoglio en de nefaste gevolgen van Vat II te ontmaskeren. Natuurlijk is dat heel belangrijk om aan de valstrikken aan te tonen. Het gaat namelijk over de strijd van het geloof en de leer van 2000 jaar van de ware Roomse Katholieke en Apostolische Kerk.
      De Vat II satanische sekte is de grootste catastrofe die de K.Kerk en de ganse mensheid sinds de val van Adam en Eva, waardoor er reeds miljoenen zielen verloren zijn gegaan door het verlies van hun geloof. Na de dood van Paus Pius XII in 1958 bleven er nog maar heel weinig oudere priesters en bisschoppen over die geldig geweid waren volgens de wijdingsritus van de priester en bisschopswijding. De bedoeling van Vat II was een nieuwe religie van de mens te maken waar God niet aanwezig is.
      Geen geldige priesters, geen geldige bisschoppen en omgekeerd, waardoor het dagelijks Heilig Offer totaal wordt geannuleerd.
      A Stinus hieronder beweert dat Bergoglio “paus fransiscus” iets goeds kan doen uit kwaad. Hij is een bedrieger zoals de vijf die hem zijn voorgegaan.
      Wie Bergoglio en de vijf voorgangers bedriegers erkent als ‘de paus’ staat buiten de K. Kerk van 2000 jaar.
      Dikwijls heb ik dat bewezen, maar man droomt maar verder tot aan de eeuwige catastrofe van de Hel.
      Laus tibi Christe +
      Ave Maria+

     2. Dag Peter,
      hopelijk zal het niet te lang meer duren dat de gehele conciliaire kerk Vat II zal ineenstorten. Grote tekenen zijn aan de gang.
      Er zal een tijd komen waarbij de ware Christelijke mens zal hunkeren naar de klare, heilige en universele doctrine en leer van de Rooms Katholieke kerk. Wanneer ikzelf wil herbronnen dan neem ik gewoon de Cathechismus van Heilige Paus Pius X. Klaar, duidelijk, compleet, pedagogisch en… heilig. ( voor de lezers : deze is kosteloos te downloaden op internet – doch Franstalig ).
      De Rooms Katholieke Kerk zal zegevieren door het Goddelijk Hart van Jezus en het Onbevlekt hart van Maria. Dat heeft OLieve Vrouwe zelf gezegd.
      By the way: in Frankrijk is er een film aan de gang: Grace a Dieu —-) een geweldige goede film – een aanrader

     3. ☩JMJ☩

      Citaat Peter: “Dikwijls heb ik dat bewezen, maar man droomt maar verder tot aan de eeuwige catastrofe van de Hel.”

      Wanneer u geen lijst kunt geven van amper twintig mannen die u als bisschoppen met bisschopszetels acht, dan bewijst u slechts dat u een ketterse ecclesiologie aanhangt die het ecclesiaal kenteken van de apostoliciteit uitdooft. In het Credo van Nicea staat: “Et unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam.” Het sedevacantisme is heretisch en voert rechtstreeks naar de hel; toch zit u constant met het hellevuur te dreigen tegen diegenen die het Gezag van Petrus erkennen in diegene die er momenteel wettig mee ingekleed is.

      De juiste manier van verzet, die de geloofsorthodoxie intact houdt, is eenvoudigweg die van verzet tegen de valse doctrine en slechte daden van Franciscus en van subversieve bisschoppen zonder aanslag te plegen op hun apostolisch gezag; doen alsof er geen paus noch bisschoppen meer zijn met een valse interpretatie van de Apocalyps is geen Katholiek antwoord op wat er sinds 1958 gebeurd is in de Heilige Kerk. Zelfs ten tijde van Antichrist zal er een paus met bisschoppen zijn, ondergedoken maar zichtbaar zoals in de dagen van de Romeinse Vervolgingen, in de Catacomben.

      Trouwens, reeds onder Pius XII heeft Bugnini de traditionele Liturgie van de Goede Week vervangen met een niet-traditionele nieuwe versie*, en meer en meer traditionele Katholieken beginnen de noodzaak in te zien van dat terug te draaien onder een toekomstige paus die ons welwillender zal zijn dan Bergoglio, zowel als de zinloze aanpassingen aan het Brevier die geschied zijn tijdens het pontificaat van St. Pius X. Ook heeft Pius XII de deur opengezet voor het bespreken van darwinistisch evolutionisme alsof het een aanvaardbare en mogelijke hypothese was. Was volgens u Pius XII een niet-paus omdat hij Bugnini heeft laten begaan en geweigerd heeft de kanker van het theïstisch darwinisme uit te roeien, ofschoon dat darwinisme in regelrechte tegenstrijd is met de apostolische geloofsleer?

      Benedictus XV (Giacomo della Chiesa) is voor zijn pontificaat secretaris geweest van de satanische infiltrant, Mariano Rampolla (lid van de OTO), en hij was zeker geen vriend van het Sodalitium Pianum dat aan het front stond van de strijd tegen het modernisme en de toenemende occulte infiltratie binnen de clerus. Ofschoon Della Chiesa geen lid van een occulte sekte was**, is hij dus niettemin beïnvloed geweest door Rampolla. Was hij volgens u ook geen wettige paus van Rome?

      En wanneer ga ik die lijst van twintig van uwentwege eens te zien krijgen?

      * Tijdens de Goede Vrijdag-liturgie van Pius XII en Bugnini knielde men, nota bene, tijdens het gebed voor de bekering van de joden (het “Oremus et pro perfidis Iudaeis”) zoals bij de andere gebeden voor bekering, terwijl men in de voorgaande, werkelijk traditionele versie staande bleef tijdens dat gebed om uit te drukken hoe afschuwelijk de misdaad van Godsmoord was en met hoeveel schroom de Kerk met bevende stem bidt voor de kinderen van die misdaad. De bedoeling van Bugnini was om de toestand van de joden gelijk te stellen met die van ‘gewone’ niet-katholieken. Vorig jaar kreeg een aantal priesters van de Petrusbroederschap groen licht vanuit Rome om tijdens de Goede Week van dat jaar te officiëren volgens de ritus van de oude Goede Week van voor de ‘hervormingen’ onder Pius XII.

      ** De maçonnieke schrijver, Gioele Magaldi, zegt dat Angelo Roncalli (Johannes XXIII) de eerste vrijmetselaar was op de Troon van Petrus, en de omstandigheden uit die tijd tonen dat dit waar is.

 5. Aan Benjamin…

  Een tijd geleden verwees je zelf naar de site:: La Carte de Fontevrault ..waarop naar de uitspraak van Jezus en Maria en Pater Pio verwezen werd:: dat de Monarch GEEN nakomeling is van de huidige Franse koningshuizen.. Een week of 2-3 geleden kwam ik op YouTube de volgende NIET katholieke profetieën tegen ..het gaat over Dé wegbereider van Jezus Christus zijn 2e komst ..met de Vader en de Heilige Geest en hetgeen de grote Waarschuwing betreft in het 6e zegel, Openb.6:12(17).

  Dat de grote Monarch ÉÉRST komt als de wegbereider..de Malakias 3:1 bode en ook als zijnde de eindtijd Cyrus, heb ik al eerder betoogd.
  In de onderstaande links wordt duidelijk dat zijn geboorteland hem zal steunen, het is wel in de Duitse en Engelse taal

  Daar wordt aangekondigd dat zijn (mijn) lichaam een bovennatuurlijke Licht zal UIT-stralen… Dat was voor jullie moeilijk te accepteren en daarom probeerden jullie mij te WEERSTAAN.
  https://youtu.be/RUlLgXFCI34

  In de volgende link zijn nog enkele profetieën inzake te horen en lezen.. https://www.youtube.com/channel/UCZi2i0AOH6syYeoIlqD5vqA

  Wel wordt gezegd dat die persoon wordt gedood ..maar dat is de oude mens ..want anders kan hij geen koning worden ..ook bij Nostradamus en Vassula Ryden wordt dat gesuggereerd ..en zo zijn er nog enkele punten die toelichting benodigdheden.

 6. Aan Benjamin…

  Een tijd geleden verwees je zelf naar de site:: La Carte de Fontevrault ..waarop naar de uitspraak van Jezus en Maria en Pater Pio verwezen werd:: dat de Monarch GEEN nakomeling is van de huidige Franse koningshuizen.. Een week of 2-3 geleden kwam ik op YouTube de volgende NIET katholieke profetieën tegen ..het gaat over Dé wegbereider van Jezus Christus zijn 2e komst ..met de Vader en de Heilige Geest en hetgeen de grote Waarschuwing betreft in het 6e zegel, Openb.6:12(17).

  Dat de grote Monarch ÉÉRST komt als de wegbereider..de Malakias 3:1 bode en ook als zijnde de eindtijd Cyrus, heb ik al eerder betoogd.
  In de onderstaande links wordt duidelijk dat zijn geboorteland hem zal steunen, het is wel in de Duitse en Engelse taal

  Daar wordt aangekondigd dat zijn (mijn) lichaam een bovennatuurlijke Licht zal UIT-stralen… Dat was voor jullie moeilijk te accepteren en daarom probeerden jullie mij te WEERSTAAN.
  https://youtu.be/RUlLgXFCI34

  In de volgende link zijn nog enkele profetieën inzake te horen en lezen.. https://www.youtube.com/channel/UCZi2i0AOH6syYeoIlqD5vqA

  Wel wordt gezegd dat die persoon wordt gedood ..maar dat is de oude mens ..

  1. ☩JMJ☩

   De Charte de Fontevrault heeft banden met het martinisme; ver van wegblijven dus.

   En laat u niet op hol slaan door uw fantasie, Piet.

 7. Beste Peter, blijf kalm. Als paus Franciscus iets goeds zegt is dat iets goeds. “Als het goed is zeggen we het ook” is een deugdelijk principe. Laat Veroon ter Zee maar doen.

 8. Benjamin…

  Je kunt niet aan aanvaarden dat de nakomeling van Lodewijk XVII pas komt ten tijde van de antichrist en dat hij een “overeenkomstige” voorganger zal krijgen .. die houding is merkwaardig. Piet .

 9. Zou het de jongeren nog echt interesseren denk je? Ik heb er zo mijn twijfels over .

 10. Benjamin…

  Het zou je sieren als je inging op de inhoud.. maar om je tegemoet te komen dan maar wat meer toelichting.
  Ik heb bewijzen dat de naam van mijn vader terug gaat, minimaal tot aan Karel de Grote, ook mijn moeder is afkomstig van Franse adel.. dat is geen fantasie maar realiteit. Wil je iemand niet bevragen, dan verstar je in je eigen vooroordeel.. heel erg “onwetenschappelijk” ..lees Jesaja 11:3.. en trek dat je aan.

  De lans van Longinus zal ik ontvangen van de vader van Lodewijk XVII.
  De Heilige Aartsengel Michaël heeft mij er al op gewezen.. tientallen jaren geleden. Die hem ontvangt is verbonden met het lot van de gehele mensheid.. Jij maakt van die Monarch een mythische figuur.
  De genade van God zal dit alles mogelijk maken.. en niet de menselijke natuur.. maar het ja-woord is noodzakelijk.. “Piet” John.

 11. Beste Piet,
  kijk eens naar de DADEN verricht door o.a. Michaël Dekee, terwijl gij slechts uw eigen persoon op de voorgrond plaatst. In Frankrijk hebben al enkele grote heren in groot ornaat zichzelf verheerlijkt omdat zij wellicht menen ‘adellijk’ profijt te halen uit de huidige chaos. Hebt gij uzelf al eens bevraagd hoeveel inzet en zelfopoffering het kost om meerder grote websites te onderhouden en ook nog al die contacten met intelligente schrijvers, bovendien ook boeken uit te geven? Als er al een monarch komt dan zal hij een man zijn met grote talenten die vooral daden zal stellen en zeker niet zichzelf zal verheerlijken. Het is zeer goed mogelijk dat een monarch voor een andere tijd bedoeld is gezien de voorzeggingen dat slechts weinig mensen de komende tribulaties zullen overleven en tot nog toe weinig door huidige profeten gesproken werd over een veldheer. Het lijkt me eerder te zullen gaan zoals ten tijde van Noach, deze keer een zondvloed van vuur i.p.v. water.

 12. Eric.. je bent verontrust?!..terwijl ik de genade verheerlijk specifiek toegesneden tot mijn eeuwige ziele behoudenis.. wee mij als ik daar niet aan beantwoord.. zo heeft God genaden specifiek toegesneden voor iedere ziel in zijn menselijke natuur en het is alleen Maria die op een volmaakte wijze daar God KAN voor danken, en eren..door Haar Onbevlekt hart.

  Maar in het -algemeen- reageren..dat is lekker gemakkelijk..niet de diepte in willen ..want dat is niet “neutraal”, niet “objectief”
  Dat is wat de illuminati graag zien.. dat we niet persoonlijk zijn, maar algemeen ..hun ten voordeel..etc.

  En laat ik het onderstaande op een andere nieuwe manier verduidelijken
  Het VOOR-TEKEN is in zekere zin een parallel aan de inhoud van de waarschuwing, bij Vassula zie je dat de Waarschuwing in 3 Fases verloopt en dat is naar het beeld van God in de mens.
  De inhoud van dat Voor-teken betreft een 3 Dagen helletocht, 3 dagen vagevuur en 3 dagen de hemel, de waarschuwing duurt 20-30 minuten buiten de tijd en ruimte..en betreft naar de zwaarte van de zonde- toestand hel, vagevuur en hemel.

  Terwijl het VOOR-TEKEN mij als talent is gegeven (5-10>5) ..wordt de Waarschuwing nogeens toegevoegd aan wat de mens al aan talenten en intellect bezit, theoretische ben ik dus in het nadeel, want ik bezit inderdaad geen natuurlijke talenten… Naar mijn menselijke natuur zou ik inderdaad te kort schieten voor het koningschap, maar door de verlichting naar Hebr.4:12 wordt ik juist de koning op goede maat..de hypostatische Mensengel, natuurgenade uit Openb.10

  vandaag rusten Mijn Ogen op een man met een goed VOORTEKEN, en aan hem zal de kroon worden gegeven; hij is het die ontspruit op de Oostelijke Oever en die Mij zal verheerlijken… en Mijn engelen zullen neerdalen met het koninklijke insigne in hun handen en hem kleden voor de troon als een bestuurder. http://www.tlig.org/nl/nlmsg/nlmsg922.html

  Ik ben nuchter en kalm in mijn constatering, van wat mij GEGEVEN is..het betreft dan ook subjectieve persoonlijke kennis..wat mijn eigen ziel betreft.

  Het leger van God ..van uitverkorenen begenadigden, mannen, vrouwen en kinderen trekken vanuit Nederland naar Frankrijk en verder en dan naar het Oosten, naar de Himalaya, daar waar de confrontatie met de valse profeet en zijn aanhang zal plaatsvinden, het hemelsehof tegenover de helse duivels..en dan via o.a Jeruzalem weer terug.
  Gezegend zijn die geestelijke soldaten van Jezus Christus en zijn moeder..van wat zij al bezitten zal daar worden vermeerderd, aldus de informatie bij Vassula.

 13. Dag Peter,
  hopelijk zal het niet te lang meer duren dat de gehele conciliaire kerk Vat II zal ineenstorten. Grote tekenen zijn aan de gang.
  Er zal een tijd komen waarbij de ware Christelijke mens zal hunkeren naar de klare, heilige en universele doctrine en leer van de Rooms Katholieke kerk. Een goede herbronning is ( je weet het wel, maar ik zeg het toch nog maar voor de toevallige onwetende lezers ) de Catechismus van Heilige Paus Pius X.
  Deze is klaar, duidelijk, compleet, pedagogisch en… heilig. ( voor de lezers : deze is kosteloos te downloaden op internet – doch Franstalig ).
  De Rooms Katholieke Kerk zal zegevieren door het Goddelijk Hart van Jezus en het Onbevlekt hart van Maria. Dat heeft OLieve Vrouwe zelf gezegd.
  By the way: in Frankrijk is er heden een Franse film aan de gang: Grace a Dieu —-) een geweldige goede film – een aanrader. In Kortrijk kan men de film gaan zien.

  1. Beste Andre,
   Ja dat is heel zeker de gehele misdadige pseudokerk van Vat II zal van de aardbodem verdwijnen.
   Rev 18:21 Toen hief een machtige engel een steen op, groot als een molensteen; hij wierp hem in zee, en hij sprak: Zó zal met één slag Bábylon worden neergeworpen, De grote stad; Men zal haar nimmermeer vinden!
   U schrijft: “Er zal een tijd komen waarbij de ware Christelijke mens zal hunkeren naar de klare, heilige en universele doctrine en leer van de Rooms Katholieke kerk. Een goede herbronning is ( je weet het wel, maar ik zeg het toch nog maar voor de toevallige onwetende lezers ) de Catechismus van Heilige Paus Pius X.” Inderdaad dat is ‘DE’ Cathechismus en niet die van VAT II vol met vergif voor de zielen.
   Er zijn altijd zielen geweest en nu ook, en in de toekomst die vol zijn van liefde voor de waarheid, Jezus Christus. Joh_10:27 Mijn schapen luisteren naar mijn stem; Ik ken ze, en ze volgen Mij.
   Joh_10:12 Maar de huurling, die de herder niet is, en wien de schapen niet toebehoren, hij laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht, zodra hij den wolf ziet komen; en de wolf rooft en verstrooit ze.
   Heb goede moed.
   Laus tibi Christe+
   Ave Maria+

 14. Beste Andre,

  – Er is niets mis met de inhoud en teksten van het Tweede Vaticaans concilie. Lees gerust de Catechismus van de katholieke Kerk, waarin de leer van de Kerk goed uitgelegd wordt, leer die opgebouwd is met behulp van de Bijbel (Gods openbaring) en álle concilies tot nu toe.
  – Je mag de inhoud van de ganse kerkleer, inbegrepen teksten van Vaticanum II, niet verwarren met de praktijk die sommige mensen er op na houden. Sommigen dachten dat nu alles wel zou mogen, inclusief vrouwelijke priesters etcetera. Helemaal niet dus.
  – Wachten tot de katholieke Kerk ineen stuikt ? Die zal niet in elkaar stuiken, want ze wordt geleid door Christus en de Heilige Geest, ook al mag je er zeker van zijn dat sommige pausen, bisschoppen, priesters enz. verre van perfect zijn.

 15. De onderstaande google translate (dus niet 100%) toont ons een klein beetje hoe de valse Jezuïeten hun koning willen installeren..de valse profeet maitreya 2Tess.2:3-4.

  Hun script is nu geschreven, alleen onderhevig aan bewerkingen op het allerlaatste moment en in de juiste richting .” Het podium zelf, hoewel in het duister, is bijna klaar. “In de put is het ondergrondse orkest al aan het afstemmen. -Er worden nu zelfs delen gevuld.De meeste van de hoofdrolspelers, zo vermoedt men, hebben hun rollen al ingenomen. Binnenkort is het tijd voor hen om op het podium te komen, klaar om het doek op te laten stijgen. komen.

  De herstelde Messias moet opnieuw verschijnen op de Olijfberg van Jeruzalem ten tijde van een grote aardbeving.
  Hij moet Jeruzalem vanuit het oosten binnenkomen, geëscorteerd door een optocht van blijde volgelingen gekleed in glanzend wit.
  Bij het bezoek aan het graf van zijn geestelijke voorloper, koning David, moet hij naar voren komen in gepast geparfumeerde koninklijke gewaden terwijl de grote monarch terugkeerde. Gesteund door een volksopstanding moet hij doorgaan met zijn volgelingen naar de Tempelberg , daar om te worden getroond , gezalfd en gekroond tot Koning van het Nieuwe Israël.
  https://www.henrymakow.com/2019/04/History%20Follows%20Masonic%20Jewish%20Master%20Plan.html

  De meeste regeringsleiders werden en worden opgeleid door de Jezuïeten

 16. – Mensen die wachten tot “de Kerk van Vaticanum II” in mekaar stuikt, die kunnen nog wel eeuwig wachten, maar het zal niet gebeuren. Christus bleef aanwezig in de Kerk, ook tijdens en na Vaticanum II ; Hij heeft zijn Kerk niet in de steek gelaten, en zal dat ook in de toekomst niet doen. Dat betekent niet dat alle pausen en bisschoppen perfect zijn, zoals we allen kunnen vaststellen.
  – Op het Tweede Vaticaans Concilie werd eigenlijk weinig nieuws toegevoegd aan wat er bestond aan katholieke kerkelijke leer, alleen werden sommige zaken verduidelijkt, én werd voortaan de mogelijkheid voorzien om de liturgie ook in de volkstaal te laten geschieden. God verstaat echt wel Nederlands, en het is een goede zaak dat we zonder probleem of omweg begrijpen wat de priester zegt in de Heilige Mis. En wie stáát op de Tridentijnse ritus, die kan nog altijd op sommige plaatsen terecht.
  – Alle recente pausen, ook paus Benedictus XVI, nemen het Tweede Vaticaans Concilie aan. Natuurlijk, anders waren ze niet verkozen. Geen probleem dus. Wel moet men goed weten wat dat Concilie verteld heeft, en niet wat de gazetten er ooit van gemaakt hebben. Na Vaticanum II is de duivel goed actief geweest.
  – De moeilijkheden van de Kerk in deze tijd zijn vooral ontstaan door de materialistische ingesteldheid van de mensen, en niet door het afschaffen van Latijnse Missen.

 17. -Stinus, indien godsdienst en cultuur van rechtvaardigheid louter verstandelijke dingen waren dan nog sloeg u de bal mis.
  -Behoorlijk Kafkaësk. De NOM is degelijk vakwerk van de vrijmetselarij en u blijft dat ontkennen.
  -Om het simpel te zeggen: in de NOM wordt Christus opnieuw gekruisigd.
  -Het schisma is niet meer te ontwijken, op zieleniveau –geestelijk– is het al lang een feit! Blijkbaar ziet u dat niet.

  1. Beste Eric-B.L.,

   – Ik kom pas terug van een Heilige Mis volgens de gewone ritus, opgebouwd met teksten uit de Bijbel en onberispelijke geloofsteksten en gebeden, en ik heb daar niets, maar dan ook niets in gevonden van vrijmetselaarssignatuur.
   – Waarschijnlijk hebt u in geen jaren meer een Heilige Mis volgens de courante ritus bijgewoond. Met welke reden veroordeelt u dan die heilige Missen ?
   – Iemand die recht in zijn schoenen staat geeft voorbeelden van wat hij zegt. U kletst maar wat uit de nek.

   AGSt.

   1. ☩JMJ☩

    Citaat A. G. Stinus: “Iemand die recht in zijn schoenen staat geeft voorbeelden van wat hij zegt.”

    Er zijn al herhaaldelijk voorbeelden gegeven geweest op dit forum van waarin de nieuwe ritus afwijkt van de geest van het Christendom.

    De nieuwe ritus is antropocentrisch horizontaal en wijkt af van de geest van de Liturgie zoals die tot uiting kwam in alle ritussen die sinds de oude tijden overgeleverd geweest zijn onder het toezicht van het Apostolisch Gezag. In het begin van de novus ordo-tijd lieten de liturgisten die voorstander waren van de novus ordo ook duidelijk blijken dat zij wisten dat het een breuk constitueerde met de algemene liturgische traditie en principes, en aan de gedocumenteerde publieke woorden van Paulus VI zelf is het duidelijk te zien dat hij het eveneens wist. Het feit dat het novus ordo offertorium gebaseerd is op een talmoedisch joods tafelgebed is een flagrant voorbeeld van het genoemde horizontalisme en van de jaren zestiger drang om het Allerheiligst Altaarsacrament als iets profaans te behandelen. Ratzingerianen beweren nu nog altijd dat wantoestanden zoals handcommunie en versus-populumtafels niet bij de oorspronkelijke novus ordo ritus bedoeld waren (onzin natuurlijk), maar de werkelijkheid is dat die godslasterlijke praktijken in dezelfde antropocentrische geest uit het protestantisme overgenomen zijn als de andere aspecten eigen aan de novus ordo als poging tot het maken van een eucumenicalistische ritus die door protestanten aanvaard zou worden (veel protestanten hebben de ritus dan ook omarmd toen zij gepubliceerd werd). Vergeet niet dat Louis Bouyer de volgende uitspraak toeschreef aan de subversieve Lambert Beauduin over Roncalli, de latere Johannes XXIII: “Als ze Roncalli kiezen, dan zal alles gered zijn. Hij zal een concilie kunnen convoceren, en hij zal het eucumenisme wijden.” De E. H. Joseph Komonchak (“Pope John XXIII and the idea of an ecumenical council”) geeft de bron hiervoor in een voetnoot: “Louis Bouyer, Dom Lambert Beauduin: Un homme d’Eglise (Paris: Casterman, 1964), 181. Later Beauduin added: “I’m confident we have another chance. The Cardinals, most of them, don’t know with whom they’re dealing. They’re capable of voting for him.”” Montini (Paulus VI) werd na de dood van Johannes XXIII geselecteerd om zijn verwoestend werk verder te zetten, en heeft de novus ordo ritus ontketend tegen de Kerk als rituele expressie van de “nieuwe geest”. De kerkelijke revolutie van vorige eeuw was dan ook omvangrijker dan alleen de novus ordo ritus, hetgeen er slechts één van de aspecten van was.

    Als u wilt kunt u eens in de Abdij van Averbode gaan kijken hoe de abdijkerk daar ingedeeld is; de kubieke indeling daar is rechtstreeks overgenomen uit de logetempels, of het nu bewust of onbewust is. Een altaarblok met in elke hoek van de bewegingsruimte (het sanctuarium kunt u het niet noemen, want het oud priesterkoor en hoogaltaar staan er nog altijd verderop achter de afsluiting) een kandelaar (in een logetempel zijn het er slechts in drie hoeken in plaats van in alle vier; klein verschil dus). God-Sacramenteel wordt bewaard op een oud zijaltaar; wanneer men ziet hoe de oude bouwkunst in die abdijkerk strijd voert tegen de nieuwe maçonniek gerichte vormen die men forcerend neergeploft heeft in het midden van het gebouw, dan begrijpt men hoe die abdijkerk het binnenkerkelijk conflict verzinnebeeldt tussen het oud Geloof en de binnengedrongen nieuwlichterij. Dat maçonniek altaarblok staat daar gelijk een arrogante afgod, de abominatio desolationis staande op gewijde grond.

 18. Benjamin,

  – Niet te geloven wat jij allemaal voor zwets vertelt. Om een voorbeeld te geven : de abdijkerk van Averbode zou “fout” ingedeeld zijn. Alsof wij in die abdijkerk niet op een diepgaande, mooie wijze tot God zouden kunnen naderen en de heilige Mis bijwonen.
  – Behalve hier en daar zit er niemand te wachten op het latijn in de heilige Mis. Als de priester daar de grofste beledigingen aan Gods adres zou debiteren, geen mens zou het door hebben. Woon jij maar de Tridentijnse Mis bij, gebruik je verstand, en wees verdraagzaam.
  – Deze morgen heb ik de heilige Mis bijgewoond voor de dienst van Palmzondag. Het was mooi en perfect. Niets te bespeuren van wat volgens jou “afwijkt van de geest van het Christendom”. Misschien heb jij een verkeerd idee van wat die geest moet zijn.
  – Je onzin kan ingedeeld worden bij je hardnekkige opvatting dat de aarde plat (en niet rond) is, en nog zo van die merkwaardige “pareltjes” …

  AGSt.

  1. ☩JMJ☩

   Citaat A. G. Stinus: “Behalve hier en daar zit er niemand te wachten op het latijn in de heilige Mis.”

   Boomers wachten niet op de Romeinse Mis (en ook onder hen zijn er uitzonderingen), maar jongere mensen wel. Het zijn dan ook slechts enkele ouderlingen die de novus ordo nog bijwonen, en de meesten daarvan doen dat waarschijnlijk omdat zij denken dat het zo moet, want het werd hen destijds opgedrongen door de bisschoppen. De novus ordo wordt in de Angelsaksische wereld niet voor niets de “boomer-ritus” genoemd. Onder een groeiend aantal jongere Katholieken is die ritus daar voortdurend een onderwerp van satire en spot.

   Citaat A. G. Stinus: “Woon jij maar de Tridentijnse Mis bij, gebruik je verstand, en wees verdraagzaam.”

   Vrijzinnige verdraagzaamheid is niet Christelijk, en daar doe ik dan ook niet aan mee. De verwoesters hebben een spoor van vernieling achter zich gelaten, vernietigend en met de voeten tredend de dingen die ons dierbaar en heilig zijn. Wanneer zij dan tegenreactie ontmoeten die het aangedane onrecht hekelt, dan worden zij bijna hysterisch en klagen ze over “onverdraagzaamheid”.

   Wie heeft in België de handcommunie ingevoerd? Suenens. Dezelfde Suenens die een leidende figuur van de anti-katholieke krachten was tijdens het Concilie (dus achter de bekende verwerping van de oorspronkelijke voorbereidende schemata en achter de uiteindelijk resulterende concilieteksten), die ontmaskerd geworden is als een vrijmetselaar met als logenaam “LESU”, Suenens die in 1970 een pervers ’theologisch’ jongerencongres bijwoonde in een Brusselse franciskanerkerk, waar een Kanaänitische fertiliteitscultus plaatsvond (waarin een plastieken mannelijk geslachtsorgaan aanbeden werd), zoals onderzoeksjournaliste Randy Engel beschreven heeft in haar “McHugh Chronicles”. In een voetnoot staat de bron: “The report on the Youth Congress was published by the Belgian News Service and quoted in Il Giornale d’Italia, September 17, 1970.”

   Zijn geesteskind, Danneels, erfgenaam van de roncallo-montiniaanse revolutie, was niet beter. Uit het getuigenis van de Brusselse volksvertegenwoordiger Albert Mahieu lijkt het bevestigd dat Danneels aanwezig was, samen met politici (waaronder ene van de PS), bij het satanisch ritueel waarbij Julie Lejeune en Mélissa Russo verkracht en vermoord werden. Vermoedelijk had “Operatie Kelk” dus niet alleen te maken met de zaak-Vangheluwe, maar ook met de zaak-Dutroux. Het kan dan ook geen toeval zijn dat er iets over de twee genoemde slachtoffers bij Danneels gevonden werd.

   Die twee tisten, Suenens en Danneels, waren hoofdmannen in het liberalistisch kamp waarin Paus Montini vertoefde die het Concilie afgerond heeft en de novus ordo bom op de Katholieke Kerk heeft laten vallen.

   Een terugkeer naar de geloofsorthodoxie, de gezonde moraal en de apostolische liturgische praxis is de enige juiste weg. U wordt er duidelijk zenuwachtig van, Stinus, maar de waarheid heeft rechten en moet gezegd worden.

 19. @ Benjamin , Peter, Eric-B.L. en geestesverwanten (dus niet b.v. A.G. Stinus): houdt a.u.b. op met uw dweperijen.

  1. ☩JMJ☩

   U heeft geen argumenten, “En?”. De feiten zijn echter dat uw novus ordo gouden kalf amper nog volk naar zich toetrekt, en dat het slechts een kwestie van tijd is vooraleer het in de vergetelheid van de geschiedenisboeken zal worden begraven zoals de overige restanten uit de hippietijd. De clowneske Paus Franciscus kan die onvermijdelijke realiteit niet tegenhouden met zijn afleidingsmanoeuvres en aandachttrekkerij. Stampvoetend roepen dat men moet zwijgen kan dat evenmin tegenhouden.

 20. De usurpator paus hanteert dezelfde truc als de volgende persoon en als Trump .. waarheid en leugen.. door elkaar, het diabolische.

  Arrestatie van Julian Assange is Just Theatre

  https://www.henrymakow.com

 21. – Auteur “En?” zegt dat goed : Benjamin , Peter, Eric-B.L. en geestesverwanten kunnen beter stoppen met hun gedweep met de tridentijnse ritus in het latijn. Het lijkt alsof ze niet kunnen verdragen dat de mensen die de heilige Mis bijwonen er iets van begrijpen. Onverdraagzaamheid troef bij deze dwepers.

  – Slecht nieuws voor Benjamin. Ik heb ergens gelezen dat de deuren in de tempels van de vrijmetselaars op hengsels draaien. Zeer vermoedelijk draaien de deuren bij Benjamin thuis op dezelfde manier ! ! ! Laat dat niet toe, Benjamin ! Uitbreken die deuren, en installeer overal los hangende planken of zoiets. 🙂

  AGSt.

  1. ☩JMJ☩

   U kunt uw gebrek aan argumenten niet verbergen met uw opgeblazen verbale diarree, Stinus. Het zegt veel over de maatschappij dat een intellectuele pygmee zoals u ongehinderd is kunnen opklimmen in universitaire graden.

   Zie u hier nu bezig.

 22. Na de Waarschuwing zullen de Grote Franse Paus en de Monarch middels de Drie-ene God weten hoe het een en ander opgedragen moet worden.

  In Zacharias 6:13 is tussen die beiden een vreedzame verstandhouding.. daar is de Paus de hogepriester en de eindtijd Cyrus>>koning-keizer ((Jeremia 33:15, Jesaja 32:1)) is alleen priester.

  In Jeremia 33:18 lijkt het of de brandoffers opnieuw worden ingevoerd,
  ..maar wij weten dat het H.Misoffer voor de Joden toen nog niet was voor te stellen..zoals ook in Malakias 3:4.. en wij KUNNEN weten dat de Dag van Zijn komst, het 6e zegel betreft en het vuur het VUUR van de Heilige Geest is, in vers 5 is de Drieëenheid ‘kompleet’.

  De monarch komt eerst als de Malakias 3:1 bode en als de Vreugdebode in Jesaja 52:7.. de eindtijd Cyrus ..((Trump is als een rattenvanger).
  In Jesaja 46:11 zien we de eindtijd Cyrus in de 2e versregel en maitreya, zichzelf de Christus noemende, komende uit het Oosten, hij is de ROOFvogel..1e versregel.. géén parallel tekst.

  De Monarch komt dus eerst als de voorloper van Jezus Christus..in de geest van Elia..de laatste profeet vóór de Waarschuwing, het 6e zegel

  https://youtu.be/KGd-7cyOAt4

  -Piet- John

 23. Indien het KatholiekForum zou worden overgenomen door modernisten dan zullen ook alle ernstige schrijvers van artikelen zich terugtrekken. Dan kan iedereen zien welke geestloze prietpraat in de ‘stijl’ van kerknet en ‘parochie’-blad vele zielen in slaap trachten te sussen. Misschien dat onze gemoderniseerde bisschoppen dan eindelijk de achterkant van hun tong durven tonen in de ijdele mening dat zij door hun eigen intellect God tenslotte konden overwinnen? Dank God voor de huidige Katholieke Profeten die ons degelijk hebben voorbereid op deze geestelijke oorlog.

  1. ☩JMJ☩

   Citaat Eric-B.L.: “Dan kan iedereen zien welke geestloze prietpraat in de ‘stijl’ van kerknet en ‘parochie’-blad vele zielen in slaap trachten te sussen.”

   Er zijn er hier die van dit forum een “Kerknet” proberen te maken met een sterke vleug ratzingeriaans conservatief liberalisme. Maar ook dat is bestemd om te sterven, tezamen met de radicalere vormen van het novusordoïsme, een nieuwe pseudoreligie met een eigen rituele expressie. Priesters die God heiligschennend gelijk een koekske behandelen trekken geen volk naar de kerk; devote Katholieken zullen meer en meer de Katholieke cultus gaan zoeken, terwijl irreligieuze Katholieken liever op een terras gaan zitten op zondagen dan elke week te gaan toekijken hoe een gedegenereerde priester bijna een uur lang (letterlijk met zijn rug naar de fysieke Presentie van God!) gelijk een protestantse “voorganger” de aanwezige congregatie staat toe te kijken en te spreken, denkende dat hij interessant is.

   Het is werkelijk lachwekkend hoezeer de novus ordo ritus een product van de jaren zestig is. De krampachtige greep waarmee de ondertussen in boosheid grijs geworden modernisten zich vastklampen aan dat reeds lang gezonken schip doet denken aan de ondertussen volwassen, bebaarde mannen die met bevende handen en tranende ogen de zoveelste nieuwe Star Wars-film tegemoet zien. Het is een tijdgebonden maaksel, terwijl de Katholieke Ritus een heilige overlevering is, waarvan de Romeinse Canon rechtstreeks door de H. Apostelen Petrus en Paulus geschreven werd.

   Het branden van de Notre-Dame van Parijs is een triest symbool van wat de clerus met de heilige doctrine en cultus van de Kerk gedaan heeft; het kruis echter is staande gebleven, en het is dan ook in het Heilig Kruis dat de H. Roomse Kerk de kracht zal putten om de puinen te herstellen die haar vijanden aangericht hebben binnen haar gewijde muren.

   1. Wat is me dat voor iets : “ratzingeriaans conservatief liberalisme” ? Paus Benedictus XVI was en is een heel betrouwbare kerkleider. Lees zijn boeken “Jezus van Nazareth” en stel het vast. En ook hij gebruikt de volkstaal in de liturgie, het gezond verstand en het Tweede Vaticaans concilie volgend. En hij vond en vindt dat ook de vroegere ritus in het latijn nog mocht gebruikt worden voor mensen die daar aan houden. Geen problemen op dat gebied.

    1. ☩JMJ☩

     Het ratzingerianisme is een conservatievere vorm van liberalisme, dat is, het publieke discours ervan is minder radicaal dan het discours van, bijvoorbeeld, Kardinaal Marx, maar het blijft niettemin een expressie van het liberalisme waartegen de H. Kerk een eeuwenlange strijd gevoerd heeft. Beide vormen van liberalisme hanteren het modernisme als vals voorwendsel om te doen alsof het (liberalisme) nu een kerkelijke leer zou zijn, ofschoon het eertijds met vuur en zwaard belegerd werd door de pausen. De modernist spreekt immers over een ‘vitale immanentie’ die, volgens hem, het ‘ervarend’ hart van de mens (met een exclusie van een externe en van de mens onafhankelijke Goddelijke Openbaring) als enige bron van waarheidsbegrip aanduidt en die de geloofsdogmata constant in een fluïde staat houdt (‘evolutie van dogma’) waardoor de artikelen des geloofs in de ene eeuw dit betekenen, en in een andere eeuw dat. De modernist verwerpt het begrip van gefixeerde, onveranderlijke doctrine, hetgeen nochtans aan de grondslagen ligt van het rechtgelovig Christendom.

     Vanuit die waanzinnige mentaliteit heeft Ratzinger, één van de beruchte dwaalgeesten (een typische priester-in-kostuum zoals ze bekend geworden zijn) tijdens het Concilie die bijgedragen hebben om de Vaticanum II-teksten tot de ramp te maken die zij geworden zijn, toen hij kardinaal-prefect was van de CDF aan de ene kant toegegeven dat de Vaticanum II-leer een breuk was met de doctrine van de Katholieke Kerk zoals tot uitdrukking gebracht door de verwerping van moderne dwalingen in de Syllabus, en aan de andere kant gezegd dat die breuk nu tot het leven van de Kerk behoorde en er geen weg terug was. Dat is typisch de modernistisch-immanentistische manier van denken. Wat hij zegt is: “Wat vroeger slecht was is nu goed”.

     Met diezelfde nefaste methode bekritiseerde hij enerzijds de novus ordo liturgie van Paulus VI als een breuk met de liturgische tradities van de Latijnse Kerk, en anderzijds zei hij dat er geen weg terug was, en wilde hij de novus ordo gradueel doen evolueren zodat de novus ordo ritus en de “tridentijnse” Ritus zouden versmelten tot een hybride-liturgie (dit was zijn bedoeling achter het document “Summorum Pontificum”). Dit is eveneens de werkwijze van de zogenaamde conservatieven in de politiek jegens de revoluties die de radicalere vrijzinnigen ontketenen; daarom gaan ze uiteindelijk altijd voor een groot deel mee met die revoluties na een kleine periode van conflict. Het druist in tegen de traditionele religieuze en filosofische principes, maar de meeste mensen zijn niet capabel om het revolutionaire karakter van mannen gelijk Ratzinger te identificeren en denken bijgevolg dat hij “traditioneel” is en een “geloofsverdediger” omdat hij minder flagrant te werk gaat dan frenetieke figuren gelijk Paus Bergoglio. In zekere zin is Ratzinger dan ook gevaarlijker geweest dan die laatste.

     1. Wie paus Benedictus XVI systematisch bekritiseert moet het wel hoog in de bol hebben. En wie het beter denkt te weten dan de conclusies van het Tweede Vaticaans Concilie, die moet het nog hoger in de bol hebben ; meer nog, hij of zij zit verkeerd.

     2. ☩JMJ☩

      Gezien u niet ingaat op de inhoud van mijn voorgaand schrijven en daarmee ongewild uw incompetentie betreffende de materie manifesteert, zullen we het gesprek maar weer eens beëindigen zeker?

 24. Beste Eric-B.L.,

  – Een degelijke katholiek neemt de leerstellige teksten aan van elk concilie, die samen met de teksten van andere concilies de leer van de Kerk bepalen. En de teksten van het Tweede Vaticaans Concilie zijn daar ook bij. Dus wil jij een degelijke katholiek zijn, dan moet je de conclusies en teksten van Vaticanum II aannemen.

  – Is Vaticanum II onjuist ? Helemaal niet. De opvallendste conclusie is dat de liturgie in de volkstaal mag geschieden. Toch de logica zelve ? Elke gelovige die echt wil meeleven met het offer van Christus en alle gebeden in de Heilige Mis heeft nu de kans van dat goed te doen, niet gehinderd doordat hij/zij geen latijn begrijpt. Het invoeren van het missaal was een overgangsfase.

  – Ik heb zelf nog de tijd van de Latijnse Missen meegemaakt. Wel, mijn geloof is veel intenser geworden sedert de invoering van de volkstaal in de Heilige Mis. En ik ben ook veel meer gaan opzoeken wat het katholieke geloof juist inhoudt. Het invoeren van de volkstaal heeft meer en betere mogelijkheden geschapen voor de gelovigen.

  – De ontkerstening was al bezig vóór Vaticanum II, en de huidige secularisatie komt doordat de meeste mensen materialistisch ingesteld zijn, en denken dat ze God niet nodig hebben. Die secularisatie komt echt niet door het gebrek aan Latijn in de H. Mis …

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

 25. Volgens alles zou de veronderstelde moslim in de vorige reactie een brandweerman zijn geweest.
  Maar blijft staan de informatie over de aankondiging van de brand enkele dagen VOOR de brand.. dit ter correctie

 26. Benjamin (17 april 2019 – 18:49),
  Je schijnt niet het vermogen te hebben verder te kijken dan details die jou niet aanstaan. Zo komt het dat je denkt dat de Heilige Mis enkel maar in het latijn mag opgedragen worden. Zo komt het dat je denkt dat de Amerikanen nog nooit op de maan geland zijn. Zo komt het dat je denkt dat de aarde plat is in plaats van rond. Spijtig.
  AGSt.

  1. Uw geraas en onzin zijn we ondertussen gewoon. U behoort tot de loge = normaal dan.

  2. ☩JMJ☩

   Als u er op staat autisme te veinzen en niet op de inhoud in te gaan, Stinus, dan stopt het gesprek. Ik ben momenteel niet bereid om tegen een muur te praten.

 27. Benjamin. Zoals ik al schreef staar je je blind op details, en zie je het geheel niet, waardoor je je finaal zwaar vergist. Zo ook in de mening dat Benedictus XVI een gevaarlijk iemand is. 🙂 Het heeft geen zin te discussiëren over details, als je niet naar al het andere wil kijken.

  Peter. Ik vertel geen onzin. Benjamin is er echt van overtuigd dat de aarde plat is, en dat de Amerikanen nooit op de maan rondgewandeld hebben. Het gevolg van slecht oordeelsvermogen.

  1. ☩JMJ☩

   De cultus van de H. Kerk is geen detail, maar wel een hoogheilige schat die de Kerk moet bewaren en intact houden. Een reductionisme dat de onveranderlijke aspecten van de Religie beperkt tot de Verrijzenis en de Hemelvaart is niet Katholiek; de H. Kerkvaders knutselden ook geen willekeurige en antropolatrische prutsliturgieën ineen. Ratzinger is een klassieke modernist van de oude garde zoals ik aangetoond heb, en dat feit kunt u niet veranderen door eindeloos rond de pot te draaien. Met uw bewoordingen zoals “details” en “het geheel zien” proberen de vijanden van de Kerk steeds meer de domeinen van de Kerk te ondermijnen. Feit is dat Ratzinger beweerde dat, bijvoorbeeld, het Sociaal Koningschap van Christus op het temporaal domein van de maatschappij goed was vóór het Concilie, en verwerpelijk erna omdat de tijden veranderd zijn. Hij noemde de novus ordo ritus van Paus Montini een deplorabele breuk, maar wilde tegelijkertijd dat de novus ordo zou blijven en evolueren. Dat zijn de typische listen van de modernist; St. Pius X en het Sodalitium hadden deze modernistische methode reeds ontmaskerd in het begin van de vorige eeuw. Evolueren, evolueren, altijd maar evolueren; het is om die obsessie met evolueren dat de Sankt-Gallen-maffia met haar teilhardiaanse dwaalleer zo vasthoudt aan het darwinisme en het zoharistisch kosmisch evolutionisme van ‘de wetenschappers’.

   Uw copernicaanse zonnecultus en uw ‘maanwandelende’ vrijmetselaars gebruikt u om van het onderwerp af te leiden, waarschijnlijk in de hoop dat mogelijke lezers uw onkunde betreffende dat onderwerp niet detecteren.

   1. ☩JMJ☩

    Dit was mijn laatste reactie tot u op deze pagina; verwacht hier dus geen reacties meer van mijnentwege.

   2. Dat is heel juist, beste Benjamin.
    Stinus schrijft: ” Het gevolg van slecht oordeelsvermogen.” Benjamin haalt feiten aan en u niet. Hoe kunt u dan spreken over een ‘slecht oordeelsvermogen?’ Ratzinger is een hele geslepen vos. Gelukkig heeft de Heer ons voordien Pausen als Pauls IV, Leo XIII – Pius V – Pius X enz… geschonken. Een bedrieger zal deze haarscherpe documenten en geschriften van deze gezegende Pausen nooit aanhalen en als referenties aanhalen. Ook Roncali aka Johannes XIII die het kruitvat onder de K. Kerk en de eeuwenoude vaste onveranderlijke leer heeft gelegd en bij de opening van het satanisch vat II concilie het lont heeft aangestoken had een hekel aan de Heilige Paus Pius X, dewelke hij aanschouwde als zijn vijand. Dus de zes zogenoemde Vat II Pausen zijn stuk voor stuk modernisten die doelbewust de K. Kerk hebben ondermijnd. De eerste vijand van de Joods vrijmetselarij was en is nog steeds de Katholieke Kerk Semper Idem. In de geschriften van deze misdadigers staat dat ze de K. Kerk zullen infiltreren en er niet uit komen voordat alles ondermijnd is.
    Tenslotte diegene die wil kijken ziet het klaar en duidelijk voor de ogen. Prietpraat verkopen zoals Stinus (vat II concilie besluiten moeten aanvaard worden enz…) zal daaraan niets kunnen veranderen. De waarheid wordt aanvaard door hen die er naar zoeken en ze vinden. Heilig en zaligverklaringen van zulke misdadigers is nog één van de vele pogingen om zand in de ogen te strooien van hen die klaar zien. Een heilige Paus zoals o.a. diegenen die ik hierboven vermeld heb hadden stuk voor stuk een levendig en onwankelbaar geloof.
    Laus tibi Christe+
    Ave Maria+

 28. Stinus,
  wekelijks ontmoet ik twee kleine groepjes christenen die nog actief zijn en die ik uiteraard niet wil ontmoedigen.
  — Eerste groepje zijn oude gemoderniseerde katholieken die nog de bedoeling hebben ernstig het Heilig Sacrament te aanbidden. Zonder priesterlijke begeleiding, zelf de monstrans uit het tabernakel nemen, moderne teksten en moderne liedjes, het modern OnzeVader. Zij komen al babbelend en grappend de kerk binnen en zodra de aanbidding eindigt gaan zij babbelend en grappend de kerk weer uit. Mijn voorzichtige inbreng wordt met hun grapjes tolerant gerelativeerd. Onze priester heeft op die dag vrijaf!
  — Tweede groepje bestaat uit twee jehovagetuigen van moslimoorsprong en twee jehovagetuigen van katholieke oorsprong. Het idee dat Jezus en Maria vanaf de eerste dag innig met elkaar verbonden zijn en hun beide Bloedende Harten voor niets anders kloppen dan voor het heil van alle zielen blijft voor hen bevreemdend. Zij hebben ook geen tempels of kerkgebouwen. Dus nog veel geestelijk werk in het vooruitzicht.
  — Stinus uw woorden zijn voor mij de derde groep, maar dit groepje van u is wel ontzettend hardhorig en vele malen onoprechter dan de twee vorige.
  — En op deze pagina keer ik ook niet meer terug. Zwijg dus a.u.b en be-zin u.

 29. Als, volgens de H.Franciscus, de huidige paus niet Canoniek, dus niet volgens de wettige regels gekozen is, moeten wij de huidige paus, usurpator paus noemen, zijnde een infiltrant en hebben de kardinalen en bisschoppen het recht om hem te WEERSTAAN en dan wil ik het nog niet over die plicht hebben.

  Het schisma komt er, want maitreya, zichzelf de Christus noemende, zal het vaticaan overnemen ..tezamen met zijn “meesters van wijsheid”.
  In 2Tess.2:3-4 zien we de bijbelse valse profeet maitreya die naar vers 7 moet verdwijnen en dat zien we terug in Daniël 7:11 en Jesaja 66:17, verder ook in Openb.19:20, ofschoon de antichrist pas later wordt gedood.. ((aspect van het 6e zegel zoals bij Vassula is te constateren)) .. het oordeel wat daar beschreven wordt is het 6e zegel oordeel, de Dag des Heren, in het Oude testament de dag van Jahweh.. wat o.a. de Waarschuwing inhoudt.

  Na de Waarschuwing komt er een nieuw concilie onder de zeer heilige Franse Paus en de monarch, beide terug te vinden in Zacharia 6:11-15.
  De Latijnse Mis spreekt één taal en was overal bekend ..de landstalen zijn dat niet.. en wat de Monarch betreft .. Hendrik V, daar zegt Nostradamus het volgende over..in de onderstaande link.
  Hij roept Hendrik V ((de -V- wordt niet vermeld door de vertalers, maar dat is wel af te leiden uit de inhoud))..op in zijn wijsheid te geloven, dat wil zeggen in zijn grondslag, het ontvangen VOOR-TEKEN, ZOALS ook vermeldt bij Vassula…… want ook op deze site noemden ze hem een Fantast.. terwijl zij het nalieten, zich te verwaardigen hem te bevragen.. zich nader toe te lichten..volgens Jesaja 11:3.
  Nostradamus verwijst daatbij ook nogeens impliciet naar de Hebr.4:12 en Openb.10. ..wat zijn gestalt betreft. De profetische informatie van Nostradamus komen overeen met katholieke profetieën .. ofschoon zijn methode hoe hij aan die informatie komt waarschijnlijk te verwerpen is.

  https://chartedefontevraultprovidentialisme.wordpress.com/2015/11/27/lettre-de-michel-de-nostredame-au-roi-de-france-henri-v-second-la-revelation-du-grand-monarque/

 30. – Benjamin staart zich blind op sommige details, bekijkt al de rest niet, en stelt daarom onterecht dat paus Benedictus XVI een “gevaarlijk man” is die ons op het verkeerde spoor zet, hij vindt dat de Heilige Mis enkel in het latijn mag opgedragen worden (hoewel ongeveer niemand er dan nog een woord van begrijpt), enzovoort enzovoort.

  – Nog enkele staaltjes van het wereldvreemde oordeelsvermogen van Benjamin :
  1) Mensen die vinden dat de planeten van het zonnestelsel rond de zon draaien, zijn volgens hem aanhangers van een “copernicaanse zonnecultus”. Dag Jan … Dat wijst op een totale incompetentie in verband de waarnemingen van de planeetbewegingen, en een absolute onwil om iets aan te nemen van betrouwbare mensen. Katholieken zijn juist altijd mensen geweest die Gods schepping nauwkeurig wilden onderzoeken. Onderzoek van Gods schepping wordt al aangeprezen in het Oude Testament.
  2) De Amerikanen zouden volgens Benjamin nooit de maan bezocht hebben. Dat zouden alleen maar vrijmetselaarsverhalen zijn. Tja. Die vrijmetselaars toch hé 🙂

 31. Het onderstaande is afkomstig van Nostradamus… het betreft de Notre Dame …verwijst dit naar de brand??!!!!! ((Via google translate Chrome))..

  Degenen die, ondanks de gevaren, hun christelijk geloof trouw bleven, zullen spoedig rebelleren (de Vendeans en Chouans) tegen de slavenondernemingen van de godinnenredenering wiens eredienst zelfs in de kathedraal van Notre Dame gevierd zal worden Parijs .

 32. Beste Piet,
  Bekommer je niet om Nostradamus en zijn bla-bla. Het is waarzeggerij die met het christelijke geloof niets te maken heeft. Te mijden.
  AGSt.

 33. Beste Stinus…

  Jij bezit niet het vermogen om de betreffende profetieën van Nostradamus.. ook die waar ik eerder ook al naar verwees..om die op hun waarde te schatten. ..volg jij maar gerust de valse profeten van de oerknal, want alleen een verduisterd luciferisch intellect is het gegeven om die te kunnen begrijpen..om tot het eerste begin te kunnen terug-denken ..als “ware” zieners..

 34. Beste Piet,
  De geschriften van Nostradamus, die zijn zoals horoscopen. Iedereen (in elke tijd en op elke plaats) vindt er wel zijn of haar waarheid in. De katholieke Kerk heeft altijd moeten waarschuwen tegen bijgeloof, waarzeggers en zo meer. Dat soort onnozelheden verontreinigt alleen maar de mooie en heilige christelijke openbaring.
  A. G. Stinus

 35. Stinus….. Horoscopen??!!!!

  Je veralgemeend zodanig dat het lijkt of je iets zegt, maar feitelijk zeg je niets.. je wekt de schijn dat je een algemeen overzicht heb en dat je de details kent…maar feitelijk parasiteer je op de werkelijke kennis die altijd ook inhoudelijk is …daar zijn de illuminati vrijmetselaars ook goed in ..in het veralgemeniseren.

  ..Zij zijn de ALGEMENE heersers van deze tijd, maar dan wel door liegen, bedriegen ..moorden en oorlogen verwekken om dat doel te bereiken>>> de algemene globale wereld controle… om impliciet over de “inhoud” dat wil ook zeggen over de persoon en zijn unieke ziel te heersen
  Op een andere manier hanteer je je “weerwoord” als zij die demoniseren met de woorden (…) de tactiek waarmee ze Pim Fortuyn monddood probeerden te maken en zelfs letterlijk (niet dat ik een fan van hem ben of was).

  De drie koningen waren ook “magiërs” waren sterrenkundigen net als Abraham…volgens Anna Katharina Emmerick.
  Vooral de eindtijd profetieën van Nostradamus ..waarvan ik er enkele tientallen van ken komen overeen met profetieën van katholieke zieners-heiligen. Dus inhoudelijk ben je weer te voortvarend in je onbenulligheid.
  ….

 36. Piet,
  – Mogen we misschien van u weten waar Nostradamus zijn gezag om “onfeilbare uitspraken” te kunnen doen vandaan haalt ?
  – Een goed katholiek houdt zich niet bezig met waarzeggers die met het katholieke geloof niets te maken hebben.
  – Nostradamus is aan geen kanten te vergelijken met mensen als bv. de zalige Anna Katharina Emmerick.
  AGSt.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht