Kardinaal Sarah: Profeet voor de Kerk en voor Europa

Kardinaal Sarah, Prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten sinds 2014, heeft een nieuw boek gepubliceerd, dat als profetisch mag beschouwd worden. Zijn twee eerdere werken zijn in het Nederlands vertaald, met als titel “God of niets” en “De kracht van de stilte”. Dit derde boek verschijnt eerst in het Frans en draagt de poëtische titel: “Le soir approche et déjà le jour baisse” of  “De avond nadert en het wordt al laat”.

Dit boek is dynamiet zowel voor de Kerk als voor Europa. Het gaat dieper in op  het verraad van een bepaalde Kerk, de dwalingen van sommige priesters, de noodzakelijke terugkeer van Europa naar haar Christelijke wortels en het dodelijke gevaar van de migratiestromen die ons continent overspoelen.

Kardinaal Sarah benadrukt dat een wereld, die alle transcendentie uitsluit, zichzelf vernietigt. Hij vergelijkt de “materialistische barbarij” met de “islamitische barbarij” en smeekt de Kerk om Christus opnieuw centraal te stellen. Hij waarschuwt voor de wijding van getrouwde mannen, die sommigen zouden willen invoeren onder het mom van het priestertekort in Amazonië.

Hij heeft scherpe kritiek op de priesters en bisschoppen, die toegeven aan de ziekelijke en misdadige verleiding om de Kerk aan te passen aan de waarden van de huidige westerse maatschappijen. “Voor alles willen zij dat men zegt dat de Kerk open is, gastvrij, attent, modern…”, zo stelt hij, maar “de Kerk is niet gemaakt om te luisteren, zij is gemaakt om te onderrichten: zij is mater et magistra, moeder en lerares. Sommigen hebben de verdorven theorieën van de hedendaagse wereld aangenomen, onder het valse voorwendsel zich open te stellen voor de wereld; het is eerder aan de wereld om zich open te stellen voor God, die de bron is van ons bestaan.”

Dat vele gelovigen de Kerk de rug toekeren, is volgens de kardinaal de eigen schuld van de Kerk en van haar priesters. In de seminaries en de Katholieke universiteiten, wordt de Katholieke leer nog maar nauwelijks onderricht. Er wordt onderwezen wat de mode van de dag is. Er wordt geen catechismusles aan de kinderen meer gegeven en de biecht wordt misprezen. Paus Benedictus heeft gezegd dat de crisis van de liturgie de crisis van de Kerk heeft veroorzaakt. Lex orandi, lex credendi: zoals men bidt, gelooft men. Als er geen geloof meer is, wordt de liturgie herleid tot een spektakel, een folklore, waarvan de gelovigen zich afkeren.

De scherpste kritiek heeft de Guinese kardinaal op de migratiepolitiek van Europa. Hij neemt geen blad voor de mond… laten wij even luisteren…

“Ik ben verbijsterd over al die mensen die emigreren, zonder identiteitsbewijs, zonder project, zonder familie. Denken zij dan in Europa het paradijs te vinden? Dat ligt zeker niet in het Westen! Ik denk dat het ligt in hun land, in hun dorpen, in hun etnische families. U kan toch niet de migranten van de hele wereld opvangen. Opvangen betekent niet alleen ze binnenlaten, maar ook ze werk verschaffen. Hebt u er?  Neen. Hen een woning aanbieden. Hebt u er?  Neen. Ze laten samenhokken in verpauperde buurten, zonder werk en zonder waardigheid, betekent dat mensen opvangen? Dat lijkt mij eerder op een maffiose organisatie! De Kerk mag niet meewerken aan een mensenhandel, die sterk lijkt op slavernij.

Ik vind het schandalig, dat in vele kerken het woord van God wordt gebruikt om dit te rechtvaardigen. God wil geen migratie. Christus is als Kind naar Egypte moeten vluchten, omwille van Herodes, maar hij is nadien teruggekeerd naar zijn geboortegrond. Juist zoals God steeds zijn volk naar Israël heeft teruggebracht, na elke hongersnood en na elke deportatie. Een land is een grote schat, het is daar dat wij geboren zijn, het is daar waar onze voorouders begraven liggen.”

“Welke cultuur kan u aan de immigranten aanbieden? Bent u nog in staat uw cultuur en uw Christelijke waarden uit te dragen? Ik ben bang dat de demografische wanverhoudingen die door deze migratiestromen veroorzaakt worden er toe leiden dat uw identiteit en al wat u door de vorige generaties werd overgeleverd helemaal verloren gaat. Europa heeft een bijzondere zending, die God haar gegeven heeft: het is door u dat wij (Afrikanen) het Evangelie gekend hebben, dat wij de familiale waarden, de waardigheid van de persoon en de vrijheid gekend hebben. Indien u verzaakt aan uw identiteit, indien u verdrinkt in een bevolking, die uw waarden niet deelt, loopt u een groot risico, dat uw Christelijke waarden en uw identiteit verdwijnen. Het is juist zoals het Oude Rome veroverd door de barbaren.”

Kardinaal Sarah beschouwt het migratiepact van Marrakesh als een zelfvernietigingswapen. Hij zit daarmee op een lijn die volledig tegengesteld is aan die van Bergoglio en diens sympathisanten. Dat fameuze pact van Marrakesh heeft bij ons voor de val van de regering gezorgd. Dat pact zou volgens bepaalde “nuttige idioten”, zoals de Beke’s en De Croo’s van deze wereld, niet bindend zijn… Onlangs heeft “Europa” echter bevestigd dat het wel bindend is… Reeds enige verontschuldiging voor deze desinformatie gehoord? Neen, zij zijn waarschijnlijk teveel bezig met de nieuw bubbel: de klimaathysterie. Daarmee kan het belangrijkste probleem van deze tijd, de massale clandestiene immigratie, voor enkele weken verdoezeld worden.

Laten wij nog even kardinaal Sarah aan het woord:

“U bent gekneed door het Christendom, alles is Christelijk in Europa. Waarom wordt dit ontkend? Geen enkele moslim verloochent zijn identiteit. Indien u niet terugvindt wie u bent, zal u verdwijnen. En indien Europa verdwijnt, zal er een verschrikkelijke omwenteling plaatsvinden: het Christendom zou wel eens van de aardbodem kunnen verdwijnen. Doe uw oogkleppen af. U ziet toch dat u door de Islam overspoeld wordt: zij willen de hele wereld islamiseren en zij hebben er de financiële middelen voor. Zij zullen daar echter niet in slagen, omdat de Heer met ons is tot het einde der tijden. U mag nooit beschaamd zijn om wie u bent: degenen die u verwelkomt, moeten zich aan uw cultuur aanpassen. U moet daar echter wel nog een cultuur voor hebben: u zal ze niet kunnen laten opgaan in uw atheïsme en in uw materialisme, dat zij verwerpen.”

Kardinaal Sarah is heel kritisch voor de Europese commissie, aan wie hij verwijt de landen te willen ontwrichten, die opkomen voor hun identiteit, zoals Polen. Toen hij in 2017 naar Polen op bezoek ging, heeft hij het duidelijk gezegd:

“Polen: u bent eerst Pool, Katholiek en daarna pas Europeaan. U mag die twee eerste identiteiten niet opofferen op het altaar van een technocratisch en statenloos Europa. De Europese commissie denkt slechts aan de constructie van een vrije markt ten dienste van de grote financiële machten. De Europese Unie beschermt de volkeren niet meer, zij beschermt de banken. Polen is vrij om aan Europa te zeggen dat iedereen door God geschapen is om op een bepaalde plaats gezet te worden, met zijn cultuur, zijn tradities en zijn geschiedenis. De huidige wil van Europa om de wereld te globaliseren, door de naties en hun eigenschappen af te schaffen, is pure waanzin! Iedereen moet in zijn eigen land leven. Zoals een boom heeft iedereen zijn eigen grond, zijn omgeving, waarin hij zich volledig kan ontplooien. Het is beter de mensen te helpen om zich in hun eigen cultuur te ontplooien, dan hen te stimuleren om naar een Europa in volle decadentie te komen. De exegese die het woord van God gebruikt om immigratie te rechtvaardigen, is een foute exegese. God heeft nooit deze ontwrichtende toestanden gewild.”

Wat kunnen wij nog toevoegen aan deze duidelijke en profetische woorden van deze gedreven kardinaal. Hij gaat lijnrecht in tegen de politiek en religieus correcte dictatuur, die onze identiteit en onze vrijheid van denken en spreken aan banden wil leggen. De Voorzienigheid kiest in moeilijke tijden soms mensen uit die de opdracht krijgen om de scheefgetrokken paden terug recht te trekken.

Auteur:Veroon ter Zee

14 commentaren op “Kardinaal Sarah: Profeet voor de Kerk en voor Europa

 1. Gelukkig zijn er nog kardinalen die weten waarvoor ze het nog allemaal doen , en deze is toch een goede kardinaal.

 2. Wat een geweldige Kardinaal. Wat zou deze Kardinaal een goede paus kunnen worden, laten wij hiervoor bidden.

 3. Ik heb het boek “God of niets” van Kardinaal Sarah gelezen (dat ik iedereen aanraad), en ik was onder de indruk van die man en wat hij allemaal meegemaakt heeft. Hij heeft mijn hart gestolen.

 4. De kardinaal Sarah heeft de moed gehad het (kerkelijk) politieke immigratie taboe open te breken. Dit heeft een lange voorgeschiedenis, die begon met het geruisloos afschaffen van een bevolking politiek in Nederland, België en elders in Europa, medio jaren 1970. Het kostwinner principe werd losgelaten, de belastingen werden niet meer afgestemd op de aantallen kinderen in de gezinnen. Moeders werden met propaganda, het huis uitgelokt om buitenshuis te werken. Dat was allemaal geen toeval. De immigratie begon toen gelijker tijd, met de intocht in Nederland, van de halve Surinaamse bevolking. Nederland en Europa stonden pas aan het begin van de georkestreerde massa immigratie die we nu meemaken en waartegen kardinaal Sarah zich verzet en aan de bel trekt.
  Maar de immigratie staat niet op zichzelf. Zij is het gevolg van Marxistisch New Age denken, van utopieën uit de jaren 1960, en daarvoor. Zij past in het bredere kader van de mondialisering, en het multicultiralisme. Dit kent geen onderscheid, omdat alles in alles is, en de mens is niets meer dan een economische nutfactor, zonder godsdienst, zonder ziel, zonder identiteit, zonder wortels, zonder geschiedenis en cultuur. Ongeacht de herkomst zijn ze in te ruilen, de één tegen de ander. Dit holistische kernpunt is het credo van de kosmopolieten in de universiteiten, de media en op de hoogste niveaus in de politiek, de internationale organisaties, de banken en de grote multi-nationals. Zij gaan er van uit dat er geen grenzen zijn omdat de wereld van iedereen is. Iedereen mag zich overal vestigen. Dat is het uitgangspunt. Het kosmopolitisme en de massa immigratie zijn geen geen toeval, maar loot van het Verlichtingsdenken van de utopist Comenius (1592-1670). Zij is een doelbewuste opzet geworden van de intellectuele en bestuurlijke elites in Nederland en België, en elders in Europa. In 2009, werden de kosten van het Nederlandse immigratie beleid over de afgelopen 40 jaar, op meer dan 200 miljard euro geschat. (vervolgd)

 5. De immigratie is geen onvermijdelijk probleem, maar een doelbewuste politieke keuze om de Europese, Christelijke beschaving te vernietigen, getuige een twintigtal Franse schrijvers die dit bepleiten, aan de linker en rechter kant van het politieke spectrum. Mondialist of marxist, de meesten schrijven in de massa media of praten in TV programma’s, en zijn van joodse huize : o.a. Daniel Cohn-Bendit, Bernard-Henri Levy, Elie Wiesel, Pierre Lelouche, Alain Minc, Jacques Attali (de man achter pres. Macron), Julien Dray, Alain Finkelkraut, Alexander Adler, en Guy Sorman. Maar er zijn er veel meer. Zij zien de multiculturele of multiraciale samenleving als een waarborg tegen een opleving van de Europese volken en naties, en voor het welslagen de Jew World Order. Hubert Védrine, ex-minister van Buitenlandse zaken onder de FR pres. Mitterand, zegt dat de massa-immigratie erop gericht is de Europese volken te vernietigen. Tussen 1990 en 1999, liet de Nederlandse socialist en vrijmetselaar, tevens (vice) premier, Wim Kok, meer dan een miljoen immigranten binnen. (vervolgd)

  1. (vervolg)
   Kardinaal Sarah’s boek is voorafgegaan door enkele anderen. We memoreren de boeken van Pim Fortuyn in NL, rond de eeuw wisseling, die waarschuwde tegen de massa immigratie van islamieten en niet westerse, niet Christelijke culturen. Hij schreef als socioloog, dus wat oppervlakkig. In die tijd bracht Alexandre del Valle in Frankrijk op meer precieze wijze de gevaren van de islamieten invasie in Europa en met name in Frankrijk en Duitsland, onder de ogen van een het Franse publiek. Ook legde hij de link met Amerikaanse geheime diensten, traditioneel gericht tegen Europa. Alexandre del Valle trok toen net zoveel aandacht als Pim Fortuyn in NL, maar hij kreeg geen verkettering over zich heen, zoals in NL, met moord tot gevolg. De kogels kwamen van links. Hij kreeg geen bescherming van de socialistische regering. Meer internationale bekendheid kreeg Oriana Fallaci, de Italiaanse journaliste en schrijfster die zelfs door paus Benedictus XVI in september 2005, welwillend werd ontvangen. Zij heeft met haar boeken, “La Rage et l’Orgueil”, en “La Force de la Raison”, in 2004, de capitulatie ontdekt van alle Europese regeringen in die tijd. De capitulatie in 1975, was een geheime overeenkomst van de EU-ministers van Buitenlandse zaken, met Noord-Afrikaanse islamitische landen. Daar zijn afspraken gemaakt over de immigratie en de verplichtingen van de gastlanden, in ruil voor de ongestoorde levering van olie. Een casus belli die door de toenmalige regeringen verborgen werd gehouden. Enkele jaren later, in 2007, heeft de Egyptisch-Israëlische schrijfster Bat Ye’or, het complot aangetoond in haar boek “Eurabia”, the Euro-Arab Axis”. Zij wijst op het instituut van de “Euro-Arab Dialogue”, die Europa in een “Eurabia” moet transformeren. “Eurabia” moet een cultureel en politiek aanhangsel worden van de Arabische moslim wereld. “Eurabia” is fundamenteel anti-christelijk, anti-westers, anti-amerikaans, en anti-joods. De Euro-Arabische dialoog, is de afgelopen jaren tot stand gekomen door de verborgen collaboratie van politici, en intellectuelen met toegang tot de massa-media. Zij spuien de ideologische en multiculturele propaganda. Bat Ye’or heeft een geheime geschiedenis boven tafel gebracht, van een kleine groep die uitgroeide tot een machtige lobby om Europa te islamiseren. De EU Commissie is hier vanaf het begin nauw betrokken geweest, met geld en mankracht. De toenmalige Duitse minister van Buitenlandse zaken onder Hennoch Kohn, (alias Helmuth Kohl), Dietrich Genscher, een ex-DDR Oostduitser en hoge vrijmetselaar, samen met zijn Belgische collega, de hoge vrijmetselaar Henri Simonet, waren de gangmakers. Bekende NL Arabisten uit de universitaire wereld waren op de hoogte van de revolutionaire ontwikkelingen binnen de EU – Arabische Dialoog, maar hebben al die jaren hun mond gehouden, uit vrees voor represailles. Voor NL was de socialistische minister van Buitenlandse zaken, de vrijmetselaar Max van der Stoel, betrokken. Desalniettemin konden al deze ontwikkelingen in de NL rechtsstaat jarenlang verborgen blijven. Ook de opvolgers van Van der Stoel, liberalen en Christendemocraten, zijn blijven zwijgen. Dit is een harde aanwijzing dat niets toeval is, maar deel van een complot om Europa via Arabisering en islamisering, te vernietigen. De intellectuele, de politieke en journalistieke elites, van links en rechts, hebben al die jaren gecollaboreerd. Het volk werd dom gehouden.

 6. Ik vul graag aan met teksten uit het boek van
  Marino Restrepo ‘katholieken ontwaak’!!

  De vijand binnenin.

  Zovele katholieke harten zijn tegenwoordig verhard door het materialisme en het rationalisme.
  Hoe kunnen we reageren op de kwade geest van verdeeldheid die de Kerk bestookt terwijl Zij kalm, rechtvaardig en liefdadig wil blijven tegenover wie verleid zijn door de illusies van een hybride christendom? De New-Age-bewegingen zijn nu actieve evangelisten geworden van de families van gelovigen en hun vrienden, die hen naar hun sekten lokken en hen blootstellen aan allerlei gevaarlijk ideologieën en filosofieën. We zijn weer in het Efeze van het Heilig Paulus, waar de harten op zoek zijn naar tekenen en wonderen.

  We moeten onze Kerk opnieuw evangeliseren in de geest van de Heilige Paulus en alle kerkgenootschappen aansporen om zich opnieuw te verenigingen in één lichaam. We moeten hen oproepen om verder te kijken dan louter aardse goederen en om beginnen te investeren in hun geestelijke economie. We moeten het volk van God beschermen tegen de verleiding van het evangelie van de welvaart waarvan de aantrekkingskracht alleen maar zal toenemen met het verstrijken van de tijd.

  Jezus heeft deze gebeurtenissen voorspeld. Hij voorspelde dat zelfs gelovigen zouden worden misleid door de wonderen die Satan zou uitvoeren in de naam van God. We moeten de goede strijd van het evangelie strijden als de ware Kerk van Christus, verenigd in genade. We moeten beseffen dat we nu voor een bepaald geestelijk landschap staan dat zowel om beslissende actie als om zorgvuldige onderscheiding vraagt. De vijand past zich aan elke situatie aan en oefent op subtiele wijze zijn kwaadwillige invloed uit vanuit de schaduw. Hij probeert bij elke generatie in de gunst te komen met beproefde tactieken om zielen in de val te laten lopen.

  Vele moderne theologen en liberale geestelijken, zoals ze vandaag de dag bekend zijn, doen er alles aan om de Heilige Paulus te negeren, omdat het onderricht van deze apostel een rechtstreekse uitdaging is van hun gekoesterde filosofieën en ideologieën van de materialistische cultuur die ze dienen. Bij het uitvoeren van hun pastorale plichten is het niet de wet van God of de vrees voor de Heer die voor hen van belang is, maar wel het menselijke respect en het populair zijn bij de mensen. Dat is de reden waarom zij de Heilige Paulus als bedreigend ervaren. Een paulijns priester zijn betekent het verlies van de steun van de mensen riskeren, inclusief hun financiële steun.

  Verschillende priesters hebben me verteld dat deze angst voor velen in de Kerk verlammend is. Het is gebruikelijk dat priesters zich meer bezighouden met het behagen van mensen dan met het behagen van God. Ze zijn vaak zo bezorgd over hun reputatie en hun imago dat ze zelfs bereid zijn om de boodschap van het evangelie in gevaar te brengen.

  In elke tijdsperiode en op elke plaats is de boodschap van de Heilige Paulus een krachtig wapen voor het bestrijden van het kwaad. Dat blijft zo tot het einde der tijden. In de loop van de jaren heeft mijn apostolaat zich ontvouwd en ben ik gaan beseffen dat de meeste katholieke gelovigen de waarheid willen horen, ze stellen het op prijs om vermaand te worden. Dat hoeft niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat ze een radicale verandering in hun leven zullen aanbrengen – velen gaan treurig weg, net als de rijke jongeling in het evangelie – maar ze herkennen wanneer ze de waarheid hebben gekregen of de ware weg zijn gewezen.

  Ik heb dezelfde ervaring met katholieken jonge mensen in vele landen. Ze staan open voor de pure, onvermengde waarheid, voor de geest van de uitdagende woorden van de Heiige Paulus. In de wereld van vandaag, ondergedompeld in een New Age-cultuur met allerlei bijgeloof, occulte praktijken en heidense filosofieën, is het niet verrassend dat onze jonge mensen worden verleid door bekoringen, via mode, media en muziek. Ze zijn zich grotendeels niet bewust van de ernstige geestelijke gevaren waaraan ze zijn blootgesteld, waaronder zelfmoord en ander kwaad.

  Hoe kunnen we dan werkeloos toekijken terwijl de Kerk in een diepe slaap blijft en geconfronteerd wordt met zo’n geestelijk gevaar? Als we een katholieke kudde zien zonder exorcist, moeten we ons daarbij ernstige vragen stellen. Waarom zou een bisschop weigeren om een exorcist in zijn bisdom aan te stellen? Komt het door de slechte vorming die hij in het seminarie heeft gekregen, die onwetendheid van de basis van demonologie of is het eenvoudigweg een verwerping van de mogelijkheid van bovennatuurlijke gebeurtenissen? Komt het door een zeer ‘rationele ‘opvatting of een psychologisering van demonische manifestaties?

  De katholieke Kerk is geen onderneming, geen serviceclub en geen mensenrechtenbeweging. Priesterschap en religieus leven zijn niet alleen maar ambten; het zijn heilige roepingen, een directe roeping van God. We hebben vandaag een Kerk waarin het heel gewoon is om geestelijke te vinden die onwetend en onverschillig zijn voor de geestelijke wereld. Je vraagt je zelfs af wat ze in de Kerk komen doen.

  Het is nu niet het moment om te zwijgen of om onze post te verlaten. De schapen worden weerloos achtergelaten, zonder herders om hen te beschermen. Wij moeten aan de kaak stellen wie in de Kerk de leiding hebben en aan hun heilige plicht hebben verzaakt. Onze vermaningen worden door sommige bisschoppen en priesters niet goed ontvangen, maar er moeten hoe dan ook dringend veranderingen worden doorgevoerd. Elke keer er een soort inspectie of onderzoek is, is het alleen de oneerlijke die iets te vrezen heeft. Wie trouw is, is nooit beledigd. In tegendeel, hij zal de inspanning ondersteunen en zich inzetten voor de oplossing. Dit geldt voor zowel binnenin als buiten de Kerk. In het algemeen is het verzet tegen de dergelijke verandering afkomstig van wie een zondig leven leiden. Hun reacties wanneer ze worden geconfronteerd met of betrokken raken bij een onderzoek verraden hen vaak, waardoor het voor ons makkelijk wordt om hen te ontmaskeren.

  Oprechte en eerlijke katholieken begrijpen dat er dringend verandering nodig is en dat het aan ons allemaal is om in actie te komen. Elke kritiek moet natuurlijk steeds met respect en in nederige onderwerping aan het Kerkgezag worden gedaan, maar onze stem moet worden gehoord. Onze Kerk heeft onvervalste katholieken nodig om Haar te verdedigen. Laten we dus Christus navolgen en niet bang zijn om voor de WAARHEID te vechten. We moeten nu dapper vechten in de strijd voor de zuivering van de Kerk, want als we dat niet doen, zal de vijand ons zeker van binnenuit blijven ondermijnen.

  Hoe strijden?

  De Kerk moet ons altijd voor ogen houden dat Jezus echt leeft in de Eucharistie. Als de gelovigen zich hier niet bewust van zijn, als zij hiervoor ongeïnteresseerd en onverschillig zijn, moeten wij getuigen, wat zij ook zeggen of mogen denken, dat het werkelijk God is die wij in de Mis ontvangen en die wij in het Allerheiligste Sacrament bezoeken. Niets is heiliger en belangrijker om te verdedigen. Als onze parochiepriester slecht gevormd is en in het seminarie besmet is met valse theologieën, gelooft hij misschien niet in de werkelijke aanwezigheid. Als hij deze dwalingen vanaf de preekstoel vertelt, moeten we onmiddellijk actie ondernemen en direct met hem gaan praten. Wij mogen niet toestaan dat onze Kerk op grove wijze wordt misbruikt en mishandeld door de verwaandheid en religieuze trots van de Farizeeën van vandaag. Dit is niet de tijd om bij mensen in een goed blaadje te willen staan of om bang te zijn voor wat ze van ons zouden denken. Onze kerk vervalt in een verwoestend protestantisme, en wij hebben de zware verantwoordelijkheid om alles te doen wat in ons vermogen ligt om dit te voorkomen.

  Wat zal er worden van onze tradities? Aan het tempo van vandaag vraagt je je af of er iets van de heilige Traditie overblijft, wanneer het christendom wordt verspreid door magiërs en verkopers die er een industrie van hebben gemaakt, die Jezus verkondigen zonder het Kruis en zonder opoffering. Het is belangrijk om te onthouden hoe de goddelijke liturgie is begonnen. Onze heilige liturgie afschaffen zou hetzelfde zijn als proberen te leven zonder ademen. Het volk van God heeft een Kerk gekregen, die het leger van God op aarde is. Daar moeten we standhouden, waarop ze standvastig staan om de goede strijd van het evangelie te strijden, ter vervulling van de zending van de kerk om zielen te redden voor het koninkrijk van God.

  Soms lijkt de hemel somber maar God is altijd achter de wolken van dit tranendal, wachtend op ons, om ons elke dag te helpen ons kruis te dragen, totdat we uiteindelijk de top van Golgotha bereiken. We hebben de kaart en het kompas gekregen. We zijn de weg naar onze eeuwige verblijfplaats bij de Vader gewezen, die ons nooit alleen laat, zelfs niet voor één minuut. We kunnen troost putten uit het kennen van de Geopenbaarde Waarheid; de Geest van God is altijd met ons.

  1. @ lotje (2 april 2019 – 06:11)
   Dag Lotje,

   Ben wel begeesterd door uw aanpak en uw volledige overgave ten aanzien van God.
   Mogelijk hebben wij raakpunten, gelijk opnieuw gaan evangeliseren van jongeren en ouderen.
   Ik zelf wil ook van geen wijken weten, als het gaat over Onze Lieve Heer en zijn geliefde Moeder Gods Maria.
   Mogelijk kunnen eens zien om in ons Vlaanderen opnieuw een leken het evangelie en woord Gods te verkondigen.
   Zoals vroeger ons geleerd werd, maar ook een te kijken wie er mogelijk wil meedoen.
   Met een beetje goede wil kan dat wel lukken.
   Mag ik beleefd vragen dat naar Lotje te willen door te mailen, als ook mijn coördinaten a.u.b.
   Waarvoor mijn dank

   Br. Jacob… .

 7. Dag Jacob,

  Bedankt voor je bericht.
  Ik heb nog geen mail ontvangen van dit forum.
  Maar, de verantwoordelijke mogen je mail gerust doormailen.
  Zodra ik het heb neem ik via mail contact met je op.
  We kunnen dan een keer bekijken of we iets kunnen doen rond de evangelisatie in Vlaanderen!
  En zo ja, of er dan ook nog anderen mensen geïnteresseerd zijn.

 8. Ja hoor Lotje, er zijn er wellicht nog velen (waaronder ikzelf) die overigens vinden dat eerbiedig geloof in God niet in tegenstelling staat tot een liefdevolle Kerk.
  Heel de situatie brengt me naar het gebed tot de aartsengel Michaël waar wij vragen om ons te beschermen tegen de arglistigheden van de duivel. De duivel is al heel lang bezig zijn kanonnen in stelling te brengen. De laatste eeuw lijkt het grote eindoffensief ingezet te worden.
  Maar Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat ! ! !

 9. Geweldig gezegd van de kardinaal.Precies zoals ik er ook over denk heeft hij verwoord.Ik voelde mij opbloeien. Zou mooi zijn als Paus Franciscus een omwenteling in de richting van kardinaal Sarah ging maken.Een kerk die dan er weer meer toedoet. Namelijk staan voor het evangelie, de Geestelijke weg i.p.v. het wereldse. Zoals Jezus zei;”Ik sta wel in deze wereld maar ben niet van deze wereld”.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht