De permissieve wil van God

De tekst die door paus Franciscus bij zijn bezoek aan de Verenigde Arabische emiraten ondertekend werd, waarin hij stelt dat: “het pluralisme en de verscheidenheid van godsdiensten, kleur, geslacht, ras en taal zijn wijze goddelijke wil aantonen”, heeft veel stof doen opwaaien. Wij zijn gewoon geraakt (zonder het evenwel goed te praten…) aan het dubbelzinnige taalgebruik van Bergoglio en aan diens gewoonte om de media naar de mond te praten; ditmaal ging het echter om een officiële verklaring komende van het hoofd van de Katholieke Kerk.

Er zijn waarschijnlijk heel wat bisschoppen, die met deze tekst niet akkoord zijn, maar die te laf zijn om enig protest te laten horen. Dit kan niet gezegd worden van de moedige Mgr Athanasius Schneider, hulpbisschop van Karaganda in Kazachstan en één van de felste critici van paus Franciscus. Tijdens het ad limina bezoek van de bisschoppen van Kazachstan en Centraal Azië heeft hij de Paus ontmoet en hem om verduidelijking gevraagd. Wat volgt is heel interessant en geeft met één woord een totaal andere uitleg van de gebruikte zin.Hier volgt zijn relaas:

“Betreffende mijn ongerustheid over de zin gebruikt in het document van Abu Dhabi – dat God de verscheidenheid van godsdiensten “wil” – was het antwoord van de Paus heel duidelijk: hij heeft verklaard dat de verscheidenheid van godsdiensten slechts de permissieve wil van God was. Ik heb getracht wat dieper in te gaan op de vraag, tenminste door de bewuste zin aan te halen, zoals hij in het document kan gelezen worden. De zin stelt dat, juist zoals God de verscheidenheid wil van geslacht, kleur, ras en taal, Hij ook de verscheidenheid van godsdiensten wil. Er bestaat een duidelijke vergelijking tussen de verscheidenheid van godsdienst en de verscheidenheid van geslacht.

Ik heb de aandacht van de Heilige Vader op dit punt getrokken en hij heeft erkend dat met deze rechtstreekse vergelijking de zin verkeerd kon begrepen worden. In mijn antwoord heb ik onderstreept dat de verscheidenheid van geslacht  niet de permissieve wil van God was, maar dat zij formeel door God gewenst was. De Heilige vader heeft dit erkend en hij is met mij overeengekomen dat de verscheidenheid in geslacht niet de permissieve wil van God was.

Wanneer wij echter deze twee uitdrukkingen in éénzelfde zin gebruiken, wordt de verscheidenheid van godsdienst geïnterpreteerd als op positieve wijze door God gewild,  juist zoals de verscheidenheid van geslacht. De zin leidt dus tot twijfels en tot verkeerde interpretaties. Ik heb dus aan de Heilige vader gevraagd om hieraan een wijziging aan te brengen. Hij heeft aan ons, bisschoppen, echter geantwoord: “u kan gerust zeggen dat de zin in kwestie over de verscheidenheid van de godsdiensten de permissieve wil van God betekent.”

Auteur:Veroon ter Zee

20 commentaren op “De permissieve wil van God

 1. alle Godsdiensten op één hoop gooien is inderdaad te ver, maar van deze paus zijn we veel gewoon!

 2. – Die uitspraak van de paus zal ongetwijfeld weer veel (al dan niet reeds wankelmoedige) gelovigen in de war brengen. Ze werkt relativisme in de hand : “Tot welke godsdienst je behoort en wat je doet, dat maakt allemaal niets uit. God is een brave gast, maak je maar in niets ongerust.”
  – Met jezuïeten krijg je dikwijls miserie.

 3. Met Franciscus kan het tegelijkertijd zowel vriezen als dooien. Het is voor ieder wat wils en bijgevolg vlees noch vis. Het hangt er maar vanaf met wie hij toevallig zijn bergogliaanse tango danst. En terwijl hij zo eenieder om z’n vinger windt en het godsvolk zand in de ogen strooit, werkt hij in rasse schreden (tot grote vreugde van kardinaal Danneels en meneer Mc Carrick) de agenda van St Gallen af. We zullen zien hoelang OL Heer dat, zijn PERMISSIEVE wil indachtig, blijft tolereren.

   1. Beste Veroon ter Zee, U begint uw artikel met: “De tekst die door paus Franciscus bij zijn bezoek aan de Verenigde Arabische emiraten ondertekend werd, waarin hij stelt dat: “het pluralisme en de verscheidenheid van godsdiensten, kleur, geslacht, ras en taal zijn wijze goddelijke wil aantonen”, heeft veel stof doen opwaaien.” Ja, dat is ook zo. Maar waar geen stof voor opgewaaid is en dat nog veel meer stof had doen opwaaien door Bisschoppen??? enz, is dit:

    Bergodlio een ware ketter en geen paus. Ontkenning van Jezus Christus.
    Osservatore Romano, Januari 11, 2019, p. 4.
    Francis ‘6 januari 2019 videoboodschap’ naar de Koptisch Orthodoxe Kerk van Egypte ‘:

    “Met vreugde groet ik jullie allemaal bij de gelukkige gelegenheid van de inwijding van de nieuwe Geboortekathedraal, gebouwd in de Nieuwe Bestuurlijke Hoofdstad … Ik richt een speciale groet aan mijn geliefde Broeder, Zijne Heiligheid Paus Tawadros II, en aan het dierbare Koptische Orthodoxe kerk, die in staat is geweest om een waar getuigenis van het geloof te geven … Beste broeders en zusters, u hebt martelaren die kracht geven aan uw geloof. Dank u voor uw voorbeeld … In de nieuwe kathedraal mag de aanbidding van God in de hemel altijd welkom zijn, en mogen wij daar Zijn zegen neerdalen …

    Francis zegt dat het een “gelukkige gelegenheid” is om de voltooiing van een nieuwe (en zeer grote) schismatieke kerk te zien. Francis zegt dat de schismatieke en ketterse Koptische “Orthodoxe Kerk” en zijn leider (die Franciscus “Heiligheid” en “Paus” noemt) “een waarachtig getuigenis van het geloof” zijn. Naast het ontkennen van het pausdom, verwerpen de ‘Koptisch-orthodoxen’ het Concilie van Chalcedon en het dogma dat Jezus Christus, een goddelijke Persoon (de Tweede Persoon van de Gezegende Drieëenheid), in twee niet-contesteerbare naturen.

    Concilie van Chalcedon, Definitie van het Geloof, 451:
    “Wij belijden, in navolging van de heilige vaders, allen eenstemmig dat onze Heer Jezus Christus één en dezelfde Zoon is, volmaakt in zijn Godheid en volmaakt in zijn mensheid, waarlijk God en waarlijk mens, bestaande uit een redelijke ziel en een lichaam, één van wezen met de Vader naar zijn Godheid en één van wezen met ons naar zijn mensheid, ons in alles gelijk, uitgenomen de zonde, van eeuwigheid uit de Vader gegenereerd naar zijn Godheid, maar in het laatst der dagen omwille van onze zaligheid uit de Maagd Maria, de moeder Gods, geboren naar zijn mensheid, één en dezelfde Christus, Zoon, Heer, Eniggeborene, in twee naturen, onvermengd, onveranderd, ongedeeld, ongescheiden; daarbij wordt het onderscheid tussen de naturen in generlei wijze tenietgedaan door de vereniging, maar veeleer de kenmerkende eigenschap van elke natuur bewaard en samengebracht in één persoon en één hypostase, niet alsof Christus is gescheiden of verdeeld in twee personen, maar één en dezelfde Zoon en eniggeboren God, Woord, Heer, Jezus Christus; precies zoals de profeten vanaf het begin betreffende hem hebben gesproken en onze Heer Jezus Christus ons heeft geleerd, en de geloofsbelijdenis van de vaders ons heeft doorgegeven.”

    De “Koptisch Orthodoxe” zijn daarom om verschillende redenen duidelijke ketters. Dus, volgens Francis, is de beruchte ketterij en schisma van “Koptische Orthodoxie” het “ware getuigenis van het geloof”. Franciscus noemt de ketterse en schismatieke sekte ook ‘dierbaar’, een ‘voorbeeld’, en zegt dat ze ‘martelaren hebben’. Francis is een ketter.

    U voegt er nog aan toe, wat iedere gelovige nog meer in verwarring brengt: “ditmaal ging het echter om een officiële verklaring komende van het hoofd van de Katholieke Kerk. “
    Hoe in hemelsnaam kan nu iemand die een openbare ketter is de titel van paus, heilige vader plaatvervanger van Christus op aarde, hoofd van de Katholieke Kerk enz, niet waardig is en niet kan dragen een officiële verklaring of het onderschrijven ervan in de naam van het hoofd van de Katholieke Kerk??????? Bergoglio is zelfs geen Katholiek,hij is niets!!!
    Wie een openbare ketter eert erkent en of steunt zal hetzelfde lot ondergaan van een ketter zelfs als hij universeel erkent wordt.
    Laus tibi Christe +
    Ave Maria +

    1. Beste Peter,

     “Wie een openbare ketter eert erkent en of steunt zal hetzelfde lot ondergaan van een ketter zelfs als hij universeel erkent wordt”.

     U bedoelt dus dat de 20 Koptische christenen (of ketters volgens u ), die enkele jaren geleden zijn onthoofd door Isis hun verdiende loon hebben ontvangen?

     Ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en het woord van God . Openbaringen 20:4

     https://www.youtube.com/watch?v=WiB318TcpE0

     “Libië stuurt de lichamen van twintig onthoofde kopten maandag terug naar Egypte. Terreurorganisatie ISIS executeerde de mannen al in 2015.”

     1. Beste Chris,

      “Wie een openbare ketter eert erkent en of steunt zal hetzelfde lot ondergaan van een ketter zelfs als hij universeel erkent wordt”.

      “U bedoelt dus dat de 20 Koptische christenen (of ketters volgens u ), die enkele jaren geleden zijn onthoofd door Isis hun verdiende loon hebben ontvangen?” Heb ik geschreven over die onthoofde mensen? of heb ik geschreven over de gruwel van Bergoglio???????
      Even bij de les blijven a.u.b.

     2. Peter,

      U schrijft tot 3 keer toe dat Koptische christenen ketters zijn, afvalligen dus:

      ” de schismatieke en ketterse Koptische “Orthodoxe Kerk”

      De “Koptisch Orthodoxe” zijn daarom om verschillende redenen duidelijke ketters

      “ketterse en schismatieke sekte”

      Indien u van oordeel bent dat de leidinggevenden ketters zijn , dan zijn de leden van deze kerk bijgevolg ook ketters. Of vindt u dat dan niet?
      Want nogmaals, u schrijft dat “wie een openbare ketter eert erkent en of steunt hetzelfde lot zal ondergaan van een ketter zelfs als hij universeel erkent wordt”.
      Misschien moet u dan maar eens verwoorden wat dat lot dan precies mag inhouden.

      Ik verzeker u dat uw (wellicht goed onderbouwde) definitie van wat een waar gelovige behoort te zijn heel vlug zou smelten als sneeuw voor de zon als u samen met heel veel Koptische christenen grote verdrukkingen zou moeten doorstaan. Wij hebben het hier voorlopig nog relatief goed. en wij hebben nog niet tot stervens toe ons geloof in Jezus Christus moeten belijden. Vandaar mijn verwijzingen naar de onthoofdingen. Ik kan alleen maar mijn eerbied en respect tonen voor gelovigen die vasthouden in het geloof in Christus tot welk schisma ze ook mogen behoren.

      Wie meent te staan ziet toe dat hij niet ten val komt.

     3. Beste Chris,

      Ik ben het over heel de lijn volledig met je eens. Ik heb al meer dan eens een reactie gegeven in dezelfde lijn. Over ‘salonkatholieken’ met een meerderwaardigheidscomplex, die geen flauw idee hebben wat Christenen, van welke strekking dan ook, wereldwijd moeten doorstaan omwille van hun geloof. En die dan al die ‘andere’, duizend maal moedigere Christenen komen verketteren van achter hun toetsenbord…

      Ik heb hier al meerdere malen verwezen naar Kerk in nood, Open Doors, Stichting de ondergrondse kerk. Meestal zonder enige reactie.

      Ik heb hier ook al aangeraden om eens een boek ter hand te nemen over vervolgde Christenen. I am N bijvoorbeeld. Of de biografie van Richard Wurmbrand. Een protestants dominee die tijdens het communistisch regime 14 jaar in een Roemeense gevangenis zat omwille van zijn geloof. Nu ja, gevangenis… Strafkamp, uithongering, marteling, dagelijkse fysieke en psychische terreur… En al die jaren heeft hij stand gehouden, omdat hij zijn geloof in Christus niet wilde verloochenen. Ook zijn vrouw, Sabina heeft heel wat jaren dezelfde hel mogen meemaken in een ander strafkamp voor vrouwen.

      Uit het verhaal van Richard volgend citaat:

      De ondergrondse kerk achter het ijzeren gordijn is vol van liefde en ijver. In Rusland zijn er geen lauwe Christenen. Of men is Christen met heel zijn hart, of men is helemaal geen Christen, want het kost heel wat om een discipel van Jezus te zijn. De Christenen daar verspillen hun tijd en hun energie niet, zoals velen in het westen, met het aanvallen van de leerstellingen van een andere Christelijke religie of zelfs met het disputeren over hetgeen niemand weet. Zij leven uit de wezenlijke inhoud van de Christelijke boodschap.

      Wij bidden niet dat wij betere Christen mogen zijn dan andere Christenen, maar dat wij die ene soort Christenen mogen zijn, die God wil dat we zijn, namelijk Christenen die Christus gelijkvormig zijn. Dat wil zeggen: Christenen die gewillig het kruis dragen tot Gods eer.

      Aan allen die anderen zo graag en snel ‘verketteren’, slaap hier eens een nachtje over…

      Voor degenen die willen weten wat hij doorstaan heeft, lees zijn boek. “De ondergrondse kerk, gemarteld om Christus wil” . Onlangs opnieuw uitgebracht, aangevuld met het verhaal van zijn vrouw, Sabina, onder de titel “gevangene nummer 1. Na het lezen van dit boek zal je definitie van ‘een ware gelovige’ er anders uitzien…

     4. Even een link voor degenen die echt geïnteresseerd zijn:

      https://www.sdok.nl/webwinkel/gevangene-nummer-1

      Het oorspronkelijke verhaal is gratis te lezen op de volgende site

      http://www.theologienet.nl/documenten/bekeringgeschiedenis/Wurmbrand,%20Richard.%20Roemenie,%20Gemarteld%20om%20Chrisus'%20wil.pdf

      En om af te sluiten nog een uitspraak van hem:

      Een mens gelooft niet in wat hij zegt in zijn geloofsbelijdenis, maar in datgene waarvoor hij bereid is te sterven.

      Slaap ook daar maar eens een nachtje over…

  1. Die uitspraak van de paus is een christen onwaardig die grote kennis van de bijbel en het geloof moet hebben! dit heb ik nog nooit gedaan, maar Jezus zegt zelf gij die het geloof hebt zult het verkeerde direct herkennen.-

 4. Niet de permissieve wil van God maar van Franciscus I, van de paus!

 5. God heeft nooit toestemming of permissie gegeven, hij heeft de afgodendiensten enkel niet verhinderd. Dat is een enorm verschil. In de verklaring in Saudi-Arabië staat trouwens “God wil”. Dat is zuivere ketterij, die helemaal ingaat tegen het Eerste Gebod.
  Psalm 95 zegt: “De ‘goden’ van de heidense volkeren zijn demonen.”, ofwel duivels.
  NEPpaus Franciscus is een ketter en staat zonder twijfel buiten de Kerk en dus zeker niet aan het hoofd ervan.

 6. ☩JMJ☩

  Aan de aanhangers van de sedevacantistische ketterij deze vraag:

  Wilt u mij eens een lijst geven van twintig personen die u acht als zijnde bisschoppen met bisschopszetels?

  Wie acht u als zijnde electores die een paus kunnen kiezen?

  De Katholieke Kerk behoudt altijd bisschoppen met bisschopszetels verspreid over de wereld; zeggen dat die er niet meer zijn is heretisch, want daar wist men één van de vier kentekenen van de H. Kerk, de apostoliciteit, mee uit (zie het Credo van Nicea). Ook bezit de H. Kerk altijd het legitiem recht om, wanneer de Romeinse Bisschopszetel vacant is, een paus te kiezen; het is dus een geloofsdwaling om te zeggen dat de Kerk geen paus meer zou kunnen kiezen. In het systeem van de leegzetelarij is de Petrijnse Successie gebroken, hetgeen in tegenstrijd is met het dogma van de perpetuïteit van die Successie, plechtig gedefinieerd tijdens het Eerste Vaticaans Concilie (zie de Constitutie Pastor Aeternus).

  Wend u af van deze zielverdervende ketterij die het geloof perverteert en verzet u tegen de kerkelijke revolutie op een orthodoxe manier. Die revolutie is op zich al erg; het is echt niet nodig dat men er nog een schep bovenop komt doen.

  1. Benjamin, uw vraag beantwoordend :”Wie acht u als zijnde electores die een paus kunnen kiezen? ”
   Heel eenvoudig en goed gedocumenteerd in de ware leer van de K. K. , zijnde deze die geen ketter zijnde want daardoor verliest men het geloof.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

 7. Dank voor jou duidelijke reactie Kurt. Ik wou je nog vragen om meer (achtergrond) informatie over wat en wie je schreef, maar je was mij voor!

  “Wij bidden niet dat wij betere Christen mogen zijn dan andere Christenen, maar dat wij die ene soort Christenen mogen zijn, die God wil dat we zijn, namelijk Christenen die Christus gelijkvormig zijn. Dat wil zeggen: Christenen die gewillig het kruis dragen tot Gods eer.”

  Amen

  1. Mar 16:16 Wie gelooft en gedoopt is, zal zalig worden; maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

  1. Beste Kurt, mijn laatste bovenstaande reactie zou voor u en voor iedereen moeten volstaan.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht