Steeds meer vandalisme in Franse kerken

Verbrande kribbe op altaar van de Saint-Alain kathedraal te Lavaur (Tarn), februari 2019 – Foto: Figaro

Er zijn in Frankrijk steeds meer incidenten van vandalisme in kerkgebouwen. Volgens het in 2010 opgerichte Observatoire de la Christianophobie, dat kerkvandalisme in Frankrijk en elders opvolgt, werden er in februari 2019 niet minder dan 44 gevallen van vandalisme of agressie geregistreerd. Tabernakels werden omgegooid, glasramen vernield, een altaar verbrand en beelden stukgeslagen. Om escalatie te voorkomen, bleef de Katholieke bisschoppenconferentie liever discreet over de feiten. Toch tweette de secretaris van de Franse bisschoppenconferentie, E. H. Olivier Ribadeau Dumas het volgende naar aanleiding van de vernielingsgolf: “Kerken worden verbrand, vernield, ontheiligd. We zullen er nooit aan kunnen wennen, dat deze plaatsen van vrede het doelwit worden van geweld of dat ons mooiste en kostbaarste bezit, het lichaam van Christus, wordt vertrapt #stopauxprofanations“.

Profiel vandalen: minderjarig en mannelijk

Kerkvandalisme in kaart gebracht. Bron: Figaro (2010)

Vandalisme tegen kerkgebouwen is niets nieuws in Frankrijk. Le Figaro wijdde in 2010 al een uitgebreid artikel aan dit thema. In 2017, registreerde het Franse Ministerie van Binnenlandse Zaken 978 feiten van vandalisme tegen religieuze gebouwen of kerkhoven, waaronder 878 feiten tegen Christelijke gebeds- of herinneringsoorden. Observatoren wijzen op het tekort aan beveiliging van kerkgebouwen, waardoor ze een gemakkelijk doelwit worden voor rondtrekkende dievenbendes, maar ook voor personen die hun haat of frustratie tegen het Christelijke geloof wensen bot te vieren. Volgens Le Figaro, zou het grootste deel van de vandalen uit mannelijke minderjarigen bestaan : 83 %. 8 % zijn zelfs jonger dan 10 jaar. Hun motivatie is in een aantal gevallen ideologisch. Soms vindt men in de gevandaliseerde kerken Satanistische of Nazi-symbolen of worden de vernielingen op “strategische” data uitgevoerd, zoals 30 april (stichting Church of Satan in de VS en sterfdatum van Adolf Hitler) of 31 Oktober (Halloween).  Maar vaak wordt het vandalisme ook gedreven door minder duidelijke motivaties, zoals verveling, alcoholproblemen, psychische stoornissen, na-aapgedrag of een uitdaging binnen de vriendenkring. Het sleutelwoord is hier de behoefte aan “transgressie”. De jongere slaat iets “heiligs” stuk, om te zien of er consequenties zijn. 

Disfunctionele opvoeding

Al deze daden van godslastering en vandalisme getuigen bijgevolg van een tekort aan jongerenbegeleiding en opvoeding, waar ook de Kerk mede verantwoordelijk voor is. Door in het onderwijs teveel te focussen op (vaak negatieve) aspecten van de christelijke cultuur, en te weinig op het heilige, verliezen jongeren alle gevoel voor de liefhebbende aanwezigheid van God. De anonimiteit van het Internet maakt het bovendien moeilijk voor jongeren om voldoende sociale vaardigheden te ontwikkelen voor een open dialoog, zelfs al is het om te confronteren. Het kan dus geen verrassing zijn, dat laffe, anonieme daden van vandalisme als uitlaatklep worden gebruikt voor allerlei frustraties. We kunnen jammeren, dat onze beschaving erop achteruit gaat, maar uiteindelijk zijn ook jonge vandalen een product van onze disfunctionele samenleving, die jongeren verwaarloost.

Bezoek ook: www.christianophobie.fr

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

18 commentaren op “Steeds meer vandalisme in Franse kerken

 1. Volgens mijn bescheiden mening heeft het met migratie te maken zoals ook de toenemende Jodenhaat in Frankrijk. Er zijn al veel moslimgemeenschappen in Frankrijk en die gaan langzaam maar zeker hun wil aan ons opleggen!!

  1. Klopt, maar als je kijkt waar het vandalisme precies plaatsvindt, is het niet noodzakelijk in gebieden waar de meeste migranten wonen. De haat tegen het Christendom komt ook vanuit de autochtone bevolking. Laten we niet vergeten, hoe er al tientallen jaren negatieve reclame rond het Christendom gevoerd wordt bij de Westerse jeugd.

  2. Als je op de kaart kijkt, dan zie je dat de meeste incidenten niet plaats gevonden hebben in de steden met de grootste hoeveelheden moslims, maar eerder rondom de grote universiteitssteden in de provincie.

   Het lijkt wel alsof het filosofisch satanisme (“Doe wat gij wilt”), waarin de generatie van 1968 opgegroeid is, in de nieuwste generatie getransformeerd is tot een praktisch satanisme.

 2. – Ook in ons land komt er vandalisme in kerken voor. Ik hoorde persoonlijk over vandalenstreken in de crypte onder de Onze-Lieve-Vrouwekerk van De Panne (West-Vlaanderen). De Panne ligt natuurlijk niet zo ver van Frankrijk, en wordt nogal eens bezocht door Fransen.
  – Ik denk dat één van de oorzaken ligt bij het volledig respectloos omgaan met godsdienst bij heel wat mensen. In de ogen van velen is godsdienst totaal waardeloos, en dan mag je daar je verveling of slecht humeur op uitwerken natuurlijk, volgens hun nefaste logica.
  – Ook in de media krijg je die indruk mee : godsdienst is iets voor mensen die niet mee zijn met hun tijd. Helemaal fout …

 3. ☩JMJ☩

  De Katholieken die nog bekommerd zijn om het heilige moeten zich radicaliseren en de integralistische aspecten van de Katholieke doctrine omarmen. Geen pacifisme maar kruisvaarders moeten we hebben.

  Het breinrot der moderniteit zit zo diep dat vele hedendaagse Christenen denken dat zij met een stompzinnige glimlach op het gelaat er vrede moeten mee nemen wanneer Christus Koning door Zijn vijanden beledigd wordt.

  Altaar en haard!

 4. Prachtig artikel. Zoals gewoonlijk. Het is inderdaad een gevolg van onze samenleving die duidelijk te wensen overlaat. Word er eigenlijk in de toekomst, onze jongeren geinvesteerd. Alle ondersteuning voor de jongeren valt weg : de gebroken gezinnen, misbruik van de technologie en verslaving eraan, onderwijs dat te wensen overlaat en waar alle godsdiensturen in de school verwaterd zijn of zelf vervangen worden door een of ander vrijzinnig tijdverdrijf. De gevolgen zijn duidelijk. De jongeren hebben ook geen toekomstperspectief. De regering steekt meer moeite om de oudere werknemers aan het werk te houden dan te investeren in nieuw bloed. Bovendien wordt in de media en in de filmindustrie op slinkse wijze de occulte praktijken aangemoedigd. De jeugd wordt op die manier aangetrokken tot de verboden vrucht dat satan biedt. Degenen die de touwtjes in handen houden achter de schermen zijn al wat blij om hun agenda te promoten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we op een dag de antichrist te voorschijn zullen zien komen. Net zoals in het Boek Openbaring staat. De ogen van velen zullen pas opengaan als het te laat is. En wat doen de katholieken : ze denken in vakjes. Wat doet de Joodse religie : ze denkt in vakjes. Wat doet de Islam : ze denkt in vakjes. Enkel hun terrein. Wat zal het geven als we zien dat de antichrist niet in vakjes denkt. Nog vlug de koppen bijeen steken? Natuurlijk veel te laat.
  Zoals Jezus in de boodschappen reeds gezegd heeft : er zijn 40 dagen na de waarschuwing om degenen die nog niet beslist hebben een kans te geven zich vooralsnog tot Jezus te trekken. Dan zit je met de heerschappij van de antichrist die door een klank- en lichtshow de hele wereld zal bespelen. Maar soit, wie zaait, die oogst.
  In elk geval, Katharina, keep up the good work en articles!!!

  1. ☩JMJ☩

   Mogen goddelijke zegeningen op u rusten, Claudia.

   Citaat Claudia: “Enkel hun terrein. Wat zal het geven als we zien dat de antichrist niet in vakjes denkt.”

   Zoals u zelf aangeeft is religieus pluralisme een kenmerk van de geest van Antichrist. Het kwaad is dus niet dat Katholieken in hun eigen “vak” denken, maar juist dat zij dit in deze lamentabele tijden te weinig doen. Het is altijd de Katholieke Kerk geweest die de geest van Antichrist tegengewerkt heeft in de wereld, terwijl de valse godsdiensten steeds als voetsoldaten ervan opgetreden hebben tegen de Kerk, het zichtbaar Rijk van God op aarde. De ongelovigen die de clerus geïnfiltreerd hebben met hun dwaalleringen en immorele wanpraktijken hebben de contra-revolutionaire strijd van de H. Kerk verzwakt waardoor het kwaad gelijk een kankergezwel gegroeid is in de maatschappij. Geheel de geschiedenis van de mens is een strijd van contra-revolutie versus revolutie, van het Koninkrijk van God op aarde versus de Synagoge van Satan, en de valse godsdiensten zijn instrumenten in de werkplaatsen (logetempels) van die laatste. De rebel-engelen in de hemel, in de eerste dagen, waren revolutionairen, en Sint Michaël met zijn legerschaar, die de revolutionairen uit de hemel gestoten hebben, waren contra-revolutionairen. Zoals de H. Aartsengel de valse meningen van de revolutionairen niet geduld heeft, zo mogen wij die van de niet-katholieke sekten evenmin dulden. Het is de heilige intolerantie van onzen Heer Jezus Christus; de kinderen der gevallenen hebben Hem er om gekruisigd.

   Christenen mogen zich niet in overeenstemming brengen met ketters, schismatici en heidenen, maar moeten de exclusiviteit van de geopenbaarde Religie eerbiedigen. De Belgische bisschoppen hebben de kerkelijke bevolking proberen ‘wijs’ te maken dat hun syncretisch en vrijzinnig discours “pastoraal” was; in werkelijkheid was het dat geenszins, en de feiten zijn dat potentiële bekeerlingen van de jongere generaties de weg naar de H. Kerk niet bewandelen omdat zij denken dat het verwijfd pseudokatholicisme van de subversieve bisschoppen een authentieke representatie is van de Katholieke Religie, quod non!

   1. Beste Benjamin,

    Schisma’s zijn van alle tijden en voor diegenen die Jezus Christus haten maakt het echt niet uit tot welke strekking christenen behoren. In het Isis kalifaat zijn Armeense, Chaldeeuwse, Assyrische, Syrische of Koptische christenen allemaal gelijk voor de sharia: ze worden bestempeld als Nasrani’s ofwel volgelingen van Jezus de Nazarener en buiten de wet gesteld. Hun eigendommen worden gemerkt met de letter Nūn en meestal in beslag genomen. Aan hen de keuze om hun geloof af te zweren, zich buiten het kalifaat te begeven (probeer het maar …) of de marteldood te sterven. In bepaalde gevallen (blijkbaar afhankelijk van de plaatselijke “rechters” ) mogen ze blijven indien ze de hun opgelegde taksen betalen.
    Israëli’s maken trouwens ook geen onderscheid. Tijdens operatie “Cast Lead” in 2008; een beleg van Gaza gedurende 33 dagen werden 1545 burgers , waaronder 473 kinderen omgebracht in dit open lucht concentratiekamp, christen of niet-christen.
    Ik prijs het liefdevolle barmhartige werk van pater norbertijn Daniel Maes tegenover christenen van welk “schisma” ook , zelfs tegenover islamieten.

    1. ☩JMJ☩

     Citaat Chris: “Schisma’s zijn van alle tijden en voor diegenen die Jezus Christus haten maakt het echt niet uit tot welke strekking christenen behoren.”

     Voor God maakt het zeker uit, want alleen Katholieken zijn Christenen. En de occulte sekte (de overloge “Hathor Pentalpha”) voor dewelke de leiders van IS als agenten werkten verzucht vooral naar de vernietiging van de Katholieke Kerk en hanteert graag heretische sekten om schade toe te brengen aan de Kerk, ofschoon IS in het verdelgen van mensen geen onderscheid gemaakt heeft tussen Katholieken en “Orthodoxen”. IS maakte dat onderscheid niet omdat het plan van de logemacht inhield om zo veel mogelijk terreur en verderf te zaaien in de bezette landen; zij maakten zelfs hun eigen mohammedaanse co-sektairen kapot zoals er tijdens het Terreurbewind van de Franse Revolutie eveneens vele sanskulotten onder de guillotine beland geweest zijn.

     Ik wil hier niet mee zeggen dat we er vlak af van uit moeten gaan dat alle uiterlijke leden van pseudokerken naar de hel gaan wanneer zij sterven. Indien er mensen zijn die extern lid zijn bij zo een ‘kerk’ door een onwetendheid waarbij hen geen schuld treft (dwalenden in goede trouw) en die oprecht verlangen om God te dienen, dan spreken we over mensen die impliciet het Katholiek Geloof hebben; zij zijn impliciete Katholieken die geen besef hebben dat zij in dwaling wandelen. Zij zijn buiten de Kerk maar zijn innerlijk verbonden met de geest van de Kerk. God zendt immers mensen niet naar de eeuwige pijnigingen van de hel omwille van zaken waar zij geen schuld aan hebben. Een zonde bestaat uit de materie zelf, de instemming van de wil en het besef dat de daad zondig is.

     Wie echter beseft dat hij kwaad doet door protestant of fotiaan te zijn en toch lid blijft bij zijn sekte, die brengt veroordeling over zich, en het is dan ook een belediging jegens God en een aanslag op de naastenliefde om religieus pluralisme te bevorderen waarmee dwalenden in hun valse meningen aangemoedigd worden om met vaste schreden hellewaarts te blijven lopen.

     Het zijn trouwens de maçonnieke infiltranten die religieus pluralisme binnen de Katholieke Kerk verspreid hebben. Onder andere de priester-schrijver Emmanuel Barbier toont dat aan in zijn “Les infiltrations maçonniques dans l’Église” (1910). Reeds de H. Apostelen waarschuwden tegen heresieën en kerkscheuringen, tegen roofzuchtige wolven die de H. Kerk gingen binnendringen.

     1. Benjamin,
      U schrijft dat alleen Katholieken Christenen zijn.
      Ik verwijs dan ook naar wat ik vandaag heb gericht tot Peter die hetzelfde oordeel velt, en ik hoop echt dat u toch eens goed nadenkt over uw duidelijke veroordeling. ( “De permissieve wil van God”, 12 maart 2019 – 13:10) . Zie ook wat Kurt schrijft.
      Bovendien moet ik u er ook op wijzen dat u enkele maanden geleden (augustus 2018) Assyrische Christenen (een algemene noemer voor Assyrische Katholieken, Orthodexen en Nestorianen) nog als uw broeders beschouwde en hun letterlijk ook Christenen noemt! Lees wat u zelf schreef:
      “Wanneer de goddelijke orde in Europa hersteld is, wanneer deze contreien wederom Heilig Europa kunnen genoemd worden, dan moeten we onze Assyrische broeders gaan helpen om het Christendom in het Oosten herop te bouwen”
      Opmerkelijk, niet?
      Of zijn enkel de Katholieken onder de Assyriërs uw broeders? U zou ze wellicht (en ik ook niet) niet eens van elkaar kunnen onderscheiden mocht je met hen eten. Ik hoop dat je inziet dat uw redenering niet deugt, want dit zou mij nogal een fariseze zelfgenoegzaamheid en arrogantie zijn. Begrijpe wie kan.
      En als laatste:
      Maçonnieke infiltranten beperken hun strijddomein niet enkel tot de Katholieke Kerk. Zoals ik reeds eerder op dit forum schreef in reactie op De ‘Menselijke Broederlijkheidsverklaring’ van Abu Dhabi is een ‘coup’ van de reguliere Vrijmetselarij” wordt ook de Russische Kerk zwaar belaagd:
      “Het christelijke Rusland met als hoofdstad Moskou, het “derde Rome” , heeft onlangs een serieuze rechtstreekse aanval op haar kanoniek territorium en onrechtstreeks op haar geopolitieke macht te verduren gekregen vanuit Oekraïne en de VS.”
      “De afgescheurde Oekraïense Orthodoxe kerk onder leiding van de metropoliet Epiphany Dumenkois is ondertussen overgegaan tot hervormingen die moeten leiden tot een “eigentijdse kerk” die afstand neemt van de uiterst conservatieve Russische Kerk en die de LGBT gemeenschap moet verwelkomen.”
      Vergis u dus niet. Waar Christus wordt beleden en waar immoraliteit nog niet door gelovigen wordt geodgekeurd (zoals hier zo vaak wel in Europa) woedt een hevige fysieke en geestelijke strijd om de zielen der mensen.

     2. ☩JMJ☩

      Ik heb het allemaal al dikwijls gehoord, Chris, de opgekropte boomerfrustratie jegens een God die in feite dingen eist van degenen die Hem aanroepen, een God die niet humanistisch is maar die ons wel in Zijn ondoorgrondelijke barmhartigheid de kans geeft om gelovig te zijn en dat geloof in haar geheel ongeschonden te bewaren.

      Citaat Chris: “Of zijn enkel de Katholieken onder de Assyriërs uw broeders?”

      Mijn godsdienstige broeders onder de Assyriërs zijn inderdaad alleen de Katholieken, en diegenen die zich door onschuldige onwetendheid in niet-katholieke sekten bevinden. Ik wacht alvast op de schijnheilige verontwaardiging in reactie hierop. Wat ik zeg betekent trouwens niet dat we schismatieke Assyriërs aan hun lot moeten overlaten; oosterse schismatici helpen tegen de Turken en Saracenen is iets wat we reeds vele eeuwen geleden ook gedaan hebben.

      Citaat Chris: “Ik hoop dat je inziet dat uw redenering niet deugt, want dit zou mij nogal een fariseze zelfgenoegzaamheid en arrogantie zijn. Begrijpe wie kan.”

      Wat in werkelijkheid niet deugt en farizese zelfgenoegzaamheid en arrogantie is, is de stelling dat we het religieuze indifferentisme van de loges moeten slikken om goede Christenen te zijn en waardig bevonden te worden de hemelpoorten binnen te gaan terwijl de H. Apostelen zelf op zeer ernstige toon gewaarschuwd hebben voor ketterijen en schismata. In de tijden van de Apostelen en de Apostolische Vaders waren de kerkwetten betreffende ketters trouwens veel strenger dan nu, want toen was het zelfs verboden voor Katholieken om ketters te groeten; de H. Apostel en Evangelist Johannes (die zelf zijn Evangelie geschreven heeft tegen de heresiarch Cerinthus!) toont dit in zijn canonieke geschriften [2 Johannes 1, 9-11] (later werd die discipline gereduceerd tot exclusieve toepassing op heretici vitandi). Toen de Romeinse Vervolgingen nog bezig waren werden er reeds mensen als ketters veroordeeld door het bisschoppelijk gezag, en sommige ketters zijn toen ‘martelaren’ geworden voor hun ketterijen onder het heidens Romeins staatsgezag; volgens uw redenering waren de H. Kerkvaders arrogant en zelfgenoegzaam door te zeggen dat die ketters zich niet van het hellevuur konden redden door hun bloed te vergieten. Men helpt echt niemand door mensen in hun dwalingen te bevestigen; het wordt “naastenliefde” genoemd, maar het heeft er in werkelijkheid niks mee te maken. Ik kan er niks aan veranderen dat liberaalkatholieken, die zich zo rechtvaardig en liefdevol achten, alles menen te kunnen herdefiniëren wat God geopenbaard heeft, iets waarvoor de heiligen vanouds beefden van horreur, maar zij moeten niet van mij verwachten dat ik ga mee doen daarmee.

      Citaat Chris: “Maçonnieke infiltranten beperken hun strijddomein niet enkel tot de Katholieke Kerk.”

      Ik heb ook niet het tegendeel beweerd. Maar de Katholieke Kerk is het primaire doelwit van hun kwaadaardig zwoegen, en zij zien haar als de “Grote Vijandin” omdat zij de enige Kerk is die door God gesticht is. Hun meesters weten dat omdat zij in contact staan met de hel en de gevallenen het hen tijdens hun rituelen laten weten. De protestanten zijn trouwens door de occulte sekten van in de zestiende eeuw gesticht en zijn altijd bondgenoten geweest met de vrijmetselaars, zodanig dat de woorden “vrijmetselaar” en “protestant” als synoniemen gebruikt werden door de Belgische clerus tijdens de Mechelse Congressen (zie ook wat Mgr. Ernest Jouin over de banden tussen de vrijmetselaars en de protestanten gezegd heeft). De fotianen waren ook van in den beginne werktuigen van de joodse conspirateurs, maar het maçonniek sloopwerk duurt altijd voort en fotiaanse pseudokerken zijn zoals andere sekten een slagveld van verschillende strekkingen binnen de judeo-maçonnerie die, ieder van hen, die ‘kerken’ willen instrumentaliseren voor het uitvoeren van hun eigen plannen. Boven die door mensenhand gecreëerde chaos kijken de Rothschilds en Rockefellers lachend toe hoe de stupide pionnen hun agenda ten uitvoer brengen, figuurlijk gesproken gezeten op tronen van schedels, de schedels van de mensenmassa die zij in hun psychopathische fureur uitgeroeid hebben.

      Citaat Chris: “Het christelijke Rusland met als hoofdstad Moskou, het “derde Rome” , heeft onlangs een serieuze rechtstreekse aanval op haar kanoniek territorium en onrechtstreeks op haar geopolitieke macht te verduren gekregen vanuit Oekraïne en de VS.”

      Ha, het ‘christelijke’ Rusland met ex-KGB-agent Kirill en de andere ex-KGB-agent en vrijmetselaar van de overloge “Golden Eurasia”, Putin, aan het roer. Heeft u als eens de abortusstatistieken van dat land bekeken? Dat land waarvan de leider, Putin, communistische regimes in Latijns-Amerika steunt en waar Katholieken amper kerkgebouwen hebben omdat KGB-Kirill het plezant acht om te LARPen als ‘patriarch’. Er is trouwens geen echt “derde Rome”, en mannen die zich als bisschoppen en patriarchen verkleden zonder echte apostolische opvolgers te zijn moeten woorden zoals “canoniek territorium” niet in de mond nemen. De “Orthodoxe kerken” krijgen zelfs geen zogenaamde “pan-synode” bijeen omdat de geschillen tussen die verschillende staatskerken oneindig diep lopen en omdat zij in hun denksystemen geen gezag kunnen aanduiden dat die geschillen kan resolveren.

      Begrijp me niet verkeerd; ik wil Oekraïne niet bij de sovieteske Europese Unie, maar ik zie het evenmin graag onder de knoet van Putin komen. Vraag maar eens aan Poolse Katholieken of zij enig vertrouwen hebben in Putin.

     3. Beste Benjamin,

      U schrijft:

      Mijn godsdienstige broeders onder de Assyriërs zijn inderdaad alleen de Katholieken, en diegenen die zich door onschuldige onwetendheid in niet-katholieke sekten bevinden. Ik wacht alvast op de schijnheilige verontwaardiging in reactie hierop.

      Ik geef u geen schijnheilige reactie maar wel volgende woorden:

      Nu nam Johannes het woord en zei: ‘Meester, we hebben iemand in uw Naam duivels zien uitdrijven en we hebben getracht het hem te beletten, omdat hij niet een van uw volgelingen is, zoals wij.’ 50Maar Jezus zei tot hem: ‘Belet het hem niet; want wie niet tegen u is, is voor u.’
      Evangelie volgens Lukas 9

      De Zoon van de donder die zo klaarstond om bliksems te sturen naar ieder die het niet eens was met
      hem, werd een veranderd man door de genade van God. Johannes, de zoon van de donder, werd
      Johannes, de apostel der liefde.

     4. ☩JMJ☩

      Chris,

      U moet uw eigen valse interpretaties niet opdringen aan de H. Schrift tegen de exegese van de H. Kerk in. De goddelijke liefde waarvan Johannes de Apostel was is niet de humanistische, wereldse ‘liefde’ van het maçonnieke religiënsyncretisme. Verder heeft diezelfde St. Johannes, zoals ik in mijn vorige reactie reeds aangetoond heb met verwijzing naar de relevante Schriftplaats, onder goddelijke inspiratie schrijvende als Apostel der Liefde, er op gewezen hoe ernstig de misdaad van ketterij is. Dat heeft volstrekt niks te maken met farizeïsme.

      De grootste daad van naastenliefde die men kan volbrengen is de dwalenden tot het rechte geloof brengen. Het ware geloof is immers de grondslag van alle Christelijke virtus. Zonder het geloof is er geen authentieke liefde tot God en tot de naaste; alle daden van naastenliefde die men dan doet blijven menselijk, verstoken van het bovennatuurlijke niveau.

 5. In alle lagen van de samenleving en zowel onder jongens als meisjes worden dikwijls groepjes gevormd waarbij een jong mens de leiding heeft. Meestal gaat het om een verwend karaktertje die zich graag laat bewonderen en het niet goed verteert wanneer hij/zij niet de nodige erkenning krijgt. Wanneer het om agressieve jongeren gaat is er altijd een dreiging aanwezig. Eender welk straatmeubel of zelfs een hele kerk is dan middel tot afreageren.

  Zij verschillen weinig van een bende loslopende honden waar ieder beest op zichzelf nochtans best wel een vriendelijk kwispelende staart vertoont, maar eenmaal samen in groep volgen zij de leider en willen niet voor iemand onderdoen. Eigenlijk zou de politie hier strenge hoeder moeten zijn en de burgemeester zou dergelijke leiders streng moeten opvolgen in al hun doen en laten, zonder dergelijk karakter ooit rust te gunnen.

  In het beste geval wordt een dergelijk persoon bedrijfsleider/leidster maar in een stad, zelfs in een kleine stad, krijg zulke bende al gauw een maffia-aard. Ik kende zulk een jongetje, enig zoontje van zijn alleenstaande moeder, in een nabij gelegen kleine stad. De meeste leraars hadden het hard te verduren. Zodra hij 18 werd beschikte hij plots over een opvallende auto. Van dan af is er zeer veel mogelijk . . . en wie weet van wie hij kwaadaardige aanmoedigingen krijgt! Gelukkig beperkte hij zich tegenover mij tot enkel wat vernederingen. Goddank heb ik een goede engelbewaarder.

  Dergelijk ongelukkige mensen luisteren nooit naar de innerlijke fijne stem. Voor hen is het aardse leven een bijzonder harde les. In zulk geval is het ideaal wanneer een persoon met voldoende autoriteit ook vriendschappelijk contact weet te bewaren, daar is veel moed, inzet en offervaardigheid voor nodig. Maar wil u een verwaande man of vrouw zonder meer terecht wijzen wees er dan vooraf zeker van dat gij dat aankunt, zoniet ondergaat gij de gevolgen!

  1. Beste Eric-B.L.
   U schrijft: “Goddank heb ik een goede engelbewaarder.”
   Ik herinner iedereen eraan dat ALLE Beschermengelen GOED zijn. Het tegendeel is NIET mogelijk.
   Dat vele Katholieken niet (meer) weten hoe en wanneer de hulp van de Beschermengel in te roepen is door het feit dat de deze devotie niet kennen.
   Er is een goed boekje geschreven hierover. “stuur me je Engelbewaarder” Over Pater Pio en de Engelbewaarders.
   Een mooi gebed dat een ieder zo moeten bidden:
   “God die aan de heilige Pio van Pietrelcina.
   Kapucijn en Priester,
   het grote voorrecht gaf
   om op uitzonderlijke wijze
   te delen in de passie van Uw Zoon, verleen op zijn voorspraak de genade ……. (intentie verwoorden)
   die ik vurig verlang
   en verleen bovenal dat ik door te leven naar het voorbeeld van de Dood van Jezus,
   mag komen tot de glorie van de Verrijzenis

   Eer aan de Vader en de Zoon
   en de Heilige Geest,zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen (3x)’
   En daarna bidden we:
   Engel van God,die mijn bewaarder zijt,
   aan wie de de goddelijke Goedheid mij heeft toevertrouwd.
   verlicht, bewaar,geleid en bestuur mij. Amen.

   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

 6. Ik lees daar ergens : “Alleen katholieken zijn christenen”. Dat klopt natuurlijk niet. Christenen zijn mensen die in Jezus Christus geloven, en Hem op een of andere manier volgen. Katholieken zijn christenen die behoren tot de originele Kerk zoals die door Jezus gesticht werd, en ze kunnen maximaal genieten (als ze meewerken) van alle genaden die ons door Jezus en zijn Kerk geschonken worden via de sacramenten enz. Protestanten zijn bv. christenen, maar natuurlijk niet katholiek.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht