Recent verschenen boek geeft wansmakelijk beeld van homocultuur in het Vaticaan

Foto: Irish times

Een recent in het Nederlands verschenen boek, “Sodoma: het geheim van het Vaticaan”, geeft een zeer schokkend, om niet te zeggen wansmakelijk, beeld van de homoseksualiteit en cultuur van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de Kerk. Volgens auteur Frédéric Martel, zelf een homo, zouden niet minder dan 80% van de clerici in het Vaticaan uit al dan niet actieve homoseksuelen bestaan. Als voormalige adviseur van de Franse overheid in de jaren 1990, werkte Martel vier jaar lang aan het boek en sprak daarvoor onder andere met 41 kardinalen, 52 bisschoppen en monseigneurs, 45 diplomaten, elf leden van de Pauselijke Zwitserse Garde en meer dan 200 priesters en seminaristen.  In totaal, hield Martel 1500 interviews over homoseksualiteit in het Vaticaan en zou hierbij weinig moeite gehad hebben om informatie te verzamelen. 

Het Vaticaan: oudste homobuurt

Als homo voelde Martel al snel de gay “vibe” van het Vaticaan. Hij had het gevoel om zich in de oudste homobuurt ter wereld te bevinden. Soms waren de interieurs net iets te potsierlijk, of was de jonge secretaris of “neef” net iets te aantrekkelijk. Martel moest tijdens zijn interviews zelfs regelmatig seksuele voorstellen afslaan. Volgens zijn bronnen maken heel wat bisschoppen en priesters in het Vaticaan zich inderdaad weinig zorgen over hun gelofte van kuisheid. Flirts, seksfeestjes en bordeelbezoeken zouden er schering en inslag zijn, een publiek geheim dat in stand gehouden wordt door de heersende zwijgcultuur. Soms zou er  kerkelijk geld ingeschakeld worden om de kosten van deze decadente levensstijl te betalen. Zelfs de Zwitserse garde zou niet veilig zijn voor het schaamteloos geflirt van bisschoppen en kardinalen. “Het lastigvallen was soms zo hardnekkig, dat ik zin had om naar huis te gaan,” gaf een Zwitser toe tijdens een interview met Frédéric Martel. “Velen onder ons zijn de nogal indiscrete avances van kardinalen en bisschoppen kotsbeu.” Als verklaring voor het grote aantal homoseksuelen in het Vaticaan opperde Martel, dat de Kerk tot de jaren ’70 voor Katholieke homo-mannen een soort toevluchtsoord was, waar hun weinig maatschappelijk aanvaarde problematiek niet teveel zou opvallen. Niet alle homo’s in het Vaticaan zijn trouwens seksueel actief volgens Martel. Zelfs de homofobie van sommige clerici, zou kunnen wijzen op een onderdrukte homoseksuele geaardheid.

Kardinaal López Trujillo : homo en sadomasochist?

Een bekende homoseksuele bisschop, die Martel in zijn boek vernoemt, is de Colombiaan Alfonso Kardinaal López Trujillo, die onder Paus Johannes Paulus II ooit nog op pad gestuurd werd om de bevrijdingstheologie te bestrijden en nadien te lobbyen tegen homoseksualiteit en condooms. Het is dan ook schokkend om te vernemen dat uitgerekend López Trujillo er een dubbel leven op nagehouden zou hebben van seks met seminaristen, novicen en zelfs prostituees. Bovendien zou hij er plezier in gevonden hebben om zijn sekspartners af te ranselen. Als voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Familie, woonde López Trujillo in een luxueus appartement van 900 m² in het Palazzo di San Callisto te Rome met verschillende Ferraris in zijn garage. Terwijl hij in het kader van zijn officiële taak voor familiale waarden, kuisheid en tegen contraceptie predikte, zou zijn privé-leven een wansmakelijke cocktail geweest zijn van seks, decadentie, geweld en overdadige luxe. 

Waarom de homo-cultuur binnen de Kerk een kordate aanpak van kindermisbruik ondermijnt

Men kan zich uiteraard afvragen of het boek van Frédéric Martel niet gebaseerd is op roddels en overdrijvingen. Maar zelfs al is slechts een fractie van de getuigenissen gebaseerd op ware feiten, kan men begrijpen waarom men in deze cultuur van verdoken (en soms niet zo verdoken) decadentie weinig geneigd is om misdaden als kindermisbruik daadkrachtig aan te pakken. Het is moeilijk om een persoon te vervolgen, wanneer je zelf lijken in de kast hebt en dus kwetsbaar bent voor chantage. Bovendien leidt een decadente levensstijl tot moreel relativisme, wat makkelijk kan uitmonden tot begrip voor een dader van seksueel misbruik.  Een positief aspect is, is dat het in onze digitale maatschappij almaar moeilijker wordt om zich achter een zwijgcultuur te verbergen. Men kan daarom verwachten dat er meer lijken uit de kast zullen vallen, wat mogelijk (en dat zeg ik heel voorzichtig) een aanzet kan zijn tot een versnelde reiniging van onze Kerk. 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

28 commentaren op “Recent verschenen boek geeft wansmakelijk beeld van homocultuur in het Vaticaan

  1. Willy heeft gelijk…de schrijver is op en top homo en beoordeelt als zodanig de Vaticaanse situatie

 1. Dat de schrijver van dit boek de bedoeling heeft om de kerk kapot te maken, is wel duidelijk.
  De andere kant van het verhaal is indien 80% van de priesters, bisschoppen, kardinalen Pausen homoseksueel is en niet celibatair leeft en hen misbruik van jonge kinderen relatief hoger is dan in de maatschappij, dan is er volgens mijn gevoel een relatie tussen homoseksualiteit en pedofilie. Of een van biede beweringen is niet juist. Correct? Wie kan mij hier een antwoord op geven.
  Het zou daarom goed zijn als priesters, bisschoppen, kardinalen en Pausen voor hun seksuele geaardheid zouden uitkomen en duidelijk zouden aangeven of ze wel of niet celibatair zouden leven. Ik denk dat dit tot een zuivering zou leiden die de kerk vrij kan maken van iedere kritiek.

 2. ☩JMJ☩

  Het is moeilijk te zeggen hoeveel clerici sodomieten zijn, en in tegenstrijd met de valse bewering dat Rome het grote bastion van sodomie zou zijn is de aanwezigheid van sodomie in werkelijkheid het kleinst binnen de clerus vergeleken met andere maatschappelijke invloedsposities. Er zit echter een georganiseerd netwerk van sodomie genesteld in de rangen van de H. Kerk, en dat netwerk heeft veel macht in handen omdat het gesteund wordt door de maçonnieke wereldmachten. Indien de maçonnieke wereldheerschappij zou instorten zouden de sodomieten binnen de clerus terstond machteloos worden.

  Door de val van de Pauselijke Staten in de negentiende eeuw is de H. Kerk een belangrijk verdedigingspantser ontnomen geweest, en in die toestand is de gnostische Mariano Rampolla tot het kardinalaat kunnen opklimmen, die zo in het Vaticaan een netwerk heeft kunnen opbouwen. Bijna is hij tot paus gekozen geweest, hetgeen verhinderd werd door de Goddelijke Voorzienigheid, met als menselijk instrument Mgr. Ernest Jouin die de Habsburgse Keizer kon overtuigen om van een oud privilege van vetorecht gebruik te maken om de elevatie van de vrijmetselaar Rampolla tot het Opperste Pontificaat te voorkomen. Het Rampolla-netwerk bleef echter werkzaam in het Vaticaan en betrachtte de anti-modernistische oorlogshamer van St. Pius X te ondermijnen; hier in België had het netwerk een niet te onderschatten voet aan wal, en het lijkt betrokken te zijn geweest bij de maçonniek gewrochte rituele moord op Koning Albert I. Deze was in de ogen van de loges waarschijnlijk te gevaarlijk geworden omdat er een intellectueel verband ontstaan was in het land dat hem als Katholiek aangesteld wilde zien worden als Koning van Jerusalem in opvolging van Godfried van Bouillon, omwille van zijn heldhaftige weerstand gedurende de Wereldoorlog. De Ottomaanse politieke structuur was immers gevallen, en de Britten waren de landgebieden aan het reorganiseren volgens hun eigen projecten; het genoemde discours ten gunste van Albert I werd dus door de loges als een bedreiging aanzien voor de aanstaande zionistische landsgreep gesteund door de Britten (zie de “Balfour Declaratie”). Het idee van een Hiërosolymitisch Koningschap voor Albert I kreeg steun vanuit het Vaticaan juist omdat men daar die zionistische overname van het H. Land wilde verhinderd zien.

  Tijdens de twintigste eeuw werkte Bella Dodd samen met het Rampolla-netwerk om zoveel mogelijk anti-katholieke agenten binnen de seminaries te planten, met de bedoeling dat die zouden opklimmen tot hoge posities binnen de Katholieke Kerk om van daaruit de H. Kerk te beschadigen. De revolutie van Vaticanum II, de novus ordo ritus en het bergoglionisme zijn allemaal resultaten van die occulte infiltratie, maar ook de clericale sodomie en kinderschenderij gaan daar van uit; die twee wanpraktijken zitten inherent geïncorporeerd in de satanische rituelen van de weishauptse toplaag van de vrijmetselarij, onmiddellijk bestuurd door de familie Rothschild.

  De occulte drijvende hand achter het georganiseerd sodomisme onder de clerus wordt niet dikwijls vernoemd omdat de schandalen heden bekend gemaakt worden door die occulte hand zelf om de leugens in te lepelen bij Katholieken dat sodomie zou moeten aanvaard worden door de Kerk en dat priestercelibaat een onhoudbare discipline zou zijn. Dat is de subversieve tactiek van de loges; zij creëren schandalen, en dan hanteren zij die om hun eigen agenda uit te voeren. Ware het niet omwille van haar eigen infernale agenda had de loge nooit toegelaten om sodomitische en pedofiele schandalen bekend te laten worden waar zij zelf achter zit; daarom is het ook dat de rituele sodomie en het pedosatanisme onder politici en regeringsleiders wereldwijd in de doofpot blijven terwijl het in die kringen in hogere mate aanwezig is dan onder de clerus. In de VS zijn bijvoorbeeld de sodomieten van het rechtssysteem de sodomieten binnen de clerus aan het ‘onderzoeken’ betreffende feiten van sodomie, niet omdat zij zich daar werkelijk zorgen over maken (de bewering dat de staatsmannen in de VS pas recentelijk de clericale wantoestanden ontdekt zouden hebben is pure onzin), maar omdat het verwijderen van de bisschoppen uit het kamp van Obama deel uitmaakt van de psy-op van Trump-Bannon-Tel Aviv die als codenamen “the Storm” en “the Great Awakening” gekregen heeft.

  De persoon die in 2013 op het internet gelekt had dat er een Argentijn tot paus gekozen ging worden gaf te kennen dat degenen die achter die keuze zaten die Argentijn bestemd hadden om “de laatste paus” te zijn, hetgeen er op wijst dat de Rothschilds een poging willen wagen om de Katholieke Kerk tijdens of na het pontificaat van Franciscus van de aardbodem te doen verdwijnen. Misschien willen zij door de schandalen openbaar te maken een vals voorwendsel in de handen leggen van hun knechten in de wereldpolitiek om te proberen de H. Kerk te niet te doen als een “criminele organisatie”? Hetgeen hen nooit zal lukken, want de H. Kerk is onverwoestbaar terwijl de corrupte elementen die haar rangen infesteren zullen rotten in hun graven.

  Wat het Katholieke antwoord op gruwelijke wanpraktijken zoals clericale sodomie en kinderschenderij betreft: Daar moet zeer, zeer hard tegen opgetreden worden. Elke pervert in de clericale rangen is er één te veel, en ik ben voorstander, in de geest van St. Pius V, van de doodstraf voor sodomieten en kinderschenders na dat zij uit de priesterlijke stand verwijderd worden. Onder Paus Franciscus en het internationaal bewind van de maçonniek-democratische staten gaan we zoiets echter niet zien.

 3. – Geloof niet alles wat gedrukt staat, zeker niet als het om procenten homoseksuelen gaat. En wat betekent “al dan niet actieve homoseksuelen” ? Wie homoseksuele neigingen heeft maar ze niet in praktijk brengt, die moet men geen steen werpen. Is die Frédéric Martel even streng voor zichzelf als voor die mensen van het Vaticaan ?
  – De voornaamste bedoelingen van dit boek zullen wel zijn : 1) geld verdienen met smeuïge verhaaltjes en schandalen 2) de Kerk beschadigen.
  – Let wel : alle homoseksuele praktijken zijn fout en zondig, zowel in het Vaticaan als elders. Maar in het Vaticaan zouden ze helemaal niet mogen voorkomen, de katholieke leer indachtig.

 4. Laat de Kerk maar snel het celibaat afschaffen. En het huwelijk juist verplichten. Dan is het snel opgelost misschien.

  1. Raphaël, nu geeft gij uiteindelijk toch echt de indruk dat gij niet erg veel interesse hebt voor God’s Woord in de bijbel. Jezus haalde zelfs gehuwde mannen weg uit hun huwelijk om hen tot Zijn directe volgelingen te maken omdat geestelijke vaderschap zoveel belangrijker is. Zelfs Katholieke profeten die niet door Traditie-gezinde Katholieken aanvaard worden beschrijven dit feit. Dat betekent niet dat men het eigen gezin zomaar in de steek moet laten, hun oudste zonen waren ongetwijfeld in staat het bedrijf voort te zetten, maar het tekent wel het grote belang van totale beschikbaarheid voor de zielen.

   1. Celibaat afschaffen ? wat een onzin, seksueel wangedrag heeft totaal niets te maken met het celibaat maar alles met de destabilisatie van de morele waarden welke onder andere bij ons het meest gestoeld zijn op de christelijke morele normen.
    Christelijke waarden die volgens de liberale vrijzinnige consumptiecultuur zo snel mogelijk uit de maatschappij moest verwijderd worden als zijnde een rem op de persoonlijke keuzevrijheid van het individu. M.a.w het individu mocht niet meer belemmerd worden door allerlei regels opgelegd door een trancendende macht die wij Christenen God noemen.
    Dit om de mens zijn trouwens aangeboren geweten niet meer te belasten met wroeging om tenslotte hiervan bevrijd ten volle van alle zinnelijke begeerten en lusten vrijelijk te kunnen genieten. De resultaten van deze ontwikkelingen kun je nu gewoon in uw eigen straat zien en deze zijn ronduit rampzalig.
    Men maakt een zware inschattingsfout door alleen te focussen op het morele verval van de geestelijkheid die nota bene wel het goede voorbeeld zouden moeten geven. Natuurlijk is dit een geschenk van Satan voor de antichristelijke krachten die in het morele verval van de kerk hun gelijk trachten te halen op de onmogelijkheid om het eigen gedrag in bedwang te houden door een besef van zich te moeten verantwoorden tegenover een almachtige God.

 5. Ach raphaël, die verwrongen redenering is al dikwijls geopperd. Slaat nergens op natuurlijk.

  Het is heel simpel. Als ik als gezonde volwassen man mijn driften moet intomen, dan zijn dat driften die te maken hebben met de fysieke aantrekkingskracht tot een andere, volwassen vrouw.

  NIET tot kleine jongetjes.

  Als dus een priester zijn sexuele driften niet in bedwang kan houden, dan zoekt hij zich een minnares, of hij richt zich tot de meisjes van plezier.

  Opnieuw, NIET tot kleine jongetjes. Een volwassen man die kleine jongetjes misbruikt heeft geen probleem met het celibaat. Hij is gewoon door en door ziek in zijn kop.

  Afvoeren die gasten. Onmiddellijk en onherroepelijk.

  1. ☩JMJ☩

   Citaat Kurt: “Een volwassen man die kleine jongetjes misbruikt heeft geen probleem met het celibaat. Hij is gewoon door en door ziek in zijn kop.”

   Inderdaad. Sodomitisch kindermisbruik heeft te maken met een sadistische drang om kwetsbaren tot in hun kern te traumatiseren en psychisch te ontwrichten. De daders ervaren een walgelijke fierheid om het verwoesten van een kind, zeggende: “Nu is hij één van ons.” Daarom wordt er gezegd dat sodomieten zich reproduceren door kinderschenderij. Het is dezelfde ingesteldheid als die van een psychopaat die met een grijns op het gelaat kinderen doodschiet, maar dan nog erger, want ik ben van oordeel dat wat kinderen door pedo-sodomieten aangedaan wordt veel erger is dan de dood.

   Daarom denk ik ook dat men de toorn van God jegens de aarde omwille van die gruwelijke wandaden alleen enigszins kan doen bedaren door die monsters onder zware folteringen de doodstraf te laten ondergaan. Trouwens, indien zij hier hard gefolterd worden zullen zij misschien een weinig minder hard branden in de hel waar zij zullen zitten en waar hun folteringen onsterfelijk zullen zijn.

  2. Kurt: Ik vind het even gruwelijk dat een priester zijn seksuele lusten bot viert op een minnares of op een prostituee. Eerst en vooral heeft dat maar met weinig respect te maken met zichzelf en met zijn mannelijk lichaam (tempel van God), daarnaast ook met weinig respect voor het vrouwelijk lichaam (ook tempel van God) zowel van de minnares als van de prostituee. Er zijn priesters die een minnares hebben en deze relatie moet dan in het verborgen blijven en als ze een kind hebben moeten ze dit kind ook nog eens in het verborgen blijven. Ik begrijp deze vrouwen ook al niet, toont van heel weinig respect voor zichzelf als je akkoord gaat met je te laten misbruiken voor seks alleen. Een priester die een minnares heeft en een kind die kunnen beter uittreden. Deze priester moet vader worden en aanwezig zijn voor zijn vrouw en kind of kinderen. Een vader heeft helemaal geen priester te zijn, want vader zijn is een hele andere roeping. Die moet voor zijn kind en vrouw zorgen in een huwelijk en niet leven in geheimhouding bij een ziekelijke verborgen relatie. Apostel Paulus is hier duidelijk over. Al wat onnatuurlijk is niet van God. Zowel kindermisbruik, vreemdgaan, lopen naar de prostituees, enz. Al deze doodzonde is een gruwel voor de opbouw van het menselijk lichaam, ziel en geest. Het maakt mensen kapot, zowel de priester, zowel de minnares, zowel de prostituee, zowel de kinderen die uit deze sekslustige spelletje uit voortkomen. Niemand is in deze situatie gelukkig. Want, hoe je het ook wil draaien = een DOODZONDE veroorzaakt alleen maar diep ongelukkige mensen.

 6. Ik kan mij de reacties wat voorstellen en vind ze niet meteen geheel onbegrijpelijk.
  Nu dan, zo bezien, laat men zich dan, wat dit onderwerp betreft – het celibaat- maar aan de Bijbel houden. Dat lijkt mij dan misschien wel geen slecht compromis. De mogelijk ware geleerden zullen het vast wel goed kunnen lezen, wat daar zoal staat. Nu nog deze sublieme geleerdheid gekoppeld aan goddelijke wijsheid en eventuele aspecten die ik misschien niet weet of nu wellicht vergeet, dan komen we er hopelijk wel uit.

 7. – De stelling van Raphaël, dat de Kerk best snel het celibaat afschaft om homocultuur enz. te vermijden, slaat gewoon nergens op. Het is ook bewezen dat het celibaat niets te maken heeft met kindermisbruik. Er zijn in de maatschappij veel gehuwden die kinderen hebben misbruikt.
  – Jezus heeft laten horen dat sommige mensen “zich onhuwbaar maken”, lees : voor het priesterschap. Priesterschap vraagt een totale gave aan Christus en zijn Kerk. En als die gave totaal moet zijn, dan is het beter van niet bezig te moeten zijn met de zorg voor een huisgezin.
  – Jezus’ voorkeursleerling was Johannes, waarschijnlijk omdat die niet gehuwd was.

  1. ☩JMJ☩

   Citaat A. G. Stinus: “En als die gave totaal moet zijn, dan is het beter van niet bezig te moeten zijn met de zorg voor een huisgezin.”

   Ik zou eens willen zien hoeveel er onder de proponenten van een afschaffing van het verplichte priestercelibaat te vinden zijn die bereid zijn om maandelijks financiële schenkingen over te maken om de pastoor zijn madam en hun talrijke kroost te ondersteunen.

 8. Beste Lotje,

  Ik denk dat je mijn uitspraak verkeerd begrijpt. Ik ben het volkomen eens met jou. En mijn reactie was geenszins een pleidooi voor priesters om zich alsnog tot een minnares of prostituee te richten.

  Ik bedoel gewoon, dat je zou verwachten dat een ‘normale’ man die zijn driften niet in toom kan houden, zijn bevrediging zou zoeken bij een volwassen vrouw.

  Het feit dat we zien dat heel wat priesters hun driften schijnbaar hebben botgevierd op kleine jongetjes, is het meer dan overtuigende bewijs dat heel het pedofilieschandaal totaal niks te maken heeft met het celibaat.

  DAT was wat ik wil aantonen. Ik wil het schenden van het celibaat op geen enkel moment goedpraten. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel.

  1. Beste Kurt,

   Ik dacht wel dat je het anders wou bedoelen!

   Ik wil nog even een andere reactie geven op deze zin:
   Je schreef: Ik bedoel dat je zou verwachten dat een ‘normale’ man die zijn driften niet in toom kan houden, zijn bevrediging zou zoeken bij een volwassen vrouw.

   Ik had toch liever gelezen dat een normale katholieke man die zijn driften niet in toom kan houden zeker niet zijn bevrediging gaat zoeken bij een volwassen vrouw, maar op zijn knieën valt voor het allerheiligste sacrament en bid om Goddelijke bijstand. Heer kom me te hulp, Maria bid voor mij. Ik ben zeker na een goed gebed dat geen enkel normaal man ( ik schrijf er wel duidelijk bij een normaal man) geen behoefte meer voelt om een vrouw te bespringen. Want, ieder normaal katholiek man weet dat zelfbeheersing een Goddelijke deugd is. En door vleselijke bekoringen te overwinnen die deugd van zelfbeheersing je ooit zal optillen naar de hemel. Als je onkuisheid kan overstijgen, dan ga je pas weten wat innerlijke vrede is. Ik denk niet dat er vele in deze tijd dit ooit nog zullen weten.

   Want zoals Andre al zei in zijn bericht. Ik herhaal: Op eender welke seconde van de dag zijn 30 miljoen mensen online naar porno aan het kijken. Dat komt neer op 1 op 200 mensen op onze planeet.
   iedere seconde … .! En ieder wordt ‘ bekoord’ door zijn eigen ik ( homo of hetero of pedo of eender wat)
   Dus: de deugd van zelfbeheersing is ver zoek in onze wereld, waardoor ook innerlijke vrijheid, vrede, liefde ver zoek is in onze wereld.

   Maar, je hebt volledig gelijk wanneer priesters of anderen mannen hun driften niet in toom kunnen houden en deze botvieren op kleine jongetjes is inderdaad een bewijs dat heel het pedofilieschandaal niks te maken heeft met het celibaat. Er zijn zelfs gehuwde mannen die hun kinderen misbruiken. Blijkbaar heeft Raphaël nog nooit van incest gehoord. Die zijn niet celibatair. Dus kurt, om het kort te zeggen, begreep ik wel wat je wou bedoelen met je bericht hoor!

   1. ☩JMJ☩

    Citaat Lotje: “Ik ben zeker na een goed gebed dat geen enkel normaal man ( ik schrijf er wel duidelijk bij een normaal man) geen behoefte meer voelt om een vrouw te bespringen.”

    Het is niet dat bekoringen altijd terstond verdwijnen door gebed, maar het gebed is wel noodzakelijk om stand te houden tegen die bekoringen en er niet aan te bezwijken. Ook nemen bekoringen gewoonlijk subtielere vormen aan dan die van een drang om iemand te gaan “bespringen”. Het veelvuldigste zondigt men met de ogen, de gedachten etc. Mannelijke hersenen steken zeer visueel georiënteerd in elkaar, en degene die denkt dat hij zijn kuis gemoed kan bewaren zonder te waken over zijn ogen maakt zichzelf blaaskes wijs (vasten en verstervingen zijn ook behulpzaam, maar waakzaamheid der ogen is het belangrijkste). De ogen kunnen ascetische mannen in korte tijd veranderen in door hun driften gedrogeerde honden van corrupte en manipulatieve vrouwen. Vandaar dat de vijanden van God de vuile stroom van pornografie zozeer de vrije loop laten gaan in de samenleving; vandaar ook waarom reeds decennia lang nudistische stijlen van klederdracht onder vrouwen (helaas, zelfs onder minderjarigen…) gepropageerd worden door diezelfden. Men heeft vrouwen de leugen ingelepeld dat die soorten van kledij nodig zijn om hun vrouwelijke schoonheid te benadrukken, terwijl dat niet het geval is. Er is een belangrijke distinctie tussen integere vrouwelijke schoonheid zoals het door God bedoeld is en het hondse gedrag van het louter proberen provoceren van onkuise driften; zedigheid van klederdracht zowel als kuise voorzichtigheid en timiditeit in woorden en gedrag zijn cruciaal in het preserveren van de integriteit van vrouwelijke schoonheid. De toestand van de geest heeft een impact op de externe fysionomie. Wanneer ik een vrouw zie die dwars tegen de feministische cultuurtirannie in een lange rok draagt en alles bedekt zoals het hoort en die in overeenstemming met de apostolische bepalingen gesluierd het H. Misoffer bijwoont (“tradvrouwen” moeten hier het voortouw in trekken), dan wekt dat gedachten in mij aan de Heilige Moeder Gods die mij diep respect voor die vrouw inboezemen, hetgeen niet het geval is wanneer mijn oog op iemand valt die er gelijk een hoer doorkomt. Dat zijn nu eenmaal de effecten die vrouwen hebben op mannelijke hersenen en in extensie op de maatschappij. Een grootschalige culturele contra-revolutie is niet mogelijk zonder de coöperatie van het vrouwvolk.

    1. Beste Benjamin.

     Ik sluit zeker niet uit dat er mannen zijn die het moeilijk hebben met bekoringen los te laten.
     Vooral als veelvuldig zondigt met de ogen, de gedachten etc.
     Maar, dat zal ook wel gelden voor heel wat vrouwen.
     Vanaf het moment dat je een gedachten vrije loop laat en niet te pletter gooit tegen het kruis, dan ben je al op de weg de bekoring te voeden. En hoe meer je de ogen en de gedachten te vrije loop laat, hoe moeilijker het zal worden om ervan bevrijd te worden. Want, je geeft den duivel alle kansen om je ziel en hart te vernietigen.
     Er zijn veel mensen die er nu voor kiezen. De cijfers over de vele zelfmoorden, depressies, verslavingen, allemaal mensen die de bekoringen de vrije loop laten en uiteindelijk innerlijk kapot gaan, liegen er niet om.

     En wat je schrijft dat de ogen van ascetische mannen in korte tijd kan laten veranderen in door hun driften gedrogeerde honden van corrupte en manipulatieve vrouwen. Dan kan ik je één ding zeggen dan zijn het zeker geen ascetische mannen. Want als je een ascetische man of vrouw bent, die laten zich niet meer leiden door hun ogen en zeker al niet door wat er om hun heen gebeurt. Die zie daarom ook geen gedrogeerde honden van corrupte of manipulatieve vrouwen.. Die zien anders. Die kijken naar de gedrogeerde honden van corrupte of manipulatieve vrouwen of mannen met de ogen van Christus. Dan zie je iets anders en wees maar gerust dat je dan zeker geen bekoring zal voelen, maar compassie.

     Daarom ga ik opnieuw zeggen: als je mannen en vrouwen van gebed wordt, dan zal God je helpen in iedere bekoring. Gebed, rozenkrans, en biecht haalt ieder bekoring weg. Je moet wel de intentie hebben om ervan bevrijd te worden, als je niet 100% van bevrijd wil worden dan zal gebed niet helpen.
     En je zal soms meer moeten bidden indien de bekoring erg is, maar verdwijnen zal hij.
     God laat je nooit alleen in een bekoring.

 9. Beste medegelovigen van dit forum,

  Het wordt tijd dat we eens wakker geschud worden

  1) Op eender welke seconde van de dag zijn 30 miljoen mensen online naar porno aan het kijken. Dat komt neer op 1 op 200 mensen op onze planeet.
  iedere seconde … .! En ieder wordt ‘ bekoord’ door zijn eigen ik ( homo of hetero of pedo of eender wat)
  2) de wereld is doordrongen van de vrijmetselarij /. Men kijke naar de statistieken. Planetair verbonden . Hun credo is : alle religies zijn gewild door God / en God is overal ( pantheïsme )/ of God bestaat niet .
  3) onze geliefde kerk is alles, behalve Heilig en Gods vrezend. Bergoglio is het verwerpelijk model. Hij zal later heilig verklaard worden -heeft hij zelf gezegd !!!!
  4) men leeft in een tijdperk van 2 pausen – de ene niet beter dan de andere. Benedictus de zoveelste heeft niets anders dan een Frankenstein- kirche Vaticaan II ineen geflantsend. De reden van zijnaftreden ken ik niet – maar alleszins niet voor Jezus van Nazareth
  5) men leeft in een tijdperk waar er 19.500 abortussen –) per jaar –) alleen al in in België uitgevoerd worden
  6) Men leeft in een tijdperk waarin onze eigen Vl en NL bischoppen er niet beter op gevonden hebben van de voorlaatste zin van het Onze Vader te veranderen in het verwerpelijke ‘ breng ons niet in beproeving’
  7) men leeft – planetair gezien – in een multitude van religies en allerhande sekten
  8) men leeft in een tijdperk gedomineerd door kapitalen, geld en aandelen- planetair gelinkt !
  9) men leeft in een tijdperk waar men voor een honderdtal euro’s naar een ander continent kan vliegen
  ( verleden jaar heb ik oa naar Milaan gevlogen voor 10 euro – 5 euro per traject ! )
  10) in mijn parochie vraagt de priester om de kinderen – ik citeer : ‘op het podium te laten komen’.
  11) in mijn geliefde west Vlaamse familie gaat niemand meer naar de zondagse mis. Af en toe eens – misschien 2-3 keren per jaar.

  Tja
  Waar en wie is de waarheid? Er zal een dag komen waar iedere gelovige ( inclusief de priesters die hun ware geloof verloren hebben ) zal hunkeren naar de heldere, gelovige universele katholieke leer, dorstig naar de ware heiligheid : geloof in de ene waarachtige Trinitaire God: Jezus – de koning van de joden – tezamen met de Vader, tezamen met de Heilige Geest – die de liefde is.
  O Lieve Vrouwe die al zoveel keren verschenen is, overal ter wereld, helpt ons hierin: een Wees gegroet zal uiteindelijk de satan, de lucifer verpletteren ! Wij gelovigen, moeten altijd bidden ! Voor iedereen, ook voor onze overledenen. Want hel, vagevuur of hemel is wat ons , mensen, te wachten staat.
  Ieder mens op aarde is immers behept met een vorm van zonde zoals bijvoorbeeld liegen, enz enz enz
  Jezus is diegene die ons daarvan verlost

 10. Beste André,
  – Je moet bedenken dat pausen ook maar mensen zijn, en dat ze op menselijk vlak dikwijls verre van perfect zijn. Maar daarom moet je nog niet afvallig worden. De katholieke Kerk is heilig omdat ze Christus’ Kerk is, waarin de heilige Geest werkzaam is. Alhoewel er veel zondaars in de Kerk rondlopen blijft ze tegelijkertijd heilig.
  – De lokale Kerk moet meer missionair worden. Ze stopt zich teveel weg in een hoekje. Maar tenslotte ligt het aan de mensen of ze willen geloven (en het in de praktijk brengen) of niet. Ze worden te veel in beslag genomen door materiële dingen.
  Vriendelijke groet, AGSt.

 11. Lotje, wat schrijf je dat mooi…

  “Ik had toch liever gelezen dat een normale katholieke man die zijn driften niet in toom kan houden zeker niet zijn bevrediging gaat zoeken bij een volwassen vrouw, maar op zijn knieën valt voor het allerheiligste sacrament en bid om Goddelijke bijstand. Heer kom me te hulp, Maria bid voor mij. Ik ben zeker na een goed gebed dat geen enkel normaal man ( ik schrijf er wel duidelijk bij een normaal man) geen behoefte meer voelt om een vrouw te bespringen. Want, ieder normaal katholiek man weet dat zelfbeheersing een Goddelijke deugd is. En door vleselijke bekoringen te overwinnen die deugd van zelfbeheersing je ooit zal optillen naar de hemel. Als je onkuisheid kan overstijgen, dan ga je pas weten wat innerlijke vrede is. Ik denk niet dat er vele in deze tijd dit ooit nog zullen weten. ”

  Had ik dat maar 30 jaar eerder beseft. Al die jaren dat ik ‘van God los was’, heb ik alles gedaan wat God ons ooit verboden heeft. Ook ik ben jarenlang in de ban van porno en zelfbevrediging geweest. Het is een onverzadigbaar monster dat je ziel compleet kapotmaakt. Ik weet wat het met je doet als man. Na het pornokijken wat telkens op hetzelfde uitdraaide, kwam het schuldgevoel, wist je toch in je binnenste dat dit verkeerd was, en telkens opnieuw omarm je dat zelfde monster. (want dat is porno, een allesverslindend, nietsontziend monster dat mensen leeg en met een wrang gevoel achterlaat, om telkens opnieuw toe te slaan)
  Misschien dat ik daarom ook zo gepakt werd door de getuigenis en het levensverhaal van Marino Restrepo. Het was zo herkenbaar voor me…

  Toen ik terug tot geloof kwam, zo’n 6 jaar geleden, en ik las hoe Maria tegen de herderskindjes va Fatima zei hoe zovelen in de hel terechtkomen door de zonden van het vlees, leek het alsof ze rechtstreeks tot mij sprak. Beetje bij beetje heb ik me het Katholieke geloof (terug) eigen gemaakt. Heel veel zelfstudie en opzoekwerk. De ware rijkdom van het katholiek geloof terug ontdekt. Want die wordt niet meer gepreekt vandaag de dag. ‘Niet meer van den tijd’… En er dan pas achter gekomen wat een flauw afkooksel van het ware evangelie er vandaag in onze zondagsmis verkondigd wordt.

  Ik weet nog hoe ik huilde na mijn eerste biecht in meer dan 30 jaar. Hoe mijn goeie eerste biechtvader inmiddels overleden is, maar mij wel de honger meegaf naar goede geestelijke lectuur.

  En eigenlijk is het doordat ik zelf zo diep in de ‘zonden des vlezes’ verzonken ben geweest, dat ik ten volle besef hoe het je helemaal leegvreet vanbinnen, hoe het je ziel kapotmaakt. Letterlijk en figuurlijk. En daardoor ook dat ik er van versteld sta, dat ik sinds die 6 jaar dat ik terug naar de mis ga, nog nooit één pastoor heb horen preken over die zonden. Jawel, onlangs in de Latijnse ritus in het oude klooster van Maleizen. Maar een gewone doordeweekse NO-mis? Nee hoor. Nooit. Ondertussen wordt het als doodnormaal beschouwd dat men masturbeert, men moedigt jonge mensen zelfs volop aan om dit te doen en om veel te ‘experimenteren’ zoals dat dan heet.
  En ik zie het met lede ogen aan. Een verloren generatie…

  Bedankt dan ook voor je mooie schrijven over de zelfbeheersing van de driften. De aantrekkingskracht van porno is er bij wijlen nog steeds. Maar waar ik er vroeger onmiddellijk aan toegaf, wend ik me nu tot de Heilige Aartsengel Michaël en tot Maria. Overdenk ik het lijden en de kruisweg van Jezus. Als je dat doet, weet je dat je bij elke zonde des vlezes de nagel dieper in het vlees van Christus klopt. Als je eraan weerstaat daarentegen troost je hem en verzacht je net zijn wonden.

  Mijn persoonlijke ‘spiritual warfare’.

  1. Beste Kurt,

   Wat een mooie getuigenis!!
   Dank je wel daarvoor!!!

   Ik ben zeker dat iedere bekeerling (zoals ik) nu tranen in zijn/haar ogen krijgen bij het lezen van je bericht!
   Ook al heb ik niet hetzelfde verhaal, maar iedere bekeerling zal zeker met z’n krachtige getuigenis diepe dankbaarheid voelen. Dankbaar dat je ook terug naar het huis van je geliefde Vader bent teruggekeerd!! Ook al heb je het soms moeilijk Kurt, de hemel juicht bij iedere bekeerling en zeker bij degene die aan het volharden zijn en de intentie hebben om je volledig te laten omvormen naar het voorbeeld van Jezus Christus.

   In Marcus 11:24 staat:
   Alles waarom jullie bidden en vragen geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen.
   En ik denk dat iedere bekeerling dit wel zal beamen dat dit waarheid is of zal worden.

   Marino Restrepo en ook Tim Guénard inderdaad geweldige getuigenissen!

  2. Mooie , sterke, moedige en zeer nederige getuigenis, beste Kurt!
   En ik zal zeker voor jou bidden tot Onze Lieve Vrouwe , opdat zij tot haar Goddelijke Zoon voor ons zou blijven bidden.
   Zij is Onze Hemelse Moeder, aan ons toevertrouwd door Jezus, Haar Zeer Heilige Zoon vanop het Kruis.
   Beste Kurt : nederigheid en zachtheid was het hoofdkenmerk van Jezus. Het is ook jou kenmerk ! Houden zo – tot en met je laatste adem.

  3. Lotje, Andre,

   Bedankt voor de fijne bemoedigende woorden.
   Uiteindelijk heeft iedereen zijn eigen demonen waar hij elke dag moet tegen strijden. De duivel laat ons niet met rust, zolang we hier op aarde zijn. Gelukkig hebben we een schat aan goede voorbeelden (de heiligen), het evangelie, het gebed, de eucharistie, de biecht…

   Zonder dit alles zouden we reddeloos verloren zijn. En ik denk dat het net is doordat vele Katholieken vandaag niet meer bidden, Jezus niet meer ontvangen in de eucharistie, en de biecht hopeloos uit de tijd vinden, dat ze lauwer en lauwer worden.

   Ik had het grote geluk nog een redelijk authentiek Katholiek geloof te hebben meegekregen in mijn kinderjaren. Je kan niet geloven hoe dankbaar ik mijn moeder hier nu voor ben. Maar hoe moet het met de generaties achter ons? Zij hebben niet eens iets meegekregen. Waar moeten zij op terugvallen?

   Laat ons maar bidden voor hen, die ogenschijnlijk reddeloos verloren zijn, met in het achterhoofd de wetenschap dat voor God niets onmogelijk is.

 12. het celibaat afschaffen is zeker niet te oplossing vermits homoseksualiteit niet alleen een kerkelijk probleem is , maar ook buiten de kerk aan een heropleving is omdat de mensen onverschillig zijn geworden , het kan hen niks meer schelen wat je bent, man, vrouw, of gender en in vele series op de televisie maakt men reeds door jonge mensen reklame voor homo’s , dus dat jongeren daardoor in verwarring komen is logisch, dus celibaat afschaffen is totaal absurd .

 13. Willy heeft gelijk. De Kerk moet de lat hoog genoeg leggen voor het priesterschap, en dat ze maar verder gaat met een celibatair leven te eisen van mannen die priester willen worden.

  Beeld je in dat we priesters zouden krijgen die het priesterschap beschouwen als een nine to five job. Wat een afgang zou dat niet zijn voor de Kerk ; snel zou alle idealisme er uit wegvloeien. En één keer ingevoerd zou het niet meer terug te draaien zijn. Ik las ergens dat de huidige paus een zinnetje aanhaalde van de heilige paus Paulus VI : ik sterf nog liever dan het celibaat voor priesters af te schaffen. Dat wil wat zeggen.

  Moest het celibaat voor priesters afgeschaft worden zouden we ook nog eens geconfronteerd worden met allerlei calamiteiten in het gezin van mijnheer pastoor. En dan zou men zeggen : zie ze daar nu staan, die welweters.

 14. Mooi dat Kurt uit zijn miserabele toestand gered werd door het christelijke geloof. Proficiat Kurt. Miljoenen mensen met dezelfde of gelijkaardige miseries zouden ook zo moeten meewerken met Gods genade.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht