Kardinaal Müller doorprikt valse oecumene

In een ophefmakend gesprek met de befaamde Italiaanse Katholieke journalist Ricardo Cascioli heeft kardinaal Müller enkele dagen geleden de puntjes op de “i” gezet. Geen enkel onderwerp werd onberoerd gelaten: homoseksualiteit binnen de Kerk, celibaat, onfeilbaarheid van de Paus, hij windt er geen doekjes om…

Zo stelt hij dat velen vandaag de mening van de Paus gebruiken om hun eigen meningen kracht bij te zetten. Kijk maar naar de klimaathysterie bij ons, waarbij de encycliek “Laudato Si” door de groene haatpredikers uit haar verband wordt gerukt en misbruikt om hun fanatieke boodschap op te dringen “Sommigen beschouwen de Paus op een manier die niet strookt met de Katholieke traditie. Zij zien hem als een soort orakel; al wat hij zegt wordt een onbetwistbare waarheid”, zo gaat hij verder. Als morgen de Paus zegt dat wij geen eieren meer mogen eten, dan kan aan geen enkele Katholiek verboden worden om geen eieren meer te eten…

Onlangs vond in Milaan een oecumenische “Mis” plaats. Een “doopsgezinde”(baptiste) voorgangster verkondigde er het evangelie, sprak de homilie uit en concelebreerde er samen met de priester aan het altaar, waarna zij de communie gaf. De priester van deze parochie stelde dat de transsubstantiatie slechts een van de manieren was om de Eucharistie te begrijpen.

Volgens kardinaal Müller verzaakt de bisschop aan zijn plicht, wanneer hij dit laat betijen. “Er heerst een grote onwetendheid onder priesters, bisschoppen en zelfs kardinalen. Zij zijn de dienaars van het woord van God, maar zij kennen het niet. Zij kennen ook de Katholieke leer niet meer. Het Vierde Concilie van Lateranen, het Tridentijns concilie en Vaticanum II, alsook enkele encyclieken zoals Mysterium Fidei (1965) hebben uitgelegd dat met deze uitdrukking de Kerk de werkelijkheid bevestigt van de verandering van brood en wijn in de substantie van  lichaam en  bloed van Jezus Christus. De protestanten geloven dit niet. In Engeland werd onder Elisabeth I de doodstraf uitgesproken tegen degenen die in de transsubstantiatie geloofden. Vele Katholieken hebben als martelaar het leven voor verloren, niet omwille van het feit dat het een van de vele manieren is om de Eucharistie te begrijpen, maar omwille van de werkelijkheid van het sacrament.”

“Deze priester zal waarschijnlijk een of ander boekje gelezen hebben van een derderangstheoloog, zoals al diegenen die schrijven zonder iets af te weten van de leer en alleen maar dwaasheden uitkramen. Dit alles rechtvaardigt echter in geen enkel geval deze daad, die als  heiligschennend kan bestempeld worden. De protestanten aanvaarden in hun geloof het sacrament van het priesterschap niet, zij kunnen dus ook niet naast een Katholiek priester aan het altaar staan. Indien de parochiepriester dit doet, dan is hij de facto protestant geworden!”

Wat doen, wanneer wij als Katholiek dergelijke Mis bijwonen? Kardinaal Müller is duidelijk: In dat geval moeten wij in het openbaar protesteren.Wij hebben het recht om die kerk te verlaten of, indien wij daartoe in staat zijn, iets te zeggen zoals “Ik protesteer tegen deze ontheiliging van de heilige Mis”; Ik ben hier gekomen om een Katholieke Mis bij te wonen, niet om deel te nemen aan aan een spektakel dat opgezet wordt door een pastoor die niets begrijpt van het Katholieke geloof!”

Klare en duidelijke taal van de kardinaal! Door te zwijgen maken wij ons medeplichtig aan de verkondiging van een valse leer!

Hij heeft ook sterke kritiek op de valse oecumene, zoals die gestimuleerd wordt door de viering van het jubileum van de de Hervorming van Luther en van de achthonderdste verjaardag van de ontmoeting van de Heilige Franciscus met sultan Malek al-Kamil. Wij hebben enkele dagen geleden gezien hoe de huidige paus de figuur van Franciscus misbruikt om een totaal wereldse boodschap uit te dragen, waarin  de naam Jezus Christus niet eenmaal vernoemd werd, terwijl de heilige Franciscus onbevreesd naar de sultan trok om hem te overtuigen zich te bekeren en Christen te worden… Iets totaal anders! Kardinaal Müller stelt dat “vandaag vele Katholieken een slecht geweten hebben tegenover hun eigen geloof en altijd voor de anderen op hun knieën vallen. Luther en nu de heilige Franciscus: men gebruikt ze om de Kerk te protestantiseren en te islamiseren. Dat is geen echte dialoog! Sommigen onder ons hebben het geloof verloren en willen zich slaaf maken van de anderen, om toch maar bemind te worden!”

Auteur:Veroon ter Zee

23 commentaren op “Kardinaal Müller doorprikt valse oecumene

 1. Oecumene is volgens mij altijd vals, omdat men wil verbroederen en geloofswaarden laat verwateren voor de lieve vrede , het is volgens mij niet uit God.

  1. Hee l t recht komt er eens iemand over het ware geloof schrijven. Zoals Onze Moeder Maria in Fatima heeft gezegd heeft Rome het geloof verloren. Ik wil hier nog niet die bedriegers aanhalen. Bijzonder (paus??????) Franciscus die de heilige naam van de Heilige Fransiscus misbruikt op een godslasterlijke wijze. Paus? bedriegers en leugenaars hebben geen deel aan de Maaltijd van het Lam! Weg ermee!
   Zovele godslasteringen,zoveel afschuw dat ons diep in onze harten kwetst. Wie als alleen God bekommert zich daarom????? Niemand!
   Een rechtgelovige en wettelijke Paus is onfeilbaar daar hij bijgestaan wordt door God de Heilige Geest. God de Heilige Geest zal nooit een leugenaar en een bedrieger bijstaan,NOOIT. Indien u uw ziel liefhebt, verwerp dit alles en behoudt wat ge hebt, het ware ongerepte geloof !
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

 2. Kardinaal Muller is geen referentie. Hij is tegen alles en nog wat. Hij heeft het blijkbaar nog niet verteerd dat hij afgezet is als prefect van de Congregatie van de Geloofsleer. Zijn gal spuwen maakt op mij echt geen indruk.

  1. Wat is dan wel een referentie voor u voor het ware geloof, Theo Vervangt. Wie vervangt u? Diegenen die de vijanden van de Katholieke Kerk zijn?

  2. Uw lauwe halfslachtige anti-katholieke reacties telkens opnieuw maken nog véél minder indruk op me.

   We weten ondertussen wel aan welke kant U staat…

 3. Kardinaal Müller slaat spijkers met koppen, zoals gewoonlijk. Zeer dikwijls al is hij een betrouwbare gids gebleken.

 4. Geweldige Kardinaal. De transsubstantiatie is de kern van het universele katholieke geloof. In Nederland en België zijn veel priesters die onvoldoende opvoeding, vorming en scholing hebben gehad om de transsubstantiatie te kunnen begrijpen en daarom voorstander zijn van vieringen samen met de protestanten, zoals de vieringen in de volkstaal. De transsubstantiatie kan alleen plaatsvinden tijdens de Tridentijnse Heilige Mis, daarom zijn veel priesters ook zo tegen de Tridentijnse Heilige Mis. Het zou goed zijn als Nederlandse en Belgische Universele katholieken samen een Tridentijns klein en groot Seminarie zouden oprichten.

 5. Beste Jozef,
  Kardinaal Müller is inderdaad een zeer betrouwbaar iemand, die je echt kunt geloven. En de transsubstantiatie is inderdaad een belangrijk punt van het katholieke geloof, waar het het wezen van de Heilige Mis betreft. Ik heb alle respect voor de tridentijnse ritus, maar het is verkeerd te denken dat de transsubstantiatie enkel zou plaatsvinden in die ritus. Die vindt plaats in elke heilige Mis die opgedragen is volgens de voorschriften van de katholieke Kerk, en de instellingswoorden van de consecratie kunnen dus gerust in de volkstaal uitgesproken worden, bij een ritus in de volkstaal. De instellingswoorden moeten natuurlijk goedgekeurd zijn door de Kerk, waarbij ze zo goed mogelijk de instellingswoorden van de Evangeliën zullen benaderen. Bedenk dat Jezus zelf de instellingswoorden zeker niet in het latijn uitgesproken heeft.
  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. Valse oecumenische eindelijke een kardinaal die er durft over spreken.
   In onze landen zijn vele priesters er zo erg aan toe dat ze zelf niet in de transsubstantiatie geloven.
   Normaal gezien als je geroepen bent tot priesterschap is dat een grote genade dat je weet hoe krachtig en rijk dit sacrament is voor de christenen. Degene die dat niet weten, zijn die wel geroepen tot het priesterschap? Die hebben zich zeker aangeboden als priester om zonder gevolgen kinderen, nonnen en waarschijnlijk ook zwakke mannelijke en vrouwelijke leken met hun macht te misbruiken en te verkrachten.. Degene die weten dat in de Heilige Eucharistie heel het hart van Jezus zit waar Zijn liefde, zalving, en genezing naar de christenen toe stroomt. Priesters die er niet in geloven en de de Heilige Eucharistie afzwakken met hun wereldse interpretaties die kunnen beter opstappen want die redden geen enkele ziel. De oproep van de Kardinaal dat deed ik al. Ik vertrok zelf al bij een Heilige Eucharistie wanneer wanneer ik wist dat de priester niet in de transsubstantiatie geloofd. Ik vertrek zelf als leken het overnemen of de hostie geven. Mensen kijken dan raar op en de priester zeker, maar het is wel welletjes geweest. Ik hoef geen priester meer die Jezus in de Heilige Eucharistie verraad. Ik kan al die judassen niet meer aanzien. Het is genoeg en het word tijd dat katholieken dat laten zien. Praten helpt niet, dus sta gewoon op en bij iedere oneerbiedigheid verkondig het luid op!

 6. Het vergoelijkend taalgebruik dat kardinaal Müller als hoofd van de congregatie omwille van de lieve vrede bezigde, heeft hem niet kunnen redden: hij werd er door Franciscus – die nochtans stelt van clericalisme een afkeer te hebben – ongenadig, bot en zonder opgaaf van redenen uitgeknikkerd.

  Nu is dan kennelijk stilaan de tijd aangebroken dat de kardinaal zich vrij voelt om onomwonden te zeggen waar het op staat. Mieux vaut tard que jamais 🙂

 7. Müller verkondigt halve waarheden en citeert de catechismus onjuist. Zijn beschuldiging dat het geweten van de gelovigen onvoldoende gevormd is, is ronduit beledigend. Muller beseft blijkbaar nog steeds niet dat de tijd voorbij is dat mensen als hij moeten bepalen wat gelovigen denken. Samen met de Nederlands kardinaal Eijk is hij de spreekbuis van de conservatieve kerk die ten dode is opeschreven, de palliatieve afdeling waarvan over enkele jaren niets meer overschiet.

  1. – Wat schrijf je daar, beste Raf Willemsen ? “Zijn beschuldiging dat het geweten van de gelovigen onvoldoende gevormd is, is ronduit beledigend.” Het geweten bij de meeste gelovigen geniet inderdaad nauwelijks nog enige vorming. Bij zeer veel gelovigen is het onwetendheid troef op geloofsgebied ; heel velen geraken niet verder dan wat progressieve, politiek-correcte ideetjes. Besluiten van belangrijke concilies, zowel uit het verleden als meer recent, worden weggewuifd (als ze die al zouden kennen), enzovoort. “Men” weet het zelf allemaal veel beter.

   – Je schrijft nog :”Samen met de Nederlands kardinaal Eijk is hij de spreekbuis van de conservatieve kerk die ten dode is opgeschreven”. Ik vind kardinaal Eijk zeer betrouwbaar in zijn uitspraken, hij is iemand met een diep geloof die rechtuit spreekt, niet gehinderd door politieke ideeën.

   – Conservatieve Kerk ten dode opgeschreven ? Dat is net de Kerk die zal overleven. Progressieven zie je niet meer na een tijdje, of ze vormen een eigen clubje dat tenslotte ter ziele gaat, of verder en verder van de moederkerk afdwaalt.

  2. Je moet eens zien hoe vurig Katholieke vluchtelingen hier hun geloof beleven. Ze vragen zich af wat er met de Kerk hier bij ons gebeurd is. Ze vragen zich af waarom de vrouwen er zo bij lopen in de Mis. Waarom hier die onnozele handcommunie gegeven wordt. En ze snappen al helemaal niet hoe die communie dan ook nog eens kan gegeven worden zonder priester. Het is de traditionele Kerk die overal ter wereld haar ware discipelen heeft. Als U denkt dat onze uitgebluste plaatselijke parochiemedewerkster als rolmodel kan dienen voor de Kerk wereldwijd… Dan moet U maar eens elders ter wereld ter Kerke gaan. En me dan nog eens komen vertellen dat die traditionele Kerk ten dode is opgeschreven… Het is de enige die zal overleven, simpelweg omdat het de enige échte ware Kerk van Christus is. Doe maar rustig verder op UW palliatieve afdeling der progressieven…

  3. De conservatieve kerk een palliatieve afdeling? Komaan, meent u dat nou écht serieus?
   Do you really, really think the church of nice will prevail?
   Laten we wel wezen en eens wat feiten op een rij zetten:

   U prefereert wellicht de progressieve Achtmei-beweging, ooit opgericht om Johannes Paulus II de les te lezen. Welnu, die arrogante club is niet eens meer palliatief, maar al ruim 15 jaar morsdood. ‘Op 21 november 2003 werd ze overbodig geacht en opgeheven. Haar achterban was sterk in omvang afgenomen door ontkerkelijking en vergrijzing.’ ‘Het verval en de vergrijzing van de modernistische en linkse ‘vleugel’ in de maatschappelijk als katholiek beschreven maatschappijdelen ging in het algemeen sneller dan in de meer conservatieve delen. Met name de vergrijzing en het aangehouden maatschappij- en kerkbeeld uit de late jaren 60 en jaren 70 speelden parten.’ (bron: Wikipedia. Misschien niet altijd zaligmakend, maar soms verfrissend helder 🙂

   Of hebt u misschien meer op met de Mariënburgvereniging? Helaas, ook die club vertoont inmiddels zijn laatste stuiptrekkingen: hoogbejaard, voorzover niet reeds uitgestorven en zonder aanwas. Juist zoals het klooster waar zij voor het eerst bijeen kwamen en waar de club zijn naam aan ontleend: gedecimeerd en hoogbejaard hebben de laatste zusters het Mariënburgcomplex in 2015 verlaten. Toch op het verkeerde paard gewed misschien?
   ‘Ooit begonnen met ongeveer 6000 leden, heeft de vereniging er nu nog ruim 1400 die overwegend tamelijk oud zijn, hetgeen de continuïteit van de vereniging bedreigt.’ Wikipedia refereert hier overigens aan een cijferpublicatie van vijf jaar geleden. Tel uit je winst..

   Neen, het zijn uitgerekend voornoemde hoogbejaarde schreeuwlelijkerds die de Nederlandse kerkprovincie in hun arrogante ijver vanaf de jaren zestig stelselmatig naar de knoppen hebben geholpen met hun eigengereide, maar inmiddels hopeloos aftandse ideeën. Met hun profanerende knutselliturgieën en antropocentrische beatmissen hebben ze de Goddelijke Liturgie (het heilig Misoffer) van elke sacraliteit beroofd.
   Helaas plukken kardinaal Eijk en de Nederlandse kerkprovincie daar nu de zure vruchten van.

   Zoals de vergane glorie van het Mariënburgklooster in Den Bosch staat voor het parcours van the (liberal) church of nice, zo zal het schip van de Kerk die onverkort vasthoudt aan Jezus’ daadwerkelijke tegenwoordigheid in de H Hostie en die haar vertrouwen stelt in Maria, de Onbevlekte, géén schipbreuk lijden maar uiteindelijk veilig de haven bereiken, precies zoals de H. Don Bosco het voorzag.
   Zo denk ik erover, beste Raf.

   1. ☩JMJ☩

    Kurt, Paul,

    Raf Willemsen heeft gelijk dat het conservatisme van de modernistische Müller onvermijdelijk gaat verdwijnen, maar wat hij blijkbaar niet beseft, en hetgeen geen triomfantelijke grijns op zijn gelaat gaat brengen, is dat het gaat verdwijnen om plaats te maken voor Katholieke orthodoxie en niet voor nog meer radicaal-liberalisme. Sycofanten van Paus Franciscus zoals Massimo Faggioli (geridiculiseerd als “Max Beans” door zijn tegenstanders) en Antonio Spadaro hebben het al door dat dit gaat komen en gaan er tegen te keer gelijk duivels in een wijwatervat (modernisten houden niet van wijwater).

    Wanneer ik gezichten zie zoals die van Stefanie Nicholas (vorig jaar bekeerd tot het Katholicisme!) in Canada en Virginie Vota in Frankrijk, dan is “palliatief” niet het eerste woord dat bij mij opkomt.

    Ik vraag mij af hoeveel aanwezigen er op zondag nog zijn bij de novus ordo mis die Herr Willemsen bijwoont. Vier misschien? Met de priester inbegrepen?

    1. Merci de votre réflection nocturne, monsieur Benjamin. Ik lees uw eloquente aanvullingen gewoonlijk met belangstelling. Vaak probeer ik dan te peilen waar u nou precies staat temidden van dit forum waar sedevacantisten, schismatieken, summorum pontificum-adepten, novus ordo katholieken en liberals de degens kruisen om – al dan niet elkaar beschimpend – het predicaat van de ‘ene ware katholieke Kerk’ op te komen eisen.

     Soit, ik begrijp uw reactie hier, zij het ten dele. Kardinaal Eijk neemt geen blad voor de mond en zijn niet al te rooskleurige visie is gewoon realistisch. Maar als u vervolgens Müller (met Burke en Schneider?) modernistisch vindt, lieve hemel, wie blijft er volgens u dan nog over die het zonder rollator stellen kan?

     1. ☩JMJ☩

      Paul,

      Mijn standpunten zijn eigenlijk niet moeilijk te begrijpen, maar zij zijn niet gebonden aan één of andere specifieke groep, doch vloeien voort uit de Apostolische Traditie. Ik belijd als imperatief de traditionele Leer van de Kerk, ben daarom tegen de revolutie van Vaticanum II (het kwaad zit in de documenten zelf, en niet alleen in de interpretaties ervan), maar ik belijd dat dit verzet tegen dwalingen binnen de Kerk moet geschieden binnen de Kerk, dus zonder schismatieke autocefale structuren op te richten zoals de FSSPX en de sedevacantisten gedaan hebben. Ik erken Paus Franciscus als de Opvolger van Petrus, en dat men alleen binnen deze Petrijnse rechtsmacht de Sacramenten mag ontvangen, maar ik verzet mij tegen de revolutie die deze Paus aan het uitvoeren is binnen de Kerk. Er moet dus onderscheid gemaakt worden tussen de heiligheid van het ambt en de boosaardige kronkels van de natuurlijke persoon die het ambt bekleedt. Dat is de oude maar juiste geest waarmee kerkelijk gezag benaderd moet worden, in tegenstelling tot de overdrijvingen betreffende de pauselijke onfeilbaarheid die in de recente tijden wortel geschoten hebben onder de gelovigen, mede door toedoen van verkeerde interpretaties betreffende de leer van het Eerste Vaticaans Concilie. Men mag niet gallicaans zijn, maar de Paus als een ‘halfgod’ behandelen is ook niet goed.

      Met het conservatisme dat ik graag zie verdwijnen bedoel ik dus het conservatief liberalisme onder de clerus, met al de inherente tegenstrijdigheden daarvan. Het vertraagt de revoluties van het radicaler liberalisme van Kasper, Danneels etc. om uiteindelijk toch het nieuwe status quo te omarmen, waarna hetzelfde proces herhaald wordt bij elke doctrinaire revolte die de radicalen doorvoeren. Müller is een verpersoonlijking van dat tandloos conservatisme, en zijn naam is trouwens verbonden geweest met de beruchte “Bevrijdingstheologie”. Een voorbeeld van zijn conservatieve tegenstrijdigheden is dat hij tekeer gaat tegen catholico-protestantse intercommunie, terwijl hij zich niets aantrekt van de integralistische aspecten van de Katholieke Leer die eist dat alleen de Katholieke Godsdienst door de Staat erkend en bevorderd wordt, en dat ketterse sekten zoals het protestantisme door die Staat uitgesloten worden.

      Citaat Paul: “al dan niet elkaar beschimpend – het predicaat van de ‘ene ware katholieke Kerk’ op te komen eisen.”

      De excommunicaties op lekenformaat die hier voortdurend rondgezwierd worden komen in feite niet voort uit een correcte kerkelijke geest. Men is kerkjuridisch Katholiek zolang men niet bij name gedenuncieerd wordt door een kerkelijke rechter, zoals ook Ad Evitanda Scandala van Paus Martinus V aantoont, welk document uitgevaardigd werd na dat de nachtmerrie van het Groot Westers Schisma beëindigd was om de gewetens van angstige gelovigen gerust te stellen (ten tijde van dat schisma was er grote twijfel onder vele gelovigen over elkander of zij nu nog leden van de Kerk waren of niet omdat een valse paus volgen objectief een schismatieke daad is).

     2. Benjamin,

      De apostolische Traditie als leidraad. Maar hoe moet ik me dat nou concreet voorstellen? U wijst Vaticanum II evenals de novus orde af. Nu heb ik geleerd dat ons geloof stoelt op de Schrift en de apostolische Traditie, zoals uitgelegd door het Magisterium, het levende leergezag van onze Kerk. Logischerwijs borduurt dat magisterium sinds ’65 voort op Vaticanum II, zoals destijds in meerderheid door de concilievaders besloten en … gedane zaken nemen geen keer.

      Nu ben ik geen theoloog, maar ik veronderstel dat Traditie noch Magisterium een halve eeuw geleden opgehouden hebben te bestaan. Het feit dat u kardinaal Müller al liberaal vindt zegt me hoe groot inmiddels de kloof is geworden tussen het preconciliaire gedachtengoed en de huidige Kerk met haar geloofsbeleving (nog afgezien van paus Franciscus). Logiquement la fossé ne fait que s’aggrandir. Uw statement doet mij denken aan het ontstaan van de Oud Katholieke kerk, die het na Vaticanum I reeds welletjes vond en haar eigen weg ging, d.w.z. zonder Magisterium.

      U lijdt ongetwijfeld aan de Kerk, ervaart haar koers op essentiële punten als rampzalig, maar bent haar desondanks trouw gebleven. Ik heb daar veel waardering voor. Tegelijkertijd vraag ik mij af welke prelaat anno 2019 dan wél nog uw goedkeuring wegdragen kan binnen de Kerk die u en ik liefhebben en die u zo ter harte gaat?

     3. ☩JMJ☩

      Dat de concilieteksten van Vaticanum II niet van hetzelfde bindende karakter zijn als dat van uitspraken van normale algemene concilies werd al vele malen aangetoond, en zelfs Paulus VI in eigen persoon gaf in die context toe dat Vaticanum II niet te vergelijken was met de voorgaande algemene concilies. De conciliedocumenten verschillen niet veel van eenvoudige pauselijke encyclieken.

      Citaat Paul: “Nu ben ik geen theoloog, maar ik veronderstel dat Traditie noch Magisterium een halve eeuw geleden opgehouden hebben te bestaan.”

      Uiteraard heeft het Magisterium niet opgehouden te bestaan, en ik beweer zulks ook volstrekt niet. Indien, verder, Paus Franciscus morgen vanuit zijn hoogste gezag een dogma onherroepelijk definieert, dan zal ik mij trouwens onvoorwaardelijk daaraan onderwerpen, zeggende: “Petrus locutus est per Franciscum”, “Petrus heeft gesproken door Franciscus”. Maar ik zeg u, Paul, dat reeds een zondagspreek van een bisschop in zijn kathedraal de stem is van het Kerkelijk Magisterium; wil dit volgens u dan zeggen dat er geen theologische dwalingen kunnen binnensluipen in de preek van de bisschop?

      Citaat Paul: “Het feit dat u kardinaal Müller al liberaal vindt zegt me hoe groot inmiddels de kloof is geworden tussen het preconciliaire gedachtengoed en de huidige Kerk met haar geloofsbeleving (nog afgezien van paus Franciscus). Logiquement la fossé ne fait que s’aggrandir.”

      Kardinaal Müller heeft vooral buiten de Nederlanden een reputatie als theologisch liberalist, en ik ben dus zeker geen rariteit in het noemen van het feit. In de recente jaren is dat liberalisme echter minder gaan opvallen temidden der gelovigen omdat het liberalistisch discours van Franciscus simpelweg veel flagranter en opvallender is.

      De H. Kerk is één in haar doctrine; de kloof die u ziet bestaat slechts onder de mensen binnen de H. Kerk, en de enige ware genezing voor die kloof is een algemene terugkeer naar de rechte belijdenis van de Heilige Vaderen. Het feit dat u toegeeft dat de novusordoïstische leringen niet overeenkomen met het oude geloof moet u aansporen om de juiste conclusie te trekken; het apostolisch geloof kan nooit veranderen, en het Leergezag heeft als solemnele plicht het bewaren van de integriteit van dat hoogheilig geloof. Degenen die Vaticanum II als een soort van superdogma behandelen dat de gehele Kerkgeschiedenis van de kaart veegt worden in hun denken beïnvloed door de positivistische geest van twintigste-eeuwse regimes zoals dat van Stalin en dat van Hitler. Volgens hen telt alleen de arbitraire wil van “Den Leider”, maar het goddelijk recht en de intrinsieke plichten die het gezag, van goddelijke oorsprong, met zich meebrengt, dat negeren zij.

      Gisteren nog is er een artikel verschenen van de geleerde John C. Rao op het blog Rorate Caeli over hoe die positivistische geest van de jaren dertig der twintigste eeuw de modernistische beweging beïnvloed heeft die uitgemond is in de roncallo-montiniaanse revolutie in de jaren zestig. De titel van het artikel is: “Special Series: “1919—2019 A Centenary Meditation on the Church” – Part IV: “Catholic” Purification and “Worker-Priests””.

      Citaat Paul: “Uw statement doet mij denken aan het ontstaan van de Oud Katholieke kerk, die het na Vaticanum I reeds welletjes vond en haar eigen weg ging, d.w.z. zonder Magisterium.”

      Zoals reeds aangetoond is deze connotatie die u probeert te creëren ongegrond, en de “Oud-Katholieken” waren liberalisten door de maçonnerie gestuurd, zoals het Bergogliaans kartel in het Vaticaan vandaag; zij beweerden verder dat de Katholieke Kerk heretisch geworden was en verdwenen van de aardbodem, waren schismatiek en beweerden dat zij door hun heiligschennende bisschopswijdingen terug een wettig episcopaat oprichtten, alsof de apostolische successie ooit uitgedoofd zou kunnen worden in de wereld tegen de goddelijke beloften van den Heer Jezus Christus in. Daar heb ik niets mee te maken.

      Dat de “Oud-Katholieken” dwaalleer verkondigden was gemakkelijk demonstreerbaar vanuit de constante Leer van de Kerk; zij waren degenen die manifest afweken van de H. Apostelen en de Kerkvaders. Welnu, het zijn de modernisten in de H. Kerk die vandaag aantoonbaar in de voetsstappen treden van de “Oud-Katholieken” en de heilige doctrine aantasten, niet degenen die zich verzetten tegen al die nieuwlichterij.

      Citaat Paul: “Tegelijkertijd vraag ik mij af welke prelaat anno 2019 dan wél nog uw goedkeuring wegdragen kan binnen de Kerk die u en ik liefhebben en die u zo ter harte gaat?”

      We moeten de Kerk niet te zeer personaliseren, want bisschoppen zijn zoals lekengelovigen leden ván de Heilige Kerk, en wanneer zij valse doctrine verspreiden kan dit niet toegeschreven worden aan de Kerk zelf; het is in werkelijkheid zo dat haar zonen tegen hun Moeder rebelleren. Er waren/zijn echter prelaten die de conciliaire revolutie bekritiseerd hebben; Kardinaal Mindszenty was tegen de revolte van V2, Franc Kardinaal Rodé ziet die revolte als een grote ramp, en voor zover ik weet durven bisschoppen in Kazakhstan de concilieteksten ook bekritiseren. Ik ken die prelaten echter niet persoonlijk, en u kunt dus geen gedetailleerde analyse van mij verwachten over goede en slechte aspecten van hun episcopaten; ik hou mij daar niet veel mee bezig. De overleden Mindszenty zie ik echter als een held en witte martelaar. Uiteindelijk zal er ongetwijfeld weer een heilige paus opstaan, zoals eertijds Sint Hildebrand, om de kerkelijke orde te herstellen.

 8. Dat is duidelijk katholiek fundamentalisme van die goeie kardinaal. Maar hij heeft gelijk in zijn beschouwing van de samenwerking. In de andere richting vinden wij dat ook.

 9. Op de website van “Restkerk” is nu een interessant geloofsmanifest van kardinaal Müller te vinden. Het is niet progressief of conservatief, maar voluit gelovig. En zo moet dat zijn. Dat document geeft katholieken vertrouwen.

  1. Stinus, ik heb met eigen ogen gezien dat mensen zich bleven afzetten van de Traditie omwille van kardinaal Müller’s zogenaamde ’tegemoetkomingen’ aan de onwettig verkozen paus. Müller verschafte hen een geldig argument. Dat was vijf jaren geleden in het afschuwelijk modern bouwsel in Beauraing waar zich een hele reeks onwaardige taferelen afspeelden tijdens een mis-achtige dienst met veel bisschoppen en bijgewoond door diverse moderne soort ‘geestelijken’ met onwaardig gedrag. Dat was eerder een foute mis!Samen verenigd in wereldse vrede, jawel, maar geestelijk dood.

   1. Beste Eric-B.L.
    Het is niet verstandig van een of ander feit – in dit geval een bouwsel in Beauraing enz. – te gebruiken (of misbruiken) om iets te bewijzen over kardinaal Müller. Hij zegt over het algemeen verstandige dingen, en is recht in het geloof.
    AGSt.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht