Spaanse Vrijmetselarij vol lof over Paus Franciscus

In tegenstelling tot zijn voorgangers, Paus Johannes-Paulus II en Paus Benedictus, die door de Vrijmetselarij en hun kanalen binnen en buiten de Kerk, genadeloos werden aangevallen en zwart gemaakt, kan  Paus Bergoglio bij diezelfde vrijmetselaars op veel bijval rekenen, zowel in Europa als in de Verenigde Staten.

Zo liet de Grootloge van Spanje enkele dagen geleden haar waardering blijken voor de uitspraken van Franciscus. Zij stelt dat “de woorden van de Paus  aantonen hoever de huidige Kerk verwijderd is van de inhoud van Humanus genus(1884), de laatste grote Katholieke veroordeling van de internationale vrijmetselarij”. In zijn encycliek Humanus genus veroordeelde Paus Leo XIII immers op ondubbelzinnige wijze de vrijmetselarij, “omdat zij de dwaling van religieus indifferentisme en de gelijkheid van alle godsdiensten  verspreidt” en dit als middel gebruikt om “elke godsdienst te vernietigen, in het bijzonder de Katholieke Kerk, die met geen enkele andere godsdienst mag vergeleken worden, wil men geen groot onrecht begaan.”

Volgens de Spaanse vrijmetselaars is er een echte toenadering merkbaar tussen de vrijmetselarij en de Katholiek Kerk door de manier waarop de huidige Paus het religieuze fundamentalisme (van wie , denkt u?…) aanvalt en oproept tot broederlijkheid en tolerantie. Door dezelfde inzet voor een universele broederlijkheid, wars van alle verschillen op politiek, cultureel, nationaal en religieus vlak.

Het waarderingsattest dat door de Vrijmetselarij aan de paus wordt uitgereikt is iets nieuws, maar het is dan ook weer geen verrassing. Samen met Paulus VI, is Jorge Mario Bergoglio (die sinds 1999 erelid is van de Rotary club) de paus die het meest gewaardeerd wordt door de internationale vrijmetselarij.

Er zullen waarschijnlijk nog vele lofprijzingen volgen, nu de Paus begin februari op uitnodiging van Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane in Abou Dahbi zal deelnemen aan de interreligieuze ontmoeting die er plaatsvindt rond het thema van de menselijke broederlijkheid, een thema dat altijd al bovenaan de agenda heeft gestaan van de Vrijmetselarij.

Ook vanwege de Italiaanse vrijmetselaars werden er al vele sympathiebetuigingen aan het adres van Franciscus betuigd. Zo sprak Gustavo Raffi, Grootmeester van het Italiaanse Groot-Oosten tot duizenden broeders die in convent vergaderden: “het volstaat te kijken binnen de muren die Italië scheiden van het Vaticaan om te begrijpen dat er iets verandert. Wij observeren met aandacht en respect hoe deze paus de aanzet geeft tot een historische verandering binnen structuren die traditioneel terughoudend zijn wanneer het gaat om de fermenten van innovatie in zich op te nemen.”

De encycliek “Humanus genus” van Leo XIII over de “veroordeling van het filosofisch en moreel relativisme van de vrijmetselarij” besluit met een krachtige viervoudige aanroeping: tot de Heilige Maagd Maria, “opdat zij haar kracht zou aanwenden tegen de goddeloze secten…”,  tot de Heilige Michaël, “prins van de hemelse heerscharen, grote bestrijder van de duivelse vijand.., tot Sint Jozef, ” bruidegom van de Heilige Maagd, hemelse patroon van de katholieke Kerk” en tot de grote apostelen Petrus en Paulus,” ontembare verspreiders en verdedigers van het christelijke geloof”.

Is de Kerk van Bergoglio nog dezelfde als die van Leo XIII? Of ligt het aan ons dat wij niet open staan voor nuances, niet kunnen relativeren en te “rigide”zijn?

Auteur:Veroon ter Zee

5 commentaren op “Spaanse Vrijmetselarij vol lof over Paus Franciscus

 1. Neen, beste Veroon, de laatste veroordeling van de subversieve sekte der vrijmetselaars was in 1983, door de joodse Poolse paus JP II. Zijn stafman indertijd, kardinaal Ratzinger, was de penvoerder en initiatief nemer. Eén van de weinige goede initiatieven van JP II. Al zijn voorgangers, vanaf 1738, tot en met paus Pius XII, veroordeelden de vrijmetselaars sekte, het subversieve goym huurlingen leger van de Synagoge van satan (Ap.2:9,3:9).
  Roncalli (J XXIII) en de praktizerend homosexuele, joodse Montini (alias P VI, behoorden er zelf toe.
  Zij organiseerden het vervloekte Vaticaan 2 concilie, plus de verderfelijke “geest” erna. Maar of paus Franciscus ook tot de sekte behoort, is niet duidelijk. Het zou kunnen, het heeft er alle schijn van. Maar laten we in positieve zin, de huidige modernistische revolutie van het Vaticaan en de V2 Kerk elders in de wereld, vergelijken met die van het Arianisme.
  De joodse priester en Libyer, Arius (256-336), startte in Alexandrië, ongeveer in het jaar 320, zijn idee dat Christus, niet de zoon van God zou zijn, en dat er dus ook geen Heilige Drie Eenheid is. Zijn grote tegenstander en stadgenoot, was de grote Heilige Athanasius.
  Vele clerici gingen overstag, Arius achterna, evenals Keizer Valens (364-378). Deze keizer zond zelfs Arianische missionarissen naar de barbaren volken om hen tot het Arianisme te bekeren : Wisigothen, Ostrogothen, Vandalen, Bourgondiërs, Suèven, Lombarden, en tenslotte de Alains. Het Arianisme werd de godsdienst van het in verval geraakte keizerrijk. De Ostrogothen en de Vandalen bleven Ariër tot ze verdwenen en opgeslokt werden in de 6de eeuw. De Bourgondiërs en de Wisigothen bekeerden zich en werden katholiek in de 6de eeuw, de Lombarden bekeerden zich in de 7de eeuw. De Franken, onder koning Clovis katholiek bekeerd eind 6de eeuw, (Clovis onder invloed van zijn vrouw, de Heilige koningin Clothilde), zijn nooit besmet geraakt met de ketterij van Arius. Het Arianisme heeft een lange adem gehad, in tegenstelling tot Rome.
  Het Arianisme heeft het Rome en het Vaticaan, 60 jr. lang, in de greep gehad, met ups en downs, ex-communicaties en deportaties van Traditionele bisschoppen, tegenover ketterse keizers, laverende pausen en bisschoppen, en switchende clerici en gelovigen. Een situatie die sterk lijkt op de huidige verwarde tijd, en strijd tussen de Traditionele clerici met gelovigen, tegenover de modernistische clerici met gelovige, maar slinkende aanhang. Zo is het Arianisme ook aan zijn einde gekomen. De kaars doofde uit door onverschilligheid, gebrek aan “geloof”, gebrek aan argumenten, en een slinkende aanwas.
  Keizer, Theodosius de Grote, onder de Heilige paus Damasius (367-384), maakte er in het keizerrijk een eind aan, tijdens het concilie van Constantinopel, in 381. Kardinaal Newman schreef hierover dat, het “Christelijke volk, onder de bescherming van de Voorzienigheid, de kerkelijke strijdmacht vormde van de Heiligen Athanasius (bisschop van Alexandrië), Hilairius (bisschop van Poitiers) en Eusebius, en met steun van vele andere geestelijken en biechtvaders. Zonder de ondersteuning der gelovigen hadden zij de strijd niet kunnen winnen.” In onze tijd is het niet anders, de Traditie wint aan kracht, tegen de stroom in van de V2 clerus en bisschoppen, met name in Frankrijk. Nog maar drie bisdommen in het land van de gele hesjes, weigeren het Tridentijnse Heilige Misoffer van altijd ; precies de omgekeerde situatie van 10 jr. terug. De Heilige bisschop van Poitiers, Hilairius, zelf ook gedeporteerd geweest, (evenals de Heilige bisschop Athanasius), schreef zelfs dat “de geest van vele traditionele gelovigen, heiliger was, dan de dubbelzinnige harten van de naar het Arianisme neigende priesters.”
  Dat kunnen de klerken modernisten in hun zak steken !!

  1. Nabrander en opsteker.
   Als we mogen extrapoleren, dan kan de periode van 60 jr Arianisme in Rome en het Vaticaan in de 4de eeuw, richtinggevend zijn voor de huidige, modernistische V2 crisis. Dat zou betekenen dat, vanaf de aanvang gerekend, rond 1960, er in 2020 herstel te verwachten is, een ommekeer naar de Traditie, de Tridentijnse liturgie en de Kerk van altijd. Na de vergrijzing en de kerk sluitingen der V2 parochies, komt de devotie als vanzelf terug, evenals de groei van jonge gezinnen met vele kinderen in de parochies. Vergader ruimtes raken dan overbodig !!

 2. Het is nu toch wel duidelijk dat Bergoglio niet aan de kant van God staat, maar hij wordt wel gebruikt door God. Is hij daar zelf van bewust ? Ik weet het niet, is zijn geest verduisterd ? Dat denk ik wel. Feit is dat hij alle lauwe gelovigen of zij die een eigen versie van een levensbeschouwing voorstaan onder zijn banier aan het verzamelen is zodat er een duidelijk onderscheid zal komen van zij die de traditionele leer aanhangen enerzijds en de modernisten anderzijds. Dit is ongetwijfeld het werk van God en het enige wat wij kunnen doen denk ik is vertrouwen op God en bidden.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht