Abortus belangrijkste doodsoorzaak wereldwijd in 2018

Volgens de statistische site Worldometers, werden er wereldwijd in 2018 niet minder dan 41,9 miljoen abortussen uitgevoerd. Dit zijn meer slachtoffers dan de patiënten, die vorig jaar stierven aan kanker (8,2 miljoen), een tabaksverslaving (5 miljoen) of HIV/AIDS (1,7 miljoen). Worldometers, die door de American Library Association (ALA) werd verkozen tot beste gratis referentiesite, houdt een aantal belangrijke internationale statistieken bij over o.a. de bevolking, gezondheid, economie, energie en het milieu. 

De abortusstatistieken, die door Worldmeters vrijgegeven worden, zijn gebaseerd op cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Wereldwijd worden net iets minder dan een kwart van alle zwangerschappen afgebroken (23%). Dit betekent dat er 10 kinderen worden geaborteerd voor elke 33 levende geboortes. Geschokt door de schaal van deze problematiek, noemden pro-life activisten de hoge abortuscijfers het belangrijkste “sociale gerechtigheidsthema van onze tijd”. De afschaffing van de laatste West-Europese anti-abortus wetgeving in Ierland in 2018 vormde hierbij een ernstige achteruitgang voor onze beschaving.

Ondertussen blijft het grootste deel van de Westerse publieke opinie onverschillig tegenover deze gruwelijke kinderoffers op het altaar van onze hedonistische levensstijl.  Het ergste is nog het zwijgen van onze bisschoppen en onze kerkelijke autoriteiten. Door vooral niemand te willen storen, keert onze clerus haar verantwoordelijkheden voor de zoveelste keer de rug toe. Moge God onze generatie genadig zijn….

Bron: Breitbart 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

42 commentaren op “Abortus belangrijkste doodsoorzaak wereldwijd in 2018

 1. Ik Heb onlangs een film gezien dat gebaseerd was op een waar gebeurd verhaal van een jongen van amper vier jaar die tijdens een zware operatie plotseling in de hemel was , hij had daar een ontmoeting met zijn zuster die tijdens de geboorte gestorven was , hij had er een gesprek mee, hij ontmoette ook Heer Jezus en zag vele engelen en overleden familieleden die hij perfect kon beschrijven. In de hemel zo verklaarde hij aan zijn vader is iedereen jong en gelukkig in harmonie met God. De ouders en de omgeving waren eerst wantrouwig toen de jongen dit allemaal vertelde maar toen hij het had over zijn zusje dat tijdens de geboorte gestorven was maar in de hemel was, dan wisten zijn ouders dat een kleine van vier jaar dit niet kan verzinnen temeer daar ze dat aan die kleine nooit hadden verteld. Er is een reportage over gemaakt en een boek geschreven waarop de film is gebaseerd, en waarom schrijf ik dit nu allemaal ? Omdat hij zusje ook al was het kort na de geboorte overleden wel degelijk leefde en in de hemel was, daarom is abortus moord je vermoord een levend wezen dat door God is gekozen, laat dat voor iedereen een waarschuwing zijn.

 2. Stephane Mercier zei in verband met abortus hetzelfde als Moeder Teresa, heilig verklaard door de Kerk. Waarom moest Stephane Mercier dan verketterd worden, en waarom kreeg hij geen steun van de clerus ? Hoe katholiek zijn onze “katholieke” universiteiten nog ?

  1. Moeder Teresa, is al evenzeer een “heilige” als Wojtylwa. Heiligen die predikten dat niemand iemand mocht bekeren tot het Katholiek geloof???????????????????????????? Pffffff!

   1. Peter: Heiligen hebben volgens mij begrepen dat het niet aan de mens is om anderen te bekeren, maar altijd een initiatief van God zelf is. Wij zijn alleen maar instrumenten om de mensen die weg op een liefdevolle manier te wijzen. En dan is het nog aan de zoons of dochters die de goede boodschap horen om er iets mee te doen. Maar, we leven in een tijd dat mensen de goede boodschap verwerpen. Abortus is daar een duidelijk bewijs van hoe mensen hun vastketenen aan het kwade en de slavernij van hun vreselijke doodzonde bejubelen. Maar, kunnen ze er iets aan doen? Ik denk het niet, want de trouwe katholieken dragen al meer dan 50 jaar een zwaar kruis om te blijven volharden in die duistere zondige kerk waar de zieke clericus altijd de vrijheid altijd kregen en ik vermoed nog steeds om aan de zieke mentaliteit toe te geven en zelf te verkondigen dat het goed is. En verandering moeten we nog niet verwachten, want we zijn vastgenageld aan bisschoppen die de taal van de Liefde niet begrijpen en daarom ook maar verkondigen dat zelf een doodzonde niet erg is. Ach ja..

    1. Beste Lotje,
     U schrijft: “Heiligen hebben volgens mij begrepen dat het niet aan de mens is om anderen te bekeren, maar altijd een initiatief van God zelf is”
     Hebt u al de handelingen van de Apostelen gelezen? Heb u al de brieven van Sint Paulus en de andere Apostelen gelezen.
     Hoe kan God de genade van een bekering aan iemand verlenen als deze die VERPLICHT zijn de goede boodschap te verkondigen, tegen wil en dank, het verzuimen?
     Mat 28:18 Jesus trad op hen toe, en sprak: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.
     Mat 28:19 Gaat dus heen; onderwijst alle volken, doopt ze in de naam van den Vader en van den Zoon en van den Heiligen Geest,
     Mat 28:20 en leert ze onderhouden al wat Ik u heb geboden. Ziet, Ik blijf altijd bij u, tot aan het einde der wereld.
     Laus tibi Christe +
     Ave Maria +

 3. ☩JMJ☩

  Elke heidense samenleving heeft een mensenoffer, en elke apostatische samenleving daalt wederom af richting die toestand van mensenoffers. De democratie is de apostatische wereldorde, en het mensenoffer van de democratie is abortus, de gruwelijke, grootschalige kindergenocide die in het libertinees een “mensenrecht” genoemd wordt.

  Eerst heeft men de Europese bevolking uitgedund door de ongeborenen systematisch uit te moorden, dan is men gaan klagen over de vergrijzing van die bevolking, door henzelf teweeggebracht, om vervolgens horden van gedegenereerde barbaren uit de landen van Sem en uit Afrika naar de poorten van den Occident te stuwen om het vacuüm op te vullen. Velen maken zich nog steeds de illusie dat zij die vreemde bezetting moeten bestrijden door de gruwelen van de Verduistering in het vaandel te dragen, dat is, door staatsatheïsme, moordpleging op ongeborenen, nudistische klederdracht, ontucht die de maatschappij tot één groot sociaal orgie transformeert en andere uitingen van de vrijgeesterij als boegbeelden rond te dragen, alsof dit zaken zijn om trots op te zijn. Keer terug tot de God van uw vaderen, o kinderen van Yafeth, en was uw zielen in de tranenvloed van een rechtzinnig berouw. Durum est tibi contra stimulum calcitrare [Act. Ap. 9, 5]; wil dus nederig de hoofden buigen, Sicambers, gelijk eertijds Chlodovech de Frank bij de doopvont van Reims, en rebelleer niet langer tegen den Heer Die uw levens in Zijn handpalm draagt. Dan zal God het zwaard van den vreemde van u afwenden, de tirannen van uw landgebied schudden en zal een gezuiverde en rechtschapen generatie de grond wederom in bezit krijgen waarin het gebeente van onze voorvaderen op de Algemene Herrijzenis wacht.

  De Blanke Europeanen hebben een leider nodig, een leider die authentieke godsvrucht en intelligentie weet te combineren met een mentale en fysieke daadkracht om tanden uit te kloppen en stijve, arrogante nekken te doen buigen, en dergelijke leider komt niet via verkiezingen, die belachelijke electorale circussen en wedlopen van narcisme, maar via de wegen van wapenfeiten door de gratie van God. Er moet gebeden worden, boetvaardigheid gedaan, en er moeten netwerken gelegd worden om op een gecoördineerde manier de gezonde principes te propageren onder de bevolking.

 4. Peter, er zit veel waarheid in hetgeen Lotje zegt.

  Daar kan ik zelf ook van getuigen. In diepe wanhoop in 1976 ontmoette ik Amerikaanse hippie protestanten die me een bijbel schonken. Het zijn niet die mensen die me bekeerden maar wel die bijbel waarin zij me de weg wezen. Katholieke gezinnen hadden geen bijbel en daar werd ook nooit over gesproken. Men heeft nochtans slechts een klein duwtje nodig om het Woord van God zelf te gaan lezen. Na meer dan een jaar verliet ik die commune en het moet gezegd: er is niets mooiers dan wat de bijbel “de Eerste liefde” noemt en de ontdekking in eigen vrijheid van de Geest die spreekt doorheen de Woorden in de bijbel. In zoverre had Moeder Teresa dus wel gelijk. Ik ken te veel mensen die slechts lid zijn van de Katholieke Kerk zonder werkelijk Christen te zijn. Het is niet het ’technische’ lidmaatschap dat iemand Katholiek maakt, maar wel de innerlijke geestelijke beleving!
  Juist daarom is Moeder Teresa wel degelijk een heilige!

 5. Goed van Eric.
  Heel terecht looft hij hier moeder Teresa, en zegt hij terecht dat zij een heilige was. Moeder Teresa had grote zorg voor de medemens in nood, en zij klaagde abortus aan zonder een blad voor de mond te nemen. Een voorbeeld voor elke katholiek.
  AGSt.

  1. Graag wou ik hierbij A.G. Stinus bedanken voor zijn altijd goede, duidelijke en begrijpbare uitleg. A.u.b. blijf dat doen want precies dat hebben we nodig.

 6. Beste Jeanne,
  Dank voor uw bemoediging, en slaap op uw twee oren : bij leven en welzijn zal ik hier op dezelfde manier blijven schrijven. Vriendelijke groet,
  A. G. Stinus

  1. Moeder Teresa is geen “heilige”.
   Moeder Teresa – de boek “a simple path” Ballatine Books, 1995 blz. 31.

   “Ik heb altijd gezegd dat we een Hindoe moeten helpan om een beter Hindoe te worden, een Moslim een beter Moslim, een Katholiek een beter Katholiek.”
   1Co 10:20 Neen, maar wat ze offeren, offeren ze aan duivels en niet aan God. En ik wil niet, dat gij in gemeenschap staat met de duivels.
   Concilie van Trente – zesde zitting – hoofdstuk 3 Over de rechtvaardiging.
   “Indien men niet in Christus herboren is zullen ze niet verrechtvaardigd worden. “
   Heb 11:6 Welnu, zonder geloof is het onmogelijk, welgevallig te zijn; want wie tot God wil naderen, moet geloven, dat Hij bestaat, en Beloner is voor hen, die Hem zoeken.
   Paus Pius XI – eerste Vaticaans concilie 1870 – sessie 2 – geloofsbelijdenis.
   “Dit ware Katholiek geloof, waarbuiten niemand kan worden gered, het welke ik nu vrij belijd en waarlijk houd.”
   Time magazine 1989 interview met Moeder Teresa:
   Time: “Wat denkt u van Hindoeïsme?”
   Moeder Teresa: “Ik hou van alle religies. Maar ik ben verliefd met mijn eigen geloof.”

   Bevestiging van Pater Brian Kolodiejchuk MC – postulator van de zaak of heiligverklaring van “Zalige” Moeder Teresa:
   “Zij eerbiedigde ieder persoon, met inbegrip van atheïsts en agnostiekers. En eerbiedigde het geloof dat ze hadden of niet hadden.”
   Een Hindoe die Moeder Teresa gedurende 23 jaar kendezegt: “Ik heb niet het minste bewijs van bekering gezien in de 23 jaar dat ik Moeder Teresa in de Missionarissen van Naastenliefde kende.”
   Nog steeds Pater Brian: “Wanneer ik haar vroeg of zij bekeerde zei ze mij: “Ja ik bekeer. Ik bekeer u om een beterHindoe te worden, of een betere Moslim, of een betere Protestant, of een betere Katholiek, of een betere Parsee, of een betere Sikh, of een beter Boedist,

   Moeder Teresa – de boek “a simple path” Ballatine Books, 1995 blz. 31.
   “Broeder Vinod, die Gandhiji Prem Nivas bestuurt, ons centrum voor leprose patienten in Titagarth Calcutta, verstaat hoe wij trachten geen religie te prediken.”
   Paus Leo XIII – Satis Cognitum (# 13) 29 juni 1896.
   “Je moet niet worden beschouwd als het ware katholieke geloof, als je niet leert dat het geloof van Rome moet worden gehouden. “

   De constituties van de Missionarissen van Liefde staat:
   “Wij moeten ons Katholiek geloof niet opdringen aan niemand, maar moeten een diep respect hebben voor alle religies.”

   Johannes Paulus II leerde dat de Heilige Geest ook verantwoordelijk is voor niet-christelijke religies .
   John Paul II, Redemptor Hominis (# 6), 4 maart 1979:
   “Komt het soms niet voor dat de overtuiging van de aanhangers van de niet-christelijke religies – een geloof dat ook een gevolg is van de Geest van waarheid buiten de zichtbare grenzen van het Mystieke Lichaam werkt …”

   Onzin van de anti-katholieken die buiten de K. Kerk staan en aldus geen enkele functie in de K. Kerk kunnen hebben.

   “Elke vertrouwdheid moet worden vermeden, niet alleen met die goddeloze libertijnen die openlijk het karakter van de (maçonnieke) sekte bevorderen, maar ook met wie zich verstopt achter het masker van universele tolerantie, respect voor alle religies.”
   Paus Leo WIII – Custodi Di Quella Fedi – (#15), 8 december 1892.

   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

   1. Voor men hier Moeder Teresa te sterk veroordeelt, is het belangrijk te weten dat de Indische elite paranoid is voor (Westerse) missionarissen. Ik denk dat Moeder Teresa vooral ten dienste wou blijven staan van de allerarmsten, en dit zonder zich te verbranden in een politiek en religieus zeer volatiele omgeving.

    1. Peter, Weet dat God verschillende arbeiders roept, de één zal luidkeels preken, de ander zal verborgen bidden, nog een ander zal de zwakke mens nabij zijn door daden en zo mensen door Jezus uitstraling raken, weer andere hebben een andere taak. Wees voorzichtig voor je oordeelt over iemands uitspraken en manier van evangeliseren, want het zou wel eens de wil van God kunnen zijn.
     Lees even haar gebed, als dat niet van haar de intentie was om te evangeliseren, dan weet ik het niet.
     Daarom zeg ik Heiligen zullen hun roeping zo beleven, dat de wereld het niet meer snapt.
     God werkt op verschillende manieren in zielen.. God kan zelf een ziel oproepen om te zwijgen, ook dat kan een manier van evangeliseren zijn, door er gewoon te zijn.

     Gebed van de Heilige Teresa van Calcutta. (Eén van haar favoriete gebeden).

     Lieve Jezus,
     Help me Uw wondere geur te verspreiden waar ik ook ga.
     Verlicht mijn ziel met Uw Geest en Leven.
     Doordring en bezit mijn gehele wezen zozeer dat mijn leven alleen een uitstraling mag zijn van het Uwe.
     Schijn door mij heen en wees zo in mij dat elke ziel met wie ik in aanraking kom Uw aanwezigheid in mijn ziel mag voelen. Laat hen opzien en niet langer mij zien, maar alleen Jezus!
     Blijf bij me en dan zal ik beginnen te stralen zoals U straalt.
     Zo te stralen dat ik een licht zal zijn voor anderen.
     Het licht, O Jezus zal helemaal van U zijn:
     Niets ervan zal van mij zijn.
     Het zal U zijn, stralend naar anderen door mij heen.
     Laat mij U prijzen op de wijze waar U het meest van houdt,
     door te schijnen op degenen rondom mij.
     Laat mij U verkondigen zonder te preken, niet door woorden maar door mijn voorbeeld,
     door de aangrijpende kracht, de hartelijke invloed van wat ik doe, de duidelijke volheid van de liefde
     die mijn hart voor U draagt.
     Amen.

 7. Was moeder Teresa gezonden door de vrijmetselarij?!!

  Hoe kon zij een hindoe een goede hindoe maken, een moslim een goede.. enz.?!

  Het is totaal absurd wat zij proclameerde, zij wilde dus neutraal zijn
  Onvoorstelbaar ..
  Gelukkig is het oordeel aan God.

 8. ..Katharina Gabriels,

  Van Hem die mij het eerste lief heeft gehad.. draag ik Zijn Liefde uit en dat antwoord was voor Teresa al voldoende geweest tot getuigenis en had ze voor de rest (“zonodig”) kunnen zwijgen, want de vraag is of ze haar Verlosser heeft verloochend ..dat is wat opvalt.. Maxima in Nederland zou zeggen:: het is een “beetje” dom… Ook ken ik de “context” niet.

  1. Wie zijn nek nooit uitsteekt, kan natuurlijk niets verkeerds doen. Ik denk niet dat veel mensen het werk van Moeder Teresa zouden kunnen of willen nadoen. De realiteit is dat zij en haar medezusters heel veel voor hun naasten hebben gedaan. Het is nadien altijd makkelijk om vanuit onze luie zetel kritiek uit te oefenen…

   1. Helemaal eens met Lotje en Katharina. Het zijn telkens opnieuw dezelfde salonkatholieken die vanachter hun scherm hun eigen grote waarheid moeten komen verkondigen. Nu weer een frontale aanval op Moeder Theresa. Ga ze maar eens achterna, een heel leven lang, alle dagen opnieuw. Volgens mij had ze in haar kleine teen meer heiligheid dan jullie allen tezamen. Ze smeet niet zonodig Bijbelteksten en hele flarden ‘pausenuitspraken’ rond de mensen hun oren. Ze gaf het verdomd GOEDE VOORBEELD. Enig idee voor hoevelen zij een inspiratiebron geweest is, gewoon door de manier waarop zij in het leven stond?

    Maar ongetwijfeld zijn er hier op ’t forum die vanachter hun schermpje veel heiliger zijn dan haar…

    Degoutant en laag bij de gronds. Meer kan ik van reacties van Peter en co niet zeggen.

    Zulke reacties zeggen 1000 maal meer over hen, dan over Moeder Theresa.

 9. Katharina Gabriels

  Voor het kussen van de koran door de Poolse paus ..moeten wij hem excuseren ..daar was zeker een of andere reden voor.
  Toen heiden hun rituelen in zijn aanwezigheid mochten uitvoeren …moeten wij hem ook excuseren.
  Toen hij zijn handen om de ogen deed alsof hij door een verrekijker keek was dat 2 X 666 van de vrijmetselarij en ook daar kunnen wij hem om excuseren ..want hij werd misschien met de dood bedreigd of met wat dan ook.
  Ook bij zijn dood werden er duidelijk rituelen verricht volgens de vrijmetselarij en ook dat kon hij niet verhinderen en is hij te excuseren en ook ik excuseer mij dat mij dat is opgevallen ..en hier en daar met de hulp van anderen.

  Het oordeel komt ons natuurlijk niet toe ..dat is logisch en daar hoeven wij ons ook niet voor te excuseren en ook dat is logisch.

  1. Moeder Teresa en Paus Johannes Paulus II waren twee verschillende personen. De ene is dus niet verantwoordelijk voor de daden van de andere. Wel had hun generatie, om redenen waar we nog uren over zouden kunnen discussiëren, een grote blinde vlek wanneer het ging om bv de Islam en de interreligieuze dialoog. Ondertussen weten we wel beter…

 10. Beste allen,
  Ik ben orthodoxe christen. Een Belg, gehuwd met een Griekse, die door haar de orthodoxie heeft ontdekt.
  Ik vind jullie artikels zeer goed geschreven, van een hoog niveau, en de commentaren getuigen eveneens van ernstige, bewuste en goed belezen christenen. Ik wilde jullie hiermee feliciteren. Wie van jullie gunstig naar de orthodoxie kijkt, ik nodig hem of haar uit verder te onderzoeken. Volgens mij is de orthodoxie immers de Kerk van Christus, en denk ik dat het westen zich van Haar helaas heeft afgescheurd een milennium geleden. Ik zeg dit niet met verwaandheid, maar met eerlijkheid en liefde naar jullie toe. Ik moest van Christus niks weten tot ik 18 werd en mijn huidige vrouw ontmoette. Ik was weliswaar katholiek gedoopt, met eerste communie en vormsel, maar alleen de orthodoxie deed mij plots dorsten naar Christus zoals ik in mijn eerste 18 levensjaren nooit gedaan had. Dit was voor mij een teken dat de katholieke kerk dood is of doods is, en dat de orthodoxie werkelijk nog steeds dat apostolische karakter en levende gratie van 2000 jaar geleden heeft behouden. Hoe dan ook, ik lees graag jullie bevindingen. Ik hoop dat jullie volgende video kunnen waarderen; https://www.youtube.com/watch?v=y6zXs_cUSjQ
  Excuseer me als mijn woorden aanstoot geven.

  1. ☩JMJ☩

   U bent niet de eerste die zich heeft laten verleiden door Photius in deze tijden van westers verval (het is onder andere een valstrik voor diegenen die beseffen dat zij de protestantiserende novusordo-liturgie moeten vermijden), maar het is een grote fout. Wanneer men objectief naar de geschiedenis kijkt, dan ziet men duidelijk dat de Grieken zich ten tijde van Photius afgescheurd hebben van de oude, reeds bestaande Christelijke orde, en niet de Romeinen. Het is ook ten onrechte dat u de Westerse Christenen van voor het Oosters Schisma “Orthodoxen” noemt, alsof het Geloof van Rome nieuwlichterij geweest is. Wij, Westerlingen, hebben in werkelijkheid altijd de Romeinse Opperpriester als hoofd van alle lokale Kerken erkend met normale bisschoppelijke jurisdictie over al die Kerken en over alle gedoopte Christenen afzonderlijk. Toen bijvoorbeeld het geschil woedde in Groot-Brittannië betreffende het Romeins gebruik en het Keltisch gebruik voor de celebratie van Pasen werd door de voorstanders van het Romeins gebruik het feit aangehaald dat Christus Zijn Kerk op Petrus gebouwd had en aan hem de Sleutels van het Hemelrijk gegeven had; toen Koning Oswiu aan de Keltische factie vroeg of dat waar was gaven zij het allen toe, waarop de Koning zich voor het Romeins gebruik uitsprak en de aanhangers van de Keltische factie instemden om het correcte gebruik van Rome over te nemen. [Boek III van Sint Beda’s Historia ecclesiastica gentis Anglorum.]

   Christus heeft duidelijk verklaard dat Hij Zijn Kerk op Petrus ging bouwen, en het feit dat Hij specifiek Petrus onderscheidde toont duidelijk aan dat Hij Zijn Kerk volgens die persoonlijke onderscheiding hiërarchisch wilde inrichten. Welnu, het werd steeds door allen erkend dat Petrus na zijn residentie te Antiochië naar Rome is gegaan, daar als Bisschop van Rome geregeerd heeft en de Kerk van Rome gewijd heeft in het bloed van zijn gezegende martelie, en dat zijn graftombe zich daar bevond (de Sint-Petrusbasiliek heeft Keizer Constantijn boven het Graf laten bouwen). Het persoonlijk gezag van Petrus is dus na zijn dood ongetwijfeld overgedragen geweest op Sint Linus, zijn directe opvolger. Geen andere lokale Kerk dan alleen de Kerk van Rome kan zeggen dat zij Petrus, de Prins der Apostelen, in eigen persoon als lokale Bisschop gehad heeft.

   De toestand van de Katholieke Kerk is momenteel lamentabel, maar zij is geenszins dood, doch heeft tot op heden mensen geheiligd en de hemelpoorten voor hen geopend, en God zal, op het moment dat Hij bepaald heeft, de maçonnieke infiltranten extirperen en Zijn Heilige Katholieke Kerk bevrijden uit haar benauwenis, en haar verheffen voor het aanschijn van al haar goddeloze vijanden als de zoveelste hemelse bevestiging van haar goddelijke oorsprong.

   Het is trouwens onder andere bij de Oosters-Orthodoxen dat de huidige slechte paus, Franciscus, inspiratie haalt om schade toe te brengen aan de Katholieke Kerk. Een voorbeeld daarvan is zijn schandalige toelating voor echtbrekers om heiligschennend met de Heilige Geheimen te communiceren; bij de volgelingen van Photius wordt al lang beweerd dat echtbrekers tot het Altaarsacrament zouden mogen naderen.

 11. ..Aan Paul..

  Kan ik aannemen dat je hier DAN NOG NIET op de links hebt gedrukt van Vassula (Ryden)?! … Zoniet dan even wat informatie..

  Vassula (Ryden) is een Griekse zienster .. ik heb alleen haar voornaam gegoogled, de googlepagina link geeft wat meer gevarieerde informatie en staat hieronder.. bij de eerste site link kom je op haar site, klik je op –boodschappen– dan vind je al haar boeken vertaald.
  Ook plaats ik de link over de visie van de tegenstanders in de RK.. beoordeel zelf.

  https://www.google.com/search?q=vassula&oq=vassula&aqs=chrome..69i57j69i65l3j0j5.6907j0j4&client=ms-android-wiko&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8

  https://www.google.com/search?q=vassula+index&oq=vassula+inde&aqs=chrome.0.69i59j69i57.18461j0j4&client=ms-android-wiko&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8

  De onthullingen aan Vassula tonen aan dat de Grieks-Orthodoxe kerk net als de Christenen uit de reformatie, terug zal keren in de katholieke kerk en dat middels het 6e zegel-oordeel.

  Ze heeft ook profetieën over MIJN ziel onthuld… IK BEN DE MAN MET EEN GOED VOOR-TEKEN ..twee links zet ik alvast hieronder, maar weet wel dat de anderen die hier reageren, dat ze een “beetje” preuts zijn en willen hetgeen ik ont-hul in de TABOE sfeer trekken.

  http://www.tlig.org/nl/nlmsg/nlmsg922.html passage: de man met goede voor-teken

  http://www.tlig.org/nl/nlmsg/nlmsg952.html passage: de man met een GUNSTIG voorteken

  Op de terugweg van de Himalaya kom ik naar het land van je vrouw.. ik ZAL ZIJN die zegevierende loot die in die links besproken wordt.. neem geen aanstoot dat ik daar zonder gêne over spreek… hier zijn er die last hebben van “plaatsvervangende” schaamte … Maar de een zegt: ik ben dokter .. timmerman ..professor of wat dan ook ..en ik zeg:: ik ben de man met het goede voor-teken .. Jezus Christus getuigt over mijn ziel en ik getuig over wat Zij zullen uit-werking in mijn ziel tot mijn eeuwige behoudenis en daarom nog even de volgende link.. en wil je mij bevragen ..voel je dan vrij.

  http://www.tlig.org/nl/nlmsg/nlmsg871.html passage: de man van vrede zal Mijn Boodschap van Vrede begrijpen.. ik ben dus die man.. de eindtijd Cyrus ..de Malakias 3:1 bode ..de kroonprins.. die komt in de geest van Elia ..maar dus Elia, NIET IS.

 12. Aan Kurt…

  Je had het over salon-katholieken ..in de onderstaande link is een “soort” salonkatholiek aan het woord die een evangelisch christen werd
  en dit na een bijnadood ervaring.
  Maria te eren zou een grote zonde zijn ..en helaas is mijn Engels minimaal maar verstond dat de Vader, Zoon en Heilige Geest in één persoon zijn, dus in Jezus Christus en is Jezus dus ook de Vader en de Heilige Geest.. als ik het tenminste goed heb verstaan.

  Van dit soort bijzondere ervaringen komt je vaker tegen bij protestanten en dus ook bij katholieken die dan evangelisch christen worden, zij erkennen dan alleenmaar hel en hemel en dan komt het ook voor dat zo’n christenen in Lourdes evangelisch gaan protest-eren tegen de Maria verering.

  Bij de evangelische christenen worden dus feitelijk gewoon ketterijen verkondigd. Dit “soort” bekeerde Christenen maken feitelijk een OM-weg om (uiteindelijk) naderhand enigszins een betere katholiek te kunnen worden, althans door -via- die OM-weg bijbels inzicht te verwerven die ze anders “nooit” zouden opdoen.

  https://youtu.be/jOPD1Bqo2nA

 13. Aan Benjamin …

  Even wat aandacht voor jouw gegronde hoop, uitgesproken in een bovenstaande reactie en waarvan hier een citaat::

  De Blanke Europeanen HEBBEN een LEIDER NODIG, een LEIDER die AUTHENTIEKE godsvrucht en intelligentie weet te combineren met een MENTALE en fysieke daadkracht om TANDEN UIT TE KLOPPEN [[figuurlijk neem ik aan]] en stijve, arrogante nekken te doen buigen, en dergelijke LEIDER komt niet via verkiezingen, die belachelijke electorale circussen en wedlopen van narcisme, maar via de wegen van WAPENFEITEN [[geestelijke, neem ik aan]] door de GRATIE VAN God. Er moet gebeden worden, boetvaardigheid gedaan, en er MOETEN NETWERKEN gelegd worden om op een GECOÖRDINEERDE manier de GEZONDE principes te PROPAGEREN onder de bevolking.

  Maar je hebt, zoals blijkt, geen vertrouwen..”zo kunnen er dus geen NETWERKEN worden gelegd”.
  Marie Julie Jahenny zei het al:: de Monarch komt ÉÉRST via het web.
  Zie nu ben ik er ..en weer is het iemand anders.. ergens op de Zuid- of Noordpool.. een verweg-vertrouwen.

  De (toekomstige) leider die ÉÉRST voor zijn eigen deur durft te vegen, in de hel durft af te dalen en het eigen kwaad durft te onderkennen, de eigen anti-christ in hem zelf durft aan te klagen en te overwinnen, ..die KAN de volgende stap zetten (tocht) door het vagevuur om uiteindelijk in de hemel zijn opdracht te ontvangen.. tot heil voor zijn eeuwige behoudenis van zijn ziel.
  Ik ga in ieder geval geen tanden uit kloppen.

  Als ik kom ben ik GÉÉN kant en klare heilige-profeet..nu ben ik meer zo een pantoffel-held ..die al wat de voet tussen de deur durft te zetten ..en durf ik al wat, als de Leeuw, getergd te brullen.. of is het meer het gapen van de leeuw die in zijn slaap gestoord wordt?!!.🤔

  1. Katharina Gabriels, “De realiteit is dat zij en haar medezusters heel veel voor hun naasten hebben gedaan. ”
   Weet dat u niet weet wie men bedoelt met de “naaste”. Nogmaals herbeginnen dan. Lees goed deze keer.
   Luk 10:30 Jesus hernam, en sprak: Eens reisde een man van Jerusalem naar Jericho, en viel in handen van rovers; ze schudden hem uit, verwondden hem vreselijk, en lieten hem half dood achter.
   Luk 10:31 Toevallig kwam een priester die weg langs; hij zag hem, en ging voorbij.
   Luk 10:32 Ook een leviet kwam er langs; hij zag hem, en ging voorbij.
   Luk 10:33 Maar ook een Samaritaan, die op reis was, kwam voorbij; hij zag hem, en kreeg medelijden.
   Luk 10:34 Hij ging er naar toe, verbond zijn wonden, en goot er olie en wijn op; daarna hief hij hem op zijn eigen lastdier, bracht hem naar een herberg, en zorgde voor hem.
   Luk 10:35 De volgende dag nam hij twee tienlingen, gaf ze den waard, en zeide: Blijf voor hem zorgen; en wat ge er meer aan besteedt, zal ik u bij mijn terugkomst vergoeden.
   Luk 10:36 Wat dunkt u; wie van de drie is de naaste geweest van hem, die in de handen der rovers viel?
   Luk 10:37 Hij sprak: Hij, die hem barmhartigheid bewees. En Jesus zeide hem: Ga, en doe gij evenzo.
   Hij, die hem barmhartigheid bewees.!!!!!! Dus niet de gewonde man.
   Zo ook bent u verkeerd met Moeder Teresa. Deze die barmhartigheid bewees hier in de parabel is Jezus, die u bij Zijn terugkomst zal vergoeden.
   De armen zijn niet de naaste. Men moet IEDEREEN gewild of niet de leer van de Katholieke Kerk onderwijzen, ook al is het maar enkele minuten. Buiten de Kerk geen heil = dogma. Ook voor Moeder Teresa.
   Kijk wat Jezus over de armen zegt. Mat_11:5 Blinden zien en kreupelen gaan, melaatsen worden gereinigd en doven horen, doden verrijzen en aan armen wordt het evangelie verkondigd.
   Mat_19:21 Jesus zeide hem: Zo ge volmaakt wilt zijn, ga dan verkopen wat ge bezit, geef het aan de armen, en ge zult een schat in de hemel bezitten. Kom dan, en volg Mij.
   Mat 26:6 Terwijl Jesus nu te Betánië was in het huis van Simon den melaatse,
   Mat 26:7 kwam er een vrouw naar Hem toe, die een albasten kruik vol kostbare balsem droeg; ze goot die uit over zijn hoofd, terwijl Hij aanlag aan tafel.
   Mat 26:8 Toen de leerlingen dit zagen, werden ze verontwaardigd en zeiden: Waarom die verkwisting?
   Mat 26:9 Men had dat toch duur kunnen verkopen, en het goed aan de armen kunnen geven.
   Mat 26:10 Jesus merkte het, en sprak: Waarom valt gij de vrouw lastig? Ze heeft immers een goed werk aan Mij gedaan.
   Mat 26:11 Want de armen hebt gij altijd bij u; Mij niet.
   Een arme of stervende heeft die niet evenzeer RECHT op het eeuwige leven, waarvoor ook Jezus zijn schepper op het H. Kruis Zijn Leven heeft geschonken, i de plaats van een moslim hindoe of wat weet ik veel in de val van Satan de dood in te laten gaan. PREDIK DAN JEZUS AAN EEN STERVENDE i.p.v. hem of haat te begeleiden in zijn ellende!!
   Citaat: “Het is nadien altijd makkelijk om vanuit onze luie zetel kritiek uit te oefenen…”
   De waarheid Katherina en niets dan de zuivere waarheid.
   Wat een voldoening als men in het laatste levensuur die man of vrouw (moslim, hindoe enz.) heeft kunnen DOPEN en vergiffenis krijgt van AL zijn zonden. Of niet soms?????

   Dit bovenstaande zal u beslist ook kunnen betitelen, Kurt als “Degoutant en laag bij de gronds. Meer kan ik van reacties van Peter en co niet zeggen. ” Maar dat is uw oordeel!

   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

 14. Moeder Theresa afdoen als iemand die alles behalve Katholiek was en er schijnbaar niks van begreep is inderdaad degoutant en laag bij de gronds.

  Oordelen komt ons niet toe. Veroordelen al helemaal niet.

  Behalve a

 15. Behalve als je Peter heet. Dan kan je dat wel.

  God zal ons oordelen. Niet naar menselijke maat. Maar naar zijn, Goddelijke maat. Stop dus maar met je goedkope bullshit over Moeder Theresa.

  Droeg Moeder Theresa niet altijd een groot kruis? Denk je dat er niet één moslim, hindoe of whatever was die niet wist dat Moeder Theresa Katholiek was? Elke uitgemergelde sukkelaar die bij haar terechtkwam, kon met haar spreken over Christus. hetgeen zij ook zeer veel gedaan heeft. Zij heeft trouwens wel heel wat dodelijk zieke mensen laten dopen in hun stervensuur.
  Ondertussen pin jij haar vast op één uitspraak van haar die is uitvergroot. Alsof de rest van haar leven, één grote opoffering aan Christus en de allerarmsten, van geen waarde was.

  Kotsmisselijk wordt ik van jouw goedkope betweterij.

 16. Een belangrijk aspect in het werk van Moeder Theresa is het niet zo simpele feit dat zij iedereen wilde verzorgen zonder over diens religieuze ingesteldheid te oordelen. Niet alleen is dat zuivere naastenliefde, het is ook de beste verwijzing naar Christus. Men kan niemand dwingen om Christen te worden, maar iedereen kan wel de Woorden van Jezus in de praktijk brengen. Het is best mogelijk dat sommige patienten een dubbelhartige mening hadden tegenover Moeder Theresa en dat zij hen geruststelde in de religieuze gewoonten die zij vanaf hun kindertijd hadden. Zij sprak niet slechts met woorden maar zij sprak vooral met Christelijke daden. Daar gaat het om. Haar handen waren werktuigen van de H.Geest.

 17. LS,
  het niveau daalt, dit is geen evangelisatie voor katholieken (christiana sum) meer.

 18. Je gaat nogal virulent te keer, beste Kurt, terwijl je niet de argumenten aandraagt die Peter keurig op een rijtje zet.
  Met haar gewraakte uitspraak heeft ze zich natuurlijk wel gediskwalificeerd, voor zover ze die nooit herroepen heeft. Gezien haar internationale bekendheid, weegt dit des te zwaarder. Het is toch onvoorstelbaar dat de Heilige pater Damiaan, werkend onder gelijkwaardige omstandigheden, ook dergelijke ketterijen zou hebben verkondigd, en daarnaar gehandeld ? Terwijl vooral dit laatste bij de Zuster dubieus is. En dat maakt het verschil tussen een gutmensch en de prioriteiten van een realistische missie zuster. Zuster Theresa was onderlegd, zij kwam niet uit een derde wereld land.

 19. – Peter schrijft : “Wat een voldoening als men in het laatste levensuur die man of vrouw (moslim, hindoe enz.) heeft kunnen DOPEN en vergiffenis krijgt van AL zijn zonden.” Dat klopt (behalve de zinsstructuur). Maar bij een volwassene wordt ook BEKERING verondersteld tot het christendom (katholicisme) vooraleer men zich wil laten dopen. Men moet dus niemand tegen zijn zin dopen.
  – Nochtans is een christen verplicht zijn medemens te helpen en bij te staan als die in nood zit, ongeacht de godsdienst of wat ook van die persoon. Zie parabel van de barmhartige Samaritaan.

  – Zeer terecht werd moeder Teresa heilig verklaard. Ze heeft goed gehandeld en ZE IS EEN VOORBEELD voor ons allemaal. .

 20. Ik ben bang dat onderstaande juist….een heilige of asceet moet zieken niet beproeven (naar zijn eigen norm), hij moet ze behandelen naar de algemene voorzieningen met het gepaste eerbied en liefde.

  Onderzoekers: Moeder Teresa was helemaal niet zo heilig
  Ze was een levende heilige en is door het Vaticaan ondertussen zalig verklaard: Moeder Teresa, de vrouw die zichzelf inzette om de allerarmsten te helpen en zichzelf daarbij volledig wegcijferde. Maar was ze wel zo goed? Een team van Canadese onderzoekers komt volgens de Times of India tot de conclusie dat haar gedrag ‘dubieus’ was, evenals haar politieke contacten.

  Moeder Teresa in 1995 Beeld AFP
  De studie is geplaatst in Religieuses, een Frans tijdschrift dat onderzoek naar religie en wetenschap publiceert.

  Volgens de onderzoekers was het werk van Moeder Teresa er vooral op gericht om het menselijk lijden te huldigen, in plaats van het te verlichten. Ze noemen haar ‘alles behalve een heilige’, een vrouw die gul was met gebeden, maar gierig als het aankwam op het besteden van de vele miljoenen die ze binnenhaalde. Er zouden ook grote sommen geld naar ‘geheime bankrekeningen’ zijn overgemaakt.

  Dr. Serge Larivee en Dr. Genevieve Chenard van de Universiteit van Montreal hebben 300 documenten geanalyseerd en daarin details gevonden die in strijd zijn met het imago van de non.

  Zo waren er rond de tijd dat Moeder Teresa overleed 517 ‘huizen voor de stervenden’, waar de allerarmsten hun laatste dagen konden doorbrengen. Volgens artsen die deze plaatsen bezochten, was het er smerig en hadden de huizen een tekort aan voedsel, medicijnen en mankracht. Toen Moeder Teresa zelf ziek werd, werd ze behandeld in een modern, Amerikaans hospitaal. Geld kan het probleem niet zijn geweest, omdat Moeder Teresa honderden miljoenen aan donaties ontving.

  Dat geld kwam soms uit twijfelachtige hoek: de non accepteerde bijvoorbeeld donaties van de Haïtiaanse dictator Duvalier onder wiens bewind (1957 – 1986) meer dan 30.000 mensen om het leven zijn gekomen.

  Ook het wonder (wat moet heeft plaatsgevonden voor het Vaticaan iemand zalig kan verklaren) dat Moeder Teresa heeft verricht is volgens de onderzoekers twijfelachtig. De buikpijnen van de Indiase Monica Besra zou zijn verdwenen op het moment dat ze had gebeden tot een medaillon met een foto van Moeder Teresa. De artsen van de vrouw zeggen echter dat de cyste en de tuberculose waar ze aan leed, dankzij hun (reguliere) behandeling was genezen.

  ‘De populariteit van Moeder Teresa was toen echter al zo groot, dat ze onaantastbaar was’, zegt onderzoeker Larivee. ‘Ze was eigenlijk al heilig verklaard.’
  ……….

 21. In die tijd was er voor zover ik weet geen opstand tegen het moderniseren van de Kerk.
  Wellicht was er niemand die Moeder Teresa betere raad kon geven.
  Het is nooit het geld dat zielen redt, integendeel!
  Het vraagt wel zeer veel moed het eigen lijden te aanvaarden als deel van dit aards leven, en het dan ook nog te offeren.
  Zovele lijdenden zwerfden rond en lagen gewoon op straat, kenden niet beter en kregen uiteindelijk wel onderdak en voedsel en aandacht, zelfs medicijnen.
  Moeder Teresa was onderwijzeres en zij oversteeg dat mateloos.
  Welke andere heiligen heeft een dubieuze moderne Kerk ooit voortgebracht?

 22. ..Eric..

  Het is gênant te moeten lezen over zelfs honderden miljoenen (euro’s of dollars).. je krijgt plaatsvervangende schaamte als je dit allemaal leest en dan nog moet je voorzichtig zijn in je beoordeling..dat weet ik ook, want het kan bv. zijn dat ze beheerders van het geld heeft vertrouwd, je kunt ze eventueel vanuit alle kanten verontschuldigen maar ook buiten dat klopt er iets niet..

  Als mensen hun hele leven gebrek aan van alles hebben gehad, ga je ze in hun laatste dagen van hun leven in zorg en liefde behandelen als prinsen.. ze was toch neutraal en waarom wilde ze die andere gelovigen dan onderwerpen aan haar christelijke ascese, tucht en discipline.. ze zei dat Jezus hun lijden welgevallig was, vruchtbaar was, of woorden in die strekking.. en zeker dat blijkt uit de onthullingen van de zieners.

  En waar gingen dan al die honderden miljoenen naar toe.. ook weer naar projecten waar de armen verder moesten lijden.. omdat het zo vruchtbaar is. Eigenlijk moet ik niet meer willen weten, om niet nog meer teleurgesteld te worden hoe de mensen -misschien- bedrogen werden bewust of onbewust…. honderden miljoenen.. onvoorstelbaar …en heeft Pater Pio in zijn ziekenhuis de zieken ook zo laten behandelen ??!! De toekomstige Monarch zal in ieder geval zeker niet zo onnozel zijn.

 23. – Ik vraag me af welke ingesteldheid de “onderzoekers” van Moeder Teresa hadden. Waren die katholiek, of welke opvattingen hadden die ?
  – Men moet Moeder Teresa niet verwijten dat ze geld van iedereen ontving. Hulp is hulp, ook al komt die van iemand die zelf niet al te christelijk is. Misschien dat die schenkende persoon tot inkeer komt als hij ziet wat er met zijn gift gebeurt.
  – Was het af en toe niet perfect in de centra van de zusters van Teresa ? Met meer steun en hulp zou het beter geweest zijn.
  – Er is veel afgunst geweest op het werk en de bekendheid van Moeder Teresa. En ja, dan zoekt men spijkers op laag water, natuurlijk. Ze moet dan “beschadigd” worden.
  – Recent stond er een mooi citaat van Moeder Teresa op de almanak :
  GEEF DE WERELD HET BESTE EN JE ZULT GEKWETST WORDEN. GEEF DE WERELD TOCH HET BESTE.

 24. Waarom zo laatdunkend tegen deze heilige tekeer gaan? Ik herinner mij haar als een authentieke voorvechtster voor het leven, een lichtend voorbeeld temidden van de zich ontvouwende cultuur van de dood. Er is altijd wel wat te foeteren. Sommigen lijken er een heuse sport van te maken. Hoe onchristelijk.

 25. Het klooster van de Franciscanen in Hasselt verdient ook niet meer de naam klooster want het bestaat nog enkel omwille van de opbrengsten door de naam van “het heilig Paterke” maar in de kapel met de tombe van pater Valentinus wordt nog wel oprecht gebeden en vermoedelijk is dat een van de laatste Katholieke hoekjes in heel Hasselt. Het zijn de weinige nog oprecht biddende mensen die heel dat klooster en de geldmolen rechtvaardigen. Vergeet het geld. Daar gaat het niet om. Wel mag men zich afvragen wat er in Hasselt allemaal zal weggevaagd worden wanneer God’s toorn zich zal laten gelden.

 26. De figuur van de zalige Pater Valentinus moet bekend blijven : zijn helder voorbeeld in het geloof moet blijven inspireren. Ik heb zijn klein museum bezocht (toen het nog in de oude vorm bestond), en was onder de indruk van de eenvoud en de zuiverheid van het geloof van het Heilig Paterke.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht