Kardinaal Müller: De kern van het probleem is het atheïsme in de Kerk!

 

In een opzienbarend interview met Lifesitenews legt kardinaal Gerhard Muller de vinger op de wonde. De vroegere prefect van de Congregatie voor de geloofsleer stelt dat de huidige crisis in de Kerk niets te maken heeft met het klerikalisme, zoals Paus Franciscus het steeds maar herhaalt, maar wel met het atheïsme, dat zich na het Tweede Vaticaans concilie steeds verder in de Kerk heeft verspreid en nu uitmondt in een algemene verwerping van wat men “de rechten van God” kan noemen.

Müller stelt dat de oorsprong van de crisis ligt in de secularisering van de Kerk en in de inkrimping van de rol van de priester tot ambtenaar. Het atheïsme, dat zich in de Kerk verspreid heeft, leidt ertoe dat de Openbaring inzake geloof en christelijke moraal steeds meer aangepast wordt aan een wereld zonder God, zodat zij niet meer kan botsen met de noden en de begeerten van wie dan ook.

De kardinaal maakt een link met het probleem van de homoseksualiteit binnen de Kerk. In het werkdocument van de Jongerensynode werd voor de eerste keer de term “LGBT” gebruikt en het slotdocument benadrukt de noodzaak om de Kerk open te stellen voor homoseksuelen. Elke “discriminatie”  tegenover deze groep wordt veroordeeld. De kardinaal antwoordt daarop dat de LGBT ideologie berust op een valse antropologie die ontkent dat God de schepper van de mens is.Vermits deze ideologie in essentie atheïstisch is, heeft zij geen plaats in de documenten van de Kerk. Nogmaals benadrukt hij de sluipende invloed van het atheïsme binnen de Kerk, die hij verantwoordelijk acht voor de crisis die al meer dan een halve eeuw de grondvesten ervan aantast. Spijtig genoeg is deze invloed nog steeds geankerd in de geesten van vele herders, die heel naïef denken hiermee modern te zijn en niet inzien dat zij dag na dag een dodelijk gif slikken, dat zij daarna aan anderen doorgeven om het ook te drinken…

In de context van het systematisch wegpromoveren van geloofsgetrouwe bisschoppen en priesters en  het benoemen van als progressief bestempelde figuren(kijk naar wat er gebeurd is met aartsbisschop Leonard en de bliksemsnelle benoeming van De Kesel tot kardinaal), wordt het voorbeeld aangehaald van de Duitse priester  Ansgar Wucherpfennig S.J., die eerder door het Vaticaan geschorst werd als rector van een hogeschool in Frankfurt en nu die functie terug mag opnemen, ondanks het feit dat hij voorstander is van de wijding van vrouwen tot priester en van de zegening van homoseksuele koppels en dat actief promoot in allerlei publicaties.

Kardinaal Muller noemt dat een voorbeeld van de manier waarop de Kerk van Rome haar eigen gezag ondermijnt. Indien deze priester de zegening van homoseksuele relaties een verdere ontwikkeling van de geloofsleer vindt, een leer waarvoor hij geacht wordt zich in te zetten, dan is dit niets anders dan de agressieve uiting van het atheïsme dat zich vandaag opdringt binnen het christendom. Deze man ontkent in theorie het bestaan van God niet, maar hij ontzegt Hem de bron van de moraal te zijn, door wat een zonde is voor God als een deugd voor te stellen. Een omkering dus van de fundamentele waarden van het christendom.

Het feit dat deze Wucherpfennig eveneens een fervent voorstander van de wijding van vrouwen tot priester is, maakt het plaatje compleet. Hier ook draait hij gewoon de dingen om. Immers, dat het sacrament van het priesterschap voorbehouden is aan het mannelijk geslacht, is niet het resultaat van culturele omstandigheden of van een wet van de Kerk, die kan veranderen naargelang de tijdsgeest verandert; het is integendeel gegrondvest op de eigenheid van het sacrament en op zijn goddelijke instelling, juist zoals het sacrament van het huwelijk vereist dat er twee verschillende geslachten zijn .

“Heel de Kerk,met zijn priesters en zijn bisschoppen, moet bevallig zijn voor God, eerder dan voor de mensen. De gehoorzaamheid in het geloof is onze redding”, zo besluit kardinaal Gerhard Muller.

Auteur:Veroon ter Zee

9 commentaren op “Kardinaal Müller: De kern van het probleem is het atheïsme in de Kerk!

 1. “Heel de Kerk,met zijn priesters en zijn bisschoppen, moet bevallig zijn voor God, eerder dan voor de mensen.De gehoorzaamheid in het geloof is onze redding”, zo besluit kardinaal Gerhard Muller.
  Dan moeten onze herders per direct een juist liturgisch voorbeeld gaan geven. Het is dus urgent. Ik vrees echter dat dit hier te lande nog wel even zal gaan duren, zo vast als ze zitten in hun platte euforie, aangeblazen door de “geest van het concilie”. Hoe lang moeten we het nog verduren o God, hoe lang nog.

 2. Ja, inderdaad het tweede Vaticaanse concilie is helaas volledig mislukt, zowel qua inhoud als uitvoering. Paus Franciscus, niet wettelijk gekozen ( volgens het kerkelijk wetboek kan er maar 1 paus zijn en geen twee) maar door een staatsgreep paus geworden, zegt na iedere foute beslissing dat hij dit doet als uitvoering van het tweede Vaticaanse concilie.
  Wat is nu de oplossing van dit probleem?
  Een contra revolutie of een schisma?
  Omdat alle goede priesters de kerk worden uitgejaagd, de bisschoppen conferentie in Italië heeft de Tridentijnse Heilige Mis verboden, is een schisma helaas niet meer te voorkomen, het is een feit geworden.
  Blijft over de contra revolutie, heeft iemand een idee?

  1. Beste Jozef,
   Op uw vraag : “Wat is nu de oplossing van dit probleem?” kan ik u het volgende antwoorden.
   Het is een feit ons gebracht vanuit de vaste leer van de K. Kerk dat een ketter geen ambt in de K. Kerk kan en mag vervullen (Apostolische Constitutie van Paus Paulus IV – 15 februari 1559 – vastgelegd voor alle tijden ).
   Dit is geen kerkelijke wet maar een goddelijke wet. Zoals ik reeds meermaals heb aangetoond, is het Vat II concilie met al de geschriften en inhoud ketters, evenals zoals alle pausen, bisschoppen en kardinalen van na 1958, die deze Vat II aanvaarden, ketters zijn, en bij gevolg hiervan geen enkel ambt van Godswege hebben in Zijn H. K. Kerk.
   Op uw vraag: “Een contra revolutie of een schisma?”. Bij gevolg hiervan is het onmogelijk dat er zich nu een schisma zich zou voordoen, daar de Vat II sekte zich sinds 1962 reeds heeft afgescheurd van de ware Heilige Ene Rooms Katholieke en Apostolische Kerk.
   Op uw vraag: “Omdat alle goede priesters de kerk worden uitgejaagd, de bisschoppen conferentie in Italië heeft de Tridentijnse Heilige Mis verboden, is een schisma helaas niet meer te voorkomen, het is een feit geworden.”
   Uit het vorige wat ik schrijf, is het aldus onmogelijk dat deze “bisschoppen” en “alzo “bisschoppen conferentie” ook maar enig gezag heeft, daar deze het Katholieke verloren hebben en ipso facto buiten de K. Kerk staan.
   Op uw vraag; “…Tridentijnse Heilige Mis verboden…” Door het feit dat deze die dat zouden beslissen, buiten de Kerk staan, is er geen enkele van deze zogenaamde “bisschoppen” die daarover kunnen beslissen.
   Temeer dat de Apostolische Constitutie “Quo Primum” door dewelke de Heilige Paus Pius V de originele, Latijnse Mis heeft vastgelegd door een Ex Cathedra uitspraak voor alle tijden, is gedateerd 14 juli 1570, kan door niemand veranderd of teruggeroepen worden. Indien er iemand zich ertoe zou wagen om deze H. Mis te veranderen of af te schaffen, dan haalt hij zich de wraak van God op de hals.
   Bij gevolg hiervan is iedereen aangeraden om de wet van God na te volgen en geen aandacht te geven aan de Vat II sekte in Rome.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

 3. – Een prachtige uitspraak van kardinaal Gerhard Muller : “Heel de Kerk, met zijn priesters en zijn bisschoppen, moet bevallig zijn voor God, eerder dan voor de mensen. De gehoorzaamheid in het geloof is onze redding”.
  – Dat moeten ook mensen als bisschop Bonny en kardinaal de Kesel in hun oren knopen én ten uitvoer brengen. Ze willen teveel de mensen ter wille zijn, mensen met soms een zeer wankel geloof of geen geloof. Daarentegen moeten ze God ter wille zijn.

 4. Kardinaal Müller heeft goed en kernachtig gesproken. Wij gelovigen dienen te accepteren, dat het de wens is van GodZélf, dat het huwelijk bestaat uit een man en een vrouw dat het de wens is van GodZélf is, dat het sacrament (!) van het priesterschap voorbehouden is aan het mannelijk geslacht.

  Door dit te ontkennen,
  1. ondermijnt de kerk haar eigen gezag, welke door GodZélf is ingesteld
  2. ontzegt de kerk, dat God het recht en de macht heeft om de bron van de moraal te zijn.

 5. correctie:
  Kardinaal Müller heeft goed en kernachtig gesproken. Wij gelovigen dienen te accepteren, dat het de wens is van GodZélf, dat het huwelijk bestaat uit een man en een vrouw + dat het de wens is van GodZélf is, dat het sacrament(!) van het priesterschap voorbehouden is aan het mannelijk geslacht.

  Door dit te ontkennen,
  1. ondermijnt de kerk haar eigen gezag, welke door GodZélf is ingesteld
  2. ontzegt de kerk, dat God het recht en de macht heeft om de bron van de moraal te zijn.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht