Islamitische oproep tot gebed in Sint-Romboutskathedraal? 

Sint-Romboutskathedraal, Mechelen

Deze zondag zal er in de Sint-Romboutskathedraal, zetel van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel en de Belgische kerkprovincie, een Islamitische oproep tot gebed gezongen worden. Deze oproep komt er in het kader van een “vredesconcert” ter nagedachtenis van WO I, geschreven door de Welsche componist Karl Jenkins. Niet minder dan 5 koren met zo’n 180 zangers zullen deelnemen aan deze event, waar trouwens ook een Joodse Kaddish gebeden zal worden. “We maken van dit herdenkingsconcert een universele roep om vrede, gerechtigheid en een menswaardig bestaan voor iedereen”, verklaarden de organisatoren van het concert aan Het Laatste Nieuws.

Als Christenen, kunnen we vredesinitiatieven enkel toejuichen. Maar….moet men hiervoor zo nodig een Islamitisch gebed in een Katholieke kathedraal bidden? Laten we niet vergeten dat het Christendom in de Islamitische wereld nog steeds op allerlei manieren onderdrukt of vervolgd wordt. Ik ben persoonlijk zeer ontgoocheld dat Jozef Kardinaal De Kesel, Aartsbisschop van Mechelen-Brussel, dit soort rituelen in zijn kathedraal toelaat. Een Islamitische oproep tot gebed in een Katholieke kathedraal is niet minder dan een kaakslag in het gezicht van onze God, de Katholieke gemeenschap van ons land en vooral de vele Christenen, die vandaag nog slachtoffer zijn van gruwelijke mensenrechtenschendingen in de Islamitische wereld. Schaam u, organisatoren. Schaam u, Kardinaal De Kesel!

Een voorstel: misschien zouden we in naam van de vrede eens een Onze Vader in de Grote Moskee van Brussel kunnen bidden? Ik denk niet dat onze Katholieke gemeenschap hier ooit een uitnodiging voor zal krijgen….

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

51 commentaren op “Islamitische oproep tot gebed in Sint-Romboutskathedraal? 

 1. Ik denk dat bij onze oosterse broeders en zusters hun onderkaak op de grond valt, moesten ze hiervan horen. Zij die van de islam zo veel te lijden hebben. En onze kardinul die zoveel “respect heeft voor de sexualiteitsbeleving van homosexuelen” laat ook nu weer zien dat hij geen herder maar een huurling is. Dit is het begin van dhimmitude.

 2. Om te kotsen, absoluut – maar dan alleen maar vanuit jullie enge visie op de wereld. Vrede heeft niks met religie te maken, maar alles met menselijkheid, over religies of niet-religies heen.

  Met deze reactie tonen jullie aan dat jullie even extremistisch en onverdraagzaam zijn.

  1. Indien het lot van vervolgde Christenen of andere minderheidsgroepen in het Midden-Oosten u koud laat en u het breeddenkender vindt om te kiezen voor de onderdrukkers, is dat uw eigen beslissing. Maar wees dan niet verbaasd, indien men u beschuldigt van hypocrisie….

   K. Gabriels

  2. Flower-Power-Jef is ziende blind en heeft kennelijk nog nooit de moeite genomen om zich ook maar een beetje in de tegenstelling tussen islam en Christendom te verdiepen. Blijf nog even de verdere reacties lezen Jef en open je ogen a.u.b. voor de ernst van het Evangelie.
   Belijden dat God mens werd in Jezus Christus die ons door zijn kruisdood verlost van de ondergang, zoals Christenen doen, is juist in de islam de grootste zonde waar de doodstraf op staat. Vandaar hun fundamentele minachting tegen andersgelovigen en Christenen in het bijzonder, met alle gevolgen van dien.
   Wie is het die de menswording als eerste gehaat heeft? De aartsengel Lucifer, die door zijn val satan werd. Is het dan de Aartsengel Gabriël, die aan Mohamed de koran reciteerde zoals de islam beweert? Dat denk ik niet. Het zal eerder die andere zijn geweest.
   De vraag is alleen waarom God het zo toegestaan heeft, dat er een pseudoreligie ontstaat die zich effectief vijandig opstelt tegen het Evangelie. Een ideologie die als voornaamste opdracht heeft tegen de mensheid te strijden totdat heel de wereld veroverd is voor allah. Misschien om de mensheid te tonen hoe ernstig het met ons heil gesteld is en dat er geen weg is buiten Jezus?
   Is het u niet duidelijk dat de islam feitelijk een kwaadaardige parodie op het Evangelie is? Ik spreek hier niet over de godsdiensigheid en de goede wil van de gemiddelde moslim die uiteraard te waarderen zijn, maar over de essentie van de islam die diezelfde moslim een rad voor ogen draait en hem geestelijk gevangen houdt. Ook deze moslim is geroepen tot de waarheid die hem zal vrij maken. Wanneer hij dat komt zoeken in de Kerk is hij uiteraard en misschien zelfs als eerste uitermate welkom. Maar om zomaar een moslim, die moslim blijft, in de Kerk een gebedsoproep te laten doen voor een god die niet bestaat is niets anders dan flauw, oppervlakkig decorum.
   Respect voor elkaar in de sameleving, uiteraard, maar laten we vanuit eenzelfde respect, voor het mateloos verschil in belijdenis, uit elkaars gebedshuizen wegblijven.

  3. Jef, ik ben de eerste om vredes initiatieven toe te juichen. Dat Katholieken samen gaan verbroederen en zingen met islamieten en Joden, heel fijn zelfs.

   Maar dat islamitische gezangen gaan weerklinken in een Katholiek Godshuis, nota bene een Kathedraal…

   Jawel, dat is uitverkoop met de broek op de knieën. En dat, beste Jef, is om te kotsen.

 3. Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan.

  Heel dit artikel tout court zou moeten gebannen worden door deze regel alleen al…
  Als dit geen haatreactie is weet ik het ook niet meer.
  En dan predikt het katholicisme verdraagzaam te zijn?

  Ik ben zelf katholiek, maar schaam mij diep dat een andere katholieke persoon zich tot een dergelijk niveau wil verlagen, terwijl The Armed Man een vredesboodschap is waarin wordt aangehaald dat de verschillende religies net vreedzaam kunnen samenwerken in plaats van elkaar tegen te werken wanneer het er echt om doet. Mooier dan dat kan toch niet?

  1. Een vredesproces houdt een wapenstilstand in, alsook een eerlijke en wederzijdse bereidheid om elkaar vrijheid en tolerantie te verlenen. In het geval van het Christendom en de Islam is er van deze wederkerigheid nog geen sprake. Dit zou u moeten weten, indien u de actualiteit volgt. Unilaterale “vredesboodschappen” vanuit Christelijke hoek, zelfs al zijn ze van hoge artistieke kwaliteit, maken enkel indruk op weldenkende Westerlingen en hebben geen enkel effect op het bestaande geweld. Erger nog, zulke boodschappen zijn naïef, wereldvreemd en auto-destructief…

 4. De ideologie van dood, haat, onderdrukking en ellende ! Misselijkmakend is dit.

 5. De islam is geen godsdienst, maar een ideologie van verovering, overheersing en tirannie. Niet alleen in het verleden maar ook in het heden, lijden vele Christelijke martelaren onder het islamitische zwaard. Lees de brieven van Pater Daniels, die helaas op dit forum niet meer verschijnen. Met zijn permissie voor openstelling van zijn kathedraal, een Gods huis, veroorzaakt kardinaal De Kesel, ergernis bij katholieken, clerus en gelovigen. “Wie ergernis geeft aan een van deze kleinen die in Mij geloven, het ware hem beter dat hem een zware molensteen om de hals werd gehangen, en hij zo in de zee werd geworpen;” (Markus 9 : 41)

 6. Dan is men verwonderd dat de mensen de kerken beginnen te schuwen, dat het christendom kapot gaat. De Kesel heeft al veel kapot gedaan in Brussel , / en wat niet te denken over zijn reaktie over Stephane Mercier’ ontslag die opkwam tegen abortus…
  Maar inderdaad, de goede God die dikwijls de gebeden verhoord, zal hem (de Kesel) niet beproeven.

 7. Kotsen is nog te lief geschreven, het is in één woord gezegd schandalig , religie als mengelmoes van alle religies de waarheid is duidelijk zoek!

 8. Christenen en Joden hebben dezelfde God. Het is dus normaal dat ze samen bidden. Allah heeft niets te maken met de God van de Joden en Christenen, en Mohamed is een anti-christ. Voorbeelden : Voor Joden en Christenen is doden een onaanvaardbare daad, de Moslim verdient zijn hemel door Joden en Christenen te doden. HADITH Sahih Bukhari [4: 52: 177] . De Joden en de Christenen moeten hun naaste beminnen zoals zichzelf, de Moslim haat Joden en Christenen (Koran 2:64). Christenen leiden een goed leven door Christus te volgen in zijn doen en laten. Hij leidde een voorbeeldig leven, genas zieken, liet Lazarus en de dochter van de honderdman verrijzen, vermenigvuldigde broden, enz. Met alle respect voor mijn musulmaanse vrienden, maar als moslims Mohamed als voorbeeld moeten nemen, dan huwen ze meisjes van 6 jaar, organiseren razzias, moorden stammen uit (een Joodse stam bij Medina ) enz. Héél wat anders dus … De zogenoemde Jezus uit de Koran heeft met Jezus NIETS te maken : hij noemt Isa, is niet gekruisigd en is niet verrezen. Het essentiële mist. Het wordt tijd dat men terug in de boeken duikt en achter de waarheid gaat en ophoudt met zaken te willen verkondigen die niet waar zijn. Men dient een samenlevingsformule te vinden die gebaseerd is op de verschillen en niet proberen er een grote smeltkroes van te maken, wat toch nooit zal lukken.

 9. ☩JMJ☩

  Helaas zijn apostatische prevaricaties zoals dit voorspelbaar komende van de Belgische bisschoppen; iedereen die op de hoogte is van wat de Katholiciteit werkelijk is weet dat zij een ziedende hekel hebben jegens de Godsdienst. In België zijn het een aantal leken en enkele priesters die het Geloof nog brandend houden binnen de nationale grenzen en die met hun gebeden de goddelijke toorn nog tegenhouden.

  De Kesel is een agent voor de valse, syncretiserende ‘vrede’ van de maçonnieke loges, een ‘vrede’ die als streefdoel heeft de ware Godsdienst te ondermijnen door deze te assimileren met de valse godsdiensten, waaronder het mohammedisme, eeuwenvijand van het Christendom. Het authentieke Christendom tolereert geen valse godsdiensten, juist omdat de authentieke doctrine logischerwijze geen vrede kan sluiten met pseudodoctrine; de twee sluiten elkander uit en Katholieken moeten opnieuw beseffen dat het een religieuze daad is om de groeiende mohammedaanse cultus in Europa te verbrijzelen en te verwijderen. Het Katholiek Geloof is doctrinair intolerant! Gedenk de Spaanse Reconquista; uiteraard was de nationale herovering van het vaderland een belangrijk onderdeel van de heroveringspolitiek, maar op de eerste plaats ging de strijd om het in ere herstellen van het ware Geloof in de bezette gebieden, het gekweel van de Moorse gebedsoproepen te vervangen met de zoete klank van onze kerkklokken, met de goddelijke cultus van de gekerstende Visigothische voorvaderen. Wie dit ontkent denkt in anachronismen, de goddeloosheid en het rationalisme van de moderniteit tegen de historische realiteit in toeschrijvend aan vervlogen gelovigere eeuwen.

  Wij, Katholieke leken, moeten ons actief verzetten tegen de judeoserviele regering, de verraders in het bisschopsambt, de bankiers en de rijkelijk gefinancierde mohammedaanse bezetter. Weigeren van in te zien dat we onze altaren en ons vaderland kwijt aan het geraken zijn is collaboratie met de vijand.

  Wil trouwens bidden voor Asia Bibi en haar gezin, opdat zij ongedeerd uit de klauwen van de Pakistaanse slaven van Mahomet mogen ontsnappen.

  Deus vult! ☩

   1. Wanneer je de leidende figuren van het Christendom en de Islam naast elkaar legt, zijn de verschillen echter duidelijk. Om het kort te formuleren: Jezus had een vlekkeloze levensstijl en stond ten dienste van zijn medemens. Mohammed was in zijn leven vooral uit op drie zaken: geld, macht en vooral veel seks.

   2. Het grote verschil is hierbij dat iedereen snapt dat het oude testament verhaalt over lang geleden, al dan niet precies zo, gebeurde dingen. Iedereen begrijpt dat bepaalde zaken uit het O.T. niet geschreven zijn om nu nog na te volgen, terwijl de koran daartegenover elke (islamitische)lezer nu en altijd oproept tot de gewelddadige jihad. De meeste moslims hebben daar geen zin in, maar er zijn er al teveel die er wel heel erg veel zin in hebben.
    Een ex-moslima heeft nazi-Duitsland ooit als voorbeeld genomen bij een vraag naar haar visie op islam: “lang niet alle Duitsers waren nazi’s maar er waren er genoeg en die wilden maar wat graag gewapend de strijd aangaan.”

 10. Vooraleer ze het bij de islam over vrede willen hebben, moeten ze eerst zeer duchtig voor eigen deur vegen. De koran en echte vrede ? Onverzoenbaar.

  1. @A.G. Stinus: het gaat hier trouwens helemaal niet om een Islamitisch initiatief. Dit gaat om waanideeën van naïeve babyboomers, die wel eens hard zouden kunnen schrikken, wanneer hun jointje uiteindelijk opgerookt geraakt en ze te maken krijgen met de echte wereld.

 11. Ook moslims worden vervolgd, zij lijden ook! Het verschil is dat moslims misschien niet voldoende weten of beseffen waarom zij dan zo moeten lijden. Dat zij Christus mogen leren kennen. Bij vele moslims is er toch een zekere liefde voor de persoon van Jezus en zeer zeker toch ook voor de persoon van Maria, de Moeder van Jezus, merkbaar, bij andere moslims minder.

  Nogmaals, dat een reactie van mij, misschien wat meer genuanceerd er niet meer doorkomt. Misschien lezen jullie het desondanks toch wel intern? Ik weet het niet.

  Een katholiek hoort niet onverdraagzaam te zijn, wel tegenover het kwade en t.o. de zonden, die mag en moet je haten, maar niet tegenover mensen, ook al zijn ze moslim of moslima.

  Zijn moslims en moslima’s geen mensen alzo ook onze naasten dan? Of alleen Joden en Christenen, de eigen club? Klopt dat wel? Keek Jezus ook niet veel verder dan alleen de eigen Familie en de Eigen Vrienden? En dan heb je nog veel meer varianten van mensen en religies en sektes.

  Wie de Wil doet van God, zal een vriend zijn van God, waar je ook staat in deze wereld zelfs al ben je nog van een andere Godsdienst. Stel dat je er nog lang niet aan toe bent om te veranderen van religie, omdat je eerder doodgaat voordat je kon overstappen, ook al was je dat misschien al van plan? ? Komt er niet meer kijken dan alleen een Restkerk???

 12. Ik dacht dat katholieken verdraagzaam waren. Niet dus als ik dit wansmakelijke hier allemaal lees. Gelukkig zijn de reacties alleen maar afkomstig uit dezelfde hoek van een stelletje fundamentalisten wiens liedje bijna is uitgezongen.

  1. Leest U even de boeken ‘I am N’, verschenen via open doors, en ‘duur betaald’ van Jozeph Fadelle’…

   Daarna gaan we nog eens praten, ja?

   Dit heeft niks met verdraagzaamheid te maken, wel met absurde naïviteit.
   Vraagt U eens aan uw moslimkennissen wanneer jij het Salve Regina mag komen opdragen in hun moskee.
   En kom hier hun antwoord eens formuleren…
   Misschien begrijpt U dan pas wat onverdraagzame fundamentalisten zijn.

 13. De Joods-Christelijke God is niet dezelfde als allah. Terwijl God Liefde is en op de eerste plaats een liefdevolle relatie wil aangaan met elk mens, is allah een haatdragende tiran die alleen maar wil dat ieder bang is van hem en zich aan hem onderwerpt (“islam” betekent dan ook “onderwerping”). Allah is meer gebaseerd op de Perzische god Baäl (zie de maan als symbool, de naam “allah” komt van “Ba’allah”, de gebedshouding, wraakzuchtig zijn, de visie op het martelaarschap,…).
  En dat mag dan in een Katholieke kathedraal onder het mom van tolerantie? Ok, Dekesel en mag je dan met Kerstavond de Mis opdragen in de grote moskee van Brussel?
  Hypocrisie ten top!

  1. Etymologically, the name Allah is probably a contraction of the Arabic al-Ilāh, “the God.” The name’s origin can be traced to the earliest Semitic writings in which the word for god was il or el, the latter being used in the Hebrew Bible (Old Testament).
   https://www.britannica.com/topic/Allah

 14. De Traditiegezinde RKK, de RestKerk, bezit als enige de meest verheven en verfijnde eredienst, de Tridentijnse H.Mis en de meest eerwaardige ambtenaren. Dat betekent dat zij hoog boven de andere godsdiensten uittorent.
  Maar andere godsdienstvormen en zelfs sommige filosofiën zijn er niet zomaar toevallig. Men kan dat begrijpen wanneer Jezus of Maria verschijnt aan een of meer andersdenkenden en deze mensen zich tot het Christendom bekeren. D.w.z. dat deze zielen in hun vroegere beleving dermate tot nederigheid en verlangen naar rechtvaardigheid werden gebracht door daartoe bestemde hemelse machten. Men vergeet dat engelen en heiligen voortdurend werkzaam zijn op aarde en wij weten niet hoeveel moeite het kost om zielen voor te bereiden op een hogere en fijnere religie. Wellicht zijn daar al die generaties voor nodig en worden af en toe grote oogsten binnengehaald door de hemelse machten.
  Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld Medjugorje.
  Het heeft dus geen zin andersdenkenden zonder meer als vijanden te beschouwen.
  Bovendien zijn die zogenaamde vijanden als een voetbank voor God zoals de bijbel zegt.
  Dat we nu overrompeld worden door vijanden is heel begrijpelijk, de stal moet eens uitgemest en de zielen getest op hun degelijkheid. Iemand moet het vieze werk doen en ongetwijfeld hebben wij geen zicht op God’s plannen, dit is veel groter dan wij aankunnen. Gewoon blijven vertrouwen op God!

 15. ☩JMJ☩

  Er is te weinig Katholiek militantisme. In vroegere tijden werden Katholieken reactionairen genoemd door hun vijanden, en die Katholieken waren bereid om te sterven in de strijd voor Christus Koning. België heeft bijvoorbeeld vele Zoeaven geschonken aan Rome die paraat waren om hun bloed te vergieten voor de Godsdienst in de verdedigingsoorlogen tegen de Italiaanse éénmakers en de bandietenhorden roodhemden van de blasfemische piraat, Garibaldi, die, gefinancierd door de joodse bankiers in Londen, Rome tot hoofdstad wilden maken van een hernieuwd heidendom.

  De Katholieken in ons land die het Katholiek Geloof ernstig nemen moeten in publieke opstand komen tegen de NWO-praktijken van de Belgische bisschoppen, opdat onze landgenoten mogen inzien dat de woorden en daden van criminelen en judassen zoals Kardinaal De Kesel geenszins het authentiek Katholicisme vertegenwoordigen.

  Moge de Maagd van Lepanto een genadige blik werpen op het vaderland.

  1. Vergeet niet; de Sint-Romboutskathedraal is de metropolitane kerk van België. De nefaste symboliek achter de aangekondigde schanddaad de komende zondag is dan ook zeer duidelijk; het is de zoveelste intronisatie der apostasie op de slavenrug van de natie waarvan men eist dat zij de laarzen likt van de joden en de mohammedanen.

  2. Benjamin, wegens het militantisme van Bergoglio en door de slaperigheid van bisschoppen en moderne priesters kan men moderne katholieken niet meer bereiken. Het CCV heeft alles onder controle en ik ben al lang door hen ‘geregistreerd’. Zelfs goedmenende Traditie-gezinden vinden bijvoorbeeld de gebeden van de Spaanse Margareta-Maria overdreven en volgen liever het ICEW van Lommel. Sommigen laten zich ook leiden door de mails van Pro Europa Christiana Federation. Uiteindelijk zit ik dus achteraan in de kerk tijdens de Sacramentsaanbidding en lees die gebeden die zogezegd overdreven zijn. In de omliggende parochies gelijkaardige gebrek aan aandacht.
   Kunt u niet samenwerken met intellectuelen en een soort raad samenstellen o.i.d.? Met gewone mensen lukt het niet, zij hechten zich aan hun bekende leiding en wantrouwen alles wat daar van afwijkt, en zij zijn zelfs niet talrijk! Wanneer ik mails schreef aan verschillende priesters en het CCV tegelijkertijd kreeg ik slechts een enkel nietszeggend mailtje terug.
   U zou misschien een mail kunnen opstellen en daar de mailadressen van de lezers van Kath.Forum aan toevoegen?

   1. ☩JMJ☩

    Eric,

    Bij een normale Katholieke bevolking zou er een volksoploop zijn, wanneer een bisschop het zou wagen om een syncretische pseudoreligie af te laten kondigen in zijn kathedraal, om te verhinderen dat sekteleiders zoals rabbijnen of imams het gebouw zouden betreden. Als een imam, trouwens, een Katholiek priester zou uitnodigen om zijn moskee te exorciseren en tot kerkgebouw te wijden, dan zouden de mohammedanen ook en masse komen opdagen om die priester de toegang te verhinderen.

    Maar de mentaliteit van zovele Katholieken is liberalistisch en onkatholiek, gevormd door de valse principes van 1789 en niet door het Evangelie van den Heer Jezus Christus. Zolang zij krampachtig de kerkelijk veroordeelde dwaling blijven volhouden dat de ware Religie op dezelfde wijze door het staatsgezag behandeld zou moeten worden als sekten van verderf, alsof er geen verschil is tussen de waarheid en de leugen, zullen zij machteloos als tandloze leeuwen blijven staan tegenover monstrueuze daden van apostasie gelijk Kardinaal De Kesel die organiseert. Het absurde concept van godsdienstvrijheid voor ongelovige sekten (zoals het mohammedisme) die staatserkenning krijgen is immers gesmeed geweest in de onreine vlammen van de synagoge van satan om in de praktijk de ware Religie, de Katholiciteit, te ondermijnen.

    De post-tweedewereldoorlogse generaties bestaan voor het grootste deel uit zwakkelingen die liever “ja” knikken en op het fluitspel van de tirannen dansen voor hun dagelijkse verbasterde, genetisch gemanipuleerde kost (waardoor men steeds verwijfder en verwijfder wordt) dan strijden voor datgene wat nobel en heilig is.

    De eerwaarde priester Huguet citeerde in zijn werk over de zoeavenoorlogen, “Les victoires de Pie IX sur les garibaldiens”, het volgende uit een krantenartikel:

    “Parmi les volontaires qui viennent de partir, une centaine environ sont originaires de la Belgique, si féconde en dévoûment, et toujours prête, selon les besoins, à sacrifier son or ou à verser sang. Les catholiques belges donnent à leurs coreligionnaires des autres nations l’exemple d’un zèle incessant. Puissent-ils être imités!”

    Helaas, gezwicht is de leeuwenmoed voor de seducties van het materialisme, en gedoofd is de godsvrucht van weleer.

    1. Beste Eric,

     Eric rabbijnen zijn geen sektelijders, met de imams dat zijn sektelijders.
     Allah = Baël = Satan een oorlogsgod en al zeker niet onze Heilige drie ene God die wij hebben.
     De mensenzoon en God Jezus was in die tijd een Rabbijn = een Hooggeleerde die de Schriftgeleerde vertelde hoe dat ze het juist moesten bezien, en hen de les spelde.
     Joden en Christenen hebben de zelfde juiste God.
     Moslims hebben een afgod, als ook al de rest.
     Het zou heel gemakkelijk zijn als dekesel en bergoglio het spel eerlijk zouden spelen, maar ze kijken de andere kant op en dienen een andere heer. Deze van duister het beest, niet meer of niet minder.
     Geen van beiden vertegenwoordigen de Ware God, vandaar dat er ook bijna geen priesterwijdingenmeer gebeuren.
     En als er eens één gewijd word is de kans heel groot dat deze persoon niet eens op juiste manier met juiste gebeden gezegend werd.
     Door hun foute beleid en foute gebeden aan Gods gelovigen te serveren als de juiste, is Heer Jezus niet meer vertegenwoordigd als lichaam van Christus en is het gewoon brood. Niet meer of niet minder, dan is geen wettige Eucharistie meer waar Heer Jezus in is vertegenwoordigd. ( Ze draaien de gelovigen een rat voor de ogen, zodat ze denken dat echt Heer Jezus mogen ontvangen op hun tong. in de hand is pure heilschennis, maar de meeste onder ons gelovigen, geloven hun priester die hun voorliegt dit echt misselijk.)
     bijgevolg slaagt deze priester of bisschop God op zijn gezicht, Het is maar dat ge het weet.
     Wanneer gaat de Restkerk opstaan?

     In Christo per Mariam,

     Br. Jacob… .

     1. ☩JMJ☩

      Onze Lieven Heer, Jezus Christus, was geen rabbijn; dat woord in het Nederlands heeft een specifieke betekenis in het kader van de synagoge van satan en heeft geen plaats in de Christelijke woordenschat. Het Hebreeuwse woord waar “rabbijn” van gederiveerd wordt betekent simpelweg “meester”. Zo wordt Christus in de H. Schrift dus aangesproken als “Magister” (Meester) in de Latijnse Vulgaatvertaling. Het is niet omdat het Nederlands woord “rabbijn” etymologisch afkomstig is van een Hebreeuws woord voor “meester” dat men de concrete, gefixeerde betekenis van het woord in onze taal moet negeren en den Heer Jezus Christus een rabbijn moet gaan noemen. De internationale joodse sekte heeft niets te maken met Christus; zij wijst Hem af in haar hoogmoed.

      De joden aanbidden een éénpersoonlijke ‘god’, en niet de God van het Christendom die Drie in Personen en Eén in Wezenheid is. Zij aanbidden dus een valse god, en hebben meer gelijkenis met de sekte van Mahomet dan met ons. Heel hun ‘religie’ is gebaseerd op de afwijzing van God de Zoon Die in het Vlees gekomen is en gekruisigd werd om ons aller zonden.

  3. Benjamin,
   ofwel moeten we wachten op een wonder, of we kunnen niet anders dan voortploeteren en voor de meesten betekent dat meer en meer alleen komen te staan. Hoogstens kan men nog enkele mensen wat kennis aanreiken. In een stad als Luik komen voor een goed verzorgde en uitgebreide Lofprijzing vermoedelijk nog steeds hooguit dertig mensen, meestal minder, altijd dezelfden. De Tridentijnse H.Mis op zondag trok zowat evenveel volk als de Michaëlskapel te NielBijAs maar met het verschil van soms vreemdsoortige toeristen allerhande. De oude priesters worden slechts getolereerd door het bisdom. Weldra is het daar afgelopen. Ik ben erg benieuwd of er jongere priesters zullen opduiken. Maastricht lijkt zeer levendig maar meestal modernistisch aangetast. Hopen op een wonder lijkt me het enige vooruitzicht. De gemiddelde leeftijd op de Vlaamse Katholieke websites zal waarschijnlijk te hoog liggen om nog veel hoop voor een oplevend militantisme te kunnen koesteren. Bergoglio zal ons nog verder isoleren. Misschien worden mensen pas wakker wanneer de aankomende oorlog echt voor hun neus staat. Dan pas begint het volgens mij en daar moeten we voor klaarstaan. Ik zie geen andere mogelijkheid.

 16. Is dit daadwerkelijk een concert ter ere van de (Belgische?) moslim-slachtoffers uit WW I of is het wellicht veeleer een knieval voor en weerspiegeling van Brussel anno 2018?

  Jezus is de enige maatstaf, althans zou dat moeten zijn. Ik betwijfel dat Hij in het huis van zijn Vader omwille van de lieve vrede zou hebben laten oproepen tot gebed voor de vergoddelijkte keizer. Zelfs de Romeinen beseften dat ze dát niet konden maken.

  Quo vadis Eminentie?

 17. Dit vredesconcert staat onder invloed van document Nostra Aetate van Vaticanum II. Een revolutionair document over de relaties van de Kerk met niet christelijke religies. Het is met vuur spelen. Muzelmannen worden ondersteunt door diegenen die zouden moeten waken over de christenen!

 18. Zo’n berichten doen mij altijd denken aan het gezegde “Ze voeren de krokodil in de hoop als laatste te worden opgegeten”. Dat geld zowel voor de kerkelijke gezagsdragers als voor de politici e.a. die zo positief staan tegenover de Islam.

 19. Ik ben net Waarover men niet spreekt van Wim van Rooy aan het lezen. Vijf jaar geleden voelde ik ook nog iets voor een oecumene maar mijn ogen zijn langzaamaan open gegaan na de aanslagen, het miljoen Syriërs dat men Europa liet binnenwandelen, de talloze problemen in de buurt die zo snel verandert, de moslimcollega’s waar ik zo onderdanig moet tegen doen omdat ze zo’n lange tenen hebben, … Wat ik in Waarover men niet spreekt lees doet me echt huiveren. Ik wist niet dat het zo erg was. De kardinaal maakt een grove fout door te geloven dat de islam en het katholicisme vergelijkbare godsdiensten zijn die kunnen samenwerken.

  Het is gewoon verschrikkelijk wat er aan het gebeuren is. Ik denk zelfs dat het al te laat is om er nog iets aan te doen. Binnen enkele generaties zijn we allemaal minderwaardige dhimmi’s, levend onder het geweld van een islamitische apartheidsstaat. In de bijbel staat niets om ons daartegen te beschermen. Jezus was een pacifist, Mohammed een krijger. De moslim de wang toe keren zal niet helpen. Ons hele welvaartsmodel zal mee de dieperik in gaan. We gaan een nieuwe middeleeuwen in maar het zullen geen productieve scholastieke middeleeuwen zijn die een verlichting mogelijk maken.

  1. ☩JMJ☩

   Citaat Dirk: “Jezus was een pacifist, Mohammed een krijger.”

   Neen, Dirk; laat u geen leugens wijsmaken door vrijzinnigen. De Heer Jezus Christus, Die met een zweep van koorden te Tempel reinigde van respectlozen, was geenszins een pacifist. De Kerk die Hij gesticht heeft bezit een zeer klare oorlogsmoraal, en de verdediging van het vaderland, desnoods met de wapenen, behoort tot het Vierde Gebod van de Decaloog. De glorie der wapenen stond altijd in ere in het authentiek Christendom, en de Preek te Clermont van de Gelukzalige Urbanus II is daar een subliem voorbeeld van. Wie op Kruistocht ging naar het Oosten kreeg kwijtschelding van zondestraffen in het Vagevuur.

   Vredelievendheid is niet hetzelfde als pacifisme. Si vis pacem, para bellum – Indien ge vrede wilt, bereid den oorlog.

 20. Dirk, ik lees: “de moslimcollega’s waar ik zo onderdanig moet tegen doen omdat ze zo’n lange tenen hebben, …”

  Tjonge, dit is ZOOO herkenbaar! Voor je ’t weet ontploft hun veel te korte lontje weer en ben je ‘rasiiiiss’…

  Bijkomend probleem is dat een aantal van de ‘bazen’ geen idee hebben van wat er echt gebeurt op de werkvloer, waardoor jij dan nog meestal degene bent die onder je kl*ten krijgt… Want ze willen voor geen geld van de wereld als politiek incorrect worden gezien…

  Ik waarschuw mensen al jaren voor de impact van de islam in Europa, maar de meeste reacties gaan van onverschillig, tot “overdrijver” of “racist”…
  Men zal pas echt wakker worden als de mannen met het kromzwaard vrouw en dochter komen opeisen en de rest in de fik steken. Dat is wat ze op heel wat plaatsen in de wereld al doen.
  Bisschoppen uit het Midden-Oosten waarschuwen hun Europese collega’s al jaren om niet naïef te zijn, goed wetende waar de islam werkelijk voor staat.
  Ondertussen slaan ze ons alle dagen rond de oren met hun onophoudelijk links politiek correct gezeik onder het mom van ‘verdraagzaamheid’.

  In en in triest…

 21. In 1978 las ik voor het eerst over een genootschap van helderzienden die al deze dingen beschreven. Daarna de ontdekking van een hele reeks Katholieke Profeten en nu zijn er sedert decennia werkelijk zeer gedetailleerde beschrijvingen.
  — Het is allemaal voorzien. —
  Ook degenen die men nog gelovigen mag noemen zullen heel veel moeten ondergaan, maar voor hen zullen de beproevingen gunstiger gevolgen hebben. Hier moet vooral duidelijk gemaakt dat we moeten gereedstaan om zielen op te vangen en hen naargelang hun mogelijkheden te onderrichten. Degenen die zich nog steeds blijven vastklampen aan de onwaardige bisschoppen zullen vroeg of laat wel tot inzicht komen. Wij moeten eigenlijk trachten te doen wat moderne priesters niet doen : geestelijk onderricht geven, hoe summier ook! Dat is de geestelijke oorlog die wij te strijden hebben! Onze wapens zijn geheel geestelijk!
  Met wereldse wapens valt er sedert lang niets meer te beginnen. Tenzij er een nieuwe Jeanne d’Arc opstaat, een nieuw wonder dus. Dat kunnen we niet uit eigen kracht. Er is geen autoriteit en er zijn geen vrije middelen.

  1. Beste Eric,

   Eindelijk iemand die mijn mening deelt, dat wij moeten opstaan als onze bisschoppen niets doen.

   Wij moeten eigenlijk trachten te doen wat moderne priesters niet doen : geestelijk onderricht geven, hoe summier ook! Dat is de geestelijke oorlog die wij te strijden hebben! Onze wapens zijn geheel geestelijk!
   Met wereldse wapens valt er sedert lang niets meer te beginnen. Tenzij er een nieuwe Jeanne ‘D’Arc opstaat, een nieuw wonder dus. Dat kunnen we niet uit eigen kracht. Er is geen autoriteit en er zijn geen vrije middelen.

   En Ja Eric dit is een geestelijke oorlog en ja er zijn nog traditionele bisschoppen en priesters, het is een kwestie van zo mensen gelijk U te vinden en bijeen te brengen
   Heer Jezus is ook klein begonnen beste Eric, wij kunnen dat ook.
   Waar en wil is is ook een weg en uitgeverij Jeanne ‘D’arc Brugge is daarbij een heel goed instrument.
   Ik heb ook wat strips over het leven van Jezus, het is maar om al onze jeugd op te warmen.
   Ik vind jammer dat op dit platvorm slecht maar bij woorden blijft beste Eric.
   Als onze kerkleiders de andere kant opzien en de moslims omarmen zonder de waarheid te durven zeggen, wat ik overigens wel doe en voor open sta.
   Maar dan wel om hun er op attent te maken dat ze best tot de ware Levende God Bidden.
   Ik heb meer dan twee maanden in een ziekenhuis verbleven, waar krioelde van de moslims en ze mij zien dat ik een paternoster en kruis droeg. Kan U verzekeren dat al die moslims veel respect voor mij hadden, ik was ook de enige die voor het eten steevast mijn gebed deed.
   Tot dat nog een andere Vlaming dat ook begon te doen en naar elkaar knikte dat het goed was, zelfs de moslims aan tafel zagen ons bidden.
   Het is een kwestie van uw nek uitsteken en er voor uitkomen dat ge een Christen gelovige bent die bid,
   daar hebben heel wat moslims respect voor.
   Ik heb zelfs met verschillende een gesprek gehad en mijn wens uitgedrukt, dat ik heel graag mijn moslimbroeders ven zusters ook het eeuwige leven zouden kunnen genieten.
   Heb hun één voor één allen gevraagd, ” U weet toch dat er op Moskee in Jeruzalem staat geschreven, dat God geen zoon heeft. ” En ze knikte allemaal ja, als Heer Jezus mijn God zegt ” Ik ben de zoon en ze zullen om bij mijn Vader te willen komen eerst langs mij moeten passeren.
   Toen keken ze erg bedroeft en ze zeiden, maar wij hebben toch de zelfde god.
   Ik heb hun de waarheid verteld dat Allah een oorlogs god is van wreedheid en onze Ene drie God, een God van Liefde en Barmhartigheid.
   Mijn wens is dat jullie ook allemaal het eeuwige leven zouden verkrijgen, maar dan moeten jullie eerst erkennen dat Heer Jezus van Nazareth die voor ons allen aan het kruis is gestoven de Zoon van De Levende God is.
   Al die moslims die ik gesproken heb horen zeggen dat ze echt het eeuwige leven willen hebben, ik heb hun allen een gezegend geplastificeerd Goddelijk Zegel 33 gegeven en ze hebben het alleen meegenomen.
   Ene ouder moslim heeft met verlaten van het ziekenhuis een accolade gegeven.
   Nooit heb ik angst gehad om het woord van Heer Jezus te verkondigen, ook de moslims weten de Christus terug komt.
   Als ge iets wil ondernemen laat het mij weten Eric, de redactie kan mail en gsm geven..

   met vriendelijke groeten,

   +In Christo per Mariam,+

   Br. Jacob… .

   1. @Jacob de Meerdere

    Beantwoorden

    (14 november 2018 – 01:55)

    U heeft het over ‘een gezegend geplastificeerd Goddelijk Zegel 33’.

    33 is de leeftijd van Jezus, wordt wel gezegd.
    Het is ook een getal dat gerelateerd is aan de Vrijmetselarij, wist u dat?
    Het Zegel van het Gebed 33 (van de boodschappen van ‘De Waarschuwing’) lijkt zeer op een ander rood zegel van andere Genootschappen. Ik zou er niet zo gerust op zijn met een dergelijk zegel.

    Ik zou maar voorzichtig zijn om dergelijke zegels aan te nemen, te bestellen en door te geven.

    Alleen het Woord Gods is een Tweesnijdend Zwaard.

    U heeft het over

 22. @ Broeder Jacob, u geeft een mooi getuigenis. Dat is een belangrijke aanmoediging. In 1976 was ik in een protestantse hippie-commune en we moesten dagelijks in alle straten kleine brochuurtjes aan de mensen gaan geven en hen over Jezus trachten te spreken. Soms werd het een spelletje met de politie om zich tijdelijk onzichtbaar te maken. Ja, ja, toen al! Ook toen kon men zich aan haat verwachten. Een keer moesten we mee naar het bureau. Ik bakte er niets van en kwam over als een meeloper, maar mijn vriendin was al enkele jaren ingewijd in de bijbel en gaf aan die agenten een prachtig getuigenis, recht uit het hart, en toen mochten we vrijuit gaan!

  Maar ik geef toe dat het heden niet meer zo eenvoudig is, alleen al omdat de meeste agenten van een jongere generatie zijn en zij begrijpen niets menselijks meer, laat staan goddelijke bijbelverzen. Wij moesten een hele reeks bijbelverzen uit het hoofd kennen, je weet wel hoe protestanten te werk gingen, weleer, om zieltjes te redden. Daarna werd ik stilaan terug Katholiek maar van daadkrachtige strijd zag ik steeds minder. Al die verzen ken ik ook niet meer uit het hoofd. Nu moeten we ons beperken tot voorzichtig vragen of men nog in God gelooft en dan heel voorzichtig naar Jezus toe maneuvreren. Dat kost tijd en het is veel nuttiger met enkele mensen persoonlijk contact trachten te houden zonder in het minst op iets aan te dringen. In persoonlijk ‘samenzweren’ kan men nog wel iets bereiken met veel geduld. Dan merkt men ook dat er Geestelijke Krachten meewerken! Gewoon en eenvoudig, maar Doen!

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht